Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan-, Miljø- og Klimaudvalget"

Transkript

1 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol :00 Mødelokale C127B, Silkeborg Rådhus Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.:

2 Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden (Offentlig) Godkendelse af mødeplan 2016 for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (Offentlig) Godkendelse af igangsættelse af nabohøring med henblik på dispensation fra lokalplan til etablering af trapper, jorddække og cykelparkering til p-kælder under Torvet, samt høring i forbindelse med forankring af p-anlæggets ydervægge (Offentlig) Behandling af ansøgning om landzonetilladelse til radioantennemast til hobbybrug på Taskebjergvej 23B, Kjellerup (Offentlig) Forslag om fredning af Dalene ved Resenbro (Offentlig) Behandling af dispensation til ny tagbeklædning, tagvinduer og ændret tilbygning (Offentlig) Beslutning om opsætning af robanen på Silkeborg Langsø (Offentlig) Behandling af forslag til tillæg 13 til Spildevandsplan (Offentlig) Dispensation Lavenergibolig Romervej Grauballe Lokalplan (Offentlig) Igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg 44 for boligog naturområde omkring Lysbrogade (Offentlig) Igangsætning af lokalplan for et boligområde ved Gødvad Bygade samt kommuneplantillæg (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan Sejling landsby og tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan (Offentlig) Beslutning om 14-forbud mod nedrivning af driftsbygninger Sejlingvej 13D (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Trækstien (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til opmåling af vandløb (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodningen Sikavej (Offentlig) Orientering om arbejdet med revision af regulativet for Gudenåen Silkeborg - Randers (Offentlig) Orientering om Strukturplan 2015 for renseanlæg i Silkeborg Kommune (Offentlig) Orientering om ejendomsstrategi (Offentlig) Orientering om klagesager (Offentlig) Til orientering (Offentlig) Underskriftsside...59 Side 2

3 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden Sagsbehandler: Dr07096 SagsID: EMN Beslutning Dagsordenen godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Side 3

4 2 (Offentlig) Godkendelse af mødeplan 2016 for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Sagsbehandler: Dr17220 SagsID: EMN Resume Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal godkende mødeplan for ordinære møder i regnskabsåret Indstilling Direktør Jann Hansen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at Plan- Miljø- og Klimaudvalget afholder sine ordinære møder den 2. mandag i måneden kl i 2016, at der ikke afholdes møde i juli måned 2016, at mødet 14. marts ændres til 7. marts 2016, at mødet 12. december ændres til 5. december 2016, at temamøder afholdes mandage kl februar, 25. april, 23. maj, 29. august, 26. september, 31. oktober, 28. november og tirsdag 29. marts Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede, Teresa Jørgensen. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Ifølge den kommunale styrelseslov 20, stk. 1, skal Økonomiudvalget og de stående udvalg beslutte hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. I starten af regnskabsåret offentliggøres mødeplanen. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem af udvalget forlanges indbragt til afgørelse af byrådet. Side 4

5 Bilag 1 (Kalender 2016 PMK ) Side 5

6 3 (Offentlig) Godkendelse af igangsættelse af nabohøring med henblik på dispensation fra lokalplan til etablering af trapper, jorddække og cykelparkering til p- kælder under Torvet, samt høring i forbindelse med forankring af p-anlæggets ydervægge. Sagsbehandler: Dr14120 SagsID: EMN Resume Godkendelse af igangsættelse af nabohøring med henblik på dispensation fra lokalplan til etablering af trapper, jorddække og cykelparkering til p-kælder under Torvet, samt høring i forbindelse med forankring af p-anlæggets ydervægge. Se lokalplan her Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- Miljø- og Klimaudvalget, at igangsætte 14 dages nabohøring med henblik på dispensation fra lokalplan , 3.3, 5.6 og 6.1 om placering og omfang af trappebygninger, 8.2 om princip for aktivitetsflade på Torvet, 6.4 om tykkelsen af jorddække samt 5.8 om etablering af cykelparkering i p-kælderen. Ved valg af forslag fra Schønherr A/S skal der derudover dispenseres fra lokalplan om trappebygningers ydre fremtrædende, at høringen bredes ud fra høring af de nærmeste berørte naboer, ejere og lejere indenfor lokalplanområdet til også at omfatte foreninger og andre, som kan have interesse i sagen jf. udsendelse til lokalplanhøring, at der træffes beslutning om, hvilket af de 6 forslag til placering af trapper, der skal udsendes i nabohøring, at høringen også omhandler forankring p-anlæggets ydervægge. Beslutning Teresa Jørgensen deltog ikke i behandlingen af indstillingen om dispensation fra lokalplan , 3.3, 5.6, 6.1, 7.2 og 8.2 (trappetårnenes placering og udformning) på grund af inhabilitet. For at sende Schønherrs forslag 1 (S1) fra bilag 6 om dispensation fra lokalplan , 3.3, 5.6, 6.1, 7.2 og 8.2 (trappetårnenes placering og udformning) i 14 dages nabohøring stemte 3, Lars Faarup, Johan Brødsgaard og Svend Thue Damgaard, for Rambølls forslag 1 Side 6

7 (R1) stemte Anders Kaysen, for Schønherrs forslag 2 (S2) stemte Jarl Gorridsen, for Schønherres forslag 2A (S2A) stemte Leif Lund. For at sende forslag om dispensation fra 6.4 om tykkelsen af jorddække i nabohøring stemte 6 imod stemte Teresa Jørgensen. For at sende forslag om dispensation fra 5.8 om etablering af cykelparkering i p-kælderen i nabohøring stemte 7. For at sende forslag om forankring af p-anlæggets ydervægge i partshøring og nabohøring stemte 5, imod stemte Teresa Jørgensen og Leif Lund. Teresa Jørgensen har stemt nej til nabohøring fordi: At der skal tages stilling til hvilken af de 2- byggemetoder, bygherren / entreprenøren skal anvende. Det fremgår ikke klart, hvilket formål forvaltningen her forfølger, herunder hvad der er ansøgt om, eller hvilke forudsætninger modtagerne af en høringsskrivelse skulle have eller få at forholde sig til emnet hvad evt. svar tænkes at kunne belyse, men særligt er det uoplyst, hvilken lovgivning / lovbestemmelse den pågældende "høring" har hjemmel i. For at høringen bredes ud fra høring af de nærmeste berørte naboer, ejere og lejere indenfor lokalplanområdet til også at omfatte foreninger og andre, som kan have interesse i sagen jf. udsendelse til lokalplanhøring, stemte 5, imod stemte Teresa Jørgensen og Leif Lund. Efter styrelseslovens 23 begærede Leif Lund sagen til byrådets afgørelse. Ej til stede, Teresa Jørgensen deltog ikke i behandlingen af indstillingen om dispensation fra lokalplan , 3.3, 5.6, 6.1, 7.2 og 8.2 Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Den 24. august 2015 besluttede byrådet at meddele dispensation fra lokalplan om udstykning samt 5.1 og 5.3 til etablering af vejadgang og p-kælderens udstrækning ved etablering af vejadgang fra Rådhusgade til en p-kælder under Torvet i Silkeborg. Den 9. oktober 2015 blev der meddelt en delbyggetilladelse jf. Byggelovens 16 stk. 12, til udgravning for og støbning af ydervægge til p-kælderen samt truffet afgørelse om ikke-vvm pligt for etablering af parkeringsanlægget og vejadgang til anlægget. Delbyggetilladelsen og afgørelsen er meddelt efter en høring fra 25. september 5. oktober Projektet for p-kælderen er siden sommer blevet bearbejdet, og i den forbindelse er der opstået afvigelser og ændrede ønsker i forhold til bestemmelserne i lokalplan Den 7. september 2015 har Rambøll, på vegne af A. Enggaard A/S, søgt om dispensation fra flg. bestemmelser i lokalplan : 3.3, 5.6 og 6.1 om placering af trappebygninger. 6.4 om tykkelsen af jorddække. Side 7

8 5.8 om etablering af cykelparkering i p-kælderen. Ansøgningsmaterialet er vedhæftet som bilag. Placering af trappebygninger Lokalplan fastsætter, at der skabes en underjordisk flugtvej med en placering i tilknytning til en tunnel under ejendommen Torvet 5, Hotel Dania. Med byrådets beslutning den 24. august 2015 er tunnelen erstattet af en vejadgang fra Rådhusgade. Link til lokalplan Af brandsikkerhedsmæssige årsager må der fra et vilkårligt sted i kælderen maks. være 25 m. til en flugtvej til det fri. Derfor er det nødvendigt at etablere en ekstra trappeopgang til Torvet. En ekstra trappeopgang på terræn vil kræve en dispensation fra lokalplanens 3.3, 5.6 og 6.1 om placering af trappetårne. Dertil vurderes det, at det kræver en dispensation fra 8.2 om princip for aktivitetsflade på Torvet. Ansøgning fra Rambøll på vegne af A. Enggaard A/S I ansøgningen, dateret 7. september 2015, er der vist to forslag til placering af den 3. trappe, hvor forslag 1 viser en trappe ud for Hotel Dania, og forslag 2 viser en trappe ud for Føtex. Trapperne mod henholdsvis øst og vest har samme placering og omfang i de to forslag. Trappen mod vest (i byggefelt B) er placeret i overensstemmelse med lokalplanen, hvorimod trappen mod øst (i byggefelt A) er forskudt ca. 1,5 m. mod øst i forhold til lokalplanens byggefelt for at optimere indretningen af p-kælderen. Det vurderes, at denne forskydning er af mindre betydning, da sigtelinjen mod kirken forbliver uforstyrret, og placeringen respekterer den bevaringsværdige bygning, Torvet 12-14, ved at være placeret ud for slippet mellem denne bygning og kirkepladsen. Trappebygningerne fremstår med facader fortrinsvis i glas, i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Trappebygningen mod vest (i byggefelt B), samt trappen i henholdsvis forslag 1 og 2, måler ca. 8,5 x 6,5 m. Trappebygningen mod øst (i byggefelt A) måler ca. 11,5 x 7,5 m. Der er ikke angivet højder på bygningerne, men det vurderes, at lokalplanens bestemmelser om en maksimal højde på 5 m. over eksisterende terræn overholdes. Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af placering af den tredje trappebygning, forslag 1 og 2. Forslag 1 (placering af trappebygning foran Hotel Dania) Placeringen forstyrrer ikke sigtelinjerne henover Torvet og fra Vestergade til Kirken. Det vurderes, at trappens placering giver en ligelig fordeling af trapperne i forhold til bevægelsesmønstret både i p-kælderen, på Torvet og Østergade. Trappen vil blive placeret foran den bevaringsværdige bygning, Hotel Dania. Dog vurderes det, at en udformning og et materialevalg i henhold til lokalplanens bestemmelser vil kunne sikre en let og transparent bygning, der ikke dominerer hotellets facade. Trappen vil ikke forhindre aktiviteter på Torvet, men dog påvirke udnyttelsen af Torvets solside lokalt, herunder udeservering. Forslag 2 (placering af trappebygning foran Føtex) Placeringen forstyrrer ikke sigtelinjerne henover Torvet og fra Vestergade til Kirken. Side 8

9 Det vurderes, at trappens placering medfører en mere uligelig fordeling af trapperne i forhold til bevægelsesmønstret både i p- kælderen, på Torvet og Østergade, da to trapper ud af tre ligger ud til Vestergade. Trappen vil ikke forhindre aktiviteter på Torvet eller påvirke anvendelsen af Torvets solside. Trappen vil være placeret umiddelbart foran indgangen til et kommende butikscenter. Det er hensigten, at butikscentrets p-kælder skal bygges sammen med p-kælderen under Torvet. Hvis butikscentrets indvendige trappe til p-kælderen placeres umiddelbart inden for centrets indgang, vil trapperne ligge endnu mere samlet overordnet set. A. Enggaards rådgiver har tilkendegivet, at man peger på forslag 2 som den bedste placering. Følgegruppen for processen for et nyt torv i Silkeborg peger på forslag 1 som den mest flexible placering i forhold til de to øvrige trapper, men påpeger også, at den vil påvirke udeserveringen på Torvets solside. Forslag fra Schønherr A/S Schønherr A/S, der arbejder som konsulent for Silkeborg Kommune med skitsering af Torvets overflade og indretning, har indsendt 4 alternative forslag. I forbindelse med den borgerinddragende fase om Torvets indretning, var offentlige toiletter på Torvet et ønske fra mange. Lokalplan giver mulighed for etablering af offentligt toilet på terræn, sammenbygget med trappebygningen mod vest (i byggefelt B). I Schønherrs forslag er der derfor etableret 2 offentlige toiletter på terræn, enten ét i hver af trappebygningerne mod øst og vest (i byggefelt A og B), eller begge i trappebygningen mod øst (i byggefelt A). Den tredje trappe udformes som åben trappe enten med en placering foran Hotel Dania eller foran Føtex. Ved etablering af begge toiletter i trappebygningen mod øst (i byggefelt A), vil trappen mod vest (i byggefelt B) også kunne opføres som åben trappe, hvilket vil side, at der kun er én trappebygning på Torvet. Schønherr A/S forslår, at trappebygninger ikke udføres transparente, da det vurderes urealistisk, hvis de indeholder toiletter, ventilation og elevator. Derimod beklædes de med en skal i materialer som f.eks. beton, granit eller træ, som ikke nødvendigvis forholder sig stringent til trappernes omfang, men mere tilpasset den belægning og udformning som Torvet får. Denne ydre skal medfører, at trappebygningen mod øst (i byggefelt A) kan få en udstrækning på maks. 14,5 x 12,5 m. og trappebygningen mod vest (i byggefelt B) en udstrækning på maks. 11,5 x 6,5 m. Der er ikke angivet højder på bygningerne, men det vurderes, at lokalplanens bestemmelser om en maks. højde på 5 m. over eksisterende terræn kan overholdes. Forslagene vil udover dispensation fra lokalplanens 3.3, 5.6 og 6.1 om placering af trappetårne og 8.2 om princip for aktivitetsflade på Torvet, forudsætte en dispensation fra lokalplanens 7.2 om trappebygningernes ydre fremtrædende. Tegninger, visualiseringer af trappetårne samt beskrivelse er vedhæftet som bilag. Teknik- og Miljøafdelingens vurdering af forslagene fra Schønherr A/S: 1, 2, 1A og 2A Lokalplan fastsætter bestemmelser om lukkede trapper, da det vurderes at give en mere brugervenlig og tryg oplevelse ved at forhindre gener i form af sne, skrald, blade o. lign. i trapperummene. Der er fastsat bestemmelser om, at trappehusene skal udformes med en høj grad af transparens for at give mulighed for at trække lys ned gennem trapperummet. Åbne trapper vil syne mindre i bybilledet, men skal omgives af et min. 1,20 m. højt værn. Flugtvejene skal være sikre altid, og må ikke være glatte eller blokeret af sne, is, affald o.lign. Åbne trapper vil derfor medføre et øget behov for drift og vedligehold. Der skal evt. også installeres varmeslanger i trappen. Side 9

10 Forslag 1 (2 toiletter inden for byggefelt A. Åben trappe foran Hotel Dania og inden for byggefelt B) Forslaget medfører kun én trappebygning på Torvet. Bygningen bliver større end angivet i lokalplanen, men placeringen forstyrrer ikke sigtelinjerne henover Torvet og fra Vestergade til kirken. Toiletternes placering ligger over p-kælderens teknikrum, hvilket vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til installationer til toiletterne. Det vurderes, at trappernes placering giver en ligelig fordeling af trapperne i forhold til bevægelsesmønstret både i p-kælderen, på Torvet og Østergade. Det vurderes, at en åben trappe foran Hotel Dania ikke vil dominere hotellets facade. Trappen vil ikke forhindre aktiviteter på Torvet, men dog påvirke udnyttelsen af Torvets solside lokalt, herunder udeservering. Den åbne trappe inden for byggefelt B vil dominere det gl. rådhus mindst muligt. Forslag 2 (2 toiletter inden for byggefelt A. Åben trappe foran Føtex og inden for byggefelt B) Forslaget medfører kun én trappebygning på Torvet. Bygningen bliver større en angivet i lokalplanen, men placeringen forstyrrer ikke sigtelinjerne henover Torvet og fra Vestergade til kirken. Toiletternes placering ligger over p-kælderens teknikrum, hvilket vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til installationer til toiletterne. Det vurderes, at trappernes placering medfører en mere uligelig fordeling af trapperne i forhold til bevægelsesmønstret både i p- kælderen, på Torvet og Østergade, da to trapper ud af tre ligger ud til Vestergade. Trappen foran Føtex vil ikke forhindre aktiviteter på Torvet eller påvirke anvendelsen af Torvets solside. Trappen vil være placeret umiddelbart foran indgangen til et kommende butikscenter. Det er hensigten, at butikscentrets p-kælder skal bygges sammen med p-kælderen under Torvet. Hvis butikscentrets indvendige trappe til p-kælderen placeres umiddelbart inden for centrets indgang, vil trapperne ligge endnu mere samlet overordnet set. Den åbne trappe inden for byggefelt B vil dominere det gl. rådhus mindst muligt. Forslag 1A (1 toilet inden for henholdsvis byggefelt A og B, samt åben trappe foran Hotel Dania) Forslaget medfører 2 ikke transparente trappebygninger på Torvet. Toiletterne er bedre fordelt på Torvet. Toilettet inden for byggefelt A ligger over p-kælderens teknikrum, hvilket vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til installationer til toiletterne. Derimod er toilettet inden for byggefelt B ikke placeret over p-kælderen, hvilket kan kræve særlige installationer. Det vurderes, at trappernes placering giver en ligelig fordeling af trapperne i forhold til bevægelsesmønstret både i p-kælderen, på Torvet og Østergade. Det vurderes, at en åben trappe foran Hotel Dania ikke vil dominere hotellets facade. Trappen vil ikke forhindre aktiviteter på Torvet, men dog påvirke udnyttelsen af Torvets solside lokalt, herunder udeservering. Trappebygningen indenfor byggefelt B vil med sine lukkede facader dominere det gl. rådhus mere, end ved udformning i transparente materialer eller som åben trappe. Forslag 2A (1 toilet inden for henholdsvis byggefelt A og B, samt åben trappe foran Føtex) Forslaget medfører 2 ikke transparente trappebygninger på Torvet. Toiletterne er bedre fordelt på Torvet. Toilettet inden for byggefelt A ligger over p-kælderens teknikrum, hvilket vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til installationer til toiletterne. Derimod er toilettet inden for byggefelt B ikke placeret over p-kælderen, hvilket kan kræve særlige installationer. Det vurderes, at trappernes placering medfører en mere uligelig fordeling af trapperne i forhold til bevægelsesmønstret både i p- kælderen, på Torvet og Østergade, da to trapper ud af tre ligger ud til Vestergade. Side 10

11 Trappen foran Føtex vil ikke forhindre aktiviteter på Torvet eller påvirke anvendelsen af Torvets solside. Trappen vil være placeret umiddelbart foran indgangen til et kommende butikscenter. Det er hensigten, at butikscentrets p-kælder skal bygges sammen med p-kælderen under Torvet. Hvis butikscentrets indvendige trappe til p-kælderen placeres umiddelbart inden for centrets indgang, vil trapperne ligge endnu mere samlet overordnet set. Trappebygningen indenfor byggefelt B vil med sine lukkede facader dominere det gl. rådhus mere, end ved udformning i glas eller som åben trappe. Jorddækkets tykkelse 6.4 fastsætter, at overkant på p-kælderens øverste dæk skal ligge min. 80 cm. under Torvets eksisterende terræn for at sikre en zone til forsyningsledninger, samt mulighed for niveaubearbejdning og indretning af Torvets overflade. Projektets snit viser, at p-kælderen er opbygget med det højeste punkt i p-kælderens midterste længdeakse, og med et fald fra vest mod øst fra det højeste punkt i kote til det laveste punkt i kote Det betyder, at der ikke er den samme tykkelse på jorddækket over hele Torvet. Planen, der angiver tykkelsen på jorddækket over p-kælderens øverste dæk i forhold til Torvets nuværende terræn, viser et jorddække på ca. 40 cm på midten af Torvet og i det nordvestlige hjørne, et jorddække på ca cm ud for det gl. rådhus og i Torvets nordøstlige side, samt et jorddække på ca cm i Torvets sydside. Et jorddække på mindre end 80 cm vil forudsætte en dispensation fra lokalplanen 6.4 om jorddækkets tykkelse. Plan og snit med angivelse af koter er vedhæftet som bilag. Teknik- og Miljøafdelingens vurdering I forbindelse med udbud af p-kælderen blev der ikke stillet krav til et jorddække på min. 80 cm. Lokalplanens bestemmelser om jorddække blev fastsat ud fra et skitseprojekt. Efterfølgende er der udarbejdet et mere detaljeret projekt, og Torvet er blevet opmålt af en landinspektør. Det vurderes, at det angivne jorddække på min. 40 cm fortsat gør det muligt at etablere belægninger, niveaubearbejdninger samt grønne elementer som f.eks. blomstrende bede og træer i kummer o.lign. Cykelparkering 5.8 fastsætter, at der skal etableres min. 20 cykel p-pladser på hvert dæk i p-kælderen. P- pladserne skal være indhegnede, og må kun have adgang med elevator fra Torvet. (Sidstnævnte er af trafiksikkerhedsmæssige hensyn). Hensigten med bestemmelsen er, at skabe mulighed for parkering under tag til f.eks. ansatte i ejendommene omkring Torvet. Der er ansøgt om ikke at etablere cykelparkering i p-kælderen, hvilket vil forudsætte en dispensation fra lokalplanens 5.8. Der er tale om 40 cykel p-pladser. Teknik- og Miljøafdelingens vurdering I forbindelse med udbud af p-kælderen blev der ikke stillet krav om cykelparkering i p- kælderen. Lokalplanen fastsætter, at der skal etableres mindst 100 cykel p-pladser på terræn. Det vurderes, at de 40 manglende cykel p-pladser mere hensigtsmæssigt kan etableres på terræn, som med en placering i tilknytning til de mest befærdede områder på Torvet, sandsynligvis vil blive brugt mere end cykelparkering i kælderen. Side 11

12 Forankring af p-kælderens ydervægge Der skal gives en byggetilladelse til opførelse af p-kælderen, herunder skal der etableres en forankring af p-kælderens ydervægge. Dette forudsætter en tilladelse fra de berørte ejere. Det anbefales derfor, at der foretages en høring vedr. forankring af p-kælderens ydervægge sammen med høringen vedr. dispensation fra lokalplanen. Jordankre. Jordankre skydes i en vinkel med ca. 35 grader fra midterste dæk gennem torvearealet og ind under tilstødende ejendomme. Jordankrene har en udstrækning på ca. 11,5 m fra indvendig side af p-kælderens ydervægge og ender fra ca. 5,0 m under tilstødende ejendommes kælder. Jordankrene er midlertidige og bliver afskåret, men vil blive liggende i jorden. Et jordanker er en kraftig stålvire med en betonklods (som en rawplugs) i enden. Jordankrene ligger med ca. 1,7 2,7 m afstand. Jordankre er den normale form for afstivning der anvendes ved større byggerier. Alternativ løsning. Teknik- og Miljøafdelingen har modtaget et alternativt forslag, som består i, at ydervæggene holdes på plads med en stålkonstruktion inde i selve p-kælderen, som fjernes når dækkene er støbt. Derudover etableres der jordankre i begge ender af p-kælderen. Stålkonstruktionen etableres ved, at der bores eller vibreres søjler med en afstand på 3,2 m. i længden af p-kælderen, og der afgraves ned til første afstivningslag. Afstivningslaget består af jernbjælker, som monteres til søjler og væg med en afstand på 3,2 m. og der monteres tværstivere mellem bjælkerne. Der afgraves til næste afstivningslag, som monteres på samme måde som første afstivningslag. Der udgraves til gulv i niveau -2. Gravearbejdet vanskeliggøres af, at der skal graves mellem de vandrette bjælker og den indskrænkede tilkørselsvej. Stålkonstruktionen vil kræve en større byggekran på pladsen. Løsningen vil indebære ulemper for brugerne af de omkringliggende ejendomme i form af mere støj, rystelser og en forlænget arbejdsperiode i op til ca. 6 mdr. Tegninger af de to løsninger er vedhæftet som bilag. Teknik- og Miljøafdelingen vil i forbindelse med byggetilladelsen tage stilling til, hvilken forankringsmetode, der skal anvendes, men giver med høringen mulighed for at kommentere de to forskellige tekniske løsninger. Borgerinddragelse maj 2015 blev der afholdt interviews med udvalgte erhvervsdrivende omkring Torvet juni 2015 blev der indhentet idéer fra borgerne. 9. juni 2015 blev der afholdt workshops - et med erhvervsdrivende og Torverådet og et med aktører på Torvet. 25. august 2015 var der et opsamlende borgermøde for alle, og arbejdet med et skitseforslag for Torvets udformning, i samarbejde med Schønherr A/S, er igangsat. Der vil blive afholdt borgermøde om forslaget. I august 2015 blev der nedsat en følgegruppe, som følger arbejdet med Torvet under hele processen. Gruppen består af: Jacob Lykke, Lykke Sko, Harald Degn, beboer i Rådhusgade, Side 12

13 Finn Andersen, Silkeborg City lokalråd, Liselotte Nis-Hanssen, Visit Silkeborg, Kim Jensen, Føtex, Ole Kinnerup, repræsentant fra Handel Silkeborg. Gruppen holder møder hver 14. dag. I forbindelse med dispensationer har kommunen pligt til at høre dem, der er omfattet af lokalplanen og derudover høre tilgrænsende naboer jf. planlovens 20. Det anbefales, at høringen bredes ud fra høring af de nærmeste berørte naboer, ejere og lejere inden for lokalplanområdet til også at omfatte foreninger og andre der kan have interesse i sagen. Bilag 1 (Disp ansøgning trappeopgange ) 2 (Samlede bilag til Rambølls ansøgning om trappebygninger 7. september ) 3 (Disp. ansøgning cykelparkering ) 4 (Disp. ansøgning vedr. Jorddækning ) 5 (Samlede bilag til Rambølls ansøgning om jordække 7. september ) 6 (Forslag fra Schønherr ) 7 ( PLAN-JORDANKRE ) 8 (snit jordankre ) 9 (Plan af alternativ løsning ) 10 (Tvaersnit alternativ metode ) Side 13

14 4 (Offentlig) Behandling af ansøgning om landzonetilladelse til radioantennemast til hobbybrug på Taskebjergvej 23B, Kjellerup Sagsbehandler: Dr14759 SagsID: EJD Resume Behandling af ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af en radioantennemast på Taskebjergvej 23B, Kjellerup. Der er først søgt om en let gittermast på 18 m. og alternativt en teleskopmast på ca. 8 m. der ved brug forlænges til 15 m. Masten skal bruges til ansøgers hobby som radioamatør. De to nærmeste naboer er kommet med indsigelser i begge tilfælde. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- Miljø- og Klimaudvalget, at der meddeles afslag på ansøgningen om en radioantennemast efter planlovens 35, idet der lægges vægt på nabohensyn samt at masten kun tilgodeser en enkelt borgers interesse. Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede, Teresa Jørgensen. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af en radioantennemast, der skal bruges til ansøgers hobby som radioamatør på Taskebjergvej 23B, Kjellerup. Ejendommen ligger i udkanten af landsbyen Nørskovlund. Ejendommen grænser op til sportspladsen mod vest, landsbyen mod nord og åbne marker mod syd. Nørskovlund ligger nord for Hinge Ådal med Hinge Sø, der er udpeget som landskabeligt interesseområde i Silkeborg Kommuneplan Der er ikke direkte udsyn til dalen og søen fra byen. Side 14

15 Der er en landsbylokalplan for Nørskovlund (lokalplan nr. 123), og antennen kræver en dispensation fra lokalplanens pkt. 9.3, hvad angår højden, som maks. må være 8,5 m. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at opførelse af en radioantennemast ikke er i strid med lokalplanens formål eller anvendelsen som boligområde. Ansøgningen Der er søgt om følgende i prioriteret rækkefølge: 1. En let gittermast på 18 m. Gittermasten har en diameter på 72 cm. ved foden og ca. 20 cm. i toppen. 2. Samme som ovenfor men med en reduceret højde på 15 m. 3. En teleskopmast på ca. 8 m., der ved brug forlænges til 15 m. Teleskopmasten har en diameter på ca. 65 cm. ved foden og 50 cm. i en højde på 8 m. og opefter. Masten bruges 1 2 gange om ugen, mest om aftenen, samt i forbindelse med events og konkurrencer. Teleskopmasten vil efter ansøgers mening forstyrre mest, idet den hele tiden ændrer sig. Ansøger bemærker i øvrigt, at teleskopmasten er beregnet som en midlertidig løsning, og ikke til vedvarende at køre op og ned, idet det giver forholdsvist meget slitage. En gittermast vil desuden være tyndere i toppen og dermed fremstå mindre markant. Både gittermasten og teleskopmasten har været sendt i nabohøring, og de to nærmeste naboer er kommet med indsigelser i begge tilfælde. Se bilag med naboindsigelser og ansøgers kommentarer. Side 15

16 Indsigelser Hovedpunkterne i naboernes indsigelser: 1. Masten vil forringe udsigt og ejendomsværdi, negativ påvirkning af landskabet og naturen i området. 2. Masten er i strid med lokalplanen, der udlægger området til lav bebyggelse (lokalplanen: åben lav boligområde med 8,5 m. høj bebyggelse). Naboerne fremhæver også en bestemmelse om, at parabolantenner ikke må virke skæmmende i forhold til naboer (lokalplanens pkt.10.5). 3. Gener fra masten i form af solglimt i blæsevejr. 4. Sundhedsfare på grund af stråling fra masten. Teknik- og Miljøafdelingens vurdering Ad. 1. Der er ikke registreret særlige landskabelige værdier i nærområdet omkring landsbyen. Det nærmeste landskabsinteresseområde er Hinge ådal med Hinge Sø omkring m. mod syd. Der er ikke direkte udsyn til dalen fra byen, og det vurderes ikke, at masten vil forringe oplevelsen af dalen væsentligt i forhold til den øvrige bebyggelse i området. Der er tale om en forholdsvis lav og tynd mast, med en diameter på hhv. 20 eller 50 cm i toppen afhængig af om det er en gittermast eller en teleskopmast. Ad. 2. Ejendommen ændrer ikke anvendelse, men vil fortsat være en beboelsesejendom med åben lav boligbebyggelse. Mastens højde kræver dispensation fra lokalplanens pkt. 9.3, hvorefter bebyggelse maks. må være 8,5 m. høj. Pkt omhandler specifikt parabolantenner, ikke antennemaster. Ad. 3. Det er ikke undersøgt konkret, om masten vil medføre solglimt. Det kan dog bemærkes, at det ikke er et problem Teknik- og Miljøafdelingen tidligere er stødt ind i, i forbindelse med mastesager. Ad. 4. I forhold til planloven, masteloven og byggeloven kan der ikke lægges vægt på forhold omkring mastens påvirkning af sundheden, da dette forhold er reguleret i anden lovgivning mht. grænseværdier, som skal overholdes. Det vurderes, at antennemasten ikke vil påvirke værdifuld natur eller landskab væsentligt mere end den eksisterende bebyggelse i området. Det er dog forvaltningens vurdering, at der bør meddeles afslag til masten, idet der lægges betydelig vægt på nabohensyn jf. planlovens 35. Naboerne har ikke kunnet forvente opførelse af en antennemast det pågældende sted. Der lægges desuden vægt på, at masten ikke direkte har til formål at tilgodese almene interesser, men alene skal tjene til ansøgers hobby som radioamatør, og dermed en enkelt persons interesse. Borgerinddragelse Ansøgningen har været sendt i nabohøring i to omgange, herunder også hos lokalrådet, hver gang i en periode på 2 uger jf. planlovens 35, stk. 4. Der er i forbindelse med begge høringsrunder efterfølgende foretaget partshøring af ansøger. Bilag 1 (Ansøgning om gittermast på 18 m. Taskebjergvej 23B ) 2 (Sanne Kolman sender høringssvar til ansøgning om opstilling af gittermast på Taskebjergvej 23B, 8620 Kjellerup ) 3 (Høringssvar fra Paul Alan Bjerregaard til ansøgning om gittermast på Taskebjergvej 23B ) 4 (Ansøgers bemærkninger til insigelser mod gittermast Taskebjergvej 23B ) 5 (Ansøgning om teleskopmast Taskebjergvej 23B ) 6 (Høringssvar fra Sanne Kolman til ansøgning om teleskopmast på Taskebjergvej 23B ) Side 16

17 7 (Høringssvar fra Paul Alan Bjerregaard til ansøgning om teleskopmast på Taskebjergvej 23B ) 8 (Ansøgers bemærkninger til indsigelser mod teleskopmast Taskebjergvej 23B ) Side 17

18 5 (Offentlig) Forslag om fredning af Dalene ved Resenbro Sagsbehandler: Dr29026 SagsID: EMN Resume Fremsendelse af bemærkninger og indsigelser til fredningsforslag for Dalene ved Resenbro. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Vej- og Trafikudvalget, at vedlagte brev med bemærkninger sendes til Fredningsnævnet. Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede, Teresa Jørgensen. Tidligere beslutninger Udvalg: Vej- og Trafikudvalget Dato: Der er endnu ikke truffet beslutning. Sagen Beskrivelse af sagen I efteråret 2013 rejste Danmarks Naturfredningsforening forslag om fredning af området mellem Hårup og Resenbro. I efteråret 2014 var der høring af fredningsforslaget med offentligt møde. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Vej- og Trafikudvalget sendte i denne forbindelse høringssvar med indsigelse til fredningen. Fredningsnævnet har nu fremsendt et revideret fredningsforslag i ny høring. Frednings-nævnet skriver, at de ser positivt på en fredning af området og forlænger fredningssagen med yderligere to år. Fredningsforslaget er ændret på følgende punkter: Fredningsgrænsen i Hårup er ændret, så der bliver mulighed for at føre Hårupvej til det allerede etablerede signalanlæg ved Linåvej/Borgdalsvej. Side 18

19 Fredningsgrænsen er flyttet ca. 45 m bag institutionen Solbo, så der bliver mulighed for at udvide Solbo som planlagt. Fredningsbestemmelserne for Silkeborg Golfbane er ændret, så der bliver udlagt flere byggefelter som ønsket af golfbanen. Desuden er der ikke længere krav om, at golfklubben skal drives uden brug af pesticider. Bestemmelserne for byggeri er gjort mere detaljerede og dermed mere entydelige. Fredningen vil stadig forhindre en forlægning af Hårupvej mod vest som planlagt, og den vil forhindre en fornuftig løsning ved den nordlige afslutning af Hårupvej. Det vil heller ikke være muligt at anlægge en ny adgangsvej til Jyllands-Ringen for at skåne beboerne i Resenbro og Linå for den intense trafik, der er på løbsdagene. Fredningen vil også forhindre anlæg af enkeltrettede cykelstier langs Dybdalen og af udbygning af 7 ha af erhvervsområdet i Hårup. Ovenstående synspunkter fremføres i brevet til Fredningsnævnet, ligesom det fremføres, at Silkeborg Kommune fortsat er modstander af fredningen, da vi mener, at området er godt beskyttet i forvejen, og da vi området ikke er specielt unikt i forhold til mange andre naturområder i kommunen. Desuden finder vi det problematisk, at kommunen bliver pålagt betragtelige udgifter i f.m. fredningen. Økonomi Budgetoverslaget til erstatninger lyder på kr. Heraf skal Silkeborg Kommune betale ¼ ( kr.), hvis fredningen bliver gennemført. Kun privatejede arealer får erstatning i.f.m. fredningen. Efterfølgende vil kommunen få udgifter til stier, oplysningstavler m.v., udarbejdelse af plejeplan og gennemførelse af pleje af visse områder. Bilag 1 (Brev til Fredningsnævnet 09nov ) 2 (Kort ny Hårupvej til Fredningsnævn 09nov ) Side 19

20 6 (Offentlig) Behandling af dispensation til ny tagbeklædning, tagvinduer og ændret tilbygning Sagsbehandler: Dr30225 SagsID: EMN Resume Der skal tages beslutning om der kan meddeles dispensation fra lokalplan til ny tagmateriale, tagvinduer og ændring af tilbygningen. Lokalplan Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at der meddeles tilladelse til ny tagbeklædning, tagvinduer og ændring af tilbygning. Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede, Teresa Jørgensen. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Ejeren af ejendommen Julsøvej 201, Træskofabrikken i Sejs-Svejbæk søger om tilladelse til at skifte tagmaterialet, isætte tagvinduer samt ændre tagkonstruktionen og facader på tilbygningen mod øst. Der er søgt om at skifte det eksisterende bølgeeternittag ud med et listedækket sort tagpaptag på hele bygningen og isætte tagvinduer på nordsiden af hovedbygningen. Dertil er der søgt om at ændre tagkonstruktionen på den lave tilbygning mod øst, således at tagets hældning bliver den samme som på hovedbygningen og om at isættes tagvinduer og rytterlys i tilbygningen Side 20

21 samt hoveddør og vinduer i gavlen. Forvaltningen har i samarbejde med ansøger drøftet flere løsningsforsalg gennem sagsbehandlingen. Ejendommen er udpeget som en bevaringsværdig bygning med en bevaringsværdi 3, som er en høj bevaringsværdi, hvilket betyder at bygningen i videst muligt omfang bør bevares ved løbende vedligeholdelse, således at bevaringsværdierne fastholdes eller øges. Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplan Træskofabrikken. Bestemmelser i lokalplan Lokalplan er gældende for træskofabrikken i Sejs og bygningen er også i lokalplanen registreret med en bevaringsværdi på 3. Det ansøgte forudsætter dispensation fra lokalplanens 7.1 bebyggelsen må ikke væsentlig ændre omfang eller proportioner. Ombygning og renovering skal ske med respekt for bebyggelsens arkitektoniske særpræg og byggestil, og Tagmaterialer skal være grå bølgeeternit, sort skifer eller sorte eller røde uglaserede vingetegl. Teknik- og Miljøafdelingens vurdering Kommunen kan efter planlovens 19 dispensere fra lokalplanen, når det ansøgte ikke er i strid med lokalplanens formål og principper. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der er tale om en mindre fravigelse af lokalplanen, idet - tagmateriale i pap, der listes (sort), ikke vil ændre helhedsudtrykket i området væsentligt, da tagmaterialet bliver skiftet på hele bygningen og bygningen vil stadig fremstå som en samlet markant bygning, og - ændringen af tilbygningens dimensioner og taghældning vil give en større sammenhæng i bygningskomplekset og forbedre den arkitektoniske værdi. Farveændringen vil sammen med bygningsformens og vinduernes enkle og skarpe udformning, adskille sig væsentligt mere fra den oprindelige fabriksbygning og dermed forstærke indtrykket af hovedbygningen. Ud fra ovenstående vurderes det, at bygningsanlægget bliver mere harmonisk og den oprindelige arkitektur styrkes, og derfor anbefaler afdelingen at der meddeles dispensation. Borgerinddragelse Sagen har været sendt til høring fra 1. oktober 2015 til 16. oktober Der er indkommet 3 bemærkninger/indsigelser. 1. Bevaringsforeningen, der mener at taget skal have en anden farve ned sort og at støbejernsvinduet i gavlen skal bevares. Derudover mener foreningen at døren i gavlen er i en anden stil og at farven virker dyster og trist. 2. Sejs-Svejbæk Lokalråd kan tilslutte sig det sorte tagpap og tagvindurene mod nord på hovedbygningen. Derimod mener de ikke at facaden og vinduerne ud mod vejen på tilbygningen er i overensstemmelserne med hovedbygningens arkitektoniske særpræg Side 21

22 og ønsker en løsning, der er tættere på hovedbygningens udtryk med gesimser m.m. 3. En nabo forventer at eventuelt asbestholdigt tagmateriale nedtages efter gældende regler. I forvaltningens vurdering, er der lagt vægt på at skelne hovedbygningen, som den væsentlige del af den bevaringsværdige bygning, fra tilbygningen. Derfor er der i samarbejde med ansøger søgt en løsning, hvor forskelligheden tydeliggøres ved et farveskift, ved en enkel men nutidig arkitektur på tilbygningen samtidig med at helheden bevares med samme taghældning og tagmateriale. Bilag 1 (Billeder Træskofabrikken ) Side 22

23 7 (Offentlig) Beslutning om opsætning af robanen på Silkeborg Langsø Sagsbehandler: Dr29026 SagsID: EMN Resume Silkeborg Kajakklub har ansøgt om tilladelse til at opsætte det optagelige robaneanlæg og bruge det til træning i en periode i forsommeren. Indtil nu har kommunen kun givet tilladelse til at opsætte anlægget i juli-august. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- Miljø- og Klimaudvalget, at udvalget beslutter, hvor længe det optagelige robaneanlæg må opsættes og benyttes til træning af Silkeborg Kajakklub. Beslutning Følgende forslag sendes i høring hos grundejerne og Kajakklubben: Som forsøg i gives tilladelse til udlæg og anvendelse af træningsbaner i maj september, der må ikke sejles med følgebåd efter kl. 19. Ej til stede, Teresa Jørgensen. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Kajakklub har henvendt sig til Silkeborg Kommune for at få udvidet den periode, hvor det optagelige robaneanlæg kan opsættes og bruges til træning på Silkeborg Langsø. Kajakklubben vil gerne have udvidet perioden først på året i april-maj-juni, hvor der er brug for træning til sommerens stævner og konkurrencer. Banen bruges primært til træning for kajakroerne, der er tilknyttet Team Danmarks kraftcenter. Det er et stort arbejde at opsætte det optagelige robaneanlæg, og frivillige fra kajakklubben bruger meget tid og mange kræfter på at sætte det op og tage det ned. Det vil derfor være Side 23

24 hensigtsmæssigt for brugerne, hvis anlægget kunne bruges i længere tid. Søsportens Hus ved bredden af Langsøen er nu taget i brug, hvorfor der er endnu et incitament til at bruge søen til træning i stedet for den trafikerede Remstrup Å og søerne. Kajakklubben anfører desuden, at interessen for kajaksporten er stigende, og at Silkeborg med søer og å bør profilere sig endnu stærkere inden for sporten, der er sund og kan dyrkes af alle. Træningslejre fra inden- og udenlandske klubber vil betyde endnu flere overnatninger mv. i Silkeborg. Historie Det optagelige robaneanlæg er etableret i henhold til tilladelse af 24. april 1996 fra Århus Amt. Ifølge tilladelsen kan der ikke gives tilladelse til afholdelse af stævner med deraf følgende udlægning af robaneanlægget i perioden 1. marts til 1. juli, der er defineret som fuglenes yngletid. I årene før 1996 forsøgte Silkeborg Kommune at gennemføre en lokalplan, der udlagde permanente robaner på Silkeborg Langsø. Lokalplanen blev opgivet grundet modstand fra lodsejerne ved Sølystvej, der ville miste fiskerettigheder i søen ud for egen grund. Ifølge regulativet for Silkeborg Langsø kan kommunen udenfor fuglenes yngletider (1. marts til 1. juli) give tilladelse til, at der på Silkeborg Langsøs midterste del gennemføres særlige aktiviteter såsom kapsejlads og vandskiløb, og til at der i forbindelse med disse afholdes særlige stævner, konkurrencer og opvisninger. Sådanne aktiviteter henlægges til særlige af kommunen udpegede områder eller baner, som skal være tydeligt afmærkede. Silkeborg Kommune har i årene 2009 til 2015 givet tilladelse til at opsætte de tre sydligste baner af robaneanlægget i juli og august til træning og til at opsætte hele robaneanlægget med 9 baner til et par stævner i samme periode. Udvidelse af periode for robanen Silkeborg Kajakklub har ønske om at udvide perioden, hvor robanen er opsat og kan bruges til træning fra 1. april alternativt fra 1. maj. De er indstillet på, at banen kun må bruges nogle timer daglig. Grundejerforeningen ved Sølystvej har udtalt, at de kan acceptere et prøveår i 2016, hvor robanen bliver sat op fra 1. juni og bruges i tidsrummet mandag-fredag 9-12 og Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der kan gives tilladelse til at opsætte robaneanlægget i den periode, der er defineret som fuglenes yngletid, da anlægget ikke vil blive brugt til afholdelse af stævner og lign. Kajakroerne vil til enhver tid have ret til at træne på søen, selv om banerne ikke er udlagt. Hensynet til de ynglende fugle er desuden meget teoretisk, da der stort set ikke findes ynglende vandfugle i denne del af søen. Der er generelt en meget smal bræmme af rørskov i denne del af Silkeborg Langsø, og ud for haverne langs Sølystvej er der meget lidt rørskov. I tilladelsen fra Århus Amt er det anført, at der allerede ved vedtagelsen af regulativet er truffet beslutning om, at der kan udlægges baner, der midlertidigt kan være til gene for brugsretten til fiskeri, der er tillagt de tilgrænsende lodsejere. De tre sydligste baner af anlægget (som opsættes og bruges til træning) ligger for ca. 1/3 vedkommende på vandareal, som de private lodsejere langs Sølystvej har råderet over. Side 24

25 8 (Offentlig) Behandling af forslag til tillæg 13 til Spildevandsplan Sagsbehandler: Dr13979 SagsID: EMN Resume Godkendelse af forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune og igangsætning af otte ugers offentlig høring. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at forslaget til tillæg 13 til spildevandsplanen godkendes at forslaget sendes i otte ugers offentlig høring. Beslutning Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune, og sender forslaget i otte ugers offentlig høring. Ej til stede, Teresa Jørgensen. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune er primært udarbejdet for, at Silkeborg Forsyning A/S kan etablere regnvandsbassiner, kloakledninger, pumpestationer og adgangsveje i forbindelse med byggemodningen af en række områder i Silkeborg Nord. Derudover optages et nyt opland i spildevandsplanen, mens henholdsvis status og afgrænsning af en række eksisterende kloakoplande ændres, således at spildevandsplanen tilpasses faktiske forhold og områdeafgrænsninger fra lokalplaner. Med tillæg 13 reserverer Silkeborg Forsyning A/S areal til i alt otte regnvandsbassiner og to pumpestationer med tilhørende ledninger og adgangsveje. Ved Kejlstrupvej optages et nyt område som planopland (opland I56, lokalplan ), hvor spildevand ledes til renseanlæg og regnvandet nedsives hvis muligt. Det eksisterende planopland H51 foreslås udvidet, så ejendommen Nordre Højmarksvej 11 tilsluttes offentlig kloak, når oplandet kloakeres. I tre Side 25

26 eksisterende planoplande ændres kravet til regnvandshåndtering fra nedsivning hvis muligt til separatkloakering som følge af, at jordbundsundersøgelser i områderne har vist, at nedsivning ikke er praktisk mulig. Omvendt ændres kravet for to oplande fra separatkloakering til nedsivning hvis muligt, fordi der endnu ikke er udført jordbundsundersøgelser i de pågældende områder. Opland H53.1 ændres med tillægget fra perspektiv- til planopland, da området er blevet lokalplanlagt (lokalplan ) og muligvis står overfor snarlig byggemodning. Slutteligt foretages der små justeringer i afgrænsningen af nogle eksisterende status- og planoplande. Sidstnævnte har ingen praktiske konsekvenser. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal den myndighed, der udarbejder en plan, også udarbejde en miljøscreening af planen og afgøre, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planen. Miljøscreening af tillæg 13 er udarbejdet og vedlagt som bilag. Det kan konkluderes, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Dette begrundes med, at projektet kun medfører en mindre væsentlig påvirkning af miljøet. Borgerinddragelse Forslaget til tillæg 13 fremlægges i otte ugers offentlig høring, og de berørte grundejere orienteres skriftligt om høringen. Økonomi Alle udgifter i forbindelse med realiseringen af det foreslåede tillæg til spildevandsplanen vil blive afholdt af Silkeborg Forsyning A/S for takstfinansierede midler. Bilag 1 (Forslag til tillæg 13 med bilag ) Side 26

27 9 (Offentlig) Dispensation Lavenergibolig Romervej Grauballe Lokalplan Sagsbehandler: DR16055 SagsID: EJD Resume Lokalplan stiller krav om lavenergiboliger i Lavenergiklasse 2020 for nye boliger. Udstykker ansøger om dispensation til at der må bygges Lavenergiklasse 2015 på Romervej 39 i stedet for Lavenergiklasse Se lokalplan her Indstilling Teknik- og miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at der tages stilling til, om der skal gives dispensation. Beslutning Der gives ikke dispensation. Ej til stede, Teresa Jørgensen. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen I dag er der i bygningsreglementet BR10 to lavenergiklasser: 2015 og Lokalplan fra 2012 har blandt andet som formål, at der skal bygges lavenergiboliger. Lokalplanen har en bestemmelse 3.1 som lyder: Delområde 1 skal anvende til åben-lav lavenergiboliger. Hvis bygningsreglementet på tidspunktet for byggetilladelsen har flere kategorier af lavenergihuse, skal boligen opføres efter reglerne for kategorien med det laveste energiforbrug. Side 27

28 Det betyder, at lokalplanen bestemmer at nye boliger skal opføres efter Lavenergiklasse 2020, som er den klasse, som har det laveste energiforbrug. Det er lovligt at dispensere til Lavenergiklasse 2015 i stedet for Lavenergiklasse 2020, idet det ikke er i modstrid med planens principper, så længe der dispenseres til en lavenergiklasse, da det fremgår af lokalplanens formål, at området skal anvendes til lavenergiboliger. Silkeborg Kommune (Ejendomsafdelingen) er udstykker og har solgt en ud af 20 grunde. Udstykker anfører kravet om Lavenergiklasse 2020 som en grund til manglende grundsalg. Ansøger søger om dispensation til en grund, hvor der endnu ikke er en køber. Årsagen er, at kommunen som planmyndighed ikke må give generelle lokalplan-dispensationer. Dispensationer skal gives specifikt med udgangspunkt i den grund som ansøgningen drejer sig om. Bestemmelsen har haft udgangspunkt i Silkeborg Kommunes Klimapolitik og Klimaplan , hvori lokalplaner var et værktøj i klimapolitikken (Indsatsområde 2), samt i Silkeborg Kommunes Varmeplan I sidstnævnte fremgår det, at kommunen som udgangspunkt stiller krav om lavenergibyggeri i byer, der ikke planlægges til at få fjernvarme. Grauballe er formodentlig for lille til at der kommer fjernvarme. Fra 1. januar 2016 bliver Lavenergiklasse 2020 eneste lavenergiklasse i bygningsreglementet. Det forventes, at der i perioden 1. januar til medio 2016 vil være en overgangsperiode, hvor ansøger selv kan bestemme, om det er BR10 eller BR15 der ansøges efter. Gives dispensation fra lokalplanens krav om lavenergiklassen med laveste energiforbrug vil det betyde, at ansøgere frem til medio 2016 vil kunne få byggetilladelse til en bolig opført som Lavenergiklasse 2015 efter det hidtidige byggereglement BR10. Når overgangsperioden slutter medio 2016 vil der kun være Lavenergiklasse 2020 som er en lavenergiklasse. På det tidspunkt vil det hidtidige Lavenergiklasse 2015 være standard-klassen som der som minimum skal bygges efter. Krav til boligernes energiforbrug til opvarmning (eksempelvis en bolig på 150 m2): Lavenergiklasse 2015: 36,7 kwh/m²/år. Lavenergiklasse 2020: 20 kwh/m²/år. Passivhus: 15 kwh/m²/år Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har i 2012 undersøgt byggebranchens angivelse af merpris for at bygge lavenergiboliger 2015 og 2020 i forhold til minimumsstandarden. Kvadratmeterprisen er ca. 500 kr. højere og ca kr. højere for henholdsvis og 2020-boliger. For 180 m2 boliger betyder det en merpris på henholdsvis kr. og kr. I det samlede regnestykke for bolig-økonomien skal trækkes den lavere energiudgift i hele husets levetid. Ved årsskiftet 2014/2015 blev planloven ændret, så det ikke længere er lovligt for kommunen i nye lokalplaner at have bestemmelser om, at boliger skal opføres som lavenergiboliger. Side 28

29 Side 29

30 10 (Offentlig) Igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg 44 for bolig- og naturområde omkring Lysbrogade Sagsbehandler: dr15675 SagsID: EMN Resume Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om at ændre Lokalplan fra åben-lav boligbebyggelse til tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplan blev vedtaget af Silkeborg Byråd den 22. oktober Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes, herunder om ændringer i forhold til gældende lokalplan skal imødekommes. Lokalplan kan findes her. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at lokalplan og Kommuneplantillæg 44 igangsættes, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, at der afholdes forhøring i forbindelse med kommuneplantillægget, at ønsket om at placere bebyggelse nærmere skovbrynet end 30 meter imødekommes ved at indlede dialog med Naturstyrelsen med henblik på at reducere skovbyggelinjen fra 300 meter til 30 meter men 20 meter på en udvalgt strækning, og at der i lokalplanen fastlægges bestemmelser for at skoven skal fremstå med skovudtryk/- karakter, at ønsket om at placere bebyggelse vest for Lysbrogade ikke imødekommes, og at bebyggelse i dette område i stedet følger den gældende lokalplans principper, at ønsket om at fravige facadebyggelinjen ikke imødekommes. Beslutning Indstillingen godkendt, idet princippet for bebyggelsen vest for Lysbrogade udformes i dialog med naboerne. Ej til stede, Teresa Jørgensen. Side 30

31 Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om at ændre lokalplan , der blev vedtaget af byrådet den 22. oktober Lokalplanen giver mulighed for at opføre fritliggende enfamiliehuse. Lokalplanen er ikke blevet realiseret. Ansøgningen indeholder et ønske om at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for at opføre 58 rækkehuse i mindre klynger (se bilag). En ændret anvendelse forudsætter jævnfør Planlovens 13, stk. 2, at der udarbejdes en ny lokalplan. En justering af kommuneplanens rammeområder forudsætter desuden jævnfør Planlovens 23c, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen. Formålet med lokalplan er: at naturområdet øst for Lysbrogade friholdes for bebyggelse og anlæg at ny bebyggelse opføres som åben-lav boligbebyggelse at bebyggelsen placeres med respekt for områdets natur og terræn at ny bebyggelse med facade mod Lysbrogade bidrager til at styrke gadens karakter at der etableres en faunapassage/spredningskorridor i områdets sydlige del, der kan forbinde de grønne områder fra Lyså til Funder Krat at der etableres gode rekreative stiforbindelser gennem området. Formålet med en lokalplan er et udtryk for planens principper og områdets udtryk. Ændringer i lokalplanen Bygherre ønsker at fravige den gældende lokalplan på følgende punkter: 1. Boligtypen, 2. Reduktion af skovbyggelinjen, 3. Placering af boliger vest for Lysbrogade 23-33, 4. Intet krav om placering af bebyggelse i facadebyggelinje mod Lysbrogade. Teknik- og Miljøafdelingen har følgende bemærkninger til ønskerne: Ad. 1) Bygherre ønsker at opføre 58 nye rækkehuse i stil med de nyopførte rækkehuse nord for lokalplanområdet. Bygherre oplyser, at der pt er stor efterspørgsel på denne boligtype. Lokalplanområdet er mod øst og vest omgivet af naturområder, mens det mod nord og syd er omgivet af boligområder med henholdsvis tæt-lav bebyggelse og åben-lav bebyggelse. Den eksisterende boligbebyggelse indenfor lokalplanområdet er åben-lav bebyggelse. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at ændringen fra åben-lav til tæt-lav boligbebyggelse er af underordnet betydning, og at ønsket derfor bør imødekommes. Dog bør der ved den eksisterende hovedbygning indarbejdes alternative anvendelser i lokalplanen således, at der kan opføres: Enten tæt-lav boligbebyggelse for på sigt at skabe sammenhæng i bebyggelsen, Eller åben-lav boligbebyggelse for at give mulighed for udstykning ved de eksisterende boliger, Eller institutioner eller kollektive anlæg til områdets forsyning/fælleshus. Side 31

32 Ad. 2) Bygherre ønsker at placere bebyggelse nærmere skoven i den sydvestlige del af området end 30 meter. Bygherre oplyser, at fastholdelse af en skovbyggelinje på 30 meter i forhold til det nuværende skovbryn vanskeliggør placering af vej og bebyggelse grundet områdets terrænforskelle, der varierer ca. 14 meter. Tæt-lav bebyggelse i klynger har ikke samme fleksibilitet i placeringen i forhold til terrænet i forhold til åben-lav bebyggelse. Den ønskede bebyggelse vil kunne overholde en afstand til det nuværende skovbryn på mellem 20 meter og 30 meter (se bilag). Bygherre ønsker at bibeholde størstedelen af skoven og skovbrynet, dog med udtynding af nogle af træerne. En mindre del af skoven ønskes fjernet og terrænet planeret med overskydende jord fra byggemodningen med henblik på at skabe et fælles opholdsarealer med eksempelvis boldbane og/eller borde- og bænke. Fra opholdsarealet vil der kunne etableres en sti til den tidligere bane, som der findes spor af i mosen/skoven, og som kan laves til stiforbindelse under Kjellerupstien til skovarealerne mod vest og det boligområde, der er omfattet af Lokalplan (Kingo-grunden). Med udtynding af skoven kan der fra opholdsarealer kan der opnås kig igennem skoven til øvrige bydele. Skoven i den sydvestlige del af området hænger sammen med de store skovarealer mod vest (Funder Krat). Skovarealerne er privatejede, sammenhængende og over 20 ha. Skovarealerne afkaster derfor skovbyggelinje, som jævnfør Naturbeskyttelseslovens 17 er 300 m. Skovbyggelinjen måles fra midt mellem stammen og det yderste af træets kroner i et skovbryn. Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte skovene mod blæst. Bestemmelsen indeholder et generelt forbud mod at placere bebyggelse i en afstand af 300 meter fra de omfattede skovområder. Silkeborg Kommune kan dispensere fra skovbyggelinjen, mens Naturstyrelsen kan søges om at reducere skovbyggelinjen. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan ansøgte Silkeborg Kommune Naturstyrelsen om at reducere skovbyggelinjen fra 300 meter til 30 meter. Silkeborg Kommune vurderede, at det ville skabe en administrativ forenkling, idet det ville fjerne behovet for dispensation fra Naturbeskyttelsesloven i hvert enkelt tilfælde ved opførelse af de enkelte boliger. Afstanden på 30 meter var i overensstemmelse den praksis, der skulle gælde fremover i plansager vedrørende mindsteafstand mellem bebyggelse og skovbryn, som blev besluttet af Plan- og Miljøudvalget den 5. maj Reduktionen til 30 meter er kun gældende for Lokalplan , og udarbejdelsen af en ny lokalplan forudsætter, at Naturstyrelsen igen ansøges om at reducere skovbyggelinjen for også Lokalplan , eller at Silkeborg Kommune dispenserer i hvert enkelt tilfælde. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at skovbyggelinjen på ny bør søges reduceret ved Naturstyrelsen, da det ved realisering af en ny lokalplan vil skabe en administrativ forenkling. Området har været besigtiget af Teknik- og Miljøforvaltningen. Skoven fremstår som velafgrænset ud imod de åbne græsarealer. Skoven og brynet består af en blanding af løvtræer med lidt rødgran ind imellem. Skovbrynet er veldefineret, men indsigten til brynet er i dag delvis forstyrret af teglværksområdet og spredte klynger af ældre træer. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at der kan opføres boliger nærmere 30 meter fra skoven uden at skade plante- og dyrelivet i skovbrynet, og uden at skoven i væsentlig grad mister sin værdi som landskabselement. Teknik- og Miljøafdelingen ser det dog som et væsentligt problem for områdets værdi samt plante- og dyreliv, hvis den del af skoven, der ligger indenfor området, fældes for at opnå en afstand på 30 meter. Naturstyrelsen vil muligvis heller ikke reducere på ny, hvis skoven ødelægges for at opfylde de 30 meter. Teknik- og Miljøafdelingen foreslår derfor, at Teknik- og Miljøafdelingen går i dialog med Naturstyrelsen omkring en reduktion af skovbyggelinjen til 30 meter men 20 meter på en udvalgt strækning med henblik på at bevare skoven indenfor området. Både de 30 meter og 20 meter måles fra den linje, der i forbindelse med lokalplan blev fastlagt som skovbrynsgrænse. Teknik- og Miljøafdelingen foreslår desuden, at der i lokalplanen fastlægges bestemmelser om, at skoven mod sydvest skal bibeholdes og forynges naturligt, så det sikres, Side 32

33 at området fremstår med skovlignende udtryk/karakter. Endeligt at arealet mellem grunde og skovbryn friholdes for legeplads og beplantning for at sikre indsigten til skoven. På denne måde sikres faunapassagen og et rigt naturindhold i området. Desuden vil der på denne måde ikke bliver afveget fra den gældende lokalplans princip om, at placering af bebyggelse skal respektere områdets natur. Ad. 3) Bygherre ønsker at placere boliger på det areal mod nord, der i Lokalplan er udlagt i delområde IV som naturområde og fælles rekreativt grønt område. Samtidig ønsker bygherre at fravige den byggelinje, der er fastlagt mod Lysbrogade Bygherre argumenterer med, at der ved at sænke terrænet på dette område kan opnås færre indbliksgener og samtidig skabes sammenhæng til boligområdet nord for. I forbindelse med Lokalplan indgik Silkeborg Kommune en aftale med ejerne af Lysbrogade om at begrænse muligheden for boliger vest for ejendommene af hensyn til indbliksgener. Desuden er der på dette areal store terrænforskelle, som følge af lerindvinding/- gravning. En sænkning af terrænet vil derfor indebære en væsentlig regulering af det landskab, der er karakteristisk for lokalplanområdet. To af formålene med den gældende lokalplan er, at naturområdet øst for Lysbrogade friholdes for bebyggelse og anlæg, og at bebyggelsen placeres med respekt for områdets natur og terræn. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at muliggøre bebyggelse vest for ejendommene taget den korte levetid for den gældende lokalplan i betragtning. Teknik- og Miljøafdelingen foreslår derfor, at ønsket om at placere boliger vest for boligerne på Lysbrogade ikke imødekommes, og at bebyggelse i dette område i stedet følger den gældende lokalplans principper. Ad. 4) Bygherre ønsker at fravige kravet i Lokalplan om, at bebyggelse mod Lysbrogade skal placeres med gavl eller facade i en facadebyggelinje på 5 meter fra vejskel for at sikre oplevelsen af Lysbrogade som en bygade. Bygherre argumenterer med, at områdets rå natur og bølgende terræn ønskes afspejlet i bebyggelsen, hvor en fravigelse af facadebyggelinje vil skabe en bølgende rytme langs Lysbrogade. Desuden argumenterer bygherre med, at bebyggelsen vil blive mindre attraktiv, da størstedelen af opholdsarealerne vil være placeret i forhaven sammen med parkering og vej. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at områdets rå natur og terræn bør afspejles i placeringen af bebyggelsen i forhold til terrænet fremfor i forhold til den øvrige bebyggelse langs Lysbrogade. Desuden vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at bebyggelse mod Lysbrogade uanset om der er tale om ny bebyggelse, eller bebyggelse til erstatning for eksisterende bebyggelse skal understøtte oplevelsen af Lysbrogade som en bygade. Dette vurderes at kunne opnås samtidig med, at bebyggelsen orienteres mod lokalplanområdet. Desuden vil en facadebyggelinje fortsat muliggøre opholdsarealer på begge sider af bebyggelsen. Teknik- og Miljøafdelingen foreslår derfor, at ønsket ikke imødekommes, og at placeringen af bebyggelse følger den gældende lokalplans principper. Ny lokalplan tre år efter vedtagelse af gældende lokalplan Den eksisterende lokalplan blev vedtaget af Silkeborg Byråd den 22. oktober I forbindelse med dennes udarbejdelse blev der lavet flere aftaler dels internt i Silkeborg Kommune, dels eksternt med blandt andre Silkeborg Forsyning og de direkte berørte grundejere eller naboer. Taget i betragtning, at den gældende lokalplan blev vedtaget for blot tre år siden, kan der derfor være flere interessenter, som kan have en berettiget forventning om, at den gældende lokalplan fastholdes med henblik på realisering, når en bygherre melder sig på banen. Omvendt er planlægning foranderlig, og planlægning bør tilpasses de aktuelle behov i samfundet. Den aktuelle forespørgsel er netop foranlediget af en efterspørgsel på den ansøgte boligtype. Side 33

34 Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at der afholdes forhøring omkring kommuneplanændringen, og at de berørte grundejere sammen med bygherre i denne forbindelse inviteres til borgermøde. Ændringer i kommuneplanen Området ligger indenfor kommuneplanens rammeområder 14-B-40, 14-B-43, 14-R-40 og 14- R-41. Anvendelsen til tæt-lav boligbebyggelse og rekreative formål er i overensstemmelse med kommuneplanen, mens placeringen er boliger forudsætter en mindre justering i udstrækningen af rammeområde 14-B-43, der udvides mod sydvest. Den endelige placering af regnvandsbassin (se nedenfor) kan desuden indebære mindre justeringer i afgrænsningen af rammeområderne. Lokal afledning af regnvand (LAR) Bygherre har foretaget geotekniske undersøgelser, der viser, at lokal nedsivning af regnvandet er mulig. Bygherre foreslår derfor en kombination af permeable belægninger, faskiner, grøfter og regnbede. I lokalplan er der reserveret areal til et regnvandsbassin, der har til formål at modtage regnvand fra omkringliggende områder og fungere som forsinkelsesbassin, inden regnvand ledes til Lyså. Teknik- og Miljøafdelingen har i samarbejde med Silkeborg Forsyning vurderet, at ønsket om at håndtere regnvand med de foreslåede tiltag kan imødekommes, men som supplement til regnvandsbassinet. Den endelige placering og dimensionering af regnvandsbassin vil blive aftalt mellem Teknik- og Miljøafdelingen og Silkeborg Forsyning. Den omtrentlige placering af regnvandsbassin fremgår af bilag. Bæredygtighedstiltag I henhold til Silkeborg Kommunes bæredygtighedsværktøj, skal der indarbejdes klima- og miljøhensyn i alle projekter. Tiltag der bidrager til en bæredygtig udvikling er en høj grad af grønne arealer med stiforbindelser, der dels fungerer som opholdsarealer, dels som levesteder for dyre- og plantearter. Ændringen til tæt-lav boligbebyggelse bidrager desuden til en højere arealudnyttelse. Se bilag. Lov om miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af området. På baggrund af screeningen vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at planforslagene ikke skal miljøvurderes medmindre udvalget beslutter, at lokalplanen kan give mulighed for at skoven mod sydvest kan fældes. Se bilag. Borgerinddragelse Teknik- og Miljøafdelingen foreslår, at der afholdes forhøring omkring kommuneplanændringen med indkaldelse af idéer og forslag til den videre planlægning i mindst to uger inkl. borgermøde for de berørte grundejere. Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg vil blive sendt i offentlig høring i mindst 8 uger. Bilag 1 (Bebyggelsesplan ) 2 (Bæredygtighedsskema ) 3 (Screening_LP og KPtillaeg ) Side 34

35 11 (Offentlig) Igangsætning af lokalplan for et boligområde ved Gødvad Bygade samt kommuneplantillæg 46 Sagsbehandler: Dr12507 SagsID: EMN Resume Godkendelse af bebyggelsesplan for nye boliger ved Gødvad Bygade med henblik på igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg. Bebyggelsesplanen giver mulighed for 5 kommunale byggegrunde og 42 private byggegrunde til parcelhuse. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan, Miljø- og Klimaudvalget, at lokalplan samt kommuneplantillæg 46 for et boligområde ved Gødvad Bygade igangsættes. Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Økonomi- og Erhvervsudvalget har på et møde 7. april 2014 besluttet at sælge den kommunale matr. 17g, Gødvad By, Gødvad til byggegrunde. Ejer af Gødvad Bygade 16, Søren Eivind Jensen, har desuden fremsendt bebyggelsesplan for 42 nye parcelhusgrunde på hans ejendom, matr. 7a, Gødvad By, Gødvad. Området er udlagt til boligområde i kommuneplanramme 13-B-15 og 13-B-16. Området Side 35

36 Området er beliggende ved og syd for Gødvad Bygade i Gødvad. Omkring Gødvad Bygade er der en række eksisterende boliger. Mod syd afgrænses området af Gødvadfredningen og mod vest grænser området op til et 3 overdrev og fredskov. Øst for matr. 7a giver kommuneplanen mulighed for også at boligudbygge. Nuværende ejer af dette areal, matr. 7b, har tilkendegivet, at hun pt. ikke ønsker at byudvikle. Det foreslås, at lokalplanen også omfatter tre bebyggede parcelhusgrunde på Gødvad Bygade 15, 17 og 19, da disse er blevet udstykket med landzonetilladelse i De overføres med lokalplanen til byzone. Kommunens areal Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker, at der skal sælges liebhavergrunde, hvor 3 området bliver uddelt på parcelhusgrundene. Teknik- og Miljøafdelingen har undersøgt de konkrete forhold nærmere i området og kan se mulighed for 5 kommunale byggegrunde i hele området. Teknik- og Miljøafdelingen kan ikke se mulighed for en fornuftig udstykning af store liebhavergrunde, da der pga. fredskov på den nordlige del af matr. 17g kun er mulighed for to kommunale byggegrunde her, hvoraf kun én grund vil være beliggende i sammenhæng med 3 området. Derfor mener Teknik- og Miljøafdelingen, at det beskyttede overdrev fortsat skal være kommunalt ejet Naturområdet vil hermed også forblive offentligt tilgængeligt og der etableres låger ind til området i forlængelse af stierne i det nye boligområde. Parcelhusgrunde og grønne forbindelser Planen giver mulighed for i alt 47 nye byggegrunde til parcelhuse, herunder 5 kommunale byggegrunde. Ifølge kommuneplanrammerne, må boligerne i den sydlige del maksimalt opføres i 1 etage pga. den nærliggende Gødvadfredning. På grund af de landskabsværdier, der er i området, mener Teknik- og Miljøafdelingen, at lokalplanen ikke skal give mulighed for en antennemast i området. Der er i 2015 opsat antennemast ved Turkuvej. Der placeres grønne friarealer mellem de forskellige boligenklaver. I den sydlige del er der stiforbindelser på tværs af området. Mellem Gødvad Fredningen og de fremtidige boligparceller udlægges der et grønt område. Der udlægges stiforbindelser mod det fremtidige boligområde mod øst. Mellem fredskoven og de vestligst beliggende kommunale byggegrunde placeres et grønt område. Der holdes en afstand på minimum 30 meter til træerne for byggeri. Afstanden er målt fra træernes kroner og ud. Det levende hegn med unge hasselbuske der adskiller matr. 17g med matr. nr. 7a bibeholdes og vil fungere som en fin overgang fra 3 overdrevet til boligområdet. Ny stamvej Der kobles en ny stamvej på Gødvad Bygade, som lægges syd om eksisterende bolig på Gødvad Bygade 16. I dag er der kun cykelsti på Gødvad Bygade fra Oslovej og frem til Gødvadhøjen. For at sikre gode forhold for cyklister, etableres der cykelstier på begge sider af nuværende Gødvad Bygade fra Gødvadhøjen og langs den nye stamvej. Vejudlægget på nuværende Gødvad Bygade skal således gøres bredere på dette stykke, og det bliver nødvendigt at grave ind i skrænten i området for at få plads nok. Desuden skal et hjørne af grunden på Gødvad Bygade 6 inddrages. Gødvad Bygade Gødvad Bygade slår et sving mod øst ved Gødvad Bygade 14, hvorefter den bliver en central boligvej for de eksisterende boliger ved Gødvad Bygade. Den er pt. tilsluttet Turkuvej som en midlertidig vej. Vej- og Trafikudvalget har 6. oktober 2015 besluttet at Gødvad Bygade Bygade skal tilsluttes Turkuvej permanent. Der etableres cykelstier og chikaner på nuværende vejareal fra Gødvad Mælkevej og frem til Turkuvej. Vejbanen gøres smallere for at nedsætte hastigheden for gennemkørende trafik. Miljøscreening I henhold til Lov om Miljøvurdering er der foretaget en miljøscreening af planerne. På baggrund af screeningen vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at planerne ikke skal miljøvurderes. Eksterne myndigheder skal høres før der træffes endelig beslutning herom. Side 36

37 Eksisterende regnvandsbassin ved Gødvad Bygade kan ifølge Silkeborg Forsyning ikke aftage regnvand fra hele området. Ifølge Spildevandsplanen skal regnvand nedsives, såfremt jordbundsforholdene tillader det. Der skal igangsættes jordbundsundersøgelser for at lokalplanen evt. kan sikre plads til regnvandsbassin i det sydligst beliggende grønne område. Kommuneplantillæg Naturstyrelsen har i foråret 2015 præciseret den digitale fredningsgrænse, så den stemmer overens med fredningskendelsen for Gødvadfredningen. Som følge heraf er der et stykke på mellem 2-12 meter langs fredningen, hvor kommuneplanramme 13-B-16 ikke går ud til fredningsgrænsen. Teknik- og Miljøafdelingen udarbejder derfor et kommuneplantillæg der udvider kommuneplanramme 13-B-16 ned til fredningsgrænsen.desuden præciseres grænsen mellem ramme 13-B-16 og 13-B-15 så den følger den nye stamvej. Borgerinddragelse Teknik- og Miljøafdelingen har fremsendt bebyggelsesplan og strukturplan til Gødvad Lokalråd, men har ikke modtaget bemærkninger fra lokalrådet efterfølgende. Økonomi Grundejer Søren Eivind Jensen har underskrevet frafaldserklæring ifm. landbrugsjorden, der overføres til byzone. Finansiering af byggemodningen for de kommunale arealer vil ske over bevilling 82 Byggemodning. Finansiering af byggemodningen for de private arealer skal ske via de private udstykkere. Ny stamvej Anlægsoverslag for Etape 1 for ny stamvej frem til kommunens sydligst beliggende byggegrunde: Ca. 3 mio. kr. Den private udstykker afholder udgifter til Etape 2. Gødvad Bygade øst Anlægsoverslag ca kr. Bilag 1 (Forslag til strukturplan ) 2 (Udstykningsplan - Gødvad Bygade ) 3 (Udstykningsplan - Kommunale byggegrunde ) 4 (Screeningsskema lokalplan og kp tillæg ) 5 ( Redegørelse for bæredygtighed ) Side 37

38 12 (Offentlig) Godkendelse af forslag til lokalplan Sejling landsby og tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan Sagsbehandler: Dr14759 SagsID: EMN Resume Godkendelse af forslag til lokalplan for Sejling landsby med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 39. Udvalget skal beslutte, om forslagene skal sendes til byrådet, med henblik på 8 ugers offentlig høring. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 39 kan ses her: link til lokalplan Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at forslag til lokalplan Sejling landsby og tilhørende kommuneplantillæg 39 godkendes, og fremlægges i offentlig høring i 8 uger. at der ikke udarbejdes miljøvurdering for lokalplanen og kommuneplantillægget. Beslutning Udsat. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Plan- Miljø- og Klimaudvalget godkendte i januar 2015 en landsbyanalyse for Sejling og igangsatte lokalplan for Sejling landsby. Lokalplanområdet omfatter den eksisterende landsby Sejling, og fastlægger mulighederne for omdannelse og udstykning indenfor den eksisterende by. Lokalplanen indeholder også bestemmelser for bevaringsværdige bygninger, beplantninger og sammenhænge. Side 38

39 Lokalplanens formål er: at overføre landsbyen til byzone. at give mulighed for nye boliger ved udstykning og omdannelse af eksisterende ejendomme. at udpege og sikre bevaringsværdige bygninger og beplantning. at fastholde det karakteristiske landsbypræg. at sikre attraktive grønne arealer i byen og adgang til dem. Lokalplanen giver mulighed for en fortætning af byen både i form af fritliggende enfamiliehuse men også områder med tæt-lav bebyggelse. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser, der skal sikre byens eksisterende kvaliteter. Det gælder blandt andet landsbykarakteren med ensartede facadelinjer tæt ved vejene, store gamle træer og bevaringsværdige bygninger. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at de bevaringsværdige bygninger med en værdi på 3 og derover ikke må rives ned uden tilladelse fra Silkeborg Kommune. Det gælder for Sejlingvej 13D, Ørevadbrovej 9, præstegården på Lemmingvej 2 samt transformatortårnet på Lemmingvej 6. Silkeborg Kommune behandler sideløbende med lokalplanforslaget en aktuel ansøgning om nedrivning af bygningerne på Sejlingvej 13D. Kommuneplantillæg 39 Der er sideløbende med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen for kommuneplanramme 15-D-20, for at sikre overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplanrammen ændres med hensyn til bebyggelsesprocenten og grundstørrelsen for at give mulighed for opførelse af tæt-lav boliger med mindre grunde. Bæredygtighed I henhold til Silkeborg Kommunes bæredygtighedsværktøj, skal der redegøres for hvilke klimaog miljøhensyn der er indarbejdet i lokalplanen: Lokalplanen giver mulighed for fortætning af et eksisterende byområde med tæt-lav boliger, der giver en høj udnyttelse af arealet. Derudover er der bestemmelser, som har til formål at værne om de bevaringsværdige bygninger og det eksisterende landsbymiljø. Der er også bestemmelser om bevaring af markante gamle træer og beplantninger, som tilgodeser bynaturen. Der er desuden krav om vandgennemtrængelige belægninger eller opdeling med beplantning på større parkeringsarealer. Miljøscreening Teknik- og Miljøafdelingen har screenet lokalplanområdet efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderer Teknik- og Miljøafdelingen, at planen ikke skal miljøvurderes. Se screeningsskema på lokalplansiden under andre dokumenter: link til lokalplansiden. Konsekvenser for landbrugsejendom Planlægningen for Sejling betyder, at en nærliggende landbrugsejendom (Ørevadbrovej 14) har begrænsede udvidelsesmuligheder på grund af risikoen for lugtgener. Begrænsningen er allerede sket med vedtagelsen af Silkeborg Kommuneplan , hvor Sejling er udlagt til fremtidig byzone. Borgerinddragelse Der vil blive afholdt 8 ugers offentlig høring af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget. Side 39

40 Det anbefales, at der afholdes et borgermøde i Sejling om planforslagene. Borgermødet kan holdes i Sejling forsamlingshus tirsdag 8. december kl Side 40

41 13 (Offentlig) Beslutning om 14-forbud mod nedrivning af driftsbygninger Sejlingvej 13D Sagsbehandler: Dr14759 SagsID: EJD Resume Udvalget skal tage stilling til en ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige driftsbygninger på ejendommen Sejlingvej 13D i Sejling. Et lokalplanforslag for Sejling, som også omfatter Sejlingvej 13D, er sendt til politisk godkendelse samtidig med denne sag. Der er administrativt nedlagt et 14-forbud mod nedrivning. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at udvalget træffer beslutning om, at opretholde 14-forbuddet mod nedrivning, så lokalplanprocessen kan gennemføres og den endelige lokalplan vedtages, inden der tages endelig beslutning om, hvorvidt der skal meddeles tilladelse til en nedrivning. Beslutning Indstillingen godkendt. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af alle bygningerne på ejendommen Sejlingvej 13D, 8600 Silkeborg. Driftsbygningerne er registreret med en bevaringsværdig på 3 efter den internationale SAVE metode, hvor bygningerne vurderes efter arkitekturen, historien, tilstanden, originaliteten og den miljømæssige sammenhæng. Bygningerne, der udgør en væsentlig del af vores kulturarv, er også udpeget i Silkeborg Kommuneplan Der er tale om nogle store og meget markante driftsbygninger i rødsten. Ejendommen ligger på hjørnet mellem Sejlingvej og Skægkærvej, i et knudepunkt, som også er byens indgang fra Skægkær siden. Der er tale om Side 41

42 nogle af de ældste bygninger i byen fra Bygningerne er således både værdifulde i kraft af deres placering, volumen, karakter og tidsdybde, der alt sammen bidrager til fortællingen om Sejlings historie, identitet og til bymiljøet. Foto af driftsbygningerne Sejlingvej 13D ud mod Skægkærvej. Ansøgningen Ansøger Kent Hannibal, som ejer ejendommen, begrunder sit ønske med, at bygningerne er faldefærdige og at det vil blive for dyrt at renovere dem. Han oplyser, at det vil være nødvendigt, at opføre nye facader på bygningerne, da de eksisterende er meget skæve og dårligt funderet. Han mener desuden, at bygningerne er til fare for dem, der måtte færdes derinde, og udtrykker bekymring i forhold til dette ansvar. Der er ikke fremlagt undersøgelser eller anden dokumentation for bygningernes tekniske tilstand. Der er ikke indsendt et konkret projekt for ny bebyggelse på ejendommen, men ejer har fremført ønske om, at opføre ny bebyggelse til boligformål efter nedrivningen. Offentlig høring Ansøgningen om nedrivning har været i offentlig høring i 4 uger i henhold til Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Der er kommet en indsigelse fra Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune, der mener at bygningerne bør bevares, se bilag med indsigelsen. 14-forbud Ifølge Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer skal kommunen senest 2 uger efter fristens udløb meddele ejer, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens 14. For at overholde fristen, har kommunen administrativt nedlagt et 14-forbud mod nedrivning af driftsbygningerne. Når kommunen har nedlagt et forbud efter 14, har kommunen et år til at udarbejde et forslag til en lokalplan. Side 42

43 Lokalplan for Sejling Et forslag til en lokalplan for Sejling landsby (lokalplan ) er sideløbende med denne sag sendt til politisk godkendelse. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om bevaring af driftsbygningerne på Sejlingvej 13D. De eksisterende driftsbygninger skal bevares, og må ikke nedrives uden tilladelse fra Silkeborg Kommune, da de er udpeget som bevaringsværdige. Der er brede muligheder for udnyttelse af bygningerne til forskellige formål. Bygningerne kan bruges til udhusformål, butikker til lokal forsyning, håndværks- og servicevirksomheder eller til indretning af boliger. Hvis Silkeborg Kommune alligevel tillader, at bygningerne rives ned, giver lokalplanforslaget mulighed for at opføre tilsvarende nye. Bygningerne skal placeres parallelt med vejene, så der dannes et centralt gårdrum ligesom ved den eksisterende bebyggelse, og bygningerne skal have nogenlunde samme dimensioner og ligeledes opføres i røde teglsten. Ny bebyggelse kan ifølge lokalplanen kun anvendes til boligformål. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen bør være endelig godkendt med de bevarende bestemmelser, som den kommer til at indeholde, før der tages stilling til, om der kan tillades en nedrivning. Det vil være at foregribe lokalplanprocessen, at meddele en nedrivningstilladelse på nuværende tidspunkt. Borgerinddragelse Ansøgningen om nedrivning har været i offentlig høring i en periode på 4 uger i henhold til Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bilag 1 (Bevaringsforeningen sender høringssvar ang. nedrivning af bygninger på Sejlingvej 13D ) Side 43

44 14 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Trækstien Sagsbehandler: Dr29026 SagsID: EMN Resume Godkendelse af anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til renovering af Trækstien. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. godkendes. Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen arbejder sammen på et projekt til renovering af Trækstien mellem Silkeborg og Kongensbro. Silkeborg Kommune har en mangeårig aftale om at bidrage økonomisk til projektet. Trækstien mellem Silkeborg og Kongensbro er igennem de seneste år blevet oversvømmet og dermed umulig at benytte i længere perioder, desværre også om sommeren. Baggrunden er en kombination af den høje vandstand i Gudenåen og flere års manglende vedligeholdelse af stien. Trækstien er oprindeligt anlagt til færdsel for de pramdragere og heste, der fragtede pramme med varer og gods på Gudenåen mellem Silkeborg og Randers. Efter pramfarten ophørte, har stien haft stor rekreativ betydning, både lokalt og nationalt. Side 44

45 Kommunerne langs Gudenåen har de seneste år arbejdet sammen i Gudenå Komitéen, VisitGudenaa og partnerskabet OplevGudenaa med en fælles plan om en sammen-hængende Træksti fra kilde til fjord på i alt 170 km. Den mest unikke strækning heraf er fra Silkeborg til Kongensbro. På denne strækning blev stien udmatrikuleret i 1850 erne, hvor den blev flyttet fra åens østbred til vestbredden og etablereret med en ovenbredde på 3 m og en højde på 2 m over sommervandstanden. På denne strækning ejes Trækstien af Naturstyrelsen. I Favrskov, Viborg og Randers kommune er Trækstien fredet, og her er nogle delstrækninger renoveret, så det samlede projekt er godt på vej. Naturstyrelsen har i år afsat i alt 3 mio. kr. til renovering af Trækstien mellem Silkeborg og Kongensbro. Stien hæves med pålægning af grus i ca. ½ m højde og 1½ m bredde med undtagelse af strækning på m ved Porskær, hvor stien er undermineret og så blød, at det er nødvendigt at etablere en gangbro af træ i stedet. Desuden retableres afvandingssystemet med grøfter og afløb under Trækstien. Projektet skal gøre Trækstien farbar for gående og cyklende i mindst 10 måneder af året. Midlerne anvendes i denne omgang udelukkende til at gøre stien farbar, og der er ikke afsat midler til andre faciliteter eller formidling. Det er anslået, at renovering af hele strækningen fra Silkeborg til Kongensbro vil koste ca. 6,5 mio. kr. med i alt 4 mio. kan en stor del af strækningen renoveres. Silkeborg Kommune har igennem flere år haft en aftale med Naturstyrelsen om at bidrage med 1 mio. kr. til renoveringen. Det er planen at gennemføre projektet i indeværende år. Renovering af Trækstien vil medvirke til at udmønte kommuneplanens målsætning om Liv og Oplevelser: Borgere og besøgende i kommunen skal under hensyntagen til naturværdierne sikres adgang til fredede og offentligt ejede arealer ved etablering og vedligeholdelse af stier, raste- og parkeringspladser. Adgangen skal ske under særlig hensyntagen til de naturtyper og arter, der er beskyttet efter EU s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. Trækstien er med sin beliggenhed og historie enestående her i landet, og den har et stort potentiale for rekreativ benyttelse, både for kommunens borgere og turister nationalt og internationalt. Renovering af Trækstien mellem Silkeborg og Kongensbro vil være et stort skridt på vejen til at kunne udnytte dette potentiale. Borgerinddragelse Silkeborg Kommune har siden 2013 sammen med Naturstyrelsen stået for et partnerskabsprojekt, der har taget de første initiativer til et projekt til renovering af Trækstien mellem Silkeborg og Kongensbro. I partnerskabet har deltaget Museum Silkeborg, Vandløbslauget for Gudenåsystemet, Friluftsrådet, Gødvad Efterskole, Bevaringsforeningen, VisitSilkeborg og Lokalrådene for Resenbro, Gødvad, Grauballe og Ans-Grønbæk. Det er hensigten at arbejde videre i partnerskabet, når renoveringen af stien er gennemført, med henblik på at etablere faciliteter til formidling og bedre brug af stien i form af raste- og overnatningspladser mv. Økonomi Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 81 Natur og Miljø indenfor budgettets rammer i 2015, såfremt der overføres ikke frigivet rådighedsbeløb fra pulje til medfinansering af lokalt initierede projekter på kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 81 Natur og Miljø. Side 45

46 15 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til opmåling af vandløb Sagsbehandler: Dr12309 SagsID: EMN Resume Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til opmåling af vandløb. Indstilling Teknik og Miljøchefen indstiller til byrådet, at anlægsbevilling på kr. godkendes. Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Revision af regulativerne kræver opmåling af: Gudenåen fra Mossø til Silkeborg Gudenåen fra Silkeborg til Randers her mangler opmåling af sandbanke i Tange Sø Opklassificerede vandløb Voel bæk, Markbæk, Blindbæk, Thorning Kirkebæk, Toustrup bæk, Korshøj bæk, Kringel bæk, Tavlhøj bæk Grundlag for regulativ revision er opmåling af vandløbene. Grundlag for behandling af klager over vandløbsvedligeholdelse er opmåling. Side 46

47 Øvrige kommunale vandløb er opmålt de seneste år, der har været en udgift på ca. 1.3 millioner Borgerinddragelse Indgår i offentlighedsfasen for regulativerne Økonomi Der er i budget 2015 afsat kr. til vandløbsopmåling. Økonomistaben oplyser at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 81 med rådighed indenfor budgets rammer i 2015 Side 47

48 16 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling for byggemodningen Sikavej Sagsbehandler: Dr23134 SagsID: EMN Resume Godkendelse af anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. til byggemodning af Sikavej, Ans. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til byrådet, at anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. godkendes Beslutning Indstillingen anbefales. Ej til stede,. Tidligere beslutninger Sagen Beskrivelse af sagen Projektet omfatter byggemodning af 12 parcelhusgrunde til åben/lav boligbebyggelse. I en attraktiv del af Ans By. Byggemodningen anlægges efter princippet som er vist i lokalplan Med bebyggelse i den sydlige del af byggemodningen og et stort grønt område ned af bakken på den nordlige del. Sikavej, bliver en del af et nyere boligområde sammen med Hermelinvej, Rådyrvej og Krondyrvej. Der udlægges en stamvej med en samlet bredde på 10 meter. Boligvejen udlægges med en samlet bredde på 8 meter, hvor af de 6 meter er befæstede. Side 48

49 Den kombinerede cykel- og gangsti udlægges med en bredde på 4 meter. Og de rekreative naturstier udlægges med en bredde på 3 meter. Og vil forbinde området med den eksisterende bebyggelse. Lokalplan kort Oversigtskort, hvor byggemodning er markeret med rødt. Side 49

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 21-12-2015 12:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Anders Kaysen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Dispensation fra lokalplan til trappeopgange, jorddække og cykelparkering i forbindelse med etablering af p-kælder under Torvet.

Dispensation fra lokalplan til trappeopgange, jorddække og cykelparkering i forbindelse med etablering af p-kælder under Torvet. Sendt til ansøger og personer/foreninger, der er kommet med høringssvar 27 januar 2016 Dispensation fra lokalplan 10-014 til trappeopgange, jorddække og cykelparkering i forbindelse med etablering af p-kælder

Læs mere

Vej- og Trafikudvalget

Vej- og Trafikudvalget Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol 29-01-2016 08:30 Mødelokale C127A, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup, Erling Prang. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 13-06-2016 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Overblik over forløbet i sagen

Overblik over forløbet i sagen 31. august Overblik over forløbet i sagen 2009 Kommuneplan med rammebestemmelser om p-kælder under Torvet og nyt butikscenter syd for Torvet 1. januar 2010 Nyt byråd tiltræder 2012 Vedtagelse af lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.

Torveparkering. med indkørsel fra Rådhusgade. Velkommen. til møde for naboer i Rådhusgade. Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17. Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Velkommen til møde for naboer i Rådhusgade Medborgerhuset 24. marts 2015 Kl. 15.00 17.30 Torveparkering med indkørsel fra Rådhusgade Program Velkomst Hvad har

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 5 For Folkeparken i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Udkast. Silkeborg Kajakklub att. Jeanette Løvborg e-mail: lovborg80@gmail.com. Dato Sag nr. EMN-2014-06115

Udkast. Silkeborg Kajakklub att. Jeanette Løvborg e-mail: lovborg80@gmail.com. Dato Sag nr. EMN-2014-06115 Silkeborg Kajakklub att. Jeanette Løvborg e-mail: lovborg80@gmail.com Dato Sag nr. EMN-2014-06115 Udkast Tilladelse til opsætning af robaner på Silkeborg Langsø 2016-18 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Byrådet :00 Byrådssalen. Afbud fra: Søren Kristensen (A) og Anders Kaysen. (V)

Byrådet :00 Byrådssalen. Afbud fra: Søren Kristensen (A) og Anders Kaysen. (V) Byrådet Beslutningsprotokol 08-02-2016 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Søren Kristensen (A) og Anders Kaysen. (V) Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV 1 LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Ny kuppel, nyt indgangsparti Udvidelse af forplads og ny indgang Naturområde Området er omfattet af

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Kløverbyerne? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry

Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 04-08-2013 Skanderborg Kommune Byggesagsafdelingen Knudsvej 34 8680 Ry Mail: byggesag@skanderborg.dk HØRINGSSVAR: Byggesag -2013-0228 på ejendommen Gartnervænget 22, 8680 Ry 1. Indledning: På vegne af

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej

Læs mere

14. januar 2015-16. februar 2015

14. januar 2015-16. februar 2015 13. januar 2015 Har du ideer til planlægningen? Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har 12. januar 2015 besluttet, at ejere, områdernes nærmeste beboere, lokalrådet og DN skal inddrages i en debat om, hvordan

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 5.023 og Lokalplan 5-9-108 AKV - Kartoffelmelsfabrikken Vendsyssel, Gravsholtvej, Langholt (2. forelæggelse) 2016-017963 By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C

ÅRHUS STIFT Telefon DALGAS AVENUE 46 Telefax ÅRHUS C ÅRHUS STIFT Telefon 86 14 51 00 DALGAS AVENUE 46 Telefax 86 14 55 21 8000 ÅRHUS C www.aarhus.stift.dk E-mail: kmaar@km.dk Århus Kommune plaenlaegningogbyggeri@aarhus.dk Den 10. december 2009 Dokument nr.:

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/04/02149 Ref.: Tlf.nr. hj/ar

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Telcon Att. Ole Wichmann Schmidt Nordre Boulevard 93 6800 Varde Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 16 l, Skæring By, Egå Adresse: Grenåvej

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere