Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 15, Skovvangsparken ORDENSREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 15, Skovvangsparken ORDENSREGLEMENT"

Transkript

1 Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 15, Skovvangsparken ORDENSREGLEMENT AF 23. APRIL 1999 (Revideret administrativt, september 2012)

2 Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af Indledning Dette reglement indeholder generelle bestemmelser om ordensregler i alle afdelinger i AAB. AABs bestyrelse er bemyndiget til, at ændre de generelle bestemmelser. De særlige bestemmelser for din boligafdeling findes til sidst i reglementet. Ordensreglementet erstatter tidligere vedtagne bestemmelser og ordensreglementer. Udlejers pligter I henhold til Lov om leje af almene boliger 80, skal AAB sikre, at der hersker god orden i ejendommen og om fornødent ophæve lejeforhold i de i 90, stk. 1, nr. 7-9 og 12, nævnte tilfælde. Afdelingens lokalinspektør og varmemester kan indberette overtrædelser af ordensreglementet. Lejers pligter Lejeren skal overholde ordensreglerne for den pågældende afdeling, og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede. Dette er ligeledes gældende for personer, lejeren har givet adgang til det lejede. Lejeren kan i henhold til 81 pålægges retsfølger efter 82, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen. Sanktioner ved overtrædelse af reglementet Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. Lov om leje af almene boliger 82, kan lejeren pålægges en af følgende retsfølger: 1) Lejeforholdet kan gøres betinget, således at der, hvis lejeren inden for 1 år efter afgørelsen overtræder nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at lejemålet kan opsiges eller ophæves. 2) Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik og orden, jf. 82, kan føre til, at lejeforholdet gøres betinget efter nr. 1, eller til, at lejemålet opsiges eller ophæves. Sager om pålæggelse af retsfølger indbringes for Beboerklagenævnet efter reglerne i Lov om leje af almene boliger kapitel 17. Klagevejledning Ønsker du at klage over en eller flere beboere i din afdeling, skal du sende en skriftlig klage til AAB. Klagen behandles herefter i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Hvis klagen er berettiget og der er tale om et førstegangstilfælde, sender boligforeningen en henstilling om, at den påtalte adfærd skal bringes til ophør. I støjsager anbefaler boligforeningen generel, at der er flere lejere der underskriver klagen, for at sikre, at der ikke er tale om nabostridigheder. Modtager boligforeningen flere klager over en beboer i en kortere tidsperiode efter første påmindelse, gives en alvorlig advarsel samt oplysning om, at sagen overgives til Beboerklagenævnet, hvis henstillingen ikke tages til efterretning

3 Afdelingsmødet har vedtaget dette ordensreglement i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når vi tager hensyn til hinanden. Ordensreglementet gælder som tillæg til lejekontrakten, og det anbefales, at man gennemlæser reglementet og efterlever det. Reglementet er udformet som en opslagsliste, idet de omhandlede emner er anført i alfabetisk rækkefølge. Det er derfor let at finde frem til netop det, man i en given situation ønsker at få kendskab til. Beboerne bedes være opmærksom på, at afdelingen på et afdelingsmøde kan have vedtaget ændringer eller tilføjelser til dette ordensreglement. Hvis det er tilfældet, vil disse ændrede regler blive udleveret ved indflytning i afdelingen. Affald Af hygiejniske grunde skal alt affald, der kastes i affaldsskakt eller spande, være pakket ind i lukkede affaldsposer. Glas, skarpe ting, aviser, papkasser og større affald skal afleveres på de anviste steder. Større ting som møbler eller andet, der skal fjernes, kan man få kørt væk af renholdningsselskabet. I etageejendomme træffes aftale med ejendomsfunktionæren om placering og afhentning af sådanne effekter. Altaner Altaner skal holdes rene for at undgå tilstopning af afløb med vandskade til følge. Altaner må vaskes, men ikke spules. Det er tilladt at anbringe altankasser på den indvendige side af altanen. Markiser og solsejl må kun opsættes efter afdelingsbestyrelsens anvisning. Det er ikke tilladt at opsætte foderbræt og lignende uden for vinduer og altaner. Opstilling og henstilling af genstande samt tøjtørring på altaner skal foretages på en sådan måde, at synet heraf ikke virker generende for naboer og genboer. Tæpperystning fra altaner er ikke tilladt. Brandaltaner må ikke benyttes til ophold og opbevaring af genstande. Maling af altaner er kun tilladt, hvor disse er inddækket med skydevinduer. I afdelinger med kollektiv el-måling er det ikke tilladt at opsætte varmeelementer på altanerne. Antenner Hvor der er installeret fællesantenneanlæg for radio og TV, må tilslutning kun ske med originale antennestik og kabler. Der må ikke opsættes radioamatør- eller parabolantenne uden speciel, skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Antenner, der er til gene for andre beboere, kan forlanges fjernet. Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Husk at éngangsbleer, vat, køkkenrulle og lignende aldrig må kastes i toiletkummen. Utætheder i installationerne skal omgående meldes til ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen. Af hensyn til natteroen må der ikke bades mellem kl og I afdelinger, der har fælles baderum, må disse ikke benyttes i tiden fra kl til

4 Til rengøring af badekar, håndvask og toilet må kun anvendes skånsomme og aldrig slibende eller ætsende rengøringsmidler. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.v. Sådanne ting må ikke henstilles i kældergange, trappegange og på andre steder, hvor den almindelige færdsel inden for afdelingens område foregår, men henvises til de pladser og rum, der er indrettet hertil. Genstande, der er henstillet i strid med disse regler, fjernes. Boldspil og leg Børns leg eller ophold i trappeopgange, elevatorer, kælderrum og kælder gange er ikke tilladt. Leg med bue og pil, luftbøsser og lignende må ikke finde sted på afdelingens område. Boldspil må kun finde sted på de anviste pladser. Af hensyn til øvrige beboere må forældre nøje overvåge, at støj fra børns leg, både i lejligheden og udendørs, ikke bliver for voldsom. Dette gælder især om aftenen. Boremaskiner m.v. Brugen af boremaskine og lignende værktøj må kun ske på hverdage mellem kl og og lørdage mellem kl og kl På søn- og helligdage må boremaskine og lignende ikke benyttes. Campingvogne m.v. Campingvogne og trailere må kun parkeres i afdelingen, hvis der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med klargøring må campingvogne dog henstilles i max. 48 timer. Cykelrum Der må kun opbevares cykler, knallerter og barnevogne i cykelrummet. Døre Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Alle aflåselige døre skal låses efter brugen. Branddøre må aldrig blokeres. Pulterrumsdøre skal altid være låst. El- og rørinstallationer Beboerne må ikke foretage ændringer eller indgreb i lejlighedens installationer, og eventuelle fejl skal omgående meldes til ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen. Der må ikke etableres el-varme i lejligheder med kollektiv måling

5 Erhvervsmæssig virksomhed Uden boligforeningens skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra boligen samt fra andre lejede lokaler. Falck Boligforeningen har tegnet abonnement hos Falck. Ordningen er nærmere beskrevet i udleverede Falck-folder. Erhvervslejemål og institutioner er ikke dækket af AAB s falckabonnement. Fodring af fugle og dyr Af hensyn til bl.a. rottefaren er opsætning af foderbræt og fodring af f.eks. vildkatte ikke tilladt. Forsikringer Samtlige afdelinger er omfattet af fælles forsikringer, som dækker brand, ansvar og bygningsbeskadigelse. Afdelingerne tegner normalt ikke sanitets- og glasforsikring, idet afdelingen dækker udgiften til håndvask, toiletkumme og vinduesglas, hvis uheldet er ude for dig eller dine børn. Men hvis uheldet sker uden for lejligheden, er ansvaret dit, men under normale forhold vil en sådan skade blive dækket af din familieansvarsforsikring. Vandskade på indbo som følge af fx. rør- eller radiatorsprængning er ikke dækket af afdelingens forsikring, men dækkes almindeligvis af en familieforsikring. Vægbeklædninger, gulvbelægninger og skabe m.v. i kældre er ikke dækket af boligforeningens forsikring. Opstår der en skade, bør det straks meldes til ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen og dit for sikringsselskab. Fremleje Beboeren har ret til at fremleje det lejede efter reglerne herom i lejeloven. Beboeren har ret til at fremleje højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum til beboelse, når det samlede antal personer, der herefter kommer til at bo i lejligheden, ikke overstiger antallet af beboelsesrum. Beboeren har også ret til at fremleje hele lejligheden, dog kun i indtil 2 år og kun under forudsætning af, at beboerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Ved hel eller delvis fremleje er det beboerens pligt at meddele boligforeningen, til hvem fremleje finder sted og vilkårene her for. Overtrædelse af reglerne medfører opsigelse af beboeren. Garager og carporte Garager og carporte udlejes til parkering af indregistrerede motor køretøjer og må ikke anvendes til andre formål. Snerydning påhviler lejeren af garagen eller carporten

6 Hobbyrum I afdelinger, hvor der stilles hobbyrum til rådighed, er rummene under brugernes beskyttelse, og man er forpligtet til at overholde det ophængte reglement eller de af afdelingsbestyrelsen/fritidsklubben vedtagne regler. Husdyr Det er ikke tilladt at holde hund, kat, krybdyr og slanger i afdelingen. Forbud mod at holde husdyr omfatter også dyr som tages i pleje. Kælder- og pulterrum Kælder- og pulterrum må ikke indrettes til beboelse, og overnatning i rummene må ikke finde sted. Kælder- og pulterrum skal altid holdes aflåsede, også selv om rummene ikke benyttes. Ligeledes skal vinduer være lukkede. Fryser og lignende må ikke opstilles i rummene. Køleskabe, komfurer og andre installationer i lejligheden For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør beboeren sætte sig ind i brugsanvisninger for disse. I tvivlstilfælde vil ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen være behjælpelig. Normal drift og vedligeholdelse af de af afdelingen installerede hvidevarer m.v. afholdes af afdelingen, men beboeren betaler for skader, som måtte skyldes forkert brug og misligholdelse. Alle uregelmæssigheder skal straks meldes til ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen. Lys på trappe og i kælder Lyskontakter må ikke blokeres. Fejl og uregelmæssigheder meldes til ejendomsfunktionæren. Maskiner Symaskiner og andre maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et støjdæmpende underlag. Se under Boremaskiner. Musik Benyttelse af radio, video, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboer. I de sene aftentimer bør der vises særligt hensyn til naboer ved at skrue ned, så beboere, der ønsker nattero, ikke forstyrres. I særlige tilfælde ved fester og lignende bør det sikres, at naboerne er indforstået med "støj". Navneskilte Hvor navneskilte er opsat må ingen anden type anvendes. Hold altid navneskiltet ajourført. Ekstra bogstaver kan fås hos ejendomsfunktionæren

7 Nøgler Boligforeningen har gennem sit abonnement med Falck en nøgleserviceordning. Ordningen er nærmere beskrevet i udleverede Falck-folder. Opslagstavler Opslagstavlerne må kun anvendes til afdelingens og fritidsklubbernes meddelelser. Opvaske- og vaskemaskiner Installation af opvaske- og vaskemaskiner i etageejendomme må kun ske efter indhentet tilladelse fra boligforeningen. Eventuel installation må kun udføres af autoriseret installatør. Parkering, cykling og motorkørsel Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet udenfor de etablerede parkeringspladser. Busser, trailere, last- og campingvogne samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på afdelingens parkeringspladser. Al cykling og motorkørsel på gangstier samt parkering på brandveje er naturligvis forbudt. Se under Campingvogne. Pulterrum Se under kælder- og pulterrum. Skadedyr Hvis der observeres skadedyr (fx. rotter, kakerlakker og lignende), bedes dette omgående meddelt ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen. Skiltning Opsætning af skilte og reklamer må kun ske efter skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Trappevask Trappevask udføres af rengøringsfirma. Udluftning For at undgå emdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, skal der sørges for effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Det sker bedst ved at åbne for gennemtræk i nogle få minutter flere gange om dagen. Når der luftes ud, bør der lukkes for varmen samtidig. Udluftningsventiler i køkken og toilet må ikke tilstoppes

8 Vandsenge Af hensyn til bygningskonstruktioner må vandsenge kun opstilles efter indhentning af tilladelse i boligforeningen. I alle tilfælde hæfter beboeren for skader m.v., der er opstået som følge af vandsenge. Vaskerier Ved benyttelse af afdelingens vaskerier skal de opsatte brugsanvisninger følges nøje. Vaskerierne er beregnet for beboerne og ikke til vask for familie og venner. I tilfælde af fejl ved maskinerne, bedes dette meddelt ejendomsfunktionæren. Bliver vasketøj ødelagt i de af afdelingen opstillede maskiner, vil der kun kunne forventes erstatning, hvis afdelingen har forsømt at reparere maskinen. Hvis f.eks. termostaten svigter og tøjet bliver ødelagt, betragtes dette som hændeligt uheld og der ydes ikke erstatning. Ændringer Boligforeningens bestyrelse er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedligeholdelses-, moderniserings- og ordensreglerne som måtte blive nødvendige i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, eller som måtte blive forlangt af Boligministeriet

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 61, Skovkollegiet ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 61, Skovkollegiet ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 61, Skovkollegiet ORDENSREGLEMENT Juni 2008 (revideret administrativt oktober 2013) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 25, Klostervangen ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 25, Klostervangen ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 25, Klostervangen ORDENSREGLEMENT AF 12. APRIL 2000 (Revideret administrativt, februar 2012) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT AF 18. APRIL 2004 (Revideret adm. juli 2011) Ordensreglementet gælder som tillæg til lejekontrakten, og det anbefales, at man gennemlæser

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 64, Ved skoven ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 64, Ved skoven ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 64, Ved skoven ORDENSREGLEMENT Marts 2012 Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning Dette reglement indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 38, Sandkåsparken ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 38, Sandkåsparken ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 38, Sandkåsparken ORDENSREGLEMENT AF 11. APRIL 1997 (Revideret administrativt, oktober 2014) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning

Læs mere

AF 18. MAJ 2001 (Rev. Adm. maj 2013)

AF 18. MAJ 2001 (Rev. Adm. maj 2013) Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 2 Nordre Bydel l ORDENSREGLEMENT AF 18. MAJ 2001 (Rev. Adm. maj 2013) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning Dette reglement

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 12, Riisvangen II ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 12, Riisvangen II ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 12, Riisvangen II ORDENSREGLEMENT AF 14. MARTS 1997 (Revideret administrativt, maj 2013) - 1 - Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 28, Rundhøj ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 28, Rundhøj ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 28, Rundhøj ORDENSREGLEMENT AF 2. MAJ 2003 (Revideret administrativt, februar 2012) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 75, Havnen ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 75, Havnen ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 75, Havnen ORDENSREGLEMENT (oktober 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE: ORDENSREGLEMENT... s. 2 Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 32, Bethesdavej ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 32, Bethesdavej ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 32, Bethesdavej ORDENSREGLEMENT AF 23. APRIL 2004 (Revideret administrativt, juli 2012) - 2 - Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT AF 18. APRIL 2004 (Revideret adm. oktober 2014) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning Dette

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 18, Vorrevangen II ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 18, Vorrevangen II ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 18, Vorrevangen II ORDENSREGLEMENT AF 11. APRIL 1997 (Revideret administrativt, maj 2013) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 11, Riisvangen I ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 11, Riisvangen I ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 11, Riisvangen I ORDENSREGLEMENT AF 11. APRIL 2003 (Rev. administrativt, september 2014) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 1, Villabyen Skovbakken ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 1, Villabyen Skovbakken ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 1, Villabyen Skovbakken ORDENSREGLEMENT AF 24. MARTS 2000 (Revideret administrativt, december 2011) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 75, Havnen ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 75, Havnen ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 75, Havnen ORDENSREGLEMENT (januar 2017) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning Dette reglement indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 60, Frederiksbjerg-Bo ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 60, Frederiksbjerg-Bo ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 60, Frederiksbjerg-Bo ORDENSREGLEMENT AF 21. APRIL 2006 (revideret administrativt februar 2012) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 72, Nygade ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 72, Nygade ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 72, Nygade ORDENSREGLEMENT AF 8. APRIL 1997 (Revideret administrativt, august 2012) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning

Læs mere

AF 18. MAJ 2001 (Rev. efter afdelingsmødet afholdt den 20. maj 2016)

AF 18. MAJ 2001 (Rev. efter afdelingsmødet afholdt den 20. maj 2016) 0 Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 2 Nordre Bydel l ORDENSREGLEMENT AF 18. MAJ 2001 (Rev. efter afdelingsmødet afholdt den 20. maj 2016) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 65, Æblelunden ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 65, Æblelunden ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 65, Æblelunden ORDENSREGLEMENT (Godkendt af FU december 2013) Oktober 2014 Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009 Indledning Dette reglement

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING. Illerupvej 2-42 Fyrkatvej 2 16 Skrydstrupvej 11 19

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING. Illerupvej 2-42 Fyrkatvej 2 16 Skrydstrupvej 11 19 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Ordensreglement. for. Afd. 9 - Hedetoften 31-71 og 32-34. Bomiva. Sallings Gård 16, 7800 Skive

Ordensreglement. for. Afd. 9 - Hedetoften 31-71 og 32-34. Bomiva. Sallings Gård 16, 7800 Skive Ordensreglement for Afd. 9 - Hedetoften 31-71 og 32-34 Bomiva Sallings Gård 16, 7800 Skive Ordensreglement - et led i bestræbelserne for af skabe et godt boligmiljø Bomivas øverste myndighed, bestyrelsen,

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING Afd. 8 MARSELISGÅRDEN I ORDENSREGLEMENT

ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING Afd. 8 MARSELISGÅRDEN I ORDENSREGLEMENT ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING Afd. 8 MARSELISGÅRDEN I ORDENSREGLEMENT af 28. april 2006 (revideret efter afdelingsmøde afholdt den 3. maj 2017 samt administrative ændringer samt administrative ændringer

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 11. Neptunvej 40-72

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 11. Neptunvej 40-72 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 210 - Fredbovej Godkendt på afdelingsmøde den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 260 Skolestien mfl. Godkendt på afdelingsmødet den 12.11.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Affald... 2 Antenner...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 12. Neptunvej 74-82, 91-101

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 12. Neptunvej 74-82, 91-101 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 30 RUNDHØJ ALLÉ 76A-76H Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLER FOR AFD. 11

ORDENSREGLER FOR AFD. 11 ORDENSREGLER FOR AFD. 11 SKOVVANGSVEJ OG NORDRE RINGGADE Vi skal være her alle sammen Til beboerne i afd. 11 I en boligafdeling som vores, hvor vi lever tæt sammen, er vi mere eller mindre afhængige af

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmøde den 31.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne... 3 Maskiner...

Læs mere

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 14 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 014 - Elmegaarden Godkendt på afdelingsmøde den 26.09.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 024 Valdemarsvej/ Thyrasvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. BRANDDØRE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 BRANDDØRE... 3 FODRING AF

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 11 NEPTUNVEJ 40-72

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 11 NEPTUNVEJ 40-72 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 11 NEPTUNVEJ 40-72 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 016 - Sjællandsparken Godkendt på afdelingsmøde den 16.08.2016 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler. 3 Affald... 3 Altaner og altankasser.. 3 Barnevogne, cykler,

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 020 - Knudsvej Godkendt på afdelingsmøde den 16.08.2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Affald... 2 Beplantninger... 2 Fællesarealer...

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 84

Ordensreglement for afdeling 84 Ordensreglement for afdeling 84 Indhold Bad og toilet... 3 Frostvejr m.v.... 3 Maskiner... 3 Støj... 3 Udluftning... 4 Husdyr... 4 Vandhaner og toiletter... 4 Vinduer og døre... 4 Ændringer af lejligheden...

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ungdomsboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Normalhusorden for afdeling 21 AAB Silkeborg - Et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø.

Normalhusorden for afdeling 21 AAB Silkeborg - Et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø. Normalhusorden for afdeling 21 AAB Silkeborg - Et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø. I en afdeling er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Antenner... 3 Tekniske installationer... 3 Bad - toilet... 3 Vandhaner - cisterner... 4 Vask - tørring... 4 Boremaskine... 4 Musik... 4 Altaner... 4

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 13 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 74, Nørregade/Nørreport ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 74, Nørregade/Nørreport ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 74, Nørregade/Nørreport ORDENSREGLEMENT AF 30. AUGUST 2000 (Revideret administrativt, oktober 2014) Lovgrundlag Lov om leje af almene boliger nr. 987 af 21.10.2009

Læs mere

Husorden Afdeling 33

Husorden Afdeling 33 Husorden Afdeling 33 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E

Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E BOLIGFORENINGEN Afdeling 9 Tavlekærsvej 98 A - E Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

Husorden for afdeling 11 A/B, AAB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for afdeling 11 A/B, AAB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for afdeling 11 A/B, AAB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I en afdeling er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Vi skal kunne fungere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Husorden 1-1013 Herlev Torv

Husorden 1-1013 Herlev Torv Husorden 1-1013 Herlev Torv Vedtaget den 3.marts.2003. Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden. For at skabe et godt

Læs mere

Husorden 1-6083 Poppelvænget

Husorden 1-6083 Poppelvænget Husorden 1-6083 Poppelvænget Revideret på afdelingsmødet den 13. september 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber For Fynshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere