Silkeborg Kommune. Nyt boligområde øst for Oslovej LOKALPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Kommune. Nyt boligområde øst for Oslovej LOKALPLAN"

Transkript

1 Silkeborg Kommune Nyt boligområde øst for Oslovej LOKALPLAN

2 Lokalplan nr for et nyt boligområde Øst for Oslovej. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMAL OG INDHOLD.. 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMMDET.. 7 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 10 LOKALPLANEN: Afsnit 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier, parkering og byggelinier Teknisk Forvaltning Silkeborg Den 7. september Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger VEDTAGELSESPATEGNING KORTBILAG 1, tegning nr af 10. februar 1998 KORTBILAG 2, tegning nr af 10. februar 1998 rev. 7. sept KORTBILAG 3, tegning nr af 10. februar 1998 rev. 7. sept Til internt brug ved Silkeborg Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse (1992/KD ).

3 Redeggrelse 2 LOKALPLANENS FORMAL OG INDHOLD. Lokalplanen omfatter et område Øst for Oslovej og en del af landsbyen GØdvad. Lokalplanområdet fremgår af oversigtskortet til venstre. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er - at udlægge nyt areal til åben-lav boligbebyggelse, - at give mulighed for at opføre nogle få nye boliger i landsbyen GØdvad, - at fastlægge områdets hovedstruktur med veje, stier og grønne områder, - at fastlægge tilkørslen til det nye boligområde fra Oslovej og til landsbybebyggelsen fra den eksisterende GØdvad Bygade, og - at overføre lokalplanområdet til byzone. Eksisterende forhold. Lokalplanområdet består for størstedelens vedkommende af landbrugsarealer. Der er kun bebyggede arealer i landsbyen GØdvad. Lokalplanområdet ligger Øst for den nyeste del af Oslovej. GØdvad Bygade er i dag smal og har et slynget forløb gennem landsbyen. Det vil være uheldigt for landsbyen at lede en mere omfattende trafik igennem den. Derfor har der gennem flere år været planer om at forlægge vejen til en mere nordlig placering. Lokalplanområdet er højtbeliggende med udsigt i flere retninger. Landskabet er kuperet med skråninger mod GØdvad Bygade mod syd og dalen mod Øst. På dalsiden er der træbevoksning.

4 Redegørelse Anlæg af Oslovejs forlængelse Området er højtbeliggende med vid udsigt

5 Redegørelse 4 I landsbyen Gødvad er GØdvad Bygade for smal til en mere omfattende trafik Fremtidige forhold. Der kan bygges 46 nye boliger i lokalplanområdet. De skal udformes som å- ben-lav bebyggelse (parcelhuse). Vejadgang til boligerne skal ske dels fra den nyeste del af Oslovej, dels fra den eksisterende GØdvad Bygade. Der anlægges en ny vej nord om landsbyen GØdvad med det formål at lede trafikken uden om landsbyen. Dalen i den Østlige del af lokalplanområdet friholdes for bebyggelse. Der skal anlægges en hovedsti gennem dalen. Hovedstien får forbindelse til Dybkærskolen og Dybkærcentret i den e- ne ende og gymnasiet og Gudenå-dalen i den anden ende. Hovedparten af skovområdet skal bevares uændret.

6 STRUKTURPLAN FOR DET ØSTLIGE GØDVAD

7 dalen cykel- mod skal adgangsvej ogdalen der gangsti fra anlægges den Redegørelse 6 Udsigt kommende I en

8 RedegØrelse 7 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRADET. Kommuneplan. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområder 4286 og Lokalplanen omfatter ca. halvdelen af rammeområde 4286, som er planlagt til ca. 125 boliger. I kommuneplanen er landsbyen GØdvad omfattet af rammeområde 4233, der skal anvendes til offentlige formål. Det har dog ikke været hensigten, at selve landsbyen omdannes til offentlige formål. Kommuneplanens hidtidige rammer I tillæg nr. 2 til Kommuneplan flyttes grænsen mellem de 2 nævnte rammeområder, så landsbyen GØdvad overflyttes til rammeområde 4286 (boligområdet). Trafikplanlægning Vejadgang til det nye boligområde i lokalplanområdet skal ske fra den nye del af Oslovej. Boligerne i landsbyen GØdvad skal have vejadgang fra den eksisterende GØdvad Bygade. Når den nye GØdvad Bygade anlægges, vil landsbyen GØdvad slippe af med den gennemkørende trafik. Den nye vej vil forbinde Oslovej med Østre HØjmarksvej som det ses på side 5. Kommunepi anens fremtidige rammer. Hovedstien fra Dybkær-centret til landsbyen GØdvad og videre til gymnasiet og GØdvad Mælkevej skal ledes gennem en tunnel under Oslovej og en tunnel under den nye GØdvad Bygade. S tø j forhold. På Oslovej er ArsdØgntrafikken Trafikken forventes at blive en hel del større, når der opnås forbindelse mellem 0stre HØjmarksvej og Østre Ringvej, og GØdvad-området bliver udbygget. Der regnes i støjberegningen med en fremtidig ArsdØgntrafik på Der kræves i lokalplanen en støjvold langs Oslovej i varierende højde for at sikre et støjniveau i boligområdet på under 55 db(a).

9 RedegØrelse 8 På GØdvad Bygade er der en årsdøgntrafik på Der regnes med en fremtidig årsdøgntrafik på 4.000, når GØdvad-området er udbygget, og den nye GØdvad Bygade er anlagt. For at sikre et støjniveau på under 55 db(a) kræves i lokalplanen en støjvold i varierende højde langs den nye GØdvad Bygade. StØjvoldenes højde er afpasset et fremtidigt byggeri i en etage. Såfremt der bygges overetage på boligerne, skal overetagen støjisoleres, så det indvendige støjniveau ikke overstiger 30 db(a). Omfanget af støjisoleringen afhænger af afstanden til vejen. Kollektiv trafik. Det er planen, at der skal køre bus på Oslovej, når den er forlænget, og når der bliver bygget i området. Der vil sandsynligvis blive tale om en forlængelse af rute 9 Torvet - HØjskolen - Gymnasiet eller rute 15 Torvet - NØrreskov Bakke - Stockholmsvej. Der bliver anlagt busstoppesteder på Oslovej ved den fremtidige stitunnel under Oslovej. Varmeplan. I følge den kommunale varmeplan skal lokalplanområdet tilsluttes det kommunale fjernvarmenet. Derfor er der medtaget en lokalplanbestemmelse 9.1 om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er foretaget tilslutning til Silkeborg kommunale fjernvarmeforsyning. Spildevandsplan. Lokalplanområdet er ikke omfattet af spildevandsplanen. Området vil blive indarbejdet i den igangværende revision af spildevandsplanen. Ved kloakering kan det stilles som krav, at tagvand og vand fra befæstede arealer på private ejendomme nedsives. Der er i første omgang ikke planer om at etablere et regnvandsbassin i lokalplanområdet. Der findes allerede en mulighed for at etablere regnvandsbassin og eventuel rensning ved Gudenåen syd for GØdvad Mælkevej. Men hvis der

10 Redeggrelse 9 bliver behov for et forsinkelsesbassin kan det eventuelt etableres i dalen i den sydøstlige del af lokalplanområdet. Vandforsyning. Ny bebyggelse skal tilsluttes den kommunale vandforsyning. Affaldsplan. Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg Kommunes affaldsplan, hvorefter al affald skal bortskaffes i henhold til gældende regulativer. Der er medtaget en lokalplanbestemmelse 8.8 om placering og omfang af standplads til affaldsbeholdere. Økologisk vurdering StØrstedelen af lokalplanområdet skal anvendes til parcelhusbebyggelse. Dalen og dennes nære omgivelser skal ikke bebygges, men omdannes fra landbrugsareal til grønne opholdsarealer til brug for beboerne i området m. f1. Den overordnede cykel- og gangsti i området placeres i dalbunden, så man herfra kan opleve dalen med omgivende skov m.m. Det meste af skovbevoksningen på dalsiderne vil forblive urørt. StØjvoldene langs GØdvad Bygade og den nye del af Oslovej vil blive beplantet. Lokalplanens stier og den nemme adgang til kollektiv trafik giver mulighed for en minimal anvendelse af privatbil. MiljØforhold i Øvrigt. Der er ikke registreret kemikalieaffaldsdepoter i lokalplanområdet. Der er heller ikke registreret vandløb. Der er ikke registreret beskyttede naturtyper jfr. naturbeskyttelseslovens 3. Der er ikke registreret gravhøje i området.

11 Redegprelse 10 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER. Den kommunalt ejede skov er fredskov. Fredskoven og det meste af den privatejede skov skal bevares. Hele af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinie jfr. Naturbeskyttelseslovens Skov- og Naturstyrelsen har den 3. september 1998 meddelt, at man er indstillet på at ophæve skovbyggelinien inden for lokalplanområdet. Matr. nre. 8 a, 8 d, 10 a, 18 b, 21 b og 25 b GØdvad By, GØdvad er omfattet af landbrugspligt. Virkeliggorelsen af lokalplanen er derfor betinget af Jordbrugskommissionen for Arhus Amt's ophævelse af landbrugspligten i medfør af landbrugslovens 5 4. Arhus Amt har den 16. juni 1998 meddelt, at man ikke har indvendinger mod kommuneplantillæg og lokalplan.

12 Kommentarer Lokalplan 11 Lokalplan nr for et nyt boligområde Øst for Oslovej I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er - at udlægge nyt areal til åben-lav boligbebyggelse, - at give mulighed for at opføre nogle få nye boliger i landsbyen GØdvad, - at fastlægge områdets hovedstruktur med veje, stier og grønne områder, - at fastlægge tilkørslen til det nye boligområde fra Oslovej og til landsbyen GØdvad fra den eksisterende GØdvad Bygade, og - at overføre lokalplanområdet til byzone. 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1, tegning nr af 10. februar 1998 og omfatter matr. nr. 2 a, 18 d, 19 c, 21 b, 22 b, 24 a, 25 b og 27 b og del af matr. nr. 6 g, 8 a, 8 d, 8 p, 8 bc, 10 a,18 b og 29 GØdvad By, GØdvad samt alle parceller, der efter den 2. marts 1998 udstykkes fra ejendommene. 2.2 Med byrådets offentlige bekendtgqrelse af den vedtagne lokalplan overføres lokalområdet fra landzone til byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 På kortbilag 2, tegning nr af 10. februar 1998, rev. 7. sept. 1998, er en mindre del af lokalplanområdet skraveret. Området ligger på en del af matr. nr. 21 b og et vejareal, som skal nedlægges. Dette område udlægges til offentlige formål i forening med matr. nr. 22 f GØdvad By, GØdvad (overvejende institutioner med overordnet betydning).

13 Kommentarer Lokal pl an 12 Resten af lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål. 3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres energiforsyningsanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin m.m., når placering og udformning efter byrådets skøn i passende omfang tilpasses den omliggende bebyggelse og landskabet. 4. Udstykning ad. 4.1 Området, udlagt til offentlige formål, forudsættes udstykket i sammenhæng med området, omfattet af byplanvedtægt nr I området må ingen grund udstykkes med et areal mindre end 700 m2. Udstykning skal ske som angivet på vedhæftede kortbilag Veje, stier og parkering Veje og stier 5.1 Der nedlægges følgende vej med en beliggenhed som vist på kortbilag 2: ad. 5.1 Vej B-E nedlægges først i forbindelse med anlæg af en ny GØdvad Bygade. I den forbindelse kan anvendelsen af det eksisterende vejareal og en del af matr. nr. 21 b ændre anvendelse til off entl ige formål. Vejen B-E. Vejen nedlægges efter vejlovgivningens regler herom. 5.2 Der udlægges areal til følgende veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag 2: Vejen A-B-C-D i en bredde af 20 m. Vejen C-E en bredde af 10 m. Vejen F-G i en bredde af 8 m. Vejen G-H-I-K-G en bredde af 8 m. Vejen G-L-M-N en bredde af 8 m. Vejen L-O-P i en bredde af 8 m. Stien a-b-c-d-e-f i en bredde af 5 m. Stien b-g i en bredde af 5 m. Stien c-h i en bredde af 5 m. Stien d-i i en bredde af 5 m. Veje og stier udlægges og anlægges efter vejlovgivningens regler herom.

14 Kommentarer Lokalplan For enden af de to blinde veje skal der etableres vendemulighed for lastvogne. Vendepladser skal være på mindst 15 x 15 m. 5.4 Der må ikke etableres direkte adgang fra Oslovej og vejen A-B-C-D til ejendommene i området. Parkering 5.5 På den enkelte ejendom skal der anlægges 2 parkeringspladser pr. bolig. 5.6 I området, udlagt til offentlige formål, fastsættes parkeringskravet af byrådet under hensyntagen til bebyggelsens anvendelse. 5.7 I tidsrummet kl er det ikke tilladt at parkere følgende køretøjer på private grunde og de fælles op- hoiasareaier: - Biler med en tilladt ver kg. - Biler med et tilladt rer på over 8. - StØrre anhængere. 6. Bebyggelsens omfang totalvægt på o- antal passage- og placering 6.1 Der må kun opføres boliger på e- jendomme, udstykket til boligformål. P& hver ejendom må der kun opføres eller indrettes Qn bolig. ad. 6.2 På eksisterende grunde på m2 md opfqres etageareal pi3 op til 150 m2. ad 6.4 Såfremt der Ønskes yderligere terrænregulering, skal der søges om dispensation. 6.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Der pålægges en byggelinie på 2,5 m langs veje, fælles opholdsarealer og beplantningsbælter som vist på kortbilag Terrænregulering på f 0,5 m i forhold til naturligt terræn er tilladt. Herudover er terrænregulering ikke tilladt. Terrænregulering kan dog ske i forbindelse med etablering af veje, stier og støjafskærmning, som det fremgår af afsnittene 5 og 8.

15 Kommentarer Lokal pl an 14 ad Bygninger til boligformål må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. På stærkt skrånende terræn kan bygninger i stedet opføres i 1 etage med udnyttelig underetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en hajde, der o- verstiger 8,5 m over terræn. En etage med udnyttelig overetage Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 10" og 50". For garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan byrådet give tilladelse til en anden taghældning. 6.6 Der må ikke opføres bygninger i området, udlagt til offentlige formål. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden En etage med udnyttelig underetage ad. 7.2 Opsætning af solfangere kan være med til at nedsætte forbruget af fossile brændsler. Men placeringen må ikke skæmme området eller genere naboer og trafikanter ved blænding eller lignende. ad. 7.3 Byrådet vil kun give tilladelse til 1 antennemast til fællesantenne inden for lokalplanområdet. Alternativet til en f æ1 1 esantennemast er tilslutning til et stgrre fællesantenneanlæg. id 7.1 Ingen form for erhvervsmæssig skiltning og reklamering må finde sted. 7.2 Opsætning af solfangere må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7.3 Der skal etableres et fælles TVog radioantenneanlæg inden for lokalplanområdet. Fællesantenneanlægget skal godkendes af byrådet. Der må ikke opsættes individuelle udendørs antenner til TV- og radiomodtagning. Der kan dog opsættes parabolantenner og antenner til radioamatørvirksomhed, hvis antennerne ikke kan ses fra offentlig vej. ad. 8.1 Den del af skoven, der er fredskov, må desuden kun fjernes hvis Silkeborg Statsskovdistrikt giver tilladelse til det. Det drejer sig om den skov, der er offentligt ejet jfr. skovlovens s 4, stk. l. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Skov, der er angivet på kortbilag 2, må ikke fjernes. Eventuel foryngelse af skoven eller ændring til 1Øvskov kan kun ske, såfremt byrådet tillader det på baggrund af en plante- og plejeplan for hele skovområdet.

16 Kommentarer Lo kalplan Ubebyggede arealer, der ikke anvendes som vej eller parkeringsplads eller er udlagt som skov, skal anlægges som have, fælles opholdsareal, legeplads eller lignende. ad. 8.3 Byrådet kan tillade, at plantning udskydes til fgrstkommende for&/efterdr mod gkonomisk sikkerhedsstillelse. 8.3 Abent grønt område, beplantningsbælte, veje og stier skal anlægges som vist på kortbilag 2. Som led i byggemodningen skal ejeren anlægge veje, stier, fællesantenneanlæg, støjvolde, beplantningsbælter og åbne grønne områder m.v. efter en af byrådet godkendt plan vedrørende arealernes anvendelse, indretning, beplantning, udstyr, belysning og indhegning. Der skal samtidig godkendes en plejeplan for beplantningen for de første 5 år efter plantningen. 8.4 Der skal etableres støjvolde, hvor det er angivet pd kortbilag 2. HØjden på støjvolden er angivet på kortbilaget. HØjden er enten angivet i.f.t. naturligt terræn eller i.f.t. niveau på vejmidte. Mellem højdeangivelserne udregnes højden ved interpolation (højde i.f.t. afstand). Der henvises til bestemmelse 8.3 og På grunde til bebyggelse må træer, der er meget skyggegivende (kastanie, pil, poppel, elm, lind og lignende) ikke plantes i større omfang. Der må dog plantes enkeltstående meget skyggegivende traeer, såfremt de placeres mindst 10 m fra bebyggelse. 8.6 Hegn mod vej, sti, beplantningsbælter, skov, fælles opholdsarealer og naboskel skal etableres eller fremtræde som levende hegn. 8.7 StØrre både og uindregistrerede køretøjer og campingvogne må ikke opbevares pb de ubebyggede arealer. 8.8 Ved hver bolig skal der udlægges areal til indretning af plads til affaldsbeholdere og genanvendeligt affald. Der henvises i Øvrigt til det gældende regulativ for affaldsområdet, hvor bl.a. krav til standplads og adgangsvej er angivet.

17 Kommentarer Lokal pl an Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet Silkeborg Kommunale fjernvarmeforsyning. 9.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er foretaget tilslutning til et fællesantenneanlæg som angivet i bestemmelse 7.3. ad. 9.3 Se bemærkningerne til Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før de ubebyggede arealer er anlagt, jfr. bestemmelse 8.3. Såfremt området ikke byggemodnes under Qt, skal der til hver udbygningsetape være anlagt en efter byrådets skøn passende afgrænset del af de ubebyggede arealer. 9.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret støjafskærmning med beplantning som angivet i bestemmelserne 8.3 og Ny bebyggelse med beboelse i tagetagen må kun tages i brug, hvis det kan godtgøres, at tagetagen vil være tilstrækkelig støjisoleret, eller at støjen på stedet vil blive så lav, at der ikke vil opstå stajproblemer. Der henvises til redegbrelsen om støjforhold. 10. Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere inden for lokalplanområdet Øst for Oslovej og nord for vej A-B-C-D. Grundejerforeningen oprettes senest, når byrådet kræver det, idet der dog gives ejerne et forudgående varsel på 3 måneder Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private veje, stier, fællesantenneanlæg, støjvolde, beplantningsbælter, skove og fælles opholdsarealer m.v. inden for lokalplanens område Den oprindelige ejer skal forestå drift og vedligeholdelse af private veje, stier, fællesantenneanlæg, beplantningsbælter og skove

18 Kommentarer Lokalplan 17 m.v., jfr. bestemmelserne 8.3 og 8.4, indtil grundejerforeningen er oprettet og har overtaget driften og vedligeholdelsen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af byrådet. 11. Lokalplanens retsvirkninger 11.1 I alge planlægningslovens 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om e- tablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for VirkeliggØrelsen af lokalplanen, jfr. planlægningslovens 47. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation, og der skal gives mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger herom. FØrst herefter kan byrådet i følge 5 19 i planlægningsloven give dispensation. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Det fremgår af lokalplanens bestemmelse 2.2, at lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af Lov om frig6relsesafgift (Skatteministeriets bekendtgarelse nr. 549 af 9. juli 1991 om frigørelsesafgift).

19 Kommentarer Lokal pl an 18 ad 11.1 Området til of- Anvendelsen af en mindre del af lokalfentlige formål består af planområdet er fastlagt til offentlige en del af matr. nr. 21 b formål. Det betyder, at ejere efter og af det nedlagte veja- 48 i lov om planlægning under visse real. forudsætninger kan kræve ejendommene overtaget af kommunen mod erstatning. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. planlægningslovens 5 18 Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jfr. ovenfor. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. Lokalplanen er i henhold til 5 27 i lov om planlægning vedtaget endeligt af Silkeborg Byråd den 28. september Silkeborg Byråd, den 12. oktober 1998 På byrådets vegne J~rn Wurtz / Asger Mikkelsen Lokalplanens endelige vedtagelse er offentliggjort i Midtjyllands Avis den 17. oktober Lokalplanen gælder fra denne dato.

20 Kommerztarer Lokalplan 19 Skov- og Naturstyrelsen har den 29. oktober 1998 vedtaget at ophæve naturbeskyttelseslovens skovbyggelinie indenfor lokalplanens område. Silkeborg Byråd, den 6. nov P. b. v. JØrn Wurtz / Chr. Sand-Jensen Retten i Silkeborg Tinglysningsafdelingen Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 2 A m.fl. Gødvad By, Gødvad Ejendomsejer: Egon Overbeck Knudsen Lyst første gang den: under nr Lyst på de i lokalplans pkt. 2.1 nævnte ejendomme Retten i Silkeborg den Henning Ahlgreen

21 STRUKTURPLAN FOR DET ØSTLIGE GØDVAD

22

23

24

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 LOKALPLAN NR. 112.08 FOR ET OMRADE VED LYSBROGADE INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Højgården i Hvinningdal LOKALPLAN

Silkeborg Kommune. Område ved Højgården i Hvinningdal LOKALPLAN Silkeborg Kommune Område ved Højgården i Hvinningdal LOKALPLAN 132.10 Lokalplan nr. 132.10 for HØjgården i Hvinningdal INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMAL OG INDHOLD.. 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Lokalplan nr. 40.05 for et omrade ved Lysbrogade. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FO& OG INDHOLD.. 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lokalplan for Søholt Idrætspark m.m. LOKALPLAN 121.02

Silkeborg Kommune. Lokalplan for Søholt Idrætspark m.m. LOKALPLAN 121.02 Silkeborg Kommune Lokalplan for Søholt Idrætspark m.m. LOKALPLAN 121.02 Lokalplan nr. 121.02 for Sdholt Idrætspark m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMAL OG INDHOLD... 2 LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Silkeborg Kommune. Skole- og boligområdet ved Øster Bordingvej og Vestre Højmarksvej LOKALPLAN 132.11

Silkeborg Kommune. Skole- og boligområdet ved Øster Bordingvej og Vestre Højmarksvej LOKALPLAN 132.11 Silkeborg Kommune Skole- og boligområdet ved Øster Bordingvej og Vestre Højmarksvej LOKALPLAN 132.11 Lokalplan nr. 132.1 1 for et område beliggende syd for Øster Bordingvej og sydøst for Buskelundvej INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere