Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014."

Transkript

1 Til bestyrelsen og direktionen 12. december 2014 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2014 for kreditinstitutter m.fl. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr I dette brev orienteres om forhold, som kreditinstitutterne skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for Herefter orienteres der om en række observationer, som tilsynet i 2014 har gjort i forbindelse med regnskabskontrollen, undersøgelsen af de store kreditinstitutters udlån og handelsbeholdning i Asset Quality Review og inspektioner generelt. Sidst er der en række oplysninger af mere praktisk karakter, som knytter sig til indregning af løbende overskud i kreditinstitutter og indløsning af ansvarlig kapital. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2014 I marts 2014 blev der gennemført en række ændringer i regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter, som havde virkning fra det regnskabsår, der begyndte den 1. januar De væsentligste ændringer gennemgås kort nedenfor: Implementering af bestemmelse fra CRD 4 direktivet i regnskabsreglerne Ændringen, der implementerer bestemmelserne i direktivets artikel 89 om Country by Country rapportering, er gennemført ved en ny 124 a. I be- 1 Bekendtgørelse 281 af 26/ om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

2 2 stemmelsen kræves omsætning, antal ansatte, resultat før skat, skat og modtagne offentlige tilskud oplyst på konsolideret grundlag for hvert enkelt land, hvor virksomheden er etableret ved filialer eller dattervirksomheder. I bilag 1 er der som et nyt punkt 7a fastsat en definition af omsætning. Direktivet kræver, at de nævnte oplysninger skal være revideret, hvorfor oplysningskravet er indført som en del af kravene til regnskabets noter, der omfattes af det almindelige krav om revision af regnskabet. Der er tillige foretaget en ændring i regnskabsbekendtgørelsens bilag 7 i form af et krav om et nyt nøgletal i femårsoversigten, afkastningsgrad, der implementerer direktivets artikel 90. Rapportering om samfundsansvar Ændringen berører regnskabsbekendtgørelsens 135, stk. 7 og 8. Ændringen svarer til den ændring, der i december 2013 blev gennemført i 99 a i årsregnskabsloven. Ændringen har til formål at sikre, at efterlevelse af andre internationale retningslinjer og standarder end FN s Global Compact og FN s principper for ansvarlige investeringer (PRI) kan fritages fra oplysningskravene i 135, stk Erhvervsstyrelsen er bemyndiget til at fastsætte, hvilke internationale retningslinjer og standarder der kan benyttes. Med ændringen omfattes kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. af samme muligheder for at opfylde oplysningskravene vedrørende samfundsansvar ved efterlevelse af forskellige internationale retningslinjer og standarder, som gælder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Ud over FN s Global Compact og PRI har Erhvervsstyrelsen indtil videre godkendt Global Reporting Initiative (GRI), jf. Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer og standarder. Det underrepræsenterede køn Der er foretaget en præcisering af anvendelsesområdet for oplysningskrav om status for måltal om det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og om politik for øget andel af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer. Ændringen berører 135 a, stk. 1 og 2, i regnskabsbekendtgørelsen. Ændringen indebærer, at det sikres, at virksomheder, der er omfattet af selskabslovens krav om at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen mv., og ikke allerede er omfattet af de tilsvarende krav i lov om

3 3 finansiel virksomhed, omfattes af bekendtgørelsens krav om at redegøre for status for opfyldelsen af de opstillede måltal og den udarbejdede politik. Asset Quality Review AQR Finanstilsynet har efter anbefalinger fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i kvartal 2014 gennemført en vurdering af de største danske kreditinstitutters aktivkvalitet pr. ultimo 2013 (Asset Quality Review AQR). Undersøgelsens formål var at vurdere kvaliteten af de væsentligste aktiver, hvor Finanstilsynet skønnede, at der var størst risiko for, at værdiansættelsen kunne være overvurderet (risikobaseret fokus). Vurderingen af aktivkvaliteten omfattede bl.a. følgende områder: Nedskrivninger (individuelle og gruppevise nedskrivninger) og solvensbehov vedrørende en række porteføljer af udlån til erhvervs- og privatkunder Konstatering af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), ydelse af lempelige lånevilkår til svage kunder og kategorisering af misligholdte engagementer Værdiansættelse af fast ejendom stillet til sikkerhed for udlån I forhold til de individuelle nedskrivninger konstaterede Finanstilsynet, at der i flere tilfælde ikke var konstateret OIV, eller at institutterne ikke havde indhentet ajourførte økonomiske oplysninger om svage kunder. Dette kan medføre, at der ikke konstateres OIV i tide, eller at nedskrivningsbehovet undervurderes. Såfremt et institut som følge af kundens økonomiske vanskeligheder yder lempeligere kreditvilkår, end instituttet ville have gjort, hvis kunden ikke var i økonomiske vanskeligheder, skal der altid konstateres OIV. Konkret i forhold til aktivfinansiering konstaterede tilsynet i flere tilfælde, at institutterne ikke anvendte den fremgangsmåde, der fremgår af punkt 42 i bilag 10 til regnskabsbekendtgørelsen. Det fremgår heraf, at nedskrivningsberegninger for kundeforhold baseret på kundens aktiver alene skal tage højde for dagsværdien af sikkerhederne med fradrag af alle omkostninger i overensstemmelse med punkt 37 i bilag 10. Dette gælder også i de tilfælde, hvor sikkerhederne, fx udlejningsejendomme, giver likviditetsoverskud, idet denne overskudslikviditet vil være indregnet i dagsværdien af ejendommene.

4 4 I forbindelse med vurderingen af institutternes gruppevise nedskrivninger vurderede Finanstilsynet blandt andet også, om institutterne i tilstrækkelig grad havde taget højde for tidlige hændelser. Ved tidlige hændelser forstås forværringer eller forbedringer efter første indregning af udlånene, som institutternes modeller for gruppevise nedskrivninger endnu ikke har opfanget, da de bagvedliggende parametre (rating-karakterer eller parametre i en segmenteringsmodel) endnu ikke har ændret sig. Eksempler på tidlige hændelser, hvor institutterne skal vurdere, om hændelserne medfører et gruppevist nedskrivningsbehov, er udløb af afdragsfrihed og afskaffelse af mælkekvoter. I et enkelt tilfælde vurderede tilsynet, at et institut i utilstrækkelig grad havde taget højde for udløb af afdragsfrihed, idet instituttet alene vurderede de udlån, hvor afdragsfriheden udløb i 2014 og Generelt vurderede Finanstilsynet, at dokumentationen og de overvejelser, som institutterne havde gjort sig vedrørende de tidlige hændelser, kunne forbedres. Som følge af gennemgangen finder Finanstilsynet også anledning til gøre opmærksom på, at alle individuelt vurderede engagementer, hvor der er ikke er fundet behov for nedskrivning, skal overføres til den gruppevise vurdering. Vedrørende ejendomme konstaterede Finanstilsynet i flere tilfælde, at institutterne havde værdiansat ejendommene for højt, eller at der i nogen grad manglede informationer og beskrivelser af ejendommene til brug for vurderingen. Observationer fra tilsynets undersøgelser af landbrugsengagementer Tilsynet har i de tidligere orienteringsbreve til kreditinstitutterne udmeldt de hektarpriser, som tilsynet vil tage udgangspunkt i ved nedskrivningsberegninger og solvensbehovsreservationer. Det er tilsynets vurdering, at det udmeldte niveau fra juni 2014 fortsat er gældende, selvom markedet stadig er præget af et begrænset antal handler, Det er således endnu for tidligt at sige noget om en eventuel påvirkning på priserne afledt af landbrugets aktuelle afsætningskrise. Finanstilsynet har i løbet af 2014 gjort sig en række observationer ved gennemgang af landbrugsengagementer, som kreditinstitutterne bør være opmærksomme på ved aflæggelsen af årsrapport for Der er tale om observationer, hvor tilsynet vurderer, at kreditinstitutterne ikke lever op til regnskabsbekendtgørelsens bilag 10 og vejledningen hertil.

5 5 Landbrugsaktiver kan værdiansættes ud fra forskellige metoder. Det centrale er, at der benyttes metoder, der er velunderbyggede, og som når frem til værdier, der modsvarer værdien i det aktuelle marked. Af Finanstilsynets vejledning til bilag 10 til regnskabsbekendtgørelsen om individuelle nedskrivninger og hensættelser fremgår, at ved opgørelse af landbrugskunders egenkapital skal der være foretaget både en vurdering af værdiansættelsen af stalde mv., når de er nybyggede, og være foretaget tilstrækkelige løbende afskrivninger. Ved undersøgelser har Finanstilsynet konstateret, at nogle banker generelt betragter anlæg og bygninger som nye i indtil fx 5 år. Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at anlæg og bygninger skal afskrives løbende, så værdien ikke overstiger dagsværdien. Det er ikke tilstrækkeligt først efter fx 5 år fra opførelsestidspunktet at påbegynde afskrivninger. Ved undersøgelser har Finanstilsynet endvidere konstateret, at nogle pengeinstitutter ved opgørelsen af egenkapital for landbrugskunder med animalsk produktion i et vist omfang medregner værdien af andre bygninger, som er en forudsætning for en almindelig udnyttelse af staldanlæg, fx siloer, halmlader, maskinhuse og kornlader. Set i sammenhæng med disse pengeinstitutters værdiansættelse af staldanlæg har dette ofte medført en for høj samlet værdiansættelse. Ved nedskrivningsberegninger for landbrugsengagementer har Finanstilsynet konstateret, at nogle pengeinstitutter forudsætter, at besætning, maskiner og beholdninger kan sælges til bogførte værdier. Erfaringen er, at værdierne som regel er lavere ved et salg i forbindelse med afvikling af engagementet end ved Going Concern, og at kundens svage likviditet ofte vil have ført til reduktioner i omfanget af disse aktiver. Dette skal der tages højde for ved nedskrivningsberegninger. Finanstilsynets udgangspunkt har i adskillige år været et fradrag på 20 pct. af de bogførte værdier. Hertil kommer et fradrag på som udgangspunkt 5 pct. for salgsomkostninger mv. Herudover har tilsynet gjort sig en observation med relation til institutternes håndtering af landbrugsengagementer i deres modeller for gruppevise nedskrivninger. I forbindelse med AQR gennemgik Finanstilsynet som nævnt de store institutters modeller for gruppevise nedskrivninger, herunder behovet for at foretage gruppevise nedskrivninger som følge af tidlige hændelser. I denne forbindelse gjorde Finanstilsynet opmærksom på, at den nuværende udvikling vedrørende Rusland er en tidlig hændelse, der må forventes at påvirke danske landmænd ved regnskabsaflæggelsen den 31. december I det omfang, at institutternes modeller for gruppevise nedskrivninger ikke allerede opfanger de økonomiske konsekvenser for landbruget af udviklin-

6 6 gen i Rusland, skal der foretages ledelsesmæssigt skøn herfor. Institutterne skal tillige vurdere, om der herudover er behov for at foretage solvensbehovsreservation. Oplysninger om måling af aktiver og forpligtelser til dagsværdi i niveau 3 I orienteringsbrevet for sidste år gjorde Finanstilsynet opmærksom på den nye standard om dagsværdi, IFRS 13, som trådte i kraft pr. 1. januar Oplysningsforpligtelserne i denne standard er ikke kun relevante for finansielle instrumenter men også for andre aktiver og forpligtelser. Formålet med oplysningskravene i IFRS 13 er at gøre det muligt for en regnskabslæser at forstå de værdiansættelsesmetoder og de input, der anvendes ved måling af dagsværdi, samt at forstå, hvorledes dagsværdimålinger, der i væsentlig grad er baseret på ikke-observerbare input (niveau 3), påvirker resultat eller anden totalindkomst I IFRS 13 er der krav om oplysning om, i hvilket niveau i dagsværdihierarkiet de forskellige dagsværdimålinger er indplaceret, uanset om det er indregnede eller noteoplyste beløb. Jo flere ikke-observerbare data, der indgår i målingen af dagsværdi, jo vigtigere er det for en regnskabslæser, at de tilhørende usikkerheder er klart oplyst. Med henvisning til IFRS 13 skal der bl.a. gives oplysninger om værdiansættelsesprocessen for aktiver og forpligtelser i niveau 3, herunder for aktiver og forpligtelser, der måles i balancen til dagsværdi en uddybende beskrivelse af følsomheden overfor ændringer i de ikke-observerbare input, hvis en ændring heri kan medføre en væsentlig anderledes værdi af dagsværdimålingen af niveau 3 aktiver og passiver, en beskrivelse af, hvordan alternative rimelige antagelser om ikke-observerbare input vil påvirke dagsværdien af aktiver og passiver i niveau 3, med mere. Opremsningen er ikke udtømmende. Sagt med andre ord kræver standarden en beskrivelse af de politikker og processer, der er anvendt, herunder hvilke forudsætninger om usikkerheder og risici, der tages højde for, når et institut fastsætter sin værdiansættelsespraksis og metoder. Der skal derfor med henvisning hertil gives helt konkrete, specifikke, fuldstændige og klare oplysninger om, hvad et institut rent faktisk gør i forbindelse med anvendte prisfastsættelsesmetoder og de forudsætninger og usikkerheder, der knytter sig til værdiansættelse i forbindelse med dagsværdimålinger i niveau 3 i dagsværdihierarkiet.

7 7 Finanstilsynet har i 2014 observeret, at der er stor spredning i den tilgang, institutterne vælger i beskrivelsen af både værdiansættelsesprocedurerne og de tilhørende følsomhedsanalyser. Særligt de lidt mindre institutter giver i højere grad generelle betragtninger om deres niveau 3 aktiver og værdiansættelsen heraf. Men det er Finanstilsynets opfattelse, at der for alle institutter, uanset størrelse, er plads til forbedringer på dette område. Det forhold, at et institut eksempelvis for unoterede aktier har anvendt og vurderet kurser indhentet af foreningen Lokale Pengeinstitutter eller af andre, fritager ikke instituttet for at oplyse om sine politikker og processer for værdiansættelse (den anvendte prisfastsættelsesteknik), herunder nærmere at redegøre for de forudsætninger og usikkerheder, der knytter sig til værdiansættelsen af de pågældende papirer. Regnskabsmæssig kreditværdijustering af derivater (Credit Value Adjustment, CVA) Ved dagsværdiansættelsen af derivater med positiv dagsværdi skal der justeres for ændringer i kreditrisikoen på modparterne i derivathandlerne. Kreditværdijusteringerne skal foretages over resultatopgørelsen som en kursregulering af derivaterne. Markedsstandarden for opgørelse af regnskabsmæssig kreditværdijustering af derivater har bevæget sig i retning af større anvendelse af relevant kreditinformation, der kan observeres i markedet, herunder observerede CDS spreads (Credit Default Swap) eller proxy spreads 2. Finanstilsynet skal derfor henlede opmærksomheden på, at kreditinstitutter ved opgørelsen af den regnskabsmæssige kreditværdijustering i højest muligt omfang skal anvende relevant kreditinformation, der kan observeres i markedet, og kun i mindre grad anvende kreditinformation, der baserer sig på kreditinstituttets tabshistorik for modparterne. Kreditinformation, der baserer sig på kreditinstituttets tabshistorik for modparterne, herunder interne PD er fra IRB-modeller, kan alene anvendes i de tilfælde, hvor der ikke findes observerede CDS spreads, eller hvor der ikke meningsfuldt kan anvendes proxy spreads. I tilfælde, hvor kreditinstitutter anvender interne parametre fra eksempelvis IRB-modellerne, skal institutterne korrigere for, at der er anvendt kreditinformation, der ikke er observeret i markedet, herunder 2 Et observeret CDS spread for en modpart er udledt fra en udstedt CDS på den pågældende modpart. Proxy spreads anvendes, når der ikke er udstedt CDS er på den pågældende modpart, og er således CDS spreads, der er udledt fra udstedte CDS er på andre virksomheder end de pågældende modparter.

8 8 vurdere behovet for at foretage et add-on til den opgjorte kreditværdijustering for at tage højde for usikkerheden. Øvrige oplysninger De følgende to emner omhandler ikke direkte kreditinstitutternes regnskabsaflæggelse men derimod forhold, hvor tilsynet har vurderet det hensigtsmæssigt at give praktiske oplysninger til institutterne og deres revisorer. Indregning af løbende overskud I Capital Requirement Regulation (CRR) er reglerne for medregning af årets overskud I kapitalgrundlaget skærpet i forhold til tidligere. Ifølge CRR artikel 26, stk. 2, kan institutterne kun med Finanstilsynets forudgående tilladelse indregne periodens overskud i kapitalgrundlaget. Overskuddet skal være verificeret af ekstern revisor, og forventede udbytter og udgifter skal være fratrukket. Institutter, der ønsker at medregne periodens overskud i kapitalgrundlaget i kapitalopgørelsen pr. 31. december 2014, skal derfor have Finanstilsynets tilladelse, hvis indberetning til Finanstilsynet sker inden afholdelse af instituttets generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Fristen for indberetning af kapitalgrundlaget pr. 31. december 2014 i COREP er den 11. februar Tilladelser, der allerede er udstedt i løbet af 2014, er gældende for regnskabsåret 2014, herunder kapitalopgørelsen pr. 31. december 2014, under forudsætning af, at udbyttepolitikken ikke er ændret. Hvis revisionen af årsregnskabet ikke er afsluttet på tidspunktet for indberetning til Finanstilsynet, skal betingelsen om verificering være opfyldt. Alternativt kan instituttet undlade at medregne overskuddet ved indberetningen den 11. februar 2015 og så efterfølgende foretage en ny indberetning, når overskuddet er verificeret eller revideret. Vi henviser i øvrigt til Finanstilsynets hjemmeside 3 for mere uddybende information om beregning af forventede udbytter, verificering af overskuddet samt anmodning om tilladelse. 3 Indhentning af tilladelse til indløsning af kapitalinstrumenter En indløsning af kapitalinstrumenter kræver forudgående tilladelse fra Finanstilsynet, jf. artikel 77 og 78, i CCR-forordningen og artikel 27-32, i for- Se: https://www.finanstilsynet.dk/da/regler-og-praksis/reaktioner/2014/indregning-periodensoverskud-kernekapital aspx

9 9 ordning Indløsning omfatter reduktion, indfrielse eller genkøb af egentlige kernekapitalinstrumenter eller førtidsindfrielse, tilbagebetaling eller genkøb af hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter før det kontraktlige forfaldstidspunkt. Af ansøgningen skal fremgå følgende oplysninger: a) En velbegrundet forklaring af rationalet for indfrielse, reduktion eller genkøb af kapitalinstrumenter. b) Oplysninger om kapitalkrav og kapitalbuffere, som dækker en periode på mindst tre år. Oversigten skal indeholde niveau for og sammensætning af kapitalgrundlag før og efter aktionen, samt den virkning handlingen vil have på de reguleringsmæssige krav. c) Virkningen på instituttets rentabilitet af en erstatning af et kapitalinstrument. d) En evaluering af de risici instituttet er, eller kan blive, eksponeret for, og om kapitalgrundlaget sikrer tilstrækkelig dækning af sådanne risici, herunder stresstest af de væsentlige risici, der dokumenterer de potentielle tab ved forskellige scenarier. Finanstilsynet kan anmode om yderligere oplysninger. Den komplette ansøgning skal indsendes senest tre måneder inden den dato, hvor indløsningen bekendtgøres over for indehaverne af instrumenterne. Finanstilsynet har dog mulighed for efter en konkret vurdering i enkelttilfælde og under særlige omstændigheder at tillade indsendelse med en kortere frist end tre måneder. Indløsningsramme for market-making aktiviteter og garantkapital 5 Ved genkøb af egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter med henblik på marketmaking og ved genkøb af garantbeviser kan et institut få tilladelse på forhånd til indløsning indenfor rammerne af et forudbestemt beløb. Der skal ansøges om et forudbestemt beløb. For garantibeviser kan der søges om en nettoramme. En tilladelse med en ramme til market-making eller til genkøb af garantbeviser vil gælde for højst 12 måneder, hvorefter instituttet skal ansøge på ny. 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR), og EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 af 7. januar 2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (forordning 241) 5 Fem års forbuddet omfatter ikke market-making

10 10 Instituttet skal herefter påse, at den tilladte ramme ikke overskrides. Der skal i kapitalopgørelsen ske fradrag af det fulde beløb, der er opnået tilladelse til. Indløsning inden fem år efter udstedelse Hybrid- og supplerende kapital kan som udgangspunkt ikke indløses før fem år efter udstedelsesdatoen. Der kan dog ske indløsning før fem år efter udstedelsesdatoen i to tilfælde. 1) Der sker en ændring i den forskriftsmæssige klassificering af instrumentet, som sandsynligvis vil medføre, at det udelukkes fra kapitalgrundlaget eller omklassificeres til kapitalgrundlag af lavere kvalitet, og de to følgende betingelser begge er opfyldt: a. Den kompetente myndighed anser denne ændring for at være tilstrækkelig sikker. b. Instituttet godtgør over for de kompetente myndigheder, at den forskriftsmæssige klassificering af disse instrumenter ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for deres udstedelse. 2) Der sker en ændring i den gældende skattebehandling af disse instrumenter, som instituttet over for de kompetente myndigheder godtgør er væsentlig, og ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for deres udstedelse. Såfremt kapitalinstrumenter er omfattet af overgangsreglerne i CRR, anses dette som en ændring i den forskriftsmæssige klassificering, hvor ovenstående betingelser er opfyldt. Dermed vil det efter konkret tilladelse være muligt at indfri kapitalinstrumentet inden for fem år efter udstedelsesdatoen. Derudover har Den Europæiske Banktilsynsmyndighed EBA offentliggjort en fortolkning vedrørende institutters adgang til at kunne foretage indløsninger før fem år efter udstedelsesdatoen, hvor et instrument erstattes med et andet instrument, jf. Q&A nr Det fremgår af svaret, at institutter med forudgående tilladelse fra Finanstilsynet og under exceptionelle omstændigheder kan erstatte hybrid- og supplerende kapitalinstrumenter inden for de første fem år med instrumenter af højere kvalitet. 6 Q&A nr. 290 Repurchase and cancellation of Tier 2 in the open market less than 5 years from issue

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2014 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Risikostyringsmålsætning og politik 3 2. Anvendelsesområde 11 3. Kapitalgrundlag 11 4. Kapitalkrav 11 5. Eksponeringer mod modpartsrisiko 13

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter 18. januar 2010 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder, pkt. 19-27 Risikoområder: 3. Indtjening, pkt. 32-34 4. Vækst,

Læs mere

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

Afsnit I Generelle bestemmelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Afsnit I Generelle bestemmelser. Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder, samt opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 5, 128, stk.

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Den danske banksektor

Den danske banksektor Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2011 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2011 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.spardjurs.dk E-mail

Læs mere