Forslag til lokalplan nr. 828 Boligområde og område til offentlige formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 828 Boligområde og område til offentlige formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg"

Transkript

1 Den 12. oktober 2010 Forslag til lokalplan nr. 828 Boligområde og område til offentlige formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde, der omfatter matr. nr. 2a, 2f, 11a, 26a og 26d, del af vejareal mrk. h og 32d Lisbjerg, Århus Jorder samt alle parceller, der efter den 9. juni 2009 udstykkes i området. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 8 til Kommuneplan Århus Byråd har ligeledes godkendt tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 Lisbjerg, 1. etape - som er offentlig fremlagt i samme periode. Forslaget betyder: Området må anvendes til boligformål i form af etageboligbebyggelse med tilhørende friarealer og faciliteter. Forslaget kan ses på: Borgerservice på Rådhuset, Åby, Risskov, Viby Bibliotek og Hovedbiblioteket Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10, Århus, Trige Kombi-Bibliotek, Smedebroen 21, Trige og fra onsdag den 13. oktober 2010 til onsdag den 8. december Derefter vil kommunen tage endelig stilling til planen. I henhold til 4 i Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller mindre ændringer i gældende planer og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1 nr. 3. Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Århus Kommunes afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på til Klage skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse. Forslaget kan købes på: Borgerservice på Rådhuset, Åby, Risskov, Viby Bibliotek og Trige Kombi-Bibliotek for 60 kr. Deres mulighed: Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du sende dine bemærkninger til Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, senest den 8. december I offentlighedsfasen vil der i forbindelse med tillæg nr. 9 til Kommuneplan blive afholdt borgermøde den 17. november 2010 kl. 20 og workshop den 25. november 2010 kl. 17 på Lisbjerg Skole. VEND!

2 Lokalplanens indhold Delområde I er udlagt til boligformål i form af etagebebyggelse til helårsbebyggelse. Det kan tillades, at beboerne fra deres bolig driver virksomhed som almindeligvis kan udføres i boligområder f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions-, samt klubvirksomhed. Dog må det ikke give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde være til gene. Delområde II er udlagt til bygrønning, hovedsti og sivegade. Delområde III er udlagt til offentlige formål i form af plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter. Området vejbetjenes fra vej ifølge kort A-B. Den del af Lisbjergvej som ligger inden for lokalplanområdet nedlægges. Der kan opretholdes midlertidig forbindelse mellem Lisbjergvej og lokalplanområdets vejudlæg til fordelingsvej. I området skal der reserveres areal til parkeringsformål både for biler og cyklister. Parkeringspladser til boligbebyggelsen skal etableres i underjordiske parkeringsanlæg, dog kan der etableres max 5 parkeringspladser på terræn. I delområde I kan boligbebyggelse opføres med et etageantal fra 3 6 etager der svarer til 11,5m højde 20,0m højde. Mindre bebyggelse kan maksimalt opføres i 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 5,0m. Tage skal fremtræde som flade tage og taghældningen må ikke overstige 5 o. I delområde III fastlægges en ny detaillokalplan for dette område. Bebyggelse må dog højst opføres i 3 etager og 14 m højde. Område I skal opføres i et ensartet formsprog og materialevalg og med ensartede bygningsdetaljer. Blanke eller reflekterende tagmaterialer, herunder anlæg til indvinding af solenergi, må på grund af gener for omgivelserne ikke anvendes. Såfremt der etableres teknikhuse, elevator- og trappetårne o.l. skal disse udformes, så de indgår på en harmonisk måde i den samlede helhed. TV-antenner, herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm må højst rage 1,0m op over bygningens højeste punkt. Der skal inden for området etableres udendørs opholdsarealer, som modsvarer mindst 40% af boligetagearealet. Heri kan medregnes tagterrasser og altaner samt alle friarealer på terræn, som ikke er udlagt til vejareal eller anvendes til parkeringspladser og rampeanlæg. Opholdsarealerne kan udformes bymæssigt med belægning og inventar som torv eller plads. Fælles for opholdsarealerne gælder, at de skal have karakter af have-, opholds- eller legearealer. Der udlægges endvidere areal til fælles grønne friarealer. Langs vej og sti etableres træbeplantninger i form af alle plantninger langs sti mod grøn kile, og grupper af træplantninger mod bebyggelsen. Træarten skal være store træer, der kan opnå en højde på op til m. Der må ikke etableres fast hegn eller hegnsbeplantning inden for arealudlæg til færdsel og ophold. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i området. Den under 16. januar 1980 vedtagne lokalplan nr. 3 og lokalplan nr. 331 af 8. februar 1989 og lokalplan nr. 786 af 19 marts 2007 ophæves for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan. For lokalplanområdet som helhed er der fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan. Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde. Retsvirkningerne af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Bestemmelserne i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den pågældende dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensationen eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Med venlig hilsen Torben Simonsen

3 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde og område til offentligt formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg Indeholder Tillæg nr. 8 til Kommuneplan Forslag Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 35 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri August 2010

4 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej, 10 værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Risskov, Viby og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med: Årstiderne Arkitekter Papirfabrikken Silkeborg

5 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 828 Boligområde og område til offentligt formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen Retsvirkninger af lokalplanen Tillæg nr. 8 til Kommuneplan LOKALPLANKORT... Bilag Vedtagelsespåtegninger Lokalplan nr. 828

6 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold og beskrivelse af området Denne lokalplan gælder for et område beliggende sydvest for Lisbjerg Landsby. Lokalplanområdet er ca. 4,7 ha stort og beliggende i byzone. Ved planens udarbejdelse er området kommunalt ejet. Lokalplanområdet grænser mod nordøst op til Lisbjerg Landsbys gamle gårde og haveanlæg, og mod vest op til ubebyggede arealer, der ved lokalplanens udarbejdelse ligesom lokalplanområdet drives landbrugsmæssigt. Mod øst, sydøst for lokalplanområdet er Lisbjergskolen opført med tilhørende boldbaner og friarealer samt sognegårdsfaciliteter. Området er kuperet med terrænfald overvejende mod sydøst. Nærmest Lisbjerg Landsby er der en markant terrænformation i form af en høj. Inden for området er der en del ældre beplantning, blandt andet 2 af de karakteristiske levende hegn, der understreger den gamle stjerneudstykningsstruktur omkring Lisbjerg Landsby. Der er inden for lokalplanområdet 2 registrerede overpløjede gravhøje. Lokalplanen sikrer, at gravhøjenes placering markeres i terrænet. Strukturplan for byudviklingen i Lisbjerg 1. etape. Lokalplan nr. 828

7 3 Planens baggrund og mål Århus Byråd har med vedtagelsen af Kommuneplan 2001 udpeget et stort område ved Lisbjerg som det højest prioriterede byvækstområde i kommunen. Som 1. etape i realiseringen af byudviklingsplanen er udpeget et ca. 25 ha areal, der skal anvendes til centerformål, offentlige formål og boligformål. Århus Kommune udskrev i slutningen af 2005 en indbudt konkurrence, hvor en helhedsplan for centerområdet blev udbudt sammen med en konkurrence for den nye skole samt sognegårdsfaciliteter. Hovedformålet med helhedsplanen var at afklare en ny skoles placering i forhold til øvrige funktioner i centerområdet og resten af byen, samt at sikre integration mellem skole og andre funktioner i byen. Centerområdet i den nye bydel forventes at blive et knudepunkt for livet i Lisbjerg-området. Blandt 5 indkomne bud udpegede bedømmelseskomitéen i april 2006 et vinderprojekt, der var udarbejdet af MT Højgaard A/S i samarbejde med Arkitektfirmaet Kjær & Richter, Gruppen for By- og Landskabsplanlægning, Arkitektfirmaet Gorm Nielsen og Ingeniørfirmaet Bascon A/S. Vinderprojektets forslag til helhedsplan for centerområdet i Lisbjerg. Lokalplan nr. 828

8 4 Vinderprojektets hovedidé og indhold Konkurrenceforslagets overordnede idé er at skabe en by, der på én gang er en tæt by og en grøn by. Området tænkes fysisk udbygget omkring en tredelt kilestruktur, der er tilpasset den historiske stjerneudstykning omkring Lisbjerg. Udover den centralt placerede skole og sognegård med tilhørende skole- og kulturtorv, som skal udgøre bydelens omdrejningspunkt, foreslås etableret ca nye boliger, bebyggelse til butikker, kontorformål og liberale erhverv og offentlige formål. Foruden skolen foreslås det, at centerområdet omfatter plejeboliger, daginstitutioner og idræts- og kulturformål samt grønne områder. Byvækstområderne forudsættes vejbetjent fra en overordnet bygade, som igennem centerområdet foreslås udformet både hastighedsdæmpende og bymæssig. Vejbetjeningen af de enkelte bebyggelser i bydelen skal ikke foregå direkte fra bygaden, men fra nogle få hovedfordelingsveje og stamveje, der udformes som alléer. På tværs af bygaden foreslås etableret en sivegade med begrænset biltrafik, hvor kørslen skal foregå på fodgængeres og cyklisters præmisser. Sivegaden vil fungere som hovedsti til skolen og områdets børneinstitutioner, idræts- og legefaciliteter samt andre offentlige funktioner, der placeres langs med stien. Planens hovedtræk Nærværende lokalplan omfatter en del af helhedsplanens område og har til formål at muliggøre opførelsen af bydelens første boligetape umiddelbart nord og nordvest for skoleområdet. Modelfoto af nyt boligområde i Lisbjerg, der viser, hvordan området kan bebygges og indrettes. De fire karréer åbner sig op mod det offentlige område og skoleområdet mod syd. Lokalplan nr. 828

9 Lokalplan nr

10 6 Lokalplan nr. 828

11 7 Planerne for etageboligbebyggelsen er i lokalplanen let justeret, hvad angår etageantal og bygningshøjder. Desuden er bebyggelsesformen ændret fra karrébebyggelse til punkthusbebyggelse i den nordligste del af området, hvor boligområdet tilsluttes landsbyen. I øvrigt er konkurrenceforslagets intentioner i høj grad videreført, og den bearbejdede bebyggelsesplan for boligetapen med etagebebyggelse og dens friarealer danner grundlag for lokalplanen. Lokalplanområdet opdeles i 3 underområder: delområde I, som udlægges til etageboligbebyggelse, delområde II, som udlægges til skolesti og bygrønning og delområde III, som udlægges til offentlige formål. For delområde I og II udarbejdes detaljerede bestemmelser for fremtidig bebyggelse og anlæg, mens lokalplanen for delområde III udgør en rammelokalplan med meget få og overordnede bestemmelser, der ikke i sig selv kan danne retsgyldigt grundlag for bebyggelse og anlæg. På det tidspunkt, hvor lokalplanens delområde III ønskes anvendt og bebygget, skal der således udarbejdes en særskilt lokalplan for dette område. Delområde I Delområde I omfatter i sin helhed et areal på m 2. Delområdet opdeles i 4 storparceller. For hver af områdets storparceller med et anslået arealfradrag til rampeanlæg og parkering på terræn må bebyggelsesprocenten ikke overstige 140. I overensstemmelse hermed, udlægges der byggefelter for kommende etagebebyggelse, inden for hvilke der kan opføres et samlet bruttoetageareal på i alt m 2. Dette giver mulighed for etablering af boliger. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at boliger skal opføres som lavenergihuse. Storparceller Lokalplanens delområde I opdeles i 4 storparceller Ia, Ib, Ic og Id. Storparcel Ia omfatter den østligste del af bebyggelsen på 3 punkthuse og en hesteskoformet boligkarré, som forudsættes at dele vejadgang og rampe til de underjordiske parkeringsanlæg under bebyggelserne. Storparcel Ib, 1c og 1d omfatter hver især 1 hesteskoformet karrébebyggelse, som forudsættes vejbetjent med hver sin rampe til de tilhørende underjordiske parkeringsanlæg. Byggemulighederne fordeles med et konkret maksimalt bruttoetageareal, der kan opføres i hver storparcel: Inden for storparcel Ia kan opføres m 2 Inden for storparcel Ib kan opføres m 2 Inden for storparcel Ic kan opføres m 2 Inden for storparcel Id kan opføres m 2 Bebyggelsens udseende Boligbebyggelse skal opføres inden for fastlagte byggefelter: Karrébebyggelse skal opføres i aftrappede bygningshøjder og med et etageantal på 3, 4, 5 og 6 etager. Etageaftrapningerne fordeles således, at bebyggelsen bliver tættest og hø- Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 828

12 8 jest mod fordelingsvejen og lavest og mest åben mod delområde II og skoleområdet. Denne bebyggelsesform kan skabe en markant afgrænsning mod fordelingsvejen og en oplevelse af bymæssighed ved vejadgangene til området. Samtidig sikres en god overgang til den lavere bebyggelse i skoleområdet og det offentlige område syd og sydøst for delområde I. Mod nordøst opløses karréstrukturen til fordel for punkthusbebyggelse i 3, 4 og 5 etager, som skal sikre en god overgang til landsbybebyggelsens lille bygningsskala og mere tilfældige bygningsplacering. Bebyggelserne forudsættes opført i et formsprog og materialevalg, som skal være homogent for hver fysisk sammenhængende karrédel og for hvert punkthus. Der fastlægges bestemmelser om materialevalg, som skal bidrage til at sikre den kommende bebyggelse et gedigent præg og en god patinering. Delområde II Delområdet udlægges til byfælled, hovedsti og sivegade i overensstemmelse med den overordnede struktur- og trafikplanlægning for Lisbjerg-området. Delområde III Delområdet udlægges til offentligt formål i form af plejecenter m.v. Bortset fra bestemmelse om maksimal højde på 3 etager og 14 m højde fastlægges der ikke nærmere anvendelsesbestemmelser. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende for dette område. Bæredygtighed Ved udbygning af lokalplanområdet skal intentionerne fra Den Detaljerede Dispositionsplan om bæredygtighed på flere niveauer sikres videreført, bl.a. ved: - Krav om, at nybyggeri skal opføres som lavenergihuse klasse 1 efter bestemmelserne i Bygningsreglement Optimal placering af bebyggelsen i forhold til solorientering og ved tilpasning af bebyggelsen til terrænet. - Synliggørelse af afvanding med generel afledning af regnvand via åbne grøfter og render til regnvandssøer. - Sikring af historiske spor, herunder friholdelse og markering af gravhøje inden for området. Friarealer og beplantning Internt i karrébebyggelserne er der udlagt grønne friarealer tilknyttet boligerne i de enkelte karréer. Friarealerne mellem karrébebyggelserne forudsættes overvejende udstyret med en belægning, som signalerer bymæssighed og sikrer at arealerne kan bruges som færdsels- og opholdsarealer uden at nedslides. På de fælles færdsels- og opholdsarealer etableres områder for udeaktiviteter og leg. Desuden planlægges mindre ubefæstede haverum med trægrupper integreret i den sammenhængende belægningsflade mellem karrébebyggelserne. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 828

13 9 Umiddelbart syd for lokalplanområdet, er der via boligbebyggelsernes færdsels- og opholdsarealer, samt skolens boldbaneanlæg passage til store grønne friarealer med mulighed for leg og aktiviteter. For at sikre et tilstrækkeligt og velplaceret vejanlæg og hovedstianlæg fjernes de eksisterende hegnsbeplantninger i lokalplanområdet. Beplantning erstattes af en markant beplantning langs fordelingsvejen, som i princippet vil understrege stjerneudstykningens hegnsstruktur. Den nye beplantning udformes som en allé med enkeltstående træer. På sydsiden af vejen, hvor den kommende bebyggelse vil bidrage til at danne rummet omkring fordelingsvejen, suppleres med gruppevise trærækker mellem bebyggelsen og vejen. Mellem boligområdet og Lisbjerg Landsby planlægges etableret en offentlig grønning, en Byfælled, - et mødested, der krydses af bystien. For at markere dette mødested skulpturelt og for at skabe læ, etableres der grupper af omkransende ensartet lav buskbeplantning. Mod Lisbjerg afgrænses grønningen af eksisterende beplantning af større træer og buske der eventuelt kan suppleres. Veje og stier Lokalplanområdet trafikbetjenes fra en fordelingsvej med udgangspunkt i rundkørslen ved Lisbjerg Parkvej og med en linjeføring, der følger stjerneudstykningsstrukturen i området (som vist på kort side 26). Vejens forløb understreges med en ny allébeplantning langs en kommende sti mod den grønne kile. Den kommende bygade syd for centerområdet vil blive en af de overordnede trafikveje, som vil vejbetjene en stor del af det nye Lisbjerg byområde herunder lokalplanområdet. Indtil centerfunktionerne og bygaden med tilhørende fordelingsveje er anlagt, vil lokalplanområdet supplerende blive trafikbetjent via den eksisterende Lisbjergvej/Ølstedvej fra Lisbjerg. Lisbjergvej vil blive nedlagt inden for lokalplanens område i henhold til vejlovgivningen og forbindelsen mellem fordelingsvejen og Lisbjergvej vil blive nedlagt, når der ikke længere er behov for den. Principsnit af vejprofil Alléen (fordelingsvej). Fra fordelingsvejen sikres vejadgang til Lisbjergskolen sydvest for lokalplanområdet og vejadgang til de underjordiske parkeringsanlæg, som skal etableres under etageboligbebyggelserne i delområde I. Desuden udlægges der areal til en fremtidig vejadgang til det offentlige delområde III syd for etageboligbebyggelsen. I skel mellem skoleområdet og etageboligbebyggelsen i delområde I samt på sydsiden af det offentlige delområde III udlægges færdselsareal til en sivegade, der Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 828

14 10 udover at være hovedstrøget i centerområdet bl.a. skal fungere som skolesti. Jf. Den Detaljerede Dispositionsplan forløber sivegaden fra byfælleden mod syd forbi skolen og krydser bygaden i centerområdet ved en kommende letbanestation og fortsætter mod syd til landskabsparken. Etageboligbebyggelserne planlægges omgivet af sammenhængende befæstede færdsels- og opholdsarealer med bymæssig karakter, som foruden nogle få parkeringspladser på terræn kan rumme forskellige opholds- og aktivitetsmuligheder. Disse torvelignende arealer forudsættes etableret uden afgrænsende hegn og gives et ensartet præg, som kan binde områdets bebyggelser sammen og indbyde til samvær og kontakt med omverdenen. Via boligbebyggelsernes færdsels- og opholdsarealer bliver der uhindret passage fra fordelingsvejen til sivegaden, til skoleområdets faciliteter og til de kommende servicefunktioner i det offentlige område og derudover adgang til bystien, som omgiver Lisbjerg Landsby. Billeder fra Lisbjerg-området. Eksisterende forhold. Kig mod den kommende stamvej. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 828

15 11 Billeder fra Lisbjerg-området. Eksisterende forhold. Kig mod Lisbjergskolen. Billeder fra Lisbjerg-området. Eksisterende forhold. Udsigt over Århus-bugten. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 828

16 12 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål: at at at at at at at at lokalplanens delområde I anvendes til boligformål i form af etageboligbebyggelse med tilhørende friarealer og faciliteter, lokalplanens delområde II anvendes til bygrønning og skolesti / sivegade, lokalplanens delområde III anvendes til offentlige formål i form af institutioner for ældre, fastlægge bestemmelser for placering og anlæg af veje og stier, som er i overensstemmelse med den overordnede dispositionsplan for den kommende byudvikling i Lisbjerg, fastlægge bilparkering som underjordisk parkering, fastlægge bestemmelser for bebyggelsens placering og udformning, som kan skabe en arkitektonisk markant bebyggelse, fastlægge bestemmelser om træplantninger langs de overordnede veje og stier, og der oprettes en grundejerforening til varetagelse af fælles opgaver i lokalplanområdet. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet del af følgende matrikelnumre: 2a, 2f, 11a, 26a og 26d, samt del af vejarealer mrk. h og 32d, alle Lisbjerg, Århus Jorder, samt alle parceller, der efter den 9. juni 2009 udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I, II og III som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Delområde I er opdelt i 4 storparceller med betegnelserne Ia, Ib, Ic og Id. Se fodnote 1. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 828

17 13 Stk. 4. Der er landbrugspligt på alle ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, jf. stk. 1. ovenfor. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote 2. Matrikelkort mål 1:4000 Lokalplangrænse 2 Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med ejendommenes udstykning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 828

18 14 3. Anvendelse Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Delområdet er udlagt til boligformål i form af etagebebyggelse til helårsbeboelse. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan tillade, at beboerne fra deres boliger driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions-, samt klubvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde være til gene. Delområde II Stk. 3. Delområdet er udlagt til bygrønning, hovedsti og sivegade. Delområde III Stk. 4. Delområdet er udlagt til offentlige formål i form af plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter. Se fodnote 3. Fælles bestemmelser for lokalplanområdet Stk. 4. I området kan der endvidere placeres mindre bygninger til områdets tekniske forsyning efter godkendelse af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen. Sådanne bygninger må ikke placeres nærmere vejskel end 5 m. 4. Udstykning Stk. 1. Stk. 2. Delområde I skal udstykkes i overensstemmelse med den angivne opdeling i storparcellerne Ia, Ib, Ic og Id, - i princippet som vist på lokalplankortet. Yderligere matrikulær udstykning må kun finde sted efter godkendelse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 3 Lokalplanen udgør for område III en rammelokalplan og er dermed ikke byggeretsgivende. Den nærmere anvendelse vil blive fastlagt i en detaljeret lokalplan for området, som udarbejdes senere. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 828

19 15 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet vejbetjenes primært fra vej A-B og vejadgangene til lokalplanområdet skal i princippet foregå som angivet på lokalplankortet. Se fodnote 4. På lokalplankortet er med grå raster angivet de arealer, der er udlagt til: Vej A-B Vej C-D Vej E-F Vej G-H Sti i-j Sti j-k Sti k-l Vendeplads V 18 m 8 m 14 m 10 m 6 m 8 m 5 m mindst 18 x 18 m Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. I lokalplanområdet skal der sikres vendemulighed for busser og lastbiler (renovationsvogne, flyttebiler mv.). Den del af Lisbjergvej, som ligger inden for lokalplanområdet, nedlægges. Nedlæggelsen vil ske i henhold til vejlovgivningen. Der kan opretholdes midlertidig forbindelse mellem Lisbjergvej og lokalplanområdets vejudlæg til fordelingsvej A-B. Se fodnote 5. Delområde I og II Stk. 6. Udover de under 5, stk. 1 udlagte vejarealer udlægges areal til både færdsel og ophold, som angivet med særlig signatur på lokalplankortet. Parkeringspladser på terræn skal etableres inden for dette arealudlæg, men må ikke etableres mellem bebyggelsen og vej A-B. Stk. 7. I delområdet skal der reserveres areal til parkeringsformål både for biler og cyklister i overensstemmelse med Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune 4 Der skal være kørende mulighed til område III fra sivegaden (vej G-H), men vejadgangene skal godkendes i sammenhæng med en samlet plan over færdselsarealerne, som skal godkendes af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 5 Den del af Lisbjergvej, som ligger nord for lokalplanområdet, vil blive anvendt som midlertidig supplerende adgangsvej til lokalplanområdet, indtil områdets fordelingsvej er etableret med sit endelige forløb og de øvrige vejanlæg i 1. etape af Lisbjergs nye bydel også er etableret. I forbindelse med nedlæggelse af Lisbjergvej gennem lokalplanområdet, skal der sikres anden vejadgang til den del af Lisbjerg og/eller de ejendomme, der ligger syd for lokalplanområdet og som betjenes af denne del af Lisbjergvej. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 828

20 16 Stk. 8. Parkeringspladser til boligbebyggelsen skal etableres i underjordiske parkeringsanlæg og der kan inden for hver storparcel etableres en rampe til parkeringskælderen. Endvidere kan der inden for hver storparcel etableres maks. 5 parkeringspladser på terræn. Se fodnote 6. Delområde III Stk. 11. Delområdet vejbetjenes primært fra vej C-D. (Se i øvrigt fodnote 4, jf. 5 stk. 1.) 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Stk. 2 Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid gældende betingelser. Nybyggeri på storparcellerne skal opføres som lavenergihuse klasse 1 i henhold til Bygningsreglement Se fodnote Bebyggelsens omfang og placering m.m. Delområde I Stk.1. Ny bebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet viste byggefelter. Enkelte mindre bygningsdele, såsom ramper, balkoner, altaner, karnapper, trappeanlæg, halv- og støttemure og lignende må dog opføres uden for de angivne byggefelter. Cykelskure, depoter, klimaskærme, legehuse og lignende små bygninger kan opføres uden for byggefelterne efter godkendelse af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Stk. 2. Stk. 3. Kælder til bebyggelse, herunder parkeringskælder kan etableres inden for de viste byggefelter. Der må inden for storparcellerne i delområde I maksimalt opføres følgende bruttoetagearealer (se fodnote 8 ): Inden for storparcel Ia kan opføres m af disse parkeringspladser skal være egnede til handicapbiler med lift. 7 Da byggeri skal opføres som lavenergihuse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra 6, stk Fastlæggelsen af det bruttoetageareal, der maksimalt kan opføres indenfor den enkelte storparcel sikrer, at en bebyggelsesprocent på 140 ikke overskrides for område I som helhed med fradrag af et anslået areal til rampeanlæg og parkeringspladser på terræn. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 828

21 17 Inden for storparcel Ib kan opføres m 2 Inden for storparcel Ic kan opføres m 2 Inden for storparcel Id kan opføres m 2 Stk. 4. Stk. 5. Boligbebyggelse skal opføres med et etageantal fra 3 6 etager, i overensstemmelse med, hvad der er angivet med særlig signatur for det enkelte byggefelt på lokalplankortet. Inden for byggefelterne må bebyggelse opføres med følgende bygningshøjder målt i forhold til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til byggelovgivningen fastlagt niveauplan og til bebyggelsens højeste punkt (Se fodnote 9 ): 3 etager må maksimalt opføres i 11,5 m højde 4 etager må maksimalt opføres i 14,5 m højde 5 etager må maksimalt opføres i 17,5 m højde 6 etager må maksimalt opføres i 20,0 m højde Inden for byggefelterne kan ovenlys, ventilationshuse og mindre bygningsdele have en større højde end anført ovenfor, dog højst 1,4 m over de angivne bygningshøjder for det pågældende etageantal. Tekniske installationer på tage må højst have et areal svarende til 10 % af tagfladen og jf. 8, stk. 6. Stk. 6. Mindre bebyggelse jf. 7, stk. 1, 3. afsnit kan maksimalt opføres i 1 etage og med en maksimal bygningshøjde på 5,00 m målt fra et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til byggelovgivningen fastlagt niveauplan. Stk. 7. Stk. 8. Tage skal fremtræde som flade tage, og taghældningen må ikke overstige 5, bortset fra ovenlys, glasoverdækninger og lignende bygningsdele, der kan gives en anden taghældning. Der er udlagt en beskyttelseszone omkring eksisterende tracé for fjervarmeledning i 5 m bredde på hver side af ledningens midte, - i princippet som angivet på lokalplankortet. Inden for beskyttelseszonen må der ikke etableres nogen form for bebyggelse. Stk. 9. Til sikring af ovenstående bestemmelser må bebyggelse på storparcellerne Ia, Ib, Ic og storparcel Id kun ske på grundlag af en af Århus Kommune, Teknik og Miljø godkendt bebyggelsesplan. Se fodnote Udgangspunktet er byggekote 69, hvilket forudsætter, at der fjernes ca. 3 m af eksisterende terræn, på lokalplanområdets højeste punkt. 10 Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 828

22 18 Planen skal redegøre for: Opholdsarealernes placering og omfang. Vejadgang og tilkørsel til underjordisk parkeringsanlæg. Indretning og udformning af færdselsarealerne herunder bl.a. vejadgange, overjordisk parkering, vendemuligheder for større køretøjer. Tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Udlæg og indretning af arealer til cykelparkering svarende til retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune. Aktivitetsområder og -muligheder. Eksisterende og fremtidige terrænforhold. Befæstelser. Belysning og andet byinventar. Beplantning. Den indretningsmæssige og designmæssige sammenhæng med resten af friarealerne i delområde II. Se fodnote 11. Placering og udformning af grøfter og afvandingskanaler for synliggørelse og aktiv udnyttelse af regnvand. Delområde III Bestemmelser for delområde III fastlægges i en ny detaillokalplan for dette område. Stk. 10. Bebyggelse må højst opføres i 3 etager og 14 m højde. Se fodnote 12 Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 11. Terrænreguleringer må kun finde sted efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. 8. Bebyggelsens udseende Delområde I Stk. 1. Stk. 2. Fysisk sammenhængende boligbebyggelse skal opføres i et ensartet formsprog og materialevalg og med ensartede bygningsdetaljer. Facader skal overvejende fremstå med matte overflader i materialer som beton, puds, tegl eller natursten. 11 Planen skal sikre overensstemmelse i friarealernes indretning og design med hensyn til belysning, belægning og byinventar som armaturer, bænke, affaldsbeholdere o. lign. 12 Bestemmelsen skal sikre, at beboere i område I gøres bekendt med den fremtidige maksimale bygningshøjde i område III, selv om lokalplanen ikke er byggeretsgivende for område III. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 828

23 19 Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Mindre facade- og glaspartier, karnapper, balkoner o. lign. kan udføres i lette materialer og i beklædninger som zink, stål, kobber, naturligt vejrbestandigt træ, fiber- eller kompositmaterialer og glas. Tage skal fremtræde som flade tage, og taghældningen må ikke overstige 5. Tage skal beklædes med tagpap eller en tilsvarende sort eller grå membran. Blanke eller reflekterende tagmaterialer, herunder anlæg til indvinding af solenergi, må på grund af gener for omgivelserne ikke anvendes. Såfremt der på tage etableres teknikhuse, overdækninger, ventilation, elevator- og trappetårne og lignende skal disse udformes, så de indgår på en harmonisk måde i den samlede helhed. Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, der anbringes på bygninger, indgå i tagfladen eller ydervæggen på en måde, som er velintegreret i det arkitektoniske udtryk. Almindelige udendørs radio- og tv-antenner, herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm, må, hvis de anbringes på bygninger, højst rage 1,0 m op over disses højeste punkt. Se fodnote 13. Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning f.eks. antenner for radioamatører tillade opsætning af private antenneanlæg 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning Delområde I Stk. 1. Der skal inden for delområdet etableres udendørs opholdsarealer, som modsvarer mindst 40 % af boligetagearealet. Se fodnote 14. Til disse udeopholdsarealer kan medregnes tagterrasser og altaner samt alle friarealer på terræn, som ikke er udlagt til vejareal eller anvendes til parkeringspladser og rampeanlæg. 13 Fra 2009 udsendes der i Danmark ikke længere analoge signaler, hvorfor der med fordel kan etableres fælles anlæg for digital signalmodtagelse. Opsætning af synlige antenneanlæg for radioog tv-modtagelse vil blive overflødiggjort. 14 Opnåelse af udendørs opholdarealer, som udgør 40 % af boligernes bruttoetageareal, forudsætter, at en del af udeopholdsarealet etableres som altaner og taghaver. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 828

24 20 Opholdsarealerne kan udformes bymæssigt med belægning og inventar som torv eller plads. Fælles for opholdsarealerne gælder, at de skal have karakter af have-, opholds- eller legearealer. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5 Stk. 6. Stk. 7. Der udlægges areal til fælles grønne friarealer, - i princippet som angivet på lokalplankortet. For disse arealer gælder, at mindst 75 % skal være grønne, ubefæstede havearealer. Der udlægges areal til fælles færdsels- og opholdsarealer, - i princippet som angivet på lokalplankortet. For disse arealer gælder, at mindst 10 % skal være grønne ubefæstede havearealer med etableringsmulighed for træer. Inden for vejudlægget A-B skal der etableres 2 mindst 3,0 m brede ubefæstede rabatter med allébeplantning, hvor trærækken mellem boligbebyggelsens facade og fordelingsvejen etableres med mellemrum ud for vejtilslutningerne til boligbebyggelserne. Beplantningsprincippet er vist på illustrationsplanen side 5. Langs vej og sti etableres træbeplantninger i form af alléplantninger langs sti mod grøn kile, og grupper af træplantninger mod bebyggelsen. Træarten skal være store træer, eksempelvis eg, lind, spidsløn og platan, der kan opnå en højde på op til m. Der må ikke omkring eller inden for arealudlæg til færdsel og ophold, etableres fast hegn eller hegnsbeplantning, som skaber en fysisk hindring eller en oplevelsesmæssig barriere, der kan hindre fri passage, færdsel eller ophold på arealerne. Se fodnote 15 De markerede overpløjede gravhøje, som angivet på lokalplankortet, skal, hvor det er muligt, markeres i form af jordformationer i terræn, belægningsskift etc. Delområde II Stk. 8. Stk. 9. Udlæg og udformning af delområde II skal ske efter en samlet landskabsplan for Byfælleden, som er indeholdt i Grøn Kvalitetshåndbog for Lisbjerg. Der er deklareret en beskyttelseszone omkring eksisterende tracé for fjernvarmeledning i 2,5 m bredde på hver side af ledningens midte. Inden for denne beskyttelseszone må der ikke plantes træer og buske. 15 Bestemmelsen skal sikre, at boligbebyggelsens fælles færdsels- og opholdsarealer opfattes som let tilgængelige arealer, hvis kvaliteter og aktivitetsmuligheder bidrager til at fremme kontakt og samvær mellem beboere i såvel lokalplanområdet som i Lisbjerg-området som helhed. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 828

25 21 Anlæg af stiforløb i-j nærmere fjernvarmeledningens forløb end 2,5 m må kun ske efter forudgående aftale med det forsyningsselskab, som ejer ledningen samt Århus Kommune, Teknik og Miljø. Stk. 10. Stk. 11. Der må ikke ske terrænændringer nærmere end 5 m til større træer i afgrænsningen mod Lisbjerg Landsby, og nærmere end 3 m mod beplantninger til Lisbjergskolens område. De overordnede træplantningselementer skal opretholdes. Eventuelle ændringer skal ske i samråd med Århus Kommune, Natur og Miljø. 10. Støjforhold Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen og opholdsarealer ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis fra trafikstøj. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før: Den i 5, stk. 2. Vej G H og sti i-j er anlagt. Der efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs skøn er anlagt de veje, færdsels- og opholdsarealer samt parkeringspladser, som hører til den pågældende bygningsetape eller er af væsentlig betydning for den samlede plan. Se fodnote Grundejerforening Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet. Se fodnote Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan Stk. 1. Den under 16. januar 1980 af Århus Byråd vedtagne Lokalplan nr. 3 ophæves for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan. 16 Såfremt anlæg af friarealer, beplantning, veje mv. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagning af bebyggelserne, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give en dispensation fra bestemmelsen, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne indenfor en rimelig tid. 17 Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 828

26 22 Stk. 2. Den under 8. februar 1989 af Århus Byråd vedtagne Lokalplan nr. 331 ophæves for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan. Stk. 3. Den under 19. marts 2007 af Århus Byråd vedtagne Lokalplan nr. 786 ophæves for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan. Lokalplan nr. 828

27 23 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den Kommuneplan, som Byrådet har vedtaget. Nedenstående kort er et udsnit af Kommuneplanens rammekort for det aktuelle område, og lokalplanområdet er som vist beliggende i rammeområde BL og for en mindre del i rammeområde BL og OF. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen, bortset fra bestemmelse om bebyggelsesprocent og højder for område BL og en mindre ændring af grænsen mod rammeområde BL og OF. Udsnit af rammekort til Kommuneplan Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 828

28 24 I forbindelse med den samtidig gennemførte dispositionsplanlægning i form af forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 sker der, en ændring af rammebestemmelserne for den del af rammeområde BL, som lokalplanen omfatter, der fastlægger etageantallet til 6 og bebyggelsesomfanget svarende til en bebyggelsesprocent på 140. Der udskilles nye rammeområder i overensstemmelse hermed. Af lokalplantekniske grunde indeholder lokalplanen et tillæg til Kommuneplanen, hvori ændringerne er indarbejdet. Kommuneplantillæg nr. 8 er gengivet på side 34. Regionplan Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplandirektivet Regionplan 2005 for Århus Amt, der udpeger området som muligt byvækstområde. Dispositionsplanlægning Overordnet Dispositionsplan I Kommuneplan 2001 blev der udlagt ca. 550 ha nye rammeområder og perspektivarealer til byformål omkring Lisbjerg. For områderne vest og sydvest for Lisbjerg (første etape) er der siden udarbejdet en Overordnet dispositionsplan for et nyt byområde i Lisbjerg, som omfatter i alt ca. 250 ha. Denne plan blev vedtaget i 2006, som tillæg nr. 66 til Kommuneplan Illustration fra den overordnede dispositionsplan. Udarbejdelsen af den overordnede dispositionsplan for første etape har været styret af en byrådsbeslutning om, at en ny skole i Lisbjerg skulle stå klar til ibrugtag- Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 828

29 25 ning til skoleåret 2008/2009. På grund af denne tidsramme var hovedformålet med udarbejdelsen af dispositionsplanen at afgrænse et område til centerformål, hvor der udover skolen bl.a. kunne placeres den etageboligbebyggelse, som denne lokalplan omfatter. Dispositionsplanen skulle derudover fastsætte tracéerne for de overordnede veje og således sikre vejadgang til såvel centerområdets boligbebyggelser som skole- og institutionsområder. Detaljeret Dispositionsplan I første halvdel af 2006 blev der igangsat et planlægningsarbejde, der skal udmønte sig i en detaljeret planlægning for første etape af det nye byområde i Lisbjerg. Sideløbende med lokalplanforslaget offentliggøres således forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Lisbjerg første etape, der udgør Den Detaljerede Dispositionsplan for første udbygningsfase i Lisbjerg. Formålet med den detaljerede dispositionsplan er at viderebearbejde det grundlag, der er beskrevet i den overordnede dispositionsplan. I den detaljerede dispositionsplan skal mål og intentioner fra den overordnede dispositionsplan konkretiseres og den detailplanlægning, der har fundet sted inden for centerområdet, implementeres i den samlede plan. Dispositionsplanen udgør et selvstændigt planlægningsdokument, som behandles politisk og offentliggøres og vedtages sideløbende med lokalplanen. Ældre lokalplaner nr. 3, 331 og 786 Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan nr. 3, - Et byområde ved Lisbjerg 1. etape, endeligt vedtaget af Århus Byråd den 16. januar En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan nr. 331, - Lisbjerg Landsby, endeligt vedtaget af Århus Byråd den 8. februar Endvidere er en mindre del af lokalplanområdet omfattet af gældende Lokalplan nr. 786, - Område til offentlige formål Lisbjerg Skole m.v., Lisbjerg, endeligt vedtaget af Århus Byråd d. 19. marts Ved den offentlige bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 828 er Lokalplan nr. 3, 331 og 786 ophævet for området. Jf. også lokalplanens 13. Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet vil blive vejbetjent via en fordelingsvej, som tilsluttes den eksisterende rundkørsel ved Lisbjerg Parkvej. En ny vejforbindelse mellem Randersvej og denne rundkørsel en bygade - planlægges jf. dispositionsplanen for Lisbjerg etableret umiddelbart syd for lokalplanområdet. Denne bygade vil trafikalt set blive rygraden i det nye Lisbjerg og vil blive den væsentligste overordnede forbindelse for de nye områder i Lisbjerg mod Århus. Den planlagte letbane vil på længere sigt også komme til at forløbe på bygaden. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 828

30 26 Illustration visende den planlagte infrastruktur i Lisbjerg-områdets 1. etape (fra forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009) På sigt og når det planlagte område til center nord for bygaden bebygges, forventes fordelingsvejens udmunding i bygaden ændret til et firebenet kryds, som vil være beliggende sydøst for den eksisterende rundkørsel. Lokalplanen sikrer også, at stamvejen til Lisbjergskolen forlænges frem til lokalplanområdets fordelingsvej. Langs fordelingsvejen vil der blive anlagt cykelstier. I byfælleden nordøst for lokalplanområdet er der planlagt en hovedsti, som vil være et væsentligt bindeled for de lette trafikanter, dels mellem de nye bykiler og dels mellem det gamle og det nye Lisbjerg. Lokalplanen sikrer muligheden for at etablere den del af hovedstien, som forløber gennem lokalplanområdet. Denne sti vil sammen med hovedstien / sivegaden mod Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 828

31 27 skolen blive vigtige skoleveje, hvorfor der ved udformningen og indretningen af disse stier skal tages ekstra hensyn til trafiksikkerheden. Med hensyn til parkering anlægges der bil- og cykelparkeringspladser i henhold til Retningslinier for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune, dvs. 1 bilparkeringsplads for hver etagebolig, dog kun ½ bilparkeringsplads, hvis boligens areal er mindre end 50 m², og 2 cykelparkeringspladser pr. bolig. Det er endvidere intentionen, at parkeringsanlæg i størst muligt omfang integreres i bebyggelsen og i mindst muligt omfang optager areal i terræn. Samtidig skal parkeringen primært etableres som større samlede anlæg. Naturbeskyttelsesinteresser Lokalplanområdet berøres ikke af forhold, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Arkæologiske forhold Området for centerområde i Lisbjerg er blevet undersøgt ved arkæologiske prøveudgravninger i I selve det aktuelle område blev der ikke gjort arkæologiske fund, som afstedkom yderligere arkæologiske udgravninger. Der er inden for området registreret 2 overpløjede gravhøje, hvis omtrentlige placering er angivet på lokalplankortet. Gravhøjenes placering skal markeres i terrænet, på belægninger m.v. Dette skal ske efter principper, som fastlægges i den overordnede landskabsplan for den nye bydel. Skulle der på området dukke et enestående forhistorisk materiale op, f.eks. en grav, der kan ligge helt isoleret fra andet fundmateriale, skal museet underrettes, og museet vil straks vurdere dette. En evt. udgravning vil være afsluttet inden for 2 uger efter anmeldelse. De direkte udgifter til de arkæologiske udgravninger er uden udgift for bygherre/grundejer. Yderligere oplysninger om de arkæologiske forhold samt anmeldelse af fund skal ske til Moesgård Museum, Moesgård, 8270 Højbjerg (tlf ). Århus Kommuneatlas Lokalplanområdet indgår ikke i kommuneatlassets beskrivelse af bevaringsværdige sammenhænge. Området er ubebygget, men støder mod nordvest op til gårdbebyggelser i Lisbjerg landsby. Lokalplanen sikrer en god overgang til den ældre landsbybebyggelse ved udlæg en del af en sammenhængende byfælled. Landbrugsloven Ifølge landbrugsloven skal ejendommene drives landbrugsmæssigt, indtil de tages i brug til det, lokalplanen åbner mulighed for. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 828

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde og område til offentlige formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg. November 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Boligområde og område til offentlige formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg. November 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 828 Boligområde og område til offentlige formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg November 2011 Lokalplan nr. 828 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Byplanafdelingen November

Læs mere

Boligområde og område til offentligt formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg. Indeholder Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009

Boligområde og område til offentligt formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg. Indeholder Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde og område til offentligt formål nord for Lisbjergskolen i Lisbjerg Indeholder Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009 828 Forslag Statistikområde/distrikt nr.: 05.10

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Den 22. september 2009 Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum

Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Den 4. december 2007 Forslag til lokalplan nr. 829 Udvidelse af ARoS Aarhus Kunstmuseum Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001

Forslag. Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Udvidelse af ARoS Aarhus kunstmuseum Indeholder tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001 829 Silkeborgvej Vesterbrogade Forslag Thorvaldsensgade Carl Blochs Gade Åboulevarden Vester

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere