rapport 14 Arkitektforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapport 14 Arkitektforeningen"

Transkript

1 rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23

2 formandens beretning I nærværende årsrapport beretter vi om årets gang i Arkitektforeningen de mange aktiviteter giver et i sagens natur ufuldstændigt, men meget konkret billede på hvem vi er som forening, hvad vi arbejder for, og hvorfor vi er et levende fagligt fællesskab for hele faget og hele landet.

3 Natalie Mossin byder velkommen til MAA-konferencen 2014 i Aarhus. Foto: Anne Kring var et begivenhedsrigt år for Arkitektforeningen. Regeringen lancerede sin nye nationale arkitekturpolitik, og vi satte velfærdsudvikling gennem arkitektur, planlægning og design på dagsordenen. Vi fastholdt vores fokus på, at arkitektur kan gøre en forskel i samfundet, også i udsatte boligområder. Vores syv levende lokalafdelinger inviterede til debat og vidensdeling i hele landet. Vi skabte debat i pressen og blev hørt af beslutningstagerne blandt andet vedr. planloven, hypermarkeder, uddannelse og boligpolitik og vi grundlagde et forum for viden om Ny Nordisk Planlægning. I nedenstående beretning præsenteres en række af årets vigtige aktiviteter, og meget mere findes på de efterfølgende sider i årsrapporten. God læselyst. Arkitekturpolitik Den nye nationale arkitekturpolitik Mennesker i centrum blev lanceret i februar af kulturminister Marianne Jelved, miljøminister Kirsten Brosbøl og klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen. Arkitekturpolitikken er hele regeringens, og der er nedsat en tværministeriel gruppe til at følge arbejdet fremover, hvor ikke færre end otte ministerier har en aktiv rolle i politikkens udmøntning. Det lover godt for implementeringen af politikken og siger noget om, hvor mange ressortområder der berører arkitektur, planlægning og design. Arkitektforeningen har været en aktiv sparringspartner for Kulturministeriet i formuleringen af arkitekturpolitikken. Og den gode proces og lydhørhed over for faget vi oplevede i processen frem til lancering, er siden hen fortsat. Vi er blevet hørt i forbindelse med alle politikkens fire hovedemner og har nu et ansvar for at bidrage til, at politikken kommer ud og virker og intentionerne indfries: Således at børn og unges møde med arkitekturen udfoldes i skolerne; stillingtagen til og politik for arkitektur styrkes i kommunerne; bæredygtigheden i planlægning, arkitektur og design øges; og således at vi udvikler en dansk indkøbspraksis, der bedre afspejler arkitekturens værdiskabelse. Som et eksempel på vores bidrag til implementeringen har Arkitekternes Efteruddannelse nu, i samarbejde med arkitekt MAA Jeanette Westergaard Frisk, Arki_lab og læringskonsulent for Undervisningsministeriet Pernille Tjellesen, udviklet kurset Arkitektur i Folkeskolen, der skal ruste arkitekter til at gennemføre undervisningsforløb. Et andet eksempel er etableringen af et rådgiverpanel af MAAere, der kan hjælpe kommuner, som står over for at formulere deres første arkitekturpolitik. Panelets deltagere er stadsarkitekt i Vejle Kommune Henrik Stjernholm, leder af Arkitektforeningen Bornholm Birgit Stolz Andersen og Per Jørgensen fra Esbjerg Kommune, der alle har solid erfaring med at udforme kommunal arkitekturpolitik. Vi var også glade for at kunne byde kulturminister Marianne Jelved velkommen som taler på Arkitektforeningens årskonference, hvor hun endnu en gang bekræftede sit engagement i arkitekturen. Velfærd Velfærdsudvikling gennem arkitektur, planlægning og design var Arkitektforeningens politiske fokusområde i 2014, og det har sat sit præg på mange af foreningens aktiviteter. Det gælder ikke mindst Arkitekturens Dag den 1. oktober, hvor arkitekter, organisationer og institutioner i hele landet tematiserede og diskuterede arkitekturens bidrag til opbygningen af velfærdssamfundet. MAA-konferencen Arkitektur : Velfærd, der blev afholdt den 7. november i Aarhus, trak fulde huse og koncentrerede sig især om fremtidens hospitaler. Disse to hovedbegivenheder blev suppleret af en lang række andre arrangementer og aktiviteter med fokus på velfærdens sammenhæng med det byggede miljø, herunder årets fotokonkurrence for studerende. 3

4 Arkitektforeningens fokus på velfærdsudvikling var valgt af repræsentantskabet på dettes samling i 2013 og skulle erindre om, styrke og fejre danske arkitekters rolle i udvikling og fornyelse af velfærdsstaten gennem arkitektur, planlægning og design, der tager menneskeligt og socialt ansvar, er bæredygtigt og skønt. Bæredygtig shopping og planlov Prisopgaven Fremtidens bæredygtige shopping blev afsluttet i april med filmen Nye sammenhænge mellem handel, byer og bæredygtighed af arkitekt MAA Lin Skaufel, købmand Niels Lønborg Brandt og forsker Julie Holck som vindere. Det gennemgående tema i alle forslagene kan summeres op til en generel anbefaling: Handelslivet i byerne kan ikke reduceres til et produktivitetstal, såsom det antal arbejdstimer der går til at distribuere en vare til forbrugerne. Det gode byliv er et komplekst kredsløb med handel som et vigtigt element i forhold til byens tilgængelighed, tryghed, kulturelle liv og sociale fællesskab. Velfærd i de danske byer øges ikke ved at lempe planloven, som produktivitetskommissionen anbefalede, og hvis byerne udhules, er der i det større regnskab meget mere at tabe end at vinde for samfundet. Sammen med De Samvirkende Købmænd, der også var medudskrivere af prisopgaven, og adskillige andre organisationer gik vi til miljøminister Kirsten Brosbøl og ud i pressen. Budskabet var, at en lempelse i planloven, der åbner for hypermarkeder uden for bykernerne, er det samme som at spille hasard med det gode byliv. Indsatsen havde den ønskede effekt, og forslaget blev droppet. I forlængelse af ovenstående har Arkitektforeningen også bidraget til regeringens Strategi for Byernes Erhverv. Ny Nordisk Planlægning Vi har i Arkitektforeningen intensiveret vores fokus på planlægning og på planlæggernes rolle i samfundet. Planlægning er helt afgørende for udviklingen i det byggede miljø, og vor tids planlæggere står foran en række vigtige udfordringer: Hvordan udvikler vi vores byer og landområder, så de kan håndtere klimaændringer, fraflytning og urbanisering samt ressourceknaphed? Har planlæggere, fx i landets kommuner, de nødvendige rammer for at kunne løfte opgaven? For at blive klogere og invitere til vidensdeling om planlægningens vilkår, søsatte Arkitektforeningen et tværnordisk projekt, Ny Nordisk Planlægning, der kulminerede i oktober, hvor flere end 200 planlæggere fra hele Skandinavien samledes til en international afslutningskonference, hvor visioner for fremtidens nordiske planlægning blev diskuteret. Efterfølgende har vi udviklet et kursus i Arkitekternes Efteruddannelse, og der er etableret et vidensforum på arkitektforeningen.dk, for MAAere, der arbejder med eller har interesse i planlægning. Renovering og den eksisterende bygningsmasse Arkitektforeningen er en aktiv part i den politiske debat om renovering og udvikling af den eksisterende bygningsmasse. Det sker bl.a. med deltagelse i det levende partnerskab omkring Renovering på dagsorden og med implementeringen af anbefalingerne fra Tænketanken for bygningsrenovering, og vi fungerer som tovholder på en række initiativer om helhedsorienteret energirenovering. Legater til nystartede arkitektvirksomheder BCVA, We architecture, Planværkstedet, POINT, Thorborg Skovsted Johansen, Over Byen Arkitekter og Norrøn var de heldige modtagere af et nyindstiftet legat fra Dreyers Fond til unge arkitektvirksomheder. Over to måneder i marts og april fik legatmodtagerne et intensivt læringsforløb med workshops i jura, økonomi og ledelse, og de har seks prominente mentorer tilknyttet. Legatforløbet afsluttes i januar 2015, hvor resultaterne vil blive evalueret. Arkitektforeningen har bidraget til udvikling og afvikling af forløbet. Folkemødet på Bornholm Igen i år var Arkitektforeningen med på Folkemødet på Bornholm, hvor arkitekturens betydning og rammevilkår blev debatteret med ministre, meningsdannere og borgere. En bus bragte på en 1-dags tur interesserede MAAere samt medlemmer af repræsentantskab og bestyrelse til Folkemødet. Et tilbud vi forventer at gentage i Vi havde et velfungerende samarbejde med Boligselskabernes Landsforening om arrangementer i Folkemødets forsamlingshus, Domen, der er opført af BL, bl.a. holdt vi sammen rejsegilde for velfærdens boliger. Der var Renoverings X-faktor med FRI, Bygherreforeningen, GI m.fl. DAC var værter for en række arrangementer, hvor Arkitektforeningen deltog, herunder en debat af arkitekturpolitikken og en livlig workshop for ungdomspolitikere. Derudover bidrog Arkitektforeningen til flere arrangementer om bl.a. energipolitik, velfærdsudvikling, ældreboliger og udviklingen i by og land, med deltagelse af bl.a. Lars Juel Thiis og Camilla Richter-Friis van Deurs. Og endelig afholdt Arkitektforeningen et aftenarrangement på Oluf Høst Museet i Gudhjem for samarbejdspartnere og beslutningstagere. Durban og tilgængelighed I begyndelsen af august deltog konstitueret direktør Annette Blegvad og jeg i den internationale arkitektforenings (UIA) Verdenskongres og Generalforsamling i Durban. UIA holder verdenskongres hvert tredje år med det formål at fremme den internationale udveksling af viden og inspiration arkitekterne imellem. Med i Durban havde vi Andreas Lauesen fra Force4, der vandt Arkitektforeningens Innosite-konkurrence Accessible Everyday, med projektet Accessible everyday for everybody. Vinderprojektet præsenterer en metode 4

5 Arkitektforeningen flytter i 2015 til Åbenrå nr. 36 ved Nørreport Station. Bygningen er tidligere præstegård og er tegnet af Philip de Lange. Opført i Foto: Peter Thorsen. for, hvordan man kan designe tilgængelighed, så alle grupper af samfundet får lige adgang, og det blev mødt med stor interesse i Durban. Projektet blev præmieret af UIA med en hædrende omtale. Dimensionering samfundet har brug for arkitekters bidrag Sammen med Danske Ark, Forbundet Arkitekter og Designere, Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen Aarhus offentliggjorde Arkitektforeningen i oktober en kandidatundersøgelse, der sætter spørgsmålstegn ved en række af de antagelser, der ligger bag uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsens tanker om at beskære uddannelserne gennem en såkaldt dimensionering. Det har hun nedsat et udvalg til at komme med anbefalinger for, og Arkitektforeningen følger sagen tæt i samarbejde med ovennævnte parter. Udvalget barsler med sine anbefalinger i foråret Arkitektforeningen mener, at dimittendledigheden er alvorlig, men at det der er behov for som svar på udfordringen er noget ganske andet end regulering af optaget, nemlig strukturelle ændringer i den måde kandidater bevæger sig fra studie til arbejdsmarked. Det omhandler dagpengesystemets tilgang til ledighed (eller delvis ledighed), rammerne for rekruttering i branchen, hvordan man i uddannelsen understøtter den faglige udvikling og dannelse og på samme tid giver rum til at opbygge erfaringer og netværk, som kan anvendes i et senere arbejdsliv, samt mulighederne på efteruddannelsesområdet. opbakning og det engagement, jeg i de forløbne fire år har oplevet fra medlemmer, valgte og sekretariat. Arkitektforeningens dygtige direktør Jane Sandberg har her ved årets udgang valgt at fratræde sin stilling. På vegne af hele Arkitektforeningen ønsker jeg Jane alt godt fremover og takker for seks gode år. Danske Ark har fået ny direktør, tidligere justitsminister Lene Espersen, og jeg ser frem til en dialog om, hvordan vi bedst kan understøtte fagets interesser såvel i Danmark som internationalt. Arkitektforbundet har skiftet navn til Forbundet Arkitekter og Designere, og der er indgået en ny aftale mellem Arkitektens Forlag og Arkitektforeningen. Vi har igangsat en strategiproces, der vil løbe over de kommende år, og som den sidste af arkitektorganisationerne flytter Arkitektforeningen ved udgangen af 2015 ud af Arkitekternes Hus i Strandgade til den gamle præstegård i gaden Åbenrå i det indre København. Tak til bestyrelse, repræsentantskab og de mange aktive medlemmer for et godt og udbytterigt år. Jeg ser frem til et spændende 2015 og til sammen med den nye direktør at tage imod medlemmer og samarbejdspartnere på den nye adresse. Natalie Mossin Formand På vej På repræsentantskabsmødet i maj blev jeg genvalgt som formand og vil gerne takke varmt for valget og for den 5

6 Handling bag ordene 6

7 Afdelingen for Politik & Analyse blev etableret for at sikre, at arkitekternes vilkår og arkitekturen i bred forstand bliver varetaget på Christiansborg og i kommunerne. Det sker gennem tæt dialog med politikerne, hyppige høringssvar om sager, der berører det byggede miljø, klima, planlægning, renovering mm. Det sker også med tydelig tilstedeværelse i pressen for at styrke arkitekturens position i den offentlige bevidsthed. 13 taskforces har siden 2008 arbejdet med at formulere anbefalinger til Arkitektforeningens bestyrelse og sekretariat. Rigtig mange af disse anbefalinger er blevet omsat til konkrete tiltag og resultater igennem årene. Og den viden, der skabes og opsamles, når taskforces arbejder, anvendes selvfølgelig også i arbejdet med høringssvar, deltagelse i diverse nævn og udvalg, anbefalinger til politikerne, debatindlæg osv. Kvalitet i almene boligkvarterer Den store åbne idékonkurrence om Fremtidens bæredygtige almene bolig, som man også kan læse om andetsteds her i rapporten, blev afgjort i sommer. Det betyder, at familier, singler og ældre i Seest ved Kolding og Lisbjerg ved Aarhus får mulighed for at flytte ind i morgendagens bud på gode, bæredygtige lejeboliger i høj arkitektonisk kvalitet. Det var taskforcen Kvalitet i almene boligkvarterer, der tilbage i 2012 anbefalede en konkurrence af denne sjældne karakter, og formålet var blandt andet igen at gøre det prestigefyldt for arkitekter og planlæggere at arbejde med almene boligkvarterer. Konkurrencen blev gennemført med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i spidsen. Arkitektur kan skabe social forandring Samme taskforce om almene boliger efterspurgte mere viden om betydningen af arkitekturen og planlægningen i de almene boligkvarterer. Ikke mindst de udsatte. Det førte til samarbejdet med Københavns Kommune om undersøgelsen Evidens for sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte boligområder, der blev lanceret i september Undersøgelsen dokumenterer, at der er evidens for, at man ved strukturelle forandringer kombineret 7

8 med sociale tiltag kan fremme positiv social forandring. Tidligere direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg og Københavns borgmester for teknik og miljø Morten Kabell skrev en kronik i Politiken den 28. august om undersøgelsen: Opgaven er fremover at sikre, at de udsatte byområder bliver en velfungerende og integreret del af den omgivende by. Det kræver et fokus på området, der rækker ud over de kriterier, der berettiger til en plads på den udskældte liste over ghettoer. Det kræver langsigtede investeringer, der rækker ti til tyve år ud i fremtiden. Og det kræver en kombineret og koordineret indsats, hvor sociale og fysiske forbedringer bliver set som ligeværdige og gensidigt afhængige, lød det i kronikken. Ny Nordisk Planlægning Ideen til at arbejde med at udvikle en form for manifest for planlæggere blev formuleret i taskforcen Arkitektonisk kvalitet i planlægningen i Der har været afholdt seminarer, workshops og møder blandt danske og blandt nordiske planlæggere i Helsinki og Stockholm med det formål at identificere fællestræk og karakteristiske tendenser på planlægningsområdet. I oktober 2014 kulminerede projektet i en velbesøgt konference i København, hvor visioner for planlæggerens rolle i fremtiden blev diskuteret. Der er nemlig store udfordringer for vor tids planlæggere, hvor borgerinddragelse, korte tidsfrister og ændrede økonomiske betingelser hele tiden ændrer på mulighederne for at praktisere planlægning. Samtidig er konkrete problemer som klimaforandringer og ændringer i demografiske strukturer realiteter, som planlæggere i 2015 skal forholde sig til. Der er i kølvandet på New Nordic Planning etableret nye netværk med det formål at arbejde videre med at kvalificere planlæggerstanden og fremtidens politikere til den nye virkelighed, så vi kan få de bedst mulige planlæggere og den bedst mulige planlægning fremover. Planlov og hypermarked Ordet hypermarked blev for alvor allemandseje i det første kvartal af Årsagen var, at regeringens produktivitetskommission havde anbefalet en lempelse af planloven, der åbner for anlæggelse af gigantsupermarkeder på bar mark uden for bykernerne. Det på trods af, at mange internationale erfaringer og forskningen viser, at det ikke er godt for bylivet. Derfor dannede Arkitektforeningen en koalition med De Samvirkende Købmænd (DSK) og udskrev prisopgaven Bæredygtig shopping i bykernerne. Det var også sammen med DSK og en lang række øvrige organisationer, at Arkitektforeningen var massivt til stede i pressen for at få regeringen til at anerkende, at hypermarkeder ikke skaber vækst, men derimod døde bykerner, hvor ingen gider bo. Mennesker i centrum ny national arkitekturpolitik Jeg kan slet ikke få armene ned, skrev tidligere direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg i Politiken den 27. februar. Og der er god grund til begejstringen: Arkitektur som metode i folkeskolen, øget fokus på vigtigheden af de kommunale arkitekturpolitikker og mere lempelige udbudsregler. Det er blot nogle af de elementer, som Arkitektforeningen har kæmpet for at få med i politikken. Det er kulturminister Marianne Jelved, der er ankerkvinde på regeringens kulturpolitik, men minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen, klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og miljøminister Kirsten Brosbøl var også med til præ- 8

9 Forrige opslag: Ny Nordisk Planlægning: Hvordan forbereder man planlæggere til at løse fremtidens udfordringer med klimaændringer, urbanisering og ressourceknaphed? Arkitektforeningen samlede i oktober mere end 200 planlæggere fra hele Skandinavien til en international konference, hvor fremtidens Ny Nordisk Planlægning blev diskuteret. Dette opslag: Børn til Arkitekturens Dag i Odense. Ritt Bjerregaard taler ved repræsentantskabets årsmøde på Hindsgavl Slot. sentationen, og initiativer under deres respektive ministerier er oplistet i Mennesker i centrum. Det er et vigtigt signal, at så mange af regeringens ministre tager ejerskab til politikken på tværs af ressortområder. Læs om Arkitekturpolitikens indhold på arkitektforeningen.dk. og 34 konkrete initiativer, skal imødekomme de udfordringer, som gør sig gældende inden for byggeriet. De 5 indsatsområder i strategien er: 1. Kvalitet i reguleringen 2. Styrket konkurrence i byggeriet 3. Effektivt offentligt byggeri 4. Vækst på tværs af værdikæden samt 5. Bæredygtigt byggeri. Repræsentantskabsmøde 2014 Arkitekt MAA Natalie Mossin blev på Arkitektforeningens repræsentantskabsmøde den 23. maj genvalgt som formand for Arkitektforeningen. Ritt Bjerregaard gæstede mødet og leverede en flot og medrivende tale, der understregede samfundets behov for arkitekters kompetencer. På repræsentantskabsmødet blev det besluttet, at næste års politiske fokusområde i foreningen er: At skabe ved at dele. Ny byggepolitisk strategi Regeringen lancerede den 7. november den længe ventede byggepolitiske strategi. Arkitektforeningen har været med i udviklingsprocessen. Med strategien ønsker regeringen at understøtte rammerne for byggeerhvervets udvikling og konkurrenceevne ved at fremme effektivitet, vækst, produktivitet og bæredygtighed. Strategien er samtidig regeringens svar på de vækstpolitiske udfordringer og muligheder, som gør sig gældende inden for byggeriet, og som Produktivitetskommissionen også har nævnt. Strategien, der helt konkret består af 5 overordnede indsatsområder Debat fra morgenstunden I 2014 inviterede Arkitektforeningen til kaffe, croissanter og faglige oplæg til de morgenfriske. Årets første morgenklog-arrangement handlede om Syrien og udfordringerne med at genskabe et samfund, der er hærget af krig. Arkitektens rolle som velfærdsudvikler var temaet den 28. august, og debatten handlede blandt andet om, hvilken rolle arkitekterne og arkitekturen spiller i udviklingen af samfundet i dag. Og hvilken rolle spiller samfundsudviklingen for forskning, undervisning og praksis både i kunstnerisk og forretningsmæssig forstand? Udsatte boligområder og Arkitektforeningens evidensundersøgelse var på programmet den 25. september. I anledning af temaet var debatten rykket ud i virkeligheden til støberiet på Blågårds Plads i hjertet af Nørrebro. Arrangementet tog fat i den evidensbaserede tilgang til byplanlægning om, hvordan undersøgelsens resultater kan påvirke indsatsen for at løfte socialt udsatte boligområder fremover. Uautoriseret aktivitet og midlertidige installationer bidrager til at udvikle byen, og får os til at se på mulighederne med nye øjne. Midlertidig arkitektur i byen var emnet for årets sidste morgenklog-arrangement d. 7. oktober, der trak fulde huse. 9

10 Langt flere kreative kan komme i arbejde Foto: Anne Kring. 10

11 Kunstakademiets Arkitektskole i København (KADK) og Arkitektskolen Aarhus, Akademisk Arkitektforening samt Danske Arkitektvirksomheder og FOAD (Forbundet af Arkitekter og Designere) står bag en undersøgelse, udført af Rambøll, blandt kandidater, uddannet i perioden Formålet har været at afdække, hvor der er brug for at sætte ind for at få flere kreative kompetencer i arbejde. Der er mange gode nyheder i undersøgelsen, der er foretaget blandt 601 kandidater, som er dimitteret fra arkitektskolen i København eller Aarhus i perioden 2006 til For det første falder ledigheden blandt de nyuddannede markant og hurtigt: Af alle dimittender fra arkitekt- og designskolerne fra perioden er der i dag kun 12 pct. uden job. For det andet bliver de studerende hurtigt færdige med uddannelsen: 76 pct. af kandidaterne er uddannet, før de fylder 30, og 85 pct. tager uddannelsen på 6 år eller derunder, og kun 18 pct. har ikke fået en eller anden form for job i løbet af de første 6 måneder efter endt uddannelse. Endelig viser undersøgelsen, at der er potentiale for at nedbringe ledigheden uden at skære i studiepladser på arkitekt- og designskolerne, og at der er en god balance mellem kandidaternes kompetencer og arbejdsgivernes forventninger. Den viden er tilvejebragt på baggrund af stikprøveundersøgelse med 121 arbejdsgivere. Hurtigt match Det kræver dog, at der arbejdes hårdt og målrettet for at skabe et hurtigere match mellem kandidaterne og arbejdsgiverne. Samtidig kræver det, at arkitekt- og designkandidaterne klædes meget bedre på til at varetage en bredere vifte af jobs i flere forskellige typer af virksomheder. Der er ikke nok tegnestuejobs til alle. Ej heller i designbureauer. Ledighedshullet skal lukkes ved, at de kreative kompetencer ansættes langt bredere i erhvervslivet, og det har de kreative organisationer derfor lavet en handlingsplan for, der er sendt til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Et andet sted, hvor der skal gøres en indsats, er i forhold til de studerendes forberedelse til arbejdsmarkedet. Kandidatundersøgelsen viser, at en stor del af de studerende kommer for sent i gang med overvejelserne om, hvor de gerne vil arbejde. Undersøgelsen peger også på et behov for at få afklaret, om generelle erhvervskompetencer, som for eksempel projektledelse, skal ligge på studiet eller senere. Gang i initiativer På arkitektskolerne er der fuld gang i initiativer, der skal afdække, hvordan kandidaterne bedre kan få beskæftigelse, og hvilke områder både virksomheder og samfundet har brug for fremover. Det sker blandt andet gennem aftagerpaneler. Der er, som det også fremgår af regeringens vækststrategi for de kreative erhverv, et enormt potentiale i dansk design, arkitektur og mode. Især når det gælder eksporten, er de kreative erhverv inde i en god udvikling. Den globale eksport af kreative varer er mere end fordoblet i perioden , viser tal fra FN. Herhjemme er der også bud efter de kreative kompetencer i hvert fald i teorien. I en undersøgelse fra Center for Oplevelsesøkonomi svarer 50 pct. af danske virksomheder, at de gerne vil bruge kreative kompetencer, men kun 5 pct. gør det. Ingen grund til at skære Derfor er det afgørende, at der bliver skabt en struktur i branchen, på uddannelserne og på efteruddannelsesområdet, som gør, at potentialet kan udnyttes til fulde. Det er en langt mere farbar vej end at skære i studiepladserne, som uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har foreslået, da det dels er et meget langsomt redskab og yderligere har den risiko, at vi kommer til at mangle designere og arkitekter i fremtiden. Men der er bestemt også brug for, at erhvervslivet rent faktisk begynder at rekruttere blandt de kreative, i stedet for kun at ytre ønske om det. Læs mere om undersøgelsen på arkitektforeningen.dk. 11

12 I de gamle maskinhaller på Søren Frichs Vej havde Gudnitz Arkitektfirma A/S inviteret til foredrag om det arkitektoniske koncept og transformationen af den gamle industriarkitektur til moderne kontormiljø. I Fredericia var der byvandring om den fredericianske arkitekt Jesper Jespersen. Under temaet Velfærd gik arkitekturinteresserede i sporet på arkitekten bag flere af midtbyens markante bygninger fra første halvdel af 1900-tallet, da industrialiseringen i Fredericia blomstrede. Arkitekturens Dag i Kolding blev fejret med en række arrangementer. Her er det i den nye universitetsbygning SDU Campus Kolding, hvor godt 80 besøgende var med. 12

13 Bygningspræmieringer Mange af landets kommuner er med i Bygningspræmieringsordningen. Det betyder, at den enkelte kommune hvert år, ofte i forbindelse med Arkitekturens Dag, anerkender ny smuk arkitektur med en præmiering. Ofte er borgerne med til at udvælge projekterne, der spænder over bygningsprojekter til planlægning, og det er Arkitektforeningen, som udpeger arkitekter MAA til at sidde med i præmieringsudvalgene og derved sikrer, at valgene bliver truffet på et fagligt grundlag. Bygningspræmiering er en pris til arkitekten og bygherren, men prisen er også en hæder til kommunen, da den er med til at støtte op om smukt byggeri til glæde og gavn for kvaliteten i bymiljøet og byens borgere. Se den samlede liste over aktuelle præmieringer på arkitektforeningen.dk På fotoet er det Hasle Havnebad på Bornholm, tegnet af White Arkitekter. Bygherre: Bornholms Regionskommune. Foto: Signe Find Larsen

14 Eventyr, sundhed & stationer På trods af at økonomisk afmatning også har sat sine spor i Konkurrenceafdelingen, har 2014 været et begivenhedsrigt år. Her er et udpluk af årets konkurrencer. COBE og Dissing+Weitling har i samarbejde med COWI vundet konkurrencen om Køge Nord Station. 14

15 Køge Nord Station I forbindelse med anlæggelsen af den første højhastighedsbane i Danmark, fra København over Køge til Ringsted, skal der anlægges en ny S-togsstation nord for Køge. Stationen skal binde den nye København- Ringsted-bane sammen med Køge Bugt S-banen. Stationen skal bestå af en lukket gangbro hen over banen og motorvejen samt et parkeringsanlæg med plads til op til biler. Planen er, at stationen i en senere fase skal kunne udvides med yderligere faciliteter til stationsformål. Hele anlægget skal udgøre en attraktiv og velfungerende trafikmaskine, som gerne må sætte nye standarder for fremtidens Parkér og rejs-anlæg. Konkurrencen blev udskrevet af Banedanmark, Køge Kommune og DSB i februar 2014 som en indbudt projektkonkurrence. House of Fairytales Odense vil bygge et nyt, stort eventyrhus, der skal hylde den fynske digter H.C. Andersen, og som skal trække internationale turister endnu længere ind i digterens magiske univers. Huset skal hedde House of Fairytales og skal ligge i Odenses bymidte. Odense Bys Museer og Odense Kommune udskrev derfor i 2013 en indledende åben, international idékonkurrence, hvor de efterlyste bud på, hvordan det nye eventyrhus kan se ud, og hvordan man bedst formidler digterens værker. Hele 475 forslag fra 57 forskellige lande fandt vej til juryens bord. Blandt de mange forslag valgte juryen at udpege tre ligestillede vindere, hvis ideer kom tættest på den magi, som konkurrencen efterspurgte. Pavillon MAA 2015 I 2014 indbød Arkitektforeningen i samarbejde med lokalafdelingen i København igen alle medlemmer af Arkitektforeningen til at deltage i konkurrencen om en midlertidig pavillon til Kongens Have. Med velvillig støtte fra Dreyers Fond har det været muligt igen at udskrive en konkurrence om en pavillon 1:1. Den første Pavillon MAA blev realiseret i sensommeren 2013, ligeledes i Kongens have, og den tiltrak sig stor opmærksomhed fra både danske og udenlandske besøgende og medier. Pavillonen skal opføres i nordisk træ som en hyldest til træ som byggemateriale. Ønsket med konkurrencen er at vise, at arkitektur er meget mere end blivende bygninger. Midlertidig arkitektur er en perfekt mulighed til dette formål og danner platform for at udfordre vante rammer. Konkurrencen er samtidig et eksperiment i at afholde en åben konkurrence i en light version. Det vil sige en hurtigere og mindre ressourceforbrugende konkurrenceform, der kan inspirere andre til at gøre det samme. Pavillonen skal udstilles i Kongens Have i København i sommeren Museet for Danmarks Frihedskamp København skal have et nyt Frihedsmuseum. Museet skal erstatte det tidligere museum, som nedbrændte i Siden Frihedsmuseet brændte, har Nationalmuseet, Kulturministeriet og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme arbejdet på at genrejse Museet for Danmarks Frihedskamp Det skal ske på det samme sted i Churchillparken i København, hvor det nu nedbrændte museum stod. Kulturministeriet har derfor udskrevet en indbudt projektkonkurrence om et nyt museum. Det nye Frihedsmuseum vil fortsat have fokus på frihedskampen og modstandsfolkene, men fortællingen vil indgå i en mere tidssvarende ramme og gøre brug af blandt andet elektroniske virkemidler for at byde på et andet oplevelsesbillede end det, som det nedbrændte museum kunne levere. Museet forventes indviet i Vinge ny S-togsstation og ny bydel Frederikssund Kommune inviterede i foråret fem internationale team til at deltage i en indbudt projektkonkurrence om en ny S-togsstation og et grønt byrum i den kommende by Vinge, som skal ligge øst for Frederikssund. Vinge skal være et af Danmarks største byudviklingsområder med et samlet areal på 370 ha. Når byen er fuldt udbygget, vil den rumme ca arbejdspladser og indbyggere, en ny S-togsstation, skoler, idrætshaller og andre offentlige faciliteter. 23 firmaer, heraf seks med postadresse uden for Danmark, søgte om at komme med i konkurrencen. Sundhedshus og Atriumgård, Diakonissestiftelsen Diakonissestiftelsen på Frederiksberg udskrev i 2013 en indbudt projektkonkurrence om et nyt sundhedshus med tilhørende atriumgård. Det nye hus skal bygges sammen med nogle af de eksisterende bygninger på Peter Bangs Vej på Frederiksberg, og det historiske bygningsanlæg skal åbnes mere mod den omgivende by. Sundhedshuset skal rumme praktiserende læger, psykologer og andre sundhedsfaglige specialer. Atriumgården bliver Diakonissestiftelsens nye mødested med blandt andet café og fælles faciliteter. Den første fase af konkurrencen blev afsluttet i december 2013 med to vindere, som i sidste fase af konkurrencen skulle bearbejde deres forslag i en dialogproces med Diakonissestiftelsen. 15

16 Byudvikling ved Fasanvej Station på Frederiksberg Området omkring CBS på Frederiksberg er et af de områder i hovedstaden, der har undergået de største forandringer i de seneste år, og nu skal området have endnu et løft. CBS forventer i de kommende år at optage væsentlig flere studerende, og de har derfor behov for en bygningsmæssig udvidelse på ca m2. Udvidelsen skal placeres på CBS campusområde mellem Fasanvej Station og Solbjerg Plads. I første omgang skal der laves en masterplan for området, og der blev derfor i januar 2014 udskrevet en indbudt projektkonkurrence i to faser. En væsentlig del af opgaven består af den landskabelige bearbejdning af campusområdet til den omgivende by. Fremtidens bæredygtige almene boliger En million danskere bor i en almen bolig, og det er derfor helt afgørende, at vi løbende udvikler byggeriet, fremtidssikrer det og fastholder det som en god og tryg ramme for beboerne. Det gør vi blandt andet ved at udfordre dem, der tegner byggeriet, og dem, der bygger det. Med disse ord offentliggjorte minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen i foråret 2014 vinderne af den åbne projektkonkurrence om fremtidens bæredygtige almene bolig, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter havde udskrevet året før. Konkurrencen efterlyste bud på bæredygtige almene boliger til to byggegrunde i henholdsvis Lisbjerg ved Aarhus og den gamle fyrværkerigrund i Seest ved Kolding. 60 forslag var med i konkurrencen. Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling har som mål: At tilbyde bygherrer den bedste arkitektfaglige rådgivning i forbindelse med konkurrenceprocesser. At kæmpe for gode vilkår for deltagere i konkurrencer. At arbejde for at regeltyranniet i forbindelse med konkurrencer mindskes til fordel for smidige processer og kvalitative resultater. At sikre den bedste dialog mellem bygherrer, arkitekter og de øvrige involverede i konkurrence- og bedømmelsesprocesser. 16

17 Modsatte side: Et team med Henning Larsen Architects i spidsen sammen med Tredje Natur, Moe A/S og irske Railway Procurement Agency er udpeget som vindere af den internationale arkitektkonkurrence om Vinge S-togsstation og nye bydel. Denne side, øverst: Konkurrencen om en masterplan for udvidelsen af CBS campus på Frederiksberg blev vundet af C.F. Møller (totalrådgiver) i samarbejde med arkitektfirmaet Transform og ingeniørfirmaet Moe. Midterst: Den åbne internationale idékonkurrence House of Fairytales. Et af de tre vinderforslag består blandt andet af en have med et 50 meter højt tårn, hvor hver etage tager udgangspunkt i et eventyr. Et andet hold foreslår en lukket have omgivet af udstillingsbygninger. Vinderforslagene skal fungere som inspirationskilder i det videre arbejde med at formulere programmet for projektkonkurrencen om det endelige H.C. Andersen-hus. Her det to af de vindende forslag: The Tower and the Labyrinth af Rodion Kitaev og Hortus Conclusus Andersen af Transborder Studio. AART architects vinderforslag til et nyt sundhedshus på Diakonissestiftelsen. Forslaget roses for med et både følsomt og robust greb at have ramt tonen i et byggeri, der skal invitere til sundhed, innovation og fællesskab. 17

18 FAGDOMMER MAA Arkitektforeningen udpeger fagdommere til en lang række konkurrencer. For at sikre udvikling og fornyelse i konkurrencebedømmelserne optager foreningen hvert år nye fagdommere. Som MAA kan du søge om at komme i betragtning som fagdommer, hvorefter foreningens bestyrelse vil udvælge cirka ti fagdommerkandidater. Næste ansøgningsfrist forventes at ville ligge primo Wild Card-programmet 2015 Wild Card-ordningen kommer igen stærkt på banen i Wild Card-ordningen udsprang af den første nationale arkitekturpolitik fra 2007 og er igen aktuel i den nye arkitekturpolitik Mennesker i centrum. Arkitektforeningen har derfor i samarbejde med en fokusgruppe videreudviklet programmet. Programmet bliver nu revitaliseret med helt nye tilbud og muligheder for arkitektvirksomheder, der har mindre end 5 år på bagen. Læs mere om ordningen, og hvordan du bliver en del af den på arkitektforeningen.dk, i begyndelsen af EU-udbudsdirektivet og dets betydning for konkurrencer Arkitektforeningen og Bygherreforeningen har i 2014 afholdt to temamøder om det nye EU-udbudsdirektiv og dets betydning for fremtidens arkitektkonkurrencer. Ét i København i maj og ét i Aarhus i oktober. Mange var mødt op for at få en gennemgang af paragrafferne, og ikke mindst at diskutere mulighederne for at agere inden for de nye rammer. Sammenligner man det gamle direktiv med det nye, er der i vid udstrækning tale om gammel vin på nye flasker. Projektkonkurrencer er således stort set uændret; men bl.a. bliver det nemmere at bruge de allerede kendte fleksible udbudsformer Udbud med forhandling og Konkurrencepræget dialog. Tidsfrister forkortes, dokumentationskrav sænkes, og elektroniske udbud gøres obligatoriske. Samtidig bliver der indført en ny udbudsprocedure Innovationspartnerskab. De to temamøder var det tredje og fjerde i rækken af fælles temamøder, der henvender sig til både arkitekter og bygherrer. Fagdommerne i konkurrencen Fremtidens bæredygtige almene bolig diskuterer de indkomne projekter. Det blev Tegnestuen Vandkunsten (illustration øverst) og Dissing + Weitling architecture (illustration i midten), der vandt konkurrencen. Boligerne forventes opført i 2015/16. 18

19 1028 kursusdage blev afholdt i 2014 Hele 85% af kursusdeltagerne var tilfredse eller meget tilfredse med kurserne De mest efterspurgte kurser var Procesledelse og Projektering Der blev drukket kopper kaffe Den nye nationale arkitekturpolitik Mennesker i centrum er agendasættende for mange af Arkitektforeningens aktiviteter, både i det forgangne år og i årene fremover. Det gælder også på efteruddannelsesområdet. En af arkitekturpolitikkens vigtigste pointer er, at børn og unge skal have mere viden om arkitektur, design og planlægnings rolle i samfundet og om tilblivelsen af de bygninger og byer, der omgiver os alle. Det er en målsætning i arkitekturpolitikken, at arkitektur i bred forstand kommer på skoleskemaet, og derfor har Arkitekternes Efteruddannelse udviklet kurset Arkiefteruddannelse Siden 1989 har Arkitektforeningen udviklet og udbudt efteruddannelse til arkitekter, planlæggere, designere og andre faglige profiler fra den kreative branche, der beskæftiger sig med fysiske rammer i alle skalaer. Det gør vi for, at arkitekter kan udvikle karrieren sammen med fagfæller og holde sig fagligt opdateret gennem hele deres professionelle liv. I Arkitekternes Efteruddannelse møder vi hvert år flere end 500 kursister. Set i et større perspektiv har fagets strategiske sigte med at efteruddanne medarbejdere dog stadig plads til forbedring. Det er ikke kun den enkelte medarbejders lyst, der skal drive værket, men også standens vilje til at påvirke aktuelle dagsordener, der skal sende arkitekter på faglig opdatering. Energirenovering, velfærd, skolereform og bæredygtighed er bare nogle af de store aktuelle agendaer, som arkitekter kan byde ind på. Med viden og ekspertise. Den kommer ikke bare af sig selv, den må vi udvikle i fællesskab. Lena McNair, arkitekt MAA og leder af Arkitekternes Efteruddannelse Arkitektur på skoleskemaet 19

20 tektur i Folkeskolen. Her kan deltagerne hente viden om rollen som underviser og som målgrupper og samarbejde med lærerne og derigennem udvikle ideer til forløb eller workshops for skoleklasser. Vi ser mange muligheder for, at arkitekturen kan være krumtap for fx at lave analyser i lokalområdet, lære om opmåling, få indflydelse på nye rumligheder for læring eller leg i skolegården, opsøge lokale politikere og forstå tilblivelsen af vores fysiske rammer, have forløb om rumlig udsmykning eller hundrede andre mulige sammenhænge med eksisterende fag. Arkitektur kan koble det hele sammen, siger underviser på kurset, arkitekt MAA Jeanette Westergaard Frisk fra Arki_lab. (Mere) værdi med arkitektkonkurrencer Der er et uudnyttet potentiale i mange af de arkitektkonkurrencer, der bliver gennemført i dag. Det gælder ikke kun for bygherre og arkitekt, men også for samfundet i det hele taget. Derfor har Arkitekternes Efteruddannelse udviklet kurset Værdiskabelse i arkitektkonkurrencer. Arkitektstanden indtager tit offerrollen og jamrer over djøfiseringen. Samfundet forstår ikke hvilken værdi vi skaber. Hvor er det urimeligt, at der skal leveres så meget gratis metaarbejde. Men det vil aftvinge meget mere respekt at sige nej til urimelighederne og prøve at ændre på forholdene, bl.a. ved at give udbyderne relevant faglig feedback, siger Anders Holst Jensen, partner i JJW arkitekter, der er underviser på kurset. Kursets mål er, at arkitekter, gennem bedre analyser af arkitektkonkurrencers vilkår sat i forhold til egen forretningsstrategi, både skal kunne yde bedre rådgivning, og dermed bidrage til en større samfundsmæssig værdi og kvalitet, og samtidig hente bedre indtjening. Planlæggerens rolle 2014 har tillige stået i by- og landskabsplanlægningens tegn og der har derfor været øget fokus på kurser for planlæggere. Blandt de søsatte nyheder i 2014 var kurset Professionel planarkitekt, der griber fat om den nyuddannede planarkitekts behov og giver indblik i de roller, forventninger, begreber og processer, som findes her. I 2015 udbydes desuden kurset Fra sagsbehandler til samarbejdspartner, der er udviklet i forlængelse af efterårets konference Ny Nordisk Planlægning. Succes med mentor Knap 200 mentorpar er blevet koblet, siden Arkitektforeningens mentorordning 1:1 blev søsat i 2009, og evalueringerne er meget positive. Det er tydeligt, at Arkitektforeningens 1:1-program rammer et behov for at udveksle faglig erfaring og viden i tæt sparring med en arkitekt inden for et ofte specialiseret felt. Mentor-relationen kan nemlig noget, som andre tilbud ikke kan: Den giver mulighed for at bearbejde faglige udfordringer sammen med en neutral person, der ikke er arbejdsmæssigt involveret i sin mentees situation. Ofte giver det helt nye vinkler på muligheder og løsninger for den enkelte. Også Arkitektforeningens mentorer melder positivt tilbage: Det giver et tiltrængt refleksionsrum at sparre med en yngre kollega, og det er i sig selv fagligt udviklende at kunne øse af sine erfaringer og stille sin viden til rådighed, siger en MAA-mentor. Mentorprogrammet er i dag udvidet med 1:5 et gratis og eksklusivt medlemsgode for studerende, udviklet i samarbejde med KADK. 1:5 giver kandidatstuderende mulighed for at blive tilknyttet en af Arkitektforeningens erfarne mentorer sammen med en lille gruppe af 3 4 andre studerende med samme behov for faglig sparring på, hvordan man takler springet fra studie til karriere, og hvilke faglige veje der er at gå. +2 Praksisorienteret kompetenceforløb for yngre arkitekter Kursus på vej Det har længe været et ønske i arkitektfaget, at arkitekter på vej i karrieren kan dokumentere praksiserfaring og viden om roller og ansvar i projektsammenhæng. Nu er et overbygningskursus på trapperne for folk, der går tegnestuevejen, med opbakning fra alle de tre arkitektorganisationer og de to arkitektskoler. Et toårigt kursusforløb, som både giver teoretisk viden og perspektiverer den praksiserfaring, den enkelte opnår i sit ansættelsesforhold. Målet er, at arbejdspladserne vil nyde godt af den systematiske kompetenceudvikling, men også at den enkelte arkitekt står bedre rustet i den videre karriere og ikke mindst ved international ansættelse. Forløbet læner sig op ad RIBAs anerkendte, trindelte kompetenceudvikling, og der er ansat en projektleder, som fra den 1. januar skal udvikle det konkrete forløb, så der snart kan åbnes for tilmelding. 20

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere

Sport Study Svendborg åben for flere partnere no. 13 november 2010 MAGASINET Sport & Uddannelse Sport Study Svendborg åben for flere partnere Første etape af indsatsen for at skabe vækst på Sydfyn i kraft af synergi mellem idræt, uddannelse og erhverv

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

kommuners erfaringer som frikommune

kommuners erfaringer som frikommune 9 kommuners erfaringer som frikommune 2 Redaktør: Johannes Engers Gregersen, Vejle Kommune Foto: Christian Klindt Sølbeck - Ole Olsen, Fredericia Kommune - Rasmus Jørgensen, Vejle Kommune m.fl. Design:

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel

Fra udsat boligområde til hel bydel Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 PROGRAMBESTYRELSEN for dialog og balance i udsatte boligområder Programbestyrelsen for dialog og balance

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke

Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke Citat. Bygningskunsten er noget andet og mere [end planer, snit og facader]. Man skal ikke vente, at man kan forklare præcist,

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund

VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCE- DANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund Interview VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund VEJE TIL RESSOURCEDANMARK

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR Redigering Charlotte Juul Thomsen Forlag Center for frivilligt socialt arbejde ISBN 87-90440-32-3 Design og layout Glad Design, www.gladdesign.dk

Læs mere