Clemensborg - Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bolværker ved Århus Å ud for Fiskergade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Clemensborg - Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bolværker ved Århus Å ud for Fiskergade"

Transkript

1 NNU Rapport Clemensborg - Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra er ved Århus Å ud for Fiskergade af Claudia Baittinger Undersøgelsen er udført med støtte fra Sonning-Fonden. ÅRHUS AMT Clemensborg, Århus Århus Moesgård Museum ved Lars Krants Larsen. FHM j Undersøgt af Claudia Baittinger, Niels Bonde og Tobias Thorup Madsen, med bidrag fra Jahrringlabor Hofmann (D) og NEDL North European Dendro Lab (DK). NNU j. A8198. Bolværker ved Århus Å ud for Fiskergade (tømmer fra) 268 prøver af Quercus sp., eg, og 3 prøver af Pinus sp., fyr, er dendrokronologisk undersøgt. 182 prøver af Quercus sp. er dateret. Ingen af prøverne af Pinus sp. er dateret. Antallet af årringe i de enkelte dendrokronologisk undersøgte prøver varierer mellem 16 og 231. Derudover er der indsendt 3 prøver af Pinus sp. og 7 ydeligere prøver, som ikke er Quercus sp. Der er ikke foretaget en nærmere vedbestemmelse. 23 prøver af eg er kasseret pga., at prøverne indeholdt for få årringe. 148 af de 268 prøver af egetræ har splintved bevaret, heraf har 68 barkkant. Af disse kan det påvises, at 25 prøver kommer fra træer, som er fældet forår/tidlig sommer ( sommerfældning ) og 35 prøver kommer fra træer, som er fældet efter vækstsæsonens afslutning ( vinterfældning ). Splintstatistik: 20 [-5, +10].

2 NNU Rapport Liste over prøver, som sandsynligvis stammer fra samme træ Den visuelle og statistiske sammenligning samt prøvernes beskaffenhed viser, at følgende prøver sandsynligvis stammer fra ét træ. nummer af trækurve prøverne som indgår i trækurven: 6090t061: t062: t101: K t102: B C9 6090t501: K t502: B I9 6090t510: t512: t513: G F9 Figur 1: Dateringsdiagram. FHM 4201, Clemensborg. Relativ indplacering af de daterede årringsprøver på en tidsskala med angivelse af fældningstidspunkter. Kronologisk sorteret. Den skraverede signatur angiver bevaret splintved.

3 NNU Rapport år e.kr e s k d s f b c i a q a b d g a b h a d d c f f g a c a k c b a b9 6090n b g e b j k k h a c c n b a9 6090k a d c a d f a f d a f d a d c a g i f e d e a c h d c e g d b g a a b c d g i b d j h f g a h b e a a9 ca ca ca ca ca ca ca ca. 1651/52 ca ca ca. 1772/73

4 NNU Rapport På grundlæg af undersøgelsens resultater kan følgende fortolkning fremføres, idet de daterede prøver henføres til mindst 11 grupper (se dateringsdiagram). Grupperne repræsenterer sandsynligvis et tilsvarende antal anlæg- og/eller reparationsfaser. Gruppe / fase 1 Gruppe 2 / fase 2 Gruppe 3 / fase 3 Gruppe 4 / fase 4 Gruppe 5 / fase 5 Gruppe 6 / fase 6 Gruppe 7 / fase 7 Gruppe 8 / fase 8 Gruppe 9 / fase 9 Gruppe 10 / fase 10 Gruppe 11 / fase 11 består af mindst 59 prøver. Antallet af prøver i denne gruppe samt det snævre tidsinterval som fældningstidspunkterne for træerne, som prøverne stammer fra, peger på anlægsfase/etableringsfase omkring består af mindst syv prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet ca består af mindst ni prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet ca består af mindst 13 prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet ca består af mindst tre prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet ca består af mindst fire prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet ca består af mindst tre prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet ca består af mindst seks prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet ca. 1651/52 består af mindst fem prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet ca består af mindst fire prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet ca består af mindst 11 prøver. Prøverne stammer fra træer, som er fældet ca. 1772/73

5 NNU Rapport Undersøgelsen viser, at på det område, hvor der er udført arkæologiske udgravninger, bliver der første gang anlagt et omkring Nærværende undersøgelse hat ikke påvist materiale, som er ældre end dette tidspunkt. Bolværket er senere repareret, udvidet og flyttet gentagne gange over en periode på næsten 400 år. Sidste gang i 1838, ifølge resultatet af den dendrokronologiske undersøgelse. Ved dateringen er der anvendt referencekurver for egetræ fra Sydskandinavien. Lokalitetskurver Der er beregnet to lokalitetskurver. I kurve 6090i102.d indgår 46 prøver. Kurven er 386 år lang og dækker perioden fra 1305 til i102.d Title : A8198 Clemensborg west 46 timber mean Timber mean with signatures Ring-width QUSP data of 386 years length Dated AD1305 to AD timbers data filtered with 5 year mean Average ring width Sensitivity 0.10 I kurve 6090i202.d indgår 44 prøver. Kurven er 235 år lang og dækker perioden fra 1319 til i202.d Title : A8198 Clemensborg east 44 timber mean Timber mean with signatures Ring-width QUSP data of 235 years length Dated AD1319 to AD timbers data filtered with 5 year mean Average ring width Sensitivity 0.10 Dendroproveniens? Ved sammenligning med referencekurver fra Danmark og det øvrige Nordeuropa fremgår det, at hovedparten af årringskurverne fra de daterede prøver synkroniserer/krydsdaterer bedst med referencekurver og grundkurver fra det danske område. Figur 2: Dateringsdiagram. FHM 4201, Clemensborg. Relativ indplacering af de daterede årringsprøver på en tidsskala med angivelse af fældningstidspunkter. Sorteret efter er. Den skraverede signatur angiver bevaret splintved.

6 NNU Rapport A Bs Bw Bs Bw Bs Bs B ?HS A01 - A A A Bw HS ?B ?HS A ?HS Bw Bw Bw Bw HS Bs ?HS A ?B Bw Bw Bs Bw Bw Bs Bw A05 - A A Bs Bw Bw Bw B Bw A Bs A16 A17 A18 A20 A21 / A i b a d e d9 A h9 Bw c9 Bs e g9 Bw i9 Bw d b9 A b9?HS A26 A e b g d c g c a9 Bs A29 A f a a b9 A d9 Bs b9 Bw A c q h a b j9 A b9 Bw d9 HS c9 HS a9?B A37 A b h e f a a d9?HS HS g a9 A38? 6090n049 A39 A d i a9?HS a9 A a9 A g9?HS c a f d9 A46 A a f c9 Bs b9 A a9?B A a9 Bs A a9 ch A d9 A a f g c9 Bw Bw Bw f a b d9?B c9 Bw d g j9?B g f h9 Bs Bw h b9 HS B e9 HS A a d c9 A e c9 None 6090k019 ch 6090k f a d9 6090n k079 lag s lag s? 6090s s k k029 HS år e.kr

7 NNU Rapport Generelt om dendrokronologiske undersøgelser Rapporten omfatter alle undersøgte prøver (daterede og udaterede). Der gives en summarisk redegørelse, efterfulgt af en kort karakteristik af hver enkelt prøve. Ved daterede prøver oplyses den periode, som de bevarede årringe dækker, udtrykt ved de kalenderår, hvor den ældste og den yngste bevarede årring er dannet, samt fældningstidspunktet for træet, hvorfra prøven stammer. Hvis der er bark bevaret på prøven, eller hvis det er muligt, at fastslå om barkringen er bevaret, er det endvidere angivet, om træet er fældet om vinteren eller om sommeren. Barkringen er den sidst dannede årring i træets levetid og ligger umiddelbart under barken. Ved vinterfældning er barkringen færdigdannet, og træet må være fældet uden for vækstsæsonen, dvs. i oktober-april, mens sommerfældning angiver, at barkringen ikke er færdigdannet, og at træet er fældet i vækstsæsonen, maj-september. Datering? fældningstidspunkt - anvendelsestidspunkt En dendrokronologisk dateringsundersøgelse giver oplysning om i hvilke kalenderår de bevarede årringe i træstykkerne er dannet, samt hvornår træet, som de(n) undersøgte prøve(r) stammer fra, blev fældet. Alle undersøgelser viser, at under normale omstændigheder blev træet anvendt kort tid efter fældningen. Det er f.eks. muligt at sammenligne dendrokronologiske og kulturhistoriske (skriftlige kilder, inskriptioner o.l.) dateringer. En undersøgelse som Hamborg Universitet har udført på knap 200 malerier på paneler af egetræ, hvor kunstneren har signeret og dateret maleriet, viste, at der sjældent er gået mere end 5 år mellem fældningen af træet og fremstillingen af maleriet. Disse resultater understøttes af tilsvarende sammenligninger udført på tømmer fra bygninger i Danmark. Ofte viser det sig, at fældningsår er sammenfaldende med anvendelsesår.

8 NNU Rapport Spørgsmålet om lagring kan også besvares ud fra iagttagelser på de bevarede træstykker. Ved lagring af træ er det vigtigt at få fjernet bark og den yderste bløde del (splinten), som er udsat for insekt- og rådangreb. Findes der derfor bark og intakt splintved på jordgravede stolper o.l., tyder det på, at de ikke har ligget ret længe, før de blev anvendt. Endvidere vil der, som følge af skrumpning under tørringen, uvægerligt opstå radiale sprækker (tørkeridser) i nyfældet træ, hvis det lagres i længere tid. Når træet derefter graves ned, fyldes disse sprækker med jord, hvorved de bliver let genkendelige, når træet senere undersøges. Mangler de, er det tegn på, at tømmeret er nedgravet i "frisk" tilstand. En del formforandringer, som først kan være indtruffet efter træets forarbejdning, viser, at tømmeret er bearbejdet i saftfrisk tilstand. F.eks. det rombiske tørkesvind i tværsnittet ved kvarttømmer, som oprindelig var fremstillet retvinklet. Dette kan ofte iagttages ved tømmer i tagkonstruktioner. Træ og i særlig grad egetræ lader sig nemmest bearbejde med håndværktøj (økser, kiler mm) i frisk tilstand. Efter flere års udtørring bliver egetræ så hårdt, at der ofte må maskindrevet værktøj til for at skære det igennem. Gennem hele vor forhistorie var kiler, skovøksen, bredbilen, stødøksen og skarøksen tømrerens vigtigste arbejdsredskaber. Værktøjsspor fra disse redskaber viser tydeligt, at træet er bearbejdet kort tid efter fældningen. For fortidens håndværkere har det ikke været et spørgsmål om at bruge vellagret tømmer, man at få træ, som specielt var velegnet til den opgave, de stod over for. En datering af én enkelt prøve giver ikke en sikker datering af et helt bygningsværk (det være sig kirke, hus, borg, skib o.l.). Der kan være tale om genbrug, reparation etc. Har man derimod mange prøver fra den samme konstruktion, hvor den dendrokronologiske undersøgelse viser, at de har samme fældningstidspunkt, er der stor sandsynlighed for, at træerne er fældet ad hoc og anvendt med det samme. Endvidere er der mulighed for at tage hensyn til eventuelt genbrug af tømmer, reparationer, byggefaser og lignende.

9 NNU Rapport Beregning af fældningstidspunkt Muligheden for at opnå en præcis angivelse af fældningstidspunktet for egetræ afhænger af, om der er bark eller splintved bevaret på prøverne. Splintveddet findes lige under barken og omfatter træets sidstdannede årringe. Hvis der er bark eller barkkant tilstede, betyder det, at barkringen er bevaret, og fældningstidspunktet kan derfor angives præcist. Er kun en del af splintveddet bevaret på prøven, kan fældningstidspunktet beregnes med stor nøjagtighed, idet det manglende antal årringe i splintveddet kan beregnes i de fleste tilfælde. Kan overgangen mellem kerne- og splintved konstateres, er det muligt at angive et omtrentligt tidspunkt, hvor fældningtidspunktet vil ligge, selvom intet af splintveddet er bevaret. Endelig kan både splintveddet og en del af kerneveddet mangle. I dette tilfælde er det kun muligt at angive det tidligst mulige fældningstidspunkt. Til beregning af fældningstidspunktet anvendes en "splintstatistik" udarbejdet på grundlag af empiriske undersøgelser. Der foreligger oversigter for egetræ fra Irland, England, Vesttyskland og Polen. Resultaterne varierer, men generelt gælder det, at jo større egenalder et egetræ har, jo flere årringe findes der i splintveddet, samt at "modne" egetræer ( årige), som har vokset i Irland og England gennemsnitligt indeholder flere årringe (ca. 30) i splintveddet end træer, som har vokset i Vesteuropa (ca. 25), og at antallet af splintårringe aftager jo længere østpå, træerne har vokset (13-19 i Polen). Publicering Med mindre andet aftales forventes resultatet offentliggjort i laboratoriets dateringsoversigt. Rapporten kan downloades (www.nnu.dk, under Dendrokronologi, Rapporter).

10 NNU Rapport Oversigt over indsendte og behandlede prøver Cat AM A01 QUSP BS 1734 sommer AN A01 QUSP BV 1734/35 vinter AO A01 QUSP N AP A01 QUSP BS 1772 sommer AR A01 QUSP BS ikke dat AS A01 QUSP BS 1772 sommer AT A01 QUSP 83? 18 B ikke dat AU A01 QUSP >10 25 B AV A01 QUSP N efter AW A01 QUSP BV 1772/72 vinter AX A01 QUSP BS ikke dat AY A01 QUSP N AZ A01 PISY 54 N ikke dat BA A01 PISY c.60 ikke unders BC A01 QUSP BS 1772 sommer BH A01 QUSP ?HS ? BI A01 QUSP BS ikke dat. fejl 6090K049 BJ None QUSP N ikke dat BK A01 QUSP N ikke dat. fejl BL A01 QUSP ? 0 N efter 1693

11 NNU Rapport Cat BM A01 QUSP >10 0 N efter BN A01 QUSP N efter DT A02 QUSP 100 >10 0 N ikke dat DU A02 QUSP ikke unders DV A02 QUSP ikke unders. 6090K149 DW None QUSP 31? 0 N ikke dat. old DX A02 QUSP ? 0 N efter DY A02 QUSP >10 0 N efter K039 DZ None QUSP <5 0 N efter EA A02 QUSP 86 <5 0 N ikke dat. 6090K059 EB None QUSP 100 <5 0 N ikke dat. 6090K089 EC None ikke eg ikke dat ED A02 QUSP 55 >10 3 N ikke dat EF A02 QUSP c.28 ikke unders. kas EG A03 QUSP ? 0 N efter EH A03 QUSP HS+5s EJ A03 QUSP ? 0 N efter EK A03 QUSP >10 13 BV 1499/1500 vinter EL A03 QUSP BS ikke dat EM A03 QUSP >10 0 N efter EN A03 QUSP >10 0?HS ? EP A03 PISY 77 BV ikke dat.

12 NNU Rapport Cat ET(2) A03 QUSP ?HS ikke dat EV A03 QUSP >10 1 N FA A03 QUSP >10 0 N efter 1522 gen FB A03 QUSP 47? 0 N ikke dat. gen FF A03 QUSP <5 0 N efter FG A03 PISY c.20 ikke unders. kas ET(1) A03 QUSP ?HS ikke dat FK A01 ikke eg ikke unders. 6090K119 FL None QUSP 35 >10 0 N ikke dat GU 5-6 QUSP ? 0 N efter GV A04 QUSP >10 0 N efter GX A04 QUSP ? 13 N GY A04 QUSP ? 0 N efter GZ A04 QUSP ? 0 N efter HF A04 QUSP ? 16 BV 1500/01 vinter HI A04 QUSP BV 1499/1500 vinter HJ A04 QUSP ?HS ? HL A04 QUSP N efter HP A04 QUSP N HQ A04 QUSP ? 0 N efter 1514 old HR A04 QUSP BV 1500/01 vinter HS A04 QUSP ?HS ?

13 NNU Rapport Cat HT A04 QUSP BS 1514 sommer HW A04 QUSP c.10 0 ikke unders. kas HX A04 QUSP c.15 0 ikke unders. kas HY A04 QUSP 60 >10 0 N ikke dat IA A05 QUSP BV 1500/01 vinter IC A05 QUSP ? 0 N efter 1466 old IE A05 QUSP N efter IF A05 QUSP BS ikke dat IG A05 QUSP ? 0 N efter IH A05 QUSP BV 1454/55 vinter old II A05 QUSP BS 1454 sommer IJ A05 QUSP BV 1454/55 vinter IK A05 QUSP BV 1454/55 vinter IL A05 QUSP ?B 1450? old IM A05 QUSP ? 0 N efter 1465 old IN A05 QUSP N IO A05 QUSP BV 1454/55 vinter old IP A05 QUSP ? 17 BS 1454 sommer IQ A05 QUSP N efter 1467 old IT A05 QUSP N ikke dat. old JB A05 QUSP <5 0 N efter S019 JG lag s? QUSP ? 0 N efter 1424 gen

14 NNU Rapport Cat JK 1-3 QUSP N efter S029 JL lag s? QUSP c.15 0 ikke unders. kas KI A06 QUSP 39? 0 N ikke dat KL A06 QUSP >10 22 N KN A06 QUSP >10 13 BV 1456/57 vinter KO A06 QUSP >10 21 BV 1450/51 vinter old KP A06 QUSP ? 27 BS 1450 sommer KR A06 QUSP c.20 0 ikke unders. kas KS A06 QUSP >10 18 N KT A06 QUSP >10 17 N KU A06 QUSP ? 19 N old KV A06 QUSP >10 0 N efter 1432 old KW A06 QUSP 84 >10 8 N ikke dat KX A06 QUSP 40 >10 6 N KY A06 QUSP >10 0 N efter KZ A06 QUSP >10 17 N K079 LB None QUSP ? 0 N efter LC A06 QUSP ? 13 B LD A06 QUSP N ikke dat LE A06 QUSP >10 19 N LG A06 QUSP 31 <5 0 N ikke dat LH A06 QUSP ? 22 N

15 NNU Rapport Cat LI A06 QUSP >10 24 BV LL A06 QUSP ikke unders LQ A03 QUSP >10 22?B 1571? LV A04 QUSP HS LW A04 QUSP N LX A04 QUSP N efter 1470 gen MD A04 QUSP BV 1512/13 vinter MH A05-II ikke eg ikke unders MJ A05-II QUSP c.25 0 ikke unders. kas ML A05-II QUSP 43 >10 0 N ikke dat MU A5-I QUSP N ikke dat. brand,gen MY A06 QUSP ikke unders. kas MZ A06 QUSP ? 22 BV NA A06 QUSP >10 0 N efter NB A06 QUSP N NY A07 QUSP 22? 0 N ikke dat OA A07 QUSP N ikke dat. gen OC A07 QUSP HS ikke dat OF A07 ikke eg ikke unders OG A07 QUSP BV ikke dat ON A07 QUSP BS 1452 sommer OR A07 QUSP ? 10 N

16 NNU Rapport Cat OU A07 QUSP HS+2s ikke dat PD A06 QUSP 17? 3 N ikke dat PT A04 QUSP 70 V 0 N ikke dat PU A04 QUSP c.10 ikke unders. kas 6090K069 QT None QUSP N efter S039 RC lag s QUSP ikke unders. kas 6090S049 RX lag s QUSP N RY A05-II QUSP c.15 ikke unders. kas 6090L019 VH Løs QUSP N ikke dat. old 6090K109 YN? QUSP 28 >10 12 N ikke dat A9 YP A16 QUSP BV ikke dat. old C9 YR A16 QUSP c.20 ikke unders. kas C9 YT A16 QUSP 36 >10 17 BV ikke dat D9 YU A16 QUSP >10 5 N old E9 YW A16 QUSP 20? 5 BS ikke dat A9 YX A17 QUSP c.20 ikke unders. kas B9 YY A17 QUSP 34 >10 0 HS+1sikke dat C9 ZA A17 QUSP 29 <5 10 BV ikke dat D9 ZB A17 QUSP 31 <5 10 N ikke dat E9 ZC A17 QUSP 26 >10 13 B ikke dat F9 ZE A17 QUSP 25 >10 7 N ikke dat G9 ZF A17 QUSP c.25 ikke unders. Kas

17 NNU Rapport Cat H9 ZG A17 QUSP 60 <5 10 N ikke dat I9 ZH A17 QUSP N efter A9 ZQ A18 QUSP c.30 ikke unders. kas B9 ZR A18 QUSP N efter C9 ZS A18 QUSP 30 <5 0 N ikke dat D9 ZT A18 QUSP N ikke dat A9 AAC A20 QUSP N efter 1521 old A9 AAF A21 QUSP 72 >10 0 N ikke dat. old B9 AAG A21 QUSP BS ikke dat C9 AAK A21 QUSP N ikke dat A9 AAP A22 QUSP B ikke dat B9 AAQ A22 QUSP N efter C9 AAR A22 QUSP BS 1651 sommer D9 AAS A22 QUSP N efter E9 AAT A22 QUSP N F9 AAU A22 QUSP BS ikke dat G9 AAV A22 QUSP BV 1651/52 vinter H9 AAX A22 QUSP >10 24 BV 1649/50 vinter I9 AAY A22 QUSP BV 1744/45 vinter D9 ABB 21/22 QUSP > N old E9 ABC 21/22 QUSP ? 0 N efter A9 ABI A23 QUSP BV ikke dat.

18 NNU Rapport Cat B9 ABJ A23 QUSP N ikke dat C9 ABK A23 QUSP? ikke unders A9 ABM A24 QUSP N ikke dat B9 ABN A24 QUSP 89 >10 34 BV ikke dat C9 ABP A24 ikke eg ikke unders A9 ABR A25 QUSP ikke unders. kas B9 ABT A25 QUSP ?HS ? D9 ABX A26 QUSP 92 >10 0 N ikke dat A9 ACF A26 QUSP BS 1838 sommer B9 ACG A26 QUSP N ikke dat C9 ACH A26 QUSP N D9 ACI A26 QUSP ikke unders. kas E9 ACJ A26 QUSP BS ikke dat F9 ACK A26 QUSP BS ikke dat G9 ACL A26 QUSP ? 0 N efter H9 ACO A26 PISY >50 ikke unders I9 AEQ A27 QUSP >10 7 N K129 ACT? QUSP? ikke unders A9 AEA A28 QUSP B ikke dat A9 AEQ? QUSP >10 7 N B9 AEU A27 QUSP N efter C9 AFA A27 QUSP N old

19 NNU Rapport Cat D9 AFB A27 QUSP >10 17 N E9 AFC A27 QUSP N efter F9 AFD A27 QUSP N G9 AFE A27 QUSP >10 0 N efter A9 AFM A29 QUSP N efter 1815 brand 6090K099 AFQ? QUSP 49 >10 0 N ikke dat. 6090K019 AFS? QUSP N efter 1425 brand B9 AFY A29 QUSP N ikke dat A9 AGO A30 QUSP 31 >10 0 N ikke dat B9 AGP A30 QUSP ikke unders. kas C9 AGO A30 QUSP N ikke unders A9 AGW A31 QUSP 71 >10 10 N ikke dat B9 AGX A31 QUSP ikke unders. kas A9 AGZ A32 QUSP <5 0 N efter B9 AHA A32 QUSP >10 10 N K139 AHV? QUSP ikke unders C AHW A29 QUSP C ikke dat. brand A9 AIJ A34 QUSP 47 >10 0 N ikke dat B9 AIK A34 QUSP BV 1452/53 vinter C9 AIM A34 ikke eg ikke unders D9 AIN A34 QUSP ? 19 BS 1452 sommer old E9 AIO A34 QUSP N ikke dat.

20 NNU Rapport Cat A9 AIP A35 QUSP N efter B9 AIQ A35 QUSP N bræ C9 AIZ A35 QUSP N efter 1441 bræ D9 AJA A35 QUSP ikke unders. kas E9 AJB A35 QUSP ikke unders. kas F9 AJF A35 QUSP N ikke dat G9 AJH A35 QUSP ikke unders. kas H9 AJI A35 QUSP N efter 1452 old,brand I9 AJM A35 QUSP ikke unders. kas,brand J9 AJR A35 QUSP >10 24 N P9 AJS A35 ikke eg ikke unders A9 AJU A36 QUSP ?B 1540? B9 AJV A36 QUSP BV 1547/48 vinter C9 AJW A36 QUSP HS+2s old 6090K029 AJX? QUSP >10 0 HS+1s D9 AJY A36 QUSP <5 0 HS+12s A9 AKC A37 QUSP N efter A9 AKE A38 QUSP N efter B9 AKF A38 QUSP N efter C9 AKG A38 QUSP N ikke dat D9 AKH A38 QUSP N E9 AKI A38 QUSP >10 0 HS+5s old F9 AKJ A38 QUSP ?HS ? Old

21 NNU Rapport Cat G9 AKM A38 QUSP N efter H9 AKN A38 QUSP N efter 1520 brand A9 AKP A39 QUSP N efter A9 AKS A40 QUSP HS+1s old B9 AKT A40 QUSP BV ikke dat C9 AKY A40 QUSP BV ikke dat D9 AKZ A40 QUSP >10 0 N efter E9 ALA A40 QUSP N ikke dat F9 ALC A40 QUSP N old G9 ALD A40 QUSP N old H9 ALE A40 QUSP BS 1773 sommer I9 ALF A40 QUSP N efter J9 ALG A40 QUSP ? 18?B 1766? old A9 ALJ A41 QUSP N ikke dat B9 ALK A41 QUSP ?HS ikke dat A9 ALM A43 QUSP ? 0 N efter A9 ALO A45 QUSP BS 1553 sommer B9 ALR A45 QUSP 24 >10 0 N ikke dat C9 ALS A45 QUSP N D9 ALT A45 QUSP N efter E9 ALU A45 QUSP N ikke dat F9 ALX A45 QUSP N efter G9 ALY A45 QUSP ?HS ?

22 NNU Rapport Cat A9 AMC A46 QUSP ? 0 N efter B9 AMD A46 QUSP >10 15 BV 1690/91 vinter C9 AME A46 QUSP N ikke dat D9 AMF A46 QUSP N ikke dat A9 AMG A47 QUSP ikke unders. kas B9 AMH A47 QUSP N C9 AMI A47 QUSP BV 1624/25 vinter D9 AMJ A47 QUSP HS+1s old E9 AMK A47 QUSP HS+1s old F9 AML A47 QUSP >10 8 N G9 AMM A47 QUSP B 1734 brand H9 AMN A47 QUSP N old,brand A9 AMQ A49 QUSP BS 1624 sommer A9 AMR A48 QUSP N ca old B9 AMT A48 QUSP N ikke dat A9 APR A50 QUSP N efter 1444 brand B9 ARH A50 QUSP N ikke dat. old,brand A9 ASB A51 QUSP BV 1451/52 vinter B9 ASC A51 QUSP N ikke dat C9 ASD A51 QUSP N D9 ASE A51 QUSP N efter E9 ASG A51 QUSP N ikke dat.

23 NNU Rapport Cat F9 ASH A51 QUSP BV 1452/53 vinter G9 ASI A51 QUSP BV 1452/53 vinter Q9 ASN A35 QUSP >10 8 N A9 ASP A52 QUSP N efter B9 ASS A52 QUSP N efter C9 ASU A52 QUSP N efter A9 ATL A53 QUSP ikke unders. kas D9 ATU A52 QUSP ?B 1452? E9 ATX A52 QUSP N ikke dat F9 AUD A52 QUSP N efter A9 AUL A54 QUSP N B9 AUM A54 QUSP 36 >10 2 N ikke dat C9 AUN A54 QUSP <5 1 N D9 AUP A54 QUSP <5 0 N efter A9 AVB A55 QUSP N efter B9 AVF A55 QUSP N ikke dat C9 AVG A55 QUSP N efter D9 AVH A55 QUSP N efter E9 AVI A55 QUSP N efter F9 AVJ A55 QUSP N efter G9 AVP A55 QUSP 71 <5 0 N ikke dat. 6090N019 uden nr 1? PISY 188 N ikke dat.

24 NNU Rapport Cat- 6090N029 uden nr 2? PISY ikke unders. 6090N039 uden nr 3? QUSP ikke unders. kas 6090N049 uden nr 4? QUSP >10 0 N efter N059 uden nr 5? QUSP N efter 1481 = udgravnings nummer QUSP = Quercus sp., eg PISY = Pinus silvestris, fyr ikke eg = ingen vedbestemmelse foretaget, men ikke eg ant. = antal årringe + = marv, centrum af træet <5 = mindre end 5 år til marven 5-10 = 5-10 år til marven >10 = flere end 10 år til marven? = ukendt antal årringe til marven BS = bark sommer BV = bark vinter B? = måske barkkant HS = overgang mellem kerneved og splintved?hs = måske overgang mellem kerneved og splintved N = ingen bark ikke dat. = ikke dateret = bemærkninger gen = genanvendt tømmer, ifølge indsenderen kas = prøven er kasseret old = årringskurven udviser en 4-årig cyklus/rytme, hvilket viser, at træet, som prøven stammer fra, sandsynligvis er blevet afløbet som følge af angreb af oldenborrer bræ = prøve brændt ifølge indsenderen brand = brandspor konstateret på prøven fejl = skal checkes, måske foreligger målefejl

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn.

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn. af Niels Bonde no NNU rapport nr. 14 2005 NNU Rapport 14 2005 2 Bjerggården

Læs mere

Præliminær dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra brønde, Holing.

Præliminær dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra brønde, Holing. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser og NEDL - Nord Europæisk Dendro Lab Præliminær dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra brønde, Holing. af Claudia Baittinger NEDL REPORT MARCH

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra fundering af bygning eller vejanlæg. Frederiksgade 1-5, Svendborg. Fyns amt.

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra fundering af bygning eller vejanlæg. Frederiksgade 1-5, Svendborg. Fyns amt. # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra fundering af bygning eller vejanlæg. Frederiksgade 1-5, Svendborg. Fyns amt. af Orla Hylleberg Eriksen NNU

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra arkæologisk undersøgelse: Lindegården, Ribe

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra arkæologisk undersøgelse: Lindegården, Ribe Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra arkæologisk undersøgelse: Lindegården, Ribe AD910 AD1080 1 af Niels Bonde NNU rapport nr. 12 2009 NNU Rapport

Læs mere

Dendrokronologiske undersøgelser af prøver optaget ved Aalborghus Slot

Dendrokronologiske undersøgelser af prøver optaget ved Aalborghus Slot Dendrokronologiske undersøgelser af prøver optaget ved Aalborghus Slot Nordjyllands amt. Af Charlotte Kure Brandstrup AD1349 AD1630 1 Middelkurve; 8156m001 Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra arkæologisk undersøgelse: Kobbelgård, Sønder Starup

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra arkæologisk undersøgelse: Kobbelgård, Sønder Starup Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra arkæologisk undersøgelse: Kobbelgård, Sønder Starup AD1170 AD1205 1 af Niels Bonde NNU rapport nr. 14 2009

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af Stiftamtmannens paviljong, Kristiansand, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af Stiftamtmannens paviljong, Kristiansand, Norge Dendrokronologisk undersøgelse af Stiftamtmannens paviljong, Kristiansand, Norge med ryggen mot fjellet NNU Rapport nr. 33-2013 Af Charlotte Kure Brandstrup Stifamtmannens paviljong (fra hus til hus Vest

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur på Kvelland, Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur på Kvelland, Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke, Norge VEST-AGDER, NORGE Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur på Kvelland, Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger NNU rapport nr. 1 2006 NNU Rapport 1 2006 2 Med ryggen mot fjellet

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af bemalet soldaterrelief fra Grønland

Dendrokronologisk undersøgelse af bemalet soldaterrelief fra Grønland Dendrokronologisk undersøgelse af bemalet soldaterrelief fra Grønland NNU Rapport 55-2012 af Claudia Baittinger og Tine Louise Slotsgaard Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser (NNU) Forskning

Læs mere

Dendrokronologiske undersøgelser af tømmerstokke fra Aquarama, Kristiansand, Vest- Agder fylke, Norge

Dendrokronologiske undersøgelser af tømmerstokke fra Aquarama, Kristiansand, Vest- Agder fylke, Norge Dendrokronologiske undersøgelser af tømmerstokke fra Aquarama, Kristiansand, Vest- Agder fylke, Norge med ryggen mot fjellet Af Charlotte Kure Brandstrup Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra arkæologisk udgravning på Vesterbro 68, Aalborg

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra arkæologisk udgravning på Vesterbro 68, Aalborg Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra arkæologisk udgravning på Vesterbro 68, Aalborg NNU rapport 72 2013 af Charlotte Kure Brandstrup Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab Dendrokronologi

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af recent egetræ fra Austad, Lyngdal, Vest-Agder.

Dendrokronologisk undersøgelse af recent egetræ fra Austad, Lyngdal, Vest-Agder. Dendrokronologisk undersøgelse af recent egetræ fra Austad, Lyngdal, Vest-Agder. NNU Rapport 25-2011 af Tine Louise Slotsgaard AD2008 Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid - Naturvidenskab

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra bindingsværk i stuehus, Jyderup, Sjælland

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra bindingsværk i stuehus, Jyderup, Sjælland Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra bindingsværk i stuehus, Jyderup, Sjælland NNU Rapport 2-2012 af Tine Louise Slotsgaard Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser (NNU) Forskning og

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra gravkammeret i Kongshaugen, Gokstad, Sandefjord kommune, Vestfold (N)

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra gravkammeret i Kongshaugen, Gokstad, Sandefjord kommune, Vestfold (N) Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra gravkammeret i Kongshaugen, Gokstad, Sandefjord kommune, Vestfold (N) Gravkammeret fra Kongshaugen, Gokstad,

Læs mere

Dendrokronologiske undersøgelser af prøver fra Skibet kirke, Vejle amt. Middelkurve af daterede prøver Af Charlotte Kure Brandstrup

Dendrokronologiske undersøgelser af prøver fra Skibet kirke, Vejle amt. Middelkurve af daterede prøver Af Charlotte Kure Brandstrup Dendrokronologiske undersøgelser af prøver fra Skibet kirke, Vejle amt. AD1363 AD1541 1 Middelkurve af daterede prøver Af Charlotte Kure Brandstrup NNU rapport nr. 19-2011 Vejle amt. Skibet Kirke. 17.09.09

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Salling Østergård, Viborg Amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Salling Østergård, Viborg Amt Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Salling Østergård, Viborg Amt NNU Rapport 16-2016 Hanne Marie Larsen 0 mm 100 200 221 60850019 N+H1 60850029 N+H1 60850039 N+H1 60850049 N+H1 60851179 N+S1

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af egetræsstabber fra Skjeggestad, Bjelland, Marnardal kommune, Vest-Agder

Dendrokronologisk undersøgelse af egetræsstabber fra Skjeggestad, Bjelland, Marnardal kommune, Vest-Agder Dendrokronologisk undersøgelse af egetræsstabber fra Skjeggestad, Bjelland, Marnardal kommune, Vest-Agder NNU Rapport 32-2011 af Tine Louise Slotsgaard Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stabbe fra bur på Sandnes, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af stabbe fra bur på Sandnes, Norge Dendrokronologisk undersøgelse af stabbe fra bur på Sandnes, Norge NNU Rapport 59-206 Hanne Marie Larsen AD395AD400 AD450 AD500 AD550 AD600 AD650 AD700 AD77 0 N353047 0 N353048 0 N35307 0 N35308 0 N353029

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra kanoner fundet ved Anholt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 10 1993 NNU rapport nr. 10! 1993 1 ANHOLT

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra brønd i Lille Kirkestræde, København.

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra brønd i Lille Kirkestræde, København. # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra brønd i Lille Kirkestræde, København. af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 18 199 NNU rapport nr. 18!

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af rester af bord fra vikingetidsgrav under Hørning kirke, Randers amt.

Dendrokronologisk undersøgelse af rester af bord fra vikingetidsgrav under Hørning kirke, Randers amt. # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af rester af bord fra vikingetidsgrav under Hørning kirke, Randers amt. af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 7 1991

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skipperhuset fra Rasvåg, Hidra

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skipperhuset fra Rasvåg, Hidra Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skipperhuset fra Rasvåg, Hidra af Birgitte Wendelbo Arentoft NNU rapport nr. 11 2012 Side 1 af 10 Vest - Agder

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fundet ved Sørenga i Oslo, Norge.

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fundet ved Sørenga i Oslo, Norge. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fundet ved Sørenga i Oslo, Norge. af Niels Bonde Foto: NIKU, 2006 NNU rapport nr. 2 2007 NNU Rapport 2 2007

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Leirviga/Korsvikfjorden, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Leirviga/Korsvikfjorden, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke, Norge VEST-AGDER, NORGE Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Leirviga/Korsvikfjorden, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger NNU rapport nr. 7 2006 NNU Rapport 7 2006

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra stabbur fra Mjunåsen, Marnardal kommune, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra stabbur fra Mjunåsen, Marnardal kommune, Vest-Agder fylke, Norge Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra stabbur fra Mjunåsen, Marnardal kommune, Vest-Agder fylke, Norge med ryggen mot fjellet af Claudia Baittinger Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra arkæologiske udgravninger ved Christiansborg og på Højbro Plads, København. KBM 3934 og KBM 3942

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra arkæologiske udgravninger ved Christiansborg og på Højbro Plads, København. KBM 3934 og KBM 3942 Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra arkæologiske udgravninger ved Christiansborg og på Højbro Plads, København KBM 3934 og KBM 3942 af Claudia Baittinger Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stabber og recent materiale fra Daneva, Søgne kommune, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af stabber og recent materiale fra Daneva, Søgne kommune, Vest-Agder fylke, Norge VEST-AGDER, NORGE Dendrokronologisk undersøgelse af stabber og recent materiale fra Daneva, Søgne kommune, Vest-Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger NNU rapport nr. 14 2008 NNU Rapport 14 2008 2 Med

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af bygningstømmer fra Vestergade og Bleggårdsstræde, Kolding

Dendrokronologisk undersøgelse af bygningstømmer fra Vestergade og Bleggårdsstræde, Kolding # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af bygningstømmer fra Vestergade og Bleggårdsstræde, Kolding af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 14 1994 NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af fyrretræ fra udgravning ved Thon Hotel Høyers, Skien, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af fyrretræ fra udgravning ved Thon Hotel Høyers, Skien, Norge MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af fyrretræ fra udgravning ved Thon Hotel Høyers, Skien, Norge af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr.

Læs mere

Dendrokronologiske undersøgelser af genanvendt bygningstømmer fra bolværker ved Å rhus Å ud for Fiskergade (Clemensborg)

Dendrokronologiske undersøgelser af genanvendt bygningstømmer fra bolværker ved Å rhus Å ud for Fiskergade (Clemensborg) Dendrokronologiske undersøgelser af genanvendt bygningstømmer fra bolværker ved Å rhus Å ud for Fiskergade (Clemensborg) Aarhus Af Charlotte Kure Brandstrup Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stolper fra Bomsholmen Museum, Arendal kommune, Aust Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af stolper fra Bomsholmen Museum, Arendal kommune, Aust Agder fylke, Norge VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Dendrokronologisk undersøgelse af stolper fra Bomsholmen Museum, Arendal kommune, Aust Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger NNU rapport nr. 17 2010 NNU Rapport 17 2010 2 Med

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af fartøjsrester fra Lindebøkilen, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af fartøjsrester fra Lindebøkilen, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke, Norge VEST-AGDER, NORGE Dendrokronologisk undersøgelse af fartøjsrester fra Lindebøkilen, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger NNU rapport nr. 8 2006 NNU Rapport 8 2006 2 Med ryggen

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stammeskiver af egetræ fra Orelund Skov på Fyn

Dendrokronologisk undersøgelse af stammeskiver af egetræ fra Orelund Skov på Fyn Dendrokronologisk undersøgelse af stammeskiver af egetræ fra Orelund Skov på Fyn NNU Rapport 1-2016 Hanne Marie Larsen 0 mm 100 200 300 400 500 600 691 41200019 W 41200029 W 41200039 W 41200049 W 41200059

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra genanvendt bygningstømmer, Eide kirke, Grimstad kommune, Aust- Agder.

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra genanvendt bygningstømmer, Eide kirke, Grimstad kommune, Aust- Agder. Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra genanvendt bygningstømmer, Eide kirke, Grimstad kommune, Aust- Agder. NNU Rapport 34-2012 af Niels Bonde Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stabber fra Grindland, Songdalen kommune, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af stabber fra Grindland, Songdalen kommune, Vest-Agder fylke, Norge VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Dendrokronologisk undersøgelse af stabber fra Grindland, Songdalen kommune, Vest-Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger AD1626 AD1793 NNU rapport nr. 10 2008 NNU Rapport 10 2008

Læs mere

Dendrokronologiske undersøgelser af Va ningshus og uthus `Hidra 1, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologiske undersøgelser af Va ningshus og uthus `Hidra 1, Vest-Agder fylke, Norge Dendrokronologiske undersøgelser af Va ningshus og uthus `Hidra 1, Vest-Agder fylke, Norge med ryggen mot fjellet NNU Rapport nr. 16 Af Charlotte Kure Brandstrup Forskning og Formidling Danmarks Oldtid

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af va gningshus i Lunde, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af va gningshus i Lunde, Vest-Agder fylke, Norge Dendrokronologisk undersøgelse af va gningshus i Lunde, Vest-Agder fylke, Norge med ryggen mot fjellet NNU Rapport nr. 28-2013 Af Charlotte Kure Brandstrup Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra gravkammeret i Oseberghøjen, Slagen, Tønsberg kommune, Vestfold (N)

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra gravkammeret i Oseberghøjen, Slagen, Tønsberg kommune, Vestfold (N) Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra gravkammeret i Oseberghøjen, Slagen, Tønsberg kommune, Vestfold (N) Gravkammeret fra Oseberghøjen, opstillet

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af pæl fra Vordingborg Borg

Dendrokronologisk undersøgelse af pæl fra Vordingborg Borg # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af pæl fra Vordingborg Borg af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 36 2012 NNU rapport nr. 36 2012 2 PRÆSTØ AMT Vordingborg

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af egestolpe fra vandmølleanlæg, Puge Mølle, Fyns amt.

Dendrokronologisk undersøgelse af egestolpe fra vandmølleanlæg, Puge Mølle, Fyns amt. # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af egestolpe fra vandmølleanlæg, Puge Mølle, Fyns amt. af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 32 1992 NNU rapport nr.

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra brønde og andre konstruktioner fra Holing ved Herning

Dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra brønde og andre konstruktioner fra Holing ved Herning Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra brønde og andre konstruktioner fra Holing ved Herning af Claudia Baittinger NNU rapport nr. 16 2005 NNU

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Ferring kirke, Ringkøbing amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Ferring kirke, Ringkøbing amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Ferring kirke, Ringkøbing amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 7 C 2011 NNU rapport nr.

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af døroverligger, samt bjælke fra Herstedøster kirke. Københavns amt

Dendrokronologisk undersøgelse af døroverligger, samt bjælke fra Herstedøster kirke. Københavns amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af døroverligger, samt bjælke fra Herstedøster kirke. Københavns amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 45 2012

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Fabjerg kirke, Ringkøbing amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Fabjerg kirke, Ringkøbing amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Fabjerg kirke, Ringkøbing amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 19 C 2009 NNU rapport nr.

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Christian IV s bryghus, København

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Christian IV s bryghus, København # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Christian IV s bryghus, København af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 32 C 2012 NNU rapport nr. 32 2012

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af bindbjælke fra Vallensved Kirke, Sorø amt

Dendrokronologisk undersøgelse af bindbjælke fra Vallensved Kirke, Sorø amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af bindbjælke fra Vallensved Kirke, Sorø amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 87 C 2016 NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion m.m. i Vrigsted kirke, Vejle amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion m.m. i Vrigsted kirke, Vejle amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion m.m. i Vrigsted kirke, Vejle amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 20 C 2010 NNU rapport nr.

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra fjøs, Kåda (Hidra 12), Hidrasund, Vest-Agder, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra fjøs, Kåda (Hidra 12), Hidrasund, Vest-Agder, Norge Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra fjøs, Kåda (Hidra 12), Hidrasund, Vest-Agder, Norge Våningshus (Hidra 12) af Birgitte Wendelbo Arentoft og

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra stabbur fra Gjervoldstad, Songdalen, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra stabbur fra Gjervoldstad, Songdalen, Vest-Agder fylke, Norge Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra stabbur fra Gjervoldstad, Songdalen, Vest-Agder fylke, Norge foto:niels Bonde, 2009 af Niels Bonde NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologiske undersøgelser af træprøver fra borgen i Vordingborg

Dendrokronologiske undersøgelser af træprøver fra borgen i Vordingborg Dendrokronologiske undersøgelser af træprøver fra borgen i Vordingborg NNU rapport nr. 31 Af Niels Bonde & Charlotte Kure Brandstrup AD1139 AD1263 1 Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Lille Kregme, Frederiksborg amt.

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Lille Kregme, Frederiksborg amt. # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag fra Lille Kregme, Frederiksborg amt. af Orla Hylleberg Eriksen Lille Kregme, skibsvrag Grundkurver Vestdanmark

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af Bakke kirke, Flekkefjord kommune, Vest Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af Bakke kirke, Flekkefjord kommune, Vest Agder fylke, Norge VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Dendrokronologisk undersøgelse af Bakke kirke, Flekkefjord kommune, Vest Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger NNU rapport nr. 15 2009 NNU Rapport 15 2009 2 Med ryggen mot fjellet

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tårn i Østofte kirke, Maribo amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tårn i Østofte kirke, Maribo amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tårn i Østofte kirke, Maribo amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 72 2016 NNU rapport nr. 72

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af maleri formentlig udført af den Hollandske maler Pieter Claesz

Dendrokronologisk undersøgelse af maleri formentlig udført af den Hollandske maler Pieter Claesz # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af maleri formentlig udført af den Hollandske maler Pieter Claesz af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 6 2011 NNU

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skibbrogade II i Tønder, Tønder amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skibbrogade II i Tønder, Tønder amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Skibbrogade II i Tønder, Tønder amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 21 C 2015 NNU

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fundet ved arkæologisk undersøgelse på Nyborg Slot, Fyn

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fundet ved arkæologisk undersøgelse på Nyborg Slot, Fyn # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af træ fundet ved arkæologisk undersøgelse på Nyborg Slot, Fyn af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 51 2012 NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur fra Ormestad, Søgne kommune, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur fra Ormestad, Søgne kommune, Vest-Agder fylke, Norge VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur fra Ormestad, Søgne kommune, Vest-Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger NNU rapport nr. 6 2008 NNU Rapport 6 2008 2 Med ryggen mot

Læs mere

Dendrokronologisk og Vedanatomisk undersøgelse af træ fra udgravning i Kompagnistræde 30, København

Dendrokronologisk og Vedanatomisk undersøgelse af træ fra udgravning i Kompagnistræde 30, København # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk og Vedanatomisk undersøgelse af træ fra udgravning i Kompagnistræde 30, København af Orla Hylleberg Eriksen og Claus Malmros NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af Valle kirke og præstegård, Lindesnes kommune, Vest Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af Valle kirke og præstegård, Lindesnes kommune, Vest Agder fylke, Norge VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Dendrokronologisk undersøgelse af Valle kirke og præstegård, Lindesnes kommune, Vest Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger NNU rapport nr. 16 2009 NNU Rapport 16 2009 2 Med

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra to brønde udgravet i Latinerhaven, Roskilde

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra to brønde udgravet i Latinerhaven, Roskilde # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra to brønde udgravet i Latinerhaven, Roskilde af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 15 C 2013 NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologiske undersøgelser af træprøver fra voldgraven ved borgen i Vordingborg

Dendrokronologiske undersøgelser af træprøver fra voldgraven ved borgen i Vordingborg Dendrokronologiske undersøgelser af træprøver fra voldgraven ved borgen i Vordingborg NNU rapport nr. 24 Af Niels Bonde & Charlotte Kure Brandstrup Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra huse på Rømø. Råbjergvej 107 og J. Tagholmsvej 9

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra huse på Rømø. Råbjergvej 107 og J. Tagholmsvej 9 MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra huse på Rømø. Råbjergvej 107 og J. Tagholmsvej 9 af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr.

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Skibet kirke, Vejle amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Skibet kirke, Vejle amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Skibet kirke, Vejle amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 83 C 2014 NNU

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra historisk skibsvrag (vrag 4) fundet i Roskilde gl. havneområde

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra historisk skibsvrag (vrag 4) fundet i Roskilde gl. havneområde Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra historisk skibsvrag (vrag 4) fundet i Roskilde gl. havneområde NNU Rapport 36-2011 af Niels Bonde Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid - Naturvidenskab

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion m.m. over Hover kirke, Vejle amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion m.m. over Hover kirke, Vejle amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion m.m. over Hover kirke, Vejle amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 78 C 2014

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra brønd fundet ved udgravning i St. Heddinge

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra brønd fundet ved udgravning i St. Heddinge # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra brønd fundet ved udgravning i St. Heddinge af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 13 C 2013 NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af recent egetræ fra Grimstad skovdistrikt, Aust-Agder

Dendrokronologisk undersøgelse af recent egetræ fra Grimstad skovdistrikt, Aust-Agder Dendrokronologisk undersøgelse af recent egetræ fra Grimstad skovdistrikt, Aust-Agder NNU Rapport 30-2011 af Tine Louise Slotsgaard Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid - Naturvidenskab

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Stouby kirke, Vejle amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Stouby kirke, Vejle amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Stouby kirke, Vejle amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 14 C 2010 NNU rapport nr. 14 2010

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stolper fra brønd, Borgarsyssel, Sarpsborg, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af stolper fra brønd, Borgarsyssel, Sarpsborg, Norge MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af stolper fra brønd, Borgarsyssel, Sarpsborg, Norge af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 60 C 2015

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skib i Frydendal kirke, Holbæk amt

Dendrokronologisk undersøgelse af skib i Frydendal kirke, Holbæk amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af skib i Frydendal kirke, Holbæk amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 71 2016 NNU rapport nr.

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over koret i Sindbjerg kirke, Vejle amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over koret i Sindbjerg kirke, Vejle amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over koret i Sindbjerg kirke, Vejle amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 12

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur fra Møskeland, Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur fra Møskeland, Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke, Norge VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur fra Møskeland, Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger NNU rapport nr. 2 2007 NNU Rapport 2 2007 2 Med ryggen mot

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bindingsværksgård belliggende på Frederiksværkvej 158A, Frederiksborg amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bindingsværksgård belliggende på Frederiksværkvej 158A, Frederiksborg amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra bindingsværksgård belliggende på Frederiksværkvej 158A, Frederiksborg amt af Orla Hylleberg

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af fodpanel fra Vinterstuen og indemuret overligger fra kælderen, Rosenborg slot, København

Dendrokronologisk undersøgelse af fodpanel fra Vinterstuen og indemuret overligger fra kælderen, Rosenborg slot, København # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af fodpanel fra Vinterstuen og indemuret overligger fra kælderen, Rosenborg slot, København af Orla Hylleberg Eriksen

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtræ fra jernalderbebyggelsen Kærgård ved Daugbjerg, Viborg amt

Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtræ fra jernalderbebyggelsen Kærgård ved Daugbjerg, Viborg amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af brøndtræ fra jernalderbebyggelsen Kærgård ved Daugbjerg, Viborg amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 31 2011

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af langhus i Råsted kirke, Randers amt

Dendrokronologisk undersøgelse af langhus i Råsted kirke, Randers amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af langhus i Råsted kirke, Randers amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 82 2016 NNU rapport nr.

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibstømmer fundet på bunden af Kertinge Nor, Kerteminde, Fyns amt.

Dendrokronologisk undersøgelse af skibstømmer fundet på bunden af Kertinge Nor, Kerteminde, Fyns amt. # Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af skibstømmer fundet på bunden af Kertinge Nor, Kerteminde, Fyns amt. af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 16 199

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra vrag fundet øst for Beckholmen, Stockholm, Sverige

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra vrag fundet øst for Beckholmen, Stockholm, Sverige # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra vrag fundet øst for Beckholmen, Stockholm, Sverige af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 02 C 2014 NNU

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Ubberud kirke, Fyn

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Ubberud kirke, Fyn # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Ubberud kirke, Fyn af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 25 C 2013 NNU rapport nr. 25 2013

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra historisk skibsvrag (vrag 6) fundet i Roskilde gl. havn.

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra historisk skibsvrag (vrag 6) fundet i Roskilde gl. havn. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra historisk skibsvrag (vrag 6) fundet i Roskilde gl. havn. foto: Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet. af Niels

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra ta rnet i Bjelland kirke, Vest-Agder fylke, Marnadal. Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra ta rnet i Bjelland kirke, Vest-Agder fylke, Marnadal. Norge Dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra ta rnet i Bjelland kirke, Vest-Agder fylke, Marnadal. Norge med ryggen mot fjellet NNU Rapport nr. 36-2013 Af Charlotte Kure Brandstrup Forskning og Formidling

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Våningshus, Gitlestad, Lyngdal kommune, Vest- Agder, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Våningshus, Gitlestad, Lyngdal kommune, Vest- Agder, Norge Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Våningshus, Gitlestad, Lyngdal kommune, Vest- Agder, Norge NNU Rapport 33 2016 Jonas Ogdal Jensen Trækonstruktion i Våningshus. Foto: VAF. Dendrokronologisk

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Granövraket, Hälsingland, Sverige

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Granövraket, Hälsingland, Sverige # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Granövraket, Hälsingland, Sverige af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 37 2008 NNU rapport nr. 37 2008

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af Knud den Helliges relikvieskrin, Skt. Knuds kirke, Odense

Dendrokronologisk undersøgelse af Knud den Helliges relikvieskrin, Skt. Knuds kirke, Odense # NTIONLMUSEETS NTURVIDENSKBELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af Knud den Helliges relikvieskrin, Skt. Knuds kirke, Odense af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 29 1993 NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur fra Røstad, Søgne kommune, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur fra Røstad, Søgne kommune, Vest-Agder fylke, Norge VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Dendrokronologisk undersøgelse af stabbur fra Røstad, Søgne kommune, Vest-Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger NNU rapport nr. 7 2008 NNU Rapport 7 2008 2 Med ryggen mot fjellet

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra dæmning og båd fundet ved Vordingborg Borg, Sjælland

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra dæmning og båd fundet ved Vordingborg Borg, Sjælland # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra dæmning og båd fundet ved Vordingborg Borg, Sjælland af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 52 C 2012

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra våningshus fra Omland, Hidra

Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra våningshus fra Omland, Hidra Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra våningshus fra Omland, Hidra To prøver udsavet som trekanter af Birgitte Wendelbo Arentoft NNU rapport nr.

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagværk over Korsbrødregården, Nyborg, Svendborg Amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagværk over Korsbrødregården, Nyborg, Svendborg Amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tagværk over Korsbrødregården, Nyborg, Svendborg Amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 79 C 2013 NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver udtaget fra tømmer fra våningshus ( Solplassen ) på Omland, Hidra, Flekkefjord komm., Vest-Agder, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver udtaget fra tømmer fra våningshus ( Solplassen ) på Omland, Hidra, Flekkefjord komm., Vest-Agder, Norge Dendrokronologisk undersøgelse af prøver udtaget fra tømmer fra våningshus ( Solplassen ) på Omland, Hidra, Flekkefjord komm., Vest-Agder, Norge NNU Rapport 28 2015 Niels Bonde Udskiftet tømmer fra våningshus.

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af spær fra Svostrup kirke, Viborg amt

Dendrokronologisk undersøgelse af spær fra Svostrup kirke, Viborg amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af spær fra Svostrup kirke, Viborg amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 23 C 2015 NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af recent egetræ fra Flekkefjord skovdistrikt, Vest-Agder.

Dendrokronologisk undersøgelse af recent egetræ fra Flekkefjord skovdistrikt, Vest-Agder. Dendrokronologisk undersøgelse af recent egetræ fra Flekkefjord skovdistrikt, Vest-Agder. NNU Rapport 28-2011 af Tine Louise Slotsgaard Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid - Naturvidenskab

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Vor Frue Kirke i Svendborg, Svendborg amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Vor Frue Kirke i Svendborg, Svendborg amt # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Vor Frue Kirke i Svendborg, Svendborg amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 20 C 2011

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Vissenbjerg kirke, Fyns amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Vissenbjerg kirke, Fyns amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Vissenbjerg kirke, Fyns amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 54 C 2014

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra udgravning i Kompagnistræde 4, Næstved.

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra udgravning i Kompagnistræde 4, Næstved. # NATIONALMUSEETS NATURVIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra udgravning i Kompagnistræde 4, Næstved. af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 9 2004 NNU rapport nr. 9

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra tagkonstruktion i Sct. Nicolai kirke i Vejle

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra tagkonstruktion i Sct. Nicolai kirke i Vejle MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra tagkonstruktion i Sct. Nicolai kirke i Vejle af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 48 C

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af stolpehus fra Greipsland, Mandal kommune, Vest-Agder fylke, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af stolpehus fra Greipsland, Mandal kommune, Vest-Agder fylke, Norge VEST-AGDER, NORGE Dendrokronologisk undersøgelse af stolpehus fra Greipsland, Mandal kommune, Vest-Agder fylke, Norge af Claudia Baittinger og Thomas Bartholin Greipsland NNU rapport nr. 3 2006 NNU Rapport

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra ejendommen Gnr.81/Bnr.13, Øyslebø, Marnadal kommune, Vest- Agder.

Dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra ejendommen Gnr.81/Bnr.13, Øyslebø, Marnadal kommune, Vest- Agder. Dendrokronologisk undersøgelse af træprøver fra ejendommen Gnr.81/Bnr.13, Øyslebø, Marnadal kommune, Vest- Agder. NNU Rapport 10-2011 af Niels Bonde Nationalmuseet Forskning og Formidling Danmarks Oldtid

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Nørre Søby kirke, Odense amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Nørre Søby kirke, Odense amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Nørre Søby kirke, Odense amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 41 C 2016 NNU

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Skarstad stabbur, VestAgder, Norge

Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Skarstad stabbur, VestAgder, Norge MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Skarstad stabbur, VestAgder, Norge af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport nr. 25 C 2016 NNU rapport

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Sønder Hygum kirkes tårnspir, Haderslev amt

Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Sønder Hygum kirkes tårnspir, Haderslev amt MILJØARKÆOLOGI & MATERIALEFORSKNING DENDROKRONOLOGISK LABORATORIUM Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Sønder Hygum kirkes tårnspir, Haderslev amt af Orla Hylleberg Eriksen NNU rapport

Læs mere