Fokussanering forud for indsættelse af knæ- og hofteproteser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokussanering forud for indsættelse af knæ- og hofteproteser"

Transkript

1 Fokussanering forud for indsættelse af knæ- og hofteproteser Marcellino Fernandes, Simon Storgård Jensen, Jes Bruun Lauritzen og Henrik Løvendahl Jørgensen Protetisk erstatning af defekte og nedslidte led regnes verden over i dag for rutineindgreb. I USA foretages ca ledalloplastikker årligt, mens tallet i Danmark er ca Størstedelen af disse operationer foregår som udskiftning af hofteled, hoftealloplastikker. I Danmark ses under 100 infektioner årligt - under 0,8 %, i forbindelse med disse indgreb. Ingen er dokumenteret som en direkte følge af en infektion i tænder og kæber. I resten af verden er der rapporteret enkelte tilfælde af infektioner, som muligvis kan associeres til betændelsestilstande i mundhulen. Der er ikke foretaget randomiserede studier for at klarlægge, om der er en egentlig sammenhæng mellem infektioner i alloplastikker og infektion i mundhulen. Formålet med artiklen er at belyse, om der er indikation for sanering af tandsættet inden udskiftning af led. Desuden vil indikationen for antibiotikaprofylakse i forbindelse med tandbehandling på patienter med kunstige led blive diskuteret. K irurgiske implantater er blevet hverdag i den medicinske verden. Adskillige specialer anvender en eller anden form for indsættelse af et fremmedlegeme i forbindelse med kirurgisk eller medicinsk intervention. Således også, og måske i særlig grad, i ortopædkirurgien. At udskifte defekte og nedslidte led har ændret hverdagen markant for tusindvis af patienter. Muligheden for at erstatte et defekt led er en gevinst såvel menneskeligt som samfundsøkonomisk. Disse mennesker er ikke længere invalide, men mennesker med en fremtid både privat og arbejdsmæssigt. Ledalloplastik er blevet en standard. I Danmark foretages årligt ca hoftealloplastikker og ca..000 knæalloplastikker. Desuden foretages et mindre antal operationer på skulderled, ankelled og fingerled. Operationerne udføres decentralt og finder i dag sted på flere ortopædkirurgiske afdelinger. Operationsteknik, alloplastiktype og postoperativ rehabilitering er ikke standardiseret på landsplan. Postoperative infektioner deles op i tidlige og sene. De tidlige infektioner defineres som opstået senest seks måneder efter indsættelse af det kunstige led. Infektioner opstået herefter defineres som sene. Infektionerne kan have varierende ætiologi. Der kan være tale om udefrakommende bakterier fra andre patienter eller fra omgivelserne generelt. Desuden kan der være tale om patientens egne bakterier, der koloniserer det nyindsatte led enten gennem operationsadgangen eller via blodbanen. Opgørelserne fra 2005 i Danmark viser 53 infektioner efter indsættelse af kunstig hofte og 3 infektioner efter erstatning af knæled. I perioden er der registreret 8 infektioner ud af indsatte hofteled, svarende til en frekvens på 0,9 %. Der foreligger ingen analyse af årsagen til infektionerne og således heller ikke af rollen af eventuelle odontogene foci i forbindelse med ledalloplastikker i Danmark. Materiale og metode Søgning i PubMed med anvendelse af søgeordene dental, foci, TKA (total knee arthroplasty) og THA (total hip arthroplasty) i kombinationer gav intet resultat. Søgning på antibiotikaprofylakse i forbindelse med dentale procedurer på alloplastikpatienter resulterede i 3 artikler på søgeordene antibiotics, dental, prohylactic, THA og TKA i kombinationer. En systematisk gennemgang af den tilgængelige litteratur har således ikke kunnet identificere beskrivelser eller rekommandationer angående odontologisk sanering inden ledalloplastik. Der blev imidlertid fundet adskillige arbejder vedrørende antibiotikaprofylakse til patienter, der skal 50

2 have udført tandlægearbejde efter deres ledalloplastik (Tabel 1). Ingen af disse artikler var randomiserede eller prospektive studier. Evidensen for anvendelse af antibiotikaprofylakse i forbindelse med dentale procedurer på patienter med ledalloplastikker er således baseret på kasuistikker og retrospektive opgørelser. Større retrospektive studier, såsom Jacobson (1986), LaPorte (1999) og Waldmann (1997) med ca patienter hver, har kun vist hhv. én, tre, og syv infektioner med mulig dental oprindelse. Rekommandationer fra de amerikanske, engelske og australske ortopædkirurgiske og kæbekirurgiske foreninger anbefaler derfor i tråd hermed også, at der kun skal anvendes antibiotika ved dentalt arbejde på risikopatienter. Risikopatienter defineres som i Tabel 2. Størstedelen af undersøgelserne fastslår, at man kan spore en infektion fra en alloplastik til mundhulebakterier. Der er dog ingen, der har påvist, de har fundet den samme bakterietype i både mundhule og afficerede led. De få studier, hvor man har podet fra infektionen i det afficerede led, har man i de fleste tilfælde fundet Staphylococcus aureus, som er en hudbakterie og ikke specifik for mundhulen. Hypotesen for odontogent betingede alloplastikinfektioner er, at bakterier fra mundhulen spredes via blodbanen og koloniserer det kunstige led. Herved vil der opstå en infektion omkring det indopererede fremmedlegeme, og konsekvensen vil i værste tilfælde være fjernelse af det kunstige led. I Danmark er der ikke nogen retningslinjer for, om patienter, der skal have indopereret nye led, skal dental-saneres inden operation. I USA og England foreskriver man, at patienterne har god mundhygiejne og er fri af odontogene infektioner inden ledalloplastisk, men der eksisterer ikke specifikke rekommandationer for omfanget af præoperativ odontologisk sanering. Tabel 1. Vigtigste litteratur vedr. infektioner efter indsættelse af kunstige led. Forfatter År Antal patienter Patienter med oralt fokus Bakterier Resultat Publikationstype Evidensniveau Nadlacan LM (Knæ) Viridans-streptokokker Case Ændring af guidelines Kaar TK Strep. intermedius Case Ingen guideline LaPorte DM Waldmann BJ (Knæ) Skiest DJ Sullivan PM Jacobson JJ (Hofte/knæ) Strazzeri JC Lindqvist C Rubin R AB*: Antibiotika Viridans-streptokokker Retrospektiv AB* til større indgreb Staph. aureus Retrospektiv AB til risikopatienter Strep. oralis Case AB til risikopatienter Peptostreptokokker Case Infektion på trods af AB Staph. aureus Retrospektiv AB til risikopatienter A. israelii Case AB før tandlægearbejde Viridans-streptokokker Case Præoperativ sanering Staph. aureus Case AB før tandlægearbejde Faglige artikler 51

3 Knæ- og hofteproteser Tabel 2. Diagnoser og tilstande, hvor der antages øget risiko for infektion i kunstige led på grundlag af rekommandationer fra American Dental Association (ADA) og American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) og British Orthopaedic Association (BOA) og British Dental Association (BDA). Rheumatoid arthritis Lupus erythematosus Immunsupprimerede Tidligere alloplastisk infektion Underernæring Hæmofili HIV-infektion Insulinkrævende diabetes (Type 1) Maligne tilstande Litteraturgennemgang De eneste større undersøgelser, der er foretaget, viser kun meget få infektioner med mulig odontogen oprindelse. La- Porte (2003) fandt 52 infektioner ud af hoftealloplastikker, hvor tre havde en mulig odontogen oprindelse. Waldmann et al. (1997) fandt 62 infektioner i et materiale bestående af 3.90 knæalloplastikker med syv mulige infektioner forårsaget af orale bakterier. Jacobson et al. (1986) fandt en mulig odontogen infektion ud af 30 infektioner på et materiale bestående af alloplastikker. Manglen på litteratur om emnet afspejles også i, at det er en patientkategori, der kun sjældent henvises til de kæbekirurgiske afdelinger til fokussanering. Derimod er der publiceret en del anvisninger vedrørende tandbehandling på disse patienter i det postoperative forløb. Da konsekvenserne af en inficeret alloplastik er alvorlige, er det relevant at identificere en evt. årsag. Der er publiceret en del om den mulige sammenhæng mellem tandbehandling eller betændelse i mundhulen og infektioner omkring alloplastikker. Størstedelen af disse artikler er baseret på enkelttilfælde med beskrivelse af infektion omkring et kunstigt led, som muligvis kan spores tilbage til en betændelsestilstand i munden eller en tandbehandling. Rubin et al. (1976) beskrev tre tilfælde af infektioner i hoftealloplastikker, hvor patienterne dage til måneder efter tandlægearbejde fik infektioner i alloplastikkerne. Dyrkning viste Staphyloccocus aureus i alle tre tilfælde, og man mente, der var sammenhæng mellem tandlægearbejdet og infektionerne. Jacobsen et al. (1980) fandt 33 infektioner ud af hoftealloplastikker, hvoraf én kunne kædes sammen med en periapikal absces opstået og behandlet to uger før hofteinfektionen. Incidensen af infektioner er meget lav, og den er endnu lavere, hvis man udelukkende ser på mulige odontogene infektioner. Da der ikke er udført randomiserede undersøgelser til belysning af problematikken, må man basere sin behandlingsstrategi på den tilgængelige litteratur samt på de anbefalinger, der er lavet fra forskellige ortopædkirurgiske og kæbekirurgiske selskaber. Således anbefales det i de engelsksprogede lande, at man udelukkende anvender antibiotikaprofylakse ved behandlinger, der medfører bakteriæmi, og til patienter, der betegnes som risikopatienter (Tabel 1). Anbefalingerne lyder på tbl. Amoxicillin 2 g 1 time inden tandbehandling. Ved penicillinallergi gives kpsl. Clindamycin 600 mg 1 time inden tandbehandling (Tabel 3). Alle doseringerne er engangsdoser. Tandbehandlinger, der medfører bakteriæmi, defineres som alle indgreb, hvor man forventer blødning. Der er således ikke fundet evidens for, at tilstedeværelsen af kroniske odontogene infektioner udgør en risiko i forbindelse med ledalloplastik. Der synes således ikke at være grund til at ændre den praksis, at denne ortopædkirurgiske patientgruppe ikke er en del af fokussaneringspatienterne, der ses på de kæbekirurgiske afdelinger. Fokussanering Da der ikke foreligger nogen retningslinjer for fokussanering inden indsættelse af kunstige led, må man basere et muligt sæt regler ud fra begrebet best practice. Udskiftning af diverse led er sjældent et akut indgreb. Derfor er det oftest muligt for patienterne at få foretaget undersøgel- Tabel 3. Antibiotikaprofylakse ved risikoprocedurer hos risikopatienter. Anbefalet af American Dental Association (ADA) og American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) og British Orthopaedic Association (BOA) og British Dental Association (BDA). Allergi Antibiotikum Dosis Ikke penicillinallergiker Penicillinallergiker Amoxicillin Clindamycin 2 g peroralt 1 time inden tandbehandling 600 mg peroralt 1 time inden tandbehandling 52

4 se og behandling af tænderne i primærsektoren inden det operative indgreb. Da der ikke findes evidens for nødvendigheden af radikal sanering af samtlige potentielle odontogene foci, bør det således heller ikke være obligatorisk, at denne patientgruppe præoperativt officielt erklæres fokusfri. Patienterne bør imidlertid fra den ortopædkirurgiske afdeling, der skal forestå det alloplastiske indgreb, modtage information om det fordelagtige i generelt at have et infektionsfrit tandsæt, samt at det ikke kan udelukkes, at langtidsprognosen for det indsatte led bedres, såfremt evt. foci elimineres. Herefter er det patientens egen tandlæge, der forestår den kliniske og radiologiske undersøgelse og behandling. Det er op til den enkelte tandlæge at vurdere, om tænderne er bevaringsværdige og kan behandles inden den fastsatte operationsdato. Ved akutte alloplastiske operationer på patienter med mistanke om akutte odontogene infektioner må det vurderes, hvorvidt patienten skal saneres på den lokale kæbekirurgiske afdeling. Saneringen vil i det akutte forløb udelukkende bestå i fjernelse af afficerede tænder. Eventuelt kan patienten opereres under antibiotikadække og efterfølgende blive dentalt saneret i primærsektoren. Tabel. Risikoprocedurer hos patienter med ledalloplastik på baggrund af guidelines fra American Dental Association (ADA) og American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) og British Orthopaedic Association (BOA) og British Dental Association (BDA). Risiko Højrisiko Lavrisiko Behandling Tandrensninger med blødning Ekstraktioner og amotio Parodontale indgreb inkl. kirurgi, depuration og pochemåling. Implantatindsættelse Replantation af tænder Endodonti inkl. kirurgi Placering af ortodontiske bånd Intraligamentære og intraossøse injektioner Fyldningsterapi Lokal bedøvelse Kofferdam Suturfjernelse Aftryk Fluorbehandling Røntgen Regulering af ortodontiapparatur Antibiotikaprofylakse Antibiotikaprofylakse inden tandbehandling med henblik på at forebygge alloplastikinfektioner er aldrig undersøgt i randomiserede placebo-kontrollerede studier. Med en prævalens af infektioner efter indsættelse af kunstige led på under 1 %, hvoraf kun en brøkdel vurderes evt. at kunne have odontogen oprindelse, er det tvivlsomt, om et sådant studie vil blive udført på grund af det store antal patienter, der skulle til for at gennemføre studiet. Et andet væsentligt problem er, at hvis alle alloplastikpatienter skulle have antibiotikaprofylakse inden tandbehandling, må man forvente, at en del af disse ville få problemer i form af bivirkninger og anafylaksi. Seymour et al. publicerede i 2003 en oversigt, der viste, at skulle man give profylakse til alle årlige alloplastikpatienter i England, kunne der forventes bivirkninger og 0 tilfælde af anafylaktisk shock. Dette, sammenholdt med det lave antal dentalt associerede infektioner, som ikke er bevist, viser, at antibiotikaprofylakse ikke er costeffektivt. I 2003 publicerede American Dental Association og American Academy of Orthopaedic Surgeons deres rekommandationer på området. Her anføres, at det kun er til en gruppe af risikopatienter, man anbefaler antibiotikaprofylakse (Tabel 2). Samtidig viste de, hvilke procedurer hos disse risikopatienter der bliver anset som risikoprocedurer (Tabel ). Der anbefales kun profylakse til risikopatienter, der får lavet højrisikoindgreb. Den antibiotiske profylakse er engangsdosis, og de anbefalede medikamenter fremgår af Tabel 3. Konklusion Litteratursøgning omkring fokussanering før ledalloplastik har ikke fundet evidens for nødvendigheden af systematisk fokussanering præoperativt. Der findes ingen guidelines for sanering af disse patienter, og de henvises normalt ikke til de kæbekirurgiske afdelinger for dette, medmindre der er tale om akutte symptomgivende tilstande. Man må derfor konkludere, at det ikke opfattes som et problem fra ortopædkirurgisk side, at patienter, der skal have indsat kunstige led, evt. har uerkendte infektiøse tilstande i mundhulen. Omvendt er der publiceret kasuistikker og enkelte retrospektive opgørelser, der omhandler infektioner i kunstige led opstået efter tandbehandling. De fleste af disse kasuistikker konkluderer, at ledalloplastikpatienter skal have antibiotikaprofylakse inden tandbehandling for at Faglige artikler 53

5 Knæ- og hofteproteser mindske risikoen for infektion i det kunstige led. Ingen af disse artikler formår dog at bevise en sikker odontogen ætiologi, men antyder, at der muligvis kan være en sammenhæng mellem infektioner i kunstige led og tandbehandling. Da der ikke findes evidens på området, anses det for fornuftigt at følge de guidelines, der er publiceret internationalt. Disse fastslår, at der ikke findes evidens for antibiotikaprofylakse til alloplastikpatienter før tandbehandling, medmindre de er risikopatienter (Tabel 2) og skal have foretaget højrisikoindgreb (Tabel ). English summary Removal of odontogenic infectious foci prior to insertion of hip or knee prostheses Joint replacement is a common surgical procedure carried out worldwide. Dental management of patients before joint replacement to eliminate possible odontogenic foci is poorly described and no randomised studies have been published on the subject. Antibiotic prophylaxis for patients with previous joint replacements is often recommended in the literature. However, there is no scientific evidence for such generalized prescription. We recommend the following internationally accepted guidelines: Patients should be without acute odontogenic infections prior to joint replacement procedures. After joint replacement procedures, antibiotic prophylaxis should only be administered to high-risk patients in relation to high-risk dental procedures. Litteratur 1. Deacon JM, Pagliaro AJ, Zelicof SB, Horowitz HW. Current concepts review prophylactic use of antibiotics for procedures after total joint replacement. J Bone Joint Surg Am 1996; 78: Darouiche RO. Antimicrobial approaches for preventing infections associated with surgical implants. CID 2003; 36: Seymour RA, Whitworth JM, Martin M. Antibiotic prophylaxis for patients with joint prostheses still a dilemma for dental practitioners. Br Dent J 2003; 19: LaPorte DM, Waldmann BJ, Mont MA, Hungerford DS. Infections associated with dental procedures in total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Br 1999; 81: Portnof JE, Israel HA, Brause BD, Behrman DA. Dental premedication protocols for patients with knee and hip prostheses. N Y State Dent J 2006; 72: Waldman BJ, Mont MA, Hungerford DS. Total knee arthroplasty infections associated with dental procedures. Clin Orthop Relat Res 1997; 33: Jenny JY. Infections associated with dental procedures in total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Br 1999; 81: Kingston R, Kiely P, McElwain JP. Antibiotic prophylaxis for dental or urological procedures following hip or knee replacement. Infect 2002; 5: Kaar TK, Bogoch ER, Devlin HR. Acute metastatic infection of a revision total hip arthroplasty with oral bacteria after noninvasive dental treatment. J Arthroplasty. 2000; 15: Rose RE. Routine prophylactic antibiotics for arthroplasty patients receiving dental care. Is it necessary? West Indian Med J 2003; 52: Jacobsen PL, Murray W. Prophylactic coverage of dental patients with artificial joints: a retrospective analysis of thirtythree infections in hip prostheses. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1980; 50: Skiest DJ, Coykendall AL. Prosthetic hip infection related to a dental procedure despite antibiotic prophylaxis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1995; 79: Nadlacan LM, Hirst P. Infected total knee replacement following a dental procedure in a severe haemophiliac. Knee 2001; 8: Strazzeri JC, Anzel S. Infected total hip arthroplasty due to Actinomyces israelii after dental extraction. A case report. Clin Orthop Relat Res 1986; 210: Scott JF, Morgan D, Avent M, Graves S, Goss AN. Patients with artificial joints: do they need antibiotic cover for dental treatment? Aust Dent J 2005; 50 (Suppl 2): S5-S Rubin R, Salvati EA, Lewis R. Infected total hip replacement after dental procedures. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1976; 1: Lindqvist C, Slatis P. Dental bacteremia - a neglected cause of arthroplasty infections? Three hip cases. Acta Orthop Scand 1985; 56: Rees RT. Infections associated with dental procedures in total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg Br 2000; 82: Sandhu SS, Lowry JC, Reuben SF, Morton ME. Who decides on the need for antibiotic prophylaxis in patients with major arthroplasties requiring dental treatment: is it a joint responsibility? Ann R Coll Surg Engl 1997; 79: Jacobson JJ, Millard HD, Plezia R, Blankenship JR. Dental treatment and late prosthetic joint infections. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1986; 61: Sullivan PM, Johnston RC, Kelley SS. Late infection after total hip replacement, caused by an oral organism after dental manipulation. A case report. J Bone Joint Surg Am 1990; 72: Little JW. Managing dental patients with joint prostheses. J Am Dent Assoc 199; 125: Grant A, Hoddinott C. Joint replacement, dental surgery, and antibiotic prophylaxis. BMJ 1992; 30: McGowan DA. Who decides the need for antibiotic prophylaxis in patients with major arthroplasties requiring dental treatment: is it a joint responsibility? Ann R Coll Surg Engl 1998; 80: Mulligan R. Late infections in patients with prostheses for total replacement of joints: implications for the dental practitioner. J Am Dent Assoc 1980; 101: Martin MV, Bartzokas CA, Field EA. Oral health and implanted joint prostheses. Br Dent J 1995; 178: 92. 5

6 27. Martin MV, Field EA. Antibiotics during dental surgery after joint replacement. J Bone Joint Surg Br 1992; 7: Sandhu SS, Lowry JC, Morton ME, Reuben SF. Antibiotic prophylaxis, dental treatment and arthroplasty: time to explode a myth. J Bone Joint Surg Br 1997; 79: Peterson LJ. Prosthetic joint infection and dental procedures. J Am Dent Assoc 1980; 101: Curry S, Phillips H. Joint Arthroplasty, Dental Treatment and Antibiotics. Journal of Arthroplasty 2002; 17: Advisory statement. Antibiotic prophylaxis for dental patients with total joint replacements. JADA 2003; 13: Forfatteroplysninger: Marcellino Fernandes, specialtandlæge, Kæbekirurgisk Afd., Glostrup Hospital, Specialtandlægerne Vestergade København K Simon Storgård Jensen, overtandlæge, Kæbekirurgisk Afd., Glostrup Hospital Jes Bruun Lauritzen, professor, institutleder, dr.med., Ortopædkirurgisk Afd., Bispebjerg Hospital Henrik Løvendahl Jørgensen, overlæge, Klinisk Biokemisk Afd., Bispebjerg Hospital Faglige artikler 55

Antibiotikaprofylakse ved tandbehandling hos patienter med hofte- og knæalloplastik

Antibiotikaprofylakse ved tandbehandling hos patienter med hofte- og knæalloplastik Addendum 2) til referenceprogrammet: Total hoftealloplastik, et referenceprogram samt Knænær osteotomi og primær knæallopastik Godkendt på ekstraordinær generalforsamling i DOS den 22. oktober 2009. Antibiotikaprofylakse

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Antibiotika profylakse ved alloplastikkirurgi hofte/knæ

Antibiotika profylakse ved alloplastikkirurgi hofte/knæ Antibiotika profylakse ved alloplastikkirurgi hofte/knæ Spørgsmål der skal besvares Bør der gives yderligere forebyggende antibiotika, efter primær hofte- eller knæalloplastik, i tillæg til præoperativ

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for hofteartrose ikkekirurgisk behandling og genoptræning efter THA Baggrund og formål Hofteartrose er en hyppig lidelse i Danmark, hvor

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer.

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Beskrivelse af fagområdet Knæalloplastik Indledning/baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Alloplastikkirurgien som omhandler behandlingen af

Læs mere

PSAN cases. Henrik Husted Overlæge, dr.med., lektor Leder af alloplastiksektionen, HH

PSAN cases. Henrik Husted Overlæge, dr.med., lektor Leder af alloplastiksektionen, HH PSAN cases Henrik Husted Overlæge, dr.med., lektor Leder af alloplastiksektionen, HH Lægens opgave i PSAN Ansat som lægekonsulent i PSAN Vurdere sager, som er anket ved 1. instans (PE) Anket af tilsk Anket

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO)

Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) Sammenhængen mellem patienternes angst og bekymring, den patientoplevede kvalitet og patient rapporterede outcome (PRO) v. Cand. Scient. San, ph.d. stud. Randi Bilberg Orthopaedic Research Unit Dept. of

Læs mere

Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi.

Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi. 1. Kort klinisk retningslinje vedr.: Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi. Anbefaling: Med svag underliggende dokumentation anbefales at overveje at undlade

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU:

Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Valg -fag Bundne Specialefag Bundne Områdefag SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, Orientering om fordeling af mål mellem skoleperiode 1 og 2 på hovedforløbet på SKT/AU: Skoleundervisningen på hovedforløbet er

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

Infektiøs endocarditis (IE) er en livstruende infektion i

Infektiøs endocarditis (IE) er en livstruende infektion i Fokussanering og hjerteklapsubstitution Lene Helsted, Poul Vedtofte og Christian Hassager Fokussanering af patienter, der skal have indsat kunstige hjerteklapper, er nødvendig, idet der er risiko for,

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BRUG AF ANTIBIOTIKA VED TANDLÆGEBEHANDLING

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BRUG AF ANTIBIOTIKA VED TANDLÆGEBEHANDLING NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BRUG AF ANTIBIOTIKA VED TANDLÆGEBEHANDLING 2016 National klinisk retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Præmedicinering Kirurgi i tandlægepraksis. Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende

Præmedicinering Kirurgi i tandlægepraksis. Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende Præmedicinering Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende Dagens oplæg Profylaktisk antibiotika Angstdæmpende Analgetika Konklusion Profylaktisk antibiotika Gives som engangsdosis Engangsdosis

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database

The Joanna Briggs Institute EBP Database The Joanna Briggs Institute EBP Database JBI blev etableret i 1995 og er et verdensomspændende netværk, som søger at skabe videnskabeligt baserede, standardiserede arbejdsmetoder for sygeplejersker i store

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Notat om sammenhæng mellem

Notat om sammenhæng mellem Bilag 6 Notat om sammenhæng mellem genindlæggelser og nosokomiel infektion ved Overlæge Johan Kjærgaard Marts 8 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Kontrol og vedligeholdelse af implantater. Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Kontrol og vedligeholdelse af implantater Merete Aaboe Afdelingen for Kæbekirurgi & Oral Patologi,, Aarhus Universitet Program Sygdomme omkring implantater - Risikofaktorer - Forebyggelse Kontrolbesøg

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Anafylaksi Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d, Speciallæge i anæstesiologi, fagområdespecialist i allergologi DAAC og Klinik

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

En simpel kvalitativ forklaring på bakteriæmi er tilstedeværelse

En simpel kvalitativ forklaring på bakteriæmi er tilstedeværelse Bakteriæmi med orale bakterier Tove Larsen, Nils-Erik Fiehn, Lone Andersen og Ernö Gutschik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Oral Reconstruction Symposium Denmark. 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre

Oral Reconstruction Symposium Denmark. 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre Oral Reconstruction Symposium Denmark 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre Kære tandlæge/specialtandlæge Det har længe været vores ønske at afholde et symposium med fokus på implantatbehandling

Læs mere

Volumen og kvalitet i cancerkirurgi. Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK

Volumen og kvalitet i cancerkirurgi. Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK Volumen og kvalitet i cancerkirurgi Peer Wille-Jørgensen, overlæge, dr. med. Kirurgisk afdeling K Bispebjerg Hospital, DANMARK IS BIG BEAUTIFUL???? Eller: Er antallet af indgreb ligefrem proportional med

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI

INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER I PÆDODONTI Fredag d. 7. september 2012 kl. 8.30 12.30 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.00 Børns reaktion på tandbehandlinger 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-11.45

Læs mere

Center for Kliniske Retningslinjer Clearinghouse Årgang 9, nummer 2, juli 2016 NYHEDSBREV

Center for Kliniske Retningslinjer Clearinghouse Årgang 9, nummer 2, juli 2016 NYHEDSBREV Nyhedsbrev juli 2016 Fortolkning og udarbejdelse af kliniske retningslinjer efter GRADE-metoden er en udfordring for både klinikere og forfattere af kliniske retningslinjer. For at kunne give bedste mulige

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser

Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Udvikling og status for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Dansk Hoftealloplastik Register (DHR) 1995-2009 Søren Overgaard, professor Leder

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Hofte- og knæalloplastik Sundhedsøkonomisk analyse

Hofte- og knæalloplastik Sundhedsøkonomisk analyse Hofte- og knæalloplastik Sundhedsøkonomisk analyse Hofte- og knæalloplastikker Sundhedsøkonomisk analyse November 2005 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund 2 2 Materiale og metode 4 3 Resultater

Læs mere

Enhed for Perioperativ Sygepleje

Enhed for Perioperativ Sygepleje Enhed for Perioperativ Sygepleje Sygepleje ved accelererede operationsforløb Øre-næse-hals symposium 2005 Vejle Enhed for Perioperativ Sygepleje Accelererede operationsforløb organisatorisk/økonomisk perspektiv

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale.

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale. Landsprævalensundersøgelse af nosokomielle infektioner 2008 Resume og konklusion: I uge 39-41 2008 registrerede landets hygiejneorganisationer i samarbejde med SSI forekomsten af sygehuserhvervede infektioner

Læs mere

Valg af bandage gør forskellen

Valg af bandage gør forskellen MINDSKET INFEKTIONSFREKVENS MED 67% 1a,2b MINDSKET FOREKOMST AF BULLAE MED 88% 1a,2b Valg af bandage gør forskellen a En sammenligning mellem standardbandagering, hvor AQUACEL bandagen anvendes i kombination

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Alle tandlæger kan komme ud for en stillingtagen til

Alle tandlæger kan komme ud for en stillingtagen til Infektiøs endocarditis: den værst tænkelige komplikation ved indgreb i mundhulen Ny vejledning for antibiotisk profylakse Ernö Gutschik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012 Guidelines Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus, Middelfart

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi Bariatrisk Kirurgi Årskursus for Gastroenterologiske Sygeplejersker d. 12.11.2016 Et stigende problem verden over Et stigende problem verden over Danmark USA 1 Overvægtig 47% 34% Svært overvægtig 14% 36%

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 26/02/2014

FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 26/02/2014 FORSØGSPROTOKOL VERSION 3 KIRILL GROMOV REVIDERET AF LONNIE FROBERG, SØREN KOLD, ANDERS TROELSEN 26/02/2014 Komplikationer, patienttilfredshed, ændringer i helbredsrelateret livskvalitet samt smerter og

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv

Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv Gøre status Sætte projektet i bredere perspektiv Lægge op til senere strategisk dialog. Smagsprøve i dag. Fra effektivitet til kvalitet og effekt 1 Intention Skabe

Læs mere

Efteruddannelse. Konference november 2009 Århus. Den medicinsk kompromitterede patient. deltagerantal max. 485

Efteruddannelse. Konference november 2009 Århus. Den medicinsk kompromitterede patient. deltagerantal max. 485 Efteruddannelse Konference 2009 Den medicinsk kompromitterede patient 6. november 2009 Århus begrænset deltagerantal max. 485 Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse VELKOMMEN til Tandlægeforeningens

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Fredag d. 5. september 2014 kl i Aud. 2 PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børn og unges reaktioner og kooperation ved tandbehandling, medicinering og vågen sedering i tandklinikken Fredag d. 5. september 2014 kl. 8.30 14.15 i Aud. 2 8.30-9.15

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

ICH Guideline fra European Stroke Organisation

ICH Guideline fra European Stroke Organisation ICH Guideline fra European Stroke Organisation Hanne Christensen, professor, overlæge, dr.med., FESO Tilknytning (seneste 2 år) Medlem af ESO s guideline udvalg, medforfatter på flere guidelines Formand

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Studieplan. Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU. Jan Sørensen 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studieplan Sundhedsøkonomi Farmaceutuddannelsen, SDU Jan Sørensen Titel Studieguide Farmaceutuddannelsen Kursus: Sundhedsøkonomi (5 ECTS) Forfatter: Jan Sørensen

Læs mere