Alme Skole. Kristen Friskole INFORMATIONER 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alme Skole. Kristen Friskole INFORMATIONER 2012/13"

Transkript

1 Alme Skole Kristen Friskole INFORMATIONER 2012/13

2 Side 2

3 Alme Skole - på et godt grundlag! Status, grundlag og formål Alme Skole bygger sit virke på bibelen som Guds ord og den evangelisklutherske bekendelse. Skolen er en selvejende institution med tilknytning til Luthersk Missionsforening. Skolens dobbelte formål er at give en kvalificeret undervisning i skolens fag samt gennem kristendomsundervisningen og morgenandagter at give eleverne et fyldigt kendskab til de bibelske beretninger og kristen tro og liv. Det kristne livs- og menneskesyn ligger til grund for al undervisning og samvær. Skolens profil uddybes på hjemmesiden. Historie - kort Alme Skole blev som kristen friskole oprettet 1981 af nogle forældre. De ønskede en skole, hvor deres børn kunne få den kristne børnelærdom uden at bibelens troværdighed som Guds ord blev draget i tvivl. Man købte til formålet Alme Skole, hvorfra de sidste elever kort forinden var flyttet til Græsted Skole. Friskolen begyndte med kun 14 elever og en flok engagerede forældre. Elevtallet var vokset til omkring 120 elever ved årtusindskiftet. I dag er elevtallet ca Bygninger Den gamle skole, som man overtog, bestod af to klasselokaler, gymnastiksal samt lærerbolig. Bygningerne, der er fra 1923, er solidt håndværk og fremstår præsentable. Hertil er ad flere gange bygget klasselokaler. Der er bibliotek og faglokaler til musik, billedkunst, hjemkundskab, fysik samt edb. I 2009 blev der yderligere bygget en sportshal. Elevtal Skolen har pr. 5/ elever i bh.kl. - 9.kl. Klassekvotient Da det er vigtigt for os at bevare skolen som et lille trygt miljø, ønsker vi fortsat kun èt spor med max. 22 elever i de yngste klasser og fra 3. kl. max. 24 elever. Økonomi Som godkendt af Undervisningsministeriet modtager Alme Skole tilskud fra staten efter friskoleloven. Det sker under forudsætning af, at forældrene selv Side 3

4 gennem skolepenge dækker en mindre del af skolens drift. Ved henvendelse kan forældre få skolens reviderede regnskab til gennemsyn. Bestyrelse Skolens øverste myndighed er en bestyrelse på 7 medlemmer. To medlemmer vælges af Luthersk Missionsforening i Nordsjælland, to medlemmer vælges af skolekredsen, et medlem vælges af Foreningen af Kristne Friskoler og to medlemmer vælges af forældrekredsen. Bestyrelsen ansætter skoleleder, lærere og andet fast personale og er ansvarlig for skolens drift. Skolekreds Forældre og venner af skolen der vil være med til at drage omsorg for, at skolen fastholdes på dens grundlag og formål. Der afholdes et årligt skolekredsmøde, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen. Nærmere oplysninger kan indhentes hos bestyrelsen. Forældrekreds Alle forældre til børn på skolen skal respektere, at skolen drives efter sit grundlag og formål. Forældrene vælger for en 4 års periode en (eller flere) tilsynsførende, der fører tilsyn med, at undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældrekredsen vælger to medlemmer til bestyrelsen. Undervisningsfag Prøveforberedende fag: dansk, matematik, fysik/kemi, biologi, engelsk, tysk, historie, geografi og samfundsfag. Andre fag: Natur/teknik, kristendom (2 timer/uge), billedkunst, musik, idræt, sløjd, håndgerning, hjemkundskab. Fortælletimer for yngste klasser med eventyr, historier og erindringer. Sang- og musikundervisning på alle klassetrin. Obligatoriske emner: seksualundervisning, færdselslære, uddannelses- og erhvervsorientering, oplysning om tobak, alkohol og narkotika. P-fag, praktiske/kreative, for de ældste klasser: boldspil, tennis, badminton, musical, kreativt værksted, udesløjd, hjemkundskab, m.fl. Værdier I skolens trivselsplan redegøres for 4 værdibegreber som er centrale på Alme Skole. Det er ANSVARLIGHED, POSITIVT SELVVÆRD, FÆLLESSKABS FØLELSE OG RUMMELIGHED. Side 4

5 VÆSENTLIGE INFORMATIONER- alfabetisk ordnet (Informationerne findes også på skolens hjemmeside) Aflevering/afhentning af elever Aflevering og afhentning af elever i bil må kun ske på P-pladserne. Standsning og parkering er ikke tilladt på busvendepladsen. Aktivitetskalender Kalender over skoleårets arrangementer kan ses på hjemmesiden (aktiviteter). AKT-vejleder A står for adfærd, K for kontakt og T for trivsel. AKT-vejlederen (Niels Jensen) er en ressource person i opgaven at fremme den enkeltes trivsel og et godt socialt samspil. AKT opgaverne består i supervision og rådgivning af lærere og samtaler med den enkelte elev eller klasser. "Alme-nyt" Skolebladet udkommer 2 gange årligt. Almestue Skolen afholder et marked hvert andet år i november måned til fordel for skolen (lige årstal). Elever, forældre, venner og skolens medarbejdere er engagerede. Betaling Skolepengene forfalder til betaling forud den 1. i måneden. Der betales i 11 mdr. Skolepenge for skoleåret 2012/13 1. barn: kr./md 2. barn: 640 kr./md øvrige børn gratis. Betaling via PBS. Betaling for skolefritidsordning: se SFO-folderen samt under fripladstilskud. Der er forældrebetaling til lejrskoler. Det samme kan gælde for nogle af klassens eskursioner. Bibliotek Der er en ugentlig lånetime for hver klasse på skolebiblioteket. Side 5

6 Billedskole Vore elever kan tilmelde sig den kommunale Billedskole. Buskørsel, HT, For alle elever benyttes HT-bus 362: Forældrene sørger selv for at bestille/købe månedskort. For bestilling af månedskort henvises til Movia s hjemmeside: nementsservice/pages/abonnementsservice.aspx Nedenfor er kort nævnt nyttige oplysninger i forbindelse med bestilling af månedskort: Priser: Periodekort for børn 0-15 år pr. md. 2 zoner: kr. 170,00 3 zoner kr. 235,00 Bestilling af kort: Vi anbefaler abonnementsservice. Fordele: Du er altid sikker på at have et gyldigt kort. Du slipper for at tænke på billet, klippekort og fornyelse af periodekort hver måned. Du sparer tid, fordi kortet bliver sendt direkte til dig og betaling sker automatisk. Kortet kan bruges hele året også i fritiden. Sådan tilmelder du dig: Tilmeldingskupon: For at blive tilmeldt skal du have et stamkort, hvis ikke du allerede har et. Stamkort kan du få på alle DSB stationer og kortsalgssteder i Hovedstadsområdet. Husk et foto (35 x 35 mm). Du skal også udfylde en tilmeldingskupon. 1. Tilmeldingskuponen kan du aflevere på alle DSB stationer i Hovedstadsområdet. Hvis Movia modtager din tilmelding inden den 5. i måneden, får dit kort gyldighed fra starten af næste måned. 2. Hvis du afleverer din tilmeldingskupon på ét af de nedenstående salgssteder, går ekspeditionen hurtigere. Her er indleveringsfristen den 10. i måneden. Samme frist gælder, hvis du sender kuponen til: DSB Kundecenter, Abonnementservice, Postboks 340, 0900 KHC. Her kan du tilmelde dig dit abonnement: Hillerød station (Denne er den nærmeste, men der findes også andre stationer). Bonus: Tilmeldingskuponen skal underskrives af forældrene. Derfor kan tilmelding til abonnementsservice ikke ske via internettet. Men tilmeldingskuponen kan udskrives fra internettet. Efter 12 måneders uafbrudt medlemskab opnås en bonus. Side 6

7 Udbetaling af bonus sker via betalingsservice i begyndelsen af den første måned af det næste abonnementsår. Mistede kort: Mistes et periodekort, udstedes erstatningskort fra de salgssteder, der er tilsluttet abonnementsservice. Foto medbringes. Abonnementsservice udsteder 1 erstatningskort uden beregning for hver 12 måneder. Ved udstedelse af flere erstatningskort opkræves gebyr. Børn med abonnementskort: På et kort til børn og unge kan der gratis medtages et barn under 12 år. Stoppesteder for bus 362: Minuttal ved Alme Skoles busstoppested: Bus mod Gilleleje minuttal: 04 Bus mod Græsted minuttal: 38 Bussen kan afgå 3-5 min. før angivet tid! Side 7

8 Bøger Skolen stiller bøger gratis til rådighed. Bøgerne skal indbindes og behandles godt. Bortkomne bøger kan kræves erstattet. Børne- og Familierådgivningen Skolen har et godt samarbejde med skolepsykologerne på Børne- og Familierådgivningen i Gribskov Kommune omkring indstilling til specialundervisning. Vi samarbejder også i tilfælde, hvor elever har vanskeligheder i det sociale samspil. Forældrene inddrages i samarbejdet. Cykelsponsorløb Skolen afholder hvert andet år et cykelsponsorløb (ulige årstal) til fordel for skolens elever. Elevsamtaler Elever i 8. og 9. kl. har en årlig samtale med klasselæreren om deres faglige og sociale situation i skolen. Erhvervspraktik 9. kl. er som et led i erhvervs- og uddannelsesorienteringen, 1 uge i erhvervspraktik. 8. kl. er på besøg på forskellige ungdomsuddannelser (se også UU-vejleder). Ferier og fridage Alme Skole følger den kommunale ferieplan, som foreligger ca. ½ år før skoleåret begynder. I tilfælde af skoledage på lørdage kan efterfølgende fridage komme på tale. Flytning Ved flytning meldes ny adresse og tlf.nr. straks til skolen. Flyttes barnet til en anden skole, meddeles os den nye skoles adresse, så vi kan sende en flyttemeddelelse. Skolepenge betales for hele den måned, hvori udmeldelsen sker. Folkeskolens afgangsprøve Vi tilbyder eleverne i 9. kl. at kunne aflægge folkeskolens afgangsprøver. Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) Alme Skole indgår i et frugtbart fællesskab med godt 35 andre kristne friskoler i Danmark. I FKF s sekretariat kan vi hente hjælp på det administrative og skolepolitiske område. FKF formidler også inspiration til lærere og øvrige ansatte. Skolerne er både økonomisk og ledelsesmæssigt helt selvstændige og uafhængige. FKF s hjemmeside: Side 8

9 Forsikring Skolen har ikke en elevforsikring, så vi anbefaler, at man selv tegner en familieulykkesforsikring. Det er hjemmet, der skal erstatte skader ved almindelig harmløs leg. Forældresamarbejdet Forældredage. Der er afsat 5 dage i skoleåret, hvor forældrene indbydes til at overvære undervisningen. (se aktivitetskalender) Klasseforældremøder. I de enkelte klasser afholdes møder, hvor der orienteres om det faglige, og hvor klassens ve og vel som helhed tages op. I bhkl., 1. kl., 7.kl. og 9.kl. afholdes 2 årlige møder. I øvrige klasser afholdes 1 møde årligt. Forældresamtaler. Der indbydes til samtale om den enkelte elev. Klasselæreren og en anden af klassens lærere vil være til stede. Bhkl. 5. kl.: To samtaler årligt. Eleven inviteres med således: kl. til anden samtale. 5. kl. til begge samtaler, kl.: En samtale årligt hvortil eleven inviteres med. Foto Hvert andet år (lige årstal) tages i efteråret skolefoto med portræt af alle elever. Det er frivilligt, om man ønsker at købe. Fripladstilskud Der er mulighed for at søge tilskud til skolepengene og til SFO-betalingen. I aug./sep. sendes ansøgningsskemaer ud pr. mail til forældrene. De udfyldes og tilbagesendes, hvis man ønsker at komme i betragtning pågældende skoleår. Fripladstilskuddet, som uddeles i februar, fordeles blandt ansøgerne efter bl.a. personlig indkomst og antal søskende. Fritagelse Med angivelse af årsag spørges fri i god tid forinden. Ved én dag spørges klasselæreren, ved flere dage skolelederen. Benyt meddelelsesbog eller telefon. Fravær bør begrænses mest muligt. Første skoledag aug kl. 16. aug. Bh.kl. Gaver til skolen Alme Skole har for nylig bygget hal, så pengegaver modtages med tak. Hvis man ønsker at betænke Alme Skole med testamentariske gaver, er det også en kærkommen mulighed. Ønsker man skattefradrag kan pengene indbetales til Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) til Skolepuljen. Henvend jer til skolen eller til FKF på tlf Side 9

10 Glemte sager Skriv navn i jakker o. lign. Glemt tøj opbevares i en beholder resten af måneden, hvor det kan gennemses. Derefter opbevares tøjet en måned i kælderen i kontorbygning. Ikke afhentet tøj afleveres til hjælpearbejde. Idrætstøj, håndklæde Til hver idrætstime medbringes skiftetøj til gymnastik samt håndklæde til bad. Udendørssko må ikke benyttes indendørs. Fritagelse forespørges af forældrene skriftligt/evt. pr. tlf. Indskrivning til bh.kl. og 1. kl. (6. nov kl ) Man kan ringe og få sit barn skrevet op til en børnehaveklasse ud i fremtiden. Selve indmeldelsen sker ved indskrivning på skolen i december måned - godt et halvt år før skolestart. Det er her en forudsætning, at der forud har været en personlig samtale med skolelederen om skolens egenart og barnets skoleparathed. Info-materiale Interesserede kan få tilsendt skolens informationsmateriale ved at henvende sig til skolen. Informationer kan også ses på skolens hjemmeside Karakterer Ældste årgange gives standpunktskarakterer i prøveforberedende fag samt evt. i enkelte andre fag. Elever i 6. og 7.kl. gives 2 gange og elever i 8. og 9. kl. gives 3 gange årligt. Ved termins- og årsprøver gives også karakterer. 7- trins skalaen benyttes. Konfirmandundervisning Vore elever konfirmeres i 8. kl. Sognepræst Ole Backer Mogensen, Græsted forestår konfirmandforberedelsen. Undervisningen foregår på skolen. Elever, der ikke ønsker at blive konfirmeret, følger undervisningen som kristendomskundskabstimer (med mindre tilsvarende undervisning følges andet steds). Konfirmation Konfirmation i skoleåret 2012/13: den 20/ i Græsted Kirke. Lejrskoler 9. kl. i efteråret 2012 Sydengland/London sprogskole + lejrskole 7. kl. i efteråret 2012 Bornholm 5. kl. i foråret 2013 Falster Side 10

11 Lektier. Skolen har en lektieordning omhandlende elevernes hjemmearbejde. Eleverne skal fra 3. kl. føre en lektiekalender. Lus Giv straks skolen besked, hvis barnet får lus. Et barn, der har fået lus, må ikke komme i skole, før der er påbegyndt behandling. Skolen informerer klassens øvrige hjem, som derefter bedes undersøge deres barn/børn for lus. Meddelelser Nyhedsbreve og andre meddelelser fra skolen sendes med børnene hjem. Meddelelsesbog, fritagelser Meddelelsesbogen er en forbindelse mellem skole og hjem og skal medbringes hver dag. Årsag til evt. fravær skrives heri eller meddeles pr. telefon. Musikskole Elever kan tilmelde sig den kommunale musikskole. Skolen har et tilbud om hold i musik og bevægelse samt tilbud om soloundervisning i sang og klaver ved musikpædagog Eva Skade Rasmussen. Endvidere har skolen to bands (5. 6. kl. og 7. 8.kl.) Musical Forældre og søskende indbydes til et festligt arrangement, hvor elever fra kl. optræder med drama og sang. Mælkeordning Skolemælk bestilles og betales i august og januar via Mejeriernes Skolemælksordning. Bestillingssedler udleveres på skolen ved skoleårets start eller på Nyhedsbreve Fællesbreve til hjemmene sendes med børnene hjem ca. en gang månedlig med bl.a. nyheder, orientering, opråb, kalender. Nyhedsbrevene kan også læses på skolens hjemmeside. Påklædning Man skal vise hinanden respekt også gennem sin påklædning. Uden det måske er ønsket, kan man i sin påklædning komme til at virke udfordrende. Det kan være f.eks. bare maver, gennemsigtige eller nedringede bluser, T- shirts med udfordrende budskaber. Det mener vi ikke, hører hjemme i skolen. Tal evt. med børnene/de unge om, at det er vigtigt ikke at sende forkerte signaler gennem påklædningen. Det er både et spørgsmål om egen tryghed og et hensyn til dem, de færdes imellem. Side 11

12 Ringetider time tider 1. modul pause morgensang modul frokostpause 3. modul pause 4. modul Rygning Elever må ikke ryge på skolen. Medarbejdere ryger ikke på skolen. SFO ordning Skolen har skolefritidsordning med 78 børn fra bhkl.-3.kl. Se SFO-folder. Skolesundhedsplejerske Lisbeth Dam foretager på skolen et sundhedscheck på eleverne i bh.kl., 1.kl., 3.kl., 5.kl., 7. kl. og 9.kl. Specialundervisning Elever, der har behov for ekstra hjælp til læse-/staveindlæring, kan med forældrenes medvirken indstilles til specialundervisning. Der vil typisk først tages læseprøver. Evt. fulgt op af prøver af bl.a. hukommelses- og opfattelsesevnen. Det sker i samarbejde med en skolepsykolog fra Børne- og Familierådgivningen der skal vurdere behovet, og hvordan der evt. skal sættes ind. Sommer-mix 28. juni Fællestime hvor eleverne fremfører sang og musik. Forældre er velkomne. Sygdom og andet fravær I tilfælde af sygdom og andet fravær for elever i bh.kl., 1. kl. og 2. kl. beder vi forældrene ringe inden skoletid og sygemelde barnet. For elever i 3. kl kl. skriver forældrene i stedet dato og årsag til fravær i meddelelsesbogen, som dagen efter vises til klasselæreren. Side 12

13 For elever, der er tilmeldt SFO, skal der også ske framelding der. Tandlæge Fra tandklinikken kommer de og viser 3. kl., hvordan man bedst børster tænder. Endvidere vil der være en dag med bh.kl., hvor der bl. a. fortælles om bakterier m.v. Konsultationstider til klinikken i Græsted sendes til hjemmene. Translokation 26. juni 2013 arrangeres en festlig translokation for skolens 9. klasse og deres forældre. Ture Der arrangeres ture for hver klasse. Der må påregnes en mindre egenbetaling for nogle af disse ture. UU-vejledning (Ungdommens Uddannelsesvejledning) UU-vejlederen kommer og giver vejledning på 7.-9.klasetrin og deltager i nogle klasseforældremøder. UUvejlederen er nu Erik Magius. Undervisningens indhold Forældre har mulighed for at følge med i, hvad der undervises i. Læseplaner for fagene med formål, delmål (for nogle fags vedkommende), slutmål og læseplaner for undervisningen kan ses på skolens hjemmeside. Derudover har vi udfærdiget læseplaner for fagene kristendomskundskab, natur/teknik, musik, seksualundervisning og færdselslære. I øvrige fag benyttes folkeskolens læseplaner. Årsplaner over undervisningen i dansk og matematik præsenteres på klasseforældremøderne. Årsplaner for de enkelte fag og klasser kan i øvrigt ses på hjemmesiden. Vedtægter Alme Skoles vedtægter kan fås på skolen. De udleveres altid ved indmeldelse. Ventetid Ved ophold på skolen udenfor barnets skoletid, skal elever i bh.kl kl. være i SFO, og der betales herfor. Øvrige elever, der venter, får anvist et lokale Side 13

14 Åbent Hus Lørdag den 27. oktober 2012 kl er skolen åben. Det er specielt for interesserede, der endnu ikke har børn på skolen. Side 14

15 Ordens- og væreregler for Alme Skole Overordnet Alme Skole er en kristen friskole, og det forventes, at du har respekt for skolens særkende: - at du ikke bander eller misbruger Guds navn, - at du taler sandt og bruger et pænt sprog, - at du tager ansvaret for det, du gør fx siger til, hvis du slår noget i stykker. Over for lærere Det forventes, at du taler pænt og retter dig efter lærerens besked. Over for elever - Det forventes, at du er en god kammerat. - Det forventes, at du bidrager til et godt fællesskab - Det forventes, at du er med til at gøre andre trygge og glade og ikke mindst dem, der er yngre end dig selv. Materiel og bøger - Det forventes, at du hjælper til med at holde skolen pæn. - Det forventes, at du hjælper til med at klasselokalet og opholdsområderne efterlades i ryddelig stand. - Det forventes, at du værner om stole, borde og andet inventar. - Det forventes, at du binder bøgerne ind. Ved ødelæggelse eller bortkomst af materiel eller bøger kan skolen kræve erstatning. Side 15

16 IT og brug af computere på skolen. Skolen råder over et antal stationære og bærbare PC er, som kan benyttes i undervisningen. Eleverne må ikke hente på nettet eller benytte materiale, som ikke er sobert og kan forsvares i forhold til skolens kristne grundlag. Der må ikke downloades film. Ovenstående regler gælder både skolens og egne computere. Elever, som ikke respekterer disse retningslinjer, vil få en henstilling fra læreren, og kan udelukkes for brugen af internettet. Man meddeler læreren, hvis noget går i stykker. Inde - ikke støje, løbe eller tumle - ingen fødder på bordene - ikke sidde i vindueskarmen - Du må sidde i sofaen med fodtøj på gulvet og hynderne på deres plads - ikke lege ved dørene - klaveret må kun benyttes med musiklærerens tilladelse - Stil tasken uden for klassen, når du skifter klasse i et ude-frikvarter - Intet boldspil. Bolden bæres ind og ud. Side 16

17 Ude - kun på skolens område - fodbold kun på fodboldbanen - affald i affaldskurv - gynger i haven højst to på ad gangen (lille: bh.kl.-4.kl., stor: 5.kl.-9.kl.) - cyklen trækkes ned ad bakken - frugt fra haven må spises, men ikke kastes med - vinter: kun kaste med sne på boldbaner Mobiltelefoner Har du en mobil med i skole, må den ikke forstyrre og skal benyttes med respekt for andre. Derfor: - mobilen må ikke benyttes til optagelse af lyd og billeder Bhkl.-3.kl.: - mobilen må hverken være tændt i skoletiden eller i SFO, men skal ligge i tasken kl.: - mobilen må ikke være tændt i timerne eller ved morgensang - den må ikke ligge fremme eller være tændt i timerne, men skal ligge i tasken Konfiskeres en mobiltelefon, kan den ved lejlighed afhentes på kontoret af forældrene. I øvrigt -rygning er ikke tilladt -spiritus og stoffer må ikke forefindes på skolen -der må høres musik med hovedtelefon på mobil eller I-pod i frikvartererne og i ventetimer. Side 17

18 Duksepligter Efter hver time: - tavle tørres af - papir m.m. op fra gulvet før og efter frokost endvidere: - hente mælk - tørre borde af - tømme skraldespande - tørre mælkekasse/taske af - bringe mælkekasse/taske på plads i køleskab efter sidste time i et lokale: - vinduer lukkes - om nødvendigt grovfejes - checke at stolene sættes op, at bordene er ryddede og rene - tømme skraldespande - slukke lys - reoler i orden Busregler Skolen forventer, at elever, der benytter bus, respekterer chaufføren og de øvrige passagerer samt behandler bussen godt. Herunder er angivet nogle enkle regler, som derfor skal følges. 1. Alle skal opholde sig på plænen eller stien, indtil bussen holder helt stille og busvagten giver tegn. Bh.-3.kl. føres først ned til bussen. Gå derefter stille og roligt ind i bussen. 2. Giv plads til andre. Ryk ind på sæderne og lad andre komme forbi. 3. Ingen sko og støvler på sæderne. 4. Vis hensyn til medpassagerer, bl.a. ved ikke at være højrøstet eller at fare omkring. 5. Mad, drikkevarer og tyggegummi må ikke nydes i bussen. 6. Når du skal hjem og står af bussen: Gå aldrig over vejen, før bussen er kørt!!! Side 18

19 Adresseliste Alme Skole, Almevej 51, 3230 Græsted Hjemmeside: Bank/konto: Nordea Kontor (tlf.) Lærerværelse SFO Skoleleder Peter Skov Thomsen, Bakkevej 6, 3230 Græsted Viceskoleleder Torben Frederiksen, Møllevej 28, 3400 Hillerød mobil Lærere Alice Skovenborg, Præstevænget 105, 3230 Græsted Anne Christine Oppenlænder, Bj.Andersensvej 18, Græsted Anne Mette Drachmann, Ramsager 38, 3230 Græsted Helle Flensted-Jensen, Erantisvej 3, Tulstrup, 3400 Hillerød Henriette Juul Larsen, Birkely 97, 3200 Helsinge Ingeborg Jensen, Østerdalen 19, 1.sal, 3230 Græsted Inger Sode-Larsen, Højbjergvej 2, 3230 Græsted Jan Poulsen, Græsted Stationsvej 61, 3230 Græsted Kari Bredtoft, Bolværket 9, 3400 Hillerød Karin Skov Thomsen, Bakkevej 6, 3230 Græsted Lillian Hjøllund Jessen, Lauritzensvej 5, 3400 Hillerød Mathias Toft, Skovhøjen 13, 3230 Græsted Maria Myhre Bech, Kagerup Stationsvej 35, 3200 Helsinge Niels Byrial Jensen, Byvej 8, 3200 Helsinge Noa Szilas, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød Niels Hørlück, Mårumvej 4, 3230 Græsted Tina Malmvig, Kringelholm 7, 3250 Gilleleje. (bh.kl.leder) Ulla Rejkjær, Rentemestervej 4, 3400 Hillerød Vivian Vikner, Tranekærvej 6, 3250 Gilleleje (fast vikar) Pedel/serviceleder Preben Pihl, Østergade 59, 3200 Helsinge mobil Sekretær/forretningsfører Anette Wind, Regnbuen 9, 3400 Hillerød (forretningsfører) SFO-medarbejdere Lone Roberts, Engen 10, 3490 Kvistgård (SFO-leder) Edith Skov, Stationsvej 63a, 3230 Græsted Ruth Larsen, Dragstrupvej 5, 3250 Gilleleje Vibeke Hjorth Henningsen, Grønnevang 207, 3250 Gilleleje Skolens bestyrelse Anders Engell-Kofoed, Præstevejen 6 C, 3230 Græsted (formand) Stig Richard Hansen, Husmandsvejen 38, 3250 Gilleleje Karen Stølen, Græsted Hovedgade 6B, 3230 Græsted (sekr.) Thorbjørn Kloster, Engen 8, 3250 Gilleleje (økonomi) Lise Bernhard, Pårupvej 66, 3230 Græsted (næstformand) Side 19

20 Joan Gierringe, Jydebjergvej 16, 3230 Græsted Leif Andreasen, Græsted Stationsvej 53, 3230 Græsted Andre AKT-vejleder, Niels Jensen Børne- og Familierådg., Birkevang 214, 3250 Gilleleje Skolesundhedsplejerske Lisbeth Dam (kl.13-14) Skoletandplejen, Græsted Tilsynsførende Jesper Storm Nørskov UU-vejleder Erik Magius (mail: Side 20

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet.

skolen på alle niveauer. Fordi for os er forældresamarbejde og involvering mere end blot end formalitet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Generelt om skolen.5 Styrelse..7 At være forældre på skolen...8 Adresseændring.12 Billeder... 12 Lilleskolens Billedskole.. 12 Den 7. Himmel - en

Læs mere

Velkommen til børnehaveklassen!

Velkommen til børnehaveklassen! Velkommen til børnehaveklassen! Mandag den 18. august 2014 starter den nye 0. klasse på Kildeskolen. Overgangen fra børnehave til skole, kaldet indskolingen, er en spændende tid, hvor barnet oplever et

Læs mere

Selvejende institution

Selvejende institution Selvejende institution 2012/2013 Roskilde private Realskole Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ALKOHOL Elever må under ingen omstændigheder indtage eller medbringe alkohol

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K

Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K Å r s i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 GENEREL INFORMATION ÅRSPLAN 2015-2016 B I L L E S B O R G S K O L E N. D K G E N E R E L I N F O R M AT I O N B I L L E S B O R G S K O L E N Andagter & Fællessamlinger

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014

Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 Egebakkeskolen A-Å 2013-2014 AKT-lærere - Egebakkeskolen har to AKT-lærere, (Adfærd, Kontakt, Trivsel) Annette Sperlig og Margit Foldager. Disse arbejder sammen med ledelsen og klassens lærere om elevernes

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

års- og orienteringshæfte

års- og orienteringshæfte 20 11 års- og orienteringshæfte Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 6 Skolens bestyrelse 12 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Myretuen og 4. klasse klub 16 Praktiske

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere

Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger

Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger Administrationen Skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil Souschef Rasmus Bonde Administrativ leder Lene Carlsson Afdelingsleder for idrætsskolen Daniel Bundgaard Sekretær Karin Fisker Sekretær Marija Dordevic

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere