SIDE. 2 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIDE. 2 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON <dato> <nr.> Kresten Lysholdt-Andersen LEDNINGSPROTOKOL H714 SVENDBORG-FAABORG H TRAFIKSANERING I VESTER AABY DECEMBER 2010 Teglgårdsparken Middelfart EAN Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT Ledningsplaner Aftalegrundlag Gravetilladelse Rådighedstilladelse Byggelinjer Fremtidig status for ledninger Information til brugere Afsætning Fysiske foranstaltninger Aflagte vejarealer med ledninger eller udstyr Således udført Betaling for ledningsarbejder Fakturering til Vejdirektoratet Ekspropriationskommissionen Refusionsopgørelse Samtykkeerklæring LEDNINGER TILHØRENDE FFV EL A/S El-kabler LEDNINGER TILHØRENDE FFV SPILDEVAND A/S Kloakledninger LEDNINGER TILHØRENDE NATURGASFYN GAS-LEDNINGER LEDNINGER TILHØRENDE SEF NET A/S Bredbånds-kabler LEDNINGER TILHØRENDE TDC A/S Tele-kabler LEDNINGER TILHØRENDE VESTER AABY VV Vand-ledninger ADRESSELISTE... 18

3 3 af GENERELT Protokollen beskriver kun ledninger, som berøres af vejprojektet. 1.1 LEDNINGSPLANER Til protokollen hører følgende tegninger: H til H Graveoperatøren bærer selv ansvaret for verificering og supplering af oplysninger gennem LedningsEjerRegistret (LER). 1.2 AFTALEGRUNDLAG Enhver flytning eller sikring af en ledning (herunder kabel, mast, spor eller lignende) som følge af anlægsarbejdet udføres medmindre andet er aftalt - af ledningsejeren. For ledningsarbejdernes udførelse gælder: A. Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje, udgivet af Trafikministeriet, februar B. Norm for etablering af ledningsanlæg i jord (DS 475 med tilhørende Anneks A ) i nyeste udgave. C. Almindelig arbejdsbeskrivelse for jordarbejder, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave. D. Almindelig arbejdsbeskrivelse for ledningsgrave, udgivet af Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet, nyeste udgave. Hvis ledningsejeren ikke overholder de i nærværende protokol indgåede aftaler til den aftalte tidsfrist, kan anlægsmyndigheden, jf. vejlovens 106, stk. 3, lade arbejdet udføre for ledningsejerens regning. 1.3 GRAVETILLADELSE Forinden arbejder på statsveje i drift igangsættes, skal ledningsejeren søge gravetilladelse hos Vejdirektoratets driftmyndighed via Vejsektoren.dk, jf. følgende link Vejsektoren.dk/love og regler/tilladelser/graveansøgning. Det skal i ansøgningen bemærkes, at arbejdet udføres i forbindelse med et af Vejdirektoratets anlægsprojekter og en VD-kontaktperson fra projektet skal opgives.

4 4 af 20 Forinden øvrige ledningsarbejder igangsættes, skal ledningsejeren som udgangspunkt søge rådighedstilladelse hos den respektive driftsmyndighed i henhold til standardregulativet. 1.4 RÅDIGHEDSTILLADELSE Forinden arbejder på statsveje i drift igangsættes, skal ledningsejeren søge specifik rådighedstilladelse hos Vejdirektoratets lokale Vejcenter, jf. følgende link Vejsektoren.dk/love og regler/tilladelser/råden over vejareal/ansøgning om rådighed over vejareal på statsveje/specifik tilladelse. Forinden øvrige ledningsarbejder igangsættes, skal ledningsejeren som udgangspunkt søge rådighedstilladelse hos den respektive myndighed i henhold til standardregulativet. 1.5 BYGGELINJER Placering af ledninger skal respektere gældende byggelinjer samt byggelinjer, som pålægges i forbindelse med projektet med hjemmel i vejlovens kap. 4 om sikring af vejanlæg. Byggelinjernes fremtidige præcise placering fremgår af de tekniske bestemmelser for vejprojektet. Ledninger, der placeres i byggelinjeareal, tillades alene på fjernelses- eller ikke-fordyrelsesvilkår. 1.6 FREMTIDIG STATUS FOR LEDNINGER Ledninger, der i medfør af denne protokol flyttes til vejareal, ligger fremover efter gæsteprincippet. Ledninger, der i medfør af denne protokol flyttes til byggelinjeareal, ligger fremover på fjernelses- eller ikke-fordyrelsesvilkår, medmindre andet er specifikt aftalt. Hvis ledningen er en kommunal ledning, er det medmindre andet aftales - et vilkår for tilladelsen til at flytte til vejareal eller byggelinjeareal, at vejlovens 20 ikke gøres gældende ved eventuelle fremtidige anlægsarbejder. 1.7 INFORMATION TIL BRUGERE Det påhviler ledningsejeren at informere sine brugere om gener i forbindelse med ledningsarbejdet. 1.8 AFSÆTNING Detailafsætning for lednings- og kabelarbejder samt kontrol heraf udføres og bekostes af ledningsejeren. Lednings- og kabelplacering fastlægges ud fra vejprojektet og dettes hovedafsætning. 1.9 FYSISKE FORANSTALTNINGER Der henvises generelt til DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, idet der gøres opmærksom på følgende: Komprimeringskravene i Vejreglernes Udbuds- og anlægsforskrifter for jordarbejder skal overholdes, hvor ledninger nedgraves i nærheden af fremtidig vej. Ved krydsninger af vejen etableres ledninger i foringsrør (eller der placeres et foringsrør i umiddelbar nærhed af ledningen), hvis anlægsmyndigheden anser dette for nødvendigt for at sikre tra-

5 5 af 20 fiksikkerheden og trafikafviklingen i tilfælde af fremtidige ledningsbrud eller arbejder på ledningen eller hvis ledningsejeren ønsker foringsrør. Foringsrør for trykledninger, som krydser hovedlandevejen, forsynes nedstrøms med nedgangsbrønd, som afvandes til vejanlæggets afvandingssystem, hvor dette er muligt. På tryksiden af hovedlandevejen placeres en afspærringsventil AFLAGTE VEJAREALER MED LEDNINGER ELLER UDSTYR Ledninger, der ligger som gæst i et vejareal, der i forbindelse med vejprojektet overgår til privat areal, kan med henvisning til vejlovens 106 kræves omlagt eller flyttet. Efter arealets overgang til privat areal vil ledningen være omfattet af det generelle, ulovbundne gæsteprincip. Eventuelle aftaler med den nye lodsejer (herunder evt. tinglysning af ledningsservitut) er anlægsmyndigheden uvedkommende. Såfremt ledningsejeren og anlægsmyndigheden er enige om, at ledningen flyttes til (nyt) vejareal, kan dette tillades på fjernelses- eller ikke-fordyrelsesvilkår SÅLEDES UDFØRT Efter omlægning af ledningsanlæg på vejareal og i byggelinjeareal skal ledningsejerne fremsende "således udført" CAD-tegninger til Vejdirektoratet. Der indmåles i x-, y- og z-koordinater i alle knækpunkter såvel horisontalt som vertikalt. Indmålinger ønskes afleveret i DSFL-format BETALING FOR LEDNINGSARBEJDER Ledninger er normalt placeret efter gæsteprincippet, medmindre ledningsejeren har betalt eller aftalt sig ud af dette. Konkret udgiftsfordeling mellem Vejdirektoratet og ledningsejeren er angivet under de enkelte afsnit. Foringsrør betales af ledningsejeren, medmindre andet er udtrykkelig nævnt i protokollen FAKTURERING TIL VEJDIREKTORATET Evt. fakturering til Vejdirektoratet skal foregå elektronisk, da fakturaer på papir afvises. Følgende skal fremgå af fakturaen: EAN-nr: samt Deres reference: KREA Der henvises i øvrigt til Vejdirektoratets hjemmeside om fremgangsmåden: > kontakt > E-fakturering og EAN-nummer:

6 6 af EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN Den tekniske udførelse I de tilfælde, hvor der er uenighed mellem ledningsejeren og anlægsmyndigheden om den tekniske udførelse, indbringes spørgsmålet for Ekspropriationskommissionen. Denne beslutter da, på hvilken måde omlægningen skal udføres. Under den enkelte ledning er det beskrevet, hvad der er uenighed om, og hvad Ekspropriationskommissionen skal tage stilling til. Den økonomiske byrdefordeling I de tilfælde, hvor der er uenighed mellem ledningsejeren og anlægsmyndigheden om, hvem der skal afholde de økonomiske udgifter i forbindelse med ledningsomlægninger i forbindelse med anlægsprojektets udførelse, indbringes spørgsmålet for Ekspropriationskommissionen. Denne beslutter da, hvordan og af hvem udgifterne skal afholdes. Under den enkelte ledning er det beskrevet, hvori den økonomiske uenighed består, og eventuelt om Ekspropriationskommissionen skal foretage en udgiftsfordeling REFUSIONSOPGØRELSE Hvis en afklaring af betalingsspørgsmålet trækker ud, kan parterne vælge at udfærdige en refusionsaftale SAMTYKKEERKLÆRING Samtykkeerklæringen på sidste side i nærværende forslag til ledningsprotokol bedes returneret i løbet af 14 dage i underskrevet stand og med evt. bemærkninger påført.

7 7 af LEDNINGER TILHØRENDE FFV EL A/S 2.1 EL-KABLER Pre-fix for ledninger tilhørende denne ledningsejer: EL Ledningen og dens nuværende placering: Ledningsejer har både lav og højspændingskabler som jordkabler i Svendborgvej samt tilstødende veje, både i nord og sydlig vejside, samt flere krydsninger. Generelt er langsgående ledninger beliggende i eksisterende fortov, cykelsti og rabat. Placering af kabler fremgår af ledningsplaner jf. pkt Projektbeskrivelse (den tekniske løsning): Planlagt at fjerne luftledninger og forstærke både lav- og højspændingsnet. Nye krydsninger ved Bøgebjergvej og Skadegårdsvej. Nyt højspændingskabel fra Strandvejen til Pottemagervej, i nordsiden hvor der er bedst plads. Der skal forberedes for tilslutning af byporte med lys i vest- og østlig ende af byen, samt tilslutning for 2 stk. dynamiske C55 skoletavle. Vilkår for fremtidig placering: Ledningen ligger fremover som gæst. Ledningsarbejde / afværgeforanstaltning projekteres hhv. udføres af: Ledningsejer projekterer og udfører selv arbejdet. Udførelsesperiode: Arbejdet forventes udført i perioden fra til og skal senest være afsluttet den Enighed / uenighed om den tekniske løsning: Der er enighed om den tekniske løsning. Betalingsspørgsmålet: Ledningsejerens retsstilling: Ledningsejeren er et privat selskab og kan derfor ikke påberåbe sig vejlovens 20 for ledninger i kommunevej. Ledningens retsstilling: Vurdering: Ledningen er placeret som gæst, hvorfor ledningsarbejdet/flytningen betales af ledningsejeren.

8 8 af 20 Enighed / uenighed om betalingsspørgsmålet: Der er enighed om betalingsspørgsmålet. Særlige forhold: Påpeger at de har forsyningspligt, så hvis der kommer en kunde som efterspørger større forsyning end der er til stede efter ovennævnte forstærkning af nettet, vil det være nødvendigt at etablere dette, med risiko for opgravning i etableret belægning.

9 9 af LEDNINGER TILHØRENDE FFV SPILDEVAND A/S 3.1 KLOAKLEDNINGER Pre-fix for ledninger tilhørende denne ledningsejer: KLOAK Ledningen og dens nuværende placering: Ledningsejer har fælleskloak liggende i Svendborgvej i nordlig rabat vest for Bøgebjergvej, i sydlig rabat mellem Jens Nielsensvej og Sognefogedvej, samt fra Strandvejen og ca. 90 m mod øst. Placering af kabler fremgår af ledningsplaner jf. pkt Projektbeskrivelse (den tekniske løsning): Ledningsejer har fokus på bymidten, som er fælleskloakeret. Området er ikke med i spildevandsplan, og har ikke planlagt nyanlæg eller renoveringsarbejder inden for de næste 15 år. Ledningsejer vil dog gerne proritere en renovering/udskiftning af eksist. ledning i bymidten samt ledning fra Bøgebjergvej og mod vest. Ledningsejer vurdere dette nærmere og melder snarest tilbage omkring arbejder. Vilkår for fremtidig placering: Ledningen ligger fremover som gæst. Ledningsarbejde / afværgeforanstaltning projekteres hhv. udføres af: Ledningsejer projekterer og udfører selv arbejdet. Udførelsesperiode: Arbejdet forventes udført i perioden til og skal senest være afsluttet den Enighed / uenighed om den tekniske løsning: Der er enighed om den tekniske løsning. Betalingsspørgsmålet: Ledningsejerens retsstilling: Ledningsejeren er et privat selskab og kan derfor ikke påberåbe sig vejlovens 20 for ledninger i kommunevej. Ledningens retsstilling: Vurdering: Ledningen er placeret som gæst, hvorfor ledningsarbejdet/flytningen betales af ledningsejeren.

10 10 af 20 Enighed / uenighed om betalingsspørgsmålet: Der er enighed om betalingsspørgsmålet. Særlige forhold: Ingen.

11 11 af LEDNINGER TILHØRENDE NATURGASFYN 4.1 GAS-LEDNINGER Pre-fix for ledninger tilhørende denne ledningsejer: GAS Ledningen og dens nuværende placering: Ledningsejer har ledninger liggende i nordsiden af Svendborgvej fra skolen og mod vest og fra Præstegårdsvej til Gundestrupvej. I sydsiden fra skolen til Præstegårdsvej. Placering af kabler fremgår af ledningsplaner jf. pkt Projektbeskrivelse (den tekniske løsning): Ingen ændringer eller nyanlæg. Vilkår for fremtidig placering: Ledningen ligger fremover som gæst. Ledningsarbejde / afværgeforanstaltning projekteres hhv. udføres af: Ledningsejer projekterer og udfører selv arbejdet. Udførelsesperiode: Ingen. Enighed / uenighed om den tekniske løsning: Der er enighed om den tekniske løsning. Betalingsspørgsmålet: Ledningsejerens retsstilling: Ledningsejeren er et privat selskab og kan derfor ikke påberåbe sig vejlovens 20 for ledninger i kommunevej. Ledningens retsstilling: Vurdering: Ledningen er placeret som gæst, hvorfor ledningsarbejdet/flytningen betales af ledningsejeren. Enighed / uenighed om betalingsspørgsmålet: Der er enighed om betalingsspørgsmålet. Særlige forhold: Ingen.

12 12 af LEDNINGER TILHØRENDE SEF NET A/S 5.1 BREDBÅNDS-KABLER Pre-fix for ledninger tilhørende denne ledningsejer: BB Ledningen og dens nuværende placering: Ledningsejer har bredbåndkabler liggende i sydsiden af Svendborgvej fra Præstegårdsvej til Jens Nielsensvej. Kablerne er ud for indkørsel til nr. 432 beliggende med lille jorddækning, ca. 6 cm under flise. Det er uvist om dette er generelt for hele strækningen i Svendborgvej. Placering af kabler fremgår af ledningsplaner jf. pkt Projektbeskrivelse (den tekniske løsning): SEF kontakter beboere i området langs Svendborgvej, for at undersøge om der er ønsker om fiber. Hvis der er stor opbakning, vil der blive etableret fiber i Svendborgvej Etablering af ny fiber afhænger således at denne undersøgelse. Vilkår for fremtidig placering: Ledningen ligger fremover som gæst. Ledningsarbejde / afværgeforanstaltning projekteres hhv. udføres af: Ledningsejer projekterer og udfører selv arbejdet. Udførelsesperiode: Hvis der skal anlægges fiber, skal arbejdet senest være afsluttet den Enighed / uenighed om den tekniske løsning: Der er enighed om den tekniske løsning. Betalingsspørgsmålet: Ledningsejerens retsstilling: Ledningsejeren er et privat selskab og kan derfor ikke påberåbe sig vejlovens 20 for ledninger i kommunevej. Ledningens retsstilling: Vurdering: Ledningen er placeret som gæst, hvorfor ledningsarbejdet/flytningen betales af ledningsejeren. Enighed / uenighed om betalingsspørgsmålet: Der er enighed om betalingsspørgsmålet.

13 Særlige forhold: Ingen. SIDE 13 af 20

14 14 af LEDNINGER TILHØRENDE TDC A/S 6.1 TELE-KABLER Pre-fix for ledninger tilhørende denne ledningsejer: TLF Ledningen og dens nuværende placering: Ledningsejer har kabler liggende i begge vejsider på hele strækningen. Kabler ligger primært i fortov og rabat. Placering af kabler fremgår af ledningsplaner jf. pkt Projektbeskrivelse (den tekniske løsning): Overvejer at lægge tomrør ned, men det kræver at der enten udføres fællesgrav eller at råjordsplanum er afrømmet i forbindelse med etablering af fællesstier, således at der kan lægges kabler med en jordækning på min. 50 cm. Hvis kabler bliver frigravet, vil TDC flytte dem ud til skel (bagkant fællesti). Dette kræver at anlægsarbejdet startes i vestlig eller østlig ende af byen af hensyn til slæk på kabler. Vilkår for fremtidig placering: Ledningen ligger fremover som gæst. Ledningsarbejde / afværgeforanstaltning projekteres hhv. udføres af: Ledningsejer projekterer og udfører selv arbejdet. Udførelsesperiode: Hvis kabler flyttes udføres det sideløbende med entreprisen. Arbejder koordineres ved ledningsmøde med entreprenøren i forbindelse med opstart af anlægsarbejdet. Enighed / uenighed om den tekniske løsning: Der er enighed om den tekniske løsning. Betalingsspørgsmålet: Ledningsejerens retsstilling: Ledningsejeren er et privat selskab og kan derfor ikke påberåbe sig vejlovens 20 for ledninger i kommunevej. Ledningens retsstilling: Vurdering: Ledningen er placeret som gæst, hvorfor ledningsarbejdet/flytningen betales af ledningsejeren. Enighed / uenighed om betalingsspørgsmålet: Der er enighed om betalingsspørgsmålet.

15 15 af 20 Særlige forhold: TDC undersøger om de vil etablere tomrør i vejen, selv om det ikke kan blive i fællesgrav eller på afrømmet råjordsplanum. Dvs. ved etablering af egen kabelgrav.

16 16 af LEDNINGER TILHØRENDE VESTER AABY VV 7.1 VAND-LEDNINGER Pre-fix for ledninger tilhørende denne ledningsejer: VAND Ledningen og dens nuværende placering: Ledningsejer har ledninger i sydsiden af Svendborgvej fra skolen og mod vest samt fra Skadegårdsvej til Strandvejen. I hele nordsiden af Svendborgvej fra skolen og mod øst. Endvidere har vandværket tilslutning af skyllevand til spulebrønd i helle på Skadegårdsvej. Generelt er langsgående ledninger beliggende i eksisterende fortov, cykelsti og rabat. Placering af kabler fremgår af ledningsplaner jf. pkt Projektbeskrivelse (den tekniske løsning): Der lægges ny ledning ned fra Bøgebjergvej og mod øst. Arbejdet udføres ved No Dig metode. Vilkår for fremtidig placering: Ledningen ligger fremover som gæst. Ledningsarbejde / afværgeforanstaltning projekteres hhv. udføres af: Ledningsejer projekterer og udfører selv arbejdet. Udførelsesperiode: Arbejdet forventes udført fra primo januar 2011, dog afhængig af vejret og skal senest være afsluttet den Enighed / uenighed om den tekniske løsning: Der er enighed om den tekniske løsning. Betalingsspørgsmålet: Ledningsejerens retsstilling: Ledningsejeren er et privat selskab og kan derfor ikke påberåbe sig vejlovens 20 for ledninger i kommunevej. Ledningens retsstilling: Vurdering: Ledningen er placeret som gæst, hvorfor ledningsarbejdet/flytningen betales af ledningsejeren. Enighed / uenighed om betalingsspørgsmålet: Der er enighed om betalingsspørgsmålet.

17 Særlige forhold: Ingen. SIDE 17 af 20

18 18 af ADRESSELISTE FFV El A/S Sundvænget Faaborg Martin Davidsen, tlf FFV Spildevand A/S Sundvænget Faaborg Michael Rasmussen, Naturgas Fyn A/S Sundvænget Faaborg Per Andersen, tlf Claus Madsen, tlf SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg Henrik Pedersen, tlf (Kent Brændekilde Schødts, tlf ) TDC A/S Toldbodvej Boks Svendborg Finn Dahl, tlf Vester Aaby Vandværk Svendborgvej Faaborg Holger Pedersen, tlf Rambøll Englandsgade Odense C Mark Wittnebel, tlf Claus Risgaard Frostholm, tlf

19 VEJDIREKTORATET: Anlægsdivisionen Telefon Teglgårdsparken 102 FAX Middelfart Projektleder: Kresten Lysholdt-Andersen, tlf Drift: Dennis Falkenberg Vilster, tlf SIDE 19 af 20

20 20 af 20 Samtykkeerklæring for LEDNINGSPROTOKOL VEDR. H714 SVENDBORG-FAABORG Undertegnede erklærer hermed accept af forslag til ledningsprotokol, dateret december Evt. bemærkninger, den 201 Ledningsejer (stempel/underskrift) Underskrivers navn (blokbogstaver)

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

!! " ### $ % $ & & "" '

!!  ### $ % $ & &  ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg. April 2015 2012-91037 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder tre arealer på hhv. Jarmers Plads, Dantes Plads og Højbro Plads til etablering af underjordiske parkeringsanlæg til salg Henvendelse om salget og spørgsmål

Læs mere

LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister

LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister LedningsEjerRegister (LER) Rapport over muligheden for at etablere et landsdækkende ledningsejerregister Marts 2003 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 SAMFUNDSMÆSSIG NYTTE VED AT ETABLERE ET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

Parcelhusgrund. Rugmarken 26 i Hammerum. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Rugmarken 26 i Hammerum. Salgsmappe Parcelhusgrund Rugmarken 26 i Hammerum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere