rapport 14 Arkitektforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapport 14 Arkitektforeningen"

Transkript

1 rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23

2 formandens beretning I nærværende årsrapport beretter vi om årets gang i Arkitektforeningen de mange aktiviteter giver et i sagens natur ufuldstændigt, men meget konkret billede på hvem vi er som forening, hvad vi arbejder for, og hvorfor vi er et levende fagligt fællesskab for hele faget og hele landet.

3 Natalie Mossin byder velkommen til MAA-konferencen 2014 i Aarhus. Foto: Anne Kring var et begivenhedsrigt år for Arkitektforeningen. Regeringen lancerede sin nye nationale arkitekturpolitik, og vi satte velfærdsudvikling gennem arkitektur, planlægning og design på dagsordenen. Vi fastholdt vores fokus på, at arkitektur kan gøre en forskel i samfundet, også i udsatte boligområder. Vores syv levende lokalafdelinger inviterede til debat og vidensdeling i hele landet. Vi skabte debat i pressen og blev hørt af beslutningstagerne blandt andet vedr. planloven, hypermarkeder, uddannelse og boligpolitik og vi grundlagde et forum for viden om Ny Nordisk Planlægning. I nedenstående beretning præsenteres en række af årets vigtige aktiviteter, og meget mere findes på de efterfølgende sider i årsrapporten. God læselyst. Arkitekturpolitik Den nye nationale arkitekturpolitik Mennesker i centrum blev lanceret i februar af kulturminister Marianne Jelved, miljøminister Kirsten Brosbøl og klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. Arkitekturpolitikken er hele regeringens, og der er nedsat en tværministeriel gruppe til at følge arbejdet fremover, hvor ikke færre end otte ministerier har en aktiv rolle i politikkens udmøntning. Det lover godt for implementeringen af politikken og siger noget om, hvor mange ressortområder der berører arkitektur, planlægning og design. Arkitektforeningen har været en aktiv sparringspartner for Kulturministeriet i formuleringen af arkitekturpolitikken. Og den gode proces og lydhørhed over for faget vi oplevede i processen frem til lancering, er siden hen fortsat. Vi er blevet hørt i forbindelse med alle politikkens fire hovedemner og har nu et ansvar for at bidrage til, at politikken kommer ud og virker og intentionerne indfries: Således at børn og unges møde med arkitekturen udfoldes i skolerne; stillingtagen til og politik for arkitektur styrkes i kommunerne; bæredygtigheden i planlægning, arkitektur og design øges; og således at vi udvikler en dansk indkøbspraksis, der bedre afspejler arkitekturens værdiskabelse. Som et eksempel på vores bidrag til implementeringen har Arkitekternes Efteruddannelse nu, i samarbejde med arkitekt MAA Jeanette Westergaard Frisk, Arki_lab og læringskonsulent for Undervisningsministeriet Pernille Tjellesen, udviklet kurset Arkitektur i Folkeskolen, der skal ruste arkitekter til at gennemføre undervisningsforløb. Et andet eksempel er etableringen af et rådgiverpanel af MAAere, der kan hjælpe kommuner, som står over for at formulere deres første arkitekturpolitik. Panelets deltagere er stadsarkitekt i Vejle Kommune Henrik Stjernholm, leder af Arkitektforeningen Bornholm Birgit Stolz Andersen og Per Jørgensen fra Esbjerg Kommune, der alle har solid erfaring med at udforme kommunal arkitekturpolitik. Vi var også glade for at kunne byde kulturminister Marianne Jelved velkommen som taler på Arkitektforeningens årskonference, hvor hun endnu en gang bekræftede sit engagement i arkitekturen. Velfærd Velfærdsudvikling gennem arkitektur, planlægning og design var Arkitektforeningens politiske fokusområde i 2014, og det har sat sit præg på mange af foreningens aktiviteter. Det gælder ikke mindst Arkitekturens Dag den 1. oktober, hvor arkitekter, organisationer og institutioner i hele landet tematiserede og diskuterede arkitekturens bidrag til opbygningen af velfærdssamfundet. MAA-konferencen Arkitektur : Velfærd, der blev afholdt den 7. november i Aarhus, trak fulde huse og koncentrerede sig især om fremtidens hospitaler. Disse to hovedbegivenheder blev suppleret af en lang række andre arrangementer og aktiviteter med fokus på velfærdens sammenhæng med det byggede miljø, herunder årets fotokonkurrence for studerende. 3

4 Arkitektforeningens fokus på velfærdsudvikling var valgt af repræsentantskabet på dettes samling i 2013 og skulle erindre om, styrke og fejre danske arkitekters rolle i udvikling og fornyelse af velfærdsstaten gennem arkitektur, planlægning og design, der tager menneskeligt og socialt ansvar, er bæredygtigt og skønt. Bæredygtig shopping og planlov Prisopgaven Fremtidens bæredygtige shopping blev afsluttet i april med filmen Nye sammenhænge mellem handel, byer og bæredygtighed af arkitekt MAA Lin Skaufel, købmand Niels Lønborg Brandt og forsker Julie Holck som vindere. Det gennemgående tema i alle forslagene kan summeres op til en generel anbefaling: Handelslivet i byerne kan ikke reduceres til et produktivitetstal, såsom det antal arbejdstimer der går til at distribuere en vare til forbrugerne. Det gode byliv er et komplekst kredsløb med handel som et vigtigt element i forhold til byens tilgængelighed, tryghed, kulturelle liv og sociale fællesskab. Velfærd i de danske byer øges ikke ved at lempe planloven, som produktivitetskommissionen anbefalede, og hvis byerne udhules, er der i det større regnskab meget mere at tabe end at vinde for samfundet. Sammen med De Samvirkende Købmænd, der også var medudskrivere af prisopgaven, og adskillige andre organisationer gik vi til miljøminister Kirsten Brosbøl og ud i pressen. Budskabet var, at en lempelse i planloven, der åbner for hypermarkeder uden for bykernerne, er det samme som at spille hasard med det gode byliv. Indsatsen havde den ønskede effekt, og forslaget blev droppet. I forlængelse af ovenstående har Arkitektforeningen også bidraget til regeringens Strategi for Byernes Erhverv. Ny Nordisk Planlægning Vi har i Arkitektforeningen intensiveret vores fokus på planlægning og på planlæggernes rolle i samfundet. Planlægning er helt afgørende for udviklingen i det byggede miljø, og vor tids planlæggere står foran en række vigtige udfordringer: Hvordan udvikler vi vores byer og landområder, så de kan håndtere klimaændringer, fraflytning og urbanisering samt ressourceknaphed? Har planlæggere, fx i landets kommuner, de nødvendige rammer for at kunne løfte opgaven? For at blive klogere og invitere til vidensdeling om planlægningens vilkår, søsatte Arkitektforeningen et tværnordisk projekt, Ny Nordisk Planlægning, der kulminerede i oktober, hvor flere end 200 planlæggere fra hele Skandinavien samledes til en international afslutningskonference, hvor visioner for fremtidens nordiske planlægning blev diskuteret. Efterfølgende har vi udviklet et kursus i Arkitekternes Efteruddannelse, og der er etableret et vidensforum på arkitektforeningen.dk, for MAAere, der arbejder med eller har interesse i planlægning. Renovering og den eksisterende bygningsmasse Arkitektforeningen er en aktiv part i den politiske debat om renovering og udvikling af den eksisterende bygningsmasse. Det sker bl.a. med deltagelse i det levende partnerskab omkring Renovering på dagsorden og med implementeringen af anbefalingerne fra Tænketanken for bygningsrenovering, og vi fungerer som tovholder på en række initiativer om helhedsorienteret energirenovering. Legater til nystartede arkitektvirksomheder BCVA, We architecture, Planværkstedet, POINT, Thorborg Skovsted Johansen, Over Byen Arkitekter og Norrøn var de heldige modtagere af et nyindstiftet legat fra Dreyers Fond til unge arkitektvirksomheder. Over to måneder i marts og april fik legatmodtagerne et intensivt læringsforløb med workshops i jura, økonomi og ledelse, og de har seks prominente mentorer tilknyttet. Legatforløbet afsluttes i januar 2015, hvor resultaterne vil blive evalueret. Arkitektforeningen har bidraget til udvikling og afvikling af forløbet. Folkemødet på Bornholm Igen i år var Arkitektforeningen med på Folkemødet på Bornholm, hvor arkitekturens betydning og rammevilkår blev debatteret med ministre, meningsdannere og borgere. En bus bragte på en 1-dags tur interesserede MAAere samt medlemmer af repræsentantskab og bestyrelse til Folkemødet. Et tilbud vi forventer at gentage i Vi havde et velfungerende samarbejde med Boligselskabernes Landsforening om arrangementer i Folkemødets forsamlingshus, Domen, der er opført af BL, bl.a. holdt vi sammen rejsegilde for velfærdens boliger. Der var Renoverings X-faktor med FRI, Bygherreforeningen, GI m.fl. DAC var værter for en række arrangementer, hvor Arkitektforeningen deltog, herunder en debat af arkitekturpolitikken og en livlig workshop for ungdomspolitikere. Derudover bidrog Arkitektforeningen til flere arrangementer om bl.a. energipolitik, velfærdsudvikling, ældreboliger og udviklingen i by og land, med deltagelse af bl.a. Lars Juel Thiis og Camilla Richter-Friis van Deurs. Og endelig afholdt Arkitektforeningen et aftenarrangement på Oluf Høst Museet i Gudhjem for samarbejdspartnere og beslutningstagere. Durban og tilgængelighed I begyndelsen af august deltog konstitueret direktør Annette Blegvad og jeg i den internationale arkitektforenings (UIA) Verdenskongres og Generalforsamling i Durban. UIA holder verdenskongres hvert tredje år med det formål at fremme den internationale udveksling af viden og inspiration arkitekterne imellem. Med i Durban havde vi Andreas Lauesen fra Force4, der vandt Arkitektforeningens Innosite-konkurrence Accessible Everyday, med projektet Accessible everyday for everybody. Vinderprojektet præsenterer en metode 4

5 Arkitektforeningen flytter i 2015 til Åbenrå nr. 36 ved Nørreport Station. Bygningen er tidligere præstegård og er tegnet af Philip de Lange. Opført i Foto: Peter Thorsen. for, hvordan man kan designe tilgængelighed, så alle grupper af samfundet får lige adgang, og det blev mødt med stor interesse i Durban. Projektet blev præmieret af UIA med en hædrende omtale. Dimensionering samfundet har brug for arkitekters bidrag Sammen med Danske Ark, Forbundet Arkitekter og Designere, Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen Aarhus offentliggjorde Arkitektforeningen i oktober en kandidatundersøgelse, der sætter spørgsmålstegn ved en række af de antagelser, der ligger bag uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsens tanker om at beskære uddannelserne gennem en såkaldt dimensionering. Det har hun nedsat et udvalg til at komme med anbefalinger for, og Arkitektforeningen følger sagen tæt i samarbejde med ovennævnte parter. Udvalget barsler med sine anbefalinger i foråret Arkitektforeningen mener, at dimittendledigheden er alvorlig, men at det der er behov for som svar på udfordringen er noget ganske andet end regulering af optaget, nemlig strukturelle ændringer i den måde kandidater bevæger sig fra studie til arbejdsmarked. Det omhandler dagpengesystemets tilgang til ledighed (eller delvis ledighed), rammerne for rekruttering i branchen, hvordan man i uddannelsen understøtter den faglige udvikling og dannelse og på samme tid giver rum til at opbygge erfaringer og netværk, som kan anvendes i et senere arbejdsliv, samt mulighederne på efteruddannelsesområdet. opbakning og det engagement, jeg i de forløbne fire år har oplevet fra medlemmer, valgte og sekretariat. Arkitektforeningens dygtige direktør Jane Sandberg har her ved årets udgang valgt at fratræde sin stilling. På vegne af hele Arkitektforeningen ønsker jeg Jane alt godt fremover og takker for seks gode år. Danske Ark har fået ny direktør, tidligere justitsminister Lene Espersen, og jeg ser frem til en dialog om, hvordan vi bedst kan understøtte fagets interesser såvel i Danmark som internationalt. Arkitektforbundet har skiftet navn til Forbundet Arkitekter og Designere, og der er indgået en ny aftale mellem Arkitektens Forlag og Arkitektforeningen. Vi har igangsat en strategiproces, der vil løbe over de kommende år, og som den sidste af arkitektorganisationerne flytter Arkitektforeningen ved udgangen af 2015 ud af Arkitekternes Hus i Strandgade til den gamle præstegård i gaden Åbenrå i det indre København. Tak til bestyrelse, repræsentantskab og de mange aktive medlemmer for et godt og udbytterigt år. Jeg ser frem til et spændende 2015 og til sammen med den nye direktør at tage imod medlemmer og samarbejdspartnere på den nye adresse. Natalie Mossin Formand På vej På repræsentantskabsmødet i maj blev jeg genvalgt som formand og vil gerne takke varmt for valget og for den 5

6 Handling bag ordene 6

7 Afdelingen for Politik & Analyse blev etableret for at sikre, at arkitekternes vilkår og arkitekturen i bred forstand bliver varetaget på Christiansborg og i kommunerne. Det sker gennem tæt dialog med politikerne, hyppige høringssvar om sager, der berører det byggede miljø, klima, planlægning, renovering mm. Det sker også med tydelig tilstedeværelse i pressen for at styrke arkitekturens position i den offentlige bevidsthed. 13 taskforces har siden 2008 arbejdet med at formulere anbefalinger til Arkitektforeningens bestyrelse og sekretariat. Rigtig mange af disse anbefalinger er blevet omsat til konkrete tiltag og resultater igennem årene. Og den viden, der skabes og opsamles, når taskforces arbejder, anvendes selvfølgelig også i arbejdet med høringssvar, deltagelse i diverse nævn og udvalg, anbefalinger til politikerne, debatindlæg osv. Kvalitet i almene boligkvarterer Den store åbne idékonkurrence om Fremtidens bæredygtige almene bolig, som man også kan læse om andetsteds her i rapporten, blev afgjort i sommer. Det betyder, at familier, singler og ældre i Seest ved Kolding og Lisbjerg ved Aarhus får mulighed for at flytte ind i morgendagens bud på gode, bæredygtige lejeboliger i høj arkitektonisk kvalitet. Det var taskforcen Kvalitet i almene boligkvarterer, der tilbage i 2012 anbefalede en konkurrence af denne sjældne karakter, og formålet var blandt andet igen at gøre det prestigefyldt for arkitekter og planlæggere at arbejde med almene boligkvarterer. Konkurrencen blev gennemført med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i spidsen. Arkitektur kan skabe social forandring Samme taskforce om almene boliger efterspurgte mere viden om betydningen af arkitekturen og planlægningen i de almene boligkvarterer. Ikke mindst de udsatte. Det førte til samarbejdet med Københavns Kommune om undersøgelsen Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder, der blev lanceret i september Undersøgelsen dokumenterer, at der er evidens for, at man ved strukturelle forandringer kombineret 7

8 med sociale tiltag kan fremme positiv social forandring. Tidligere direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg og Københavns borgmester for teknik og miljø Morten Kabell skrev en kronik i Politiken den 28. august om undersøgelsen: Opgaven er fremover at sikre, at de udsatte byområder bliver en velfungerende og integreret del af den omgivende by. Det kræver et fokus på området, der rækker ud over de kriterier, der berettiger til en plads på den udskældte liste over ghettoer. Det kræver langsigtede investeringer, der rækker ti til tyve år ud i fremtiden. Og det kræver en kombineret og koordineret indsats, hvor sociale og fysiske forbedringer bliver set som ligeværdige og gensidigt afhængige, lød det i kronikken. Ny Nordisk Planlægning Ideen til at arbejde med at udvikle en form for manifest for planlæggere blev formuleret i taskforcen Arkitektonisk kvalitet i planlægningen i Der har været afholdt seminarer, workshops og møder blandt danske og blandt nordiske planlæggere i Helsinki og Stockholm med det formål at identificere fællestræk og karakteristiske tendenser på planlægningsområdet. I oktober 2014 kulminerede projektet i en velbesøgt konference i København, hvor visioner for planlæggerens rolle i fremtiden blev diskuteret. Der er nemlig store udfordringer for vor tids planlæggere, hvor borgerinddragelse, korte tidsfrister og ændrede økonomiske betingelser hele tiden ændrer på mulighederne for at praktisere planlægning. Samtidig er konkrete problemer som klimaforandringer og ændringer i demografiske strukturer realiteter, som planlæggere i 2015 skal forholde sig til. Der er i kølvandet på New Nordic Planning etableret nye netværk med det formål at arbejde videre med at kvalificere planlæggerstanden og fremtidens politikere til den nye virkelighed, så vi kan få de bedst mulige planlæggere og den bedst mulige planlægning fremover. Planlov og hypermarked Ordet hypermarked blev for alvor allemandseje i det første kvartal af Årsagen var, at regeringens produktivitetskommission havde anbefalet en lempelse af planloven, der åbner for anlæggelse af gigantsupermarkeder på bar mark uden for bykernerne. Det på trods af, at mange internationale erfaringer og forskningen viser, at det ikke er godt for bylivet. Derfor dannede Arkitektforeningen en koalition med De Samvirkende Købmænd (DSK) og udskrev prisopgaven Bæredygtig shopping i bykernerne. Det var også sammen med DSK og en lang række øvrige organisationer, at Arkitektforeningen var massivt til stede i pressen for at få regeringen til at anerkende, at hypermarkeder ikke skaber vækst, men derimod døde bykerner, hvor ingen gider bo. Mennesker i centrum ny national arkitekturpolitik Jeg kan slet ikke få armene ned, skrev tidligere direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg i Politiken den 27. februar. Og der er god grund til begejstringen: Arkitektur som metode i folkeskolen, øget fokus på vigtigheden af de kommunale arkitekturpolitikker og mere lempelige udbudsregler. Det er blot nogle af de elementer, som Arkitektforeningen har kæmpet for at få med i politikken. Det er kulturminister Marianne Jelved, der er ankerkvinde på regeringens kulturpolitik, men minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og miljøminister Kirsten Brosbøl var også med til præ- 8

9 Forrige opslag: Ny Nordisk Planlægning: Hvordan forbereder man planlæggere til at løse fremtidens udfordringer med klimaændringer, urbanisering og ressourceknaphed? Arkitektforeningen samlede i oktober mere end 200 planlæggere fra hele Skandinavien til en international konference, hvor fremtidens Ny Nordisk Planlægning blev diskuteret. Dette opslag: Børn til Arkitekturens Dag i Odense. Ritt Bjerregaard taler ved repræsentantskabets årsmøde på Hindsgavl Slot. sentationen, og initiativer under deres respektive ministerier er oplistet i Mennesker i centrum. Det er et vigtigt signal, at så mange af regeringens ministre tager ejerskab til politikken på tværs af ressortområder. Læs om Arkitekturpolitikens indhold på arkitektforeningen.dk. og 34 konkrete initiativer, skal imødekomme de udfordringer, som gør sig gældende inden for byggeriet. De 5 indsatsområder i strategien er: 1. Kvalitet i reguleringen 2. Styrket konkurrence i byggeriet 3. Effektivt offentligt byggeri 4. Vækst på tværs af værdikæden samt 5. Bæredygtigt byggeri. Repræsentantskabsmøde 2014 Arkitekt MAA Natalie Mossin blev på Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde den 23. maj genvalgt som formand for Arkitektforeningen. Ritt Bjerregaard gæstede mødet og leverede en flot og medrivende tale, der understregede samfundets behov for arkitekters kompetencer. På repræsentantskabsmødet blev det besluttet, at næste års politiske fokusområde i foreningen er: At skabe ved at dele. Ny byggepolitisk strategi Regeringen lancerede den 7. november den længe ventede byggepolitiske strategi. Arkitektforeningen har været med i udviklingsprocessen. Med strategien ønsker regeringen at understøtte rammerne for byggeerhvervets udvikling og konkurrenceevne ved at fremme effektivitet, vækst, produktivitet og bæredygtighed. Strategien er samtidig regeringens svar på de vækstpolitiske udfordringer og muligheder, som gør sig gældende inden for byggeriet, og som Produktivitetskommissionen også har nævnt. Strategien, der helt konkret består af 5 overordnede indsatsområder Debat fra morgenstunden I 2014 inviterede Arkitektforeningen til kaffe, croissanter og faglige oplæg til de morgenfriske. Årets første morgenklog-arrangement handlede om Syrien og udfordringerne med at genskabe et samfund, der er hærget af krig. Arkitektens rolle som velfærdsudvikler var temaet den 28. august, og debatten handlede blandt andet om, hvilken rolle arkitekterne og arkitekturen spiller i udviklingen af samfundet i dag. Og hvilken rolle spiller samfundsudviklingen for forskning, undervisning og praksis både i kunstnerisk og forretningsmæssig forstand? Udsatte boligområder og Arkitektforeningens evidensundersøgelse var på programmet den 25. september. I anledning af temaet var debatten rykket ud i virkeligheden til støberiet på Blågårds Plads i hjertet af Nørrebro. Arrangementet tog fat i den evidensbaserede tilgang til byplanlægning om, hvordan undersøgelsens resultater kan påvirke indsatsen for at løfte socialt udsatte boligområder fremover. Uautoriseret aktivitet og midlertidige installationer bidrager til at udvikle byen, og får os til at se på mulighederne med nye øjne. Midlertidig arkitektur i byen var emnet for årets sidste morgenklog-arrangement d. 7. oktober, der trak fulde huse. 9

10 Langt flere kreative kan komme i arbejde Foto: Anne Kring. 10

11 Kunstakademiets Arkitektskole i København (KADK) og Arkitektskolen Aarhus, Akademisk Arkitektforening samt Danske Arkitektvirksomheder og FOAD (Forbundet af Arkitekter og Designere) står bag en undersøgelse, udført af Rambøll, blandt kandidater, uddannet i perioden Formålet har været at afdække, hvor der er brug for at sætte ind for at få flere kreative kompetencer i arbejde. Der er mange gode nyheder i undersøgelsen, der er foretaget blandt 601 kandidater, som er dimitteret fra arkitektskolen i København eller Aarhus i perioden 2006 til For det første falder ledigheden blandt de nyuddannede markant og hurtigt: Af alle dimittender fra arkitekt- og designskolerne fra perioden er der i dag kun 12 pct. uden job. For det andet bliver de studerende hurtigt færdige med uddannelsen: 76 pct. af kandidaterne er uddannet, før de fylder 30, og 85 pct. tager uddannelsen på 6 år eller derunder, og kun 18 pct. har ikke fået en eller anden form for job i løbet af de første 6 måneder efter endt uddannelse. Endelig viser undersøgelsen, at der er potentiale for at nedbringe ledigheden uden at skære i studiepladser på arkitekt- og designskolerne, og at der er en god balance mellem kandidaternes kompetencer og arbejdsgivernes forventninger. Den viden er tilvejebragt på baggrund af stikprøveundersøgelse med 121 arbejdsgivere. Hurtigt match Det kræver dog, at der arbejdes hårdt og målrettet for at skabe et hurtigere match mellem kandidaterne og arbejdsgiverne. Samtidig kræver det, at arkitekt- og designkandidaterne klædes meget bedre på til at varetage en bredere vifte af jobs i flere forskellige typer af virksomheder. Der er ikke nok tegnestuejobs til alle. Ej heller i designbureauer. Ledighedshullet skal lukkes ved, at de kreative kompetencer ansættes langt bredere i erhvervslivet, og det har de kreative organisationer derfor lavet en handlingsplan for, der er sendt til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Et andet sted, hvor der skal gøres en indsats, er i forhold til de studerendes forberedelse til arbejdsmarkedet. Kandidatundersøgelsen viser, at en stor del af de studerende kommer for sent i gang med overvejelserne om, hvor de gerne vil arbejde. Undersøgelsen peger også på et behov for at få afklaret, om generelle erhvervskompetencer, som for eksempel projektledelse, skal ligge på studiet eller senere. Gang i initiativer På arkitektskolerne er der fuld gang i initiativer, der skal afdække, hvordan kandidaterne bedre kan få beskæftigelse, og hvilke områder både virksomheder og samfundet har brug for fremover. Det sker blandt andet gennem aftagerpaneler. Der er, som det også fremgår af regeringens vækststrategi for de kreative erhverv, et enormt potentiale i dansk design, arkitektur og mode. Især når det gælder eksporten, er de kreative erhverv inde i en god udvikling. Den globale eksport af kreative varer er mere end fordoblet i perioden , viser tal fra FN. Herhjemme er der også bud efter de kreative kompetencer i hvert fald i teorien. I en undersøgelse fra Center for Oplevelsesøkonomi svarer 50 pct. af danske virksomheder, at de gerne vil bruge kreative kompetencer, men kun 5 pct. gør det. Ingen grund til at skære Derfor er det afgørende, at der bliver skabt en struktur i branchen, på uddannelserne og på efteruddannelsesområdet, som gør, at potentialet kan udnyttes til fulde. Det er en langt mere farbar vej end at skære i studiepladserne, som uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har foreslået, da det dels er et meget langsomt redskab og yderligere har den risiko, at vi kommer til at mangle designere og arkitekter i fremtiden. Men der er bestemt også brug for, at erhvervslivet rent faktisk begynder at rekruttere blandt de kreative, i stedet for kun at ytre ønske om det. Læs mere om undersøgelsen på arkitektforeningen.dk. 11

12 I de gamle maskinhaller på Søren Frichs Vej havde Gudnitz Arkitektfirma A/S inviteret til foredrag om det arkitektoniske koncept og transformationen af den gamle industriarkitektur til moderne kontormiljø. I Fredericia var der byvandring om den fredericianske arkitekt Jesper Jespersen. Under temaet Velfærd gik arkitekturinteresserede i sporet på arkitekten bag flere af midtbyens markante bygninger fra første halvdel af 1900-tallet, da industrialiseringen i Fredericia blomstrede. Arkitekturens Dag i Kolding blev fejret med en række arrangementer. Her er det i den nye universitetsbygning SDU Campus Kolding, hvor godt 80 besøgende var med. 12

13 Bygningspræmieringer Mange af landets kommuner er med i Bygningspræmieringsordningen. Det betyder, at den enkelte kommune hvert år, ofte i forbindelse med Arkitekturens Dag, anerkender ny smuk arkitektur med en præmiering. Ofte er borgerne med til at udvælge projekterne, der spænder over bygningsprojekter til planlægning, og det er Arkitektforeningen, som udpeger arkitekter MAA til at sidde med i præmieringsudvalgene og derved sikrer, at valgene bliver truffet på et fagligt grundlag. Bygningspræmiering er en pris til arkitekten og bygherren, men prisen er også en hæder til kommunen, da den er med til at støtte op om smukt byggeri til glæde og gavn for kvaliteten i bymiljøet og byens borgere. Se den samlede liste over aktuelle præmieringer på arkitektforeningen.dk På fotoet er det Hasle Havnebad på Bornholm, tegnet af White Arkitekter. Bygherre: Bornholms Regionskommune. Foto: Signe Find Larsen

14 Eventyr, sundhed & stationer På trods af at økonomisk afmatning også har sat sine spor i Konkurrenceafdelingen, har 2014 været et begivenhedsrigt år. Her er et udpluk af årets konkurrencer. COBE og Dissing+Weitling har i samarbejde med COWI vundet konkurrencen om Køge Nord Station. 14

15 Køge Nord Station I forbindelse med anlæggelsen af den første højhastighedsbane i Danmark, fra København over Køge til Ringsted, skal der anlægges en ny S-togsstation nord for Køge. Stationen skal binde den nye København- Ringsted-bane sammen med Køge Bugt S-banen. Stationen skal bestå af en lukket gangbro hen over banen og motorvejen samt et parkeringsanlæg med plads til op til biler. Planen er, at stationen i en senere fase skal kunne udvides med yderligere faciliteter til stationsformål. Hele anlægget skal udgøre en attraktiv og velfungerende trafikmaskine, som gerne må sætte nye standarder for fremtidens Parkér og rejs-anlæg. Konkurrencen blev udskrevet af Banedanmark, Køge Kommune og DSB i februar 2014 som en indbudt projektkonkurrence. House of Fairytales Odense vil bygge et nyt, stort eventyrhus, der skal hylde den fynske digter H.C. Andersen, og som skal trække internationale turister endnu længere ind i digterens magiske univers. Huset skal hedde House of Fairytales og skal ligge i Odenses bymidte. Odense Bys Museer og Odense Kommune udskrev derfor i 2013 en indledende åben, international idékonkurrence, hvor de efterlyste bud på, hvordan det nye eventyrhus kan se ud, og hvordan man bedst formidler digterens værker. Hele 475 forslag fra 57 forskellige lande fandt vej til juryens bord. Blandt de mange forslag valgte juryen at udpege tre ligestillede vindere, hvis ideer kom tættest på den magi, som konkurrencen efterspurgte. Pavillon MAA 2015 I 2014 indbød Arkitektforeningen i samarbejde med lokalafdelingen i København igen alle medlemmer af Arkitektforeningen til at deltage i konkurrencen om en midlertidig pavillon til Kongens Have. Med velvillig støtte fra Dreyers Fond har det været muligt igen at udskrive en konkurrence om en pavillon 1:1. Den første Pavillon MAA blev realiseret i sensommeren 2013, ligeledes i Kongens have, og den tiltrak sig stor opmærksomhed fra både danske og udenlandske besøgende og medier. Pavillonen skal opføres i nordisk træ som en hyldest til træ som byggemateriale. Ønsket med konkurrencen er at vise, at arkitektur er meget mere end blivende bygninger. Midlertidig arkitektur er en perfekt mulighed til dette formål og danner platform for at udfordre vante rammer. Konkurrencen er samtidig et eksperiment i at afholde en åben konkurrence i en light version. Det vil sige en hurtigere og mindre ressourceforbrugende konkurrenceform, der kan inspirere andre til at gøre det samme. Pavillonen skal udstilles i Kongens Have i København i sommeren Museet for Danmarks Frihedskamp København skal have et nyt Frihedsmuseum. Museet skal erstatte det tidligere museum, som nedbrændte i Siden Frihedsmuseet brændte, har Nationalmuseet, Kulturministeriet og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme arbejdet på at genrejse Museet for Danmarks Frihedskamp Det skal ske på det samme sted i Churchillparken i København, hvor det nu nedbrændte museum stod. Kulturministeriet har derfor udskrevet en indbudt projektkonkurrence om et nyt museum. Det nye Frihedsmuseum vil fortsat have fokus på frihedskampen og modstandsfolkene, men fortællingen vil indgå i en mere tidssvarende ramme og gøre brug af blandt andet elektroniske virkemidler for at byde på et andet oplevelsesbillede end det, som det nedbrændte museum kunne levere. Museet forventes indviet i Vinge ny S-togsstation og ny bydel Frederikssund Kommune inviterede i foråret fem internationale team til at deltage i en indbudt projektkonkurrence om en ny S-togsstation og et grønt byrum i den kommende by Vinge, som skal ligge øst for Frederikssund. Vinge skal være et af Danmarks største byudviklingsområder med et samlet areal på 370 ha. Når byen er fuldt udbygget, vil den rumme ca arbejdspladser og indbyggere, en ny S-togsstation, skoler, idrætshaller og andre offentlige faciliteter. 23 firmaer, heraf seks med postadresse uden for Danmark, søgte om at komme med i konkurrencen. Sundhedshus og Atriumgård, Diakonissestiftelsen Diakonissestiftelsen på Frederiksberg udskrev i 2013 en indbudt projektkonkurrence om et nyt sundhedshus med tilhørende atriumgård. Det nye hus skal bygges sammen med nogle af de eksisterende bygninger på Peter Bangs Vej på Frederiksberg, og det historiske bygningsanlæg skal åbnes mere mod den omgivende by. Sundhedshuset skal rumme praktiserende læger, psykologer og andre sundhedsfaglige specialer. Atriumgården bliver Diakonissestiftelsens nye mødested med blandt andet café og fælles faciliteter. Den første fase af konkurrencen blev afsluttet i december 2013 med to vindere, som i sidste fase af konkurrencen skulle bearbejde deres forslag i en dialogproces med Diakonissestiftelsen. 15

16 Byudvikling ved Fasanvej Station på Frederiksberg Området omkring CBS på Frederiksberg er et af de områder i hovedstaden, der har undergået de største forandringer i de seneste år, og nu skal området have endnu et løft. CBS forventer i de kommende år at optage væsentlig flere studerende, og de har derfor behov for en bygningsmæssig udvidelse på ca m2. Udvidelsen skal placeres på CBS campusområde mellem Fasanvej Station og Solbjerg Plads. I første omgang skal der laves en masterplan for området, og der blev derfor i januar 2014 udskrevet en indbudt projektkonkurrence i to faser. En væsentlig del af opgaven består af den landskabelige bearbejdning af campusområdet til den omgivende by. Fremtidens bæredygtige almene boliger En million danskere bor i en almen bolig, og det er derfor helt afgørende, at vi løbende udvikler byggeriet, fremtidssikrer det og fastholder det som en god og tryg ramme for beboerne. Det gør vi blandt andet ved at udfordre dem, der tegner byggeriet, og dem, der bygger det. Med disse ord offentliggjorte minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen i foråret 2014 vinderne af den åbne projektkonkurrence om fremtidens bæredygtige almene bolig, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter havde udskrevet året før. Konkurrencen efterlyste bud på bæredygtige almene boliger til to byggegrunde i henholdsvis Lisbjerg ved Aarhus og den gamle fyrværkerigrund i Seest ved Kolding. 60 forslag var med i konkurrencen. Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling har som mål: At tilbyde bygherrer den bedste arkitektfaglige rådgivning i forbindelse med konkurrenceprocesser. At kæmpe for gode vilkår for deltagere i konkurrencer. At arbejde for at regeltyranniet i forbindelse med konkurrencer mindskes til fordel for smidige processer og kvalitative resultater. At sikre den bedste dialog mellem bygherrer, arkitekter og de øvrige involverede i konkurrence- og bedømmelsesprocesser. 16

17 Modsatte side: Et team med Henning Larsen Architects i spidsen sammen med Tredje Natur, Moe A/S og irske Railway Procurement Agency er udpeget som vindere af den internationale arkitektkonkurrence om Vinge S-togsstation og nye bydel. Denne side, øverst: Konkurrencen om en masterplan for udvidelsen af CBS campus på Frederiksberg blev vundet af C.F. Møller (totalrådgiver) i samarbejde med arkitektfirmaet Transform og ingeniørfirmaet Moe. Midterst: Den åbne internationale idékonkurrence House of Fairytales. Et af de tre vinderforslag består blandt andet af en have med et 50 meter højt tårn, hvor hver etage tager udgangspunkt i et eventyr. Et andet hold foreslår en lukket have omgivet af udstillingsbygninger. Vinderforslagene skal fungere som inspirationskilder i det videre arbejde med at formulere programmet for projektkonkurrencen om det endelige H.C. Andersen-hus. Her det to af de vindende forslag: The Tower and the Labyrinth af Rodion Kitaev og Hortus Conclusus Andersen af Transborder Studio. AART architects vinderforslag til et nyt sundhedshus på Diakonissestiftelsen. Forslaget roses for med et både følsomt og robust greb at have ramt tonen i et byggeri, der skal invitere til sundhed, innovation og fællesskab. 17

18 FAGDOMMER MAA Arkitektforeningen udpeger fagdommere til en lang række konkurrencer. For at sikre udvikling og fornyelse i konkurrencebedømmelserne optager foreningen hvert år nye fagdommere. Som MAA kan du søge om at komme i betragtning som fagdommer, hvorefter foreningens bestyrelse vil udvælge cirka ti fagdommerkandidater. Næste ansøgningsfrist forventes at ville ligge primo Wild Card-programmet 2015 Wild Card-ordningen kommer igen stærkt på banen i Wild Card-ordningen udsprang af den første nationale arkitekturpolitik fra 2007 og er igen aktuel i den nye arkitekturpolitik Mennesker i centrum. Arkitektforeningen har derfor i samarbejde med en fokusgruppe videreudviklet programmet. Programmet bliver nu revitaliseret med helt nye tilbud og muligheder for arkitektvirksomheder, der har mindre end 5 år på bagen. Læs mere om ordningen, og hvordan du bliver en del af den på arkitektforeningen.dk, i begyndelsen af EU-udbudsdirektivet og dets betydning for konkurrencer Arkitektforeningen og Bygherreforeningen har i 2014 afholdt to temamøder om det nye EU-udbudsdirektiv og dets betydning for fremtidens arkitektkonkurrencer. Ét i København i maj og ét i Aarhus i oktober. Mange var mødt op for at få en gennemgang af paragrafferne, og ikke mindst at diskutere mulighederne for at agere inden for de nye rammer. Sammenligner man det gamle direktiv med det nye, er der i vid udstrækning tale om gammel vin på nye flasker. Projektkonkurrencer er således stort set uændret; men bl.a. bliver det nemmere at bruge de allerede kendte fleksible udbudsformer Udbud med forhandling og Konkurrencepræget dialog. Tidsfrister forkortes, dokumentationskrav sænkes, og elektroniske udbud gøres obligatoriske. Samtidig bliver der indført en ny udbudsprocedure Innovationspartnerskab. De to temamøder var det tredje og fjerde i rækken af fælles temamøder, der henvender sig til både arkitekter og bygherrer. Fagdommerne i konkurrencen Fremtidens bæredygtige almene bolig diskuterer de indkomne projekter. Det blev Tegnestuen Vandkunsten (illustration øverst) og Dissing + Weitling architecture (illustration i midten), der vandt konkurrencen. Boligerne forventes opført i 2015/16. 18

19 1028 kursusdage blev afholdt i 2014 Hele 85% af kursusdeltagerne var tilfredse eller meget tilfredse med kurserne De mest efterspurgte kurser var Procesledelse og Projektering Der blev drukket kopper kaffe Den nye nationale arkitekturpolitik Mennesker i centrum er agendasættende for mange af Arkitektforeningens aktiviteter, både i det forgangne år og i årene fremover. Det gælder også på efteruddannelsesområdet. En af arkitekturpolitikkens vigtigste pointer er, at børn og unge skal have mere viden om arkitektur, design og planlægnings rolle i samfundet og om tilblivelsen af de bygninger og byer, der omgiver os alle. Det er en målsætning i arkitekturpolitikken, at arkitektur i bred forstand kommer på skoleskemaet, og derfor har Arkitekternes Efteruddannelse udviklet kurset Arkiefteruddannelse Siden 1989 har Arkitektforeningen udviklet og udbudt efteruddannelse til arkitekter, planlæggere, designere og andre faglige profiler fra den kreative branche, der beskæftiger sig med fysiske rammer i alle skalaer. Det gør vi for, at arkitekter kan udvikle karrieren sammen med fagfæller og holde sig fagligt opdateret gennem hele deres professionelle liv. I Arkitekternes Efteruddannelse møder vi hvert år flere end 500 kursister. Set i et større perspektiv har fagets strategiske sigte med at efteruddanne medarbejdere dog stadig plads til forbedring. Det er ikke kun den enkelte medarbejders lyst, der skal drive værket, men også standens vilje til at påvirke aktuelle dagsordener, der skal sende arkitekter på faglig opdatering. Energirenovering, velfærd, skolereform og bæredygtighed er bare nogle af de store aktuelle agendaer, som arkitekter kan byde ind på. Med viden og ekspertise. Den kommer ikke bare af sig selv, den må vi udvikle i fællesskab. Lena McNair, arkitekt MAA og leder af Arkitekternes Efteruddannelse Arkitektur på skoleskemaet 19

20 tektur i Folkeskolen. Her kan deltagerne hente viden om rollen som underviser og som målgrupper og samarbejde med lærerne og derigennem udvikle ideer til forløb eller workshops for skoleklasser. Vi ser mange muligheder for, at arkitekturen kan være krumtap for fx at lave analyser i lokalområdet, lære om opmåling, få indflydelse på nye rumligheder for læring eller leg i skolegården, opsøge lokale politikere og forstå tilblivelsen af vores fysiske rammer, have forløb om rumlig udsmykning eller hundrede andre mulige sammenhænge med eksisterende fag. Arkitektur kan koble det hele sammen, siger underviser på kurset, arkitekt MAA Jeanette Westergaard Frisk fra Arki_lab. (Mere) værdi med arkitektkonkurrencer Der er et uudnyttet potentiale i mange af de arkitektkonkurrencer, der bliver gennemført i dag. Det gælder ikke kun for bygherre og arkitekt, men også for samfundet i det hele taget. Derfor har Arkitekternes Efteruddannelse udviklet kurset Værdiskabelse i arkitektkonkurrencer. Arkitektstanden indtager tit offerrollen og jamrer over djøfiseringen. Samfundet forstår ikke hvilken værdi vi skaber. Hvor er det urimeligt, at der skal leveres så meget gratis metaarbejde. Men det vil aftvinge meget mere respekt at sige nej til urimelighederne og prøve at ændre på forholdene, bl.a. ved at give udbyderne relevant faglig feedback, siger Anders Holst Jensen, partner i JJW arkitekter, der er underviser på kurset. Kursets mål er, at arkitekter, gennem bedre analyser af arkitektkonkurrencers vilkår sat i forhold til egen forretningsstrategi, både skal kunne yde bedre rådgivning, og dermed bidrage til en større samfundsmæssig værdi og kvalitet, og samtidig hente bedre indtjening. Planlæggerens rolle 2014 har tillige stået i by- og landskabsplanlægningens tegn og der har derfor været øget fokus på kurser for planlæggere. Blandt de søsatte nyheder i 2014 var kurset Professionel planarkitekt, der griber fat om den nyuddannede planarkitekts behov og giver indblik i de roller, forventninger, begreber og processer, som findes her. I 2015 udbydes desuden kurset Fra sagsbehandler til samarbejdspartner, der er udviklet i forlængelse af efterårets konference Ny Nordisk Planlægning. Succes med mentor Knap 200 mentorpar er blevet koblet, siden Arkitektforeningens mentorordning 1:1 blev søsat i 2009, og evalueringerne er meget positive. Det er tydeligt, at Arkitektforeningens 1:1-program rammer et behov for at udveksle faglig erfaring og viden i tæt sparring med en arkitekt inden for et ofte specialiseret felt. Mentor-relationen kan nemlig noget, som andre tilbud ikke kan: Den giver mulighed for at bearbejde faglige udfordringer sammen med en neutral person, der ikke er arbejdsmæssigt involveret i sin mentees situation. Ofte giver det helt nye vinkler på muligheder og løsninger for den enkelte. Også Arkitektforeningens mentorer melder positivt tilbage: Det giver et tiltrængt refleksionsrum at sparre med en yngre kollega, og det er i sig selv fagligt udviklende at kunne øse af sine erfaringer og stille sin viden til rådighed, siger en MAA-mentor. Mentorprogrammet er i dag udvidet med 1:5 et gratis og eksklusivt medlemsgode for studerende, udviklet i samarbejde med KADK. 1:5 giver kandidatstuderende mulighed for at blive tilknyttet en af Arkitektforeningens erfarne mentorer sammen med en lille gruppe af 3 4 andre studerende med samme behov for faglig sparring på, hvordan man takler springet fra studie til karriere, og hvilke faglige veje der er at gå. +2 Praksisorienteret kompetenceforløb for yngre arkitekter Kursus på vej Det har længe været et ønske i arkitektfaget, at arkitekter på vej i karrieren kan dokumentere praksiserfaring og viden om roller og ansvar i projektsammenhæng. Nu er et overbygningskursus på trapperne for folk, der går tegnestuevejen, med opbakning fra alle de tre arkitektorganisationer og de to arkitektskoler. Et toårigt kursusforløb, som både giver teoretisk viden og perspektiverer den praksiserfaring, den enkelte opnår i sit ansættelsesforhold. Målet er, at arbejdspladserne vil nyde godt af den systematiske kompetenceudvikling, men også at den enkelte arkitekt står bedre rustet i den videre karriere og ikke mindst ved international ansættelse. Forløbet læner sig op ad RIBAs anerkendte, trindelte kompetenceudvikling, og der er ansat en projektleder, som fra den 1. januar skal udvikle det konkrete forløb, så der snart kan åbnes for tilmelding. 20

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Akademisk Arkitektforening Østjylland

Akademisk Arkitektforening Østjylland Akademisk Arkitektforening Østjylland beretning i billeder Akademisk Arkitektforening Østjylland 2012 NYTÅRSKUR 3.02.12 GODSBANEN Akademisk Arkitektforening Østjylland Arkitektur + sundhed temarække med

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

Støtte til ambitiøse arkitekter og advokater

Støtte til ambitiøse arkitekter og advokater www.dreyersfond.dk Støtte til ambitiøse arkitekter og advokater Med støtte fra Dreyers Fond har en række arkitekter og advokater i 2015 fået opfyldt deres ambitioner om at sætte nye projekter i gang til

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere