Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007"

Transkript

1 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet 2. Budget for 2008 og budgetoversigt for 2009 og Justering af betalingsmodellen for Mulige konsekvenser af universitetsfusionerne 5. Oversigt over brugerbetalingen for H Opgradering af Forskningsnettet Den planlagte opgradering af Forskningsnettet til at anvende eget optisk udstyr på langtidslejede sorte fibre er nu bevilget til gennemførelse i 2007/2008. Der er bevilget 40 MDKK til denne opgradering og processen falder i to trin: i. Anskaffelse af adgang til national fiber backbone ii. Anskaffelse af optisk udstyr. Dette skal for at få den rigtige tekniske løsning foregå i en sekventiel proces. Begge dele skal gennem et offentligt udbud og der satses på at indgå en aftale med en eller flere fiberleverandører i Q3/Q og med en leverandør af optisk udstyr i Q Det er derfor planen at opgraderingen skal kunne benyttes i produktion omkring sommer Budget for 2008 og budgetoversigt for 2009 og 2010 Det vedtagne budget for Forskningsnettet for 2008 er udover opgraderingen som finansieres af VTU på samme niveau som 2007, det er vist i bilag1. For årene 2009 og 2010 er de basale driftsudgifter fastholdt på 2007 niveau, medens det er forudset at udgifterne til nye og til avancerede tjenester vil stige svagt pga. de nye muligheder opgraderingen giver. 3. Justering af betalingsmodellen for 2008 Forskningsnettes Styregruppe har som overordnet mål at betalingen for tilslutning til Forskningsnettet bør være en ren en flat-rate model. På sidste styregruppemøde blev konsekvenserne af at fortsætte justeringen af betalingsmodellen i denne retning vurderet, og det blev besluttet at tage det sidste skridt til en trafikuafhængig model på en gang. Forskningsnettet vil således gå over til at beregne tilslutningsbidragene udelukkende ud fra institutionens økonomiske nøgletal fra Det er endvidere besluttet at benytte samme økonomiske nøgletal for alle institutioner, nemlig institutionernes opgørelse af foregående års ordinære driftsudgifter, som den fremgår af institutionens årsrapport.

2 Side 2 af 6 4. Mulige konsekvenser af universitetsfusionerne Som en konsekvens af det nye universitetslandskab, som jo trådte i kraft d. 1. januar 2007, vil der opstå en række nye behov for lokal-netværk på tværs af landet, idet en række universiteter får afdelinger fordelt ud over hele landet. Styregruppen vurderer en model til håndtering af disse nye behov. Der er tale om en justering af den nuværende model for tilslutning til Forskningsnettet, hvor en institutions første tilslutning er inkluderet i den samlede tilslutningsafgift og hvor en evt. etablering af flere tilslutninger sker for institutionens egen regning. Efter en kortlægning af hvor mange nye tilslutninger der er behov for justeres modellen således at institutioner får mulighed for et antal tilslutninger der er proportional med deres samlede betaling til Forskningsnettet. Den konkrete justering af modellen søges fastlagt inden Oversigt over brugerbetalingen for H Den beregnede udgift for den enkelte institution baseres på at den samlede betaling for H udgør halvdelen af prognosen for Dette betyder at det samlede fakturabeløb for H1 i 2007 også er ca18 MDKK. Dette fremgår også oversigten i bilag 2. Der er indtil nu indgået aftaler med 17 kollegier eller sammenslutninger af kollegier, og disse vil samlet bidraget med omkring 0,5 MDKK i Den fra H benyttede økonomimodel, der baserer sig på 75% økonomi og 25% trafik, benyttes også for Der er benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb siden 2001: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. november 2006 til og med april Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til news server, multicast, Sunsite, og kollegeier med egenbetaling er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget. 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovstal for 2007 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelige tal vedr. omsætning og eller bemanding. 3. For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af det øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En samlet faktura til POP en hvor der opnås stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for udskrivning af faktura til de institutioner, der er tilsluttet POP en. b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele på trafikdelen, men der kan ikke tillægges lokale udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden:

3 Side 3 af 6 Med de her benyttede budget og trafik -tal betyder dette, at konstant A, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver: A = for H1-2007, og konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i H beregnet til: B= 1,288*10-3. De resulterende trafiktal, økonomital og fakturabeløb er vist for alle institutioner i bilag 2. Med venlig hilsen Steen Pedersen

4 Side 4 af 6 Bilag 1: Forskningsnettets prognose for 2007, budget for 2008 og budgetoversigt for 2009 og 2010 Forskningsnettet (MDKK) SP Post År (tal i MDKK, år 2007 niveau) Udgifter R R B P B BO BO 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 11 Etablering back-bone (NetSek) 0,5 0,0 40,0 5,0 35,0 0,5 0,5 20 Basisnet drift (UNI-C) 6,6 8,0 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 1,8 2,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 30 Support og tjenester (UNI-C) 3,6 4,0 3,8 3,8 4,0 4,5 5,0 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede tjenester (UNI-C/Netsek) 3,5 3,8 3,2 3,2 4,0 4,5 5,0 50 Netsekretariat drift (VTU) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (VTU) 10,9 13,7 14,1 14,4 14,5 14,5 14,5 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 0,0 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 Udgifter ialt 31,5 36,2 76,7 42,0 73,5 40,0 41,0 Stigning i driftsudgifter i % -0,7 14,8 0,9 0,9 3,2 3,6 1,3 Indtægter 100 Brugerbetaling Institutioner 30,9 33,4 36,0 36,0 38,0 39,0 40,0 101 Brugerbetaling Kollegier 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Indtægter ialt 31,4 34,0 36,5 36,5 38,5 39,5 40,5 Fordeling af udgifter 110 VTU omk. (+ særlig etablering) 0,1 2,2 40,2 5,5 35,0 0,5 0,5 Institutioners omk 31,4 34,0 36,5 36,5 36,0 39,5 40,5 Inst. egenfinanciering i % 99,8 94,0 99,9 86,9 99,4 98,8 98,8 Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2007 niveau) Overført fra tidligere år 3,1 3,1 0,4 0,9 0,4 0,2 0,4 Afsat i bevilling 0,0 40,0 5,0 35,0 Ministeriets omkostninger 0,1 2,2 40,2 5,5 35,0 0,5 0,5 200 Akkumuleret. over/underskud 3,1 0,9 0,2 0,4 0,4-0,3-0,1

5 Side 5 af 6 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for 1. halvår 2007, H juni 2007 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrao POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0, Carlsberg Forskningscenter 0, CAT Center for Avanceret Teknologi 0, Danmarks Meteorologiske Institut 1, Dansk Design Center 0, Dansk Brystcancer gruppe RH 0, DSI Institut for Sundhedsvæsen 0, Forskningscenter Risø 1, Handelshøjskolen i København, CBS 2, Kort- og Matrikelstyrelsen 0, Kunstakademiets Arkitektskole 0, Rigshospitalet, H:S 1, Roskilde Universitetscenter 1, Statens Arkiver 0, Bispebjerg Hospital 0, Alle inst. med direkte tilslutning, total 9, DPU, samlet 0,561 0, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2,397 2, Danmarks Tekniske Universitet 21, SCION DTU A/S, samlet 3, Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0, Danmarks Transportforskning 0, Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0, Københavns Maskinmesterskole 0, Symphogen 0, DTU-POP 25, Tabellen fortsættes på næste side.

6 Side 6 af juni 2007 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrao POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 25 Københavns Universitet 17, IT-Universitetet 1, Symbion 2, Det Kongelige Bibliotek 1, Danmarks Farmaseutiske Universitet 0, Danmarks Rumcenter 0, Dansk Polarcenter 0, DCISM 0, Rektorkollegiet 0, Statens Museum for kunst 0, ImageHouse A/S 0, Statens Institut for Folkesundhed 0, DIS 0, KU-POP 24, Syddansk Universitet 6, Forskerparken Fyn Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum Det fynske musikkonservatorium Dansk Data Arkiv Odense Universitetshospital SDU-POP 6, Aalborg Universitet 11, Danmarks Biblioteksskole 0, NOVI Nordjyllands Videnpark 0, Aalborg-POP 12, Aarhus Universitet 13, Det Jyske Musikkonservatorium 0, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0, Danmarks Journalist Højskole 0, Handelshøjskolen i Aarhus. 0, Forskerparken i Aarhus 0, Århus Universitetshospitaler 1, Statsbiblioteket, Århus 1, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0, Danmarks Sygeplejeske Højskole 0, Århus-POP 18, Sum 100,0 100,

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000

Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 13. juni 2000 NS-J.Nr. 00-126. Til Forskningsnettets Institutioner Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet

Læs mere

Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09.

Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09. Årsrapport 2009 Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09.184 Netsekretariatet DTU, Anker Engelundsvej

Læs mere

Årsrapport 2008. Årsrapport 2008

Årsrapport 2008. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Forskningsnettets Årsrapport 2008 Forskningsnettet 2009 Maj 2009 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journalnr.: NS-J-Nr. 08.183 Netsekretariatet

Læs mere

5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver.

5. Administrationen bedes oplyse, hvor store besparelser regionen har opnået ved at udbyde vaske- og linnedopgaver. Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 44 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2015 Redaktion: Gitte Kudsk og Torben B. Sørensen, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Resultatkontrakt 1999-2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledni ng Side 1 2. Oplysninger om konservatoriet Side 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Konservatoriets lovgrundlag

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2014 Redaktion: Gitte Kudsk, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr:

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet

Læs mere

Analyse af de administrative omkostninger til generel ledelse og administration i 2008 og 2009 på de danske universiteter

Analyse af de administrative omkostninger til generel ledelse og administration i 2008 og 2009 på de danske universiteter Analyse af de administrative omkostninger til generel ledelse og administration i 2008 og 2009 på de danske universiteter Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Hoveddokument 2. Interviewguide til besøg på universiteterne

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 Nr. 3 August 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-17-9 Forord 1999 er det tredje

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi

Indstilling. Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af netværksstrategi Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 3. januar 2006 Indstilling på baggrund af beslutningsforslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om udvikling af 1. Resume På baggrund

Læs mere

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet

Læs mere