Energimærke. Adresse: Væddeløbsvej 4 Postnr./by:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Væddeløbsvej 4 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 26 Adresse: Væddeløbsvej 4 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: Energikonsulent: Per Rygaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: kwh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G E Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Opsætning af bev. meldere og dagslysstyring i klasselokaler 2 Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder med 100 mm Blok kwh el kwh kwh kr kr. 2,0 år kr kr. 8,9 år 3 Isolering af uisolerede varmefordelingsrør i varmerum. 830 kwh 500 kr kr. 3,3 år 4 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. Facader 17 og kwh kr kr. 24,6 år

2 SIDE 2 AF 26 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 5 Udskiftning af ældre cirkulationspumper på fordelingsanlægget og på det varmebrugsvand. I varmerum kwh el kr kr. 8,8 år 6 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. blok 1-12 gavle 17 og kwh el kwh kr kr. 35,6 år SFO - Blok 23: 29 Efterisolering af radiatornicher med 100 mm. Blok Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. Blok Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder Blok kwh kwh kwh kr kr. 22,7 år kr kr. 33,0 år kr kr. 37,8 år SFO - Blok 24: 35 Efterisolering af radiatornicher med 100 mm. Blok 24/25 36 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm. Blok 24/25 37 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm. Blok 24/25 38 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder. Blok 24/ kwh kwh kwh kwh kr kr. 22,9 år kr kr. 15,8 år kr kr. 33,3 år kr kr. 38,1 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres.

3 SIDE 3 AF 26 Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet ( Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

4 SIDE 4 AF 26 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 7 Installation af bev. melder i hal kwh el kwh 8 Udskiftning af døre med 1 lags glas kwh 9 Efterisolering af varmtvandsbeholdere - under blok kwh 10 Udskiftning af vinduer og døre med 1 lag glas kwh kr kr. 700 kr kr. 11 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 250 mm. Blok kwh kr. 12 Udvendig efterisolering af fladt tag med 200 mm. Hallen kwh kr. 13 Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 100 mm blok 6,11,12 og kwh kr. 14 Udvendig efterisolering af fladt tag med 300 mm. Blok 17 og kwh kr. 15 Indvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 100 mm Blok 6 og kwh 700 kr. 16 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning kwh kr. 17 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Blok 12, 14 og klubhus kwh kr. 18 Opsætning af bev. melder i gymnastiksalen 280 kwh el -150 kwh 19 Udførelse af nyt kældergulv - blok kwh 20 Udførelse af nyt kældergulv - blok kwh 21 Udførelse af nyt terrændæk - blok kwh 500 kr kr kr kr.

5 SIDE 5 AF 26 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 22 Udførelse af nyt terrændæk - blok kwh 23 Opsætning af bev. meldere i blok kwh el -880 kwh 24 Udførelse af nyt terrændæk - blok 1 og kwh 25 Udskiftning af 2 lags termorduer med nye lavenergiruder kwh 26 Efterisolering af varmefordelingsrør i kældre og ing. gange kwh kr kr kr kr kr. 27 Udvendig efterisolering af fladt tag med 200 mm. Opr. ml. gang blok kwh 200 kr. 28 Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. Blok kwh 33 kr. SFO - Blok 23: 32 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. Blok kwh kr. 33 Efterisolering af varmtvandsbeholder 190 kwh 200 kr. 34 Udskiftning af vinduer og døre med 2 lags termoruder kwh kr. SFO - Blok 24: 39 Montering af bev. melder i blok 24/ kwh el -130 kwh 40 Udskiftning af 1 skyl toilet i blok 24/25 7,00 m³ koldt brugsvand 500 kr. 300 kr. 41 Udskiftning af vinduer med 2 lags termoruder til nye vinduer monteret med energiruder kwh kr. 42 Udskiftning af rørveksler 70 kwh 38 kr. SFO - Blok 32: 43 Udskiftning af armaturer i blok kwh el -370 kwh kr.

6 SIDE 6 AF 26 Energikonsulentens konklusion og kommentarer KONKLUSION Ejendommen består af flere bygninger og tilbygninger opført tidstypisk. Der er foretaget nogen energirenoveringer, men der er fortsat mange besparelsesmuligheder. Listen er lang og der henvises til oversigten startende side 1 for at få et overblik over besparelsesmuligheder. BYGNINGSBESKRIVELSE Ejendommen består af en oprindelig del af skolen fra 1958, samt bygninger som tidligere var pedel og inspektørbolig og 2 øvrige bygninger som nu huser SFO og klub. Bygning 1: Blok der er delvis kælder og ingeniørgange herunder. Dele af kælderen under blok 6 og blok 11 er opvarmede, øvrig del af kælderen er uopvarmet. Blok 17 er med fuld opvarmet kælder. Til skolen er bygget en idrætshal som er opført som en del af bygning 1. Til skolen er der foretaget en del tilbygninger: - udvidelse ved SFO blok tilbygning på blok 11 - tilbygning på blok 14 - tilbygning til hal - denne er opført som selvstændig bygning på 32 m² og er derfor ikke medtaget i energimærkningen da den er under 60m². Bygning 23: Denne bygning er ligeledes opført i 1958 og benyttes nu til klub. Bygningen er med fuld kælder, uopvarmet. Bygning 24/25: Var tidligere 2 selvstændige bygninger, til pedel og inspektør. De er nu bygget sammen med en mellembygning. De oprindelige boliger er med uopvarmede kældre. Bygning 32: Nyere pavillionbygning som benyttes til SFO. FORUDSÆTNINGER til gennemgangen var servicechef til stede. Der er udleveret tegninger som er benyttet til bestemmelse af utilgængelige bygningskonstruktioner. Det har ikke været muligt at besigtige 2 af ventilationsanlæggene: i blok 6 og idrætshal pga. tilgangsforholdene. BESKRIVELSE AF ENERGIBESPARELSER Der er rigtig mange gode besparelsesmuligheder for skolen som helhed: - Opsætning af bevægelsesmeldere i klasselokaler, efterisolering af fordelingsrør i kældre og ingeniørgange, isolering af gulv mod uopvarmet kælder, udskiftning af vinduer og døre med 1 lag glas, isolering af ydervægge og lofter. OPLYST FORBRUG Det oplyste graddagekorrigede forbrug 2010 er: kwh Det beregnede forbrug er: kwh Der er god overenstemmelse imellem det beregnede og det oplyste forbrug.

7 SIDE 7 AF 26 Det oplyste elforbrug: kwh. Det beregnede elforbrug: kwh. Der er ikke god overenstemmelse imellem det beregnede og det oplyste elforbrug. Der beregnes mere end der forbruges, hvilket kan være forårsaget af et for stort internt varmetilskud fra apparater - men standarden i energimærkningen er fastholdt. AREAL Der er god overenstemmelse imellem BBR oplysningerne og det opmålte arealer. De eneste differencer er omkring kælderen, hvor der er forskel på den del der er indregnet som opvarmet i energimærket - idet det er hele kælderarealet der indgår som erhvervsareal i BBR men det er ikke hele kælderarealet i den oprindelige del af bygning 1, bygning 23 og 24 som indgår som opvarmet. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag - Det flade tag over multirum ved blok 11 (built-up tag) er isoleret med 275 mm mineraluld i henhold til tegninger. - Det flade tag i tilbygningen blok 14 (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. - Loft mod uopvarmet tagrum (saksespær) i tilbygningen blok 14 er isoleret med 250 mm mineraluld. - Det flade tag (built-up tag) på blok 17, blok 18 og omklædning i blok 3 er isoleret med 75 mm flamingo - Det flade tag - opr. mellemgang blok 14 (built-up tag) er isoleret med 200 mm mineraluld. - Loft mod uopvarmet tagrum over opr. blok 14, blok 12 tilbygning og klubhus tilbygning ved hal er isoleret med 200 mm mineraluld. - Loft mod uopvarmet tagrum, blok 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 er gennemsnitligt isoleret med 100 mm mineraluld. De er oprindeligt isoleret med 80mm isolering, efterfølgende er der enkelte steder med efterisolering, eksempelvis over blok 9 hvor der er 150mm ujævnt udlagt. -Det skrå tag (built-up tag) over hallen er isoleret med 75 mm mineraluld eller flamingo plader. Forslag 11: - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum i blok 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 med 250 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.

8 SIDE 8 AF 26 Forslag 12: Forslag 14: Forslag 17: Forslag 27: - Udvendig efterisolering af det eksisterende skrå tag over hallen med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning på hallen. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. - Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag - Blok 17 og blok 18 - med 300 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum over opr. blok 14, blok 12 tilbygning og klubhustilbygning ved hal med 100 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. - Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag - opr. mellemgang blok 14 -med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. SFO - Blok 23: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 80 mm mineraluld. Blok 23

9 SIDE 9 AF 26 Forslag 32: - Blok 23: Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200 mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. SFO - Blok 24: Forslag 36: - Det flade tag på mellembygningen (blok 24/25) (kileskåret built-up tag) er isoleret med 350 mm mineraluld. - Loft mod uopvarmet tagrum blok 24/25 er isoleret med 80 mm mineraluld. - Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm - blok 24/25. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. SFO - Blok 32: - Skråloft samt vandret loft i midtergangen er isoleret med 300 mm mineraluld i henhold til tegninger. Blok 32

10 SIDE 10 AF 26 Ydervægge Forslag 4: Forslag 6: - Ydervægge i multirum ved blok 11 er udført som let konstruktion med beklædning udog indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. - Ydervægge i tilbygningen blok 14 og klubhus tilbygningen ved hallen er udført som hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. - Gavle ydervægge i blok 17, 18 og facader i blok 1 og 3 samt facader i blok 7, 8, 9, 10, 11 og 12 består af 36 cm massiv teglvæg. - Facadeydervægge - blok 17 og 18 og radiatornicher i blok 3 og enkelte steder i den øvrige del af den ældre del af skolen består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg). Ydervægge i den oprindelige mellemgang - blok 14 - er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. - Ydervægge i den oprindelige del af blok 14 og blok 12 tilbygning er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld. - Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning - for facadevægge i blok 17 og 18, radiatornicher i blok 3. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde - Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning - blok 1,3,7,8,9,10,11,12 og gavle i blok 17 og 18. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en

11 SIDE 11 AF 26 facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde Forslag 28: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure - oprindelig mellemgang i blok 14 - med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. SFO - Blok 23: Ydervægge består primært af 36 cm massiv teglvæg. Blok 23 - Radiatornicher består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg). Blok 23 Forslag 29: - Blok 23: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure - Radiatornicher - med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde

12 SIDE 12 AF 26 Forslag 30: - Blok 23: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde SFO - Blok 24: Forslag 35: - Ydervægge i mellembygningen (blok 24/25) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er opbygget af profiler med samlet isolering på 300 mm mineraluld. Ydervægge i blok 24/25 består primært af 35 cm massiv teglvæg. Radiatornicher i blok 24/25 består af 24 cm massiv teglvæg (helstens væg). - Blok 24/25: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure/radiatornicher med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde

13 SIDE 13 AF 26 Forslag 37: - Blok 24/25: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering, da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde SFO - Blok 32: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Blok 32

14 SIDE 14 AF 26 Vinduer, døre og ovenlys Forslag 8: Forslag 10: Forslag 25: Vinduer og døre består primært af vinduer med energiruder idet der den seneste tid er blevet udskiftet vinduer. der er fortsat enkelte vinduer med termoruder samt vinduer og døre med enkleltlag glas. Udskiftning af døre med 1 lag glas. Udskiftning af vinduer og døre med 1 lag glas. Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. SFO - Blok 23: Forslag 34: Alle vinduer og døre er med termoruder. Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. SFO - Blok 24: Forslag 41: Vinduer og døre i de oprindelige bygninger, blok 24 og 25 er med termoruder. Mellembygningen er med energiruder. Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. SFO - Blok 32: Yderdøre og vinduer er med laveenergiruder. Massive yderdøre er med isolerede fyldninger.

15 SIDE 15 AF 26 Gulve og terrændæk Forslag 2: Forslag 21: Forslag 22: - Terrændæk i multirum ved blok 11 er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 160 mm Sundolitt under betonen i henhold til tegninger. - Terrændæk i tilbygning blok 14 er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 225 mm Sundolitt under betonen i henhold til tegning. - Terrændæk - blok 18 - er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm letklinker under betonen. - Terrændæk i opr. blok 14, blok 12 tilbygning og klubhus tilbygning ved hal er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 70 mm Sundolitt under betonen. - Terrændæk - blok 1 og blok 3 - er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm letklinker under betonen. - En del af gulvene i blok, 6, 7, 8, 9,10, 11 og 12 er terrændæk mod jord - er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm letklinker under betonen. - Etageadskillelse mod den del af kælderen der er uopvarmet i blok 3,6,7,8,9,10,11 og 12 består af beton med slidlagsgulve. Etageadskillelsen er uisoleret. - Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning- blok 3,6,7,8,9,10,11 og 12. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pexrør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde. - Fjernelse af eksisterende kældergulv - blok 18 - og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. - Fjernelse af eksisterende terrændæk - blok 6,7,8,9,10,11 og 12 - og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet.

16 SIDE 16 AF 26 Forslaget bør udelukkende foretages efter en vurdering af hele kælderområdet i forhold til fremtidig anvendelse. Forslag 24: - Fjernelse af eksisterende terrændæk - blok 1 og 3 - og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Da blok 1 samtidig er indrætshal er der regnet med en 50% højere investering i det der er krav til gulvet her. SFO - Blok 23: Forslag 31: - Etageadskillelse - blok 23 - mod uopvarmet kælder består af bjælkelag med 80 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. - Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod kælder med 50 mm mineraluld efter fjernelse af eksisterende rør og puds afslutning - blok 23. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der afsluttes med montering af godkendt loftsbeklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer. SFO - Blok 24: Forslag 38: - Terrændæk i mellembygningen (blok 24/25) er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 225 mm Sundolitt under betonen. - Etageadskillelse mod uopvarmet kælder for blok 24/25 består af bjælkelag med 80 mm mineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ. - Efterisolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod kælder med 50 mm mineraluld - efter fjernelse af eksisterende rør og puds afslutning. Der udføres krydsforskalling hvori monteres yderligere 100 mm mineraluld. Der afsluttes med montering af godkendt loftsbeklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer. SFO - Blok 32: - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm Sundolitt under betonen - vurderet i henhold til tegninger. Blok 32

17 SIDE 17 AF 26 Kælder - Kældergulv - blok 17 - er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm letklinker under betonen. - Kælderydervægge - blok 17 og øvrige ydervægge i opvarmede kælderafsnit under blok 6, 11 og 12 - mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge er ikke isoleret. - Kælderindervægge - blok 6 og 11 mod uopvarmede dele af kælderen. Kældervægge er ikke isoleret. - Kældergulv - blok 3,6,7,8,9,10,11 og 12 - er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 60 mm letklinker under betonen. Forslag 13: - Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderydervæg mod jord i blok 17 med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Arbejdet udføres sammen med isolering af vægge placeret over terræn. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen. Forslag 15: - Montering af indvendig ventileret isoleringsvæg på kælderindervæg - blok 6 og blok 11 - med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Forslag 19: Forslag 20: - Fjernelse af eksisterende kældergulv - blok 3,6,7,8,9,10,11 og 12 - og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. - Fjernelse af eksisterende kældergulv - blok 17 - og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 250 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 300 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet.

18 SIDE 18 AF 26 Ventilation Ventilation Indskolingen ventileres ved et balanceret anlæg Anlægget er styret via CTS og er i drift fra 7 til 15 på hverdage. Hallen ventileres ved balanceret anlæg styret via CTS. Den øvrige del af bygningerne ventileres ved naturlig ventilation Indgangspartiet, aula og kontorer ventileres ved et balanceret anlæg placeret på loftet. Anlægget er af fabrikat Emil Neckelmanns Maskinfabrik og er fra bygningens opførselsår. SFO - Blok 23: Bygningen - blok 23 - ventileres ved naturlig ventilation SFO - Blok 24: Bygningen - blok 24/25 ventileres ved naturlig ventilation SFO - Blok 32: Bygningen ventileres ved et balanceret anlæg af typen Exhausto 3.5 i henhold til tegninger Anlægget er fra 1999 og udstyret med vandbåren varmeflade og varmegenvinding i form af krydsveksler. Ventilatorene er remtrukne F-hjul og kan køre med variabel luftmængde i 2 trin Anlæggene er i drift fra kl 7 og styres via 16. Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. Der er blandekredse flere steder i bygningen styret via CTS og manuelt indreguleret. SFO - Blok 23: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. SFO - Blok 24: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet. SFO - Blok 32: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført som direkte anlæg, med vand i fordelingsnettet.

19 SIDE 19 AF 26 Varmt vand Forslag 9: Forslag 16: Varmt brugsvand produceres i 2 stk kaskade forbundne 800 l varmtvandsbeholdere, isoleret med 30 mm mineraluld - beholderne er placeret i kælderen under blok 3 formentlig i forbindelse med omklædning til hallen og gymnastiksalen. Varmt brugsvand - til blok 6-12 produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Redan placeret i varmerum i kælderen i blok 6. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/8" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss UP N 150 placeret i varmerum i kælder under blok 6. På varmtvandsrør og cirkulationsledning omkring varmtvandsbeholdere i kælder under blok 3 er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 105 W. Pumpen er af fabrikat GrundfossUPS Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. SFO - Blok 23: Forslag 33: Varmt brugsvand produceres i 100 l varmtvandsbeholder, isoleret med 30 mm mineraluld. Efterisolering af varmtvandsbeholder med 75 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. SFO - Blok 24: Forslag 42: Varmt brugsvand produceres via rørvandvarmer placeret i kælderen. Udskiftning af rørveksler med en isoleret pladeveksler. SFO - Blok 32: Da der ikke var adgang til bygningen er det vurderet at det varme brugsvand produceres i 50 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld svarende til opførselsåret og bygningens anvendelse.

20 SIDE 20 AF 26 Fordelingssystem Forslag 3: Forslag 5: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er i gennemsnit udført som 1 1/2" stålrør isoleret med 30 mm isolering. Rørene er ført i kælder samt i ingeniøergange. Der er nogle meter uisolerede varmefordelingsrør udført som 2" stålrør samt komponenter i varmerummet i kælderen blok 6. På varmefordelingsanlægget - på blandekreds 1 i kælder under blok 9 - er monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss På varmefordelingsanlægget - på blandekreds 2 i kælder under blok 9 - er monteret en gammel pumpe med trinregulering med en effekt på 135 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss Magna På varmefordelingsanlægget - på blandekreds i blok 17 - er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 500 W. Pumpen er af fabrikat Grundfoss UPE F. Det antages at denne kreds også leverer varme til blok 18. Isolering af uisolerede varmefordelingsrør og uisolerede komponenter med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Montering af 2 nye automatisk modulerende cirkulationspumper på varmefordelingsanlæg i varmerummet under blok 9. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til pumper med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 med rustfri pumpehus. Forslag 26: Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. SFO - Blok 23: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er udført som 3/8" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. SFO - Blok 24: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er udført som 3/8" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.

21 SIDE 21 AF 26 SFO - Blok 32: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør er vurderet udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 50 W af typen Grundfos UPE Automatik Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. SFO - Blok 23: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. SFO - Blok 24: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. SFO - Blok 32: Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Vedvarende energi Varmepumper Grundet den lave pris er det vurderet at der ikke vil være rentabilitet i at opsætte solfangere eller varmepumper. I forhold til alternativ energi kan solceller på sigt være interessante idet disse vil kunne udnytte energien til el - som om sommeren vil kunne leveres til elnettet selvom skolen ikke er i drift her. for nærværende er solcellerne fortsat dyre men dette vil formentlig indenfor en rimelig årrække være faldet markant.

22 SIDE 22 AF 26 El Belysning Forslag 1: Forslag 7: Forslag 18: Forslag 23: Belysningen i multirum ved blok 11 består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i undervisningslokalerne samt store dele af gange og øvrige rum (Undtagen blok 18) består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i undervisningslokalerneog gang i blok 18 består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i hallen består af gamle 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i gymnastiksalen består af gamle 1 og 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen kan reguleres manuelt. Der er ingen dagslysstyring. Det anbefales at opsætte kombineret bevægelsessensorer og on/off dagslysregulering på de eksisterende belysningsanlæg i alle klasselokalerne. Alternativt bør det overvejes at udskifte alle armaturerne til nye med bedre reflektorer, T5 rør eller LED rør, hvor spole tabet elimeneres, hvorved der vil kunne spares 20% af energiforbruget i forhold til det nuværende. 2Dette er en væsentligt dyrere løsning hvorfor der i nærværende rapport er foreslået opsætning af styring. Opsætning af bevægelsesmeldere til styring af belysningen i idrætshallen. Det anbefales at opsætte bevægelsesmelder til belysningen i gymnastiksalen til automatisk tænd og sluk af belysningen når hallen ikke er i brug. I blok 18 er belysningsanlæggene nye med højfrekvente forkoblinger. Det anbefales at koble bevægelsesmeldere til disse. SFO - Blok 23: Belysningsanlæggene i klublokalerne består af ældre armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Der er ikke stillet forslag til udskiftning da drifttimerne er begrænsede - men det bør overvejes hvorvidt armaturerne kan udskiftes med nye armaturer med enten T5 rør/led rør med elektroniske forkoblinger. SFO - Blok 24:

23 SIDE 23 AF 26 Belysningsanlæggene i blok 24 og 25 - de oprindelige pedel og inspektørboliger - består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i mellembygningen består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere i rummene. Forslag 39: Opsætning af bevægelsesmeldere til styring af de ældre armaturer i blok 24 og 25. Alternativt kan udskiftes med nye armaturer med T5 rør eller LED rør - ligeledes koblet til bevægelsesmeldere. Ved alternativet vil elforbruget kunne reduceres med op til 25% grundet elminering af tabet til konventionelle glimttændere. Denne type belysning er den der er monteret i mellembygningen. SFO - Blok 32: Forslag 43: Belysningsanlæggene i SFO lokalerne består armaturer med glimttændere. Der er ingen dagslysstyring. Udskiftning af armaturerne med nye armaturer med T5 rør og HF forkoblinger eller LED rør samt bevægelsesmeldere. Vand Toiletter SFO - Blok 24: Der er installeret toiletter med 1 skyl. Forslag 40: Det anbefales at udskifte toiletter med højt vandforbrug til toiletter med 2-skyl og lavt vandforbrug.

24 SIDE 24 AF 26 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1961, 1958 og 1999 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: 0,55 kr. pr. kwh Koldt brugsvand: 35,00 kr. pr. m³ El: 2,00 kr. pr. kwh Fast afgift: ,00 kr. pr. år

25 SIDE 25 AF 26 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

26 SIDE 26 AF 26 Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Yderligere oplysninger kan fås på Læs mere Energikonsulent Firma: TRE-FOR Energi A/S Adresse: Kokbjerg Kolding Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 2A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113417-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Kølsenvej 19 Postnr./by: 8831 Løgstrup BBR-nr.: 791-061660-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Solvangsalle 3 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-113085-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Sydagervej 9 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111889-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Bøsbrovej 1A 8940 Randers SV BBR-nr.: 730-017390-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnevej 64 Postnr./by: 8832 Skals BBR-nr.: 791-215756-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Erik Menveds Plads 002 Postnr./by: 8900 Randers C BBR-nr.: 730-010358-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sandved 31A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024430-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Kløvermarken 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011076-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pomonavej 3 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pomonavej 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Pomonavej 3 Postnr./by: 4850 Stubbekøbing BBR-nr.: 376-023927-001 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Løkkevej 70 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-249116-001 Energikonsulent: Carl P. Adolph Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Skolevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-001752-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Kjellerupsgade 21A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-552936-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Nørre Alle 85 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-342683-001 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Rudolph Wulffs Gade 3 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Skolebakken 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-022856-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Ahornvej 31 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-007880-001 Energikonsulent: Arne K. Bertelsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Egevænget 8 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-002405-001 Energikonsulent: Søren Hem Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Lundingsgade 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-284721-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Isolering af varmefordelingsrør 240 kwh fjernvarme 200 kr. 400 kr. 2,2 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Isolering af varmefordelingsrør 240 kwh fjernvarme 200 kr. 400 kr. 2,2 år SIDE 1 AF 9 Adresse: Nørresøhøjen 11 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-077168-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

279.755 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

279.755 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolevej 6 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077378-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-464830-001 Energikonsulent: Ulrik A. Hovmand Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Islands Brygge 34A 2300 København S BBR-nr.: 101-241220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkeparken 124 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-012 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Østerbro 84 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gammel Køge Landevej 263B 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-020933-005 Energikonsulent: Hákun Jacobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-079128-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: N P Josiassens Vej 17 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-074256-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Bredstrupsgade 18 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 277 kwh el 2,39 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 277 kwh el 2,39 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Rabensvej 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008641-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Højgade 004 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019208-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 20.960 kwh fjernvarme -94 kwh el 32.700 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Fægangen 10 Postnr./by: 4180 Sorø BBR-nr.: 340-006674-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Christiansfeldvej 6A 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003583-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 38 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-069906 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Lille Strandvej 26 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-116436-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Slotsherrens vænge 14 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063803-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østergade 10 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østergade 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Østergade 10 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001626-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere