Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for 2014."

Transkript

1 Til bestyrelsen og direktionen 12. december 2014 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2014 for kreditinstitutter m.fl. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr I dette brev orienteres om forhold, som kreditinstitutterne skal være opmærksomme på ved aflæggelse af årsrapporten for ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Først beskrives de ændringer til regnskabsbekendtgørelsen, som har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapporten for Herefter orienteres der om en række observationer, som tilsynet i 2014 har gjort i forbindelse med regnskabskontrollen, undersøgelsen af de store kreditinstitutters udlån og handelsbeholdning i Asset Quality Review og inspektioner generelt. Sidst er der en række oplysninger af mere praktisk karakter, som knytter sig til indregning af løbende overskud i kreditinstitutter og indløsning af ansvarlig kapital. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2014 I marts 2014 blev der gennemført en række ændringer i regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter, som havde virkning fra det regnskabsår, der begyndte den 1. januar De væsentligste ændringer gennemgås kort nedenfor: Implementering af bestemmelse fra CRD 4 direktivet i regnskabsreglerne Ændringen, der implementerer bestemmelserne i direktivets artikel 89 om Country by Country rapportering, er gennemført ved en ny 124 a. I be- 1 Bekendtgørelse 281 af 26/ om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

2 2 stemmelsen kræves omsætning, antal ansatte, resultat før skat, skat og modtagne offentlige tilskud oplyst på konsolideret grundlag for hvert enkelt land, hvor virksomheden er etableret ved filialer eller dattervirksomheder. I bilag 1 er der som et nyt punkt 7a fastsat en definition af omsætning. Direktivet kræver, at de nævnte oplysninger skal være revideret, hvorfor oplysningskravet er indført som en del af kravene til regnskabets noter, der omfattes af det almindelige krav om revision af regnskabet. Der er tillige foretaget en ændring i regnskabsbekendtgørelsens bilag 7 i form af et krav om et nyt nøgletal i femårsoversigten, afkastningsgrad, der implementerer direktivets artikel 90. Rapportering om samfundsansvar Ændringen berører regnskabsbekendtgørelsens 135, stk. 7 og 8. Ændringen svarer til den ændring, der i december 2013 blev gennemført i 99 a i årsregnskabsloven. Ændringen har til formål at sikre, at efterlevelse af andre internationale retningslinjer og standarder end FN s Global Compact og FN s principper for ansvarlige investeringer (PRI) kan fritages fra oplysningskravene i 135, stk Erhvervsstyrelsen er bemyndiget til at fastsætte, hvilke internationale retningslinjer og standarder der kan benyttes. Med ændringen omfattes kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. af samme muligheder for at opfylde oplysningskravene vedrørende samfundsansvar ved efterlevelse af forskellige internationale retningslinjer og standarder, som gælder for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Ud over FN s Global Compact og PRI har Erhvervsstyrelsen indtil videre godkendt Global Reporting Initiative (GRI), jf. Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om redegørelse for samfundsansvar efter internationale retningslinjer og standarder. Det underrepræsenterede køn Der er foretaget en præcisering af anvendelsesområdet for oplysningskrav om status for måltal om det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og om politik for øget andel af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer. Ændringen berører 135 a, stk. 1 og 2, i regnskabsbekendtgørelsen. Ændringen indebærer, at det sikres, at virksomheder, der er omfattet af selskabslovens krav om at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen mv., og ikke allerede er omfattet af de tilsvarende krav i lov om

3 3 finansiel virksomhed, omfattes af bekendtgørelsens krav om at redegøre for status for opfyldelsen af de opstillede måltal og den udarbejdede politik. Asset Quality Review AQR Finanstilsynet har efter anbefalinger fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i kvartal 2014 gennemført en vurdering af de største danske kreditinstitutters aktivkvalitet pr. ultimo 2013 (Asset Quality Review AQR). Undersøgelsens formål var at vurdere kvaliteten af de væsentligste aktiver, hvor Finanstilsynet skønnede, at der var størst risiko for, at værdiansættelsen kunne være overvurderet (risikobaseret fokus). Vurderingen af aktivkvaliteten omfattede bl.a. følgende områder: Nedskrivninger (individuelle og gruppevise nedskrivninger) og solvensbehov vedrørende en række porteføljer af udlån til erhvervs- og privatkunder Konstatering af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), ydelse af lempelige lånevilkår til svage kunder og kategorisering af misligholdte engagementer Værdiansættelse af fast ejendom stillet til sikkerhed for udlån I forhold til de individuelle nedskrivninger konstaterede Finanstilsynet, at der i flere tilfælde ikke var konstateret OIV, eller at institutterne ikke havde indhentet ajourførte økonomiske oplysninger om svage kunder. Dette kan medføre, at der ikke konstateres OIV i tide, eller at nedskrivningsbehovet undervurderes. Såfremt et institut som følge af kundens økonomiske vanskeligheder yder lempeligere kreditvilkår, end instituttet ville have gjort, hvis kunden ikke var i økonomiske vanskeligheder, skal der altid konstateres OIV. Konkret i forhold til aktivfinansiering konstaterede tilsynet i flere tilfælde, at institutterne ikke anvendte den fremgangsmåde, der fremgår af punkt 42 i bilag 10 til regnskabsbekendtgørelsen. Det fremgår heraf, at nedskrivningsberegninger for kundeforhold baseret på kundens aktiver alene skal tage højde for dagsværdien af sikkerhederne med fradrag af alle omkostninger i overensstemmelse med punkt 37 i bilag 10. Dette gælder også i de tilfælde, hvor sikkerhederne, fx udlejningsejendomme, giver likviditetsoverskud, idet denne overskudslikviditet vil være indregnet i dagsværdien af ejendommene.

4 4 I forbindelse med vurderingen af institutternes gruppevise nedskrivninger vurderede Finanstilsynet blandt andet også, om institutterne i tilstrækkelig grad havde taget højde for tidlige hændelser. Ved tidlige hændelser forstås forværringer eller forbedringer efter første indregning af udlånene, som institutternes modeller for gruppevise nedskrivninger endnu ikke har opfanget, da de bagvedliggende parametre (rating-karakterer eller parametre i en segmenteringsmodel) endnu ikke har ændret sig. Eksempler på tidlige hændelser, hvor institutterne skal vurdere, om hændelserne medfører et gruppevist nedskrivningsbehov, er udløb af afdragsfrihed og afskaffelse af mælkekvoter. I et enkelt tilfælde vurderede tilsynet, at et institut i utilstrækkelig grad havde taget højde for udløb af afdragsfrihed, idet instituttet alene vurderede de udlån, hvor afdragsfriheden udløb i 2014 og Generelt vurderede Finanstilsynet, at dokumentationen og de overvejelser, som institutterne havde gjort sig vedrørende de tidlige hændelser, kunne forbedres. Som følge af gennemgangen finder Finanstilsynet også anledning til gøre opmærksom på, at alle individuelt vurderede engagementer, hvor der er ikke er fundet behov for nedskrivning, skal overføres til den gruppevise vurdering. Vedrørende ejendomme konstaterede Finanstilsynet i flere tilfælde, at institutterne havde værdiansat ejendommene for højt, eller at der i nogen grad manglede informationer og beskrivelser af ejendommene til brug for vurderingen. Observationer fra tilsynets undersøgelser af landbrugsengagementer Tilsynet har i de tidligere orienteringsbreve til kreditinstitutterne udmeldt de hektarpriser, som tilsynet vil tage udgangspunkt i ved nedskrivningsberegninger og solvensbehovsreservationer. Det er tilsynets vurdering, at det udmeldte niveau fra juni 2014 fortsat er gældende, selvom markedet stadig er præget af et begrænset antal handler, Det er således endnu for tidligt at sige noget om en eventuel påvirkning på priserne afledt af landbrugets aktuelle afsætningskrise. Finanstilsynet har i løbet af 2014 gjort sig en række observationer ved gennemgang af landbrugsengagementer, som kreditinstitutterne bør være opmærksomme på ved aflæggelsen af årsrapport for Der er tale om observationer, hvor tilsynet vurderer, at kreditinstitutterne ikke lever op til regnskabsbekendtgørelsens bilag 10 og vejledningen hertil.

5 5 Landbrugsaktiver kan værdiansættes ud fra forskellige metoder. Det centrale er, at der benyttes metoder, der er velunderbyggede, og som når frem til værdier, der modsvarer værdien i det aktuelle marked. Af Finanstilsynets vejledning til bilag 10 til regnskabsbekendtgørelsen om individuelle nedskrivninger og hensættelser fremgår, at ved opgørelse af landbrugskunders egenkapital skal der være foretaget både en vurdering af værdiansættelsen af stalde mv., når de er nybyggede, og være foretaget tilstrækkelige løbende afskrivninger. Ved undersøgelser har Finanstilsynet konstateret, at nogle banker generelt betragter anlæg og bygninger som nye i indtil fx 5 år. Det er imidlertid Finanstilsynets vurdering, at anlæg og bygninger skal afskrives løbende, så værdien ikke overstiger dagsværdien. Det er ikke tilstrækkeligt først efter fx 5 år fra opførelsestidspunktet at påbegynde afskrivninger. Ved undersøgelser har Finanstilsynet endvidere konstateret, at nogle pengeinstitutter ved opgørelsen af egenkapital for landbrugskunder med animalsk produktion i et vist omfang medregner værdien af andre bygninger, som er en forudsætning for en almindelig udnyttelse af staldanlæg, fx siloer, halmlader, maskinhuse og kornlader. Set i sammenhæng med disse pengeinstitutters værdiansættelse af staldanlæg har dette ofte medført en for høj samlet værdiansættelse. Ved nedskrivningsberegninger for landbrugsengagementer har Finanstilsynet konstateret, at nogle pengeinstitutter forudsætter, at besætning, maskiner og beholdninger kan sælges til bogførte værdier. Erfaringen er, at værdierne som regel er lavere ved et salg i forbindelse med afvikling af engagementet end ved Going Concern, og at kundens svage likviditet ofte vil have ført til reduktioner i omfanget af disse aktiver. Dette skal der tages højde for ved nedskrivningsberegninger. Finanstilsynets udgangspunkt har i adskillige år været et fradrag på 20 pct. af de bogførte værdier. Hertil kommer et fradrag på som udgangspunkt 5 pct. for salgsomkostninger mv. Herudover har tilsynet gjort sig en observation med relation til institutternes håndtering af landbrugsengagementer i deres modeller for gruppevise nedskrivninger. I forbindelse med AQR gennemgik Finanstilsynet som nævnt de store institutters modeller for gruppevise nedskrivninger, herunder behovet for at foretage gruppevise nedskrivninger som følge af tidlige hændelser. I denne forbindelse gjorde Finanstilsynet opmærksom på, at den nuværende udvikling vedrørende Rusland er en tidlig hændelse, der må forventes at påvirke danske landmænd ved regnskabsaflæggelsen den 31. december I det omfang, at institutternes modeller for gruppevise nedskrivninger ikke allerede opfanger de økonomiske konsekvenser for landbruget af udviklin-

6 6 gen i Rusland, skal der foretages ledelsesmæssigt skøn herfor. Institutterne skal tillige vurdere, om der herudover er behov for at foretage solvensbehovsreservation. Oplysninger om måling af aktiver og forpligtelser til dagsværdi i niveau 3 I orienteringsbrevet for sidste år gjorde Finanstilsynet opmærksom på den nye standard om dagsværdi, IFRS 13, som trådte i kraft pr. 1. januar Oplysningsforpligtelserne i denne standard er ikke kun relevante for finansielle instrumenter men også for andre aktiver og forpligtelser. Formålet med oplysningskravene i IFRS 13 er at gøre det muligt for en regnskabslæser at forstå de værdiansættelsesmetoder og de input, der anvendes ved måling af dagsværdi, samt at forstå, hvorledes dagsværdimålinger, der i væsentlig grad er baseret på ikke-observerbare input (niveau 3), påvirker resultat eller anden totalindkomst I IFRS 13 er der krav om oplysning om, i hvilket niveau i dagsværdihierarkiet de forskellige dagsværdimålinger er indplaceret, uanset om det er indregnede eller noteoplyste beløb. Jo flere ikke-observerbare data, der indgår i målingen af dagsværdi, jo vigtigere er det for en regnskabslæser, at de tilhørende usikkerheder er klart oplyst. Med henvisning til IFRS 13 skal der bl.a. gives oplysninger om værdiansættelsesprocessen for aktiver og forpligtelser i niveau 3, herunder for aktiver og forpligtelser, der måles i balancen til dagsværdi en uddybende beskrivelse af følsomheden overfor ændringer i de ikke-observerbare input, hvis en ændring heri kan medføre en væsentlig anderledes værdi af dagsværdimålingen af niveau 3 aktiver og passiver, en beskrivelse af, hvordan alternative rimelige antagelser om ikke-observerbare input vil påvirke dagsværdien af aktiver og passiver i niveau 3, med mere. Opremsningen er ikke udtømmende. Sagt med andre ord kræver standarden en beskrivelse af de politikker og processer, der er anvendt, herunder hvilke forudsætninger om usikkerheder og risici, der tages højde for, når et institut fastsætter sin værdiansættelsespraksis og metoder. Der skal derfor med henvisning hertil gives helt konkrete, specifikke, fuldstændige og klare oplysninger om, hvad et institut rent faktisk gør i forbindelse med anvendte prisfastsættelsesmetoder og de forudsætninger og usikkerheder, der knytter sig til værdiansættelse i forbindelse med dagsværdimålinger i niveau 3 i dagsværdihierarkiet.

7 7 Finanstilsynet har i 2014 observeret, at der er stor spredning i den tilgang, institutterne vælger i beskrivelsen af både værdiansættelsesprocedurerne og de tilhørende følsomhedsanalyser. Særligt de lidt mindre institutter giver i højere grad generelle betragtninger om deres niveau 3 aktiver og værdiansættelsen heraf. Men det er Finanstilsynets opfattelse, at der for alle institutter, uanset størrelse, er plads til forbedringer på dette område. Det forhold, at et institut eksempelvis for unoterede aktier har anvendt og vurderet kurser indhentet af foreningen Lokale Pengeinstitutter eller af andre, fritager ikke instituttet for at oplyse om sine politikker og processer for værdiansættelse (den anvendte prisfastsættelsesteknik), herunder nærmere at redegøre for de forudsætninger og usikkerheder, der knytter sig til værdiansættelsen af de pågældende papirer. Regnskabsmæssig kreditværdijustering af derivater (Credit Value Adjustment, CVA) Ved dagsværdiansættelsen af derivater med positiv dagsværdi skal der justeres for ændringer i kreditrisikoen på modparterne i derivathandlerne. Kreditværdijusteringerne skal foretages over resultatopgørelsen som en kursregulering af derivaterne. Markedsstandarden for opgørelse af regnskabsmæssig kreditværdijustering af derivater har bevæget sig i retning af større anvendelse af relevant kreditinformation, der kan observeres i markedet, herunder observerede CDS spreads (Credit Default Swap) eller proxy spreads 2. Finanstilsynet skal derfor henlede opmærksomheden på, at kreditinstitutter ved opgørelsen af den regnskabsmæssige kreditværdijustering i højest muligt omfang skal anvende relevant kreditinformation, der kan observeres i markedet, og kun i mindre grad anvende kreditinformation, der baserer sig på kreditinstituttets tabshistorik for modparterne. Kreditinformation, der baserer sig på kreditinstituttets tabshistorik for modparterne, herunder interne PD er fra IRB-modeller, kan alene anvendes i de tilfælde, hvor der ikke findes observerede CDS spreads, eller hvor der ikke meningsfuldt kan anvendes proxy spreads. I tilfælde, hvor kreditinstitutter anvender interne parametre fra eksempelvis IRB-modellerne, skal institutterne korrigere for, at der er anvendt kreditinformation, der ikke er observeret i markedet, herunder 2 Et observeret CDS spread for en modpart er udledt fra en udstedt CDS på den pågældende modpart. Proxy spreads anvendes, når der ikke er udstedt CDS er på den pågældende modpart, og er således CDS spreads, der er udledt fra udstedte CDS er på andre virksomheder end de pågældende modparter.

8 8 vurdere behovet for at foretage et add-on til den opgjorte kreditværdijustering for at tage højde for usikkerheden. Øvrige oplysninger De følgende to emner omhandler ikke direkte kreditinstitutternes regnskabsaflæggelse men derimod forhold, hvor tilsynet har vurderet det hensigtsmæssigt at give praktiske oplysninger til institutterne og deres revisorer. Indregning af løbende overskud I Capital Requirement Regulation (CRR) er reglerne for medregning af årets overskud I kapitalgrundlaget skærpet i forhold til tidligere. Ifølge CRR artikel 26, stk. 2, kan institutterne kun med Finanstilsynets forudgående tilladelse indregne periodens overskud i kapitalgrundlaget. Overskuddet skal være verificeret af ekstern revisor, og forventede udbytter og udgifter skal være fratrukket. Institutter, der ønsker at medregne periodens overskud i kapitalgrundlaget i kapitalopgørelsen pr. 31. december 2014, skal derfor have Finanstilsynets tilladelse, hvis indberetning til Finanstilsynet sker inden afholdelse af instituttets generalforsamling eller repræsentantskabsmøde. Fristen for indberetning af kapitalgrundlaget pr. 31. december 2014 i COREP er den 11. februar Tilladelser, der allerede er udstedt i løbet af 2014, er gældende for regnskabsåret 2014, herunder kapitalopgørelsen pr. 31. december 2014, under forudsætning af, at udbyttepolitikken ikke er ændret. Hvis revisionen af årsregnskabet ikke er afsluttet på tidspunktet for indberetning til Finanstilsynet, skal betingelsen om verificering være opfyldt. Alternativt kan instituttet undlade at medregne overskuddet ved indberetningen den 11. februar 2015 og så efterfølgende foretage en ny indberetning, når overskuddet er verificeret eller revideret. Vi henviser i øvrigt til Finanstilsynets hjemmeside 3 for mere uddybende information om beregning af forventede udbytter, verificering af overskuddet samt anmodning om tilladelse. 3 Indhentning af tilladelse til indløsning af kapitalinstrumenter En indløsning af kapitalinstrumenter kræver forudgående tilladelse fra Finanstilsynet, jf. artikel 77 og 78, i CCR-forordningen og artikel 27-32, i for- Se: https://www.finanstilsynet.dk/da/regler-og-praksis/reaktioner/2014/indregning-periodensoverskud-kernekapital aspx

9 9 ordning Indløsning omfatter reduktion, indfrielse eller genkøb af egentlige kernekapitalinstrumenter eller førtidsindfrielse, tilbagebetaling eller genkøb af hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter før det kontraktlige forfaldstidspunkt. Af ansøgningen skal fremgå følgende oplysninger: a) En velbegrundet forklaring af rationalet for indfrielse, reduktion eller genkøb af kapitalinstrumenter. b) Oplysninger om kapitalkrav og kapitalbuffere, som dækker en periode på mindst tre år. Oversigten skal indeholde niveau for og sammensætning af kapitalgrundlag før og efter aktionen, samt den virkning handlingen vil have på de reguleringsmæssige krav. c) Virkningen på instituttets rentabilitet af en erstatning af et kapitalinstrument. d) En evaluering af de risici instituttet er, eller kan blive, eksponeret for, og om kapitalgrundlaget sikrer tilstrækkelig dækning af sådanne risici, herunder stresstest af de væsentlige risici, der dokumenterer de potentielle tab ved forskellige scenarier. Finanstilsynet kan anmode om yderligere oplysninger. Den komplette ansøgning skal indsendes senest tre måneder inden den dato, hvor indløsningen bekendtgøres over for indehaverne af instrumenterne. Finanstilsynet har dog mulighed for efter en konkret vurdering i enkelttilfælde og under særlige omstændigheder at tillade indsendelse med en kortere frist end tre måneder. Indløsningsramme for market-making aktiviteter og garantkapital 5 Ved genkøb af egentlige kernekapitalinstrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter med henblik på marketmaking og ved genkøb af garantbeviser kan et institut få tilladelse på forhånd til indløsning indenfor rammerne af et forudbestemt beløb. Der skal ansøges om et forudbestemt beløb. For garantibeviser kan der søges om en nettoramme. En tilladelse med en ramme til market-making eller til genkøb af garantbeviser vil gælde for højst 12 måneder, hvorefter instituttet skal ansøge på ny. 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR), og EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 af 7. januar 2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (forordning 241) 5 Fem års forbuddet omfatter ikke market-making

10 10 Instituttet skal herefter påse, at den tilladte ramme ikke overskrides. Der skal i kapitalopgørelsen ske fradrag af det fulde beløb, der er opnået tilladelse til. Indløsning inden fem år efter udstedelse Hybrid- og supplerende kapital kan som udgangspunkt ikke indløses før fem år efter udstedelsesdatoen. Der kan dog ske indløsning før fem år efter udstedelsesdatoen i to tilfælde. 1) Der sker en ændring i den forskriftsmæssige klassificering af instrumentet, som sandsynligvis vil medføre, at det udelukkes fra kapitalgrundlaget eller omklassificeres til kapitalgrundlag af lavere kvalitet, og de to følgende betingelser begge er opfyldt: a. Den kompetente myndighed anser denne ændring for at være tilstrækkelig sikker. b. Instituttet godtgør over for de kompetente myndigheder, at den forskriftsmæssige klassificering af disse instrumenter ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for deres udstedelse. 2) Der sker en ændring i den gældende skattebehandling af disse instrumenter, som instituttet over for de kompetente myndigheder godtgør er væsentlig, og ikke med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for deres udstedelse. Såfremt kapitalinstrumenter er omfattet af overgangsreglerne i CRR, anses dette som en ændring i den forskriftsmæssige klassificering, hvor ovenstående betingelser er opfyldt. Dermed vil det efter konkret tilladelse være muligt at indfri kapitalinstrumentet inden for fem år efter udstedelsesdatoen. Derudover har Den Europæiske Banktilsynsmyndighed EBA offentliggjort en fortolkning vedrørende institutters adgang til at kunne foretage indløsninger før fem år efter udstedelsesdatoen, hvor et instrument erstattes med et andet instrument, jf. Q&A nr Det fremgår af svaret, at institutter med forudgående tilladelse fra Finanstilsynet og under exceptionelle omstændigheder kan erstatte hybrid- og supplerende kapitalinstrumenter inden for de første fem år med instrumenter af højere kvalitet. 6 Q&A nr. 290 Repurchase and cancellation of Tier 2 in the open market less than 5 years from issue

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2014 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2014 1 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 15. januar 2015 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle udvalg)

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC

Nedskrivninger udvalgte praktiske udfordringer Regelgrundlaget. PwC www.pwc.dk Praktiske udfordringer med opgørelse af nedskrivninger og solvens/solvensbehov v/statsautoriseret revisor Michael Laursen og statsautoriseret revisor Heidi Brander, Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter

Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter Deloittes pengeinstitutgruppe Deloittes kommentarer til halvårsrapporten for 2015 for pengeinstitutter 1. januar 30. juni 2015 Revision. Skat. Consulting. Corporate Finance Deloittes kommentarer til halvårsrapport

Læs mere

Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage

Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage Pr. e-mail Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Vi har den 13. december 2013 fra jer modtaget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.:

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Til bestyrelsen og direktionen Att.: Til bestyrelsen og direktionen Att.: 22. december 2011 Ref. TH J.nr. Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2011 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres først om de

Læs mere

Modeller for gruppevise nedskrivninger beskriver sammenhængen mellem forhold (forklarende faktorer) og efterfølgende tab på udlån.

Modeller for gruppevise nedskrivninger beskriver sammenhængen mellem forhold (forklarende faktorer) og efterfølgende tab på udlån. Til bestyrelsen og direktionen 17. december 2008 Ref. LOE/BIJ J.nr. 10122-0002 Orienteringsskrivelse fra Finanstilsynet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2008 1. Gruppevise nedskrivninger I Finanstilsynets

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. 1. Værdiansættelse af landbrugsjord

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. 1. Værdiansættelse af landbrugsjord 20. december 2012 Ref. MMA J.nr.10122-0002 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2012 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold kreditinstitutterne skal være

Læs mere

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2015 1 Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen

Til bestyrelsen og direktionen Til bestyrelsen og direktionen 18. december 2009 Ref. mma J.nr. 10122-0004 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2009 Finanstilsynet har igen i år udarbejdet et orienteringsbrev,

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø

20. december 2012. Ref. FIRA/fp. J.nr. 162-0007. Århusgade 110 2100 København Ø Til organisationer og myndigheder anført på vedhæftede høringsliste samt til medlemmerne af Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for forsikring og pension 20. december 2012 Ref. FIRA/fp J.nr. 162-0007

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse Til bestyrelsen og direktionen 4. december 2017 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2017 Dette brev orienterer om forhold, som kreditinstitutterne m.fl. skal være opmærksomme

Læs mere

Overgangsregler for krav ifølge CRR

Overgangsregler for krav ifølge CRR Finanstilsynet 20. december 2013 Overgangsregler for krav ifølge CRR Indledning Fra europæisk side gives mulighed for en gradvis indfasning af krav til kapitalgrundlaget og definitionen af kapital i Europa-Parlamentets

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Fuldmægtig Marianne Skou Moltsen Århusgade København Ø. Sendt pr. mail: 5. marts 2012

Finanstilsynet Att.: Fuldmægtig Marianne Skou Moltsen Århusgade København Ø. Sendt pr. mail: 5. marts 2012 Finanstilsynet Att.: Fuldmægtig Marianne Skou Moltsen Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. mail: mam@ftnet.dk 5. marts 2012 Høring vedrørende bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter

Læs mere

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV 29.1.2014 Den 26. juni 2013 blev den såkaldte "CRD IV"-pakke om ændring af EU-reglerne om kapitalkrav til banker og investeringsselskaber mv. vedtaget. I dette nyhedsbrev

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen

Til bestyrelsen og direktionen Til bestyrelsen og direktionen 21. december 2010 Ref. mma I indeværende brev orienteres først om en ændring til regnskabsbekendtgørelsen som allerede har virkning fra og med aflæggelsen af årsrapport for

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1.

Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. Til pengeinstitutterne 17. december 2004 Ref. MT/TH/LOE J.nr. 122-0031 Orientering om ændrede regnskabsregler for indregning og måling (værdiansættelse) af pengeinstitutters udlån og garantier pr. 1. januar

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2016 COM(2015) 685 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om virkningerne af den reviderede

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg Finanstilsynet Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive Finanstilsynets

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Morsø Maskinhandel ApS

Morsø Maskinhandel ApS Morsø Maskinhandel ApS CVR-nr. 33 37 56 70 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27.

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej

www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej www.pwc.dk IFRS 9 - Nye bestemmelser om nedskrivning på udlån på vej udlån (1) IFRS 9 træder i kraft i 2018 Alt tyder på, at EU nu går i gang med godkendelsesprocessen med sandsynlig godkendelse af standarden

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi

Vejledning om nedskrivninger for kredittab på udlån, der måles til dagsværdi VEJ nr 9847 af 05/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 152-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Side 1 af 9 VEJ nr 9121 af 17/03/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-03-2014 Erhvervs- og Vækstministeriet Den fulde tekst Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) 5005/16 EF 3 ECOFIN 3 DRS 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Helle Seidelin Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere