Køreprøvesagkyndiges Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køreprøvesagkyndiges Landsforening"

Transkript

1 Køreprøvesagkyndiges Landsforening Referat fra Generalforsamlingen i Nyborg Tirsdag den 16. april : Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent. Formanden åbnede Køreprøvesagkyndiges Landsforenings 56. Generalforsamling. Velkommen til jer alle sammen. Velkommen til Flemming Olsen, PID, som trods travlhed fandt tid til at finde til Nyborg. Bestyrelsen foreslår Bjarne Kjeller Petersen som dirigent. Valgt med klapsalver. Dirigenten takkede for valget. Konstatering af lovlig indkaldelse. Dirigenten havde modtaget indkaldelsen den 28. februar Ingen havde indvendinger mod indkaldelsen. Den rettidige udsendelse af indkaldelsen er 4 uger inden afholdelse af generalforsamlingen hvilket svarer til den 19 marts. Gennemgang af dagsordenen: 1: er vi godt i gang med 2: bestyrelsens beretning 3: aflæggelse af revideret årsregnskab 4: fastsættelse af kontingent 5: fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse 6: Indkomne forslag der er ikke indkommet nogle forslag 7: valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 8: valg af 4 suppleanter 9: valg af revisor og suppleant 10: eventuelt herunder kan intet besluttes. Formand Næstformand Sekretær Kasserer Bestyrelses- Medlem Bestyrelses- Medlem Bestyrelses- Medlem Bestyrelses- Medlem Bestyrelses- Medlem Navn Adresse Arbejde Privat Mail Peter Skovbakken 80, Krarup 9240 Nibe Allan Holten Radulfsvej 12, Larsen 2690 Karlslunde Strand Mads Kærlundsvej 9, Baade 9000 Aalborg Erling Pederstræde 12, Goldschmidt 4242 Boeslunde Per Toft Nøddevej 41, Kjelstrup 7800 Skive Thom Kildeparken 54, Elgaard 8660 Skanderborg Niels Gartnervænget 19, Jespersen 5800 Nyborg Orla Hougaard Havbjerg 7, Høruphav, Nøhr 6470 Sydals Kim Ymersvej Lauge 3600 Frederikssund

2 Formanden: Beretningen i år vil komme til at indeholde noget om: Prøvesagkyndige Kurser Bookingsystem Undervisningsplaner Retningslinier for køreprøver Den nye sagkyndiguddannelse Digitale teoriprøver Regionsmøder Kvalitetssikring Vi er i dag 394 sagkyndige medlemmer. Sidste generalforsamling var vi 414. Der har været 39 udmeldinger, men der er meldt 19 nye ind. Udmeldingerne er nogle der er overgået til anden tjeneste og nogle der er blevet pensioneret en enkelt havde været medlem i 15 år uden at have kørt prøver. Kurser siden sidst: Der har været 1 B/E kursus i Slagelse med 6 deltagere. Der har været nogle vejledende helbredsmæssig kurser der var møntet på uddannelse af nye sagkyndige til VHK. Det kom meget sent ud. Forudsætningen for deltagelse var at man havde deltaget i mindst 10 VHK tests i kredsen. Formanden rettede henvendelse til HR sektionen herunder også Svend Erik Petersen og Mads Mazanti Hansen, og oplyste, at dette kunne ikke nås på grund af den sene udmelding. Så blev kursusdatoerne ændret så det kunne nås, men der kom kun 9 deltagere på kurset i Århus, og der vaf 7 i det der blev afholdt i Brøndby. Aspirantkursus der har ikke været afholdt et nyt kursus Der var planlagt 1 i Brøndby i slutningen af Kurset var meldt ud, men fem minutter i tolv meldte RPCH ud at der ikke blev givet undervisningshonorar til dem der underviste. Det ville dem der skulle undervise ikke være med til. Resultatet blev at aspirantkurset blev aflyst. Ajourføringskurser: ingen. Der drosles mere og mere ned til ingenting. Storvognskursus: Det blev afholdt i 2012 i Aalborg ellers ingen. Planlagte kurser for 2013: Der er pt. ingen planlagte kurser for Mads Mazanti fortalte om efteruddannelse, videreuddannelse og en hel masse ting, men indtil nu er der ikke meldt noget ud. Der skulle ellers have været meldt ud om kurser inden marts måned i år jf. Det 3. Kørekortdirektiv. Bookingsystemet: Der kom en opdatering hvor der bl.a. skulle være mulighed for at reservere enkeltprøver til en køreskole, hvilket har været efterlyst i mere end 2 år. Der kom mulighed for at reservere, men det var en hel liste af gangen. Efter kontakt til Martin Baggesø blev lovet, at det kommer med i næste opdatering der måske først kommer i 2014! Der kom også Straksbetaling, men der er alligevel en frist på 8 timer det er trods alt bedre end før. Nye undervisningsplaner: Dem har I set AML AM A1 A2 A - B+ - C1 C1E D1 D1E. Styregruppen er gået i gang med at revidere de gamle undervisningsplaner fra B og op og hvis der er gode ideer til ændringer så send en mail til formanden, så bliver det taget med til Styregruppen, så det kan blive behandlet. Retningslinier for køreprøver: De skulle have været færdige for lang tid siden, men de er først lige blevet færdige. Der skal læses korrektur så skal de i trykken, og de skulle meget gerne snart komme ud på POLNET. Grunden til at det har trukket ud er, at Styregruppen blev omdøbt til Kriteriegruppen og skulle arbejde med de nye billedserier/dvd,er til de nye kategorier, hvilket har taget MEGET lang tid. I Retningslinierne kommer bl.a. den ændring, at alt elektronisk udstyr bliver tilladt, men der er så ændret i fejlkataloget, så hvis noget elektronisk udstyr tager over skal dette bedømmes ud fra fejlkataloget. Efteruddannelse jf. 3. Kørekortdirektiv: Der er ikke kommet nogle oplysninger til Landsforeningen endnu. Det vi har hørt er, at der pågår et arbejde i RPCH HR sektion for efter- og videreuddannelse. Ingen ved endnu hvordan det bliver eller hvor det skal foregå. Der har været forsøgt foretaget beregninger på hvad det kommer til at koste, men det blev opgivet. Det kommer til at trække tænder ud. Samtlige skal på efter- og videreuddannelse hvert andet år i 4 dage og over en 5 årig periode skal 2

3 de have egenkørsel til de kategorier de er sagkyndige til. Hvor skal bilerne komme fra? Skal vi leje dem? Det er også slut med at afholde det billigt i AMU regi, nu hvor politiuddannelsen er blevet en bachelor uddannelse. Digitalt teoriprøvesystem: Formanden har presset på. Systemet er fundet, men noget holder igen. Det sidste formanden har hørt er at det skulle komme med udgangen af 2013, men når der endnu ikke er kommet udmelding om hvor mange teoriprøvesteder der skal være, så haster det. Men DVD løsningen er da i det mindste bedre en det gamle system, så det må vi leve med indtil videre. Regionsmøderne: regionsmøderne vil vi gerne have gennemført, men indtil videre er de skrinlagt. Der ventes på at der er taget stilling til den nye sagkyndiguddannelse og de nye efter- og videreuddannelser, idet det jf Vpm Vibeke Christensen så formentlig bliver unødvendigt med afholdelse af Regionsmøder som vi kender dem fra gamle dage. Kvalitetssikring: Det er lovkrav nu jf. 3. Kørekortdirektiv. Det skal gennemføres som vi tidligere har gennemført, men det bliver hvert halve år. Der kommer kvartalsmøder samt årlige indberetninger til RPCH om hvad der er sket. Prøvesagkyndiguddannelsen: Landsforeningen havde ikke modtaget en indbydelse til at deltage i projektgruppen til modernisering af køreprøveuddannelsen da denne blev oprettet i Der var også nedsat en Styregruppe som skulle endelig godkende det som projektgruppen fandt frem til. Formanden mente, at Landsforeningen naturligvis også skulle være med, så han tog kontakt til Flemming Olsen, PID, der heller ikke havde hørt om projektgruppen eller styregruppen. Flemming tog kontakt til Søren Styrke Larsen og fik arrangeret at Landsforeningen fik en plads i projektgruppen, og Flemming Olsen fik en plads i Styregruppen. Kommissoriet var eet stort sparekatalog. Grund- og efteruddannelsen skulle planlægges bl.a. således at der skulle ske betydeligt mindre rejseaktivitet end i dag samt at central tilstedeundervisning bliver væsentlig mindre end i dag, at der ikke sker overopfyldelse af de krav hvor det er lovgivningsmæssig fastlagt. Hensigten er at uddannelsen bør kunne tilrettelægges mere fleksibelt og resursemæssigt fornuftigt og bør kunne tilrettelægges som en blanding af tilstedeværelsesundervisning, fjernundervisning, e-læring, selv studie samt praktiske øvelser dels i egen politikreds og dels centralt. De efterfølgende møder bar præg af stor uenighed. Praktikerne mente at vide hvad der var nødvendigt at undervise i, men personerne fra DJØF mente ikke at det var nødvendigt med det hele. Der er kæmpet en brav kamp for at uddannelserne ikke bliver en B eller C uddannelse, hvilket også kan læses i referaterne fra møderne. Afsluttende blev der lavet pensumplaner og kursusplaner for de forskellige uddannelser grunduddannelsen og suppleringsuddannelserne (C-C1-D-D1 og E). Men længden på uddannelsen blev ikke fastlagt. Det kan godt være at uddannelsens længde kan skæres ned, men der skal være tilstedeundervisning med dialog mellem undervisning og lærer. Der kan godt være selv studie, e-læring mv som supplement til tilstedeundervisning. Der er noget grundviden som skal indlæres. Den nye grunduddannelse til sagkyndig bliver kun til B. Dvs. De kan ikke afholde TM eller B erhverv det skal de have efterfølgende. Det er der kæmpet meget mod. Styregruppen har holdt et møde, men TM og B erhverv kom ikke med. Møderækkerne afsluttedes i marts med et 2 dages seminar i København, hvor kursuslængden skulle drøftes. Der blev ikke gennemført noget på førstedagen, men på andendagen gik Ole Quist til tavlen sammen med Peter Krarup og opstillede moduler mv over hvordan det burde være til stor forbavselse. Den nye formand for projektgruppen ville tage det med sig hjem og kigge på, og derefter sende det til Ole Quist og Peter Krarup så de kunne gøre det færdigt. Hverken Ole eller Peter har hørt noget siden. Derfor kan der ikke siges noget om den nye sagkyndiguddannelse endnu ud over, at bl.a. færdselsuddannelse bliver meget meget begrænset. Det forudsættes at alle politiuddannede kender færdselsloven. Der bliver intet færdsel på suppleringskurserne. Der bliver skåret ned på køretøjsteknik, og køreteknik. Det vigtigste er også at produktet den sagkyndige er fuldt på højde med i dag. Hvis ikke det bliver sådan vil Landsforeningen og PID (Flemming Olsen) gå imod sagkyndiguddannelsen. Politianalysen af køreprøver foreslår flere civilt ansatte sagkyndige i forholdet og det er nu lavet om til 2/3 til 1/3. Der er flere steder i landet ansat civile sagkyndige til stor tilfredshed. Det fungerer i hvert fald fint i Aalborg, og de udfører et fortrinligt stykke arbejde. Betænkeligheden ved at det at de 3

4 kendte kørelærere skulle have indflydelse på, eller give problemer med bedømmelsen af prøverne er i hvert fald gjort til skamme i Aalborg. De tager godt fat og studerer lektionsplaner. Der er dog én ulempe. De kan ikke skrive rapporter. Der bliver så skriftligt arbejde til den tilbageværende 1/3 politiuddannede del. Det kan i øvrigt ikke være rigtigt, at der ikke er ordnede forhold for de civilt ansatte sagkyndige. Der er sagkyndige hvor HR portalen ikke virker mht ferie, fridage, overarbejde, afspadsering mv. Det er Rigspolitiet der ikke kan finde ud af at få dem grupperet. I Aalborg har vi haft en ansat fra 2006 til 2013 (er lige gået på pension), og da han stoppede, havde man stadig ikke fået styr på det. Han havde selv ført et skufferegnskab. Vi håber at PID vil gøre noget for dette når de får forhandlingsretten (har hørt at de ikke har fået den endnu). Afslutning: Stor tak til bestyrelsen for et godt år. Det har været et meget turbulent år med alle de politianalyser, besparelser mv. Sådan som det går er vi nødt til at stå sammen i Landsforeningen og kæmpe for at det bliver ordnede forhold for sagkyndige, at der kommer en ordentlig sagkyndiguddannelse på et højt fagligt niveau og bestyrelsen vil til enhver tid arbejde for medlemmernes tarv, hvilket vi bl.a. gør gennem PID, der har været fine til at bakke os op. Tak til medlemmerne til jeres støtte til bestyrelsen. Det er af stor betydning at vi har jeres opbakning. Hermed overlades beretningen til dirigenten og Generalforsamlingen til videre behandling. Dirigenten ville gennemgå hovedpunkterne, men salen syntes ikke det var nødvendigt. Dirigenten: Nogen der har nogle spørgsmål? John Hansen, Holbæk: Jeg er tidligere Pa og er nu civilt ansat. Det fungerer perfekt for mig i HR portalen. Så alt er ikke så negativt. Formanden: Det lyder da godt, men de civile i Aalborg har problemer og kan ikke opdatere 1-1 timer, ferie, afspadsering mv. Axel Seiding, Sydøstjyllands politi: Har hørt at 4 civilt ansatte sagkyndige i Sydøstjyllands politi har fået tilbudt en løn mellem om måneden vil forbundet og foreningen kæmpe for at de får den samme løn som os eller om vi skal ned på deres lønniveau? Og en ting mere Anser man det ikke for et problem at kørelærere der søger ind beholder deres bestalling I princippet kan de søge ind som sagkyndig, se alle prøverne og så starte som kørelærer igen med den indsigt de har i alle former for teoriprøver. Formanden: Med hensyn til lønnen håber jeg at forbundet får organisationsretten og dermed forhandlingsretten, således at det bliver ens løn når man bliver ansat som civil sagkyndig. Det er det ikke i dag. Nogle steder bliver der tilbudt nogle steder Hvem der melder ud om lønnen ved jeg ikke om det er hjemme i kredsen eller et andet sted. Jeg bliver dig svar skyldig. Jeg kan godt se problematikken ved at de kender teoriprøverne, men hvor længe kan de blive ved med at huske billederne og drage fordel af det? Jeg tror ikke det bliver et problem. Jeg kan mere se problemet i at ansætte en civil sagkyndig der er gift med en kørelærer! Man taler jo sammen når man kommer hjem fra arbejde, og hvad nu hvis det er et lille prøvested? Så kan man jo komme til at køre med ægtefællens elev! Dette kan give grobund for mistanke over bedømmelsen jeg siger ikke den er der, men andre kunne jo tro det. Dirigenten: Andre der har spørgsmål? Er der nogle der ikke kan vedtage beretningen? Den er hermed vedtaget. Punkt 3: Aflæggelse af revideret årsregnskab. Ordet gives til kasseren. Kassereren: Oplæsning af årsregnskabet. (Vedlagt) Nogle der har spørgsmål eller bemærkninger? Torben Bang, Københavns politi: Det er en forespørgsel vedrørende det meget store telefongodtgørelsesbeløb. I dag koster det stort set ikke noget at tale i telefon. Hvad begrundes det meget store beløb med? Kassereren: Det havde vi også oppe sidste år. Det indgår i honoraret til bestyrelsen. Det er bare de ting vi kan trække fra i skat. Det er rent skatteteknisk at det står der. Torben Bang: Det er modtaget. Hvad er så honoraret til bestyrelsen om jeg må spørge? Kassereren: Det er lidt forskelligt omkring og formanden får

5 ? Sørensen, Midt og Vestjyllands politi: Det er jo Køreprøvesagkyndiges Landsforening og vi er jo en del af politiet. Vi kan ikke være bekendt at vi snyder skat. At vi tager og 7200 ud Der er nogle der ikke betaler noget for de der penge når man gør det på den her måde så fattige er vi heller ikke i den her forening, at vi er nødt til at fifle med tallene I skal lave det her rigtigt så vi kan tåle at hvem der nu måtte ønske det kunne se vos i øjnene, så jeg har det lidt svært ved at det bliver lavet på den her måde. Så det synes jeg I skal gøre bedre næste gang. Jeg har ikke noget imod at I sætter beløbet op til bestyrelsesmedlemmerne i stedet for så de bliver holdt skadesløse, men det der kan vi ikke være bekendt. Kassereren: Det er helt gængse regler der er indenfor forskellige foreninger. Det er ikke bare noget vi har fundet på. Det gælder for alle foreninger over hele landet, uanset hvilken forening det er. Jeg har talt med skat der er ikke noget fordækt intet. Kurt?: Bare en modbemærkning til den unge mand med det kraftige overskæg. Hvorfor i alverden skal vi ikke kunne være bekendt at gøre det her når det er lovligt? Du får det til at lyde som om der er noget ulovligt i det de gør? De sparer bare på vores penge. Hvis man skal gøre det anderledes de skal jo have noget for det det er ganske almindelige foreningsregler der gælder - for andre foreninger er der nogle andre regler der kan man give en telefongodtgørelse eller man kan give et eller andet og så skal man ikke betale skat for det og så siger man at det er max det er jo håndører så selvfølgelig er det da lovligt. Så jeg synes det er en lille smule frækt sagt. Klapsalver.? Sørensen: Der blev ikke sagt her at det var skatteteknisk korrekt der blev sagt at det var noget man gjorde for at jævne tingene, og det var også det man sagde sidste år. Man sagde ikke at det var teknisk lovligt, og jeg er ikke så meget inde lokalregnskabet at jeg kan se det her er lovligt, men jeg kan se på det der står og det der er blevet sagt at man kører nogle penge udenom der hvor de egentlig skulle være, men er det lovligt er det helt fint for mig. Dirigenten: er der nogen der ikke kan gå ind for regnskabet? Så er regnskabet hermed vedtaget. Punkt 4: Fastsættelse af kontingent. Kassereren: Jeg har lagt et budgetoversigt for Der kan I se at vi ender med et underskud på kr , og der er ikke umiddelbart nogle steder jeg kan se at vi kan spare nogle penge. Derfor er jeg nødt til at fremsætte forslag om at vi forhøjer kontingentet med kr. 10 pr md. Vores kassebeholdning vil få et minus på omkring kr for inden det kan blive indført i sprogforbundet er vi fremme omkring 1. Juli så vi vil få et dyk i kassebeholdningen, men fra næste år vil det nok komme op igen. Tendensen er jo at vi bliver færre og færre sagkyndige, så 10 kr vil nok passe et stykke frem endnu. Hvad siger I til det? Klapsalver fra salen. Dirigenten: Det lyder til at der er bred enighed om en forhøjelse på kr. 10. Kassereren: Det er kr 40 nu og det bliver op til kr. 50. Dirigenten: Punkt 5. Fastsættelse af diæter og rejsegodtgørelse Kassereren: Foreslås uændret. Klapsalver fra salen. Dirigenten: Det lader også til at være vedtaget. Punkt 6: Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle Punkt 7: Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Syd og sønderjyllands og sydøstjyllands Politi: Orla Hougaard Nøhr - villig til genvalg. Ingen andre kandidater. Genvalgt. Københavns Politi: Allan Holten Larsen villig til genvalg. Ingen andre kandidater. Genvalgt. Fyns politi: Niels Jespersen ikke villig til genvalg. Forslag til posten? Steen Møller Petersen foreslået (den nuværende suppleant) valgt. Nordjyllands Politi: Mads Baade ikke villig til genvalg. Forslag til posten? Henrik Kjær Mathisen (den nuværende suppleant) valgt. 5

6 Punkt 8: Valg af 4 suppleanter. Syd og sønderjyllands og sydøstjyllands politi: Palle Holm Petersen genvalgt Fyns politi: Steen Kaspersen - genvalgt Københavns politi: Elo Jacobsen genvalgt Nordjyllands politi: forslag til ny suppleant er Frank Johansen valgt Valg af revisor: Bjarne Kjeller Petersen genvalgt Valg af revisorsuppleant: Jens Christian Andersen genvalgt Punkt 10: Eventuelt. Ingen ønskede ordet. Formanden: Så vil Flemming Olsen lige give lidt orientering fra forbundet. Flemming Olsen, PID: Med hensyn til regnskabet På Danmarks Idrætsforbunds hjemmeside kan man konstatere, at til kontorhold, EDB, Bredbånd og alt muligt andet i 2011 i hvert fald kunne udbetale kr skattefrit så er det formentligt kr i år, så der er ikke noget forkert i det, men hvis man i regnskabet skriver hvad det reelt er brugt til, så er man måske ovre det. Omkring de civilt ansatte så har vi forhandlingsretten. Vi forhandler med Rigspolitiets forhandlingsdirektion. De har ansat én forhandlingschef Anne Katrine Brøj fra Moderniseringsstyrelsen hun er arbejdsgiver så vi er ikke kommet ret langt. Men ideen er at der bliver aftalt en basisløn. Hvordan man så lokalt vil honorere det er op til lokallønsmidlerne. Det er ikke noget PID vil blande sig i. Det er ligesom det gælder med lokallønsforhandlingerne i dag med funktionstillæg, kvalifikationstillæg og hvad man ellers måtte finde. Så en eller anden løn vil de få når de bliver ansat. Det er på en eller anden måde lidt tidstypisk at, først så søger man ansættelse i et job man kender indholdet af man kender også lønnen man kender også ferie og så starter man ellers med at brokke sig over at man får for lidt i løn. Det skulle man måske have forhandlet inden man blev ansat. Det med POLVAGT det er et lokalt anlæg oppe i Nordjylland Peter det burde ikke være noget problem. Selvfølgelig må man ikke stjæle folks frihed, overtidsbetaling mv. Jeg har talt med Jens Jørgen og kan ikke forstå at det stadig er et problem. Sagkyndiguddannelsen Peter har på forklaret hvad der foregår og beskrevet at der er fremdrift i udvalget. Det er PID,s intention at de vil være med til at sikre at den sagkyndige der kommer ud i den sidste ende er i stand til at lave de prøver som vi kender i dag. Hvordan man så kommer fra første til sidste time må nogle der har forstand på indlæring finde ud af. Men hvis det er den samme person vi får ud af det, så har vi svært ved at sige, at det må I ikke lave på den måde. Årsagen til at der ikke er sket noget med Oles forsalg er måske, at det så bedre ud da det blev vist på mødet, end da det senere blev vist for nogle andre. Det er måske årsagen til der ikke er sket noget. Styregruppen har set på arbejdsgruppens materiale, og arbejdsgruppen vil blive genindkaldt for at se resultatet. Vi har sagt at vi er nødt til at sikre os at sagkyndiguddannelsen har det niveau som der skal til. Jeg har ingen mulighed for at vurdere om der er sket overindlæring det må andre vurdere. Når vi er færdige bliver der lavet et pilotforsøg hvor sagkyndiguddannelsen prøves og så må vi se på resultatet deraf. De eneste i arbejdsgruppen der ikke er enige i at TM og B erhverv skal være med i uddannelsen er styregruppens formand der bare er med når arbejdsgruppen holder møde. De andre af arbejdsgruppen er enige også på ledersiden det vil være alt for uoverskueligt planlægningsmæssigt når der skal laves prøver. Med hensyn til rapportskrivning af overtrædelser, så tror jeg aldrig at det har været drøftet. Men det kan være et problem når politifolkene ikke er på tjenestestederne som f.eks. ved COP15 og andet. Så vil det være de civile der er tilbage og køre køreprøver hvad gør man så? Det er ikke noget jeg har set drøftet nogle steder Jeg håber I er opmærksomme på problemet Peter. Der er ikke nogen tvivl om at resultatet er givet på forhånd. Der skal spares penge i forbindelse med sagkyndiguddannelsen og hvis andre siger noget andet er de fulde af løgn. De konsulentfirmaer der har bistået dansk politi med at lave analyser er de samme konsulentfirmaer der har lavet konsulentrapporter i nu 140 lande. Samme firma over hele verden med forskellige navne der 6

7 laver nøjagtigt det samme, og der er ikke noget sted endnu hvor man har tjent penge på det. Konsulentfirmaerne har tjent voldsomt mange penge på det, men dem man har hjulpet har ikke tjent penge på det. Man har brugt pengene på forhånd. Man har allerede besluttet sig for at de penge man har sparet de er anvendt til noget andet. Det er nok derfor resurseallokeringssituationen i København ser ud som den gør man har på forhånd sagt at sådan ser det ud og så bruger man resurserne. Rigspolitichefen er en meget velanset mand i de kredse som Peter kalder DJØF,ere, og har formået at lave en turn around i Dansk Politi fra et konkursbo til en utroligt veldrevet virksomhed med veltilfredse ansatte og en økonomi som er enorm sund. Sådan ser det ud. Det er det vi er oppe imod. Det lykkedes ham ikke at overbevise deltagerne ved København politi,s studiekredsafslutning. Politikerne ser forundret på tillidsfolkene landet over og ryster på hovedet. Det går jo fint. Der leveres de rigtige statistikker. Koncernledelsen er ikke til at komme til, for politikkerne bakker dem op fordi de tror det de får at vide er det rigtige. Det er en utroligt svær situation. Det bliver endnu sværere når man er færdig med at vurdere den opfattelse af hvad tillidsmandsarbejdet går ud på. Man skal nu diskutere hvorvidt de må mødes x antal gange hvert år afhænger også af hvilken politikreds de kommer fra om man kan få stillet en bil til rådighed eller ej, om de kan få fri eller om de skal bruge fritid på det. PID deltager i en arbejdsgruppe under Rigspolitiet om tjenestefrihed til organisationsarbejde eller om det skal være efter SU reglerne. Det er vigtigt at prøvesagkyndige mødes som man gør her og afstemmer sine synspunkter det er faktisk den eneste måde vi kan vide noget om hvordan Landsforeningen ser på det her. Tak for ordet Peter. Dirigenten: Er der nogle der har spørgsmål? Berit Knudsen, Aalborg: Hvorfor fejer du så hurtigt hen over de civile sagkyndige? Nu har jeg i 4 ½ år ført et skufferegnskab og jeg har godt og vel 100 timer til at stå og I er mit forbund, så det må I også tage jer af. Desuden er vi 6 civile oppe ved os, og vi har 4 forskellige ansættelseskontrakter, og der står i vores ansættelseskontrakter, at vi selv skal forhandle vores løn det burde også være jeres arbejde. Så det synes jeg I skal tage jer af. Jeg synes ikke det er rimeligt at vi selv skal ordne det her. Jeg synes det er jer der skal tage jer af at vi andre kan blive oprettet ferie for 4 år, afspadseringstimer for 4 år det var der ingen af jer der ville finde jer i. Jeg synes det er træls, og det er en hård kamp. Kurt: Vores tillæg er utidssvarende og klart for lavt når man laver en ganske almindelig sammenligning med f.eks en videoafhører eller andet. Det må kunne gøres anderledes. Jens Peter Carlsen, Midt og Vestjyllands politi: Jeg blev pensioneret i november og i den forbindelse foreslået at blive civil sagkyndig. Da der skulle laves forhandlinger om kontrakt mv. Kunne dette ikke lade sig gøre. Rigspolitiet havde sat sig på alt vedrørende forhandlinger mv. Så der blev fremsendt en ansættelseskontrakt hvor der stod hvad de ville give i løn uden forhandling først. Jeg har forståelse for at der er forskellige aflønninger og jeg er enige med at det er helt tosset, at vi ikke skal have det samme i løn når vi laver det samme. Vi er ansat uden tillæg og det er også i orden indtil vi får tilkæmpet os nogle. Der hvor jeg kunne se at vi kunne have en graduering for de civile sagkyndige er for dem der kun har til B og så dem der har til storvogn også. Men indtil videre synes jeg forbundet sidder på hænderne. Jeg ved godt, at det ikke er så længe siden at forhandlingsretten blev givet men vi vil gerne høre lidt mere fra jer. Flemming Olsen: Først til Berit. Politiforbundets repræsentant for dig i Aalborg er Jens Jørgen Møller Nielsen, og det er ham der må tage sig af hvorvidt i får jeres timer opgjort i POLVAGT eller ej. Det kan ikke ske for København. Det er i Nordjylland det skal løses, at du får hvad du har krav på. Det kan ikke ændres. Det kan lade sig gøre andre steder jeg ved det kan lade sig gøre. Der er noget der må være gået galt, men det har PID i København intet som helst med at gøre. Mht ansættelseskontrakterne er det sådan at der skal 2 parter til at forhandle, og i øjeblikket vil Rigspolitiet tilbyde noget jeg ikke vil være bekendt at nævne her, og det er derfor forhandlingerne er gået i hårdknude. Ideen er at ansættelseskontrakterne skal have en basisløn, på baggrund af kvalifikationer, og så må kredsene tildele lokallønstillæg eller kvalifikationstillæg som de mener den sagkyndige skal have. Vi bestemmer ikke af hvordan man behandler lokallønstillæggene i kredsene. Det vil foreningsformændene i kredsene nok have sig frabedt. 7

8 Med hensyn til forhøjelse af de sagkyndiges tillæg er det ikke bare lige noget man gør. Jeg kan sagtens se at der er et behov for at ændre det, for selve tillæggets værdi er udhulet, men det er ikke bare noget man gør. Det er noget der løbende bliver drøftet når vi drøfter overenskomstforandlinger. Ved overenskomstforhandlingerne bliver der afsat puljer og i den forbindelse afgøres hvor pengene skal ligge skal de ligge på weekendtillæg, lønstigninger, lederprojekter, lønprojekter eller hvor skal de ligge. Indtil videre har afgørelsen været at ligge dem på generelle lønstigninger. Hvis vi er heldige får vi en negativ lønudvikling idet man mener at de statsansatte har fået en højere lønudvikling end de private. Vedrørende de civiles ansættelseskontrakter er problemet at de kontrakter der bliver sendt direkte fra koncern HR dem ser vi slet ikke. Der er fri ansættelsesret i Dansk Politi og det vil sige, at når man ansætter en civil sagkyndig uanset hvor de kommer fra så er det den lokale politidirektør og koncern HR. Og så vil jeg bare lige sige at du skal være glad for at have fået en kontrakt i november/december for havde det været efter 12. Februar i år så havde du ikke fået nogen. For det som Rigspolitiet gør er i strid med Cirkulæret fra 1998 som siger at man ikke må ansætte pensionerede tjenestemænd med mindre det er tvingende nødvendigt. Cirkulæret står stadig på HR portalen jeg tjekkede så sent som i går. Formanden: Vi er enige i meget, men det med Berit jeg kan ikke sige at det du siger ikke er rigtigt for det kan jeg ikke modbevise, men der er nogen der ikke taler sandt. I kredsen har jeg talt med HR chefen og bedt dem om at få styr på det og der bliver sagt, at det ikke er dem. De kæmper en kamp med Rigspolitiets organisation og lønningssystem for at få dem kørt rigtigt ind. Det er ikke i Aalborg. Det er i København. Jeg ved ikke hvor fejlen er henne, men der er i hvert fald nogen der ikke taler sandt. Dirigenten: Er der andre der har noget til eventuelt. Tak for god ro og orden, og jeg giver nu ordet til formanden. Formanden: Tak til dirigenten for en god og myndig måde at lede generalforsamlingen på. Vi har 2 medlemmer af bestyrelsen der stopper. Der er Mads Baade som har været medlem af bestyrelsen i 5 år og herunder været sekretær i 3 år og har gjort det glimrende med fyldestgørende referater. Han har lavet vores hjemmeside, som jeg håber I går ind og kigger på. Der er lagt det sidste nye vedrørende fortolkning af A kategorierne. Det er noget Allan har lavet og det er lagt på hjemmesiden. Og han har lovet at vedligeholde hjemmesiden, selvom han træder ud af bestyrelsen. Der vil jeg sige en stor tak til Mads Baade på bestyrelsen og medlemmernes vegne for din medvirken i bestyrelsen, og jeg vil bede dig om at modtage en lille erkendtlighed. Så kommer vi til en institution for sig. Niels Herluf Ginnerup Jespersen - har være i bestyrelsen i 20 år Han har været formand i 9 år Han har lagt en masse god og konstruktiv arbejde i bestyrelsen og for Landsforeningen. Han er manden der har lagt grobunden for meget af det vi kender i dag. Han har kæmpet en brav kamp for mange af de ting vi kan se resultatet af i dag. Han har været med sammen med politiforbundet om sagkyndigtillægget. Han har været med til det der hed regionsmøder. Niels har lavet en kæmpe indsats for vores Landsforening, så ud fra det skylder vi Niels en meget, meget stor tak for den måde han har virket på for os alle sammen. Niels jeg vil bede dig om at komme herop. Tusinde tak for 20 år. Klapsalver fra salen. Tusinde tak fordi I kom og for at så mange blev tilbage til generalforsamlingen det er skønt at se. Tak for nu og rigtig god hjemtur. p.b.v Peter Krarup, Formand. Mads Baade, Sekretær. 8

9 9

10 10

Køreprøvesagkyndiges Landsforening

Køreprøvesagkyndiges Landsforening Køreprøvesagkyndiges Landsforening Referat af bestyrelsesmøde, Kærvej 70, Sønderborg lørdag/søndag den 25/26. august 2012 kl. 0900. Dagsorden 1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmødet den 010512 og

Læs mere

Køreprøvesagkyndiges Landsforening

Køreprøvesagkyndiges Landsforening Køreprøvesagkyndiges Landsforening Referat af Landsforeningens 57. generalforsamling (Udarbejdet af Per Kjelstrup) Åbningen af generalforsamlingen v/formand Peter Krarup bød alle velkommen til Køreprøvesagkyndiges

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Fredericia den 5. februar 2014

Referat af bestyrelsesmødet i Fredericia den 5. februar 2014 Referat af bestyrelsesmødet i Fredericia den 5. februar 2014 Kim Lauge, Nordsjællands Politi havde meldt afbud på grund af ferie. Suppleant havde ligeledes meldt afbud. Suppleant, Frank Johansen, Nordjyllands

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014.

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening afholdt den 5. marts 2014 kl. 1500 generalforsamling på politigården i Herning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017.

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Midt- og Vestjyllands Politis Sprogforening afholdt den 9. marts 2017 kl. 15.00 generalforsamling på politigården i Holstebro.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016 Dagsorden Træsektionens generalforsamling 2016 1. Valg af dirigent 2. Beretning om sektionens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Hvis det reviderede regnskab er klar

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere