Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)"

Transkript

1 Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen Munkebo CVR: Havnekontor Kraner og transport Telefon: Telefon: Mail: Mail: Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold for ledig kapacitet. Version 1.25 Ikrafttrædelsesdato 1. marts 2015

2 Indhold 1. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER SKIBSAFGIFT VAREAFGIFT Takster Fritagelse for vareafgift INFRASTRUKTURAFGIFT Infrastrukturafgift - Mobilkraner AREALLEJE Kontraktleje Løs pladsleje Lejepriser Generelle regler for oplægning af gods m.v Ansvar for gods (herunder containere og materiel) UDLEJNING AF KRANER OG TRANSPORT ANDRE SERVICEYDELSER Levering af el fra kajstik Generelt Priser Ansvar Levering af ferskvand Modtageordning BETALINGSBETINGELSER Generelt Betalingsfrister mv ØVRIGE BESTEMMELSER Generelt Særligt gældende for leje af materiel uden betjening Ansvar og forsikring... 7 Side 2 af 8

3 1. AFGIVELSE AF OPLYSNINGER Senest 24 timer før ankomst til havnen skal skibsføreren eller skibets agent fremsende behørigt udfyldt Skibs- og godsangivelse til Havnekontoret ved at udfylde onlineskema på Lindø Industriparks hjemmeside under menupunktet Havn og transport. Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere afgive de for beregning og opkrævning af afgifter nødvendige oplysninger og på anmodning fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Der skal endvidere afgives ønskede oplysninger om skib, passagerer og ladning - herunder medførte befordringsmidler, containere m.v. - til brug for udarbejdelse af statistik. Ved anløb af kaj 61 eller 62 med skib på 400 BT, hvor der er 50 meter til dokporten til dok 3, pålægges skibet lodspligt. Lods vurderer behovet for ekstra slæbebåd. Ved anløb af dokporten til Dok 3 er der altid lodspligt samt behov for ekstra slæbebåd og en fortøjningsmand på land. Der kan ikke dispenseres herfra. Ved mere end 12 m/s vind eller en sigtbarhed på under ½ sømil, da må anløb med en afstand på 50 meter til dokporten til Dok 3 desuagtet ikke forekomme. Booking af lods samt omkostninger i relation til ovenstående er havnen uvedkommende. 2. SKIBSAFGIFT Af alle skibe (alle maritime fartøjer og alt flydende materiel) betales en skibsafgift for benyttelse af havnen eller de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Skibsafgiften beregnes på grundlag af BT i henhold til skibets målebrev. Skibsafgiften betales for hvert enkeltanløb, for hver påbegyndt periode af 5 kalenderdages varighed med 3,60 kr. pr. BT, dog minimum 6000,00 kr. pr. anløb. 1 pram som anløber med 1 slæbebåd anses for at være et anløb. Ovenfornævnte skibsafgift reduceres til 1,80 kr. pr. BT, dog minimum 3000,00 kr. pr. anløb for hver påbegyndt periode af 5 kalenderdages varighed ved følgende anløb: a. Skibe der anløber havnen for at losse eller laste gods, der skal undergå eller har undergået en overfladebehandling, forarbejdning, montering eller anden form for produktionsproces hos en lejer i Lindø Industripark. b. Skibe der anløber havnen for at losse eller laste hjælpemidler, råstoffer, værktøjer, maskiner eller lignende, der indgår i produktionsprocesser hos en lejer i Lindø Industripark. Fritaget for skibsafgift er: a. Skibe, der alene har anløbet havnen for at søge lægehjælp, ilandsætte syge, skibbrudne eller omkomne. Side 3 af 8

4 b. Skibe der anløber havnen for at losse eller laste gods til Lindø Industriparks egen anvendelse, samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnens regning. Skibsafgiften indeholder betaling for olieholdig, flydende affald, kloakspildevand og dagrenovation i mængder svarende til skibets art, størrelse og frembragt siden seneste havneanløb. Affaldstyper og mængder ud over de nævnte afregnes særskilt. Der henvises til reglement for modtageordning på Lindø Industriparks hjemmeside under menupunktet Havn og transport. 3. VAREAFGIFT Af alle varer, der losses, indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb, betales vareafgift. Vareafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen. 3.1 Takster Alle varearter 12,50 kr./ton 3.2 Fritagelse for vareafgift Fritaget for vareafgift er: - Varer til skibets eget brug. - Varer og materiel til Lindø Industriparks eget brug. 4. INFRASTRUKTURAFGIFT 4.1 Infrastrukturafgift - Mobilkraner Alle mobilkraner, som opererer på Lindø Industriparks område, skal afregne en afgift på 1.250,00 kr. pr. kran pr. påbegyndt kalenderdag. Afgiften opkræves hos ejeren af mobilkranen (Kranfirmaet). Kranfirmaet skal ved ind- og udkørsel registrere sig i porten, hvorefter der vil blive fremsendt faktura for det antal kalenderdage mobilkranen var inde på området. 5. AREALLEJE I forbindelse med losning/læsning af et anløbet fartøj må der kortvarigt henstilles gods på kajen, såfremt det sker i de anviste områder og det ikke generer den øvrige trafik. 5.1 Kontraktleje Lejebetingelser fastsattes i henhold til individuel aftale. 5.2 Løs pladsleje Løs pladsleje kan kun accepteres i forbindelse med oplægning af meget kort varighed. Henvendelse vedrørende anvisning af arealer rettes til Lindø Industripark. Side 4 af 8

5 5.2.1 Lejepriser Arealanvendelse Oplægning af gods på kaj / Fast Forward område Oplægning af gods på befæstet område Oplægning af gods på ubefæstet område Lejesats 50,00 kr./m²/påbegyndt døgn 70,00 kr./m²/år 40,00 kr./m²/år Priser og indgåelse af aftale for al oplægning sker via Afdeling for Salg, Udlejning & Kommunikation. Se kontaktoplysninger på under menupunktet Kontakt. Lejen opkræves hos den, der har fået anvist arealet. Samme er ansvarlig for lejens betaling Generelle regler for oplægning af gods m.v. Oplægning af gods samt omladning af gods kan kun finde sted efter nærmere aftale Ansvar for gods (herunder containere og materiel) Lindø Industripark påtager sig intet ansvar for gods (herunder såvel fyldte som tomme containere og materiel), der oplægges eller henstilles på havnens arealer. Lindø Industripark påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods/containere/materiel måtte påføre tredjemand. 6. UDLEJNING AF KRANER OG TRANSPORT Lindø Industripark kan tilbyde udlejning af kraner og transportvogne etc. med operatører. Nærmere specifikationer og priser kan ses på under menupunktet Havn og transport. 7. ANDRE SERVICEYDELSER 7.1 Levering af el fra kajstik Generelt Bestilling og brug af havnens elforsyning kan ske efter nærmere aftale Priser Betegnelse Tilslutningsafgift El-forbrug Etablering af strømforsyning efter regning Offentlig forsyningspris inkl. afgifter tillagt distributionsafgift til Lindø Industripark på 0,15 kr./kwh Henvendelser vedrørende levering af el rettes til Lindø Industripark Ansvar Lindø Industripark leverer kun tilslutninger ved kajen og patager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstrabeskyttelse ifølge stærkstrømsreglementet eller for strømsvigt. Strømmen til kajstikkene kan blive afbrudt ved varsel om stormflod. Lindø Industripark leverer ikke forsyningskabel fra kajstikkontakten til brugeren og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren. Side 5 af 8

6 7.2 Levering af ferskvand Henvendelser vedrørende levering af ferskvand rettes til Havnekontoret. Bestilling sker via Skibs- og godsangivelsen jf. afsnit 1 ovenfor. Grundtakst for til- og frakobling af ferskvand kr. Leveret ferskvand 47,50 kr./m Modtageordning Se afsnit BETALINGSBETINGELSER 8.1 Generelt Inden afsejling skal alle skyldige afgifter være betalt til - eller på anden måde være sikret - Lindø Industripark. Dette kan ske via lejer i Lindø Industripark. Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af fejlagtig angivelse er betalt for meget, kan der foretages regulering i form af tilbagebetaling. Ved regulering som følge af fejlagtige angivelser opkræves et ekspeditionsgebyr på 200,00 kr. Tilbagebetaling kan dog ikke finde sted senere end 3 måneder fra fakturadato. 8.2 Betalingsfrister mv. Alle afgifter og ydelser: Forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato. Herefter tillægges 2,0% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdatoen. Rykkergebyret er 100,00 kr. pr. rykker. 9. ØVRIGE BESTEMMELSER 9.1 Generelt Det påhviler lejer ved fortøjning af skib til dokport at føre særlig tilsyn med fortøjningen ved tidevandsskift. Det påhviler endvidere lejer ved fortøjning af skib til kajplads at friholde kranspor, medmindre der forinden er givet udtrykkeligt skriftlig tilladelse af udlejer. Lejer må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede materiel udnyttes ud over dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor lejer eller lejers ansatte ved deltagelse i/ved udførelsen af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Udlejers virksomhed ved udlejning af materiel består alene i at stille materiellet med fører og eventuel anhugger/dirigent til disposition. Lejer er derfor ansvarlig for enhver skade, der i udlejningstidsrummet Side 6 af 8

7 måtte ske på såvel personer som ejendom, herunder kran og/eller gods, medmindre skaden kan lægges udlejer til last. Lejer er således ansvarlig for skader bl.a. som følge af forkerte vægtangivelser, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, hændelige begivenheder og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder godset skal løftes/transporteres. I forbindelse med udleje af materiel uden betjening er lejer tillige ansvarlig for skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet, herunder bl.a. enhver skade på godset. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det udlejede. Dette gælder også ved arbejdsstandsninger, maskinskader og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, herunder pålæg fra Arbejdstilsynet, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig, der helt eller delvis standser driften. 9.2 Særligt gældende for leje af materiel uden betjening Lejeren eller en repræsentant for denne skal være til stede på lokationen ved materiellets ankomst, således at eventuel instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug, før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelse og betjeningsvejledning. Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillede materiel, herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller m.v. Lejeren er pligtig til at sikre og ansvarlig for, at det lejede anvendes på forskriftsmæssig og lovmæssig rette vis, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, at fremskaffe alle nødvendige tilladelser, at materiellet kun betjenes af sagkyndigt personel, at betjenings- og belastningsforskrifter følges, samt at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art. Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af fastgørelse/forankring af konsoller på dette, kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøre- og oliemidler. Reparation på udlejers materiel må kun udføres af udlejer eller én af udlejer anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage under lejemålet. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang - men ikke pligt - til at tilse (inspicere) det udlejede materiel. Lejeren er pligtig ved tilbagelevering at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Udlejer er i tvivlstilfælde berettiget til at lade en uvildig sagkyndig gennemføre et eftersyn af materiellets stand ved tilbagelevering. Omkostninger til sagkyndig samt eventuel efterfølgende rengøring, udbedring samt leje for den herved medgåede tid sker for lejers regning. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand må ikke ske uden udlejers skriftlige forudgående godkendelse. Lejemålet begynder på det tidspunkt, hvor det lejede stilles til lejers disposition, og ophører på det tidspunkt, hvor det lejede modtages af udlejer. Udlejer er berettiget til den aftalte leje uanset om det lejede benyttes eller ej. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet ud over den aftalte lejeperiode. 9.3 Ansvar og forsikring Alle opgaver udføres i henhold til General Terms of Business Cranes & Transport som forefindes i gældende version på under menupunktet Havn og transport. Side 7 af 8

8 Udlejer kaskoforsikrer det lejede. Ved evt. skader skal lejer imidlertid løfte en selvrisiko, som er på kr , dog kr i forbindelse med løft med portalkranen, medmindre skade skyldes ansvarspådragende fejl af udlejer. Det løftede/transporterede gods er tillige omfattet af udlejers skadesforsikring op til en forsikringssum på DKK , forudsat løftet/transporten udføres af udlejer og skaden skyldes ansvarspådragende fejl af udlejer. Udlejer tilbyder under samme forudsætninger supplerende skadesforsikring for løft/transport af værdier over DKK og indtil DKK på følgende vilkår: (opkræves per operation) Oprettelsesgebyr: DKK 1.000,- Forsikringsafgift: 0,025% af den del af forsikringssummen, der overstiger DKK Supplerende skadesforsikring skal være skriftligt aftalt inden operationen udføres. For værdier der overstiger DKK kan udlejer forsøge at indhente særskilt tilbud. Side 8 af 8

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Liftguide. - så kan du nå det hele. Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering. Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering

Liftguide. - så kan du nå det hele. Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering. Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering Liftguide - så kan du nå det hele Ring 7560 1969 for bestilling og hurtig levering Ring 8612 0012 for bestilling og hurtig levering - så kan du nå det hele Rigtig mange kunder har fulgt os siden starten

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement

Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv. Del (I): generelle bestemmelser. 1. Anvendelse. 2. Abonnement Forretningsbetingelser for løsninger i CIS, Telia Erhverv 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Telia Danmark, medmindre handelsbetingelserne konkret

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere