Alme Skole. Kristen Friskole INFORMATIONER 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alme Skole. Kristen Friskole INFORMATIONER 2012/13"

Transkript

1 Alme Skole Kristen Friskole INFORMATIONER 2012/13

2 Side 2

3 Alme Skole - på et godt grundlag! Status, grundlag og formål Alme Skole bygger sit virke på bibelen som Guds ord og den evangelisklutherske bekendelse. Skolen er en selvejende institution med tilknytning til Luthersk Missionsforening. Skolens dobbelte formål er at give en kvalificeret undervisning i skolens fag samt gennem kristendomsundervisningen og morgenandagter at give eleverne et fyldigt kendskab til de bibelske beretninger og kristen tro og liv. Det kristne livs- og menneskesyn ligger til grund for al undervisning og samvær. Skolens profil uddybes på hjemmesiden. Historie - kort Alme Skole blev som kristen friskole oprettet 1981 af nogle forældre. De ønskede en skole, hvor deres børn kunne få den kristne børnelærdom uden at bibelens troværdighed som Guds ord blev draget i tvivl. Man købte til formålet Alme Skole, hvorfra de sidste elever kort forinden var flyttet til Græsted Skole. Friskolen begyndte med kun 14 elever og en flok engagerede forældre. Elevtallet var vokset til omkring 120 elever ved årtusindskiftet. I dag er elevtallet ca Bygninger Den gamle skole, som man overtog, bestod af to klasselokaler, gymnastiksal samt lærerbolig. Bygningerne, der er fra 1923, er solidt håndværk og fremstår præsentable. Hertil er ad flere gange bygget klasselokaler. Der er bibliotek og faglokaler til musik, billedkunst, hjemkundskab, fysik samt edb. I 2009 blev der yderligere bygget en sportshal. Elevtal Skolen har pr. 5/ elever i bh.kl. - 9.kl. Klassekvotient Da det er vigtigt for os at bevare skolen som et lille trygt miljø, ønsker vi fortsat kun èt spor med max. 22 elever i de yngste klasser og fra 3. kl. max. 24 elever. Økonomi Som godkendt af Undervisningsministeriet modtager Alme Skole tilskud fra staten efter friskoleloven. Det sker under forudsætning af, at forældrene selv Side 3

4 gennem skolepenge dækker en mindre del af skolens drift. Ved henvendelse kan forældre få skolens reviderede regnskab til gennemsyn. Bestyrelse Skolens øverste myndighed er en bestyrelse på 7 medlemmer. To medlemmer vælges af Luthersk Missionsforening i Nordsjælland, to medlemmer vælges af skolekredsen, et medlem vælges af Foreningen af Kristne Friskoler og to medlemmer vælges af forældrekredsen. Bestyrelsen ansætter skoleleder, lærere og andet fast personale og er ansvarlig for skolens drift. Skolekreds Forældre og venner af skolen der vil være med til at drage omsorg for, at skolen fastholdes på dens grundlag og formål. Der afholdes et årligt skolekredsmøde, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen. Nærmere oplysninger kan indhentes hos bestyrelsen. Forældrekreds Alle forældre til børn på skolen skal respektere, at skolen drives efter sit grundlag og formål. Forældrene vælger for en 4 års periode en (eller flere) tilsynsførende, der fører tilsyn med, at undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældrekredsen vælger to medlemmer til bestyrelsen. Undervisningsfag Prøveforberedende fag: dansk, matematik, fysik/kemi, biologi, engelsk, tysk, historie, geografi og samfundsfag. Andre fag: Natur/teknik, kristendom (2 timer/uge), billedkunst, musik, idræt, sløjd, håndgerning, hjemkundskab. Fortælletimer for yngste klasser med eventyr, historier og erindringer. Sang- og musikundervisning på alle klassetrin. Obligatoriske emner: seksualundervisning, færdselslære, uddannelses- og erhvervsorientering, oplysning om tobak, alkohol og narkotika. P-fag, praktiske/kreative, for de ældste klasser: boldspil, tennis, badminton, musical, kreativt værksted, udesløjd, hjemkundskab, m.fl. Værdier I skolens trivselsplan redegøres for 4 værdibegreber som er centrale på Alme Skole. Det er ANSVARLIGHED, POSITIVT SELVVÆRD, FÆLLESSKABS FØLELSE OG RUMMELIGHED. Side 4

5 VÆSENTLIGE INFORMATIONER- alfabetisk ordnet (Informationerne findes også på skolens hjemmeside) Aflevering/afhentning af elever Aflevering og afhentning af elever i bil må kun ske på P-pladserne. Standsning og parkering er ikke tilladt på busvendepladsen. Aktivitetskalender Kalender over skoleårets arrangementer kan ses på hjemmesiden (aktiviteter). AKT-vejleder A står for adfærd, K for kontakt og T for trivsel. AKT-vejlederen (Niels Jensen) er en ressource person i opgaven at fremme den enkeltes trivsel og et godt socialt samspil. AKT opgaverne består i supervision og rådgivning af lærere og samtaler med den enkelte elev eller klasser. "Alme-nyt" Skolebladet udkommer 2 gange årligt. Almestue Skolen afholder et marked hvert andet år i november måned til fordel for skolen (lige årstal). Elever, forældre, venner og skolens medarbejdere er engagerede. Betaling Skolepengene forfalder til betaling forud den 1. i måneden. Der betales i 11 mdr. Skolepenge for skoleåret 2012/13 1. barn: kr./md 2. barn: 640 kr./md øvrige børn gratis. Betaling via PBS. Betaling for skolefritidsordning: se SFO-folderen samt under fripladstilskud. Der er forældrebetaling til lejrskoler. Det samme kan gælde for nogle af klassens eskursioner. Bibliotek Der er en ugentlig lånetime for hver klasse på skolebiblioteket. Side 5

6 Billedskole Vore elever kan tilmelde sig den kommunale Billedskole. Buskørsel, HT, For alle elever benyttes HT-bus 362: Forældrene sørger selv for at bestille/købe månedskort. For bestilling af månedskort henvises til Movia s hjemmeside: nementsservice/pages/abonnementsservice.aspx Nedenfor er kort nævnt nyttige oplysninger i forbindelse med bestilling af månedskort: Priser: Periodekort for børn 0-15 år pr. md. 2 zoner: kr. 170,00 3 zoner kr. 235,00 Bestilling af kort: Vi anbefaler abonnementsservice. Fordele: Du er altid sikker på at have et gyldigt kort. Du slipper for at tænke på billet, klippekort og fornyelse af periodekort hver måned. Du sparer tid, fordi kortet bliver sendt direkte til dig og betaling sker automatisk. Kortet kan bruges hele året også i fritiden. Sådan tilmelder du dig: Tilmeldingskupon: For at blive tilmeldt skal du have et stamkort, hvis ikke du allerede har et. Stamkort kan du få på alle DSB stationer og kortsalgssteder i Hovedstadsområdet. Husk et foto (35 x 35 mm). Du skal også udfylde en tilmeldingskupon. 1. Tilmeldingskuponen kan du aflevere på alle DSB stationer i Hovedstadsområdet. Hvis Movia modtager din tilmelding inden den 5. i måneden, får dit kort gyldighed fra starten af næste måned. 2. Hvis du afleverer din tilmeldingskupon på ét af de nedenstående salgssteder, går ekspeditionen hurtigere. Her er indleveringsfristen den 10. i måneden. Samme frist gælder, hvis du sender kuponen til: DSB Kundecenter, Abonnementservice, Postboks 340, 0900 KHC. Her kan du tilmelde dig dit abonnement: Hillerød station (Denne er den nærmeste, men der findes også andre stationer). Bonus: Tilmeldingskuponen skal underskrives af forældrene. Derfor kan tilmelding til abonnementsservice ikke ske via internettet. Men tilmeldingskuponen kan udskrives fra internettet. Efter 12 måneders uafbrudt medlemskab opnås en bonus. Side 6

7 Udbetaling af bonus sker via betalingsservice i begyndelsen af den første måned af det næste abonnementsår. Mistede kort: Mistes et periodekort, udstedes erstatningskort fra de salgssteder, der er tilsluttet abonnementsservice. Foto medbringes. Abonnementsservice udsteder 1 erstatningskort uden beregning for hver 12 måneder. Ved udstedelse af flere erstatningskort opkræves gebyr. Børn med abonnementskort: På et kort til børn og unge kan der gratis medtages et barn under 12 år. Stoppesteder for bus 362: Minuttal ved Alme Skoles busstoppested: Bus mod Gilleleje minuttal: 04 Bus mod Græsted minuttal: 38 Bussen kan afgå 3-5 min. før angivet tid! Side 7

8 Bøger Skolen stiller bøger gratis til rådighed. Bøgerne skal indbindes og behandles godt. Bortkomne bøger kan kræves erstattet. Børne- og Familierådgivningen Skolen har et godt samarbejde med skolepsykologerne på Børne- og Familierådgivningen i Gribskov Kommune omkring indstilling til specialundervisning. Vi samarbejder også i tilfælde, hvor elever har vanskeligheder i det sociale samspil. Forældrene inddrages i samarbejdet. Cykelsponsorløb Skolen afholder hvert andet år et cykelsponsorløb (ulige årstal) til fordel for skolens elever. Elevsamtaler Elever i 8. og 9. kl. har en årlig samtale med klasselæreren om deres faglige og sociale situation i skolen. Erhvervspraktik 9. kl. er som et led i erhvervs- og uddannelsesorienteringen, 1 uge i erhvervspraktik. 8. kl. er på besøg på forskellige ungdomsuddannelser (se også UU-vejleder). Ferier og fridage Alme Skole følger den kommunale ferieplan, som foreligger ca. ½ år før skoleåret begynder. I tilfælde af skoledage på lørdage kan efterfølgende fridage komme på tale. Flytning Ved flytning meldes ny adresse og tlf.nr. straks til skolen. Flyttes barnet til en anden skole, meddeles os den nye skoles adresse, så vi kan sende en flyttemeddelelse. Skolepenge betales for hele den måned, hvori udmeldelsen sker. Folkeskolens afgangsprøve Vi tilbyder eleverne i 9. kl. at kunne aflægge folkeskolens afgangsprøver. Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) Alme Skole indgår i et frugtbart fællesskab med godt 35 andre kristne friskoler i Danmark. I FKF s sekretariat kan vi hente hjælp på det administrative og skolepolitiske område. FKF formidler også inspiration til lærere og øvrige ansatte. Skolerne er både økonomisk og ledelsesmæssigt helt selvstændige og uafhængige. FKF s hjemmeside: Side 8

9 Forsikring Skolen har ikke en elevforsikring, så vi anbefaler, at man selv tegner en familieulykkesforsikring. Det er hjemmet, der skal erstatte skader ved almindelig harmløs leg. Forældresamarbejdet Forældredage. Der er afsat 5 dage i skoleåret, hvor forældrene indbydes til at overvære undervisningen. (se aktivitetskalender) Klasseforældremøder. I de enkelte klasser afholdes møder, hvor der orienteres om det faglige, og hvor klassens ve og vel som helhed tages op. I bhkl., 1. kl., 7.kl. og 9.kl. afholdes 2 årlige møder. I øvrige klasser afholdes 1 møde årligt. Forældresamtaler. Der indbydes til samtale om den enkelte elev. Klasselæreren og en anden af klassens lærere vil være til stede. Bhkl. 5. kl.: To samtaler årligt. Eleven inviteres med således: kl. til anden samtale. 5. kl. til begge samtaler, kl.: En samtale årligt hvortil eleven inviteres med. Foto Hvert andet år (lige årstal) tages i efteråret skolefoto med portræt af alle elever. Det er frivilligt, om man ønsker at købe. Fripladstilskud Der er mulighed for at søge tilskud til skolepengene og til SFO-betalingen. I aug./sep. sendes ansøgningsskemaer ud pr. mail til forældrene. De udfyldes og tilbagesendes, hvis man ønsker at komme i betragtning pågældende skoleår. Fripladstilskuddet, som uddeles i februar, fordeles blandt ansøgerne efter bl.a. personlig indkomst og antal søskende. Fritagelse Med angivelse af årsag spørges fri i god tid forinden. Ved én dag spørges klasselæreren, ved flere dage skolelederen. Benyt meddelelsesbog eller telefon. Fravær bør begrænses mest muligt. Første skoledag aug kl. 16. aug. Bh.kl. Gaver til skolen Alme Skole har for nylig bygget hal, så pengegaver modtages med tak. Hvis man ønsker at betænke Alme Skole med testamentariske gaver, er det også en kærkommen mulighed. Ønsker man skattefradrag kan pengene indbetales til Foreningen af Kristne Friskoler (FKF) til Skolepuljen. Henvend jer til skolen eller til FKF på tlf Side 9

10 Glemte sager Skriv navn i jakker o. lign. Glemt tøj opbevares i en beholder resten af måneden, hvor det kan gennemses. Derefter opbevares tøjet en måned i kælderen i kontorbygning. Ikke afhentet tøj afleveres til hjælpearbejde. Idrætstøj, håndklæde Til hver idrætstime medbringes skiftetøj til gymnastik samt håndklæde til bad. Udendørssko må ikke benyttes indendørs. Fritagelse forespørges af forældrene skriftligt/evt. pr. tlf. Indskrivning til bh.kl. og 1. kl. (6. nov kl ) Man kan ringe og få sit barn skrevet op til en børnehaveklasse ud i fremtiden. Selve indmeldelsen sker ved indskrivning på skolen i december måned - godt et halvt år før skolestart. Det er her en forudsætning, at der forud har været en personlig samtale med skolelederen om skolens egenart og barnets skoleparathed. Info-materiale Interesserede kan få tilsendt skolens informationsmateriale ved at henvende sig til skolen. Informationer kan også ses på skolens hjemmeside Karakterer Ældste årgange gives standpunktskarakterer i prøveforberedende fag samt evt. i enkelte andre fag. Elever i 6. og 7.kl. gives 2 gange og elever i 8. og 9. kl. gives 3 gange årligt. Ved termins- og årsprøver gives også karakterer. 7- trins skalaen benyttes. Konfirmandundervisning Vore elever konfirmeres i 8. kl. Sognepræst Ole Backer Mogensen, Græsted forestår konfirmandforberedelsen. Undervisningen foregår på skolen. Elever, der ikke ønsker at blive konfirmeret, følger undervisningen som kristendomskundskabstimer (med mindre tilsvarende undervisning følges andet steds). Konfirmation Konfirmation i skoleåret 2012/13: den 20/ i Græsted Kirke. Lejrskoler 9. kl. i efteråret 2012 Sydengland/London sprogskole + lejrskole 7. kl. i efteråret 2012 Bornholm 5. kl. i foråret 2013 Falster Side 10

11 Lektier. Skolen har en lektieordning omhandlende elevernes hjemmearbejde. Eleverne skal fra 3. kl. føre en lektiekalender. Lus Giv straks skolen besked, hvis barnet får lus. Et barn, der har fået lus, må ikke komme i skole, før der er påbegyndt behandling. Skolen informerer klassens øvrige hjem, som derefter bedes undersøge deres barn/børn for lus. Meddelelser Nyhedsbreve og andre meddelelser fra skolen sendes med børnene hjem. Meddelelsesbog, fritagelser Meddelelsesbogen er en forbindelse mellem skole og hjem og skal medbringes hver dag. Årsag til evt. fravær skrives heri eller meddeles pr. telefon. Musikskole Elever kan tilmelde sig den kommunale musikskole. Skolen har et tilbud om hold i musik og bevægelse samt tilbud om soloundervisning i sang og klaver ved musikpædagog Eva Skade Rasmussen. Endvidere har skolen to bands (5. 6. kl. og 7. 8.kl.) Musical Forældre og søskende indbydes til et festligt arrangement, hvor elever fra kl. optræder med drama og sang. Mælkeordning Skolemælk bestilles og betales i august og januar via Mejeriernes Skolemælksordning. Bestillingssedler udleveres på skolen ved skoleårets start eller på Nyhedsbreve Fællesbreve til hjemmene sendes med børnene hjem ca. en gang månedlig med bl.a. nyheder, orientering, opråb, kalender. Nyhedsbrevene kan også læses på skolens hjemmeside. Påklædning Man skal vise hinanden respekt også gennem sin påklædning. Uden det måske er ønsket, kan man i sin påklædning komme til at virke udfordrende. Det kan være f.eks. bare maver, gennemsigtige eller nedringede bluser, T- shirts med udfordrende budskaber. Det mener vi ikke, hører hjemme i skolen. Tal evt. med børnene/de unge om, at det er vigtigt ikke at sende forkerte signaler gennem påklædningen. Det er både et spørgsmål om egen tryghed og et hensyn til dem, de færdes imellem. Side 11

12 Ringetider time tider 1. modul pause morgensang modul frokostpause 3. modul pause 4. modul Rygning Elever må ikke ryge på skolen. Medarbejdere ryger ikke på skolen. SFO ordning Skolen har skolefritidsordning med 78 børn fra bhkl.-3.kl. Se SFO-folder. Skolesundhedsplejerske Lisbeth Dam foretager på skolen et sundhedscheck på eleverne i bh.kl., 1.kl., 3.kl., 5.kl., 7. kl. og 9.kl. Specialundervisning Elever, der har behov for ekstra hjælp til læse-/staveindlæring, kan med forældrenes medvirken indstilles til specialundervisning. Der vil typisk først tages læseprøver. Evt. fulgt op af prøver af bl.a. hukommelses- og opfattelsesevnen. Det sker i samarbejde med en skolepsykolog fra Børne- og Familierådgivningen der skal vurdere behovet, og hvordan der evt. skal sættes ind. Sommer-mix 28. juni Fællestime hvor eleverne fremfører sang og musik. Forældre er velkomne. Sygdom og andet fravær I tilfælde af sygdom og andet fravær for elever i bh.kl., 1. kl. og 2. kl. beder vi forældrene ringe inden skoletid og sygemelde barnet. For elever i 3. kl kl. skriver forældrene i stedet dato og årsag til fravær i meddelelsesbogen, som dagen efter vises til klasselæreren. Side 12

13 For elever, der er tilmeldt SFO, skal der også ske framelding der. Tandlæge Fra tandklinikken kommer de og viser 3. kl., hvordan man bedst børster tænder. Endvidere vil der være en dag med bh.kl., hvor der bl. a. fortælles om bakterier m.v. Konsultationstider til klinikken i Græsted sendes til hjemmene. Translokation 26. juni 2013 arrangeres en festlig translokation for skolens 9. klasse og deres forældre. Ture Der arrangeres ture for hver klasse. Der må påregnes en mindre egenbetaling for nogle af disse ture. UU-vejledning (Ungdommens Uddannelsesvejledning) UU-vejlederen kommer og giver vejledning på 7.-9.klasetrin og deltager i nogle klasseforældremøder. UUvejlederen er nu Erik Magius. Undervisningens indhold Forældre har mulighed for at følge med i, hvad der undervises i. Læseplaner for fagene med formål, delmål (for nogle fags vedkommende), slutmål og læseplaner for undervisningen kan ses på skolens hjemmeside. Derudover har vi udfærdiget læseplaner for fagene kristendomskundskab, natur/teknik, musik, seksualundervisning og færdselslære. I øvrige fag benyttes folkeskolens læseplaner. Årsplaner over undervisningen i dansk og matematik præsenteres på klasseforældremøderne. Årsplaner for de enkelte fag og klasser kan i øvrigt ses på hjemmesiden. Vedtægter Alme Skoles vedtægter kan fås på skolen. De udleveres altid ved indmeldelse. Ventetid Ved ophold på skolen udenfor barnets skoletid, skal elever i bh.kl kl. være i SFO, og der betales herfor. Øvrige elever, der venter, får anvist et lokale Side 13

14 Åbent Hus Lørdag den 27. oktober 2012 kl er skolen åben. Det er specielt for interesserede, der endnu ikke har børn på skolen. Side 14

15 Ordens- og væreregler for Alme Skole Overordnet Alme Skole er en kristen friskole, og det forventes, at du har respekt for skolens særkende: - at du ikke bander eller misbruger Guds navn, - at du taler sandt og bruger et pænt sprog, - at du tager ansvaret for det, du gør fx siger til, hvis du slår noget i stykker. Over for lærere Det forventes, at du taler pænt og retter dig efter lærerens besked. Over for elever - Det forventes, at du er en god kammerat. - Det forventes, at du bidrager til et godt fællesskab - Det forventes, at du er med til at gøre andre trygge og glade og ikke mindst dem, der er yngre end dig selv. Materiel og bøger - Det forventes, at du hjælper til med at holde skolen pæn. - Det forventes, at du hjælper til med at klasselokalet og opholdsområderne efterlades i ryddelig stand. - Det forventes, at du værner om stole, borde og andet inventar. - Det forventes, at du binder bøgerne ind. Ved ødelæggelse eller bortkomst af materiel eller bøger kan skolen kræve erstatning. Side 15

16 IT og brug af computere på skolen. Skolen råder over et antal stationære og bærbare PC er, som kan benyttes i undervisningen. Eleverne må ikke hente på nettet eller benytte materiale, som ikke er sobert og kan forsvares i forhold til skolens kristne grundlag. Der må ikke downloades film. Ovenstående regler gælder både skolens og egne computere. Elever, som ikke respekterer disse retningslinjer, vil få en henstilling fra læreren, og kan udelukkes for brugen af internettet. Man meddeler læreren, hvis noget går i stykker. Inde - ikke støje, løbe eller tumle - ingen fødder på bordene - ikke sidde i vindueskarmen - Du må sidde i sofaen med fodtøj på gulvet og hynderne på deres plads - ikke lege ved dørene - klaveret må kun benyttes med musiklærerens tilladelse - Stil tasken uden for klassen, når du skifter klasse i et ude-frikvarter - Intet boldspil. Bolden bæres ind og ud. Side 16

17 Ude - kun på skolens område - fodbold kun på fodboldbanen - affald i affaldskurv - gynger i haven højst to på ad gangen (lille: bh.kl.-4.kl., stor: 5.kl.-9.kl.) - cyklen trækkes ned ad bakken - frugt fra haven må spises, men ikke kastes med - vinter: kun kaste med sne på boldbaner Mobiltelefoner Har du en mobil med i skole, må den ikke forstyrre og skal benyttes med respekt for andre. Derfor: - mobilen må ikke benyttes til optagelse af lyd og billeder Bhkl.-3.kl.: - mobilen må hverken være tændt i skoletiden eller i SFO, men skal ligge i tasken kl.: - mobilen må ikke være tændt i timerne eller ved morgensang - den må ikke ligge fremme eller være tændt i timerne, men skal ligge i tasken Konfiskeres en mobiltelefon, kan den ved lejlighed afhentes på kontoret af forældrene. I øvrigt -rygning er ikke tilladt -spiritus og stoffer må ikke forefindes på skolen -der må høres musik med hovedtelefon på mobil eller I-pod i frikvartererne og i ventetimer. Side 17

18 Duksepligter Efter hver time: - tavle tørres af - papir m.m. op fra gulvet før og efter frokost endvidere: - hente mælk - tørre borde af - tømme skraldespande - tørre mælkekasse/taske af - bringe mælkekasse/taske på plads i køleskab efter sidste time i et lokale: - vinduer lukkes - om nødvendigt grovfejes - checke at stolene sættes op, at bordene er ryddede og rene - tømme skraldespande - slukke lys - reoler i orden Busregler Skolen forventer, at elever, der benytter bus, respekterer chaufføren og de øvrige passagerer samt behandler bussen godt. Herunder er angivet nogle enkle regler, som derfor skal følges. 1. Alle skal opholde sig på plænen eller stien, indtil bussen holder helt stille og busvagten giver tegn. Bh.-3.kl. føres først ned til bussen. Gå derefter stille og roligt ind i bussen. 2. Giv plads til andre. Ryk ind på sæderne og lad andre komme forbi. 3. Ingen sko og støvler på sæderne. 4. Vis hensyn til medpassagerer, bl.a. ved ikke at være højrøstet eller at fare omkring. 5. Mad, drikkevarer og tyggegummi må ikke nydes i bussen. 6. Når du skal hjem og står af bussen: Gå aldrig over vejen, før bussen er kørt!!! Side 18

19 Adresseliste Alme Skole, Almevej 51, 3230 Græsted Hjemmeside: Bank/konto: Nordea Kontor (tlf.) Lærerværelse SFO Skoleleder Peter Skov Thomsen, Bakkevej 6, 3230 Græsted Viceskoleleder Torben Frederiksen, Møllevej 28, 3400 Hillerød mobil Lærere Alice Skovenborg, Præstevænget 105, 3230 Græsted Anne Christine Oppenlænder, Bj.Andersensvej 18, Græsted Anne Mette Drachmann, Ramsager 38, 3230 Græsted Helle Flensted-Jensen, Erantisvej 3, Tulstrup, 3400 Hillerød Henriette Juul Larsen, Birkely 97, 3200 Helsinge Ingeborg Jensen, Østerdalen 19, 1.sal, 3230 Græsted Inger Sode-Larsen, Højbjergvej 2, 3230 Græsted Jan Poulsen, Græsted Stationsvej 61, 3230 Græsted Kari Bredtoft, Bolværket 9, 3400 Hillerød Karin Skov Thomsen, Bakkevej 6, 3230 Græsted Lillian Hjøllund Jessen, Lauritzensvej 5, 3400 Hillerød Mathias Toft, Skovhøjen 13, 3230 Græsted Maria Myhre Bech, Kagerup Stationsvej 35, 3200 Helsinge Niels Byrial Jensen, Byvej 8, 3200 Helsinge Noa Szilas, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød Niels Hørlück, Mårumvej 4, 3230 Græsted Tina Malmvig, Kringelholm 7, 3250 Gilleleje. (bh.kl.leder) Ulla Rejkjær, Rentemestervej 4, 3400 Hillerød Vivian Vikner, Tranekærvej 6, 3250 Gilleleje (fast vikar) Pedel/serviceleder Preben Pihl, Østergade 59, 3200 Helsinge mobil Sekretær/forretningsfører Anette Wind, Regnbuen 9, 3400 Hillerød (forretningsfører) SFO-medarbejdere Lone Roberts, Engen 10, 3490 Kvistgård (SFO-leder) Edith Skov, Stationsvej 63a, 3230 Græsted Ruth Larsen, Dragstrupvej 5, 3250 Gilleleje Vibeke Hjorth Henningsen, Grønnevang 207, 3250 Gilleleje Skolens bestyrelse Anders Engell-Kofoed, Præstevejen 6 C, 3230 Græsted (formand) Stig Richard Hansen, Husmandsvejen 38, 3250 Gilleleje Karen Stølen, Græsted Hovedgade 6B, 3230 Græsted (sekr.) Thorbjørn Kloster, Engen 8, 3250 Gilleleje (økonomi) Lise Bernhard, Pårupvej 66, 3230 Græsted (næstformand) Side 19

20 Joan Gierringe, Jydebjergvej 16, 3230 Græsted Leif Andreasen, Græsted Stationsvej 53, 3230 Græsted Andre AKT-vejleder, Niels Jensen Børne- og Familierådg., Birkevang 214, 3250 Gilleleje Skolesundhedsplejerske Lisbeth Dam (kl.13-14) Skoletandplejen, Græsted Tilsynsførende Jesper Storm Nørskov UU-vejleder Erik Magius (mail: Side 20

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014

Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 Håndbog for børn og forældre Skoleåret 2013 2014 1/7 Håndbog for børn og forældre Denne håndbog er en samling af en lang række forskellige praktiske informationer. Idrætsfriskolen er en skole med få regler.

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer

Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER. Nr. Felding skole. - vi trives mens vi lærer Regelmatrise og oplæringsfaser TILHØRER Nr. Felding skole - vi trives mens vi lærer - vi trives mens vi lærer Mød til tiden Gå stille ind og ud af lokalet Sid roligt på din plads Mød forberedt Brug tingene

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Reventlow Lille Skole

Reventlow Lille Skole Reventlow Lille Skole - så kan du lære det! Skolens ABC: A Anstændig påklædning: Det er besluttet af forældre, lærere og ledelse at undertøj ikke skal vises, ligesom bare maver ikke er tilladt. Vi foretrækker

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s.

Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen. Fysiske rammer s. 5. Kontaktpædagog s. 5 Normering s. 5. Moduler s. 5 Ferier og skolefridage s. Indhold Velkommen til Nymarken s SFO s. 3 SFO-tid er god fritid s. 3 Pædagogiske overvejelser s. 3 Mål s. 3 Dagsrytme s. 4 MorgenSFO Skoletid EftermiddagsSFO Mad s. 4 Aktiviteter s. 4 Aktiviteter SFO-tavlen

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Alle på Køng Idrætsfriskole ønsker Jer en lang, meget solrig og dejlig sommerferie!

Alle på Køng Idrætsfriskole ønsker Jer en lang, meget solrig og dejlig sommerferie! 19. juni 2011 Kære børn og forældre! Vi nærmer os Sct. Hans og dermed afslutningen af skoleåret 2010 2011. Et skoleår med mange begivenheder, men også det første hele år i de nye lokaler i de gamle højskolebygninger.

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd

IDÈKATALOG. Ideer. Holdninger. Informationsmateriale for. forældre og klasseforældreråd Side 1 IDÈKATALOG Ideer Forventninger Muligheder Holdninger Informationsmateriale for forældre og klasseforældreråd Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING..3 2. FORVENTNINGER 3 FORVENTNINGER TIL ELEVERNE...

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole

Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole Værd at vide som friskolefamilie på Vinde Helsinge Friskole Vestsjællands Idrætsefterskole Vi har i denne lille folder samlet mange af de oplysninger, som er værd at vide som familie på vores friskole.

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15

Kratholmskolen - EN KRISTEN FRISKOLE. Skolehåndbog 2014/15 - EN KRISTEN FRISKOLE Skolehåndbog 2014/15 Skolens grundlag Skolen bygger sit virke på den kristne tro, som den er udtryk i den apostolske trosbekendelse og på den overbevisning, at Bibelen er Guds inspirerede

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

NYHEDSBREV August 2014

NYHEDSBREV August 2014 NYHEDSBREV August 2014 Fre. d. 1/8 SFO åben fra kl. 6.30 16.00 Man. d. 4/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tirs. d. 5/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Ons. d. 6/8 SFO åben fra kl. 6.30 17.00 Tors. d. 7/8 SFO

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen

Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen Bestyrelsen/Forældrekredsen Davidskolen Østergade 13 3720 Aakirkeby Att: Skoleleder Palle Kure Skolekode: 400034 Rønne d. 1.3.2015 Tilsynserklæring for skoleåret 2014/2015 vedr. Davidskolen Tilsynet er

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Fredagsbrev den 30. januar 2015

Fredagsbrev den 30. januar 2015 Uge 6: Musical 9. og 10.kl. Emneuge 0.-8.kl. Onsdag den 4.2. kl. 19 Torsdag den 5.2. kl. 19 Uge 7: interferie Musical, billetter købes ved indgangen Musical, billetter købes ved indgangen, alle er velkomne!

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere