Tilsyn Tilsynsførende: Faglig konsulent Martin Rasmussen og faglig konsulent Mette Zierau Kudsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn Tilsynsførende: Faglig konsulent Martin Rasmussen og faglig konsulent Mette Zierau Kudsk"

Transkript

1 J.nr.08/13607 Sagsbehandler: Mette Kudsk Dato: 4. december 2008 Tilbuddets navn: Grønnebæk Tilsyn 2008 Anmeldt tilsyn foretaget den 17. november 2008 Tilsynsførende: Faglig konsulent Martin Rasmussen og faglig konsulent Mette Zierau Kudsk Tilsynets samlede vurdering Det er tilsynets vurdering, at Grønnebæk er et veldrevet tilbud der er i en dynamisk proces, hvor ledelsen gør et stort arbejde for at efterkomme ønsker, behov og krav dels fra personalet og fra Regionen. Der er et engageret personale som løfter opgaverne med stor ansvarlighed, selv om vilkårene ikke altid er optimale på grund af f.eks. manglende vikarer i perioder. Der har været en turbulent periode på en af afdelingerne med stor personaleudskiftning, og denne situation er blevet håndteret på en måde, så brugerne er kommet godt igennem den og så fokus nu er blevet rettet ind på ledelsesstrukturen i tilbuddet. Sideløbende er der fokus på udviklingsområder der udvikler og kvalificerer tilbuddet i forhold til de skiftende opgaver og udfordringer der er på Grønnebæk. Der har kørt et projekt sundt, sjovt, samvær i 2008 og i 2009 er der bevilget penge fra udviklingspuljen til at uddanne og kvalificere personale i seksualproblematikken. Der er gode fysiske rammer på Grønnebæk, Fuglemajgård og aktivitetshuset, som tilsynet har besøgt. Fra brugerside fremgår det ret klart, hvad man som ung beboer på Grønnebæk skal lære at forholde sig til, og hvordan man bliver støttet af personalet. Der er en fin balance mellem selv- og medbestemmelse ifølge beskrivelsen af, hvordan hverdagene forløber. Anbefalinger til kvalitetssikring og -udvikling: Tilsynet anbefaler, at der indføres en procedure, hvor det synliggøres for personalet, hvor ledelsen befinder sig i dagligdagen, så de kan oplyse personer der henvender sig udefra om, hvornår lederne kan træffes. Tilsynet anbefaler, at proceduren med introduktion til nyt personale genopfriskes i de enkelte afdelinger. Der foreligger omfattende materiale om regler og retningslinier for arbejdet på Gønnebæk, og der er aftaler om rollefordeling i forhold til afdelingslederne og mentorerne. Der er tilsyneladende uklarhed i personalegruppen om, hvor ansvaret ligger i forhold til introduktion af nyansat personale.

2 Eventuelle bemærkninger, som ikke er indarbejdet: Fra forstanderen: Ingen. Fra driftschefen: Ingen. Fremsendelsesbemærkning til driftschefen: Rapporten fremsendes under henvisning til ovenstående anbefalinger. I bedes træffe aftale med forstanderen om anbefalingerne. Den 21. januar 2009, JFB. Eventuelle prioriteringer ved tilsynet: Evt. særlige fokuspunkter: Værdigrundlaget for Grønnebæk. Pædagogisk koncept Personaleuddannelse Evt. særlig prioritering ved tilsynets gennemførelse: Ingen. Deltagere ved tilsynet: Forstander, stedfortræder, en bruger, tre fra personalet. 1. Målgruppe og beboersammensætning

3 Målgruppe antal pladser tilbuddets indhold: Grønnebæk er bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne der har en dom, og til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne der har særlige behov. Der er 24 pladser, fordelt på 3 afdelinger, og der er 15 dagtilbudspladser. Grønnebæks formål er at tilbyde et varieret socialpædagogisk bo- og beskæftigelsestilbud, hvor der med udgangspunkt i beboernes ressourcer og behov ydes en differentieret og fleksibel behandlings- og vejledningsindsats. Der arbejdes ud fra et værdigrundlag fra 25.august 1999, hvor der er fokus på tre områder: Livskvalitet, Selvforvaltning, Socialt fællesskab. Værdigrundlaget har ikke været taget op til revision, men er det fungerende grundlag. Aktuel beboer/bruger/elevsammensætning ændringer heri siden sidste tilsyn: Der er ikke sket ændringer i sammensætningen af beboere siden sidste tilsyn. Belægningsforhold, evt. venteliste: Der har været 5-6 henvendelser udefra men der har ikke været pladser. Der står ikke nogen på venteliste. På Engvej har der været en tom lejlighed, men der har ikke været en bruger, der matchede tilbuddet Tilsynets vurdering af tilbuddets indhold i forhold til målgruppe og aktuel beboersammensætning Det er tilsynets vurdering, at der er overensstemmelse mellem målgruppen og den aktuelle beboersammensætning. Det er en pædagogiske udfordring, når der i en bestemt brugergruppe skal implementeres en særforanstaltning, der stiller andre krav til personalet end de mere ordinære opgaver. 2. Pædagogisk praksis, brugerindflydelse og sundhedsmæssige forhold Pædagogisk koncept og metode: Der arbejdes med struktureret pædagogik med individuel anerkendende tilgang til det enkelte menneske

4 Hvordan omsættes pædagogiske mål og værdier i hverdagen: Der tages udgangspunkt i, at der er fokus på, at det er mennesker der kommer ind, mennesker der har fået en dom. Derfor lægges der værdi i, hvordan man omtaler dem. Ikke som domsfældte, men som personer, der fået en dom. Der arbejdes med anerkendende tilgang til beboerne og relationsopbygning. Da der tages individuelle hensyn til de enkelte beboere, er der mangfoldighed i måden pædagogikken praktiseres på. På en af afdelingerne er der en meget struktureret hverdag, da beboerne på denne afdeling er helt afhængige af en detaljeret struktureret planlægning. På de to andre afdelinger er der også struktur i hverdagen, og fælles for de tre afdelinger er den individuelle pædagogiske tilrettelæggelse af arbejdet med udgangspunkt i den enkelte beboers handleplan. Anvendelse af handleplaner/elevplaner i praksis: Når der kommer en ny beboer til Grønnebæk, foreligger der aldrig en kommunal handleplan. Teamet og afdelingslederen laver handleplanerne, beboerne inddrages og deltager i handleplanmøderne, hvis de ønsker det. Målet for arbejdet med handleplaner er, at beboerne skal føle ejerskab til den plan der er lagt for dem. Grønnebæk har haft sit eget handleplankoncept, som nu er ved at blive justeret ind og implementeret i forhold til Bosted Systemet. Handleplanen bliver evalueret mindst en gang om året og taget op i de respektive teams hver 3. måned. Alle medarbejdere skriver i Bosted Systemet, som er meget værdifuldt dels i udveksling af rapport og dels som dokumentation for, hvad og hvordan der arbejdes. Evt. udviklingsaktiviteter og projekter i det pædagogiske arbejde: Der har været et fællesprojekt med Bøgealle og Fuglekær. Projektet hed: Sundt, sjovt og samvær Det har på mange måder været meget givende både for brugernes bevidsthed om sund levevis men også som styrkelse af de sociale relationer og gensidig forståelse på tværs af de to tilbud. Det har også været givende for personalet som har været sammen med beboerne om et fællestema der ligger udover de daglige aktiviteter. Andet: Der har været ekstern konsulent til organisationsudvikling. Der er fastlagt ekstern sagssupervision ca 30 arbejdsdage fordelt på hele Grønnebæk Magtanvendelse Hvordan introduceres til reglerne om magtanvendelse? Der foreligger en skriftlig retningslinie for, hvordan magtanvendelse skal håndteres. Nye medarbejdere får gennemgået reglerne for magt. Personalet er bevet informeret om sagsgangen ved magtindberetning: At en indberetning går via afdelinglederen til lederen der videresender

5 den til regionen. Den bliver behandlet i regionen og der kommer svar tilbage til botilbuddet. Denne beskrivelse er endnu ikke, men vil blive indføjet til introduktionsmappen. Antal og arten af magtanvendelser siden sidste tilsyn: Der er ikke mange magtanvendelser, og det tilskrives pædagogikken og pædagogernes tilgang til beboerne. Der har været tildelt en enkelt beboer en del ekstraressourcer, hvilket har minimeret antallet af magtanvendelser. Der har været i alt 19 fastholdelser i 2008 Hvordan er magtanvendelserne fulgt op? Magtindberetningerne tages altid op og drøftes i de enkelte teams og på personalemøderne med henblik på, hvad der kan sættes ind med af pædagogiske tiltag der kan minimere magtanvendelserne. Magtanvendelserne registreres i Bosted, og det drøftes mellem sikkerhedsrepræsentanterne, hvad der er gjort, og om der er noget, der kan gøres anderledes. Vold beboerne/brugerne/eleverne imellem: Det hænder ikke så sjældent, at der forekommer verbale trusler og voldelige episoder mellem beboerne. Det er sommetider ubetydelige ting der kan sætte en bevægelse i gang, og det kan accelerere, så flere af beboerne bliver involveret og det udarter sig. Det kan ske, hvis en af beboerne bliver frustreret over udefrakommende uoverskuelige faktorer og derfor reagerer med en voldelig adfærd. Andet (Evt. politianmeldelser): Der har været et par politianmeldeslser på grund af vold beboerne imellem og mod personalet 2.2. Beboer/bruger/elevindflydelse og trivsel Hvorledes sikres med- og selvbestemmelse? Der afholdes formelle beboermøder søndag aften i afdelingerne - på den ene afdeling hver uge, på de to andre afdelinger hver anden uge. Beboerene opfordres og støttes i at deltage i møderne. De informeres om nye tiltag og hvad peronalet i øvrigt foreslår af aktiviteter. De, der kan, kommer med ideer til nye tiltag. Beboerne inddrages i det daglige arbejde i det omfang, de kan. Der tages udgangspunkt i de enkelte beboeres muligheder for styring af deres eget liv og hverdag. Beboerne er generelt meget aktive i den del af aktivitetstilbuddene der omhandler rejser, overlevelsestur i Skrydstrup, knallertudflugter, storbytur. Det er peronalets erfaring, at det kan være svært for nogle af beboerne at træffe valg. Det er en del af pædagogikken, at beboerne understøttes i at træffe valg og at komme med på nogle af turene, så de oplever dels at få oplevelser og dels at få succes gennem de valg, de har truffet. I oktober hvert år er der videofremvisning i salen af oplevelserne fra årets overlevelsestur

6 til Skrydstrup. Der kan også være videoshow ved andre lejligheder, f.eks. pårørendedag, så de pårørende gennem den visuelle oplevelse kan få indtryk af, hvad deres pårørende foretager sig af aktiviteter mens de er på Grønnebæk. Der arrangeres hvert år en tur til Gardasøen med de beboere der har mest brug for pædagogisk støtte. Der arrangeres hvert år en kulturtur med teater, museer, Tivoli for max. 4 personer til København. Der arrangeres hvert år en dagtur til Tivoli i København. Der er hjemmedage, hvor beboerne har mulighed for at være i dialog med en pædagog en til en. Der drøftes kost med beboerne på den måde, at der tales om, hvad der er sundt og godt at spise. Trivsel og tilfredshed med tilbuddet? Det er ledelsens indtryk, at der generelt er stor tilfredshed blandt beboerne med at bo på Grønnebæk. Der kan være beboere, der taler om, hvad de skal, når de kan flytte væk fra Grønnebæk, men samtidig viser erfaringen at beboerne gerne vil blive boende på tilbuddet. Interview med en af beboerne: Beboeren har boet på Grønnebæks afdeling Engvej i 2 år. Han har en dom på i alt 5 år. han synes, det er et rigtig godt sted at bo. Han fortæller om, hvordan der har været forvirring og uro på afdelingen på grund af mange personaleskift, og det kan beboerne ikke tåle. Så går det galt for dem, de bliver bange og reagerer hver på sin måde over det. Men nu er der orden i afdelingen igen. Der er kommet en fast struktur, og det er rigtig godt. Der er kommet fast personale som har styr på det. Man lærer daglige gøremål som at stå op til tiden, børste tænder, gå i bad, få mad, nå bussen, gøre rent og vaske tøj. Man lærer ting, som man skal kunne, når man engang kommer ud og skal klare sig selv. Det er godt at vide, at der er fast personale hele tiden. Man bliver hjulpet af personalet, hvis man har det svært. Specielt er det godt med udflugterne og aktiviteterne. Det har været sjovt og hyggeligt at være sammen med de andre i projekt " sjovt,sundt,samvær". Beboeren er hvert år på Sølundfestival, og det er det bedste, at man kan komme ud til den slags. Han beskriver, at der skal til at være noget mere samarbejde med Fuglemajgård, for det kan jo være, at der er beboere der, der kan være med til noget fælles, f.eks. i naturen. I sin fritid er han engageret med Face book, radioamatør bl.a. Han har familie, men der er ikke så meget kontakt udover med en storebror, han besøger Sundhedsmæssige forhold Hygiejne og rengøring: Personale og beboere gør rent sammen i lejlighederne. Fællesarealerne gøres rent af personalet. Administrationsbygningen gøres rent af firma ude fra. På Engvej er der en ugentlig rengøring af et firma ude fra. Tilsynet vurderer, at der er meget pænt og rent alle vegne både på selve Grønnebæk, på

7 Fuglemajgård og i aktivitetshuset. Medicinopbevaring /-instruks: Der foreligger en omfattende medicininstruks på Fuglemajgård. Planen er at den medicininstruks kommer til at gælde for hele Grønnebæk til erstatning for de nuværende. Det påtænkes at der skal ske en justering i forhold til Bosted. Det har betydet mange personaletimer væk fra brugerne, at der skal laves mange justeringer i forhold til de retningslinier, der kommer centralt fra regionen. Selve medicinhåndteringen ude på tilbuddet kontrolleres ikke ved dagens tilsyn. Evt. kostpolitik: Der er ikke en formuleret kostpolitik for hele Grønnebæk. Der arbejdes på en af afdelingerne med at udforme en kostpolitik. I dagligdagen arbejdes der med at sammensætte en fornuftig kost for de enkelte beboere, og det tilstræbes at beboerne inddrages i planlægning af deres egen kost og får en forståelse af, hvad sund kost er og betyder Samarbejde med forældre / pårørende Forældrebestyrelse / pårørenderåd: Der er inviteret til møde med pårørende i januar 2009 med henblik på afsøgning af ønsker og behov for fremtidigt pårørendesamarbejde. Opfølgning af sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd: Se ovenfor Forretningsgang vedr. brugernes økonomi Børn og unge: Procedure for udbetaling af lomme- og tøjpenge: Ikke relevant. Voksne: Procedure for håndtering af beboermidler: På afdelingerne bestyres beboernes økonomi efter individuelle skriftlige samarbejdsaftaler med

8 pædagogerne. De faste udgifter bestyres af personalet. Grønnebæk har i et tilfælde bedt en kommune om at administrere en beboers økonomi, da han ikke overholder sin samarbejdsaftale og trækker af sin konto, så der ikke er penge til alle de faste udgifter bl.a., apotekerudgifter, husleje og andre faste udgifter. Der arbejdes stadig med sagen Eksterne samarbejdsforhold Samarbejdet med region, kommuner og andre samarbejdsparter / myndigheder: Der er et godt samarbejde med regionens medarbejdere på det personlige plan, når man får kontakt med den relevante medarbejder i forhold til den opgave man har. Der er god servicering i løsning af sager i forhold til driften. Eksempelvis er der god juridisk service. Det opleves som en frustration, at der kommer så mange opgaver fra regionen. Mange af opgaverne er for abstrakte i deres udmeldinger til de kan behandles konkret. Der mangler koordinering af og bindeled mellem de udmeldte projekter og sammenhængen med den daglige drift ude på tilbuddet. Der stilles spørgsmål til, hvem i regionen der er tovholder og koordinator for de opgaver tilbuddet pålægges at udtale sig om. Personalet oplever, at der er blevet meget langt ind til regionen i forhold til de gamle amter. Der kendte personalet ofte de ansatte i amtsforvaltningen, og havde mere direkte kontakt. Det er svært at føle ejerskab til en region der virker så fjern fra dagligdagen. Det gør det også sværere at komme til at føle ejerskab at de projekter, der lægges ud til høring med henblik på senere implementering. Handleplansamarbejdet: Der foreligger ikke kommunale handleplaner, når brugerne kommer til tilbuddet. Der er et godt samarbejde med Vejen kommune som er bopælskommune om f.eks. særforanstaltninger, bevilling af fysioterapi o.lign. Kommunen deltager altid i handleplanmøderne på Grønnebæk Klager over tilbuddets ydelser og det pædagogiske indhold Hvilke mundtlige / skriftlige klager har der været siden sidste tilsyn, og hvordan er de håndteret?

9 Der har ikke været nogen klager Særlige problemstillinger F.eks. sidst godkendte undervisningsplan ved intern skole: Intet. F.eks. anvendelse af maskiner og materialer m.v. overholdelse af arbejdsmiljølov m.v. Intet Tilsynets vurdering af den pædagogiske praksis, tilfredshed og trivsel m.v. Den pædagogiske praksis hviler på etablering af en struktureret forudsigelig hverdag, hvor der er vægt på en anerkendende individuel tilgang til de enkelte beboere. Der udtrykkes brugertilfredshed med dagligdagen og aktiviteterne på Grønnebæk. Der udtrykkes også tilfredshed blandt personalet med at være ansat på Grønnebæk. Der er god konstruktiv stillingtagen til organisationen. 3. Personale og arbejdsmiljø Matcher personalenormeringen og personalets sammensætning de faglige mål (f.eks. vedrørende pleje, træning, beskæftigelse, fritid)? Det er ledelsens vurdering, at der er en rimelig personalenormering i forhold til opgaverne. Der er en særforanstaltning med ekstra personaleressourcer i forhold til en beboer, der har særlige pædagogiske behov. Der er stor villighed i personalegruppen til at tage efteruddannelse inden for de områder, hvor der mangler kompetencer. Der er blevet ansat en social - og sundhedshjælper på en af afdelingerne, fordi der var nogle specielle plejebehov. Der kan købes faglig bistand eksternt til vejledningsopgaver. Vikaranvendelse, omfang og procedure: Der er faste vikarer på de forskellige afdelinger, i alt 17 vikarer, men det kan være svært at

10 få vikarer, hvis der mangler dækning udover de faste vikarer. Der er ofte brug for at indkalde vikarer på alle tre afdelinger til dækning af personalets sygdom, kurser, temadage m.m.. Det har ikke været muligt at ansætte en fast vikar i forbindelse med at det faste personale skal ind og dække særprojektet Personaleudskiftning Antal fratrådte medarbejdere siden sidste tilsynsbesøg årsagen hertil? Der er fratrådt 8 medarbejdere siden december Der har været tale om medarbejdere der har søgt nye udfordringer, afsluttet vikariat, fyring på grund af sygdom 3.2. Sygefravær Sygefraværsstatistik: Fraværsprocenter for fast personale: Kompasrosen: 9,91 Fuglemajgård: 16,76 Engvej: 11,50 Fraværsprocenten er opgjort for hver enkelt enhed fra oktober 2007 til september Fuglemajgårds fraværsprocent er en del højere end de 2 andre afdelingers, hvilket skyldes fravær i forbindelse med barsel eller adoption. Ingen af de 3 afdelinger har haft fravær i forbindelse med arbejdsskade. Aktuelt antal langtidssyge: Ingen Sygefraværspolitik: Der foreligger en sygefraværspolitik, hvor formålet er, at Grønnebæk tilstræber at være en arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for at forebygge og afhjælpe sygefravær både af hensyn til den enkelte medarbejder og af hensyn til arbejdspladsen Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø, herunder vurdering af hjælpemidler og materiel: To beboere har hjælpemidler som kompensation for fysiske funktionsnedsættelser.

11 Psykisk arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøet er hårdt blandt andet på grund af meget vold, skrigen trusler om selvmord. Når der er ekstra belastning af den ene eller anden grund, hentes der ekstra personale ind, hvis det er muligt. Man kan også hjælpe hinanden fra den ene afdeling til den anden. Afdelingslederne træder til og har samtaler med personalet, i tilfælde, hvor der har været ekstra belastende situationer, og hvor tingene efterfølgende bliver gennemdrøftet. Der bliver skrevet i Bosted, så alle kan holde sig orienteret. Kompasrosen er et hårdt arbejdsmiljø med unge mænd der kan udøve voldsom adfærd. Personalet er generelt gode til at tage vare på hinanden. Hvis en af personalet har haft en voldsom oplevelse, sikres det, at vedkommende ikke afslutter en vagt uden der er talt med vedkommende. En kollega går aldrig fra arbejde uden at være afklaret på hændelsen. Der er ekstern supervision. Der er en ambulanceplan hvilket betyder, at en medarbejder har en fast kontaktperson en anden medarbejder eller et navngivent familiemedlem, der er parat til samtale. Grønnebæk er tilmeldt Falck Health care, hvor der kan gives akut krisehjælp. Anmeldte arbejdsskader og arten af disse siden sidste tilsyn: Der er ingen anmeldte arbejdsskader i perioden fra 1/10-07 til 1/10-08 Vold mod personale (omfang og type, evt. politianmeldelser): Ingen indberetninger Dato for sidste APV hvordan følges op? Januar Der følges op på de enkelte afdelinger ved afdelingslederne. Hvis der er mere komplekse problemstillinger, deltager forstanderen i opfølgningen, og hvis det ligger ud over de kompetencer, der allerede er til stede i huset, hentes hjælp ude fra. Arbejdstilsynsbesøg, evt. påbud: Der har været tilsyn ved Arbejdstilsynet i Der var ingen påbud men derimod smilende smiley. Politikker røg, vold, misbrug m.v.: Der foreligger skriftlige politikker om rygning og vold. Der er ikke spurgt ind til misbrugspolitik 3.4. Uddannelse og udvikling

12 Kompetenceudviklingsplaner: Det er holdningen i ledelsen, at alle kan søge kurser efter deres personlige ønsker og behov. Der er primært fokus på at bevilge kurser/temadage der kan relateres til arbejdet på Grønnebæk. Hver afdeling har en pulje til kurser, og derudover er der en central pulje for hele Grønnebæk som buffer. Særlige efteruddannelsestiltag: Der er søgt udviklingsmidler til seksulalkursus for medarbejderne. Der har været speciel uddannelse og fokus på: - sagssupervision - massagekursus - kurser om magt - medicinkurser - uddannelse for mennesker der arbejder med domsfældte under NDU MUS-samtaler: Form og hyppighed: Konceptet for kommende MUS-samtaler i 2009 skal drøftes på MED-udvalg. Der er forslag fra ledelsen om, at der afholdes en omfattende MUS-samtale hvert andet år og en opfølgende samtale i det andet år, startende i Supervision: Der er fast supervision af personalet. Der har været ledersupervision, og personalet oplyser, at det har været mærkbart i det daglige arbejde og samarbejde med ledelsen. Introduktionsforløb for nye medarbejdere: Der foreligger en skriftlig procedure for, hvordan nye medarbejdere skal introduceres til arbejdet på Grønnebæk. Der er forskellig ansvarsfordeling i forhold til opgaven med introduktion. Ansvaret er fordelt mellem den mentor, den nye medarbejder har, afdelingslederen og ledelsen. Der er afsat 5 dage til introduktion og en ny medarbejder er føl de første tre dage. Hvis der i nødstilfælde kun er vikarer på arbejde, holdes der møde med afdelingslederen. Som hovedregel skal der være en uddannet pædagog på arbejde. Hvis dette ikke er muligt skal afdelingslederen kontaktes. Personalet kan altid få kontakt med en leder. Personalet oplever, at introduktionen ikke er tilstrækkelig god. Nye medarbejdere kan komme lige ind i arbejdet uden ordentlig introduktion til værdigrundlag, regler og retningslinier. Der opleves uklarhed af, hvem der er ansvarlige for introduktionen. Andet:

13 3.5. MED arbejde Hvordan er strukturen? MED-udvalget mødes mindst fire gange om året. MED-udvalgets møder fastlægges for et år af gangen. Næstformænd er en valgt/udpeget personalerepræsentant. Formand og næstformand udarbejder i samarbejde dagsorden til møderne. Ledere er fødte medlemmer, personalerepræsentant vælges i ulige år, botilbuddets kontorassistent er sekretær. Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MED-udvalget? Det fremgår af referaterne, at der på hvert møde er et punkt der omhandler arbejdsmiljø med forskelligt dagordensindhold Tilsynets vurdering af personale- og arbejdsmiljøsituationen Vurderes personalenormeringen, personalets disponering, kvalifikationer og arbejdsforhold at matche de pædagogiske mål? Det er tilsynets vurdering, at personalenormeringen matcher beboersammensætningen under normale forhold. Der er ofte brug for vikarer i de forskellige afdelinger, og det kan være vanskeligt altid at mønstre vikarer. Specielt i forhold til det særprojekt, der er på en af afdelingerne. Der er fokus på, at personalet skal uddannes inden for de områder, hvor der kan være særlige behov. Det kan være en hård arbejdsplads på grund af omfanget af brugernes problemstillinger. Men der er nogle klare regler og holdninger til betydningen af, at personalet hjælper hinanden og tilbydes hjælp, hvis de udsættes for psykiske og fysiske belastninger i deres arbejde 4. Fysiske rammer Botilbuddet Grønnebæk består af 3 afdelinger, der alle er beliggende i Vejen Kommune på flg. adresser: Afdeling Kompasrosen, Mosevej 1A, 6630 Rødding Afdeling Fuglemajgård, Jels Skovvej 2, 6630 Rødding Afdeling Engvej, Rødding Engvej 10, 6630 Rødding

14 Herudover er der en administrationsbygning, der er beliggende på samme grund som Kompasrosen. Tilsynet fik en fremvisning af henholdsvis Kompasrosen og Fuglemajgård. Udendørs rammer: Kompasrosen er beliggende i landlige omgivelser og har gode og brugbare udenomsarealer, der fremstår pæne og velholdte. Fuglemajgård er beliggende meget naturskønt med smuk udsigt til mark og skov. Der er særdeles fine udenomsarealer der fremstår pæne og velholdte, og der er i øjeblikket kontakt med en anlægsgartner, der skal være med til at skabe opholdsrum på det udendørs areal. Beskrivelse af fællesarealer/værelser/lejligheder: Kompasrosen er et bo- og beskæftigelsestilbud opført i Beboerne har 2 værelses lejligheder på 35 m2 med eget bad og toilet. Derudover er der 2 fællesstuer, 2 køkkener, 2 bryggerser samt personalefaciliteter. Kompasrosen er arkitektonisk og indretningsmæssigt meget velegnet til den pågældende brugergruppe. Boligerne ligger i en halvcirkelformet bygning med fælles indgang samt personalekontorer ind mod gården, og de enkelte lejligheder med eget bad og toilet ud mod bagsiden af bygningen. Bygningerne understreger i fremtoning og indretning, at der er tænkt både på det sociale rum, og på beboernes muligheder for at trække sig tilbage i et privat og uforstyrret rum. Gange, stuer og køkkener fremstår hjemlige og ryddelige med beboernes kunst på væggene. Fuglemajgård er et bo- og beskæftigelsestilbud opført i Beboerne har 2 værelses lejligheder på henholdsvis 74 m2 og 81 m2 alle med eget bad og toilet. Derudover er der 3 fællesstuer, café, køkken, vaskerum samt diverse personalefaciliteter. Fuglemajgård er bygget i H-form, fremstår indvendigt i lyse og venlige farver og er indretningsmæssigt meget velegnet til den pågældende brugergruppe. Der er indledt et samarbejde med en kunstner, der sammen med beboere og personale skal udsmykke fællesarealerne på Fuglemajgård. Lejlighederne er indrettet individuelt alt efter beboernes ønsker og behov.

15 Dato og resultat af seneste bygningssyn: Der har ikke været byggesyn i 2008 Planlagte ombygninger: Der er ingen planlagte ombygninger. Dato for seneste beredskabsplan, brandsyn og brandøvelse og resultatet heraf: Der afholdes brandøvesle efter aftale med de enkelte afdelinger og brandchefen. Forstanderen har efterfølgende oplyst, at der har været brandøvelse på Kompasrosen i maj 2007, og på Fuglemajgård i 2008, medens datoen ikke er oplyst for Engvej. Levnedsmiddelkontrol seneste besøg og resultatet heraf: På en afdeling i 2008, hvor de fik en smilende smiley. Andet: ønske om personalefaciliteter på Engvej. Sagen ligger i bygningsafdelingen i regionen. Der vil blive taget stilling det fortsatte udbygnings, når der er taget stilling til Engvejs ejerskab Tilsynets vurdering af de fysiske rammer Er de fysiske rammer egnede? Er standarden tilfredsstillende? De fysiske rammer er særdeles velegnede til den nuværende beboergruppe, og standarden på afdelingerne er meget tilfredsstillende. Tilsynets vurdering er, at specielt Fuglemajgård giver mange muligheder for beboerne for at få et værdigt liv i hjemlige omgivelser. På Grønnebæk er lejlighederne meget velbeliggende i forhold til hinanden, med muligheder dels for privatliv men også for et socialt fællesskab. 5. Organisation, drift og forretningsgange Faktuelt: Pladsnormering: Bo Beskæftigelse/skole Hele Afdeling tilbuddet engvej fuglemajgård kompasrosen

16 Budgetramme Personalenormering 4,75 16,5 17,9 Personalekvotient Takst år Belægning (seneste måned) Evt. bemærkninger: 5.1. Økonomi Forbrugsprocent i forhold til det forventede: Ikke oplyst. Årsag til mer-/ mindreforbrug: Rammens størrelse / økonomistyring / andet? Se ovenfor. Evt. bemærkninger ved seneste revisionsbesøg: Ikke oplyst. Andet: Før tilsynet, bliver det oplyst, at der er berammet et møde mellem økonomiafdelingen og forstanderen, hvor økonomien på Grønnebæk skal drøftes. Af den grund er der i dette tilsyn ikke noteret noget om økonomien, som på det givne tidspunkt ikke er kendt for forstanderen endnu Ledelse og organisation Er ansvars- og kompetencefordelingen synlig for medarbejderne? Der udtrykkes behov for mere synlighed om ansvars- og kompetencefordelingen i forhold til specielle opgaver f.eks. TR-rollen og SR-rollen. Der er behov for bedre introduktion for nye medarbejedere af, hvad Grønnebæk er for et tilbud. Nye medarbejedere kan komme ud for at skulle hjælpe på andre afdelinger, så det betyder meget, at man er kendt med hele tilbuddet. Det fungerer godt, at der er tre forskellige afdelinger. Der arbejdes på, at der skal opleves fællesskab mellem personalet i afdelingerne med fælles arrangementer, temadage og sociale arrangementer. Der har været positiv udvikling og store forandringer inden for de seneste 5 år. Personalet oplever, at udviklingen bevæger sig i den rigtige retning. Der har været stor gavn af supervision for at samle personalet og skabe fællesskab i tilbuddene. På MED-møderne er der stor åbenhed, der bliver lyttet til personalet. Der er behov for en højere grad af informationsniveau ud i organisationen, f.eks. ved nyansættelser, om hvilke kurser personale i andre afdelinger har været på, om nye tiltrædelser og fratrædelser, om

17 udvælgelse af Sikkerhedsrepræsentanter. Personalet er fyldt op med de aktuelle tiltag med sagssupervision, specialprojektet " sjov,sund.samvær" og arbejdet i netværk for domsanbragte blandt andet. Den pædagogiske retningslinie på en af afdelingerne handler om en struktureret pædagogik med udgangspunkt i den anerkendende tilgang. Der arbejdes med beboernes selv- og medbestemmelse i det daglige arbejde, så beboerne har en oplevelse af medansvar for indholdet i deres eget liv i det omfang det er muligt. Der er altid individuel tilgang til beboerne, og der hentes specialhjælp ind til bestemte problemstillinger, hvis de mangler kompetencen i afdelingen. Der opleves frihed under ansvar men der bakkes altid op ledelsesmæssigt. Der er behov for at vide hvor ledelsen er i hverdagen - f.eks i form af et ajourført dagsskema/fælleskalender. evt. i BOSTED. Personalet oplever ofte at blive ringet op og ikke være i standt til at svare på, hvornår den leder der efterspørges kan træffes. Hvordan holder forstanderen sig informeret om kvaliteten af tilbuddets ydelser? Forstanderen kommer på anmeldte og uanmeldte besøg og deltager i personalemøder på afdelingerne. Han deltager i handlemøder, når det er muligt, læser Bosted, han deltager i MED-møderne og deltager i de sociale arrangementer. Personalet oplever, at forstanderen læser Bosted og holder sig orienteret om hvad der foregår. Han er bekendt med det daglige arbejde med beboerne. På MED-møder viser forstanderen, at han gør et stort arbejde for at være bindeled til regionen. Det opleves at forstanderen er opsøgende på afdelingerne og han deltager indimellem på p- møderne. Forstanderen holder sig orienteret gennem sikkerhedsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten.. Hvorledes kommunikeres regler og retningslinier? På MED-udvalgsmøder gennemgås aktuelle emner som fravær, til- og aftrædelser, og informationer generelt om driften. Alle i personalet er bekendt med stedets regler og retningslinier. Der er nedskrevne regler og retningslinier som er samlet i en mappe på kontoret. Det er afdelingsledernes ansvar at kommunikere værdigrundlag, regler og retningslinier ud til nye medarbejdere i de enkelte afdelinger. Der tildeles nye medarbejdere en mentor, som også har informationspligt. Der har været afholdt temadage om personalepolitikken og om ledelsespolitikken. Udviklingstendenser:

18 Der arbejdes aktivt med at ajourføre tilbuddet og implementere nye tiltag i forhold til de forventninger og krav der kommer fra regionen og i forhold til brugergruppen. Evt. planer for organisationsudvikling / særlige projekter: Der er bevilget udviklingspulje til uddannelse af personale til opkvalificering og varetagelse af seksualpolitikken på Grønnebæk 5.3. Tilsynets vurdering af de organisatoriske og driftsmæssige forhold Herunder evt. budgetproblemer og problemstillinger vedr. ledelse og organisering. Der er ved tilsynet ikke taget stilling til budgetspørgsmål da der er indkaldt til budgetmøde mellem forstander og økonomiafdelingen i Regionsyddanmark. Det er tilsynets vurdering, at der er en velfungerende organisering af ledelsesfunktionerne på Grønnebæk med de ledelsesniveauer der er dels i administrationen og dels ude i de enkelte afdelinger med afdelingsledelse og gruppeledere. 6. Evt. særlige tværgående fokuspunkter De fysiske rmmer Tilsynets vurdering: Der henvises til pkt. 4,1 om de fysiske rammer. 7. Interne tilsyn

19 Hvor mange interne tilsyn er aktuelt gennemført, og hvornår afsluttes gennemgangen? Oktober Rapporten ligger hos tilsynschefen i regionen. Hvem har deltaget i de interne tilsyn, og hvad er de væsentligste opfølgningspunkter? Afdelingsleder, forstander. Der er angivet følgende fokuspunkter som der skal udvikles på. Personalefaciliteter Handleplanmål og delmål. Personalekompetencer i vejledning/rådgivning omkring seksualproblematikker Der arbejdes kontinuerligt med omgangstone på p-møder og i supervision Tilsynets vurdering af de interne tilsyn Der er på det interne tilsyn sat fokus på at understøtte og udvide personalets kompetencer vedrørende seksualproblematikker. Der er fokus på løbende evaluering af omgangsformer, hvilket er med til at sikre et godt arbejdsmiljø for personalet og et godt sted at være for brugerne. 8. Kvalitetssikring og udvikling

20 Hvorledes er anbefalingerne fra seneste tilsynsrapport for henholdsvis anmeldt og uanmeldt tilsynsbesøg fulgt op? Der er taget initiativ til at invitere pårørende til møde med henblik på afklaring og afsøgning af, hvordan et pårørende samarbejde kan udbygges. I det uanmeldte tilsyn den 1. april 2008 anbefaledes at undersøge, om der er tilstrækkelig sammenhæng mellem handleplanernes målsætninger og dagbogsnotaterne Tilsynets vurdering af arbejdet med tilsynets tidligere anbefalinger: Forstanderen oplyser efterfølgende, at der er fulgt op på anbefalingen om at undersøge sammenhængen mellem målsætninger og dagbogsnotater. Tilsynet har ikke foretaget en nærmere vurdering heraf.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Tilsyn 2008. Tilsynsførende: Faglig konsulent Lena Nørregaard og ac-medarbejder Anne Sofie Knudsen

Tilsyn 2008. Tilsynsførende: Faglig konsulent Lena Nørregaard og ac-medarbejder Anne Sofie Knudsen J.nr. 08/5041 Sagsbehandler: Anne Sofie Knudsen Dato: 14. november 2008 Tilbuddets navn: Flydedokken Tilsyn 2008 Adresse: Vester Voldgade 19, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget: 14. november 2008

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Tilsyn Tilsynsførende: Socialfaglig konsulent Martin Rasmussen, socialfaglig konsulent Mitra Vatandoust.

Tilsyn Tilsynsførende: Socialfaglig konsulent Martin Rasmussen, socialfaglig konsulent Mitra Vatandoust. J.nr. 08/13899 Sagsbehandler: Martin Rasmussen Dato: 13.01 2009 Tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Teglgårdshuset Adresse: Middelfart, Teglgårdsparken 44. Anmeldt tilsyn foretaget den 16. december 2008 Tilsynsførende:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Rapport for anmeldt begrænset tilsyn på Grønnebæk den 17. december 2007

Rapport for anmeldt begrænset tilsyn på Grønnebæk den 17. december 2007 Rapport for anmeldt begrænset tilsyn på Grønnebæk den 17. december 2007 Tilsynsførende: Faglige konsulenter Kaj Johansen og Sofie Lodahl Bai, planlægger Marianne Schmidt Nikolajsen, Afdelingen for Handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009. Skovsbovej

Uanmeldt tilsyn 2009. Skovsbovej Region Syddanmark Den 2. november 2009. Socialområdet, j.nr. 09/13100 Uanmeldt tilsyn 2009 Skovsbovej Uanmeldt tilsyn foretaget den 28. oktober 2009 Tilsynsførende: Faglig konsulent, Mette Zierau Kudsk

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsyn Kort beskrivelse af tilbuddet / institutionen: Teglgårdshuset er et botilbud efter Servicelovens 107 og 108 og består af 3 afdelinger:

Tilsyn Kort beskrivelse af tilbuddet / institutionen: Teglgårdshuset er et botilbud efter Servicelovens 107 og 108 og består af 3 afdelinger: J.nr. 09/7740 Sagsbehandler: Lena Nørregaard Dato: 3. juni 2009. Tilsyn 2009 Tilbuddets navn: Teglgårdshuset Adresse: Teglgårdsparken 44, Middelfart Anmeldt tilsyn foretaget den 26. Maj 2009 Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Tilsyn Tilbuddets navn: Møllebakken, Møllebakkevej 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe

Tilsyn Tilbuddets navn: Møllebakken, Møllebakkevej 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe J.nr.08/6324 Sagsbehandler: MMA Dato: 03.07.08 Tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Møllebakken, Møllebakkevej 6, Sdr. Højrup, 5750 Ringe Anmeldt tilsyn foretaget tirsdag den 17. juni 2008 Tilsynsførende: Mette

Læs mere

Tilsyn Tilsynsførende: Faglig konsulent Mitra Vatandoust, faglig konsulent Mette Zierau Kudsk, social og specialafdelingen.

Tilsyn Tilsynsførende: Faglig konsulent Mitra Vatandoust, faglig konsulent Mette Zierau Kudsk, social og specialafdelingen. J.nr. 08/5251 Sagsbehandler: Mette Kudsk Dato: 2.december 2008 Tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Ungdomskollegiet. Adresse: Nymarksvej 215, 7000 Fredericia Anmeldt tilsyn foretaget den 13.11.2008 Tilsynsførende:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Tilsyn Tilsynsførende: Socialfaglig konsulent, Martin Rasmussen og AC-medarbejder Hege M. Ekberg. Kort beskrivelse af tilbuddet / institutionen:

Tilsyn Tilsynsførende: Socialfaglig konsulent, Martin Rasmussen og AC-medarbejder Hege M. Ekberg. Kort beskrivelse af tilbuddet / institutionen: J.nr.10/18895 Sagsbehandler: Hege M. Ekberg Dato: 11. januar 2012 Tilsyn 2012 Tilbuddets navn: Grønnebæk Adresse: Mosevej 1, 6630 Rødding Anmeldt tilsyn foretaget den 10. januar 2012 (Tilsynet er blevet

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN

Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN Region Syddanmark Socialområdet, j.nr. 09/2719 Den 14. december 2009 Uanmeldt tilsyn 2009 ÆBLEHAVEN Uanmeldt tilsyn foretaget den 1. december 2009. Tilsynsførende: Hege Margrethe Ekberg, ac-konsulent,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 2011på Sct. Thøgersgaard Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 2. november 20på Sct. Thøgersgaard I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Boligerne er velindrettede. Glade

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bo-og Naboskab

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo

Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens forpligtigelse

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2013

Uanmeldt tilsyn 2013 Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18895 Dato: 25. juni 2013 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. BOSTEDET HOLBERGHUS... 3 Resumé... 3 Bemærkninger

Læs mere

Tilsyn Medbestemmelse via diverse udvalg fungerer, medarbejderne oplever stor indflydelse på beslutningerne.

Tilsyn Medbestemmelse via diverse udvalg fungerer, medarbejderne oplever stor indflydelse på beslutningerne. J.nr. Sagsbehandler: Dato: Tilbuddets navn: Børnehusene Tilsyn 2008 Anmeldt tilsyn foretaget den 10. marts 2008 Tilsynsførende: Sofie Lodahl Bai og Marianne Schmidt Nikolajsen, Afdelingen for Handicap

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade. Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade Onsdag den 7. november 2012 fra kl. 10.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune

Læs mere

Tilsyn Tilsynsførende: Lone Christensen og Marianne Myllerup Albertsen

Tilsyn Tilsynsførende: Lone Christensen og Marianne Myllerup Albertsen J.nr. 08/8490 Sagsbehandler: LC og MMA Dato: 31-03-2008 Tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Kastaniely, Brahesvej 14, 5600 Faaborg Anmeldt tilsyn foretaget den 06-03-2008 Tilsynsførende: Lone Christensen og Marianne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården

Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn 2008 Holtegården Uanmeldt tilsyn foretaget den 29. oktober 2008 Tilsynsførende: Mitra Vatandoust og Gitte Jakobsen, socialfaglige konsulenter Holtegården er et socialpsykiatrisk tilbud

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/ på Områdecentret Stenhøj Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 22/10 2008 på Områdecentret Stenhøj Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009

Uanmeldt tilsyn 2009 Region Syddanmark Socialområdet Skovsbovej Botilbud Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Uanmeldt tilsyn 2009 Uanmeldt tilsyn foretaget den 30. april 2009 Tilsynsførende: Socialfaglige konsulenter Gitte Jakobsen

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2009 Bognæs Den 26. marts 2009

Uanmeldt tilsyn 2009 Bognæs Den 26. marts 2009 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Anne Sofie Krogh Knudsen Afdeling: Sekretariatet for det sociale område E-mail: Anne.Sofie.Krogh.Knudsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631053 Dato:

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010

Uanmeldt tilsyn 2010 Område: Det sociale område Afdeling: Handicap- og socialpsykiatriafdelingen Journal nr.: 10/7225 Dato: 16. juni 2010 Udarbejdet af: Jan Bolvinkel E-mail: Jan.Bolvinkel@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631059

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012

Uanmeldt tilsyn 2012 Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/18892 Dato 8.februar 2012 Udarbejdet af: Lena Nørregaard E-mail: lena.noerregaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 29201041 Uanmeldt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13.

Uanmeldt tilsyn Egely Den åbne afdeling Pugholmgård. J.nr. 08/7221. Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl til 13. J.nr. 08/7221 23. april 2008 Uanmeldt tilsyn 2008 Egely Den åbne afdeling Pugholmgård Uanmeldt tilsyn foretaget den 31. marts 2008, kl. 11.00 til 13.00 Tilsynsførende: Jette V. Pedersen og Anja Stokholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere