Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr."

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi og teknologi Bacheloruddannelsen i kemi og teknologi (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 12, stk. 3. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 17. juni 2010 behandlet Aarhus Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 3. redigerede udgave, oktober Akkrediteringsrådet 8. juli 2010 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen sendte ved brev af 23. juni 2010 Rådets indstillinger til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Akkrediteringsrådet har den 29. juni 2010 indsendt en revideret indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. bacheloruddannelsens specifikke adgangskrav, 3. uddannelsens normerede studietid,

2 4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 30. juni 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Bachelor (BSc) i kemi og teknologi Bachelor of Science (BSc) in Chemistry and Technology Adgangskrav Uddannelsens hovedvægt ligger på det teknisk-videnskabelige hovedområde, og dermed er uddannelsen kategoriseret som en teknisk-videnskabelig bacheloruddannelse i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene - Dansk A - Engelsk B - Matematik A Side 2/2 Uddannelsesspecifikke adgangskrav: - Fysik B og Kemi B eller - Fysik B og Bioteknologi A Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 8140 AUDD 8140 KOT: Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for kemi.

3 Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 1. august 2016, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Udbudssted Uddannelsen udbydes i Århus. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Uddannelsen er dansksproget og udbydes også på Danmarks Tekniske Universitet. Universitetet er velkommen til at kontakte konstitueret direktør Sami Stephan Boutaiba på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Konstitueret direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Bacheloruddannelse i kemi og teknologi Aarhus Universitet Turnusakkreditering

5 Turnusakkreditering, forår 2010 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 6 Resumé af kriterievurderingerne... 6 Juridiske opmærksomhedspunkter... 6 Grundoplysninger... 7 Uddannelsens kompetenceprofil... 8 Uddannelsens struktur... 9 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for kemi Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for kemi Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i kemi og teknologi består af: Kernefaglig ekspert Professor, Claus Jørgen Nielsen, institut for kemi, Oslo Universitet Aftagerrepræsentant Research scientist, Mikael Bjerg Caspersen, Novozymes Studerende Stud.scient, Mads Svaneklink, geografi, Aalborg Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 11. januar 2010 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 23.februar 2010 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 10. maj 2010 Høringssvar modtaget 25. maj 2010 Sagsbehandling afsluttet 3.juni 2010 Bemærkninger 15. februar 2010 Indhentet supplerende oplysninger om frafald på første år og karakteropgørelser for bachelorprojekt. 23.februar Oplæg om kemi-uddannelserne på Aarhus Universitet, udleveret ved besøget på universitetet. 23. marts Indhentet supplerende oplysninger om forskningsmiljøet i CASE på Ingeniørhøjskolen og Undervisningsudvalgets rolle. 22.april 2010 Indhentet supplerende oplysninger om forskningsdækning for støttefag og publikationer for de institutter på det naturvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet, der leverer undervisning til uddannelsen. 27.maj 2010 Indhentet ny titelindstilling. 5

9 Indstilling ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i kemi og teknologi til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om: - dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) - uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) - uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) - kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) - uddannelsens struktur (kriterium 6) - uddannelsens faglige profil (kriterium 9) - uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10). Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om: - behov for uddannelsen (kriterium 1), da aftagerpanelet endnu ikke har holdt møde og dialogen således ikke er løbende eller kan benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen. Dialogen med andre aftagere vurderes at være af uformel og mindre systematisk karakter. Dialogen med dimittender er systematisk og anvendes til at sikre og udvikle uddannelsen. - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7), da uddannelsens dimensionering, fysiske forhold og infrastruktur, med særligt henblik på laboratorierne, kun i nogen grad understøtter at uddannelsen gennemføres i en form, der understøtter kompetenceprofilen. De valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Prøveformerne understøtter de kompetencer, som er centrale i uddannelsens kompetenceprofil. Der er strategi og praksis for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. - løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8), da kvalitetssystemet kun i nogen grad benyttes i forhold til uddannelsen. Kvalitetssikringssystemet indeholder klare procedurer og ansvarsfordeling og der benyttes studenterevaluering til sikring og udvikling af uddannelsen. Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter 6

10 Grundoplysninger Udbudssted Aarhus Sprog Uddannelsen udbydes på dansk Hovedområde Naturvidenskabelig Antal nye studerende i de seneste 3 år opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen i de seneste 3 år som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen i de seneste 3 år som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen) Uddannelsen startede i 2004 og de første dimittender blev færdige i Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende i de seneste 3 år som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Ikke opgjort 7

11 Uddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder: Bacheloruddannelsen i kemi og teknologi er en forskningsbaseret uddannelse med fokus på teoretiske, eksperimentelle og praktiske discipliner, der giver den studerende en grundlæggende indføring i de kemiteknologiske discipliner Endvidere giver bacheloruddannelsen den studerende de faglige kompetencer inden for matematik, kemi og statistik, der er nødvendige for forståelse og anvendelse af kemiteknologiske discipliner. Bacheloruddannelsen indeholder desuden elementer fra andre fagområder, som profilerer uddannelsen individuelt i forhold til den studerendes interesser og ønsker. Akademiske kompetencer og kvalifikationer: Uddannelsen giver bacheloren det faglige fundament for varetagelse af selvstændige jobfunktioner i private og offentlige virksomheder og organisationer, som fordrer grundlæggende faglig indsigt og kunnen inden for kemi og teknologi. Bacheloren har endvidere de fornødne kvalifikationer for videre studier på kandidatniveau. Bacheloren har gennem uddannelsen erhvervet og udviklet en række intellektuelle, faglige og praksis kompetencer: Bacheloren har kendskab til kemi og teknologi bredt og behersker centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for kemi og teknologi Bacheloren kan deltage i planlægning og gennemførelse af projekter og anvende resultaterne af disse i relevante sammenhænge Bacheloren kan anvende og reflektere over metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger Bacheloren kan strukturere egen kompetenceudvikling Bacheloren er i stand til at sætte sig ind i nye emneområder inden for faget Bacheloren kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger Bacheloren kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger Bacheloren er i stand til at sætte sig ind i nye emneområder inden for faget Bacheloren kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger Bacheloren kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger 8

12 Uddannelsens struktur Bacheloruddannelsen har kvarterstruktur. Det vil sige, at det akademiske år er opdelt i fire perioder af 7 ugers varighed med en arbejdsbyrde på 15 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i kemi og teknologi er et samarbejde mellem kemisk institut, der hører ind under det naturvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet og Aarhus School of Engineering (ASE), der er tilknyttet det naturvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet. Obligatoriske kernefaglige kurser (100 ECTS): o Almen biokemi (5 ECTS) o Almen kemi (5 ECTS) o Anvendt spektroskopi (10 ECTS) o Fra atomer og molekyler til materialer (5 ECTS) o Kemiens og medicinalkemiens videnskabsteori (5 ECTS) 9

13 o Makroskopisk fysisk kemi (5 ECTS) o Mikroskopisk fysisk kemi (5 ECTS) o Organisk kemi (10 ECTS) o Praktisk regulering og instrumentering (5 ECTS) o Procesdesign (5 ECTS) o Procesteknik 1 (5 ECTS) o Procesteknik 2 (5 ECTS) o Produkter og processer (5 ECTS) o Projekt (10 ECTS) o Reaktionsteknik (5 ECTS) o Teknisk kemi (5 ECTS) o Uorganisk kemi (5 ECTS) samt ét af kurserne eller kursuskombinationen (10 ECTS): o Uorganisk materialekemi (10 ECTS) o Videregående organisk kemi (10 ECTS) o Organisk analytisk kemi (5 ECTS) og Uorganisk analytisk kemi (5 ECTS) Støttefag inden for matematik, it, statistik, og fysik (40 ECTS): o Calculus 1 (5 ECTS) o Calculus 2 (5 ECTS) o Introduktion til programmering (5 ECTS) o Statistik og databehandling (3. kvarter) (5 ECTS) o Indledende mekanik (5 ECTS) o Moderne fysik K (5 ECTS) o Elektromagnetisme (5 ECTS) o Bølger og optik (5 ECTS) Valgfrie kurser (20 ECTS) Bachelorprojekt (10 ECTS) 10

14 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Aftagerpanel Aarhus Universitet anfører, at det naturvidenskabelige fakultet pr. 1. januar 2010 har etableret et aftagerpanel på fakultetsniveau. Aftagerpanelet består af repræsentanter for virksomheder, der afspejler de naturvidenskabelige bachelor- og kandidatdimittenders typiske arbejdspladser såsom Arla, Haldor Topsøe, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Tornbjerg Gymnasium, Cheminova, Universitetshospitalet, Lokale Pengeinstitutter og Cryptomatic(Dokumentationsrapport, s. 4). Akkrediteringspanelet bemærker, at en række af disse er relevante for bacheloruddannelsen i kemi og teknologi. Akkrediteringspanelet vurderer, at Aarhus Universitet har taget skridt til at etablere en dialog med et aftagerpanel. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at aftagerpanelet endnu ikke har afholdt sit første møde. På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at dialogen med aftagerpanelet ikke er løbende, og at aftagerpanelet endnu ikke benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen. I dokumentationsrapporten fremhæves det endvidere, at bacheloruddannelsen i kemi og teknologi har haft et følgepanel, der har stået for at diskutere det faglige indhold og opbygningen af uddannelsen (dokumentationsrapport, s.4). Dette panel bestod af VIP er fra kemisk institut, molekylærbiologisk institut, og ingeniørhøjskolen i Aarhus samt aftagere fra Risskov amtsgymnasium, Cheminova, Danisco, Aarhus United A/S, Ingeniørforeningen i Danmark og Mejeribrugets Forskningsfond (dokumentationsrapport, s. 4-5). På mødet med ledelsen, blev det præciseret, at følgepanelet er blevet opløst, men at flere af aftagerrepræsentanterne udgør samarbejdspartnere for uddannelsen. Akkrediteringspanelet bemærker, at følgepanelet har været benyttet i udviklingen og sikringen af uddannelsens kvalitet og relevans, men at dialogen ikke er løbende og at anvendelsen er uklar. Bacheloruddannelsen i kemi og teknologi hører desuden under udviklingsrådet for civilingeniøruddannelserne. Udviklingsrådet er nedsat af Aarhus School of Engineering med henblik på at udvikle forskning og ingeniøruddannelserne (dokumentationsrapport, s.5). På mødet med ledelsen blev det præciseret, at udviklingsrådet foreløbigt havde holdt et møde, hvor udvikling af forskningsområder blev diskuteret. Akkrediteringspanelet vurderer, at dialogen med udviklingsrådet er etableret, men at dialogen ikke anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens kvalitet og relevans. Aftagere Dokumentationsrapporten beskriver, at der er etableret en uformel og mindre systematisk dialog med arbejdsmarkedet gennem bl.a. kemisk instituts forskningssamarbejder og andre samarbejder med erhvervslivet. Fakultetet har endvidere en dialog med censorformandskab (Dokumentationsrapport, s.5). Akkrediteringspanelet vurderer, at det er uklart hvordan resultaterne af denne dialog med aftagere benyttes til sikring og udvikling af bacheloruddannelsen i kemi og teknologi. 11

15 Dimittender/alumner Da bacheloruddannelsen i kemi og teknologi blev oprettet i 2004 er antallet af bachelordimittender begrænset. Jævnfør kriterium 2 er det sandsynliggjort, at en væsentlig del af bachelordimittenderne fortsætter på en kandidatuddannelse. Institutionen beskriver, at der er en systematisk og formel dialog med uddannelsens dimittender gennem indsamling af kvantitative data fra spørgeskemaundersøgelser, der gennemføres hvert år. Undersøgelserne retter sig primært mod kandidatdimittender der har været færdige i henholdsvis 1 og 5 år. Det fremgår af bilag 2 og 3, at der på fakultetsniveau systematisk samles op på om de naturvidenskabelige dimittender opnår de kompetencer, der er beskrevet i kompetenceprofilerne (Dokumentationsrapport, s. 5). Det fremgår endvidere af rapporten for beskæftigelsesundersøgelsen i 2009 (bilag 3), at bachelordimittender er inddraget i spørgeskemaundersøgelserne fra 2009, men at svarprocenten var for lav til at give brugbare informationer. På mødet med underviserne, fremgik det, at flere af forskningsgrupperne på kemisk institut holdt kontakt med dimittender ved årlige gensynsarrangementer. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en løbende dialog med uddannelsens dimittender og at resultaterne benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 er opfyldt delvist tilfredsstillende, da aftagerpanelet endnu ikke har holdt møde og dialogen således ikke er løbende eller kan benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen. Dialogen med andre aftagere vurderes at være af uformel og mindre systematisk karakter. Dialogen med dimittender vurderes at være systematisk og anvendes til at sikre og udvikle uddannelsen. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 3-5 Bilag 1 Aftagerpanel ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Bilag 2 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2008, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 3 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2009, Det Naturvidenskabelige Fakultet. 12

16 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse I dokumentationsrapporten anføres Universitets- og Bygningsstyrelsens beskæftigelsesstatistik for årene for bacheloruddannelserne i fysik/kemi/datalogi/matematik fra Aarhus Universitet (Dokumentationsrapport, s. 6). Akkrediteringspanelet bemærker, at de første dimittender fra kemi og teknologi, blev færdige i 2008 og det er derfor ikke muligt i statistikken at vurdere forholdene selvstændigt for bachelordimittender fra kemi og teknologi. Det fremgår dog af bilag 4, at ledigheden for bachelordimittender fra fysik/kemi/datalogi/matematik i samtlige år har været 0 %, hvilket sandsynliggør, at over 90 % af dimittenderne i kemi og teknologi enten fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet. På det naturvidenskabelige hovedområde har omfanget af dimittender, der finder beskæftigelse eller videreuddanner sig været 98 % i 2005, 99 % i 2006 og 99 % i Endvidere har Aarhus Universitet taget egne opgørelser fra med, hvor det fremgår, at af i alt 12 bachelordimittender i kemi og teknologi er alle fortsat på en kandidatuddannelse på det naturvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at over 90 % af dimittenderne i kemi og teknologi enten fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet, og at dette er i et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra det naturvidenskabelige hovedområde. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 6-7 Bilag 2 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2008, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 3 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2009, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 4 Nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse pct. af fuldførte, Universitets- og Bygningsstyrelsen 13

17 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmæssig dækning for uddannelsens fagområder Uddannelsen i kemi og teknologi er sammensat af henholdsvis kemiske fag, procesteknologiske fag og naturvidenskabelige støttefag. I dokumentationsrapporten er koblingen mellem uddannelsens kurser og de forskningsområder, der understøtter kurserne beskrevet i et skema, hvor kursus, underviser og forskningsmiljø fremgår. Nedenunder er kurset Fra atomer og molekyler til materialer indsat som eksempel: Hovedparten af underviserne er forskere fra Kemisk Institut, men faget Almen biokemi undervises af en forsker fra Molekylærbiologisk Institut med forskning inden for biokemi (Dokumentationsrapport, s. 11) I supplerende indhentet dokumentation er undervisere, institut og forskningsområder beskrevet for de naturvidenskabelige støttefag, der udgør 40 ECTS-point. Det fremgår således, at fagene Calculus 1, Calculus 2 og Statistik og databehandling undervises af forskere fra Institut for matematiske fag, Indledende mekanik, Moderne fysik, Elektromagnetisme og Bølger og optik undervises af forskere fra Institut for Fysik og Astronomi, mens Introduktion til programmering undervises af en forsker fra Datalogisk Institut. De teknologiske kurser, der udgør 35 ECTS-point, dækkes undervisere fra Ingeniørhøjskolen (IHA/ASE), der har et anvendelsesorienteret fokus. Underviserne fra IHA/ASE er organiseret i forskningsmiljøet i Center for Applied Science and Engineering (CASE). Eksempler på procesteknologiske fag, undervisere og deres forudsætninger er også gengivet i skemaform i dokumentationsrapporten (21-22). Nedenunder er kurset Procesteknik 2 indsat som eksempel. 14

18 I supplerende indhentet dokumentation har universitetet beskrevet forskningsmiljøet ved ingeniørhøjskolen/aarhus School of Engineering. IHAs forsknings- og udviklingsaktiviteterne indenfor dette fagområde er centreret omkring de 6-8 medarbejdere på IHA og er rettet mod applied science projekter i nært samarbejde med industrielle partnere. Dette har affødt en række pilotprojekter i IHA s Dell-labs samt deltagelse i et forskningssamarbejde startende i 2007 med Agro Business Park A/S, Danmarks JordbrugsForskning, BioCentrum DTU, Teknologisk Institut og Dansk Landbrugsrådgiving Landbrudscentret. IHA s rolle i projektet har været forskning indenfor optimering af biobrændselsteknologien. I efteråret 2009 blev der på IHA etableret et nyt GMO laboratorium til forsøg med at omdanne restprodukter fra landbruget til såkaldt 2. generations bioethanol. Laboratoriet er et GMO Klasse 1-laboratorium, som er godkendt til forsøg med genmodificerede gærceller. I forsøgene med biobrændsel benyttes der eksempelvis genmodificeret gær til at omdanne de såkaldte C5-sukre til bioethanol. I forbindelse med etableringen af Center for Applied Science and Engineering (CASE) vil de ovennævnte forsknings- og udviklingsaktiviteter indlejres i denne organisation. CASE er interdisciplinært forskningscenter på AU, der skal støtte op omkring ingeniøruddannelserne ved at indlejre forsknings- og udviklingsaktiviteter i ASE. Vedlagt er en detaljeret beskrivelse af CASE organisationen. I det omfang, medarbejdere fra IHA deltager i forskningsbaserede uddannelser, vil de være associeret CASE. Associeringen af medarbejdere fra IHA sker på baggrund af individuelle faglige bedømmelser af underviserne. (supplerende oplysninger indhentet, d. 23 marts 2010) Akkrediteringspanelet bemærker, at forskningsmiljøet er under opbygning. Akkrediteringspanelet vurderer, at de teknologiske kurser er anvendelsesorienterede, og at undervisernes baggrund inden for praksisfeltet og applikation af forskning vurderes at være i overensstemmelse med kursernes indhold. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at væsentlige dele af de fagområder, der undervises i er dækket af forskningsgrupper på kemisk institut eller på de institutter på det naturvidenskabelige fakultet, der leverer undervisningen. Uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål I dokumentationsrapporten beskriver institutionen sammenhængen mellem de enkelte fagelementers læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Uddannelsen gør brug af SOLO-taksonomien til at beskrive læringsmålene. I dokumentationsrapporten er der opstillet et skema hvor kompetenceprofilen og sammenhængen med fagelementer fremgår. Eksempelvis fremgår det, at kurset Almen kemi, der er et grundlæggende kursus i første kvarter har læringsmål, der benytter taksonomien beskrive, redegøre og udvise og udføre, der understøtter kompetenceprofilens formulering om at bacheloren har bredt kendskab og behersker centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for kemi og teknologi (s. 36). Kurset Anvendt Spektroskopi, der ligger på ottende kvarter benytter terminologi, der ligger højere på taksonomien, såsom relatere, kombinere, fortolke og argumentere. Dette understøtter, ifølge dokumentationsrapporten, kompetenceprofilens formuleringer om at Bacheloren kan anvende og reflektere over metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger og Bacheloren kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger samt Bacheloren kan deltage i planlægning og gennemførelse af projekter og anvende resultater (Dokumentationsrapporten, s.36-37). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål. 15

19 Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at uddannelsens læringsmål for enkelte fag virker generelle, idet de studerende får langt flere færdigheder og kompetencer end det fremgår af kursusbeskrivelsen. Uddannelsen kunne således arbejde med en tydeligere skriftliggørelse af kursernes læringsmål. Ligeledes bemærker akkrediteringspanelet, jævnfør kriterium 9, at uddannelsens kompetenceprofil er formuleret i meget generelle termer og kunne være mere specifik. Fagområdets videnskabelige teorier og metoder Universitetet fremhæver i dokumentationsrapporten, at uddannelsen er fokuseret på at give de studerende viden om fagområdets videnskabelige teorier og metoder samt færdigheder i at vurdere og anvende fagområdets metoder. Eksempelvis stifter de studerende i det første grundlæggende kursus i kemi, Almen kemi, kendskab til metoder og anvendelser. Således formuleres det i læringsmålene: Den studerende sættes i stand til at udføre simple kemiske ligevægtsberegninger baseret på introducerende elektrokemiske og termodynamiske principper. Der gives desuden en generel introduktion til nogle af kemiens kernebegreber såsom det periodiske system, atomers elektronstruktur, kemisk binding, og molekylers og krystallers struktur (dokumentationsrapport, s. 37). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen giver de studerende viden om fagområdets videnskabelige teorier og metoder og færdigheder i at vurdere og anvende fagområdets metoder. Til grund for vurderingen ligger endvidere kursusoversigt for uddannelsen i kemi og teknologi i bilag 14, hvor læringsmål for samtlige kemiske og procesteknologiske kurser er gengivet. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 13 Studieordning for bacheloruddannelsen i kemi og teknologi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Bilag 14 Kursusbeskrivelser for kurser under bacheloruddannelsen i kemi og teknologi, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Supplerende dokumentation om forskningsmiljøet på Ingeniørhøjskolen/Aarhus Scool of Engineering indhentet d. 23. marts 2010 Supplerende dokumentation om forskningsdækning for de naturvidenskabelige støttefag indhentet d. 22.april

20 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens tilrettelæggere Universitetet redegør for procedurer og ansvarsfordeling i forbindelse med tilrettelæggelsen af uddannelsen og uddannelsens elementer, der sker i: et tæt sammenspil mellem studienævn, studieleder, institutleder og undervisningsudvalg.alle formelle beslutninger omkring tilrettelæggelse tages af studienævnet (Dokumentationsrapporten, s. 40), som illustreret i figuren herunder. (Dokumentationsrapport, s. 41) Bacheloruddannelsen i kemi og teknologi hører under studienævnet for civilingeniøruddannelser, der dækker 10 bachelor- og kandidatuddannelser inden for det teknisk-videnskabelige område ved det naturvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet. Studienævnet har 8 medlemmer, 4 VIP er og 4 studerende. Studienævnet har det formelle ansvar for tilrettelæggelsen af bacheloruddannelsen. Universitetet anfører: VIP erne er valgt blandt fakultetets videnskabelige medarbejdere, medarbejdere ved Ingeniørhøjskolen i Århus med mindst en måneds ansættelse på Aarhus Universitet og blandt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultets medarbejdere med tilknytning til civilingeniøruddannelserne. De studerende er valgt blandt studerende ved de 10 tekniske bacheloruddannelser og civilingeniøruddannelser: Kemi og teknologi, Bioteknologi, Geoteknologi, Procesteknologi, Teknisk geologi, Byggeri, Teknisk IT, Biosystemteknologi, Mekanik samt Optik og elektronik. (dokumentationsrapport, s. 40) 17

21 Fakultetet har nedsat et fagspecifikt undervisningsudvalg, der dækker kemisk instituts uddannelser. Udvalget giver faglig sparring til studienævn, institutleder og studieleder angående tilrettelæggelsen af uddannelserne ved instituttet, herunder kemi og teknologi. Undervisningsudvalget består af 7 VIP er og 3 studerende, hvoraf en studerende repræsenterer kemi og teknologi. Undervisningsudvalget afholder møder ca. en gang om måneden.(dokumentationsrapport, s. 40). Det fremgik af mødet med de studerende og ledelsen, at der i undervisningsudvalget sidder en person med særligt tilknytning til den enkelte uddannelse (kemi, medicinalkemi og kemi og teknologi) som studerende på uddannelsen kan give feedback til. For kemi og teknologis vedkommende er det lektor Thomas Vosegaard, der samtidig er studieleder for uddannelsen. Det fremgår endvidere af bilag 15, at samtlige VIP i undervisningsudvalget er aktive forskere inden for det kemiske fagområde. I supplerende indhentet information har universitetet beskrevet undervisningsudvalgets rolle: Undervisningsudvalget ved Kemisk Institut dækker de uddannelser, der udbydes af fakultetet indenfor det kemiske område. Undervisningsudvalget er i tæt dialog med studienævn og ledelse omkring uddannelsesstruktur, kursusudbud og kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne. Undervisningsudvalget udgør derved en sparringspartner for studienævn og ledelse og er medvirkende til at skabe en dynamisk ramme omkring såvel generelle som mere specifikke uddannelsesmæssige spørgsmål. Omkring tilrettelæggelse af kurser og faglig vejledning af studerende spiller undervisningsudvalget en mindre og mere indirekte rolle. Detail tilrettelæggelsen af kurser, herunder udarbejdlse af kursusbeskrivelser, foretages af den ansvarlige faglærer, der gennem undervisningsudvalgets formand sender beskrivelserne til godkendelse i studienævnet. Faglig vejledning af de studerende er en opgave der udføres af instituttet, Organiseringen af vejledningen varetages af undervisningsudvalgsformand. Vejledningen foretages af VIP er ved instituttet, der kan være, men ikke nødvendigvis er, medlemmer af undervisningsudvalget. (supplerende dokumentation indhentet d. 23. marts 2010). Akkrediteringspanelet bemærker, at undervisningsudvalget er en nødvendig instans for at give uddannelsesnær og faglig input til studienævnet, der er forankret på fakultetsniveau. Endvidere har hvert kursus en kursusansvarlig, der er VIP ved enten kemisk institut eller ingeniørhøjskolen. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at en væsentlig andel af de medarbejdere, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af uddannelsen er VIP er og centralt placeret i de relevante forskningsmiljøer. Antal studerende pr. VIP I dokumentationsrapporten, har universitetet angivet, at 43 VIP i var involveret i undervisning på bacheloruddannelsen i kemi og teknologi. I samme periode var der 50 indskrevne studerende på bacheloruddannelsen i kemi. Forholdet mellem studerende og VIP er således opgjort som 1,2 studerende pr. VIP. På mødet med de studerende, blev der givet udtryk for at der var tæt kontakt mellem studerende og VIP og at det var hyppigt forekommende at bachelorprojektet foregår i forskningsgrupperne og kan resultere i medforfatterskab på en forskningsartikel. Akkrediteringspanelet bemærker, at den tætte kontakt på kemiuddannelsen er meget positiv. Akkrediteringspanelet vurderer, at forholdet mellem studerende og VIP sandsynliggør et tæt forhold til et aktivt forskningsmiljø. VIP/DVIP-ratioen I dokumentationsrapporten har universitetet opgjort VIP/DVIP ratioen for bacheloruddannelsen i kemi og teknologi for (dokumentationsrapport, s. 40). Det fremgår af opgørelsen, at VIP/DVIP-ratioen er på niveau med det naturvidenskabelige hovedområde i samme periode (7,2 i 2008). 18

22 På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet at en væsentlig del af underviserne er VIP er. Universitetet beskriver, at alle kursusansvarlige er VIP er. For så vidt at der benyttes DVIP ligger ansvaret for kurset altid hos en VIP der, om nødvendigt, superviserer DVIP. På mødet med de studerende blev det understøttet at DVIP kun blev benyttet som instruktorer til holdundervisning. Det vil sige som supplement til undervisning, der blev varetaget af VIP er. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsbaseringen sikres på de kurser, fag og projekter, hvor undervisningen ikke varetages af aktive forskere. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 13 Studieordning for bacheloruddannelsen i kemi og teknologi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 14 Kursusbeskrivelser for kurser under bacheloruddannelsen i kemi og teknologi, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 15 CV for VIP medlemmer af undervisningsudvalget for kemi. Bilag 16 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelsen på det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 17 Værdigrundlag på naturvidenskab, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Supplerende dokumentation om undervisningsudvalgets rolle indhentet d. 23. marts

23 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmiljøet Forskningsmiljøet på kemisk institut består af 12 professorer, 21 lektorer/adjunkter og 40 post.docs. Til forskningsmiljøet er der tilknyttet 92 ph.d.-studerende. I publikationslisterne (bilag 19) fremgår det, at de samlede forskningsmiljøer publicerede 167 artikler i peer reviewed tidskrifter i 2008, 167 artikler i peer reviewed tidskrifter i 2007 og 152 artikler i peer reviewed tidskrifter i Dokumentationsrapporten fremhæver endvidere, at fem centres of excellence, der har forskning på højt internationalt niveau, er forankret ved kemisk institut: Center for DNA-Nanotechnology Center for insoluble proteins Center for Oxygen Microscopy Center for Materials Crystallography Lundbeck Center for teoretisk kemi. Universitetet påpeger, at instituttet således har højt profilerede forskningscentre inden for hovedområder af kemien. I supplerende dokumentation har institutionen dokumenteret forskningsmiljøerne ved de institutter på det naturvidenskabelige fakultet, der leverer undervisning til uddannelsens støttefag. Heraf fremgår det, at: Institut for matematiske fag består af 11 professorer, 24 lektorer og 15 post.docs. I 2008 og 2009 havde instituttet ca. 180 videnskabelige publikationer pr. år. Institut for fysik og astronomi består af 16 professorer, 23 lektorer og 36 post. docs. I 2008 og 2009 havde instituttet ca. 230 videnskabelige publikationer pr. år. Institut for Molekylærbiologi består af 6 professorer, 25 lektorer og 60 post. docs. I 2008 og 2009 havde instituttet ca. 170 videnskabelige publikationer pr. år. Institut for datalogi består af 12 professorer, 16 lektorer og 41 post. docs. I 2008 og 2009 havde instituttet ca. 240 videnskabelige publikationer pr. år. Akkrediteringspanelet bemærker, jævnfør kriterium 3, at forskningsmiljøet på ASE er under opbygning og har et anvendelsesorienteret fokus i udviklingsprojekter på baggrund af forskningssamarbejder med industrien. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøerne bag uddannelsen er af høj kvalitet. Forskningsmiljøets internationale samarbejde I dokumentationsrapporten har universitetet angivet, at mere end halvdelen af publikationerne er udkommet i internationale tidsskrifter. Endvidere har en række forskere pladser i nationale og internationale forskningsråd og udvalg (dokumentationsrapport, s. 46). 20

24 I bilag 18 fremgår et, at kemisk institut i 2008 havde 23 internationale gæsteforelæsere og 6 internationale forskere på forskningsophold. Endvidere arrangerede kemisk institut i 2008 følgende internationale konferencer Trends in Quantum Chemistry. A meeting on the future purposes and methods. Lundbeck Foundation Center for Theoretical Chemistry, Aarhus University, December 12-14, The 10th Sostrup Summer School in Quantum Chemistry and Molecular Properties, June 29 - July 11, 2008, Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole, Denmark. 4th Aarhus Winter Meeting, February 1, 2008, Dept. of Chemistry, Aarhus University O-chem sommerskole 2008, 19. august 2008, september 2008, Organic Chemistry and Scientific Presentation Techniques" På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsmiljøerne bag uddannelsen indgår aktivt I internationalt samarbejde. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapporten, s Bilag 18 Gæsteforelæsere og gæsteforskere , Kemisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet Bilag 19 Publikationer , Kemisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Supplerende dokumentation om forskningsmiljøet ved ASE, indhentet d. 23. marts 2010 Supplerende dokumentation om publikationer ved institutter, der leverer undervisning til støttefag indhentet d. 22.april

25 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens struktur, faglige progression og kompetenceprofil Bacheloruddannelsen i kemi og teknologi har en faglig profil inden for det kemiske område med særlig vægt på procesteknologi og teknisk kemi. Som beskrevet under kriterium 3, er uddannelsen, når der ses bort fra valgfrie fag, projekt og bachelorafhandling, opbygget af tre forskellige overordnede elementer, henholdsvis kemiske fag, der udgør minimum 75 ECTS-point, teknologiske fag, der udgør 35 ECTS-point og naturvidenskabelige støttefag, der udgør 40 ECTS-point. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur understøtter uddannelsens kompetenceprofil. I dokumentationsrapporten fremgår det, at uddannelsens første kvarter er opbygget med tre kurser, der skal medvirke til at bygge videre på de studerendes forudsætninger fra gymnasiet. De tre kurser er henholdsvis et introduktionsfag til kemi, Almen Kemi, et støttefag i matematik, Calculus 1 og et perspektiverende fag, Fra Atomer og Molekyler til materialer. På 2. kvarter bygger Calculus 2 videre på Calculus 1 og uorganisk kemi bygger videre på Almen kemi. I dokumentationsrapporten fremhæves det, at der er studiecafe tilknyttet Calculus 1 og flere af de kemiske fag, for at understøtte de studerendes indlæring. På mødet med de studerende, gav de udtryk for at niveauet generelt var tilpas ved studiestart, og at forskellene i de studerendes forudsætninger hurtigt blev udjævnet. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens faglige niveau på det første år er tilpasset adgangskravene. Akkrediteringspanelet bemærker, at der på en række fag på uddannelsen er udbredt brug af samlæsning med andre bacheloruddannelser, fortrinsvis ved det naturvidenskabelige fakultet. Dette gælder de naturvidenskabelige støttefag og en række af de grundlæggende kemikurser som Almen kemi og Organisk kemi. På disse fag sikres den faglige progression ved at forelæsningerne er samlæst, mens teoretiske øvelser og laboratorieøvelser foregår i hold, der er uddannelsesspecifikke og målrettet den enkelte uddannelse, bl.a. gennem brug af studenterinstruktorer fra kemi. Med henblik på den faglige sammenhæng er det første år på studiet grundlæggende opdelt i de tre overordnede fagområder kemi, processteknologi og kemi. Den studerende har således Calculus 1, Calculus 2, Indledende mekanik, statistik og databehandling og Moderne fysik hvor den studerende får grundlæggende kendskab til matematik og fysik, der benyttes på de kemiske og teknologiske fag. Det teknologiske fagområde og dets sammenhæng med kemien fås i kurset Fra atomer og molekyler til materialer, der tager en mere teknisk kemisk retning med produkter og processer (2. kvarter) og Teknisk kemi på 4. kvarter. De kemiske fag på første år er det grundlæggende fag almen kemi (1. kvarter) som der bygges videre på i uorganisk kemi (2. kvarter) og organisk kemi (3. og 4. kvarter). Uddannelsens andet år er hovedsageligt bygget op omkring videregående kurser inden for processteknologi såsom procesteknik 1 og procesteknik 2 samt kemikurser med hovedvægt inden for fysisk kemi og kemiske strukturer. Uddannelsens tredje år består af valgfrie fag, et projekt, der udarbejdes i samarbejde med en virksomhed og bachelorprojekt. 22

26 På mødet med de studerende gav de udtryk for at der var sammenhæng i uddannelse, men at der kunne arbejdes med en tættere integration mellem fagene på kemisk institut, der har et teoretisk fokus og de teknologiske fag på ingeniørhøjskolen, der har et langt mere erhvervsorienteret fokus. På mødet med underviserne fremgik det, at de var opmærksomme på problematikker og at der var planlagt et to-dages seminar hvor underviserne fra henholdsvis kemisk institut og ASE skulle mødes for at få større faglig integration. På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at der er sammenhæng i uddannelsen fra første til sidste semester. I dokumentationsrapporten anfører universitetet: For kurser placeret inden for samme kvarter tilstræbes en vis faglig eller forudsætningsmæssig sammenhæng, En fuldstændig horisontal faglig sammenhæng er dog ikke mulig. Dette skyldes at en række basale - og delvist uafhængige - faglige områder inden for uddannelserne, nødvendigvis må præsenteres tidligt i studiet for at den senere vertikale, faglige progression kan etableres. (dokumentationsrapport, s. 48). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem uddannelsens enkelte fagelementer på de enkelte år. Frafald I dokumentationsrapporten har universitetet opgjort uddannelsens totale frafald og frafaldet på første år (Dokumentationsrapport, s.57). Uddannelsen i kemi og teknologi blev oprettet i Første opgørelse over det totale frafald har derfor været i I nedenstående skema angiver tallene i parentes gennemsnittet på hovedområdet på landsplan. (Dokumentationsrapport, s. 57) Det fremgår af ovenstående skema, at det totale frafald opgjort i 2008 var på niveau med hovedområdet. Samtidigt er frafaldet på første år af uddannelsen sammenligneligt med frafaldet på hovedområdet på landsplan. I dokumentationsrapporten fremgår det, at det naturvidenskabelige fakultet har gennemført en overordnet studiereform mellem 2003 og 2006 med henblik på at nedbringe frafald. Dette medførte blandt andet indførslen af kvarterstruktur på uddannelsen, der giver de studerende en kortere tidsperiode fra de præsenteres for et stofområde til de skal til eksamen. Ligeledes er første kvarter blevet tilrettelagt således at kurserne bygger direkte videre på de studerende forudsætninger fra gymnasiet (Dokumentationsrapport, s. 58) Endvidere fremgik det af møderne med ledelsen og de studerende, at der indtil for to år siden var store problemer for de bachelorstuderende på kemisk institut med at få plads på de forskningsgrupper, de ønskede at lave bachelorprojekt i. Dette problem er blevet løst ved at lave orienteringsmøder hvor forskergrupperne præsenterer deres forskning og gennem indførslen af et system, hvor de studerende skal prioritere deres ønskede forskningsgrupper. Både studerende og ledelse gav udtryk for at dette system havde elimineret problemet. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at institutionen har vanskeligheder ved at opgøre frafald og studieprogression selvstændigt for de enkelte uddannelser på kemisk institut, da der forekommer fejlindskrivninger og studerende skifter mellem instituttets tre bacheloruddannelser inden for det kemiske fagområde. Akkrediteringspanelet bemærker således, at det er mindre klart hvorvidt de opgjorte tal er retvisende. 23

27 På møderne med ledelsen og de studerende blev det sandsynliggjort, at frafaldet på uddannelsen i kemi og teknologi ikke er stort og at en væsentlig del af de frafaldne fortsætter på en af de andre uddannelser ved kemisk institut. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet det sandsynliggjort, at uddannelsens samlede frafaldprocent og frafaldet på første år er på niveau med hovedområdet på landsplan. Studieprogression I dokumentationsrapporten har universitetet opgjort studieprogressionen for uddannelsen. Tallene i parentes angiver tallet på hovedområdet på landsplan. Universitetet anfører i dokumentationsrapporten, at uddannelsen i kemi og teknologi ikke er omfattet af problemerne med at opgøre studieprogressionen på de andre kemiuddannelser (bachelor og kandidat i kemi og bachelor og kandidat i medicinalkemi) ved kemisk institut. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerendes studieprogression er på niveau eller over hovedområdet på landsplan. Inddragelse af praksis I dokumentationsrapporten anfører universitetet, at samarbejde med praksisfeltet ikke er formaliseret i studieordningen, men at mange studerende laver samarbejder med praksisfeltet i forbindelse med speciale på kandidatuddannelser. Aarhus Universitet har oprettet en portal (projektzone.dk), der formidler kontakt mellem studerende og virksomheder. (Dokumentationsrapport, s. 60). På mødet med de studerende, gav de udtryk for, at der var et meget erhvervsorienteret fokus på kurserne på ASE og at eksempelvis kurset Projekt blev afviklet på en virksomhed, samt at ca. en tredjedel af de studerende skrev bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed. Akkrediteringspanelet vurderer, at inddragelsen af praksis understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Internationalt studiemiljø I dokumentationsrapporten har universitetet fremhævet en række tiltag, der understøtter muligheden for at indgå i et internationalt studiemiljø. Herunder Simpel procedure for forhåndsgodkendelse, rejsestipendier til studerende, der tager på udveksling, inddragelse af udenlandske gæsteforelæsere i undervisningen, internationale koordinatorer på institut og fakultetsniveau, der kan rådgive om udvekslingsophold internationalt sekretariat på universitetsniveau Universitetet har dokumenteret, at der i 2008 ikke var nogen studerende på kemi og teknologi, der tog på udvekslingsophold, ligesom der ikke var nogen udenlandske studerende på uddannelsen. På uddannelserne i kemi, der deler forskningsmiljø og har en del fællesfag med kemi og teknologi på bacheloruddannelsen, var der to studerende, der tog ud og 16 indkommende udvekslingsstuderende (Dokumentationsrapports, s. 61). På mødet med de studerende gav de udtryk for at der var mange tilbud om forelæsninger af internationale gæsteforelæsere og der var vejledning om udvekslingsophold. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at instituttet har rejsestipendier til studerende, der vælger at tage på udvekslingsophold. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen giver de studerende mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø, men at udvekslingsophold vanskeliggøres af uddannelsens struktur. 24

28 Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 6 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 13 Studieordning for bacheloruddannelsen i kemi og teknologi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 14 Kursusbeskrivelser for kurser under bacheloruddannelsen i kemi og teknologi, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 22: Studiemæssige nøgletal for kemi og teknologi Supplerende dokumentation om frafald på første år af bacheloruddannelsen indhentet 15. februar

29 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Pædagogiske og didaktiske metoder Institutionen anfører, at der anvendes forelæsninger, holdundervisning i form af både teoretiske øvelser og laboratorieøvelser samt projektarbejde. Forelæsninger med mange studerende - typisk hele årgange giver erfaringsmæssigt ringe interaktion, og anvendes derfor ofte til at docere grundliggende teorier samt faktaorienteret og oversigtsrelateret stof. Teoretiske øvelser, med holdstørrelsen på omkring 20 studerende, sikrer en mere aktiv medvirken fra de studerende. Teoretiske øvelser anvendes generelt i kombination med forelæsninger og supplerer disse. De teoretiske øvelser fungerer ofte som forberedelse, opsamling og vejledning i forbindelse med det arbejde med stoffet, som de studerende selv foretager uden for kontakttimerne. Herved stimuleres de studerende egen indsats med stoffet, hvilket generelt har en positiv indflydelse på læringsudbyttet. Samtidig sikrer de teoretiske øvelser færdigheder i at anvende og vurdere fagets videnskabelige metoder og kombinerer disse med fagets empiri inden for det økonomiske område. Praktiske færdigheder og forståelse for muligheder og begrænsninger forbundet med eksperimentelt arbejde kan kun indøves gennem praktiske/eksperimentelle øvelser/projekter. Disse indgår som et tungt element i uddannelserne i kemi, medicinalkemi samt kemi og teknologi oftest i kombination med forelæsninger og teoretiske øvelser. Laboratorieøvelser/projekter er, sammen med anden projektorienteret undervisning, også centrale i forbindelse med de studerendes indøvelse af samarbejdsrelaterede kompetencer. Det konkrete valg af undervisningsform, evalueringsform og didaktisk metode for det enkelte kursus/studieelement tages af den enkelte underviser/undervisningsteam, men skal godkendes af studienævnet som en del af den samlede godkendelse af studieordningen (Dokumentationsrapport, s. 63). Det fremgår af spørgeskemaet til studenterevaluering (Bilag 24), at kursets sammenhæng med studiet og de enkelte undervisningsformer bliver evalueret. Som nævnt under kriterium 6, er der på det første år af bacheloruddannelsen en række grundlæggende fag inden for matematik, fysik og kemi, hvor der er udbredt brug af samlæsning. På disse fag er forelæsningerne fælles for alle studieretninger, mens øvelserne foregår i hold opdelt efter uddannelse. På mødet med de studerende fremgik det, at kurserne på ingeniørhøjskolen /ASE var holdbaserede. På møderne med ledelsen og underviserne fremgik det, at uddannelsen i kemi og teknologi har en væsentlig eksperimentel vægt, hvilket betyder at der er mange laboratorieøvelser tilknyttet kurserne. Akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Prøveformer 26

30 I dokumentationsrapporten beskrives kompetenceelementerne og de prøveformer, der understøtter dem. I skemaet anføres det eksempelvis, at de studerendes kompetence til at planlægge og gennemføre projekter samt anvende resultater af disse udprøves gennem prøveformer, hvor organisering af opgavebesvarelsen indgår som et element, herunder hjemmeopgaver og projektarbejde. Kompetencen i kommunikation og formidling udprøves skriftligt gennem hjemmeopgaver, og mundtligt gennem oplæg med varierende foreberedelsestid og aktiv undervisningsdeltagelse. Kendskab og viden til fagområdet udprøves af alle prøveformer (dokumentationsrapport, s ). I dokumentationsrapporten er der endvidere opstillet en opgørelse over de prøveformer, der benyttes på de obligatoriske fag på uddannelsen i kemi og teknologi. (Dokumentationsrapport, s. 65) På mødet med de studerende gav de udtryk for at der generelt var overensstemmelse mellem kursernes faglige indhold og den valgte prøveform. Akkrediteringspanelet vurderer, at prøveformerne understøtter de kompetencer, som er centrale i uddannelsens kompetenceprofil. Undervisernes pædagogiske kompetencer I dokumentationsrapporten har institutionen beskrevet strategi og praksis for sikring og udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. Vurdering af undervisningsportfolio indgår ved ansættelser, ligesom pædagogikum og kollegial supervision gennem mentorordning er obligatorisk for alle adjunkter. Instituttet har i 2007 afviklet et internatkursus om instituttets uddannelser, kurser og fagdidaktiske forhold og planlægger en opfølgning. Aarhus School of Engineering arrangerer et kursus i pædagogisk og didaktisk praksis i forbindelse med undervisning inden for det teknologiske område. Undervisere fra kemi og teknologi deltager i dette kursus. Fakultetet har i 2009 oprettet Science Education Center, der fremover skal stå for pædagogiske og fagdidaktisk kompetenceudvikling af undervisere. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at fakultetets planer og strategi for pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling er ved at blive revideret (Dokumentationsrapport, s. 67). Spørgsmål om tilrettelæggelse og pædagogiske kompetencer er en del af de systematiske kursusevalueringer ved fakultet. På mødet med underviserne, de studerende og ledelsen blev der endvidere givet udtryk for at der, jævnfør kriterium 8, er en meget stærk uformel evalueringskultur på Kemisk institut, og at underviserne der i gennem får tilbagemeldinger, hvis der er mangler ved undervisningen. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at strategien for sikring af undervisernes pædagogiske kompetencer indtil videre er meget overordnet og kun i mindre grad koblet med praksis. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er praksis for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. Fysiske forhold 27

31 I dokumentationsrapporten beskrives det, at det naturvidenskabelige fakultet råder over 90 seminarrum med plads til personer samt 22 auditorier. Kemisk institut har endvidere adgang til en lang række laboratorier fra basale øvelseslaboratorier laboratorier med meget avanceret udstyr til at understøtte de studerendes progression fra basalt til avanceret niveau (Dokumentationsrapport, s. 67) Det fremgår endvidere, at der er frit netadgang i alle fakultetets lokaler og at der er stillet 20 computere med ikke standard software til rådighed for de studerende. Som følge af pladsmangel anfører universitetet at der er mangel på læse- og kontorpladser, hvilket institutionen har forsøgt at imødekomme ved at lade kantinerne fungere som læsepladser (Dokumentationsrapport, s. 67). Universitetet beskriver endvidere at der laves systematiske undervisningsmiljøvurderinger. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at universitetets studiemiljøundersøgelse fra 2007 (bilag 26) ikke inkluderer en undersøgelse af de fysiske forhold. Aarhus Universitet har i høringssvaret anført at institutionen har gennemført undervisningsmiljøvurdering i 2005 og at der endvidere er gennemført en undersøgelse af det fysiskæstetiske studiemiljø i 2010 (Høringssvar af 25. maj 2010). Akkrediteringspanelet bemærker, at det er positivt at der er gennemført en nyere undersøgelse af de fysiske forhold, men at undervisningsmiljøundersøgelser, jf. undervisningsmiljøloven, bør gennemføres mindst hvert tredje år og indeholde vurdering af fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø. På møderne med ledelsen og de studerende fremgik det, at de studerende har laboratorieøvelser til kl. 21 på hverdage og også i weekenden for at udnytte faciliteterne bedst muligt. Ifølge ledelsen skyldes dette ikke mindst en prioritering af en stærk eksperimentel profil for uddannelsens dimittender. På mødet med de studerende fremgik det endvidere, at de oplevede pladsproblemer i forhold til sene laboratorietimer og manglende læsepladser, men at pladsforholdene på ingeniørhøjskolen var væsentlig bedre. På mødet med ledelsen fremgik det, at pladsproblemerne ved kemisk institut forsvinder med færdiggørelsen af Nanohuset i 2012 samt en planlagt flytning af molekylærbiologerne, der også benytter faciliteterne. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at institutionen har gjort mange tiltag for at optimere pladsen, herunder omdannet et tidsskriftsrum til læsepladser til de studerende, ligesom det endvidere bemærkes positivt, at institutionen har valgt at holde forskningsmiljøet samlet. Akkrediteringspanelet vurderer, at pladsforholdene med særlig vægt på laboratorierne kun i nogen grad sandsynliggør, at uddannelsen med dens dimensionering, arbejdsforhold, fysiske forhold samt infrastruktur gennemføres i en form, der understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 7 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende, da uddannelsens dimensionering, fysiske forhold og infrastruktur med særligt henblik på laboratorierne kun i nogen grad understøtter at uddannelsen gennemføres i en for, der understøtter kompetenceprofilen. De valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Prøveformerne understøtter de kompetencer, som er centrale i uddannelsens kompetenceprofil. Der er strategi og praksis for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 25: Undervisningsmiljøvurdering 2005 Bilag 26: Studiemiljøvurdering 2007 Høringssvar af 25. maj

32 Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Det naturvidenskabelige fakultet har tre overordnede målsætningsområder for kvalitetssikring: struktur, udvikling af undervisning og udvikling af uddannelse (Dokumentationsrapport, s. 70). Universitetet beskriver følgende elementer, som indgår i kvalitetssikringssystemet: - kursusevalueringer - beskæftigelsesundersøgelser - undervisningsmiljøvurderinger - uddannelsesseminarer - dialog med aftagerpaneler - dialog med censorformandskabet - dimittend/alumneundersøgelser - statistikberedskab med parametre som optag, gennemførsel, karakterprofiler, frafald, Stå-optjening mv. - didaktisk beredskab (Dokumentationsrapport, s. 71) Konstateres problemer i forbindelse med undervisning og tilrettelæggelse bredt, varetages løsningen af det hierarkiske niveau i kvalitetssikringssystemet, hvor kompetencen ligger eller er uddelegeret til (dvs. problemer med et givet kursus varetages af institut- og studieleder; uddannelsesstruktur af undervisningsudvalg/studienævn; undervisningsmiljøproblemer af studienævn/dekan osv.). Kan der ikke findes en løsning inddrages ovenstående niveauer. Der informeres efterfølgende bredt i kvalitetssikringssystemet om tiltag afstedkommet af identificerede problemer. (Dokumentationsrapport, s. 71) Universitetet beskriver endvidere ansvarsfordelingen i kvalitetssikringssystemet, med dekanen, institut (institutleder), studienævn (studieleder), studerende, administration (Dokumentationsrapport, s. 71). Derudover fremgår det med hvilken hyppighed ovenstående elementer i kvalitetssikringssystemet gennemføres (Bilag 16). På mødet med ledelsen fremgik det endvidere, at evalueringer og dumpeprocenter blev overvåget på alle kurser på fakultetet samt alle kurser, der foregår uden for det naturvidenskabelige fakultet, herunder på ingeniørhøjskolen. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at der er en stærk uformel kvalitetskultur på kemisk institut, idet de studerende ved hvilke personer de skal henvende sig til, når de oplever studierelaterede problemer, ligesom der er opmærksomhed på få at løst problemerne hurtigt. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har et kvalitetssikringssystem med en række indholdselementer, som er med til at understøtte monitorering, analyse og opfølgning på informationer om uddannelsens kvalitet og relevans. Der er en klar ansvarsfordeling og procedurer for varetagelse af kvalitetssikringssystemets enkelte dele De nævnte kvalitetssikringsmekanismer i Det Naturvidenskabelige Fakultets kvalitetssikringssystem, vurderes dog kun at blive benyttet på uddannelsen i et vist omfang. Således er dialogen med aftagerpanelet endnu ikke løbende eller anvendt på uddannelsen. Uddannelsesseminarer har kun fundet sted i begrænset omfang og det didaktiske beredskab med Science Education Center har endnu ikke været anvendt. Statistikberedskabet har problemer med monitorering af frafald og STÅ-optjening. 29

33 Endvidere har studiemiljøundersøgelsen fra 2007 ikke inddraget de fysiske forhold på uddannelsen som det fordres af undervisningsmiljøundersøgelser. I høringssvaret har Aarhus Universitet gjort opmærksom på, at der er gennemført en undersøgelse af det fysisk-æstetiske arbejdsmiljø i Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen kun i nogen grad anvender kvalitetssystemet i forhold til uddannelsen. Studenterevalueringer Systematisk brug af kursusevalueringer er en del af fakultetets kvalitetssikringssystem: Universitetet anfører, at det enkelte kursus evalueres af de deltagende studerende efter hvert kursusforløb, gennem en anonymiseret web-baseret spørgeskemaundersøgelse. De ikke personrelaterede dele af evalueringen offentliggøres på fakultetets hjemmeside. Evalueringen indeholder bl.a. de studerendes vurdering af opnået læringsudbytte, kursets sammenhæng med uddannelsen samt undervisnings- og arbejdsformer (Bilag 24). Det fremgik af mødet med ledelsen, at alle studenterevalueringer behandles hos undervisere og undervisningsudvalg og centralt hos studienævn, studieledere og institutledere. De studerende fortalte på mødet, at alle fag evalueres elektronisk. Derudover foretager enkelte undervisere deres egne midtvejsevalueringer. Dette er tilfældet for alle undervisere på fagene på Ingeniørhøjskolen. De studerende gav desuden udtryk for, at der er en tæt kontakt til underviserne og en kultur for mundtlige evalueringer af kurserne. Akkrediteringspanelet vurderer, at studenterevalueringsskemaet spørger direkte til de studerendes læringsudbytte, undervisnings- og arbejdsformer (i form af spørgsmål til forelæsninger og øvelser samt undervisernes formidlingsevne). Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 8 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende, da kvalitetssystemet kun i nogen grad benyttes i forhold til uddannelsen. Kvalitetssikringssystemet indeholder klare procedurer og ansvarsfordeling og der benyttes studenterevaluering til sikring og udvikling af uddannelsen. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 2 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2008, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 3 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2009, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 16: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Bilag 24: Spørgeskema kursusevaluering, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Bilag 27: Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Høringssvar af 25. maj

34 Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Universitetet anfører følgende i dokumentationsrapporten: Bacheloruddannelsen [ ] er placeret inden for det naturvidenskabelige hovedområde. Gennem bestemmelserne i studieordningerne sikres, at uddannelserne opfylder de krav til bachelor- og kandidatuddannelser, der er stillet i Uddannelsesbekendtgørelsen og i Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Uddannelsernes titel fremgår af studieordningen (bilag 13). Uddannelserne i kemi og teknologi er en monodisciplinære uddannelser, der er forankret ved Kemisk Institut. (Dokumentationsrapport, s. 73) Uddannelsen i kemi og teknologi har en profil inden for det kemiske område med særlig vægt inden for det procesteknologiske og teknisk kemiske område. På mødet med de studerende, blev der givet udtryk for, at de havde en faglig identitet som studerende i kemi og teknologi. Akkrediteringspanelet bemærker, at der kunne arbejdes på en bedre integration mellem de teknologiske og de kemiske fag. På mødet med ledelsen og underviserne, fremgik det, at det var planlagt et møde i foråret 2010 mellem undervisere fra ASE og kemisk institut, med henblik på bedre koordinering mellem de to områder. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er overensstemmelse med uddannelsens faglige profil og titlen for bacheloruddannelsen i kemi og teknologi Niveau I dokumentationsrapporten, sammenligner institutionen kompetenceprofilen for kemi og teknologi med kvalifikationsrammen (dokumentationsrapport, s. 74). Nedenunder er et udsnit af analysen gengivet som eksempel. (Dokumentationsrapport, s. 74) 31

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i geologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.dtu.dk dtu@dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk fysik.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk fysik. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teknisk fysik. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i koreastudier

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i biomedicinsk teknik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 10. marts 2010 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 10. marts 2010 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i astronomi. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard

Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i sundhed

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik-økonomi. Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i nanoscience. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i almen biologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i almen biologi. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i almen

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr.

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i bioteknologi. Bacheloruddannelsen i bioteknologi (herefter uddannelsen)

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i finsk.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i finsk. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i finsk.

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - Intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere