SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SOCIALRÅDGIVERSTUDERENDE ÅRSMØDE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SOCIALRÅDGIVERSTUDERENDE ÅRSMØDE 2016"

Transkript

1 SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SOCIALRÅDGIVERSTUDERENDE ÅRSMØDE 2016 SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN METROPOL NOVEMBER 2016

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Formalia... 4 Valg af dirigent og referent... 4 Forslag til dagsorden... 4 Forslag til forretningsorden... 4 Forslag til vejledende tidsplan... 7 Forslag til stemmeudvalg... 8 Forslag til redaktionsudvalg Fremlæggelse af landsbestyrelsens beretning til godkendelse... 9 Landsbestyrelsens skriftlige beretning for Behandling af indkomne forslag Forslag til vedtægtsændringer Forslag til principprogramsændringer Forslag til udtalelser Fremlæggelse af regnskab Regnskab for Behandling af forslag til arbejdsplan og indsatsområder Forslag til arbejdsplan Forslag til indsatsområder Behandling af forslag til budget Forslag til budget for Valghandlinger Opstilling til næstformand Opstilling til frivillige forretningsudvalgsmedlemmer Praktisk Deltagerliste Forkortelser Forklaringer Oplysninger... 32

3 VELKOMMEN TIL SDS ÅRSMØDE 2016 KÆRE DELEGEREDE Vi har glædet os til at byde dig velkommen til SDS tiende årsmøde. Tilbage i januar 2007 blev SDS stiftet på socialrådgiveruddannelsen i Odense. Meget er sket siden dag og vi glæder os til at bruge noget af 2017 på at fejre SDS 10 års jubilæum. Men ud over at 2017 er jubilæumsår og det også et år, hvor der er lagt op til, at SDS skal blive endnu dygtigere til at byde alle socialrådgiverstuderende velkommen i det faglige fællesskab. Derfor har landsbestyrelsen også foreslået at fortsætte med indsatsområdet»en organisation for medlemmerne«. Hvorfor et er det samme, men indsatserne er nye. Derudover foreslås det, at SDS det kommende år, skal arbejde med undervisningskvaliteten. I 2016 satte vi fokus på eksaminerne på socialrådgiveruddannelsen. På baggrund af en undersøgelse blandt vores medlemmer, kom vi frem til 7 anbefalinger, der skal være med til at forbedre eksaminerne på socialrådgiveruddannelsen. Det næste vi mener, at SDS skal undersøge, er hvordan det står til med undervisningskvaliteten. Ikke kun hvor mange undervisningstimer de studerende modtager - men i samspil med medlemmerne, drøfte hvad god undervisning er. Det sidste indsatsområde, vi foreslår at SDS fortsat skal arbejde med, er praktikken. Praktikken er helt essentiel på vores uddannelse. Derfor anbefaler vi også, at man i samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening sætter fokus på praktikken de kommende år. Hvilke initiativer skal der til, for at kvaliteten i praktikken løftes hele vejen rundt? Alt det skal vi diskutere i weekenden, og hvis det bliver stemt igennem, i resten af Yderligere skal vi i weekenden have vedtaget en arbejdsplan, lagt et budget, sikret at vores vedtægter er up to date, drøftet SDS principprogram og politiske udtalelser og til sidst have valgt et spritnyt forretningsudvalg. Og husk at du har mulighed for at stille op til formand, næstformand eller frivilligt forretningsudvalgsmedlem helt frem til kl på årsmødet. Vi kan kun anbefale dig, at tage springet. Det er både lærerigt og sjovt at få lov til at arbejde for og med de socialrådgiverstuderende. Med håbet om, at vi får et fantastisk årsmøde! Anna Sofie Vedersø Larsen, Formand Durita Johansen, Næstformand 3

4 1.0 FORMALIA FORMALIA Under dette dagsordenspunkt lægges rammerne for gennemførelsen af årsmødet. MATERIALE TIL BEHANDLING 1.1 Valg af dirigent og referent 1.2 Forslag til dagsorden 1.3 Forslag til forretningsorden 1.4 Forslag til vejledende tidsplan 1.5 Forslag til stemmeudvalg 1.6 Forslag til redaktionsudvalg 1.2 DAGSORDEN FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. FORMALIA 1.1 Valg af dirigent og referent 1.2 Forslag til dagsorden 1.3 Forslag til forretningsorden 1.4 Forslag til vejledende tidsplan 1.5 Forslag til stemmeudvalg 1.6 Forslag til redaktionsudvalg 2. BERETNING 2.1 Landsbestyrelsens skriftlige beretning 3. INDKOMNE FORSLAG 3.1 Landsbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, principprogramsændringer og udtalelser 1.1 VALG AF DIRIGENT OG REFERENT VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Landsbestyrelsen indstiller Mie Backmann og Anne Hegelund til dirigenter for årsmødet. Landsbestyrelsen indstiller Morten Ejgod Nielsen til referent på årsmødet. 4. REGNSKAB 4.1 Årsregnskab ARBEJDSPROGRAM 5.1 Forslag til arbejdsplan Forslag til indsatsområder BUDGET 6.1 Forslag til budget VALGHANDLINGER 7.1 Valg af forretningsudvalg 7.2 Valg af interne kritiske revisorer 7.3 Valg af repræsentanter til DS repræsentantskab 8. EVENTUELT OG EVALUERING 4 Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

5 1.3 FORRETNINGSORDEN FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 1 ÅBNINGSPROCEDURE stk. 1 Mødet åbnes af formanden, der leder valget af op til to dirigenter samt en referent. stk. 2 Dirigenterne konstaterer mødets lovlige indvarsling og meddeler eventuelle ændringer i deltagerlisten. stk. 3 Dirigenterne fremsætter Landsbestyrelsens forslag til forretningsorden og forestår godkendelse af dagsordenen. Eventuelle forslag til ændring i rækkefølgen af dagsordenspunkterne behandles. stk. 4 Der nedsættes stemmeudvalg og redaktionsudvalg. 2 AFSTEMNINGER stk. 1 Stemmeberettigede afgiver deres stemme ved håndsoprækning fra deres plads i salen. Dirigenterne træffer beslutning om, hvorvidt stemmeudvalget skal tælle de afgivne stemmer op. stk. 2 Dirigenterne kan, på begæring fra en delegeret beslutte, at en afstemning skal gennemføres skriftligt. stk. 3 Tvivl om en stemmeseddels gyldighed afgøres af dirigenterne. stk. 4 Der kan ikke stemmes per fuldmagt eller per brev. stk. 5 Ved afstemning om forslag, der kræver kvalificeret flertal, lukkes dørene til mødesalen umiddelbart før afstemningen, hvorefter antallet af stemmeberettigede tilstedeværende tælles op. stk. 6 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal medmindre andet fremgår af de gældende vedtægter eller årsmødets forretningsorden. 3 PERSONVALG stk. 1 Alle personvalg gennemføres skriftligt. stk. 2 Ved personvalg er den kandidat, der opnår flest stemmer, valgt. En kandidat skal dog have mindst 50 % af de afgivne stemmer, for at være valgt. stk. 3 Er der flere end to kandidater til et personvalg gennemføres valget i to runder. De to kandidater, der opnår flest stemmer, går videre til anden valgrunde. Herefter foretages valget i henhold til stk. 2. stk. 4 Ved stemmelighed mellem to kandidater gennemføres omvalg, således at lodtrækning så vidt muligt undgås. stk. 5 Er der til valget til én eller flere poster i forretningsudvalget kun opstillet én kandidat, er denne valgt. stk. 6 Ved valg til flere identiske poster, er det de kandidater, der opnår flest stemmer, der er valgt. 4 FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG stk. 1 Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenterne, der påser, at de stillede forslag er udleveret til de delegerede inden afstemning. stk. 2 Dirigenterne kan fastsætte en tidsfrist for indlevering af forslag og ændringsforslag. Tidsfrister skal fremgå af tidsplanen for årsmødet. 5 TALETID stk. 1 De delegerede og de af Landsbestyrelsen inviterede gæster har taletid under mødet. Talerne får ordet i den rækkefølge, de er indskrevet ved dirigenterne. Dirigenterne kan dog ændre i rækkefølgen af talere, såfremt de finder det hensigtsmæssigt. stk. 2 Ingen må tage ordet uden dirigenternes tilladelse. stk. 3 Der er som udgangspunkt ingen begrænsning i taletiden. Forslag om begrænsning af taletiden eller afslutning af debatten kan dog stilles af dirigenterne eller af en delegeret. Beslutning træffes ved almindeligt flertal. stk. 4 Uden for normal talerække kan opnås 1. Ordet for en kort bemærkning, hvor taletiden er højst 2 minutter, og kun kan anvendes til at komme med berigtigelser, oplysende bemærkninger eller reaktioner, der har betydning for debattens videre forløb. 2. Ordet til forretningsordenen, hvor taletiden er højst 2 minutter, og kun kan bruges til at stille forslag om afslutning af debatten eller begrænset taletid, til at stille procedurespørgsmål, eller til at kritisere dirigenternes mødeledelse. stk. 5 Forslagsstilleren eller ordføreren på et forslag har altid ret til at komme med afsluttende bemærkninger. 5

6 1.3 FORRETNINGSORDEN 6 DIRIGENTERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER stk. 1 Dirigenterne leder mødet og påser, at forhandlingerne fremmes, at dagsordenen er afviklet til den fastsatte tid, og at det sker efter god parlamentarisk skik. stk. 2 Mødedeltagerne må i alle henseender rette sig efter dirigenternes afgørelse. Dirigenterne har ret til at: 1. påtale anvendte udtryk og fremsatte udtalelser, 2. kalde til orden, 3. fratage taleren ordet, og nægte taleren ordet på ny, under behandling af det samme dagsordenspunkt. stk. 3 Dirigenterne kan suspendere mødet for kortere eller længere tid. Dirigenterne kan under behandlingen af et dagsordenspunkt standse behandlingen eller udsætte behandlingen af punktet til senere behandling. stk. 4 En delegeret kan stille mistillidsvotum til dirigenterne. Sker dette, sættes det til afstemning. Afstemningen ledes af formanden og afgøres ved almindeligt stemmeflertal. stk. 5 Fortolkning af forretningsordenen tilkommer alene dirigenterne. 7 REFERAT stk. 1 Der tages beslutningsreferat, med supplerende noter af mødet. Referatet sendes senest 4 uger efter mødets afholdelse til godkendelse af Landsbestyrelsen. stk. 2 Referatet skal indeholde 1. de til forhandling foreliggende ikke-udsendte forslag og ændringsforslag, alle stillede ændringsforslag og resultater af afstemning herom, de endelige forslag og resultater af afstemning herom, 2. øvrige forhandlingsemner, herunder udtalelser, henstillinger med videre, samt resultater af eventuelle afstemninger herom, afstemningsresultater ved personvalg. 6 Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

7 1.4 VEJLEDENDE TIDSPLAN FORSLAG TIL VEJLEDENDE TIDSPLAN Den 28. oktober 2016 er der frist for at stille forslag til vedtægter, principprogram, udtalelser, arbejdsplan, indsatsområder og budget. FREDAG D. 11. NOVEMBER Indskrivning Regionsmøder Aftensmad Kl er der frist for at stille ændringsforslag til dagsorden, forretningsorden og vejledende tidsplan Åbning af årsmødet ved formanden Behandling af formalia Fremlæggelse af landsbestyrelsen beretning Debat og afstemning af landsbestyrelsen beretning Socialt samvær LØRDAG D. 12. NOVEMBER 8.00 Morgenmad Sang behandling af forslag til vedtægter behandling af forslag til principprogram behandling af forslag til udtalelser Diskussion i grupper om vedtægter, principprogram og udtalelser Frokost Klokken er der frist for at stille ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægter, principprogram og udtalelser behandling af og afstemning om forslag til vedtægtsændringer behandling af og afstemning om forslag til principprogram behandling af og afstemning om forslag til udtalelser Fremlæggelse af revideret regnskab for behandling af forslag til arbejdsplan behandling af forslag til indsatsområder behandling af forslag til budget Diskussion i grupper om arbejdsplan, indsatsområder og budget Kl er frist for at stille ændringsforslag til ændringsforslag til arbejdsplan, indsatsområder og budget Og frist for at stille op til forretningsudvalget, kritisk revisorer og DS repræsentantskab Kaffe og kage behandling og afstemning om forslag til arbejdsplan behandling og afstemning om forslag til indsatsområder behandling og afstemning om forslag til budget Valg til forretningsudvalget, kritiske revisorer og repræsentanter til DS repræsentantskab Eventuelt Omklædning Middag, herunder tale ved den afgående og nyvalgte formand og overrækning af SDS prisen Fest 7

8 1.5 STEMMEUDVALG FORSLAG TIL STEMMEUDVALG 1.6 REDAKTIONSUDVALG FORSLAG TIL REDAKTIONSUDVALG Landsbestyrelsen foreslår Christina Beck Rosendahl og René Sejer Nielsen til stemmeudvalg. Ved tvivl om resultatet af en afstemning kan dirigenterne bede stemmeudvalget om at foretage en optælling af de afgivne stemmer. 1. Der udpeges en formand for stemmeudvalget, der leder udvalgets arbejde. 2. Stemmeudvalget fordeler forsamlingen imellem sig, så hvert medlem af udvalget optæller eller indsamler stemmer fra bestemte borde, stolerækker eller lignende. 3. Ved skriftlig afstemning optælles de afgivne stemmer i et tilstødende lokale. Stemmesedlerne overdrages til dirigenterne samtidigt med at udvalget meddeler dirigenterne resultatet af afstemningen. 4. Afstemningens resultat meddeles umiddelbart efter optællingen til dirigenterne, der meddeler resultatet til forsamlingen 5. Er et medlem af stemmeudvalget opstillet som kandidat ved en afstemning om personvalg, påser dirigenterne, at vedkommende udtræder af stemmeudvalget inden afstemningen foretages, samt at der vælges et nyt medlem. Landsbestyrelsen foreslår Silas Marker og Lizette Lerche til redaktionsudvalg. Hvis der er indkommet flere ændringsforslag til ét forslag, eller i tilfælde af, at dirigenterne vurderer, at der under behandlingen af et forslag er overvejende enighed i forsamlingen om, at der bør stilles et nyt ændringsforslag, kan dirigenterne oversende forslagene til redaktionsudvalget. 1. Der udpeges en formand for udvalget, der leder udvalgets arbejde. 2. Dirigenterne kan overdrage forslag til bearbejdning i udvalget. 3. Redaktionsudvalget sammenskriver, om nødvendigt efter politisk forhandling, de oversendte forslag, og fremsætter på den baggrund et forslag til årsmødets behandling. 4. Redaktionsudvalget kan indkalde årsmødedeltagere, herunder forslagsstillere, til politiske drøftelser om forslaget. 5. Redaktionsudvalgets formand fremsætter udvalgets forslag fra talerstolen. 8 Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

9 2.0 BERETNING BERETNING Under dette dagsordenspunkt behandles den skriftlige beretning, som landsbestyrelsen har udarbejdet om arbejdet i organisationen siden sidste år. Den suppleres af landsbestyrelsens mundlige beretning og begge indgår i den efterfølgende debat. MATERIALER TIL BEHANDLING 2.1 Landsbestyrelsens skriftlige beretning 2.1 BERETNING LANDSBESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING INDSATSOMRÅDER SDS EN ORGANISATION FOR MEDLEMMERNE Vi har arbejdet med at udvikle flere initiativer, for at få flere socialrådgiverstuderende til at tage en del af det faglige fællesskab. Der er udviklet en ny studiestartskampagne. Vi har øget antallet af nationale arrangementer, samt synlighedsindsatser på uddannelserne, hvilket har betydet, at vi har været rundt i landet på alle uddannelser. Der er blevet udviklet medlemstilbud hos Bauta og Lån - og Spar Bank. En ny hjemmeside er blevet lanceret. Vi har prioriteret midler til at forpleje og fastholde aktive i diverse SDS bestyrelser til stor glæde for vores aktive. Og ikke mindst er vi blevet klogere på de socialrådgiverstuderende via vores medlemsundersøgelse, som blandt andet viser, at SDS medlemmer er tilfredse med SDS, og medlemmerne gerne vil det faglige fællesskab! SDS KÆMPER FOR GODE EKSAMENSVILKÅR Vi har i dette år undersøgt de studerendes oplevelse af eksaminerne på socialrådgiveruddannelsen. Undersøgelsen resultater har medfødt 7 anbefalinger til en bedre eksamen på socialrådgiveruddannelsen. Disse skal vi arbejde videre med fremadrettet. Vi anbefaler blandt andet at man skal kigge på eksamensformerne, at praktikeksamen skal tage udgangspunkt i praksis og at de studerende skal modtage feedback gennem hele deres uddannelse. SDS <3 PRAKTIK Vi har afdækket uddannelsernes praktikpraksis på møder med uddannelsesledere og praktikkoordinatorer, hvor vi blandt andet har afdækket at uddannelsesstederne nu bruger den samme praktik evalueringsskabelon. Formandskabet har løbende afholdt møder med DS omkring praktikken. Her er det planen, at DS og SDS laver en fælles undersøgelse om praktik til næste år. UDDANNELSESPOLITIK UDDANNELSESALLIANCEN I år har vi sammen med resten af Uddannelsesalliancen demonstreret mod yderligere nedskæringer på vores uddannelser og forringelser af SU en. NYT BEVILLINGSSYSTEM Året startet ud med at uddannelses og forskningsministeren proklamere at det videregående uddannelsessystem skulle have et nyt bevillingssystem. Sammen med MVU-netværket indsendte vi vores udspil. Vi ønsker inputbaserede bevillinger, et enkel taxameter (uddannelsestaxameter) og minimumsstandarder for administrative medarbejdere. Derudover har vi arbejdet på at få indført refusionstaxameter på vores uddannelser. NYT CENSORSYSTEM Censorsystemet har været til diskussion og sammen med MVU-netværket var vi til møde med censorudvalget. Vi ønsker fortsat at sikre de studerendes retssikkerhed gennem ekstern censur og mener at censorerne skal være en større del, af kvalitetssikringsarbejdet på uddannelsesinstitutionerne. UDDANNELSESLOFT Med den nye dagpengeaftale, skulle man finde 300 mil- 9

10 2.1 BERETNING lioner kroner til at dække resten af aftalen. Pengene fandt politikerne ved at indføre et uddannelsesloft. Uddannelsesloftet gør at man ikke længere kan tage en uddannelse på sammen eller lavere niveau, hvis du først har afsluttet din uddannelse. F.eks. kan en pædagog ikke længere læse til socialrådgiver. I SDS blev vi overrumplet af dette forslag, da processen omkring det, var under al kritik. Det bliver derfor en opgave for SDS fremadrettet at vise konsekvenser ved uddannelsesloftet og sikre fleksibilitet i vores uddannelsessystem. FEEDBACK Vi har i et længere stykke tid, samarbejdet med Danske Professionshøjskoler, omkring at sikre feedback på alle landets professionshøjskoler. Arbejdet har endelig nået sin afslutning og publikationen vi har udarbejdet, skal nu ud og diskuteres i de lokale uddannelsesudvalg. BOLIGUNDERSØGELSEN Vi har gennem DSK (Danske studerende og elevers kollegieråd) lavet en boligundersøgelse, som kortlægger hvordan studerende og elever bor og hvordan de ønsker at bo. Undersøgelsen skal være med til at lægge et øget pres på politikerne om at bygge billigere boliger, både til de studerende, men også til andre lavtlønnede befolkningsgrupper. SU I forbindelse med regeringens 2025-plan, kom der som forventet, nedskæringer på SU en. Forslaget indeholdt en nedsættelse af SU stipendiet på 800 kr., som man så har mulighed for at låne sig til i stedet for. Forslaget er et angreb, på den frie og lige adgang til uddannelse og det må aldrig være forældrenes pengepung, der er afgørende for at starte på en uddannelse. ARRANGEMENTER JURA BRUSH-UP Vi har med stor succes afholdt til jura brush-up arrangementer i henholdsvis Vejle og Hillerød. Vi har haft fuldt deltagerantal og folk har givet gode tilbagemeldinger på arrangementet. EFTERÅRSTRÆF SDS efterårstræf blev holdt i Odense med temaet»den stigende fattigdom«. Vi drøftede hvilke konsekvenser de nye lave ydelser har vi samfundet, socialrådgiveren og borgeren. Vi havde besøg af Morten Erjnæs, Adam Johansen og socialrådgiver Birthe Povlsen. PRAKTIKKORPSET Der er blevet afholdt to Praktikkorps kursusgange, hvor nye vejledere er blevet uddannet. Derudover er kursusindhold til begge kurserne færdigudviklet. UDDANNELSESFORLØB SDS afholdte ét uddannelsesforløb med deltagelse af aktive fra lokalbestyrelserne. Der foreligger nu kursusmateriale, som skal videre kvalificeres. KONCEPTARRANGEMENT Der er blevet afholdt et fælles SDS og DS arrangement, med deltagelse af journalist og sociolog Aydin Soei, på alle uddannelser i forlængelse af studiestart. Aydin fortalte om sin bog»forsoning fortælling om en familie«og vinklede det over på de nuværende integrationsindsatser. LOKALT ARBEJDE At kvalificere arbejdet med lokalbestyrelser, har været et centralt arbejdsområde for SDS. Vi ønsker stærke, dygtige og engageret lokalbestyrelser. Det førte til udviklingen af en samlet strategi for SDS lokalbestyrelser. Strategien har været med til at systematisere vores indsatser lokalt, og har sat fokus på, hvordan vi kan engagere flere til at tage del i arbejdet i lokalbestyrelserne. Nu arbejder SDS med handleplaner for alle 12 uddannelser, hvilket er med til at sikre et overblik og ejerskab over de mange aktiviteter, der sker lokalt i løbet af et kalenderår. Det har inspireret lokalbestyrelserne til at lave sjove synlighedsindsatser, blandt andet diverse kaffe uddelinger, holdrunder og studiecafeer, som må siges, at være initiativer der er i øjenhøjde med både potentielle aktive samt potentielle medlemmer. FORÅRSTRÆF Vi holdt forårstræf med temaet»den aktuelle flygtningesituation«i København. Vi havde oplæg fra Dansk Flygtningehjælp, Welcome To Denmark og Trampolinhuset. 10 Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

11 3.0 INDKOMNE FORSLAG 3.1 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING INDKOMNE FORSLAG Under dette dagsordenspunkt behandles indkomne ændringsforslag til vedtægter, principprogram og udtalelser MATERIALER TIL BEHANDLING 3.1 Forslag til vedtægtsændring: Ordinær generalforsamling 3.2 Forslag til vedtægtsændring: Lokalbestyrelsen 3.3 Forslag til vedtægtsændring: Lokalbestyrelsen 3.4 Forslag til vedtægtsændring: Ordinært årsmøde 3.5 Forslag til vedtægtsændring: Ordinært årsmøde 3.6 Forslag til vedtægtsændring: Forslag, valg og afstemninger 3.7 Forslag til vedtægtsændring: Forslag, valg og afstemninger 3.8 Forslag til vedtægtsændring: Landsbestyrelsen 3.9 Forslag til vedtægtsændring: Forretningsudvalget 3.10 Forslag til vedtægtsændring: Forretningsudvalget 3.11 Forslag til principprograms ændring: Læring skal være udgangspunktet for socialrådgiveruddannelsen 3.12 Forslag til principprograms ændring: Studiemiljø på uddannelsen 3.13 Forslag til udtalelse: Regional uddannelsesdækning 3.14 Forslag til udtalelse: SU en skal bevares Forslag til vedtægtsændring: Ordinær generalforsamling OPBYGNING I 5 slettes»det tilsigtes at lokalafdelingerne afholder generalforsamling i perioden fra sidste halvdel af september til første halvdel af oktober måned.«motivation Dette hører ikke til i vedtægterne og skal skrives ind i arbejdsplanen. 3.2 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING Forslag til vedtægtsændring: Lokalbestyrelsen OPBYGNING 14, stk. 2 ændres til»lokalbestyrelsen vedtager på sit første ordinære møde efter generalforsamlingen en forretningsorden og arbejdsplan for sit virke.«motivation Forhåbentlig vil det øge aktiviteten, at lokalbestyrelserne vedtager en arbejdsplan. 3.3 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING Forslag til vedtægtsændring: Lokalbestyrelsen OPBYGNING 15 slettes»lokalbestyrelsen kan søge at opfylde sine mål i samarbejde med uddannelsesinstitutionens studenterråd, De Studerendes råd eller studienævnet på uddannelsesstedet, og andre lokale og regionale samarbejdspartnere.«motivation Dette hører ikke til i vedtægterne men står i organisationshåndbogen. 11

12 3.4 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING 3.6 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING Forslag til vedtægtsændring: Ordinært årsmøde OPBYGNING 26 ændres til:»årsmødet er SDS højeste myndighed. Ordinært årsmøde afholdes hvert år i november måned.«motivation Der er ingen grund til, at formuleringen skal være så præcis, som den er lige nu. Ved at ændre det fra»anden weekend i november måned«til»november måned«giver det mere fleksibilitet. Forslag til vedtægtsændringer: Forslag, valg og afstemninger OPBYGNING 30 ændres til:»ethvert medlem af SDS kan stille forslag til behandling på årsmødet. Et sådant forslag skal være SDS sekretariat skriftligt i hænde senest 14 dage før årsmødet afholdelse«motivation Der er ingen grund til at præcisere så nøje, hvilken medarbejder på sekretariatet, der skal have ændringsforslagene. 3.5 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING Forslag til vedtægtsændring: Ordinært årsmøde OPBYGNING 26, stk. 2 ændres til:»årsmødet udgøres af op til 137 delegerede, hvoraf de 5 udgøres af formand, næstformand 3 menige forretningsudvalgsmedlemmer og de 12 udgøres af landsbestyrelsesrepræsentanterne. 60 af de delegerede fordeles på uddannelsesinstitutioner, således at hver uddannelsesinstitution sikres 5 delegerede og de resterende 60 delegerede fordeles på uddannelsesinstitutionerne afhængig af medlemstal.«motivation Vi ønsker at åbne årsmødet op. Dermed kan uddannelsesinstitutioner uden en lokalafdeling sende delegerede, så vi sikrer gennemsigtighed og indflydelse for alle medlemmer af SDS. 3.7 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING Forslag til vedtægtsændring: Forslag, valg og afstemninger OPBYGNING 32, stk. 4 slettes»afgørelse af procedurespørgsmål tilkommer dirigenterne«. MOTIVATION Dette hører hjemme i forretningsordenen for årsmødet. 3.8 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING Forslag til vedtægtsændring: Landsbestyrelsen OPBYGNING 35 stk. 6 slettes» Landsbestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg.«motivation Dette hører ikke hjemme i vedtægterne men kan skrives ind i landsbestyrelsens forretningsorden. 12 Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

13 3.9 FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING 3.11 FORSLAG TIL PRINCIPPROGRAM Forslag til vedtægtsændring: Forretningsudvalget OPBYGNING I 36, stk. 5 ændres til:»formandsskabet modtager diæter til dækning af udgifter ifbm. mad og overnatning relateret til arbejdet.«motivation I praksis har det vist sig, at mad og overnatning ifbm. et fuldtidsarbejde, hvor man rejser meget på skæve arbejdstider, er en meget stor udgift selv at afholde FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING Forslag til vedtægtsændring: Forretningsudvalget OPBYGNING 37, stk. 2 slettes»forretningsudvalget kan fordele ansvarsområder i mellem sig.«motivation Dette giver sig selv og bør ikke stå i vedtægterne. Forslag til principprograms ændring: Læring skal være udgangspunktet for socialrådgiveruddannelsen OPBYGNING Undervisning har et langt højere læringspotentiale end prøver og eksaminer og bør derfor prioriteres højere. Prøver kan være med til at give studerende mulighed for at blive opmærksom på deres styrker og svagheder, både i forhold til ens faglig viden og ens studiemæssige kunnen. Det er vigtigt at prøver altid afholdes ud fra et klart læringsaspekt og ikke kun ud fra et kontrolaspekt. Eksamen skal altid ses om en integreret del af læringsforløbet og understøtte læringsmålene. Socialfagligheden er vores kernefaglighed og det er derfor også denne vi skal afprøves i. Underviserne skal have indsigt i vores kernefaglighed og skal kunne koble det til deres eget fagområde. For at sikre progressionen i vores uddannelse, ønsker vi at eksaminerne bliver brugt til at afprøve de studerende i vores kernekompetencer, herunder samtaleteknik, skriftligt kommunikation, systematisk sagsarbejde, retsanvendelse etc. Feedback skal gives løbende og ved alle eksaminer, prøver og opgaver. Feedbacken skal både gives i forhold til de studerendes faglige viden og studiemæssige kunnen. MOTIVATION SDS har i år lavet en eksamensundersøgelse. Ud fra undersøgelsen har SDS udarbejdet 7 anbefalinger til den gode eksamen på socialrådgiveruddannelsen. Det er disse anbefalinger der er blevet skrevet ind i afsnittet i principprogrammet. 13

14 3.12 FORSLAG TIL PRINCIPPROGRAM 3.13 FORSLAG TIL UDTALELSER Forslag til principprograms ændring: Studiemiljø på uddannelsen OPBYGNING Det er uddannelsesstedernes ansvar at tilrettelægge studiemiljøer således, at studerende har mulighed for at gennemføre deres uddannelser, så den studerende ikke risikere at blive udsat for stress eller andre psykiske lidelser. Krav til de studerende skal være tydelige og opnåelige, og sikre, at den studerende løbende får tilbagemeldinger og vejledning på sit arbejde. Undervisningens tilrettelæggelse skal give mulighed for samarbejde og fællesskab og skabe gode rammer for studiegruppearbejde ud fra hensigtsmæssige gruppedannelsesprocesser. Uddannelsesstedet skal sikre rammer, faciliteter, økonomisk og administrativ bistand, der understøtter rammerne for et socialt og fællesskabsorienteret studiemiljø blandt de studerende. Det tæller blandt andet foreningslokaler. Uddannelsesstedet skal have udarbejdet retningslinjer for mobning og chikane, samt tydeliggjort hvor den studerende kan henvende sig i tilfældet af dette. Det er uddannelsens ansvar at tilbyde studievejledning til alle studerende, samt uddannelsens ansvar at studerende med særlige behov, herunder psykiske og sociale problemer, har et sted hvor den studerende kan henvende sig, eller den studerende kan henvises videre til et sted, hvor relevant vejledning kan ske. Studerende som oplever psykiske problemer, som påvirker deres indsats på studiet, bør tilbydes gratis psykologhjælp. De studerende skal inddrages i og have medbestemmelse på uddannelsesstedet, og da flere professionsuddannelser er placeret på campus, er det centralt, at studerende inddrages i spørgsmål om studiemiljø, især forhold vedrørende sikkerhed, sundhed og trivsel, i relevante udvalg herunder fælles campus organer og ligeledes uddannelsernes lokale organer. Undervisningsmiljøvurderinger skal være offentligt tilgængelige for de studerende, og de bør blive drøftet i relevante udvalg, hvor der sidder studenterrepræsentanter som beskæftiger sig med studiemiljø. Forslag til udtalelse: Regional uddannelsesdækning OPBYGNING Der er brug for dygtige socialrådgivere i hele landet. Derfor er det vigtigt at der forsat opretholdes en regional uddannelsesdækning. Nedskæringerne på uddannelsesområdet presser de mindre uddannelsesinstitutioner og det er endnu uvist om de kommende nedskæringer på uddannelsesområdet vil betyde at der skal lukkes socialrådgiveruddannelser rundt om i landet. Hvis ovenstående bliver en realitet, kan man forvente, at færre vil blive uddannet og de studerende i højere grad vil søge ind mod storbyerne for at uddanne sig. Derved får yderkommunerne sværere ved at tiltrække nyuddannede socialrådgivere til et besætte de socialfaglige stillinger. Opretholdelsen af regional uddannelsesdækning på dog altid bero på en konkret vurdering af de enkelte udbuds kvalitet. Hvis man fra politisk side ønsker at man kan uddanne sig i hele landet og ikke kun i storbyerne, må det prioriteres fra politisk hold. Derfor mener vi også at det bør være udgifts- og indtægtsneutralt for uddannelsesinstitutionerne at have bygninger. Omkostningen bør finansieres én til én af uddannelsesministeriet. Og det bør foregå gennem dialog mellem rektorer og ministeren for videregående uddannelser. Ordningen skal ikke gøre op med institutionernes selveje, men er en styrkelse af ministerens mulighed for politisk at prioritere regional uddannelsesdækning. Vi ønsker at uddanne dygtige socialrådgiver til hele landet dog altid med en høj uddannelseskvalitet. MOTIVATION Det vurderes at SDS har behov for at have en klar holdning til regional uddannelsesdækning. Dette både set i lyset af det kommende nye bevillingssystem og diskussionen om pop-up uddannelser. MOTIVATION Flere og flere steder opstår der campusløsninger på professionshøjskolerne. Dette er med til at studiemiljøet nogle steder bliver udfordret. Det vurderes derfor at SDS har behov for at have en klar holdning til de studerendes trivsel på uddannelsesinstitutionen. 14 Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

15 3.14 FORSLAG TIL UDTALELSER Forslag til udtalelse: SU en skal bevares OPBYGNING SU en er endnu engang under beskydning. Sidste gang der kom en SU-reform var i 2013 og det medførte blandt andet, at studerende højst måtte være seks måneder forsinket og automatisk blev tilmeldt fag og prøver svarende til fuldt studieår. Derudover blev den hjemmeboende SU forringet og pris og lønudviklingen for SU blev reguleret. SU en er et grundvilkår for, at mange overhovedet starter og færdiggør en uddannelse. Som studerende er vores vigtigste prioritet at tage en uddannelse og der skal være tid til refleksion, fordybelse og dygtiggørelse. Noget der vil blive udfordret, hvis man skal arbejde mange timer om ugen for at få økonomien til at hænge sammen. Regeringens SU-forslag, indebærer blandt andet, forringelser af SU-stipendiet, øget lånemuligheder, højere fribeløb og fjernelse af det 6. SU år. Ifølge beregninger fra FTF, vil en gennemsnit professionsbachelor, der låner det maksimale beløb, komme ud med en gæld på omkring kr. Vi mener at SU en forsat skal være med til at sikre at alle, uanset baggrund, kan tage en uddannelse. Og det skal vi forsat kæmpe for! MOTIVATION Regeringens SU forslag har gjort at SU en endnu engang er kommet til diskussion. Derfor vurderes det at være aktuel for SDS at prioritere arbejdet med SU det kommende år. 15

16 4.0 REGNSKAB REGNSKAB Under dette dagsordenspunkt behandles det reviderede årsregnskab for De kritiske revisorer vil fremlægge deres kommentarer til årsregnskabet. MATERIALER TIL BEHANDLING 4.1 Revideret årsregnskab for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

17 4.1 ÅRSREGNSKAB FOR 2015 REVIDERET ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDTÆGTER BUDGET 1. KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL I ALT REALISERET Overført fra 2014 / forrige kvartal , , , , Tilskud fra DS , ,57 0, , ,29 88% Løn , MVU - 412,00 0, ,00 - Diverse ,00 218, , ,95 - Tilskud fra UFM , ,00 - Indtægter i alt , , , , ,17 126,09% Samlede indtægter til aktivitet , ,24 100,44% CENTRALE UDGIFTER FORRETNINGSUDVALG IKKE MED I DEN SAMLEDE FU-POST Løn , Forplejning 8.000, , , , ,90-74% Transport , ,50-533, ,00-116% Diverse , ,00-63% Forretningsudvalg i alt , , , , ,94 117% LANDSBESTYRELSEN Forplejning , , , ,65-47% Transport , ,00-125, ,00-29% Diverse , % Landsbestyrelsen i alt , , , , ,18 39% MEDLEMSKURSER Forårstræf , % Efterårskursus , , ,53-83% Medlemskurser i alt , , , ,91 90% ÅRSMØDE Forplejning - 0,00 0,00 0, , Transport ,00 0,00 0, , Diverse - 0,00 0,00 0,00-761, Gaver/blomster - 0,00 0,00 0,00-749, Tryksager , Årsmøde i alt ,00 0,00 0, , ,86 66% PRAKTIKKORPS Ophold , Transport ,00 0,00-86, Materialer/diverse , Praktikkorps i alt ,00 0,00-86, ,00 1% POLITISK AKTIVITET 17

18 BUDGET 1. KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL I ALT REALISERET Forplejning ,00-133,45-908,00-139% Transport , , , ,00-191% Gaver og blomster ,00-932, % Støtte fra SDS , ,00-85% Egne kampagner , % MVU % MVU tema % ESB % Diverse , Politisk aktivitet i alt , , , , ,35 69% SOCIALRÅDGIVERDAGE Socialrådgiverdage i alt , ,01-34% REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Transport , , , ,00-157% Materialer og merchandise , ,00-100% Forplejning , Rekruttering og fastholdelse i alt , , , , ,25 109% ADMINISTRATION Porto og forsendelse 3.000, , ,77-42% Print, kopier og diverse adm ,00-169, ,70-514,26-694,02-93% Telefon / internet / mobil , , , , ,42-151% Faste tidsskrift abonnementer 4.900, % Dropbox/Google 4.500, % Kontorartikler 1.000, ,98-660, ,00-773% Kontingenter 3.000, , ,00-217% Gebyrer 2.000, ,50-996,23-108% Mailchimp 2.000, , % Hjemmeside (ny) 0, , Administration i alt , , , , , ,58 331% Centrale udgifter i alt , , , , ,08 93% 18 Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

19 LOKALE UDGIFTER BUDGET 1. KVARTAL 2. KVARTAL 3. KVARTAL 4. KVARTAL I ALT REALISERET BORNHOLM - KØBENHAVN Grundtilskud , Medlemsbaseret tilskud , Støtte til arrangement - 0, , i alt , , , NYKØBING FALSTER - ODENSE Grundtilskud , Medlemsbaseret tilskud , , i alt , , ESBJERG - HOLSTEBRO - AARHUS Grundtilskud , , Medlemsbaseret tilskud , , i alt , , AALBORG Grundtilskud , Medlemsbaseret tilskud , , i alt , , AABENRAA - ROSKILDE - HILLERØD - VEJLE - LOKALE UDGIFTER I ALT , ,32 0, , , ,34 68% UDGIFTER I ALT , , , , ,84-90% DIFFERENCE , , , , INDESTÅENDE PÅ KONTO , , , , BALANCE - 0,00 0,00 0,00 0,

20 5.0 ARBEJDSPLAN OG INDSATSOMRÅDER ARBEJDSPROGRAM Under dette dagsordenspunkt behandles forslaget til arbejdsplan og indsatsområder for MATERIALER TIL BEHANDLING 5.1 Forslag til arbejdsplan Forslag til indsatsområder Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

21 5.1 ARBEJDSPLAN 2017 SDS ARBEJDSPLAN 2017 DATO AKTIVITET STED JANUAR 20/1 SDS reception + SDS 10 års jubilæum København 23/1 Materialer sendes til lokalafdelingerne 24-25/1 DS HB møde 27-28/1 SDS forretningsudvalgsmøde København FEBRUAR 1-28/2 Studiestartskampagne på modul februar februar Uddannelseslederrunder SDS generalforsamlinger 1/2-30/6 Organiseringsuddannelse MARTS Marts LL årsmøde Jelling 1-31/3 Ordførerrunder 1-31/3 SDS synlighedsindsatser med henblik på rekruttering af medlemmer og aktive 1-31/3 Møder i regionerne 1-2/3 DS HB møde 3-4/3 SDS forretningsudvalgsmøde Roskilde 10-11/3 SDS landsbestyrelsesmøde København 17/3 World Social Workday 25/3 Nationalt medlemsarrangement København 30-31/3 DS HB seminar APRIL April PLS årsmøde 7-8/4 SDS forretningsudvalgsmøde Odense 22/4 SDS praktikkorps kursus København 28-29/4 SDS landsbestyrelsesmøde Odense MAJ Maj SLS årsmøde 1-31/5 SDS praktikkorpsrunder på modul 6 1/5-1/10 SDS/DS konceptarrangement 1/5 Arbejdernes internationale kampdag 8-9/5 DS HB møde 20/5 SDS forårstræf Odense JUNI 3-4/6 SDS landsbestyrelsesmøde Aarhus 9-10/6 SDS forretningsudvalgsmøde Aarhus 15-18/6 Folkemøde Bornholm DATO AKTIVITET STED JULI 30/7 KOT-dag AUGUST 1-31/8 Opfølgning på visionsmøder i lokalafdelingerne 18-19/8 SDS forretningsudvalgsmøde Aalborg 25/8 Fremlæggelse af forslag til finanslov 28/8 Materialer sendes til lokalafdelingerne SEPTEMBER 1-29/9 Studiestartskampagne på modul /9 SDS generalforsamlinger 1-29/9 Uddannelseslederrunder 1./9-31/12 Organiseringsuddannelse 2/9 Nationalt medlemsarrangement Aarhus 8-9/9 SDS landsbestyrelsesmøde Aalborg 16/9 Opfølgning på SDS praktikkorps kursus 21-22/9 DS HB møde 22/9-3/11 SDS formøder til årsmøde OKTOBER 1-31/10 SDS synlighedsindsatser med henblik på rekruttering af medlemmer og aktive 1-31/10 Møder i regionerne Odense 14/10 SDS efterårstræf Aalborg 27-28/10 SDS forretningsudvalgsmøde Vejle NOVEMBER 1-2/11 Socialrådgiverdage 2017 Nyborg 10/11 Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde Aarhus 10/11 Ekstraordinært landsbestyrelsesmøde Aarhus 10-12/11 SDS årsmøde Aarhus november november DECEMBER DS HB møde SDS forretningsudvalgsoverlevering 1-22/12 Visionsmøder i lokalafdelingerne 1-22/12 SDS praktikkorps holdrunder på modul 6 København 8-9/12 SDS landsbestyrelsesoverlevering København 21

22 5.2 FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER»SDS EN ORGANISATION FOR MEDLEMMERNE«BAGGRUND SDS skal arbejde videre med at være en attraktiv, relevant og synlig studieorganisation for potentielle medlemmer, medlemmer og aktive. Vores vision er, at flere socialrådgiverstuderende melder sig ind og engagerer sig i det faglige fællesskab Det betyder, at SDS arbejder med en målsætning omkring, at der skal ske en stigning i organiseringsgraden. INDSATSER SDS fortsætter med at kvalificere studiestartskampagnen SDS afsøger mulighederne for at opsøge og opkvalificere relevante samarbejdspartnere i studiemiljøet. SDS skal være en medvirkende part i uddannelsernes studiestartsforløb SDS forankrer det årlige konceptarrangement i organisationen SDS øger antallet af synlighedsindsatser på uddannelserne SDS kvalificerer og eksekverer lokale organiseringsuddannelser»sds KÆMPER FOR BEDRE UNDERVISNINGSKVALITET«BAGGRUND Vi ønsker at undersøge, hvordan det står til med undervisningskvaliteten på socialrådgiveruddannelserne. Med de øget nedskæringer på uddannelsesområdet er uddannelsesinstitutionerne nødt til benhårdt at prioritere deres økonomiske midler. Men betyder det at de studerende modtager færre undervisningstimer? Socialrådgiveruddannelsen må aldrig blive et selvstudie. Man kan ikke læse til socialrådgiver alene, det må altid ske i et samspil med medstuderende og undervisere, hvor man kan diskutere og reflektere over de lærte metoder og træne og øve sig i sine praksiskompetencer. INDSATSER Vi ønsker at undersøge hvor mange undervisningstimer de socialrådgiverstuderende modtager. Vi ønsker at indgå i et mere kontinuerligt samarbejde med underviserne Vi ønsker at undervisningskvalitet bringes til diskussion blandt studerende, undervisere og ledelse, i en kampagnelignende form.»sds <3 PRAKTIK«BAGGRUND SDS mener, at uddannelsespraktikken og praksiskobling skal styrkes via relevante praktikforløb af høj kvalitet. SDS oplever, at der er en stor variation i socialrådgiverstuderendes praktikforløb. SDS vil indsamle dokumentation på kvalitet i praktikken. Og vi ser for de praktikker som halter, at vi identificere passende indsatser. Derfor vil SDS have fokus på praktikkens formål og kvalitet. INDSATSER SDS og DS laver en fælles praktikundersøgelse SDS undersøger mulige praktik samarbejdspartnere SDS kortlægger viden om praktik på socialrådgiveruddannelsen SDS arbejder videre med at fastholde og dygtigere Praktikkorpsets vejledere 22 Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

23 6.0 DAGSORDENPUNKT BUDGET Under dette dagsordenspunkt behandles forslaget til budget for MATERIALER TIL BEHANDLING 6.1 Forslag til budget for Ændringsforslag til budget 23

24 6.1 FORSLAG TIL BUDGET FOR 2017 INDTÆGTER Tilskud fra DS kr ,40 Indtægter i alt kr ,40 Samlede indtægter til aktivitet kr ,72 CENTRALE UDGIFTER 9250 FORRETNINGSUDVALG Løn kr ,68 Forplejning kr ,00 Transport kr ,00 Diverse kr ,00 Reception kr ,00 Forretningsudvalg i alt kr , LANDSBESTYRELSEN Forplejning kr ,00 Transport kr ,00 Ophold kr ,00 Diverse kr ,00 Landsbestyrelsen i alt kr , MEDLEMSKURSER Forårstræf kr Efterårstræf kr Andre kurser kr Medlemskurser i alt kr REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Transport Rekruttering og fastholdelse i alt ADMINISTRATION Porto og forsendelse 3000 Print, kopier og diverse adm Telefon / internet / mobil 4000 Kontorartikler 1000 Kontingenter 4000 Gebyrer 1000 Hjemmeside 4000 Administration i alt Centrale udgifter i alt kr ,00 LOKALE UDGIFTER Grundtilskud Aktivitet Opstart af lokalbestyrelser 3000 Lokale udgifter i alt Centrale og lokale udgifter i alt kr ,00 Resultat kr , ÅRSMØDE Årsmøde i alt kr PRAKTIKKORPS Ophold kr Transport kr Praktikkorps i alt kr POLITISK AKTIVITET Forplejning kr Transport kr Gaver og blomster kr Støtte fra SDS kr Egne kampagner/merchandise kr ESB kr Diverse kr Medlemspuljen kr Politisk aktivitet i alt kr Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

25 6.2 ÆNDRINGS FORSLAG TIL BUDGET FOR 2017 FORSLAG Et samlet SDS-København stiller forslag om, at årsmødet afsætter midler til at afholde en komsammen weekend med tilhørende kursus til tutorer på socialrådgiveruddannelsen. Der stilles samtidig forslag om at årsmødet pålægger landsbestyrelsen at forestå et sådant arrangement. Kursus oplægget skal ruste tutorerne til deres arbejde for at danne inkluderende fællesskaber på studiet og styrke deres evner til at skabe et rummeligt og solidarisk studiemiljø. Komsammen weekenden har også til formål at give tutorerne en mulighed for at erfaringsudveksle på tværs af landet. Weekenden er gratis for tutorerne med medlemskab af SDS og der gives rejserefusion efter gældende regler (se vedlagte budget). For ikke SDS-medlemmer er der en egenbetaling på 1300 kr. eksklusiv rejserefusion. 7.0 DAGSORDENPUNKT VALGHANDLINGER Under dette dagsordenspunkt vælges formand, næstformand og tre frivillige forretningsudvalgsmedlemmer, to kritiske revisorer og 8 repræsentanter til Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde MATERIALER TIL ORIENTERING 7.1 Opstilling til næstformand 7.2 Opstilling til forretningsudvalgsmedlem Post Pr. person I alt ved 25 deltagere I alt ved 50 deltagere Rejserefusion Sted/hytte Mad Eksternt oplæg Internt oplæg Opreklamering Underholdning Diverse I alt I alt ved 50 deltagere MOTIVATION SDS skal være med til at styrke de inkluderende fællesskaber og medvirke til et solidarisk studiemiljø. Tutorerne er de første de nye studerende møder, når de starter på studiet. Tutorerne har en enestående position til at påvirke de normer og værdier der kommer til at præge hele studielivet. Først og fremmest ønsker vi med dette forslag at understøtte og videreudvikle det gode arbejde tutorerne laver. Men vi håber og tror også på, at SDS med dette initiativ kan tydeligøre vigtigheden af et stærkt fagligt fælleskab der gør sådant arrangement muligt. Specielt over for dem der møder og former vores nye medstuderende. Vi opfordrer til at der søges fonde til formålet. Forslagsstiller: SDS København 25

26 7.1 OPSTILLING TIL NÆSTFORMAND HVAD BLIVER JEG UDDANNET TIL? Ph.d. i statskundskab Lars Thorup Larsen har i en undersøgelse af udviklingen af velfærdsprofessionernes uddannelser konkluderet, at svaret er specialiseret bureaukrat. Vores uddannelse har altså gennem årene fået mindre fokus på at træne os i at lave gode socialfaglige vurderinger, og mere fokus på lærer os om korrekt forvaltning af (a) social lovgivning. Den udvikling synes jeg at det er helt afgørende af SDS (og DS) forholder sig til. Efter mange års underfinansiering af vores uddannelse og udsigten til endnu flere besparelser, bliver jeg oprigtigt bekymret for, hvordan vi sikrer den socialfaglige kvalitet af det arbejde jeg selv og andre færdiguddannede kommer ud og laver. Når jeg stiller op som næstformand er derfor fordi jeg håber at kunne bidrage til, at vi i SDS nationalt og lokalt bliver endnu bedre rustet til at gennemføre krav til kvaliteten af vores undervisning og indholdet i vores studieordninger. SIGNE DONSBÆK JØRGENSEN LIDT OM MIG Mit navn er Signe Donsbæk Jørgensen, jeg er 24 år og jeg er i gang med at skrive min bachelor på den internationale socialrådgiveruddannelse i København. I den forbindelse er jeg desværre bortrejst under vores Årsmøde for at lave interviews og feltstudie i udlandet. Derfor håber jeg ekstra meget, at du vil læse min opstilling. OG SÅ DET MERE PRAKTISKE I skrivende stund er det stadig usikkert om der før årsmødet er opstillet en formandskandidat. Jeg er derfor rigtig spændt på hvem der stiller op, så det allerede nu er noget du pønser så giv endelig lyd! Om mig selv kan jeg sige, at jeg er ret struktureret og går op i at gøre det jeg gør ordentligt. Derfor er jeg fan af rene linjer og masser af forventnings-afstemninger. Som snart færdiguddannet socialrådgiver er ordet anerkendelse en meget integreret del af mit ordforråd og jeg synes, det er rigtig vigtigt have øje for, når nogen har fortjent et klap på skulderen. For at holde gejsten oppe har jeg desuden lært skal man huske også at holde fri en gang i mellem. Forvent derfor ikke, at jeg altid vil tage telefonen søndag eftermiddag. Ud over den tid jeg har været aktiv i SDS har jeg også lidt erfaring fra diverse elevråd og udvalg, og har tidligere været aktiv i og siddet på sekretariat for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Har du nogen spørgsmål eller et eller andet at drøfte er du velkommen til at kontakte mig på min mail så kan vi sikkert finde ud at en skype-samtale eller noget andet smart. Mange SDS-hilsner Signe Donsbæk Jørgensen 26 Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende ÅRSMØDE 2016

27 7.2 OPSTILLING TIL FORRETNINGSUDVALGSMEDLEM det organisatoriske arbejde i organisationen. De næste essentielle projekter er, at vi kvalificere konceptet for vores nye studiestartskampagne, herunder at vi ind tænker hvordan SDS kan være en aktiv medspiller på diverse uddannelsers studiestartsforløb. Vi skal uddanne og dygtiggøre vores lokalbestyrelser via SDS lokale organiseringsuddannelse. Projekter jeg efterstræber at være med på at kortlægge og kvalificere. SDS ELSKER PRAKTIK Der er et enormt potentiale i indsatsområdet, eftersom vi skal arbejde videre med at styrke uddannelsespraktikken og praksiskoblingen på socialrådgiveruddannelsen. Det er vigtigt, at SDS dokumentere og analyser praktik og praksis forhold på uddannelsen, så vi bliver klogere på, hvordan praktikken og praksiskoblingen udspiller sig ved uddannelserne. Vi skal også holder fast i, at det for socialrådgiverstuderende er centralt, at socialrådgiveruddannelsen er praksisnær, således socialrådgiverstuderende har mulighed for at træne og øve sig i løbet af uddannelsen. Derfor vil jeg være med til at understøtte indsatsen omkring en fælles SDS og DS praktikundersøgelse, samt fortsætte med at arbejde videre med at kvalificere, fastholde og dygtiggøre Praktikkorpset. DURITA JOHANSEN LIDT OM MIG Mit navn er Durita Johansen, og jeg ønsker at stille op til posten som frivilligt forretningsudvalgsmedlem hos Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS). Jeg er en 25 år gammel socialrådgiverstuderende tilknyttet VIA University College i Århus. Jeg har lavet studiepolitik lige siden min start på socialrådgiveruddannelsen i 2012: Mine repræsentationer tæller blandt andet formand for SDS Århus, landsbestyrelsesrepræsentant for SDS Århus, formand for DSR Århus, studenterrepræsentant i region nord, forretningsudvalgsmedlem i SDS, samt posten som SDS nationale næstformand. Jeg ønsker fortsat at være med til at præge SDS, da jeg ser, at SDS er en organisation i spændende udvikling, hvor jeg kan kvalificere en række indsatser, som organisationen har iværksat. I min opstilling vil jeg fokuserer på de indsatsområder, som jeg mener, er SDS væsentligste prioriteringer. SDS OG SU Regeringens forslag om at omlægge SU en til en lånebaseret model forringer professionsstuderendes levegrundlag fundamentalt. Jeg ser det som en central dagsorden vi som organisation spiller ind på. Der skal være fri og lige adgang til uddannelse, da SU en er med til at sikre, at alle uanset baggrund kan tage en uddannelse i Danmark. VI SES TIL ÅRSMØDET! Tak for ordet, og jeg ser frem til at møde dig til SDS årsmøde. Såfremt du har nogle spørgsmål til min opstilling, så er du velkommen til at ringe eller skrive til mig på de anviste kontaktoplysninger. Bedste hilsner, Durita Johansen SDS EN ORGANISATION FOR MEDLEMMERNE Området er SDS mest centrale indsatsområde, da vi fortsat skal arbejde på at øge SDS organiseringsgrad. Vi er nået et godt stykke i 2016, men vi skal forsat prioritere 27

Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale

Valghandlinger. Til behandling. Øvrigt materiale Valghandlinger Det er på årsmødet, at der skal vælges et forretningsudvalg, samt kritiske revisorer. Der er deadline for opstillinger til posterne lørdag d. 5. november kl 22.00 Skriftlige opstillinger

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt

Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt 7.1 Budget for 2010 Budgetforudsætninger Rammerne for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderendes budget fastlægges i Dansk Socialrådgiverforenings

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

SDS eksamensundersøgelse

SDS eksamensundersøgelse 2016 SDS eksamensundersøgelse Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) Toldbodgade 19B 1253 København k sds@sdsnet.dk www.sdsnet.dk SDS Eksamensundersøgelse Indhold Forord og introduktion...

Læs mere

SDS eksamensundersøgelse

SDS eksamensundersøgelse 2016 SDS eksamensundersøgelse Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) Toldbodgade 19B 1253 København k sds@sdsnet.dk www.sdsnet.dk SDS Eksamensundersøgelse Indhold Forord og introduktion...

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018

Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 Vejledende vedtægter for lokale afdelinger, der ønsker forskudt valgperiode, gældende fra 11. januar 2018 1 Navn Navnet er Skolelederforeningen, (Kommunenavn) afdeling. Medlemsberettiget er enhver, som

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd

Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Vedtægter for Netværket af Ungdomsråd Kapitel 1: Navn og formål 1 Foreningens navn er Netværket af Ungdomsråd Stk. 2 Foreningens navn forkortes officielt NAU 2 Netværket af Ungdomsråd er et landsdækkende,

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds repræsentantskabsmøde Torsdag den 7. og fredag den 8. september 2017 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Indholdsfortegnelse Forslag til dagsorden Forretningsorden Bestyrelsens beretning Regnskab og budgetter Indkomne opstillingsgrundlag til bestyrelsen Ændringsforslag

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter for IMCC Esbjerg

Vedtægter for IMCC Esbjerg Vedtægter for IMCC Esbjerg Kapitel 1: Navn og relationer 1 Navn Lokalafdelingens navn er International Medical Cooperation Committee Esbjerg, forkortet og betegnet IMCC Esbjerg. 2 Relationer 1. IMCC Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

4. Alle handelsskoleelever er medlemmer af LH, når deres respektive elevråd har indbetalt kontingent. Medlemskab gælder indtil udmeldelse.

4. Alle handelsskoleelever er medlemmer af LH, når deres respektive elevråd har indbetalt kontingent. Medlemskab gælder indtil udmeldelse. Gældende vedtægter Vedtægter for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever Som vedtaget d. 10. april 2016 Kapitel 1: Navn og formål 1. Organisationens navn er Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER

IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER IMCC Lokalafdeling Århus VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og relationer... 2 1 Navn... 2 2 Relationer... 2 Kapitel 2: Vision, mission og værdier... 2 3 Vision... 2 4 Mission og værdier...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5

Forretningsorden for KAB's repræsentantskab. Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj /5 Forretningsorden for KAB's repræsentantskab Vedtaget af KAB s repræsentantskab på mødet den 22. maj 2007 1/5 1 Indledning Denne forretningsorden supplerer bestemmelserne om repræsentantskabets arbejde

Læs mere

INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL

INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL INDKALDELSE TIL 3B S EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 TORSDAG DEN 13. OKTOBER 2016 KL. 17.00 BOLIGFORENINGEN 3B I HAVNEHOLMEN 21 I 1561 KØBENHAVN V DAGSORDEN - PUNKT 3 Fastsættelse af forretningsorden

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense

Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for International Medical Cooperation Committee Odense Vedtægter for... 1 International Medical Cooperation Committee Odense... 1 Kapitel 1: Navn og relationer... 2 Kapitel 2: Vision og formål...

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland

Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland Vedtægter for Dansk Skoleidræt, Østjylland 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Skoleidræt, Østjylland, som er en kreds under landsorganisationen Dansk Skoleidræt. 2 Formål Dansk Skoleidræt har med

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med Dagsorden 17:00 formalia (MN) 17:05 Nyt fra (MN) - Sekretariatet - Elev og studenterbevægelsen - Fagbevægelsen - Regionerne 17:20 Økonomi (TBC) 17:40 forretningsorden for LM (IB) 18:30 bestyrelsens forslag

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter for Reality Bites Oktober 2016 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Reality Bites. Stk. 2. Foreningens hjemsted følger kassererens hjemadresse. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for IMCC. International Medical Cooperation Committee. Odense. Revideret

Vedtægter for IMCC. International Medical Cooperation Committee. Odense. Revideret Vedtægter for IMCC International Medical Cooperation Committee Odense Revideret 12.11.14 Indhold Kapitel 1: Navn og relationer... 3 1 Navn... 3 2 Relationer... 3 Kapitel 2: Vision og formål... 3 3 Vision

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning

Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning Vedtægter for foreningen SIND Pårørenderådgivning 1. Foreningens navn er SIND Pårørenderådgivning. 2. Foreningens formål: SIND Pårørenderådgivnings formål er: at tilbyde pårørende til sindslidende rådgivning,

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere