VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret."

Transkript

1 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 9. december 2010 (*)»Associeringsaftalen EØF-Tyrkiet arbejdskraftens frie bevægelighed»standstill«-bestemmelsen i artikel 13 i associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 forbud mod, at medlemsstaterne indfører nye begrænsninger i adgangen til arbejdsmarkedet«i de forenede sager C-300/09 og C-301/09, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Raad van State (Nederlandene) ved afgørelser af 24. juli 2009, indgået til Domstolen den 30. juli 2009, i sagerne: Staatssecretaris van Justitie mod F. Toprak (sag C-300/09), I. Oguz (sag C-301/09), har DOMSTOLEN (Anden Afdeling) sammensat af afdelingsformanden, J.N. Cunha Rodrigues, og dommerne A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh og P. Lindh (refererende dommer), generaladvokat: J. Kokott justitssekretær: A. Calot Escobar, på grundlag af den skriftlige forhandling, efter at der er afgivet indlæg af: den nederlandske regering ved C.M. Wissels og B. Koopman, som befuldmægtigede den danske regering ved V. Pasternak Jørgensen og R. Holdgaard, som befuldmægtigede den tyske regering ved M. Lumma og N. Graf Vitzthum, som befuldmægtigede Europa-Kommissionen ved G. Rozet og M. van Beek, som befuldmægtigede, og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse, afsagt følgende Dom 1 Anmodningerne om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 13 i associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980 om udvikling af associeringen (herefter»afgørelse nr. 1/80«). Associeringsrådet blev oprettet ved aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, som blev undertegnet den 12. september 1963 i Ankara dels af Republikken Tyrkiet, dels af EØF s medlemsstater og Fællesskabet, og som blev indgået, godkendt og bekræftet på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 64/732/EØF af 23. december 1963 (Samling af Aftaler indgået af De Europæiske Fællesskaber, bind 3, s. 541, herefter»associeringsaftalen«). 2 Anmodningerne er blevet indgivet inden for rammerne af tvister mellem henholdsvis F. Toprak i sag C-300/09 og I. Oguz i sag C-301/09 og Staatssecretaris van Justitie (statssekretæren for retlige anliggender) vedrørende sidstnævntes afslag på at ændre deres tidsbegrænsede opholdstilladelse. Retsforskrifter EU-retlige forskrifter Associeringsaftalen 3 I henhold til associeringsaftalens artikel 2, stk. 1, har denne til formål at fremme en stadig og afbalanceret styrkelse af de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem parterne, herunder på arbejdskraftens område, ved gradvist at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed samt ved at ophæve de restriktioner, som begrænser etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, med henblik på at forbedre det tyrkiske folks levestandard og senere at lette Republikken Tyrkiets optagelse i Fællesskabet.

2 Afgørelse nr. 1/80 4 Artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 1/80 er affattet således:»med forbehold af artikel 7 vedrørende familiemedlemmers fri adgang til beskæftigelse har tyrkiske arbejdstagere med tilknytning til det lovlige arbejdsmarked i en bestemt medlemsstat: efter at have haft lovlig beskæftigelse i et år, ret til fornyelse af deres arbejdstilladelser i denne medlemsstat hos samme arbejdsgiver, såfremt der er beskæftigelse efter at have haft lovlig beskæftigelse i tre år, ret til i denne medlemsstat med forbehold af den fortrinsstilling, som arbejdstagere fra Fællesskabets medlemsstater har, at modtage tilbud om anden beskæftigelse hos en arbejdsgiver efter eget valg, såfremt dette tilbud er afgivet under normale vilkår og er registreret ved den pågældende medlemsstats arbejdsmarkedsmyndigheder efter at have haft lovlig beskæftigelse i fire år i den pågældende medlemsstat, fri adgang til enhver form for lønnet arbejde efter eget valg.«5 Nævnte afgørelses artikel 13 bestemmer:»fællesskabets medlemsstater og Tyrkiet må ikke indføre nye begrænsninger for så vidt angår vilkårene for adgang til beskæftigelse for arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der på nævnte landes områder har opnået opholds- og arbejdstilladelse i henhold til gældende lovgivning.«tillægsprotokol 6 Den tillægsprotokol, der blev undertegnet den 23. november 1970 i Bruxelles og indgået, godkendt og bekræftet på Fællesskabets vegne ved Rådets forordning (EØF) nr. 2760/72 af 19. december 1972 (Samling af Aftaler indgået af De Europæiske Fællesskaber, bind 3, s. 581, herefter»tillægsprotokollen«), udgør ifølge sin artikel 62 en integrerende del af associeringsaftalen. 7 Tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, har følgende ordlyd:»de kontraherende parter afholder sig fra indbyrdes at indføre nye restriktioner, der hindrer etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser.«nationale bestemmelser 8 Pr. 1. december 1980 fandtes reglerne for udlændinges indrejse og ophold i Nederlandene i udlændingeloven (Vreemdelingenwet), der var trådt i kraft den 1. januar 1967 (Stb. 1965, nr. 40), og i en gennemførelsesbekendtgørelse vedrørende udlændinge (Vreemdelingenbesluit) samt et cirkulære vedrørende udlændinge fra 1966 (Vreemdelingencirculaire 1966). 9 Det fremgår af forelæggelsesafgørelserne, at pr. 1. december 1980 var følgende ordning gældende. 10 En udlænding, hvis ægteskab med en person, som havde tidsmæssigt ubegrænset opholdstilladelse, havde varet i mindst tre år, og som havde været bosiddende i Nederlandene i en periode på ligeledes tre år, mens denne var indehaver af en opholdstilladelse med tilknyttet betingelse om»ophold hos ægtefællen«, havde i princippet ret til selvstændig opholdstilladelse på trods af ægteskabets ophør. Udstedelse af en sådan tilladelse kunne imidlertid nægtes, hvis udlændingen ikke var i besiddelse af de nødvendige midler til sit underhold. Derudover kunne en sådan tilladelse ekstraordinært udstedes af tvingende humanitære grunde, eller hvis udlændingens virksomhed tjente Kongeriget Nederlandenes væsentlige interesse. 11 Denne ordning blev i to henseender ændret med virkning fra den 1. februar 1983 ved et udlændingecirkulære, der blev vedtaget i 1982 (herefter»1982-cirkulæret«). For det første blev varigheden af bopæl i Nederlandene før ægteskabets afbrydelse eller opløsning, som tidligere var tre år, reduceret til et år. For det andet kunne manglende midler til den udenlandske statsborgers underhold kun gøres gældende over for ham, hvis de kompetente myndigheder kunne kræve, at han stillede sig til rådighed for arbejdsmarkedet. 12 Den 1. april 2001 trådte lov af 23. november 2000 om almindelig revision af udlændingeloven i kraft (Wet van 23. november 2000 tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet) (Stb. 2000, nr. 495). Denne lov blev ledsaget af en bekendtgørelse om udlændinge vedtaget i 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) (Stb. 2000, nr. 497, herefter»vb 2000«) og af et cirkulære om udlændinge, ligeledes vedtaget i dette år (Vreemdelingencirculaire 2000, herefter»2000-cirkulæret«). 13 Ved ikrafttrædelsen af Vb 2000 og 2000-cirkulæret den 1. april 2001 bortfaldt de ændringer, der var blevet indført i 1982, og de pr. 1. december 1980 gældende betingelser for at opnå selvstændig opholdstilladelse blev genindført. 14 Overgangsreglerne baseret på artikel 9, stk. 6, i Vb 2000 blev fastsat for udlændinge, der inden den 11. december 2000 havde nydt godt af en opholdstilladelse på grund af deres ægteskab. I henhold til disse regler kunne en udenlandsk statsborger, som i mindst et år havde haft opholdstilladelse på grundlag af et ægteskab, der havde varet tre år, før det blev afbrudt eller opløst, blive tildelt en opholdstilladelse med tilknyttet betingelse om»at søge eller udøve lønnet eller selvstændig virksomhed«. Tvisterne i hovedsagerne og det præjudicielle spørgsmål Toprak-sagen (sag C-300/09) 15 F. Toprak, som er tyrkisk statsborger, giftede sig med en nederlandsk statsborger den 14. juni Den 21. maj 2002 indrejste han i Nederlandene med en foreløbig opholdstilladelse, som blev erstattet af en tidsbegrænset opholdstilladelse med påtegnelsen»med henblik på ophold hos ægtefællen«, hvis gyldighed blev forlænget til den 24. september Det ægteskabelige samliv mellem F. Toprak og hans ægtefælle blev afbrudt den 12. april 2004, dvs. mindre end tre år efter ægt eskabets indgåelse, og skilsmissebevillingen blev udstedt den 30. december 2004, dvs. mere end tre år efter ægteskabets indgåelse. Det fremgår, at F. Toprak har tilbragt mindre end tre år hos sin ægte fælle i Nederlandene fra det tidspunkt, hvor han indrejste i Nederlandene, og til tidspunktet for det ægteskabelige samlivs faktiske ophør. 17 Efter skilsmissen indgav F. Toprak flere ansøgninger om ændring af angivelsen»med henblik på ophold hos ægtefællen«til»med henblik på at udøve lønnet beskæftigelse«og om forlængelse af den tidsbegrænsede opholdstilladelse. 18 Vedkommende minister afslog F. Topraks ansøgninger med den begrundelse, at han med virkning fra datoen for det ægteskabelige samlivs faktiske ophør ikke længere opfyldte betingelsen om ophold hos ægtefællen. Ydermere havde F. Toprak, selv om han havde haft arbejde i Nederlandene, ikke på dette tidspunkt i tilstrækkelig grad bevist, at han opfyldte betingelserne for at opnå opholdstilladelse til at udøve lønnet beskæftigelse på grundlag af artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 1/80. Han havde navnlig ikke bevist, at han havde haft beskæftigelse ved den samme arbejdsgiver i et år, eller at arbejdsgiveren ville fortsætte ansættelsesforholdet. Derudover tjente hans lønnede beskæftigelse ikke nogen væsentlig interesse for Kongeriget Nederlandene. 19 F. Toprak iværksatte en revisionsanke af denne afgørelse ved Staatssecretaris van Justitie. Sidstnævnte gav imidlertid ikke F. Toprak medhold i anken. 20 F. Toprak anlagde dernæst sag ved Rechtbank s-gravenhage. Denne ret anså den skærpede praksis i forhold til personer som F. Toprak, der efterfulgte en periode med en lempeligere praksis i den henseende, for at udgøre en»ny begrænsning«som omhandlet i artikel 13 i afgørelse nr. 1/80. Som følge deraf gav retten sagsøgeren medhold, annullerede Staatssecretaris van Justities afgørelse om afslag og pålagde sidstnævnte at træffe en ny afgørelse. Staatssecretaris van Justitie har anket denne dom til Raad van St ate.

3 Oguz-sagen (sag C-301/09) 21 I. Oguz er en tyrkisk statsborger, som har giftet sig med en tyrkisk statsborger med tidsubegrænset opholdstilladelse i Nederlandene. Deres ægteskab blev indgået den 12. august Han indrejste i Nederlandene et år senere og fik en tidsbegrænset opholdstilladelse med betingelse om»ophold hos ægtefællen«, hvis gyldighed blev forlænget til august Det ægteskabelige samliv mellem I. Oguz og hans ægtefælle blev afbrudt den 16. oktober 2005, og skilsmissebevillingen blev udstedt den 21. juli 2006, dvs. i begge tilfælde mere end tre år efter indgåelsen af deres ægteskab. I. Oguz havde imidlertid opholdt sig i mindre end tre år hos sin ægtefælle i Nederlandene i tiden mellem datoen for hans indrejse i Nederlandene i 2003 og datoen for det faktiske ophør af hans ægteskabelige samliv. 23 I. Oguz ansøgte den 12. april 2006 om ændring af betingelsen for udstedelsen af hans opholdstilladelse, som havde påtegnelsen»ophold hos ægtefællen«, til»med henblik på at udøve lønnet beskæftigelse«. Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at I. Oguz har haft en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver for perioden fra den 1. april til den 1. oktober 2004, at han har haft ansættelse ved en anden arbejdsgiver fra den 16. oktober 2005, og at han blev ansat af en tredje arbejdsgiver den 1. februar I. Oguz ansøgning om ændring af hans tidsbegrænsede opholdstilladelse blev afslået ved flere afgørelser truffet af vedkommende minister med den begrundelse, at han ikke længere på tidspunktet for hans ægteskabs ophør opfyldte den betingelse om»ophold hos ægtefællen«, som var forudsat ved tildelingen af hans opholdstilladelse. Desuden havde I. Oguz ikke i tilstrækkelig grad påvist, at han var berettiget til en opholdstilladelse for at udøve lønnet beskæftigelse på grundlag af artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 1/80. Han havde navnlig ikke godtgjort at have arbejdet i et år ved den samme arbejdsgiver, eller at denne havde til hensigt at fortsætte arbejdsforholdet. Endvidere tjente hans lønnede arbejde ikke nogen væsentlig interesse for Kongeriget Nederlandene. 25 I. Oguz påklagede afgørelserne til Staatssecretaris van Justitie, som afslog klagerne. 26 Statssekretæren fastholdt bl.a., at I. Oguz ikke var berettiget til opholdstilladelse i henhold til overgangsbestemmelserne i artikel 9, stk. 6, i Vb 2000, fordi hans opholdstilladelse ikke var blevet udstedt før den 11. december Herefter anlagde I. Oguz sag ved Rechtbank s-gravenhage. Denne ret fandt, at Staatssecretaris van Justitie med urette havde støttet sig på artikel 9, stk. 6, i Vb 2000 og ikke på den praksis, der var blevet fulgt siden Retten gav I. Oguz medhold i, at den strengere ordning, som Staatssecretaris van Justitie havde anvendt på ham, og som efterfulgte en lempeligere ordning til fordel for tyrkiske statsborgere, udgjorde en»ny begrænsning«i strid med artikel 13 i afgørelse nr. 1/80. Som følge deraf ophævede retten Staatssecretaris van Justities afgørelser og pålagde denne at træffe en ny afgørelse. Staatssecretaris van Justitie har appelleret denne dom til Raad van State. Det præjudicielle spørgsmål 28 På denne baggrund har Raad van State besluttet at udsætte sagen og i begge sager forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»skal artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 fortolkes således, at der foreligger en ny begrænsning i denne bestemmelses forstand, når der sker en skærpelse af en bestemmelse, der trådte i kraft efter den 1. december 1980, og som indeholdt en lempelse af den pr. 1. december 1980 gældende bestemmelse, og denne skærpelse ingen forringelse medfører i forhold til den pr. 1. december 1980 gældende bestemmelse?«29 Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 2. oktober 2009 er sagerne C-300/09 og C-301/09 blevet forenet med henblik på den skriftlige og den mundtlige forhandling samt dommen. Om det præjudicielle spørgsmål Indledende bemærkninger 30 Det bemærkes indledningsvis, at artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 kan finde anvendelse ikke blot på love og administrative bestemmelser, men også på bestemmelser i cirkulærer, som præciserer, hvorledes den omhandlede regering har til hensigt at anvende lovgivningen. 31 Artikel 13 vedrører således begrænsninger indført af medlemsstaterne, uden at karakteren af den retsakt, som indfører disse begrænsninger, er angivet. 32 Domstolen har i dom af 10. april 2008, Kommissionen mod Nederlandene (sag C-398/06), undersøgt lovligheden af et udlændingecirkulære med ligheder med de i hovedsagen omhandlede cirkulærer med hensyn til Den Europæiske Unions afledte ret om fri bevægelighed for personer. Domstolen fastslog, at dette cirkulære var i strid med den afledte ret. 33 Det er ubestridt, at 1982-cirkulæret og 2000-cirkulæret i lighed med det omtvistede cirkulære i den sag, der gav anledning til dommen af 10. april 2008 i sagen Kommissionen mod Nederlandene, har virkning i forhold til de omhandlede udlændinge, herunder tyrkiske statsborgere. 34 Det følger heraf, at artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 kan finde anvendelse på sådanne cirkulærers bestemmelser. Domstolens svar 35 Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 for så vidt angår en national bestemmelse om opnåelse af opholdstilladelse for tyrkiske arbejdstagere, såsom F. Toprak og I. Oguz, skal fortolkes således, at en skærpelse af en bestemmelse, som er indført efter den 1. december 1980, og som foreskrev en lempelse af de n bestemmelse, der fandt anvendelse den 1. december 1980, udgør en»ny begrænsning«i denne artikels forstand, selv om denne skærpelse ikke øger betingelserne for at opnå denne tilladelse i forhold til dem, som fulgte af den bestemmelse, der var gældende den 1. december Det af Raad van State stillede spørgsmål vedrører således i det væsentlige bestemmelsen af den relevante dato med henblik på analysen af, om der foreligger en ny begrænsning som omhandlet i artikel 13 i afgørelse nr. 1/ Selv om den nederlandske regering ikke har bestridt, at F. Toprak og I. Oguz har haft arbejde i Nederlandene, har den imidlertid fastholdt, at det ikke er fornødent at besvare dette spørgsmål, da artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 ikke finder anvendelse i dette tilfælde, da den i hovedsagen omtvistede ordning ikke vedrører de i denne artikel omhandlede betingelser for tyrkiske arbejdstageres adgang til arbejdsmarkedet, men udenlandske ægtefællers ret til familiesammenføring. 38 Denne indsigelse bør undersøges, før det af den forelæggende ret stillede spørgsmål i givet fald besvares. 39 Den nederlandske regering har således anført, at efter tre års ægteskab og et ophold af samme varighed i Nederlandene tilstedt under hensyn til dette ægteskab er den udenlandske statsborger i princippet berettiget til en selvstændig opholdstilladelse uden betingelse om ophold hos ægtefællen. Hvis behovet for familiesammenføring imidlertid forsvinder inden udløbet af disse tre år grundet ægteskabsforholdets afbrydelse, medfører dette i princippet, at opholdstilladelsen ophører. Denne ordning er ikke rettet mod arbejdstagere, og artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 finder derfor ikke anvendelse. Hvad angår udenlandske statsborgere af tyrkisk nationalitet er disse ikke berettigede til opholdstilladelse i henhold til den omtvistede ordning fra det tidspunkt, hvor ægteskabsforholdet afbrydes inden for tre års perioden, og de har kun en tilsvarende ret i henhold til artikel 6 i afgørelse nr. 1/80, hvis de opfylder artiklens betingelse om fast arbejde ved den samme arbejdsgiver. 40 Det bemærkes i denne henseende, at denne ordning ganske vist ikke er direkte rettet mod udenlandske arbejdstagere, men vedrører udenlandske statsborgere, som er gift med personer, der har tidsubegrænset opholdstilladelse i Nederlandene.

4 41 En sådan ordning kan imidlertid have virkning for udenlandske arbejdstagere, herunder tyrkiske arbejdstagere, idet den fastsætter nærmere betingelser for tildeling af selvstændig opholdstilladelse uden at være knyttet til ophold hos ægtefællen. 42 Det fremgår af sagen, at situationen for tyrkiske arbejdstagere, som er gift med personer, der har ret til tidsmæssigt ubegrænset ophold i Nederlandene, herunder nederlandske statsborgere, blev ændret fra den 1. april 2001 for så vidt angår tildelingen af en sådan tilladelse. Efter denne dato, og modsat den situation, der var gældende fra den 1. februar 1983, blev disse arbejdstagere på ny pålagt en betingelse om bopæl hos deres ægtefælle, i denne medlemsstat, for en varighed af tre år. 43 Domstolen har allerede udtalt sig om ændringer vedrørende betingelserne for tildeling af opholdstilladelse til tyrkiske stats borgere i forhold til»standstill«-bestemmelserne i artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen og artikel 13 i afgørelse nr. 1/80. Den har udtalt, at indførelsen af et krav der ikke eksisterede, da tillægsprotokollen trådte i kraft om visum for at udøve visse aktiviteter vedrørende tjenesteydelser i Tyskland udgjorde en»ny begrænsning«som omhandlet i artikel 41, stk. 1, i tillægsprotokollen (dom af , sag C-228/06, Soysal og Savatli, Sml. I, s. 1031, præmis 57). Domstolen har ligeledes udtalt, at indførelsen af gebyrer for tildeling af opholdstilladelse af en størrelse, som er uforholdsmæssig i forhold til de gebyrer, der opkræves af medlemsstatens statsborgere, udgør en begrænsning, som er forbudt ved artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 (dom af , sag C-242/06, Sahin, Sml. I, s. 8465, præmis 74). 44 I de foreliggende sager vedrører den i hovedsagen omhandlede nederlandske ordning også ændringer i betingelserne for tildeling af visse typer opholdstilladelser. I det omfang disse ændringer påvirker situationen for tyrkiske arbejdstagere, såsom F. Toprak og I. Oguz, skal en sådan ordning anses for at henhøre under anvendelsesområdet for artikel 13 i afgørelse nr. 1/ Den omstændighed, at de omhandlede arbejdstagere ikke allerede er integrerede på arbejdsmarkedet i Nederlandene i den forstand, at de ikke opfylder de betingelser, der er foreskrevet i artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 1/80, udgør ikke nogen hindring for anvendelsen af afgørelsens artikel 13. Domstolen har tidligere fastslået, at»standstill«-reglen i artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 ikke har til formål at beskytte tyrkiske statsborgere, som allerede er integreret på en medlemsstats arbejdsmarked, men netop kan finde anvendelse på tyrkiske statsborgere, som endnu ikke nyder rettigheder med hensyn til beskæftigelse og, tilsvarende, ophold i henhold til afgørelsens artikel 6, stk. 1 (jf. dom af , forenede sager C-317/01 og C-369/01, Abatay m.fl., Sml. I, s , præmis 83, og af , sag C-92/07, Kommissionen mod Nederlandene, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 45). 46 Den nederlandske regerings anbringende om, at artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 ikke finder anvendelse på den i hovedsagen omtvistede ordning, fordi den vedrører udenlandske ægtefællers ret til familiesammenføring og ikke de i denne artikel omhandlede betingelser for t yrkiske arbejdstageres adgang til beskæftigelse, må derfor afvises. 47 Det er således fornødent at undersøge, hvilket tidspunkt der skal anvendes ved analysen af, om der foreligger en»ny begrænsning«som omhandlet i artikel 13 i afgørelse nr. 1/ Den nederlandske, den danske og den tyske regering er af den opfattelse, at kun datoen den 1. december 1980 er relevant for afgørelsen af, om en bestemt lovgivning eller praksis forværrer de tyrkiske arbejdstageres situation. Enhver senere ændring, som er mere gunstig for disse arbejdstagere, bør ikke tages i betragtning. 49 Det bemærkes, at da ordlyden af artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 ikke angiver noget særligt tidspunkt, fra hvilket at regne»standstill«-reglen finder anvendelse, bør spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger»nye begrænsninger«som omhandlet i denne artikel, bedømmes med udgangspunkt i det tidspunkt, hvor den tekst, som bestemmelse n er indeholdt i, træder i kraft, hvilket i det foreliggende tilfælde vil sige tidspunktet for ikrafttrædelsen af afgørelse nr. 1/80. Domstolen har i øvrigt gentagne gange haft lejlighed til at henvise til dette udgangspunkt. Domstolen har således i dommen af 29. april 2010 i sagen Kommissionen mod Nederlandene, præmis 49, udtalt, at artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 er til hinder for, at der i de nederlandske retsforskrifter fra den dato, hvor afgørelsen trådte i kraft i Nederlandene, indføres nye restriktioner for udøvelsen af arbejdskraftens frie bevægelighed (jf. ligeledes bl.a. dommen i sagen Abatay m.fl., præmis 74, Sahin-dommen, præmis 63, samt analogt for så vidt angår»standstill«-reglen i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, dommen i sagen Abatay m.fl., præmis 66, og i sagen Soysal og Savatli, præmis 47). 50 Det følger imidlertid ikke heraf, at kun denne dato er relevant. 51 For at kunne fastlægge rækkevidden af udtrykket»nye begrænsninger«er det nødvendigt at tage formålet med artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 i betragtning. 52 I dommen i sagen Abatay m.fl., præmis 72, fandt Domstolen, at»standstill«-bestemmelserne i artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 og i tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, forfølger det samme formål, nemlig at skabe fordelagtige betingelser for den gradvise gennemførelse af henholdsvis arbejdskraftens frie bevægelighed, etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser ved at forbyde nationale myndigheder at indføre nye begrænsninger for nævnte friheder for ikke at gøre den gradvise virkeliggørelse af disse friheder mellem medlemsstaterne og Republikken Tyrkiet mere vanskelig. 53 Domstolen tilføjede i dom af 20. september 2007, Tum og Dari (sag C-16/05, Sml. I, s. 7415, præmis 61) for så vidt angår tillægsprotokollens artikel 41, stk. 1, at denne bestemmelse har til formål at skabe fordelagtige vilkår for den gradvise gennemførelse af etableringsfriheden ved at fastsætte et absolut forbud for de nationale myndigheder mod at indføre nye hindringer for udøvelsen af denne frihed ved at skærpe de betingelser, der eksisterer på en given dato. 54 Henset til sammenfaldet ved fortolkningen af tillægsprotokollens artikel 41 og artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 for så vidt angår bestemmelsernes formål, bemærkes, at rækkevidden af den i denne artikel 13 indeholdte»standstill«-forpligtelse analogt omfatter enhver ny hindring for arbejdskraftens frie bevægelighed, som består i en forværring af de betingelser, der gælder på et givet tidspunkt. 55 Det er således nødvendigt at sikre, at medlemsstaterne ikke fjerner sig fra det mål, der forfølges, ved at ophæve bestemmelser, som de har vedtaget til fordel for tyrkiske arbejdstageres frie bevægelighed, efter at afgørelse nr. 1/80 er trådt i kraft på deres område. 56 Det følger heraf, at under omstændigheder som de i hovedsagerne omtvistede, skal bedømmelsen af, om indførelsen af nye regler giver anledning til»nye begrænsninger«, foretages med udgangspunkt i det tidspunkt, hvor disse bestemmelser blev vedtaget. 57 Denne fortolkning følger den retning, som Domstolen har fulgt ved fortolkningen af»standstill«-regler inden for andre EU-retlige områder, bl.a. med hensyn til fradragsretten for moms som omhandlet i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1, herefter»sjette direktiv«) og med hensyn til de frie kapitalbevægelser. 58 Domstolen har for så vidt angår merværdiafgift fastslået, at en national lovgivning er i strid med»standstill«-reglen i sjette direktivs artikel 17, stk. 6, hvis den udstrækker anvendelsesområdet for de gældende undtagelser efter tidspunktet for direktivets ikrafttræden og således fjerner sig fra direktivets formål. Domstolen har præciseret, at det samme gør sig gældende for alle ændringer efter sjette direktivs ikrafttræden, som udstrækker anvendelsesområdet for de undtagelser, der fandtes umiddelbart før nævnte ændring. Det er i denne forbindelse uden betydning, at ændringen ikke udstrækker anvendelsesområdet for de undtagelser, der var gældende ved direktivets ikrafttræden (jf. dom af , sag C-40/00, Kommissionen mod Frankrig, Sml. I, s. 4539, præmis 17-19). 59 Domstolen traf en tilsvarende afgørelse for så vidt angår undtagelsesbestemmelsen i artikel 57, stk. 1, EF om frie kapitalbevægelser, som tillader bevarelsen af restriktioner for kapitalbevægelser til eller fra tredjelande, som eksisterede i den nationale retsorden den 31. december Domstolen fandt, at begrebet restriktion, der eksisterede på den i artiklen angivne dato, dvs. den 31. december 1993, forudsatte, at de juridiske rammer, som den pågældende restriktion indgik i, havde udgjort en bestanddel af medlemsstatens retsorden uafbrudt siden denne dato. Den tilføjede, at en medlemsstat ellers på ethvert tidspunkt ville kunne genindføre restriktioner for kapitalbevægelser til eller fra tredjelande, som eksisterede i den nationale retsorden den 31. december 1993, men som ikke var blevet opretholdt. Domstolen har således fastslået, at undtagelsen ikke er rettet mod en bestemmelse, som har genindført en hindring, som efter ophævelsen af den tidligere lovgivning ikke længere eksisterede (dom af , sag C-101/05, A, Sml. I, s , præmis 48 og 49). 60 Det bemærkes, at en medlemsstat, der vedtager bestemmelser, som forværrer betingelserne for tyrkiske arbejdstageres opnåelse af opholdstilladelse set i forhold til de betingelser, der tidligere var gældende for dem i henhold til bestemmelser, der blev vedtaget, efter at afgørelse nr. 1/80 var trådt i kraft på medlemsstatens område, har indført»nye begrænsninger«som omhandlet i afgørelsens artikel Under omstændigheder som de i hovedsagerne foreliggende tilkommer det den nationale ret at bedømme, om 2000-cirkulæret gør det vanskeligere for tyrkiske arbejdstagere at opnå selvstændig opholdstilladelse end 1982-cirkulæret, og om F. Toprak og I. Oguz opfylder de i 1982-cirkulæret fastsatte betingelser. I tilfælde af at en sådan tilladelse er vanskeligere at opnå i henhold til cirkulæret, udgør dette en»ny begrænsning«som omhandlet i artikel 13 i afgørelse nr. 1/80, selv om 2000-cirkulæret ikke går videre end til at genindføre de bestemmelser, som fandtes i den nederlandske lovgivning den 1. december Henset til de ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at under omstændigheder som dem, der foreligger i hov edsagerne vedrørende en national bestemmelse om opnåelse af opholdstilladelse for tyrkiske arbejdstagere, skal artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 fortolkes således, at en skærpelse af en bestemmelse, som er indført efter den 1. december 1980, og som foreskrev en lempelse af den bestemmelse, der fandt anvendelse den 1. december 1980, udgør en»ny begrænsning«i denne artikels forstand, selv om denne skærpelse ikke øger betingelserne for at opnå denne tilladelse i forhold til dem, som fulgte af den bestemmelse, der var gældende den 1. december 1980, hvilket det tilkommer den nationale ret at bedømme.

5 Sagsomkostningerne 63 Da sagens behandling i forhold til hovedsagernes parter udgør et led i de sager, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret: Under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagerne vedrørende en national bestemmelse om opnåelse af opholdstilladelse for tyrkiske arbejdstagere, skal artikel 13 i afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980 om udviklingen af associeringen, som blev vedtaget af det associeringsråd, der er oprettet ved aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet, fortolkes således, at en skærpelse af en bestemmelse, som er indført efter den 1. december 1980, og som foreskrev en lempelse af den bestemmelse, der fandt anvendelse den 1. december 1980, udgør en»ny begrænsning«i denne artikels forstand, selv om denne skærpelse ikke øger betingelserne for at opnå denne tilladelse i forhold til dem, som fulgte af den bestemmelse, der var gældende den 1. december 1980, hvilket det tilkommer den nationale ret at bedømme. Underskrifter * Processprog: nederlandsk.

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 *»Præjudiciel forelæggelse associeringsaftale EØF-Tyrkiet afgørelse nr. 1/80 artikel 13 stand still-klausul familiesammenføring national lovgivning, der fastsætter

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1 Sag C-561/14 Caner Genc mod Integrationsministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Associeringsaftale

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del EU-note 51 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del EU-note 51 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 51 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 4. juni 2009 *»Unionsborgerskab fri bevægelighed for personer artikel 12 EF og 39 EF direktiv 2004/38/EF artikel

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 10. september 2009 (*)»Direktiv 2003/88/EF tilrettelæggelse af arbejdstiden ret til årlig betalt ferie sygeorlov

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *»Underretning af arbejdstagere direktiv 91/533/EØF artikel 8, stk. 1 og 2 anvendelsesområde arbejdstagere»omfattet«af en kollektiv overenskomst begreberne»midlertidig«arbejdskontrakt

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 *»Unionsborgerskab artikel 20 TEUF og 21 TEUF ret til fri bevægelighed og ophold uddannelsesstøtte, som en statsborger i en medlemsstat tildeles til studier

Læs mere

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager

Sammenskrivning af. fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0399 Offentligt Sammenskrivning af Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Page 1 of 9 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 21. september 2006

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 2. december 2014 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 2. december 2014 (*) Side 1 af 13 DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 2. december 2014 (*)»Præjudiciel forelæggelse område med frihed, sikkerhed og retfærdighed direktiv 2004/83/EF minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999J0267 - DA Avis juridique important 61999J0267 Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 11. oktober 2001. -

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * DOM AF 9.3.2006 - SAG C-421/04 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * I sag C-421/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * DOM AF 24.6.2004 SAG C-49/02 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * I sag C-49/02, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. november 2013 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. november 2013 (*) Side 1 af 14 DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. november 2013 (*)»Direktiv 2004/83/EF minimumsstandarder for anerkendelse af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus artikel 10, stk. 1, litra

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 8. marts 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 8. marts 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 8. marts 2011 (*)»Unionsborgerskab artikel 20 TEUF tildeling af opholdsret i henhold til EU-retten til et mindreårigt barn i en medlemsstat, hvor barnet er statsborger,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*) ECLI:EU:C:2013:524 DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Unionsborgerskab artikel 20 TEUF og 21 TEUF ret til fri bevægelighed og ophold uddannelsesstøtte, som en statsborger i en medlemsstat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 25. juni 2015 *»Præjudiciel forelæggelse EF-toldkodeks forordning (EØF) nr. 2913/92 artikel 203 og 204 forordning (EØF) nr. 2454/93 artikel 859 proceduren for ekstern forsendelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, TROJANI DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * I sag C-456/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunal du travail de Bruxelles (Belgien)

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 513 Offentligt 14. AUGUST 2017 7519039 RHO/DER/MOHA/LIMN Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere