Modulbeskrivelser Pædagoguddannelsen i Jelling Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelser Pædagoguddannelsen i Jelling Indhold"

Transkript

1 Indhold Oversigt over moduler, ECTS samt eksamen/prøve... 2 Modulbeskrivelse modul 2 Køn, seksualitet og mangfoldighed... 4 Modulbeskrivelse modul Modulbeskrivelse modul 4 - Pædagogisk praksis 1. praktik... 6 Modulbeskrivelse modul Modulbeskrivelse modul Modulbeskrivelse modul 7 Pædagogen som myndighedsperson... 9 Modulbeskrivelse modul 8 Dagtilbudspædagogik SK Modulbeskrivelse modul 8 Skole- og fritidspædagogik SK Modulbeskrivelse modul 8 Social- og specialpædagogik K Modulbeskrivelse modul praktik Modulbeskrivelse modul 12 Dagtilbud SK Modulbeskrivelse modul 12 Skole- og fritidspædagogik SK Modulbeskrivelse modul 12 Social- og specialpædagogik SK Modulbeskrivelse modul Modulbeskrivelse modul 14 Kreative udtryksformer Modulbeskrivelse modul 14 Natur og udeliv Modulbeskrivelse modul 14 Sundhedsfremme og bevægelse Modulbeskrivelse modul 14 Medier og digital kultur Modulbeskrivelse modul praktik Modulbeskrivelse modul 19 Kreative udtryksformer Modulbeskrivelse modul 19 Natur og udeliv Modulbeskrivelse modul 19 Sundhedsfremme og bevægelse Modulbeskrivelse modul

2 Oversigt over moduler, ECTS samt eksamen/prøve Modul Titel 1. semester 2. semester Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 1. praktik Modul 5 Modul 6 Ind i Inkluderende Den pædagogiske pædagogikk fællesskaber profession en Køn, seksualitet, mangfoldighed nationalt modul ECTS Prøve GK1 GK3 3. semester 4. semester 5. semester Modul Titel Modul 7 Modul 8 Modul praktik Pædagogen som myndigheds person Specialiseringsr etningerne: Dagtilbud Skolefritidspædagogi k Social-special pædagogik Modul 8 Vejlednings forløb og nationalt modul Specialiseringsre tningerne: Dagtilbud Skolefritidspædagogik Social-special pædagogik Modul 14 Valgmodul Demokrati og medborgerskab Modul 13 TPE ECTS Prøve GK2 SK3 SK1 TPE prøve 5. semester 6. semester 7. semester Modul Titel Modul 12 Modul praktik Specialiserin gsretningern e: Dagtilbud Skolefritidspædag ogik Socialspecial pædagogik På studiedage Evaluering af nationalt modul Modul 12 Vejlednings forløb og nationalt modul Specialiserin gsretningern e: Dagtilbud Skolefritidspædag ogik Social-special pædagogik Modul 19 Valgmodul Bachelorprojekt incl. 4. praktik ECTS Prøve SK2 SK4 SK2 Valgmoduls BA prøve prøve 2

3 Modulbeskrivelse modul 1 Modulets læringsmål Modulets evaluering Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetenceområder Kompetenceområde: Modulets vidensmål Den studerende har viden om Modulets færdighedsmål Den studerende kan 3

4 Modulbeskrivelse modul 2 Køn, seksualitet og mangfoldighed Køn, seksualitet og mangfoldighed 10 ECTS-point Pædagogens grundfaglighed Modulet indeholder forskellige diskurser om og perspektiver på køn, seksualitet, ligestilling og familieformer. Helt centralt står socialpsykologisk og sociologisk viden om, hvordan individuelle, sociale, institutionelle og kulturelle faktorer er med til at strukturere, muliggøre og reproducere menneskers identitet, køn, normer, værdier og handlemuligheder i en mangfoldig kultur. Denne viden belyser, hvordan køn og identitet udfoldes, forhandles og håndteres i pædagogisk praksis. Denne viden indgår som et professionsvidens- og praksisbaseret bidrag til at håndtere og differentiere pædagogisk praksis i relation til børn, unge og voksnes udvikling, læring, identitet, dannelse og perspektiver herunder dilemmaer vedrørende seksualitet og køn. Modulets læringsmål 1. Den studerende har viden om og færdigheder i at anvende et tværfagligt socialpsykologisk og sociologisk praksisrettet perspektiv på relationerne mellem faktorer, der generelt påvirker og muliggør børn, unge og voksnes udvikling, læring, identitet og dannelse og særligt har betydning for deres kønsidentitet, seksualitet, familieformer. Den studerende har viden om og færdigheder i at etablere udviklende, lærerige og dannende pædagogiske miljøer og professionelle omsorgsrelationer i pædagogisk praksis baseret på børn, unge og voksnes perspektiver, på ligestilling og mangfoldighed set i relation til deres familieformer og køn. Modulets evaluering Den studerende kan dokumentere et repertoire af professionskompetencer, viden og færdigheder fra læringsmålene, der dokumenterer et professionelt udgangspunkt for selvstændigt at kunne handle i og reflektere over pædagogisk praksis. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetenceområder Kompetenceområde 1: Pædagogiske miljøer og aktiviteter Modulets vidensmål Den studerende har viden om hvordan forskellige individuelle, sociale og kulturelle faktorer kan påvirke udvikling og læring, kønsidentitet, seksualitet, ligestilling og familieformer Modulets færdighedsmål Den studerende kan differentiere omsorg og pædagogiske indsatser, så de tilgodeser børns, unges og voksnes dannelse, formulere faglige mål og midler til skabelse af rum for menneskers mangfoldighed og til understøttelse af kønnenes lige muligheder 4

5 Modulbeskrivelse modul 3 Modulets læringsmål Modulets evaluering Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetenceområder Kompetenceområde: Modulets vidensmål Den studerende har viden om Modulets færdighedsmål Den studerende kan 5

6 Modulbeskrivelse modul 4 - Pædagogisk praksis 1. praktik Område 3: Pædagogens praksis 1. praktik. Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. 10 ects 2. semester Modulets læringsmål Modulets evaluering Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver, målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter, evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima. anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder, dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. 6

7 Modulbeskrivelse modul 5 Modulets læringsmål Modulets evaluering Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetenceområder Kompetenceområde: Modulets vidensmål Den studerende har viden om Modulets færdighedsmål Den studerende kan 7

8 Modulbeskrivelse modul 6 Modulets læringsmål Modulets evaluering Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetenceområder Kompetenceområde: Modulets vidensmål Den studerende har viden om Modulets færdighedsmål Den studerende kan 8

9 Modulbeskrivelse modul 7 Pædagogen som myndighedsperson Modulets læringsmål Modulets evaluering Pædagogen som myndighedsperson 10 ECTS-point Pædagogens grundfaglighed på 3. semester Modulet fokuserer på pædagogisk praksis ydre ra er, i dre eti gelser og de opgaver pædagogen skal håndtere som myndighedsperson. Ud fra et pædagogisk-sociologisk, pædagogisk-psykologisk, socialfagligt-juridisk og sundshedspædagogisk perspektiv tematiseres pædagogens håndtering af, refleksioner over og kommunikation af det pædagogiske ansvar overfor børn, unge og voksne. Helt centralt står viden om de politiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer for myndighedsudøvelsen. Disse baserer pædagogisk praksis på et medborgerskabsperspektiv, konventioner og lovgivning. Der indgår viden om den myndighed pædagogen tildeles til også ud fra et risikoperspektiv - at varetage opgaver i forhold til tidlig indsats, forebyggende arbejde samt tegn på mistrivsel. Denne viden skal kunne anvendes til at varetage professionel skriftlig, verbal, nonverbal, digital kommunikation med børn, unge, voksne, pårørende og myndigheder. Den studerende kan redegøre for og reflektere over den myndighed pædagoge repræse terer i pædagogisk praksis, heru der praksis juridiske grundlag i relation til tavshedspligt og underretning. Den studerende kan identificere og fagligt begrunde gennemførelse af tidlig pædagogisk indsats, forebyggende- og sundhedsfremmende tiltag i pædagogisk praksis. Den studerende kan varetage professionelle samtaler med børn, unge, voksne, pårørende og myndigheder herunder redegøre for og reflektere over indhold, virkemidler og dilemmaer. Den studerende skal vise et repertoire af praksisnære kompetencer, viden og færdigheder indenfor myndighedsudøvelse, sundhedsfremme og professionel kommunikation. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetenceområder Kompetenceområde 2: Profession og samfund Modulets vidensmål Den studerende har viden om sundhedsfremme og forebyggelse, herunder tidlig opsporing, samt om gældende lovgivning inden for området, risikofaktorer og signaler på mistrivsel hos børn, unge og voksne, professionel kommunikation, politiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer og betingelser for udøvelsen af pædagogisk arbejde. 9

10 Modulets færdighedsmål Den studerende kan identificere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger samt formulere pædagogiske handlemuligheder i relation hertil, identificere og reagere på børn, unge og voksne, der viser tegn på mistrivsel i pædagogisk praksis, indgå i professionelle samtaler med børn, unge, voksne, pårørende og myndigheder, identificere pædagogiske opgaver og udfordringer givet af de eksisterende rammer og vilkår, samt udpege handlemuligheder inden for disse rammer. 10

11 Modulbeskrivelse modul 8 Dagtilbudspædagogik SK1 Område 1: Barndom, kultur og læring. Området retter sig mod inddragelsen af kultur, natur og æstetiske udtryksformer i pædagogiske aktiviteter, der understøtter børns udvikling, trivsel, dannelse og læring. 15 ects Modulets læringsmål Modulet er placeret i starten af specialiseringen på 3. semester Modulets tematikker: børns udvikling, trivsel og relationsdannelse Inkluderende fællesskaber og tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis Opvækstvilkår og livsbetingelser Modulets læringsmål: Den studerende kan: redegøre for, analysere, reflektere over og anvende viden om barnets trivsel, leg, læring, udvikling og dannelse i relation til pædagogisk praksis. undersøge børns perspektiver og reflektere over, hvordan disse kan inddrages i organiseringen og tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag. planlægge, gennemføre, dokumentere, vurdere og evaluere pædagogiske processer og aktiviteter samt reflektere over pædagogiske problemstillinger i denne sammenhæng undersøge børns forskellige opvækstvilkår og livsbetingelser, herunder etnicitet, samt tage højde for disse i den pædagogiske praksis. Nationale læringsmål: Den studerende kan redegøre for, analysere og håndtere barndomsbegrebet og dagtilbuds aktuelle pædagogiske praksis ud fra et historisk og et inddragende perspektiv. Den studerende kan vurdere og håndtere professionsetiske problemstillinger og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis ud fra et børneperspektiv. Modulets evaluering Portfolio der demonstrerer den studerendes opnåelse af læringsmålene. Det vil fremgå af modulplanen, hvilke krav der er knyttet til præsentationerne. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetenceområder Den studerende kan anvende natur samt kulturelle medier og udtryksformer til at skabe udviklings- og læreprocesser for 0-5 årige børn samt inddrage børns perspektiv, deres kreativitet og leg i pædagogiske aktiviteter. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan pædagogiske læreplaner, herunder pædagogiske og didaktiske overvejelser knyttet til børns leg, udarbejde pædagogiske læreplaner og på baggrund heraf tilrettelægge, gennemføre og evaluere 11

12 udvikling og læring, barndom, historiske forandringer i synet på børn og på inddragelse af barnets perspektiv i pædagogisk praksis, det 0-5 årige barns trivsel, dannelse, leg, læring og udvikling, børns forskellige opvækstvilkår og livsbetingelser, børns sproglige udvikling og om sprogstimulering, herunder skriftsprogets betydning, etnicitet, to-sprogethed og kulturforståelse, natur, matematisk opmærksomhed og teknik samt pædagogiske aktiviteter inden for dette område målrettet 0-5 årige børn, krop og bevægelse, samt pædagogiske aktiviteter inden for dette område målrettet 0-5 årige børn og kulturelle, musiske og æstetiske udtryks- og læringsformer samt pædagogiske aktiviteter inden for dette område målrettet 0-5 årige børn. pædagogiske aktiviteter, undersøge og inddrage børns perspektiver i organiseringen og tilrettelæggelsen af pædagogisk arbejde, anvende viden om børns udvikling og forudsætninger i pædagogisk praksis i dagtilbud, identificere pædagogiske problemstillinger i relation til børns forskellige livbetingelser, understøtte børns almene kommunikative og sproglige kompetenceudvikling, etablere, analysere og vurdere kulturmøder, udvikle, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for natur, matematisk opmærksomhed og teknik, herunder inddrage barnets perspektiv og relevant pædagogisk viden, udvikle, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for krop og bevægelse, herunder inddrage barnets perspektiv og relevant pædagogisk viden og inddrage litterære, musikalske, dramatiske og visuelle udtryks- og læringsformer samt barnets perspektiv og relevant pædagogisk viden i sin pædagogiske praksis. 12

13 Modulbeskrivelse modul 8 Skole- og fritidspædagogik SK1 Modulets læringsmål Område1) Barndom, ungdom, didaktik og dannelse Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område. 15 ects Modulet er placeret i starten af specialiseringen på 3. semester Sommeroptag: Ulige år læses modul 8 samme med ældre årgang (fx i 2017: 16S og 15S) Vinteroptag: Lige år læses modul 8 sammen med yngre årgang (fx i 2018: 16V og 17V) Området retter sig mod børn og unges læring, dannelse, fællesskaber og udvikling, herunder inddragelse af børn og unges perspektiv i pædagogisk praksis Modulet indeholder undervisning, vejledning og projektarbejde med fokus på: Læring, læringsmiljøer og læringsfælleskaber, herunder pædagogens rolle i skolen 6 18 åriges udvikli g, da else og kulturelle fællesska er Didaktik og pædagogiske aktiviteter i de for: - bstetiske udtryksfor er og kreative udvikli g - Kropslighed og evægelse - Natur, udeliv og ate atisk op ærkso hed - Medie rug og ediekultur Den studerende skal have viden om og kunne redegøre for: pædagogiske og didaktiske teorier og metoder lærings-, udviklings-, og dannelsesteori Den studerende skal med udgangspunkt i pædagogiske og didaktiske teorier, børn og unges perspektiv samt egne færdigheder kunne tilrettelægge, begrunde, gennemføre og evaluere varierede undervisnings og læringsforløb i skole og fritidssammenhæng: Den studerende kan analysere, evaluere, samt reflektere over inkluderende og understøttende læringsmiljøer og undervisningsforløb. Nationale læringsmål: Den studerende kan anvende andres og egen systematiske vidensindsamling med henblik på at kvalificere vidensgrundlaget i pædagogisk praksis. Den studerende kan anvende systematisk indsamlet viden i målrettet didaktisk planlægning, gennemførelse, dokumentation og 13

14 Modulets evaluering evaluering af pædagogisk praksis herunder professionsetiske problemstillinger knyttet til dette. Portfolio der demonstrerer den studerendes opnåelse af læringsmålene. Det vil fremgå af modulplanen, hvilke krav der er knyttet til præsentationerne. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetenceområder Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier tilrettelægge, gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer, lærings- og undervisningsforløb med henblik på, at børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan 6 18 åriges kognitive, emotionelle, fysiske, motoriske og sansemæssige forudsætninger og udvikling, hvordan pædagogisk praksis kan understøtte undervisning, udvikling og læring i skole og fritidstilbud, læring, læringsmål og motivation, anvende viden om børn og unges udvikling og forudsætninger i pædagogisk praksis i skole og fritidstilbud, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter, der understøtter undervisning og læring i skole og fritidstilbud, herunder varetage den understøttende undervisning i skolen, basere pædagogisk arbejde på indsigt i forskellige teorier om læring og motivation, herunder de forskellige teoriers potentialer, begrænsninger og menneskesyn, børns og unges kropslige, kulturelle og musiskkreative udvikling og om aktivitetsmuligheder inden fremmer børns og unges nysgerrighed, interesse og tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter, der for bevægelse og æstetiske udtryksformer, aktive deltagelse inden for de kropslige, kreative og musiske områder, natur, matematisk opmærksomhed, teknik og udvikle, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter udeliv samt pædagogiske aktiviteter inden for dette inden for natur, matematisk opmærksomhed, teknik og område målrettet børn og unge, udeliv, herunder inddrage børn og unges perspektiv samt relevant pædagogisk viden, børn og unges mediebrug og mediekultur, om udviklingen af børns it- og mediekompetencer og mediedannelse samt om it og mediernes forskellige udtryksformer, professionsetik og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis for børn og unge og vurdere og anvende forskellige it, medier og mediekritiske tilgange i pædagogisk praksis - både analoge og digitale, analysere og vurdere etiske problemstillinger på en måde, så det bidrager til kvalificering af pædagogisk praksis, og pædagogiske og didaktiske teorier og metoder, der retter sig mod såvel fritids- som skoleområdet. vurdere og anvende pædagogisk og didaktisk teori i pædagogisk praksis. 14

15 Modulbeskrivelse modul 8 Social- og specialpædagogik K1 Områder 1) Mennesker i udsatte positioner. Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper: A. Børn og unge med særlige behov. B. Mennesker med sociale vanskeligheder. C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. 15 ECTS-point. Modulet er placeret i starten af specialiseringen på 3. semester Modulet fokuserer på socialvidenskabelige og psykologiske teorier, der belyser vilkår og forudsætninger hos mennesker i almindelighed og mennesker i udsatte positioner i særdeleshed. Herunder belyses det pædagogiske arbejde med de tre målgrupper; børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder og mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. I modulet er der specielt fokus på at opnå indblik i normer herunder normalitets begrebets relativitet, overordnede mål og værdier i forhold til social- og specialpædagogiske indsatser, marginaliserings og stigmatiseringsprocesser, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde samt diagnoser og medicinsk behandling. Modulet sigter på at kvalificere pædagogens muligheder for i samarbejde med målgruppen at skabe trivsel, udvikling og livskvalitet.. Modulets læringsmål Den studerende kan redegøre for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer, der omhandler pædagogisk arbejde med mennesker i udsatte positioner. Den studerende kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i social og specialpædagogisk praksis. Den studerende kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i social og specialpædagogisk praksis. Nationale læringsmål: Den studerende kan redegøre for, analysere og håndtere socialog specialpædagogisk aktuelle praksis ud fra et historisk perspektiv. Den studerende kan anvende forskningsbaseret viden i analyser 15

16 og vurderinger, der understøtter udvikling, læring og livsbetingelser blandt mennesker i udsatte positioner. Modulets evaluering Portfolio der demonstrerer den studerendes opnåelse af læringsmålene. Det vil fremgå af modulplanen, hvilke krav der er knyttet til præsentationerne. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetencemål: Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og perspektiver identificere og varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den studerende har indsigt i social- og specialpædagogiske paradigmer, videnformer og metoder. Vidensmål: Den studerende har viden om - socialvidenskabelige og psykologiske teo-rier, der belyser vilkår og forudsætninger hos mennesker i almindelighed og menne-sker i udsatte positioner i særdeleshed, - normer, værdier, konventioners funktioner og udbredelse og om normalitetsbegrebers relativitet, - marginaliserings- og stigmatiseringsprocesser, - overordnede mål og værdier i social- og specialpædagogiske indsatser, - sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, herunder kost, motion og seksualitet, og - socialpsykiatri, psykiatriske behandlingsformer, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, diagnoser og medicinsk behandling. Færdighedsmål: Den studerende kan - identificere og understøtte muligheder i det social- og specialpædagogiske arbejde med en specifik målgruppe, - identificere og forholde sig kritisk til egne og andres normer, værdier, konventioner og normalitetsbegreber om en given målgruppe, - bidrage til at modvirke marginalisering og stigmatisering af mennesker i udsatte positioner, - anvende begreber som trivsel, udvikling, livskvalitet og deltagelse på en måde, der kvalificerer praksis, - tilrettelægge, gennemføre og evaluere sundhedspædagogiske og forebyggende indsatser og aktiviteter og - basere social- og specialpædagogiske indsatser og aktiviteter på indsigt i menneskers forudsætninger og deres perspektiver på egne udviklingsmuligheder. 16

17 Modulbeskrivelse modul praktik Se praktikhåndbogen 17

18 Modulbeskrivelse modul 12 Dagtilbud SK2 Område 2: Profession og organisation. Området retter sig mod de organisatoriske rammer for professionel pædagogisk praksis, herunder samarbejdet med forældre, frivillige og andre professioner. 15 ects Modulet er placeret i starten af specialiseringen på 5. semester Høj kvalitet i dagtilbud herunder organisering Kommunikation og samarbejde Professionsetik og etiske dilemmaer Inkluderende læringsmiljøer Modulets læringsmål Redegøre for, analysere, reflektere og anvende viden om kommunikation og samarbejde med andre fagpersoner, kollegaer, forældre og civilsamfund. Analysere og reflektere over etiske problemstillinger og dilemmaer på alle organisatoriske niveauer i forhold til dagtilbud. Herunder ifht gældende love og konventioner. Planlægge, gennemføre, evaluere og vurdere pædagogiske aktiviteter og processer med anvendelse af evidensbaserede metoder, der understøtter læring og udvikling hos 0-5 årige med fokus på inkluderende læringsmiljøer. Undersøge, reflektere over og vurdere professionens opgaver og udfordringer set i et historisk perspektiv samt at vurdere og kvalificere pædagogisk praksis på den baggrund. Nationale læringsmål: Den studerende kan vurdere og håndtere professionsetiske problemstillinger og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis ud fra et børneperspektiv. Den studerende kan reflektere over og etisk ansvarligt anvende forskellige undersøgelsesmetoder herunder evidensbaserede metoder- der u dersøger og udvikler pædagogisk praksis vidensgrundlag. Modulets evaluering Portfolio der demonstrerer den studerendes opnåelse af læringsmålene. Det vil fremgå af modulplanen, hvilke krav der er knyttet til præsentationerne. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetenceområde: Den studerende kan reflekterer, vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund af de organisatoriske og professionelle rammer. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan historiske forandringer i pædagogisk arbejde med 0-5 årige samt professionens aktuelle opgaver og udfordringer, forholde sig vurderende til opgaver og udfordringer inden for pædagogisk arbejde med 0-5 årige samt kvalificere pædagogisk praksis på den baggrund, 18

19 dagtilbuddenes organisation og ledelse, herunder viden om organisationskultur, professionsetik og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis for 0-5 årige, børn i udsatte positioner, social- og specialpædagogiske indsatser og inkluderende praksis, analysere og vurdere organisations- og ledelsesmæssige forhold af betydning for pædagogisk praksis for 0-5-årige, analysere og vurdere etiske problemstillinger på en måde, så det bidrager til kvalificering af pædagogisk praksis, understøtte det enkelte barns udvikling gennem tidlig opsporing og tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter, der inkluderer og fremmer forpligtende fællesskaber, tværprofessionelt samarbejde, herunder samarbejde med fagpersoner på tværs af professioner og samarbejde om børns overgange mellem forskellige kompetenceområder, herunder samarbejde om børns institutionstyper, overgange mellem forskellige institutionstyper, forældresamarbejde og inddragelse af forældre i forhold til børns udvikling, pædagogens rolle og opgaver i forhold til samarbejdet med frivillige og civilsamfund, gældende retsgrundlag og relevante internationale konventioner og videnskabelige teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis, herunder evidensbaserede metoder. tilrettelægge forældresamarbejde med udgangspunkt i det enkelte barn og børnegruppens trivsel, læring og udvikling, inddrage frivillige og civilsamfund i pædagogisk praksis, agere professionelt inden for gældende retsgrundlag og varetage skriftlig kommunikation med relevante samarbejdspartnere og analysere og vurdere videngrundlaget for pædagogisk praksis, herunder anvende videnskabelige metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis. 19

20 Modulbeskrivelse modul 12 Skole- og fritidspædagogik SK2 Modulets læringsmål Område 2 Identitet og fællesskab Området retter sig mod børn og unges identitetsdannelse, relationer, inklusion og fællesskaber 15 ect. Modulet er placeret i starten af specialiseringen på 5. semester Sommeroptag: I lige år læses modul 12 sammen med ældre årgang (fx i 2018: 17S og 16S) Vinteroptage: I ulige år læses modul 12 sammen med yngre årgang (fx i 2017: 15V og 16V) Området retter sig mod børn og unges identitetsdannelse, relationer, inklusion og fællesskaber Modulet indeholder undervisning, vejledning og projektarbejde med særligt fokus på pædagisk teori og metoder indenfor temaerne: Bør og u ges trivsel, ide titetsda else og relatio er Pædagogisk ar ejde ed sprog og sprogtileg else heru der flersprogethed Skole so orga isatio og skole i sa fu det heru der forældresa ar ejde Leg, legeteori og fa iliteri g af i kludere de lege iljøer Den studerende skal have viden om og kunne redegøre for: Pædagogiske og didaktiske teorier og metoder, der støtter og faciliterer børn og unges læring, udvikling og trivsel Den studerende skal med udgangspunkt i pædagogisk teori og metode, samt børn og unges perspektiv, kunne rammesætte og facilitere børn og unges læring og udvikling for såvel den enkelte som gruppen. Den studerende kan analysere, evaluere, samt reflektere over inkluderende læringsmiljøer Læringsmål nationalt modul Den studerende kan anvende systematisk indsamlet viden i målrettet didaktisk planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af pædagogisk praksis herunder professionsetiske problemstillinger knyttet til dette. Den studerende kan reflektere over og etisk ansvarligt anvende forskellige undersøgelsesmetoder, der undersøger og udvikler pædagogisk praksis vide sgru dlag. Modulets evaluering Portfolio der demonstrerer den studerendes opnåelse af læringsmålene. Det vil fremgå af modulplanen, hvilke krav der er knyttet til præsentationerne. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetenceområde: 20

21 Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. Vidensmål: Den studerende har viden om børn og unges socialisering og identitetsdannelse, herunder krop og seksualitet, grupperelationer, gruppeprocesser og gruppeledelse, sprog, sproglige udtryksformer og sprogtilegnelse, leg, legeteorier og legekulturer i historisk og aktuel belysning, etnicitet, kulturforståelse, kulturelle fællesskaber, to-sprogethed og integrationsprocesser, forældresamarbejde og inddragelse af forældre i forhold til børn og unges udvikling, gældende lovgivning på skole- og fritidsområdet, herunder internationale konventioner, Færdighedsmål: Den studerende kan understøtte børns og unges socialisering, identitetsdannelse og perspektiver, understøtte børne- og ungegruppers trivsel, interaktion, udvikling og normdannelse og fremme deres muligheder for deltagelse og udfoldelse i inkluderende fællesskaber, motivere og understøtte børns udvikling af et nuanceret og varieret sprog i alle typer af aktiviteter, etablere inkluderende læringsmiljøer gennem motivering og understøttelse af legende processer, identificere integrationsmuligheder blandt børn og unge og understøtte udviklingen af kulturelle fællesskaber, tilrettelægge forældresamarbejde med udgangspunkt i det enkelte barn eller unges trivsel, læring og udvikling, agere professionelt inden for det gældende retsgrundlag og varetage skriftlig kommunikation med offentlige myndigheder, social mobilitet samt social- og specialpædagogiske metoder i en pædagogisk sammenhæng og anvende differentierede metoder med henblik på understøttelse af børn og unges sociale mobilitet og chancelighed og videnskabelige teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis, herunder evidensbaserede metoder. analysere og vurdere videngrundlaget for pædagogisk praksis, herunder anvende videnskabelige metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis. 21

22 Modulbeskrivelse modul 12 Social- og specialpædagogik SK2 Område 2 Identitet og fællesskab Området retter sig mod den enkelte og fællesskabet, herunder relations- og netværksdannelse, social interaktion og inklusion. 10 ECTS-point. Modulet er placeret i starten af specialiseringen på 5. semester Modulet belyser det pædagogiske arbejde med de tre målgrupper; børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder og mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Der arbejdes i modulet med inklusions- og eksklusionsmekanismer samt kulturforståelse og kulturelle fællesskaber. Modulet handler om rammebetingelser, det socialpolitiske og retlige grundlag samt rehabiliterende indsatser. Modulet beskæftiger sig med forskellige udviklingsmønstre hos målgruppen samt kulturelle og æstetiske udtryksformer i den pædagogiske praksis. Modulet sigter på at kvalificere pædagogens muligheder for i samarbejde med målgruppen at skabe trivsel, udvikling og livskvalitet. Modulets læringsmål Den studerende kan redegøre for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer, der omhandler pædagogisk arbejde med mennesker i udsatte positioner. Den studerende kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i social og specialpædagogisk praksis. Den studerende kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i social og specialpædagogisk praksis. Nationale læringsmål: Den studerende kan anvende forskningsbaseret viden i analyser og vurderinger, der understøtter udvikling, læring og livsbetingelser blandt mennesker i udsatte positioner. Den studerende kan udvikle social- og specialpædagogisk praksis gennem håndtering af professionsetik i relation til egne og andres undersøgelser af social- og specialpædagogisk praksis Modulets evaluering Portfolio der demonstrerer den studerendes opnåelse af læringsmålene. Det vil fremgå af modulplanen, hvilke krav der er knyttet til præsentationerne. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: 22

23 Kompetencemål: Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som understøtter de tre målgruppers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan forskellige kropslige, emotionelle, kognitive, sociale og kommunikative udviklingsmønstre hos mennesker inden for de tre målgrupper, forholdet mellem individ og fællesskab og om deltagelsesfremmende social-og specialpædagogiske indsatser, inklusions- og eksklusionsmekanismer, herunder om grupperelationer, gruppeprocesser og gruppeledelse, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske indsatser og processer, som fremmer trivsel, udvikling, livskvalitet og deltagelse, identificere potentialer og udfordringer i forholdet mellem individ og fællesskab og understøtte udviklingen af det enkelte menneskes identitet og aktive deltagelse i fællesskaber, herunder inddrage lokalsamfund, fritidsliv og skole/arbejde, identificere og fremme inkluderende processer i konkrete fællesskaber, rehabiliterende indsatser og centrale individuelle og iværksætte rehabiliterende indsatser, der understøtter sociale aspekter af menneskers mestringsprocesser, det enkelte menneskes mestringsprocesser, krop, bevægelse, natur, kultur og æstetiske udtryks- inddrage udvalgte dele af kropslige, og læringsformer, bevægelsesmæssige, musikalske, dramatiske, naturmæssige og æstetiske udtryksformer i pædagogisk praksis, forskellige rammebetingelser, herunder bo- og institutionsformer, hjælpemidler og teknologi og digitale medier, etnicitet, kulturforståelse, kulturelle fællesskaber, to-sprogethed og integrationsprocesser, det socialpolitiske og retslige grundlag for udøvelsen af social- og specialpædagogik samt om gældende internationale konventioner og teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis, herunder evidensbaserede metoder. analysere og vurdere forskellige institutionelle rammers og hjælpemidlers betydning for menneskers udvikling og for det social- og specialpædagogiske arbejde, identificere integrationsmuligheder blandt børn og unge og understøtte udviklingen i kulturelle fællesskaber, agere professionelt inden for gældende retsgrundlag og varetage skriftlig kommunikation med relevante samarbejdspartnere, herunder i forhold til udredning, og vurdere videngrundlaget for pædagogisk praksis, herunder anvende videnskabelige metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis. 23

24 Modulbeskrivelse modul 13 Område: Tværprofessionelt samarbejde Området retter sig mod samarbejde om indkredsning og udvikling af helhedsorienterede løsninger på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor. 10 ects 5. semester Modulets læringsmål Modulets evaluering Portfolio der demonstrerer den studerendes opnåelse af læringsmålene. Det vil fremgå af modulplanen, hvilke krav der er knyttet til præsentationerne. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetencemål: Den studerende kan identificere, analysere og reflektere over tværprofessionelle og tværsektorielle dilemmaer og potentialer og skal indgå i, koordinere og lede helhedsorienterede og tværgående samarbejdsprocesser. Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan - pædagogers og andres professionsforståelse, basere sin deltagelse i tværprofessionelt samarbejde med faglighed og handlekompetence, herunder lærere, eksempelvis lærere, sygeplejersker og socialrådgivere på sygeplejersker og socialrådgivere, refleksioner over pædagogers faglighed, roller og ansvar - velfærdssamfundets forskellige sektorer, aktører og skabe helhedsorienterede løsninger ved at inddrage og deres forskellige perspektiver på opgaver og relevante samarbejdspartneres faglighed, roller og ansvar udfordringer og i opgaveløsningen, - lovgivning og politiske rammer for det tværgående samarbejde, samarbejdsformer, herunder kommunikative metoder og strategier, der understøtter det tværgående samarbejde, empiriske undersøgelser af, hvad der kendertegner tværprofessionelle og tværsektorielle samskabelsesprocesser, projekt- og procesledelse, herunder procesværktøjer, der kan understøtte samarbejdsformer og samskabende processer, og rammerne for samt potentialer og udfordringer i arbejdet med brugerinddragelse. formidle pædagogisk faglighed og indsigt til professionelle, brugere og andre centrale parter i en helhedsorienteret praksis, identificere og tage højde for muligheder og barrierer i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde, herunder analysere og agere i et felt med etiske dilemmaer, koordinere projekter og anvende procesværktøjer i samskabende processer og udvikle fællesskaber og skabe forandring og værdi ved selvstændigt at indgå i og koordinere samarbejde, der involverer brugere, professionelle og frivilliges netværk og ressourcer. 24

25 Modulbeskrivelse modul 14 Kreative udtryksformer Modulets kompetencemål Modulets læringsmål Område 1: Kreative udtryksformer. Området retter sig mod at lede og understøtte æstetiske og kreative udtryksformer i pædagogisk praksis. 20 ECTS-point fordelt på 2 moduler Modulet er placeret på 5.semester Området retter sig imod at lede og understøtte æstetiske og kreative udtryksformer i pædagogisk praksis. Modulet indeholder inspirations, erfarings og læreprocesser knyttet til: Billed- og ku stpædagogik Dra a og teaterpædagogik Musikpædagogik Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed. Den studerende skal have viden om og kunne redegøre for: - skabende processer - musisk og æstetisk produktion - kunstnerisk og håndværksmæssig produktion - formsproglige teorier og metoder Den studerende skal med udgangspunkt i egne færdigheder, viden om og refleksioner over kreative udtryksformer begrunde, fremstille og demonstrere pædagogiske didaktiske aktiviteter indenfor: - håndværksmæssig og kunstnerisk produktion - æstetiske udtryksformer og læreprocesser for og i samarbejde med en selvvalgt målgruppe. Den studerende kan udvikle og forny pædagogisk praksis gennem arbejdet med æstetiske udtryk og kulturskabende virksomhed Modulets evaluering Portfolio der demonstrerer den studerendes opnåelse af læringsmålene. Det vil fremgå af modulplanen, hvilke krav der er knyttet til præsentationerne. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetencemål: Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og 25

26 kulturskabende virksomhed. Vidensmål: Den studerende har viden om - skabende processers betydning for menneskers udvikling, identitet, livskvalitet og dannelse, - musisk og æstetisk produktion, æstetiske læreprocesser og kreative arbejdsformer, - kunstnerisk og håndværksmæssig produktion og skabende processers betydning for menneskets udvikling og livsmulig-heder, herunder æstetiske læreprocesser - formsproglige teorier, metoder, grundelementer og virkemidler og - æstetisk virksomheds muligheder for at bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske praksis. Færdighedsmål: Den studerende kan - analysere og vurdere æstetiske læreprocesser samt redegøre for æstetiske udtryksformers pædagogiske, oplevelsesmæssige og kulturelle perspektiver - tilrettelægge, skabe rammer for og understøtte musisk og æstetisk produktion og æstetiske læreprocesser for og i samarbejde med en selvvalgt målgruppe - demonstrere egne færdigheder inden for kunstnerisk og håndværksmæssig produktion samt tilrettelægge, begrunde, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, som under-støtter udtryksbevisthed, aktivitetsglæde og udfoldelseslyst gennem kunstnerisk og håndværksmæssig produktion - demonstrere egne færdigheder inden for forskellige musiske og æstetiske udtryk, herunder udvælge og anvende metoder og teknikker inden for et æstetisk formsprog, og - udvikle pædagogisk praksis gennem innovative æstetiske udtryk og æstetiske fænomener. 26

27 Modulbeskrivelse modul 14 Natur og udeliv Modulets læringsmål Område 2: Natur og udeliv. Området retter sig mod at lede og understøtte pædagogiske processer med inddragelse af naturen og uderummet i pædagogisk praksis. 10 ECTS Modulet er placeret på 5. semester Området retter sig mod at lede og understøtte pædagogiske processer med inddragelse af naturen og uderummet i pædagogisk praksis. Den studerende skal have viden om og kunne redegøre for: - relevante områder indenfor natur og naturfænomener - udelivets oplevelses og læringsmuligheder - inddragelse af friluftsliv, miljø og bæredygtighed i pædagogisk praksis - uderummets betydning for oplevelser, læring og udvikling - indsigt i forskellige natursyn, samt disses betydning for pædagogens rolle og arbejde - samspillet mellem natur, kultur og menneske Den studerende skal med udgangspunkt i viden om og refleksioner over Natur og Udeliv ku e begru de, fre stille og de o strere pædagogiske didaktiske aktiviteter indenfor: - gennemførsel af natur -, frilufts og udelivsaktiviteter under hensyntagen til forskellige brugergruppers forudsætninger - miljøhensyn og bæredygtighed i den pædagogiske hverdag - egne natur- og udelivsaktiviteter samt refleksioner over disse - eget natursyn samt kunne redegøre for og udvikle dette Den studerende kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis ud fra: - at kunne identificere udfordringer og dilemmaer samt kunne redegøre for egen rolle i arbejde med formidling af natur og udeliv - arbejdet med at udvikle og afprøve formidling af natur og udeliv i samarbejde med praksisfeltet Modulets evaluering Modulet evalueres ved deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det vil fremgå af modulplanen, hvilke krav der er knyttet til deltagelse og godkendelse af modulet. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetenceområde: Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med et naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø. 27

28 Modulets vidensmål Modulets færdighedsmål Den studerende har viden om -globale miljøudfordringer, natur, naturfænomener og udepædagogiske oplevelses- og læringsmuligheder, -naturdidaktik og udeliv Den studerende kan -tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter i uderummet -skabe oplevelser og en varieret kreativitet og videnformidling i uderummet med udgangspunkt i deltagernes forskellige forudsætninger og perspektiver 28

29 Modulbeskrivelse modul 14 Sundhedsfremme og bevægelse Område 3: Sundhedsfremme og bevægelse. Området retter sig mod at lede og understøtte pædagogiske aktiviteter med fokus på sundhed, trivsel og kropslig udfoldelse. 10 ECTS-point Modulet er placeret på 5. semester. Området retter sig mod at lede og understøtte pædagogiske aktiviteter med fokus på sundhed, trivsel og kropslig udfoldelse. Modulets kompetencemål Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse. Modulets læringsmål Den studerende skal have viden om og kunne redegøre for: sundhedsfremme idræt og bevægelses betydning og potentialer i pædagogisk praksis aktivitetsmuligheder inden for sundhedsfremme, idræt og bevægelse samt om didaktik og metoder til at lede og understøtte processer og aktiviteter metoder til evaluering af processer og aktiviteter med fokus på sundhedsfremme og bevægelse individuelle, sociale, kulturelle, institutionelle, sundhedsvidenskabelige og velfærdsteknologiske forholds betydning for idræt, sundhedsfremme og bevægelse børn, unge, voksnes trivsel og livskvalitet motivation til kropslig udfoldelse Den studerende skal med udgangspunkt i viden om og refleksioner over sundhedsfremme, idræt og bevægelse begrunde, fremstille og demonstrere pædagogiske didaktiske aktiviteter indenfor: idræts- og bevægelsesaktiviteter for og med forskellige målgrupper sundhedsfremmende aktiviteter for og med forskellige målgrupper egne kropslige færdigheder og kropslig dannelse motiverende kropslig udfoldelse Den studerende kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger som kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis ud fra: i dividuelle, so iale, kulturelle, i stitutio elle, su dhedsvide ska elige og velfærdstek ologiske forholds etyd i g for idræt, su dhedsfre e og evægelse. overvejelser o ør, u ge og voks es trivsel 29

30 Modulets evaluering Portfolio der de o strerer de studere des op åelse af læri gs åle e. Det vil fre gå af odulpla e, hvilke krav der er k yttet til præse tatio e. Portfolioe skal e dvidere i deholde doku e tatio for ar ejde ed feeds. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetencemål: Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse. Vidensmål: Den studerende har viden om - sundhedsfremme, idræt og bevægelse - aktivitetsmuligheder inden for sundhedsfremme, idræt og bevægelse samt om didaktik og metoder til at lede og under-støtte processer og aktiviteter - metoder til evaluering af processer og aktiviteter med fokus på sundhedsfremme og bevægelse og - individuelle, sociale, kulturelle, institutionelle, sundhedsvidenskabelige og velfærdsteknologiske forholds betydning for idræt, sundhedsfremme og bevægelse. Færdighedsmål: Den studerende kan - demonstrere egne færdigheder inden for sundhedsfremme, idræt og bevægelse, herunder vurdere det dannelsesmæssige og kompetenceskabende potentiale, - tilrettelægge og lede sundhedsfremmende aktiviteter og bevægelsesaktiviteter, som inddrager børn, unge og voksnes perspektiv i processen, - analysere og evaluere gennemførte processer og aktiviteter med bevægelse og sundheds-fremme, herunder vurdere forandringspotentialet for det enkelte menneskes forhold til sundhed og bevægelse, og - analysere og udvikle pædagogisk praksis under hensyn til det enkelte menneskes situation, perspektiv og forudsætninger for deltagelse. 30

31 Modulbeskrivelse modul 14 Medier og digital kultur Område 4: Medier og digital kultur. Området retter sig mod at lede og understøtte mediepædagogiske processer samt udvikling af pædagogisk praksis ved hjælp af digitale medier. 10 ECTS-point Modulet er placeret på 5. semester Området retter sig mod at lede og understøtte mediepædagogiske processer samt udvikle pædagogisk praksis ved hjælp af digitale medier. Modulet beskæftiger sig endvidere med digitale medier og deres anvendelsesmuligheder samt digital kultur/dannelse i en etisk og samfundsmæssig sammenhæng. Modulets læringsmål Den studerende kan demonstrere færdigheder i at anvende digitale medier, der indeholder legende, lærende, identitetsdannende og æstetiske aspekter Den studerende har viden om koblingen mellem praktiske færdigheder og didaktisk, metodisk og teoretisk viden om digitale mediers anvendelsesmuligheder indenfor pædagogisk Modulets evaluering praksis Portfolio der demonstrerer den studerendes opnåelse af læringsmålene. Det vil fremgå af modulplanen eller studieaktivitetsplanen, hvilke krav der er knyttet til præsentationen. Modulet giver den studerende mulighed for at tilegne sig følgende kompetenceområder med tilknyttede videns- og færdighedsmål: Kompetencemål: Den studerende kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktioner ved anvendelse af digitale medier. Vidensmål: Den studerende har viden om - digitale medier og deres anvendelses-muligheder inden for pædagogisk praksis; - digital kultur, herunder sociale medier i pædagogiske institutioner i en etisk og samfundsmæssig sammenhæng; digital dannelse og digitale mediers kulturelle anvendelse; - anvendelsen af digitale medier til dokumentation, analyse og udvikling af pædagogisk praksis. Færdighedsmål: Den studerende kan - anvende digitale medier, der indeholder legende, lærende, identitetsdannende og æstetiske aspekter; - analysere og vurdere anvendelsen af digitale medier i pædagogisk praksis og betydningen af digital dannelse for børn, unge og voksne; - tilrettelægge og lede mediepædagogiske processer samt begrunde didaktiske valg; - udvikle pædagogisk praksis ved hjælp af digitale medier 31

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 824 af 02/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. (Førstehjælp)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. (Førstehjælp) Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Førstehjælp) 1 I bekendtgørelse nr. 211 af 6. marts 2014 om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelser Pædagoguddannelsen i Odense

Modulbeskrivelser Pædagoguddannelsen i Odense Indhold Oversigt over moduler, ECTS samt eksamen/prøve... 2 Modulbeskrivelse modul 1... 3 Modulbeskrivelse modul 2... 5 Modulbeskrivelse modul 3... 7 Modulbeskrivelse modul 4... 9 Modulbeskrivelse modul

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Professionshøjskolen UCC STUDIEORDNING. Pædagoguddannelsen 2014

Professionshøjskolen UCC STUDIEORDNING. Pædagoguddannelsen 2014 2014 Professionshøjskolen UCC STUDIEORDNING Pædagoguddannelsen 2014 Studieordning, pædagoguddannelsen, UCC 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens struktur... 5 Struktur i pædagoguddannelsen 2014, UCC... 5

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2014/2015. Studieordning. Institutionsdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2014/2015. Studieordning. Institutionsdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2014/2015 Studieordning Institutionsdel Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Principper for tilrettelæggelsen af pædagoguddannelsen i UCN... 4 1.2. Lovgrundlag... 5 1.3. Prøvebestemmelser...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Til forsiden af retsinformation.dk BEK nr 211 af 06/03/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 08-03-2014 Uddannelses- og Forskningsministeriet Accession B20140021105 Entydig dokumentidentifikation CE000011

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 211 af 06/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 211 af 06/03/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 08-03-2014 Uddannelses- og Forskningsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1122 af 27/09/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Professionshøjskolen STUDIEORDNING. Justeret august 2016

Professionshøjskolen STUDIEORDNING. Justeret august 2016 2014 Professionshøjskolen UCC STUDIEORDNING Pædagoguddannelsen 2014 Justeret august 2016 Studieordning, pædagoguddannelsen, UCC Indhold 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens struktur... 5 Struktur i pædagoguddannelsen

Læs mere

Pædagoguddannelsen UCC Studieplan Specialiseringsdelen

Pædagoguddannelsen UCC Studieplan Specialiseringsdelen 2016 Pædagoguddannelsen UCC Studieplan Specialiseringsdelen Pædagoguddannelsen Professionshøjskolen UCC 2016-09-05 Studieplan Specialiseringsdel Indhold Uddannelsens opbygning i specialiseringsdelen...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikstedets navn

A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikstedets navn PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Institutionens navn: Adresse: VEDBYHOLM 8-10 Tlf.: adresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Institutionens navn: Adresse: VEDBYHOLM 8-10 Tlf.: adresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE

UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE UCSJ NY PÆDAGOGUDDANNELSE GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfaglighed 2014 Pædagogik, etik og dannelse Pædagogens rolle og relationer Udvikling, Læring og innovation + prøve Social intervention (+ prøve Pædagogens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, SKOLE- OG FRITIDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Bø. Kildespring

A. Beskrivelse af praktikstedet Bø. Kildespring PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 354 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: UK Gladsaxe Transformervej Søborg. Tlf.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: UK Gladsaxe Transformervej Søborg. Tlf. PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

STUDIEORDNING FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN VED UC SYDDANMARK

STUDIEORDNING FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN VED UC SYDDANMARK STUDIEORDNING FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN VED UC SYDDANMARK University College Syddanmark Godkendt studieordning 15.9. 2014 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Forord 10 Uddannelsens formål 11 Uddannelsens regelgrundlag 11

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta

Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta UDDANNELSESCENTER Marjatta-moduler Moduler i social- og specialpædagogik på Uddannelsescenter Marjatta Strandvejen 11, DK 47 3 University College Sjælland (UCSJ) og Uddannelsescenter Marjatta (UCM) har

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen

Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen Uddannelsesplan For 1. praktikperiode i Kulturbørnehuset Nordstjernen Pædagogisk praksis 1. praktikperiode Uddannelsesplanen tager udgangspunkt i kompetencemålene for praktikperioden. Der er angivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 211 af 06/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 23. oktober 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog BEK nr 211 af 06/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 43353411 E-mailadresse: Børnehuset Flinteby PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE GEORGS ÆSKE

PRAKTIKBESKRIVELSE GEORGS ÆSKE PRAKTIKBESKRIVELSE GEORGS ÆSKE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 1 PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Fokus vil i dag være på uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan Fokus vil i dag være på uddannelsesplan 2007 og 2014 Bekendtgørelse Kompetencer Videns og færdighedsmål Skabelon til praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: adresse: Fritids- og juniorklubben Filippa

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Tlf.: adresse: Fritids- og juniorklubben Filippa PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov

Vidensmål: Den studerende har viden om. det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov Uddannelsesplan for Modul 9 - Praktikperiode 2 - DTP Institutionens navn: Børnehaven Tusindfryd Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE A.

PRAKTIKBESKRIVELSE A. PRAKTIKBESKRIVELSE Områdeleder Daglig leder Praktikansvarlig Børnehusene Langebjerg Institutionens navn: A. Beskrivelse af praktikstedet Anette Westring Louise Frank Flemming Møller Henriksen flhe@fredensborg.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE OBS!!!! Når du får praktikplads i Nærum SFK, bliver du også en del af arbejdet i Nærum ungecenter, hvilket betyder faste aftenvagter. Du får altså mugligheden for at lære om to forskellige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Vuggestuen Manegen Adresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Nørregården. Institutionens navn: Adresse: Tunehøj 1

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Nørregården.  Institutionens navn: Adresse: Tunehøj 1 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Bring ideas to life VIA University College. Velkommen til dialogmøde om praktik i ny pædagoguddannelse.

Bring ideas to life VIA University College. Velkommen til dialogmøde om praktik i ny pædagoguddannelse. Bring ideas to life VIA University College Velkommen til dialogmøde om praktik i ny pædagoguddannelse. 1 Bring ideas to life VIA University College Dagsorden 15.30 17.30 - Velkomst og præsentation - Ny

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Generel for institutioner/børnehuse i Rudersdal kommune. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE Generel for institutioner/børnehuse i Rudersdal kommune. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Generel for institutioner/børnehuse i Rudersdal kommune Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere