Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjern Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016

2 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen Telefon: Mail: Hjemmeside: I planlægningsfasen bistås Skjern Fjernvarme A.m.b.a. af: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Tlf.: Mobil: Mail: Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. Projektingeniør Anne Alm Tlf.: Mail: 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet Indledning Formål Sammenfatning og konklusion Indstilling og det videre forløb Redegørelse for projektforslaget Kort beskrivelse af projektet Forhold til anden lovgivning Ledningsnet Distributionsområde Energibehov for bygninger Anlægsudgifter Brugere Fjernvarmeværket Tilslutningspligt Vurdering af projektforslaget Brugerøkonomi Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyse Konklusion Bilag: 1. Områdeafgrænsning 2. Forslag til ledningstracé 3. Varmetabsberegning 4 Selskabsøkonomisk beregning 5. Beregning af de samfundsøkonomiske brændsels-, investerings- og driftsudgifter 6. Beregning af afgiftsprovenu 7. Beregning af emissioner 3

4 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Skjern Fjernvarme A.m.b.a. har ladet udarbejde et projektforslag for udlægning af et areal til boligformål i form af 162 tæt-lav og åben-lav boliger. Dette skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - Udvidelse af forsyningsområdet (Bilag 1). - Etablering af hoved- og distributionsledning (Bilag 2). 1.2 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af boligområdet sammenlignet med en alternativ varmeforsyning med jordvarmepumper. Det er vedtaget af regeringen i Energiaftalen, at fra 2013 må der ikke installeres olie- eller naturgasfyr i nye huse, medmindre der ikke er egnede alternativer til rådighed. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. har derfor ladet udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Udvidelse af forsyningsområdet - Etablering af distributionsledning i forbindelse med byggemodning Projektforslaget fremsendes til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune med anmodning om godkendelse iht. følgende lovgivning: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 24. november (Varmeforsyningsloven) - Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven, LOV nr. 745 af 1. juni Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 825 af 24. juni (Projektbekendtgørelsen) 1.3 Sammenfatning og konklusion Skjern Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet (Bilag 1). Godkendelse søges i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 1.4 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes august Projektforslag sendes til godkendelse i Ringkøbing-Skjern Kommune primo september

5 - Ledninger etableres i forbindelse med byggemodningen - Projektforslaget forventes godkendt ultimo november 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter distributionsledning til delområde I og II, som er placeret syd for Mosegårdsvej, delområderne fremgår af figuren nedenfor. Der er mulighed for at etablere op til 162 boliger. Boligerne etableres som tæt-lav samt åben-lav bebyggelse, rækkehuse eller parcelhuse i form af fritliggende bebyggelser. Alle distributionsledninger vil blive udført med serie 3 twinrør. Stikledninger udføres i Alupex ø20, serie 2 twinrør. Kort, der viser områdeafgrænsning, er vedlagt som Bilag 1. Kort, der viser forslag til ledningsdimensioner og føring, er vedlagt som Bilag 2. 5

6 2.2 Forhold til anden lovgivning Området ved Mosegårdsvej indgår i Lokalplan nr. 402 for Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendelse af projektforslaget indebærer, at den forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, pålægges pligt til at forsyne. Projektforslagsområdet afgrænses som vist på bilag 1. Lokalplanområdet omfatter matrikleerne8a, 8d, 8e, 8g, 9eh, og 58g, alle ejerlav Ånum, Skjern Jorder og matriklerne 7n, 3u og del af 7f, alle ejerlav V. Birk, Skjern Jorder Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i gadenettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledninger er dimensioneret for tilslutning af bygninger med varmebehov svarende til BR2015, korrigeret efter forbrugerstyret komfort. 2. Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet bliver detailprojekteret. 3. Ledningerne etableres i offentlige arealer så som vejarealer i ny udstykninger, og vil ikke blive ført over private arealer. 4. Ledningsanlægget er dimensioneret med en fremløbstemperatur på 60 C, og en gennemsnitlig årlig returtemperatur på 30 C for lavtemperaturområde. 5. Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et samlet øget varmebehov på MWh/år fordelt på 162 potentielle privatforbrugere og at den årlige varmeproduktion øges med i alt MWh/år. Der er beregnet et tab i ledningsanlægget på 249 MWh svarende til 14,95 % (Bilag 3) Distributionsområde Der er taget udgangspunkt i planlagt byggeri i henhold til lokalplan nr. 402 stikledningerne vil blive etableret, når ejendommene i området opføres Energibehov for bygninger Ifølge bygningsreglement BR2015 gælder følgende: For boliger, kollegier, hoteller og lignende kan energirammen udtrykkes således: ( /A) kwh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. 6

7 Adresse Bebyggelsens art Bebygget areal [m²] Energibehov [MWh] Energibehov [KWh/m2] Antal Samlet energibehov [MWh] Lokalplan 402 Delområde I tæt lav Tæt-lav 120 7,36 61, ,00 Delområde II tæt lav Delområde II åbenlav I alt Energiforbrug iht. Bygningsreglement Tæt-lav 120 7,36 61, ,24 Åben-lav ,24 56, , Erfaringsmæssigt er der til energirammen tillagt 60% som er den energi, en typisk forbruger, af komfortmæssige årsager, vil overstige energirammen med. 2.3 Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagt bilag 2, som viser, hvor der påregnes etableret hoved- og distributionsledning samt stikledninger er estimeret. Overslaget er baseret på forsyning fra eksisterende ledning til delområde I og II Brugere I henhold til den gældende lokalplan, må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ikke overstige 30% for åben-lav bebyggelse og 40% for tæt-lav bebyggelse. Art Areal pr. enhed[m2] Antal Investeringsbidrag Samlet stiklednings og investeringsbidra g I alt, inkl. moms Investeringsbidrag Delområde I tæt lav Delområde II tæt lav Delområde II Åben lav Stikledningsbidrag Delområde I tæt lav Delområde II tæt lav Delområde II Åben lav Sum Priser i henhold til Skjern Fjernvarmes takstblad tilslutningsbidrag for året 2016 Det er i beregningen forudsat, at der kun betales ét stikledningsbidrag pr. bolig. Stikledningerne er dimensioneret efter at hver lejlighed har deres eget stik i dimensionen ø20. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. råder over 2 centraler. Øst-Central er bestykket med fliskedel, kraftvarmeanlæg og to gaskedler. Syd-Central er bestykket med to gaskedler. 7

8 Udover ovenstående varmeproduktioner leverer Skjern Papirfabrik en stor mængde overskudsvarme til Skjern Fjernvarme, hvor nærværende projektforslaget baseres på en produktionsfordeling på henholdsvis: Ny gaskedel 25% Fliskedel 75% Skjern Fjernvarme A.m.b.a. har en varmepris på 301 kr./ MWh ekskl. moms. Værket afholder alle udgifter til hovedledningen. I projektet regnes med, at værket dækker alle omkostninger til distributionsledninger/gadeledninger. Udgifter til hoved-, distributions- og stikledninger kan ses i nedenstående tabel. Anlægsudgifter varmeværket Type Dimension Hovedledning Længde [kanalmeter] Pris [kr./m] Samlet pris Twin serie 3 DN Distributionsledning Twin serie 3 DN Twin serie 3 DN Twin serie 3 DN Twin serie 3 DN Twin serie 3 DN Twin serie 3 DN Stikledning Twin serie 2 Ø Total Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: A nlægsudgifter Hovedledning Distributionsledning Stikledning Stik- og investeringsbidrag I alt Stiklednings-, og investeringsbidrag modregnes de samlede anlægsudgifter Tilslutningspligt De huse som opføres som lavenergibebyggelse, skal Ringkøbing-Skjern Kommune meddele dispensation fra en eventuel tilslutningspligt til et kollektiv varmeforsyningsanlæg, hvis dette ønskes, jf. planlovens 19 stk. 4. 8

9 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien: Tariffer 2016 (Fjernvarme) Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Fast bidrag kr./m2 14,00 17,50 Investeringsbidrag Åben lav kr/ bolig , ,00 Investeringsbidrag Tæt lav kr/ bolig 9.500, ,00 Stikledningsbidrag ved dimension 25 mm kr/ meter 725,00 906,25 Forbrugsbidrag pr. år kr./kwh 0,40 0,50 Abonnementbidrag pr. år Kr/år 300,00 375,00 Variabel bidrag Forbrugsbidrag pr. år pr.kwh 0,40 0,50 Priserne er i hht. Skjern Fjernvarme takstblad, gældende fra 1. januar 2016 Tariffer 2015/2016 (VP) Pris ekskl. moms Pris inkl. moms Elpris, energimidt kr./kwh 1,06 1,33 Service varmepumpe, bolig kr./unit Priserne er i.h.t. Energimidt, Forudsætninger for beregningen ses i tabellen herunder. Forudsætninger Størrelse gennemsnit [m2] Årligt forbrug Gennemsnit [KWh/m2] Årligt gennemsnit [KWh/år] El-varmepumpe, væske/vand [kwh] - SPF værdi 3,145 Årligt gennemsnit [Mwh] Delområde I tæt-lav , Delområde II tæt-lav , Delområde II åben-lav , Samlet , *SPF (Seasonel performance factor) årsvirkningsgrad De årlige opvarmningsudgifter for de anførte boliger er herefter beregnet, det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug og gennemsnitlig størrelse på bebyggelse. Resulterende årlige brugerudgifter til opvarmning Opvarmningsform pr. enhed Fast bidrag Forbrugsbidrag [kr./enhed] Årlig udgift Investering Reinvestering Samlet udgift over 10 år Fjernvarme, delområde I Fjernvarme, delområde II tæt-lav Fjernvarme, delområde II åben-lav Varmepumpe, HELE OMRÅDET Alle priser er inkl. moms

10 Ud fra de givne forudsætninger vil det være en fordel at forsyne ejendommene med fjernvarme frem for varmepumper. Vejledende priser for investering af fjernvarmeunit gennemstrøms vandvarmer eller varmtvandsbeholder inkl. montering, koster kr. ekskl. moms pr. enhed for bolig. Priser for varmeanlæg inkl. montering er, jf. Teknologikatalog oktober 2013 Individual Heating Plants and Energy Transport, vurderet til kr. ekskl. moms. pr. enhed for bolig inkl. varmtvandsbeholder. 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af ovennævnte boliger. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 20 års periode inkl. låneomkostninger. Anlægsudgifterne for Skjern Fjernvarme A.m.b.a. dækkes via opkrævning af de i takstbladet oplyste bidrag. Varmeproduktionsprisen ab værk er af Skjern Fjernvarme A.m.b.a. oplyst til at være 301 kr./mwh ekskl. moms. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 4 for det samlede projektforslag. Som det fremgår af bilaget er det årlige dækningsbidrag positivt fra år et, dog med enkelte år med negativt dækningsbidrag. Projektet er rentabelt med et overskud på kr. ekskl. moms over 20 år. Tilslutningen af projektforslagsområdet vil være en god investering for Skjern Fjernvarme A.m.b.a. og kommer alle forbrugerne, som er tilsluttet varmeværket, til gode. 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter. Fjernvarme Fjernvarmeværket Brugerne Samlet pris Hovedledning Distributionsledning Stikledninger Fjernvarmeunit Samlet pris Alle priser er ekskl. moms Fjernvarmeunit i.h.t. teknologikataloget Udgiften til distributionsledning afholdes af fjernvarmeværket. 10

11 Alternativt kan der etableres individuelle varmepumper. Varmepumpeforsyning Bygningstype Antal Pris pr. stk. Samlet pris Delområde I og II Samlet pris Anlægsudgift til individuelle varmepumper i.h.t. teknologikataloget Alle priser er ekskl. moms De samfundsøkonomiske resultater kan ses i nedenstående tabel. Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne Brændsel, Investering og drift og Emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen Afgiftsprovenue. Begningerne er udført i overensstemmelse med Energistyrelsens forudsætninger. Som det fremgår af bilagene 5-7, viser de samlede samfundsøkonomiske beregninger, som tager udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger april 2016, at det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at tilslutte projektforslagsområdet til fjernvarmeforsyningen. Brændsel og D&V Investering Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Fjernvarme (projekt) Varmepumpe (reference) Projektfordel I alt Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne Brændsel, Investering og drift og Emissioner og herefter fratrækkes 20 % af værdien i kolonnen Afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. Der ses først på projektets følsomhed ved ændring af brændselsprisen. I diagrammet ses det, at projektet vil have en økonomisk fordel frem for at forsyne området med individuelle varmepumper trods svingende brændselspris. 11

12 Tusinde Ændring i brændselspris -20% -10% 0% 10% 20% Fjernvarme Jordvarmepumpe Desuden undersøges hvilken effekt det har på projektet, hvis de tilsluttede boliger har mindre varmebehov end forventet. Tusinde Ændring i varmebehov -5% -10% -15% -20% -25% Fjernvarme Jordvarmepumpe På ovenstående diagram ses, at projektet vil have en økonomisk fordel frem for at forsyne området med individuelle varmepumper, trods ændring i varmebehovet. 4 Konklusion Med de gældende tariffer, får Skjern Fjernvarme A.m.b.a. et samlet positivt dækningsbidrag fra år et. Det samlede dækningsbidrag over 20 år, som udgør kr. ekskl. moms vil komme alle forbrugere tilsluttet Skjern Fjernvarme A.m.b.a. til gode. For de brugere, der indgår i nærværende projektforslag, er der en økonomisk fordel ved tilslutning til Skjern Fjernvarme A.m.b.a. frem for individuel forsyning med varmepumper. En samfundsøkonomisk analyse af projektet viser en fordel på kr. ekskl. moms ved at vælge fjernvarme frem for jordvarmepumpe. 12

13 BILAG 1

14 BILAG 2

15 Projektforslag Varmetab Twinrør, serie 3 Type Størrelse Dimension Længde [kanalmeter] Årligt energibehov [MWh] Varmetab [W/m] Samlet varmetab [W] Årligt energitab [MWh] Hovedledning Distributionsledning Twin serie 3 DN / , ,0 Twin serie 3 DN / , ,7 Twin serie 3 DN80 89/ , ,2 Twin serie 3 DN60 76/ , ,8 Twin serie 3 DN50 60/ , ,8 Twin serie 3 DN40 48/ , ,5 Twin serie 3 DN32 42/ , ,0 Stikledning Twin serie 2 ø , ,2 Samlet energitab 249,1 Varmetabsberegning - Twinrør serie

16 Projektforslag Varmeproduktionspris ab værk 301[kr./MWh] (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi Anlægsinvestering (hovedledning) Distributionsledninger Anlægsomkostninger Stikledningsnet Stikledninger OMRÅDE I tæt-lav Stikledninger OMRÅDE II tæt-lav Stikledninger OMRÅDE II åben-lav Samlet anlægsudgifter Antal tilsluttede boliger OMRÅDE I Antal tilsluttede boliger OMRÅDE II Antal tilsluttede boliger OMRÅDE II Delområde I, tæt lav [m2] Delområde II, tæt lav [m2] Delområde II, åben lav [m2] Varmebehov Delområde I tæt lav Varmebehov Delområde II tæt lav Varmebehov Delområde II åben lav Varmetab Hovedledningsnet [MWh] Varmetab distribution Varmetab stikledningsnet [MWh] Varmeproduktion ab værk [MWh] Varmeproduktion Afskrivning over 30 år Gæld Forrentning 2 % Årlige udgifter i alt Nuværende indtægter Fast bidrag Abonnementbidrag Forbrugsbidrag I tæt lav Forbrugsbidrag II tæt lav Forbrugsbidrag II åben lav Stikledning og investeringsbidrag Årlige driftsindtægter i alt Årligt dækningsbidrag til værket Samlet dækningsbidrag til værket Selskabsøkonomisk beregning

17 Projektforslag Virkningsgrad Varme Produktions-fordeling Energibehov [GJ] Indfyret brændsel [GJ] D&V [kr/mwh] Produktionsfordeling Fra % 1% Ny gaskedel 105% 25% 1.499, , % 13% % 0% Beregningsforudsætninger Investerings- og driftsudgift Fliskedel 111% 75% 4.498, , % 0% Antal MWh pr. år Fjernvarme VP % 0% Antal GJ pr. år Investeringspris samlet (kr.) % 86% Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 897 pr. år Levetid (år) Jordvarmepumpe 3, % % D&V bolig(kr.) Kalkulationsrente 4,0% pr. år D&V erhverv(kr.) Varmepumpe (kwh)- SPF værdi 3,145 Reinvestering (kr.) Nettoafgiftsfaktor 1,17 Frekvens for tilslutning til fjernvarme Året Delområde I Delområde II tæt lav Delområde II åben lav Antal tilsluttede boliger Investeringsomkostninger Året Investering fjernvarme Investering Varmepumperunit Reinvestering individuel Varmepumper, 20% efter 10 år Varmebehov projekt [MWh] Året Varmebehov fjernvarme Ledningstab ved fjernvarme Varmebehov reference [MWh] Varmebehov individuel varmepumpe inkl. SPF faktor Brændselspris pr. energienhed [kr./energienhed] Året Fjernvarmebrændselsomkostning (kr./gj) gaskedler Fjernvarmebrændselsomkostning (kr./gj) fliskedel Varmepumpebrændselomkostning (kr./mwh) el Inflation Brændselspris og driftsudgift pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Året Projekt - Fjernvarme (kr./år) Reference - Varmepumper (kr./år) Investeringsudgift pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Projekt - Fjernvarme (kr./år) Reference - Varmepumper (kr./år) Nutidsværdi af brændsel-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Projekt - Fjernvarme (kr.) Reference - Varmepumper (kr.) Beregningen bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april Brændsel og drift Investering i alt Brændsels-, investerings- og driftsudgift

18 Energibehov Indfyret brændsel Virkningsgrad Projektforslag Produktions-fordeling [GJ] [GJ] Varme Ny gaskedel 105% 25% 1.629, ,91 10 Fliskedel 111% 75% 4.888, ,06 50 Beregningsforudsætninger Beregning afgifter, el Antal MWh pr. år Individuel varmepumpe Antal [GJ] pr. år Energiafgift 38,3 38,3 øre/kwh Jordvarmepumpe 3, % Ledningtab [GJ] 897 pr. år El til varmepumpe [kwh] pr. år Afgiftsprovenu kr./mwh Kalkulationsrente 4,0% pr. år Virkningsgrad varmepumpe 3,145 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Brændværdi, biogas [GJ/ton] 11,06 Beregning afgifter 2016 Naturgas (dog ikke motorer) 257 øre/nm³ Brandværdi 11 Naturgas Kr/GJ 65 Kr/GJ Fliskedel Energiafgift flis Kr/GJ 0,5 Kr./GJ 40% Elafgift 2016 Elafgift til varmefremstilling efter tilbagebetaling 38,3 Øre/kWh 383kr./MWh Varmebehov projekt [MWh] Året Varmebehov fjernvarme Ledningstab ved fjernvarme Varmebehov reference [MWh] Varmebehov individuel varmepumpe inkl. SPF faktor Afgiftsprovenu kr./energienhed Året Fjernvarme (kr./gj) Gaskedel Fjernvarme (kr./gj) Fliskedel Varmepumper, El [kr./mwh] Inflation Værdier i henhold til Energistyrelsens beregningsforudsætninger, april Afgiftsprovenu [kr./år] Året Projekt - Fjernvarme (kr./år) Reference - Varmepumper (kr./år) Nutidsværdi over 20 år Projekt - Fjernvarme (kr.) Reference - Varmepumper (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger, april Afgiftsprovenu

19 Projektforslag Produktionsfordeling Energibehov [GJ] Indfyret brændsel [GJ] Virkningsgrad Varme Projekt Ny gaskedel 105% 25% 1.499, ,07 10 Fliskedel 111% 75% 4.498, ,63 50 Beregningsforudsætninger Antal MWh pr. år Antal GJ pr. år Reference Jordvarmepumpe 3, % Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 897 pr. år Varmepumpe 100% 3,145 El til varmepumpe [kwh] pr. år Kalkulationsrente 4,0% pr. år Årsnyttevirkninsgrad varmepumpe 3,145 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Emissioner [pr. GJ] CO 2 [kg/gj] CH 4 [g/gj] N 2O [g/gj] SO 2 [g/gj] NO x [g/gj] PM 2,5 [g/gj] Fjernvarme, gaskedel 57,0 1,0 1,0 0,4 33,4 0,1 Fjernvarme, fliskedel 0,0 11,0 4,0 11,0 90,0 10,0 Varmebehov projekt [MWh] Varmebehov fjernvarme Ledningstab ved fjernvarme Varmebehov reference [MWh] Varmebehov individuel varmepumpe inkl. SPF faktor Emissioner pr. enhed, Fjernvarme CO 2 [tons] CH₄ [kg] N₂O [kg] SO 2 [kg] NO x [kg] PM 2,5 [kg] Emissionskoefficienter, Reference (VP) Året CO 2 (kg/mwh) CH 4 (g/mwh) N 2O (g/mwh) SO 2 (g/mwh) NO x (g/mwh) PM 2,5 (g/mwh) Inflation Pris på NO X, SO 2 og PM 2,5 er for bymæssig bebyggelse Emissioner pr. enhed, Reference (VP) CO 2 (tons) 4,0 5,3 9,1 12,8 12,6 15,6 18,4 20,8 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 CH 4 (kg) 1,3 1,9 3,8 6,0 7,7 10,9 12,6 13,5 12,1 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 N 2O (kg) 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 SO 2 (kg) 2,2 3,4 5,2 6,8 7,2 8,2 9,4 10,3 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 NO x (kg) 4,0 6,9 12,5 17,2 20,6 24,4 28,4 30,6 29,9 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 PM 2,5 (kg) 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Værdi af emissioner [kr./enhed], Fjernvarme CO 2 (kr./tons) CH 4 (kr./kg) N 2O (kr./kg) SO 2 (kr./kg) NO x (kr./kg) PM 2,5 (kr./kg) Inflation Pris på NO X, SO 2 og PM 2,5 er for større forbrændingsanlæg. Værdi af emissioner [kr./enhed], VP CO 2 (kr./tons) CH 4 (kr./kg) N 2O (kr./kg) SO 2 (kr./kg) NO x (kr./kg) PM 2,5 (kr./kg) Inflation Pris på NO X, SO 2 og PM 2,5 er for forbrændingsanlæg i husholdninger mv. Værdi af emissioner [kr./år] Projekt - Fjernvarme (kr.) Reference - Varmepumper (kr.) Nutidsværdi over 20 år Projekt - Fjernvarme (kr.) Reference - Varmepumper (kr.) Beregningen bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april Emissioner

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej 2 8800 Viborg (sendt til olf@pc.dk) plan@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde Erhvervs- og boligområde ved Ringkøbingvej Øst, Lemvig Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 22. oktober 2014 Lemvig

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger Verdo Varme A/S Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557 iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen november 2015 Projektansvarlig Verdo Varme A/S Agerskellet 7, 8920 Randers NV Kontaktperson: Ingeniør

Læs mere

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Skjern Fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juli 2017 Projektansvarlig Skjern Fjernvarme er ansvarlig for projektet. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner:

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab

Ringe Fjernvarmeselskab Ringe Fjernvarmeselskab Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde og produktionskapacitet 3. november 2016 Projektansvarlig Ringe Fjernvarmeselskab er ansvarlig for projektet. Ringe Fjernvarmeselskab

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af åben/lav bebyggelse ved Helbolgårde nord for Vellingevej Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 12. juli 2016 Projektansvarlig:

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Grønlund, lokalplan 1028 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Brædstupvej og Viborgvej, lokalplan 1088 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Farsø Varmeværk a.m.b.a.

Farsø Varmeværk a.m.b.a. Farsø Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde Idunsvej ved Gormsvej, lokalplan 1038 i Farsø iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. april 2015 Farsø Varmeværk a.m.b.a. 20.

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk

Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, 6600 Vejen Side 1 af 7. Vejen Varmeværk Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Side 1 af 7 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongevænget Delområde 6, Udgivelsesdato : 07-02-2017 Projekt : Kongevænget Delområde

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2010 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Revideret oktober 2009 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune

PROJEKTFORSLAG. Distributionsnet. Projekt nr Vikingeparken, Hobro. Mariagerfjord kommune PROJEKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 8.870 Vikingeparken, Hobro Mariagerfjord kommune Juni 0 7. juni 0 Sagsnr.: 00008 sjs@naturgas.dk Projektforslag ) Projektansvarlig: HMN Naturgas I/S forestår

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 10. oktober 2013 Revideret 19. november 2013 Projektansvarlig

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Holbæk Sportsby. Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Holbæk Sportsby Projektforslag for ny 1 MW varmecentral. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 19. januar 2017 Holbæk Sportsby 19. januar 2017 Projektforslag Ny 1 MW varmecentral

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6 Side 1 af 6 Anmodning om tilslutningspligt på Kongevænget delområde 6 Projekt indsendt af: Side 2 af 6 Projekt for tilslutningspligt af Kongevænget delområde 6. Udgivelsesdato : 06-02-2017 Projekt : Kongevænget

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a

Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Etablering af røggaskondensering på eksisterende halmkedel samt etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2010

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. april 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Aarhus Kommune har siden juni 2009 stillet krav om, at alle boliger

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 12. februar 2016 Revideret 28. november 2016 Projektansvarlig

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Kongeengen, 6600 Vejen Side 1 af 11 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af en ny bæredygtig udstykning i Vejen Kommune. Kongeengen første etape Projektforslag

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere