Europa-Parlamentets beslutning om status over bekæmpelsen af volden mod kvinder og den fremtidige indsats (2004/2220(INI))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa-Parlamentets beslutning om status over bekæmpelsen af volden mod kvinder og den fremtidige indsats (2004/2220(INI))"

Transkript

1 P6_TA(2006)0038 Vold mod kvinder Europa-Parlamentets beslutning om status over bekæmpelsen af volden mod kvinder og den fremtidige indsats (2004/2220(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til bestemmelserne i De Forenede Nationers (FN) retlige instrumenter vedrørende menneskerettigheder og navnlig om kvinders rettigheder, såsom FN's pagt, verdenserklæringen om menneskerettigheder, de internationale konventioner om borgerlige og politiske rettigheder og om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder og dens valgfri protokol og konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling, - der henviser til andre FN-instrumenter om vold mod kvinder, såsom Wien-erklæringen og handlingsprogrammet af 25. juni , erklæringen af 20. december 1993 om afskaffelse af vold mod kvinder 2, resolutionen af 22. december 2003 om afskaffelse af vold i hjemmet mod kvinder 3, resolutionen af 30. januar 2003 om bekæmpelse af æresforbrydelser begået mod kvinder 4, resolutionen af 2. februar 1998 om forebyggelse af kriminalitet og strafferetlige foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod kvinder 5, rapporter fra de særlige rapportører fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om vold mod kvinder og CEDAW-komitéens generelle henstilling nr. 19 6, - der henviser til Beijing-erklæringen og det handlingsprogram, der blev vedtaget af den fjerde verdenskonference om kvinder den 15. september 1995 og dens beslutning af 18. maj 2000 om opfølgningen af Beijing-handlingsplanen 7, - der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 8, - der henviser til sin beslutning af 16. september 1997 om behovet for at igangsætte en kampagne på EU-plan om nul tolerance over for vold mod kvinder 9, - der henviser til sin beslutning af 10. marts 2005 om opfølgningen af den fjerde verdenskvindekonference - Handlingsprogrammet Platform for Action (Beijing+10) 10, - der henviser til sin beslutning af 20. september 2001 om skamfering af kvinders Vedtaget af verdenskonferencen om menneskerettigheder, juni FN's Generalforsamlings resolution 48/104. FN's Generalforsamlings resolution 58/147. FN's Generalforsamlings resolution 57/179. FN's Generalforsamlings resolution 52/86. Vedtaget under CEDAWs 11. samling, EFT C 59 af , s EFT C 364 af , s. 1. EFT C 304 af , s. 55. EUT C 320 E af , s A6-0404/ Ordfører: Maria Carlshamre 11/01/2006/ 1

2 kønsorganer 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 45, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0404/2005), A. der henviser til, at FN's erklæring om afskaffelse af vold mod kvinder definerer vold mod kvinder som enhver form for kønsbaseret vold, der kan eller vil påføre kvinder fysiske, seksuelle eller psykiske skader eller lidelser, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, uanset om disse handlinger finder sted offentligt eller privat, B. der henviser til artikel 6 i FN-erklæringen om afskaffelse af vold mod kvinder, som udtaler: "Intet element i denne erklæring kan påvirke bestemmelser, der i højere grad bidrager til bekæmpelse af vold mod kvinder, og som er fastsat i national lovgivning eller internationale konventioner, traktater eller andre instrumenter, der gælder i et land", C. der henviser til, at vold finder sted i mange forskellige former for forhold, og at definitionerne i forskning og kulturelle sammenhæng varierer meget; der henviser til, at der i denne beslutning hovedsageligt fokuseres på mænds vold mod kvinder, f.eks. i tilfælde, hvor en mand udøver vold mod en kvinde, der har eller har haft et forhold til gerningsmanden; der henviser til, at det i de fleste tilfælde af vold i nære forhold er denne form for vold, der bliver begået ifølge tre undersøgelser i Finland, Sverige og Tyskland; der henviser til, at det er mindre væsentligt, hvor volden bliver udøvet, selv om en stor del af denne form for vold finder sted i hjemmet, D. der henviser til, at mænds vold mod kvinder ud over at være en kriminel handling er et alvorligt samfundsproblem, og at mænds vold mod kvinder udgør en krænkelse af menneskerettighederne - retten til liv, retten til sikkerhed, retten til værdighed og retten til fysisk og mental integritet - og at mænds vold mod kvinder derfor udgør en hindring for udviklingen af et demokratisk samfund, E. der henviser til, at mænds vold mod kvinder kan berøre kvinder i alle aldre og samfundslag og uanset social baggrund; der henviser til, at omfattende undersøgelser af udbredelsen af vold mod kvinder i Sverige, Tyskland og Finland har vist, at mindst % af kvinder mellem 16 og 67 år på et eller andet tidspunkt har været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb, og at antallet af berørte kvinder er helt oppe på %, hvis psykisk vold også medregnes, F. der henviser til, at mænds vold mod kvinder er et almindeligt udbredt fænomen, der er forbundet med den ulige magtfordeling mellem kønnene, der stadig karakteriserer vores samfund; der henviser til, at mangelen på ligestilling også er medvirkende til, at mænds vold mod kvinder ikke i tilstrækkelig grad er blevet belyst og bekæmpet, G. der henviser til, at vold mod kvinder typisk udøves af nære slægtninge eller partnere, 1 EFT C 77 E af , s \ 11/01/2006 Ordfører: Maria Carlshamre - A6-0404/2005

3 H. der henviser til, at det udover at vedtage foranstaltninger for at hjælpe voldsofrene også er nødvendigt med foregribende og forebyggende strategier rettet mod gerningsmændene og potentielle gerningsmænd på den ene side, og effektive, til forbrydelsen svarende og repressive sanktioner på den anden side, I. der henviser til, at de former for vold, der udøves mod kvinder kan variere alt efter kulturelle traditioner, etnisk oprindelse og social baggrund, og at kvindelig omskæring og såkaldte æresforbrydelser og tvangsægteskaber også finder sted i EU, J. der henviser til, at mænds vold mod kvinder ofte sker i det skjulte og i hjemmet, hvilket skyldes, at der ikke er tilstrækkelige sanktioner fra samfundets side, og at normer, der historisk og kulturelt set er dybt forankrede, ofte er med til at legitimere mænds vold mod kvinder, K. der henviser til, at der kun er få medlemsstater, der har indhentet oplysninger og udarbejdet statistikker om udbredelsen af de forskellige former for vold, mænd udøver mod kvinder, hvilket gør det vanskeligt at kende det egentlige omfang af denne form for vold og dermed også vanskeligt at finde en effektiv løsning på EU-plan, L. der henviser til, at der ikke er blevet gennemført en undersøgelse på EU-plan af de finansielle omkostninger og sociale og menneskelige konsekvenser af mænds vold mod kvinder, og at det er overordentlig vigtigt at gennemføre en sådan undersøgelse for at synliggøre fænomenet og bekæmpe denne alvorlige krænkelse af menneskerettighederne, M. der henviser til, at mænds vold mod kvinder er en vigtig medvirkende faktor til, at kvinder og piger bliver ofre for menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse herunder prostitution, eller lignende; der henviser til, at undersøgelser viser, at mellem 65 og 90 % af alle prostituerede kvinder tidligere har været udsat for seksuelle overgreb, N. der henviser til, at udstødelse og fattigdom er helt afgørende årsager til prostitution og til den øgede handel med kvinder; O. der henviser til, at mænds vold mod kvinder er en hindring for kvinders deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet og kan føre til marginalisering af kvinder og fattigdom, P. der henviser til, at der er et stort antal rapporter, der viser, at kvinder er i størst fare for at blive mishandlet af deres partnere eller tidligere partnere under eller kort efter en skilsmisse, Q. der henviser til, at vold mod mødre direkte og indirekte har kort- og langvarige negative konsekvenser for børnenes følelsesmæssige sundhed og sindstilstand, og at det kan medføre en ond cirkel af vold og misbrug, der fortsætter i generationer, R. der henviser til, at udover at kvinder ofte er økonomisk afhængige af mænd, anmelder kvinder tit ikke vold, især vold i hjemmet eller seksuel vold, fordi der eksisterer en myte om, at de selv er skyld i volden, eller at det er en privat sag, samtidig med at de ønsker at bevare forholdet og holde familien sammen, og at en anden årsag til, at kvinder ikke anmelder vold, er mangel på tillid til politiet, retsvæsenet og de sociale myndigheder, S. der henviser til, at risikoen for, at mænd udøver vold mod kvinder, øges i et samfund, der A6-0404/ Ordfører: Maria Carlshamre 11/01/2006/ 3

4 ikke klart og tydeligt modsætter sig dette, og at lovgivningen samt dens effektive anvendelse udgør vigtige instrumenter til at bekæmpe vold, T. der henviser til, at bekæmpelse af vold mod kvinder, børn og unge spiller en meget vigtig rolle i Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om et rammeprogram om grundlæggende rettigheder og retfærdighed for perioden (KOM(2005)0122) som led i bestræbelserne på at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, U. der henviser til, at det som påpeget i den tale, næstformand i Kommissionen Franco Frattini holdt i Europa-Parlamentet den 21. juni 2005, anslås, at der hvert år er mindst kvinder i de 15 gamle medlemsstater, der mister livet som følge af partnervold, og at dette tal endda anses for at være sat for lavt, 1. anbefaler Kommissionen og medlemsstaterne, hvad angår mænds vold mod kvinder: a. at anse det som en krænkelse af menneskerettighederne, der afspejler en ulige magtfordeling mellem kønnene i vores samfund, og at vedtage en altomfattende politisk linje til bekæmpelse heraf, herunder effektive metoder til forebyggelse og straf b. at anse mænds vold mod kvinder som et strukturelt fænomen og en af hovedhindringerne for indsatsen for bekæmpelse af uligheder mellem kvinder og mænd c. at føre en nul-tolerance-politik over for alle former for vold mod kvinder d. at fastlægge en ramme for samarbejde mellem statslige og ikke-statslige organisationer (ngo'er) med henblik på at udvikle politikker og praksis til bekæmpelse af vold i hjemmet e. at fastlægge samordnede metoder, definitioner og kriterier i samarbejde med Eurostat, agenturet for de grundlæggende rettigheder og det fremtidige europæiske institut for kønsforskning med henblik på at samle sammenlignelige og kompatible data i EU, hvad angår mænds vold mod kvinder, navnlig omfattende undersøgelser af problemets omfang f. at udnævne nationale rapportører med henblik på at indhente, udveksle og behandle oplysninger og statistikker om mænds vold mod kvinder, herunder oplysning om de børn, der vokser op i voldelige miljøer, og fremme udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne og tiltrædelses- og kandidatlandene g. i enhver indsats, der vedrører mænds vold mod kvinder, at sætte fokus på, hvordan denne vold påvirker børnene h. at fastlægge et ensartet system for registrering af tilfælde med mishandling for medlemsstaternes ansvarlige myndigheder såsom retsvæsen, politi, hospitaler og sociale tjenester, så det kan sikres at registrering af data sker samlet og at anvendelsen af disse data øges 4\ 11/01/2006 Ordfører: Maria Carlshamre - A6-0404/2005

5 i. at sørge for bedre uddannelse og erhvervsuddannelse af de fagfolk, der er ansvarlige for at registrere tilfælde og data vedrørende vold i hjemmet, så de kan varetage deres opgaver med den nødvendige konsekvens j. at øremærke midler til undersøgelser af omkostningerne ved mænds vold mod kvinder i EU k. at tilvejebringe de nødvendige midler til at overvåge tiltrædelses- og kandidatlandenes aktiviteter og fremskridt, hvad angår kvinders behandling i alle aspekter af samfundet, og gøre kvinders sikkerhed og behandling i disse lande til et tiltrædelseskriterium l. at udvikle programmer og undersøgelser henvendt til kvindelige medlemmer af samfundsgrupper med kulturelle særpræg eller etniske mindretalsgrupper med det formål at beskrive de særlige former for vold, som disse kvinder kommer ud for, og planlægge passende metoder til håndtering af disse problemer m. at føre omhyggelig kontrol med menneskesmugling over alle grænser; 2. opfordrer medlemsstaterne til at etablere partnerskabsordninger mellem de retshåndhævende myndigheder, ngo'er, centre for modtagelse af ofre og andre kompetente myndigheder samt intensivere samarbejdet for at sikre en effektiv gennemførelse af love, der sigter mod at bekæmpe mænds vold mod kvinder, og at gøre myndigheder på alle niveauer mere opmærksomme på problemer vedrørende mænds vold mod kvinder; 3. opfordrer medlemsstaterne til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger vedrørende mænds vold mod kvinder i de nationale lovgivninger, navnlig: a) at anerkende seksuelle overgreb inden for ægteskabet som forbrydelser og gøre voldtægt inden for ægteskabet strafbart b) ikke at acceptere nogen form for henvisning til kulturelle kutymer som en formildende omstændighed i tilfælde af vold mod kvinder, æresforbrydelser og kvindelig omskæring c) at samarbejde og udveksle bedste praksis med myndighederne i lande, der har flere erfaringer med problemer i forbindelse med æresforbrydelser d) at garantere offerets ret til sikker adgang til domstolene og en effektiv retshåndhævelse, bl.a. ved at yde erstatning e) at tilskynde til retsforfølgning af medskyldige i æresforbrydelser, f.eks. gerningsmandens familiemedlemmer, hvis de har opfordret gerningsmanden til at begå forbrydelsen eller pålagt ham at begå den, med henblik på at slå helt fast at sådanne handlinger er uacceptable f) at tage hensyn til, at børn, der overværer deres mødre blive slået, bør anses som ofre og dermed overveje om de skal have ret til erstatning i overensstemmelse med den nationale lovgivning A6-0404/ Ordfører: Maria Carlshamre 11/01/2006/ 5

6 g) at overveje risiciene ved, at kvinder tildeles fælles forældremyndighed med mænd, der har begået voldelige overgreb, og træffe effektive foranstaltninger for at sikre børnenes sikkerhed ved tildelingen af forældremyndighed i tilfælde af separation eller skilsmisse h) ikke at acceptere nogen henvisninger til beruselse som en formildende omstændighed i forbindelse med mænds vold mod kvinder i) imødegå forestillingen om, at prostitution kan ligestilles med udøvelse af et erhverv; 4. opfordrer medlemsstaterne til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre bedre beskyttelse af og støtte til kvinder, der har været eller risikerer at blive udsat for vold i hjemmet, ved: a) at garantere hensigtsmæssig beskyttelse og juridisk, social og psykologisk bistand samt lægehjælp, herunder politibeskyttelse b) at sikre en hensigtsmæssig, herunder psykologisk, uddannelse der også omfatter børnenes vilkår, af de ansatte i de kompetente organer, der beskæftiger sig med mænds vold mod kvinder, herunder politi- og domstolspersonale, sundhedspersonale, lærere, socialarbejdere, ungdomsledere samt personale inden for kriminalforsorgen; mener, at det ved behandling i form af samtaleterapi hos en børnepsykolog eller en terapeut er særlig vigtigt, at denne har kendskab til mænds vold mod kvinder, således at en faders vold mod barnets moder og/eller barnet selv ikke undervurderes eller bagatelliseres c) at vedtage foregribende og forebyggende strategier over for mænd, der udsætter kvinder for vold, med henblik på at mindske risikoen for gentagelser, samt yde rådgivningsservice til gerningsmændene enten på deres eget initiativ eller efter en retsafgørelse; altid at foretage hensigtsmæssige trussel- og risikovurderinger for at garantere kvindernes sikkerhed og sikre, at eventuelle børn føler sig trygge i processen d) at anerkende betydningen af at yde støtte til ofrene, hvadenten det er kvinder eller børn, for at hjælpe dem med at blive økonomisk og psykisk uafhængige af gerningsmanden e) at tilbyde den nødvendige støtte, herunder midlertidige boliger til kvinder og deres børn i tilfælde af separation eller skilsmisse f) at betragte kvinder, de har været udsat for kønsbetinget vold, som en gruppe, der skal prioriteres i forbindelse med adgang til sociale boliger g) at stille sikre krisecentre til rådighed, herunder garanti for tilstrækkelige finansielle ressourcer h) at fastsætte en minimumsindkomst for kvinder, der ikke har andre indkomster, som vil gøre det muligt for dem under relativt sikre forhold at finde måder, hvorpå de kan blive reintegreret i samfundet i samarbejde med rådgivningscentrene 6\ 11/01/2006 Ordfører: Maria Carlshamre - A6-0404/2005

7 i) at udarbejde specifikke handlingsprogrammer for beskæftigelse for ofrene for kønsbetinget vold, så disse kan integreres på arbejdsmarkedet, idet de herved sikres økonomisk uafhængighed j) at undersøge muligheden for at oprette multifunktionelle organer, hvor ofrene kan kontakte de relevante myndigheder, som f.eks. politiet, den offentlige anklager og social- og sundhedsvæsenet k) at planlægge tjenester og centre for forsorg og understøttelse af børn af voldsramte kvinder l) at yde social og psykologisk støtte til børn, der har været vidner til vold i hjemmet m) at tilbyde gratis test for kønssygdomme i voldtægtssager n) at sikre, at alle voldsforbrydere får professionel hjælp og behandling o) at yde hensigtsmæssig beskyttelse til indvandrere, navnlig enlige mødre og deres børn, der ofte har utilstrækkelige midler til at forsvare sig eller utilstrækkelig viden om tilgængelige midler til at bekæmpe vold i hjemmet i medlemsstaterne; 5. opfordrer medlemsstaterne til at gøre brug af Daphne II-programmet 1 for at bekæmpe æresforbrydelser i medlemsstaterne, til at oprette og bibeholde flere krisecentre for kvinder, der har været udsat for vold, herunder æresforbrydelser, og til at uddanne særlige eksperter i håndteringen af æresforbrydelser; 6. opfordrer EU til at forsøge at løse problemet med æresforbrydelser, der er blevet et problem på EU-plan med grænseoverskridende konsekvenser, og opfordrer Kommissionens næstformand Frattini til at følge op på sit løfte om at arrangere en europæisk konference om emnet; 7. opfordrer medlemsstaterne til at gøre en indsats for at fjerne den fortielse, der stadig eksisterer i samfundet, hvad angår mænds vold mod kvinder, navnlig vold i hjemmet, ved at træffe foranstaltninger for at øge den kollektive og individuelle bevidsthed om mænds vold mod kvinder; 8. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle programmer for bevidstgørelse og oplysning af offentligheden omkring vold i hjemmet og mindske de sociale fastgroede opfattelser angående kvinders stilling i samfundet gennem uddannelsessystemer og medier; 9. opfordrer medlemsstaterne til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at standse kvindelig omskæring; understreger, at forebyggelse af og forbud mod kvindelig omskæring og retsforfølgelse af gerningsmænd bør prioriteres højt i alle EU's relevante politikker og programmer; bemærker, at indvandrere, der er bosiddende i Fællesskabet, bør være klar over, at kvindelig omskæring udgør en alvorlig trussel mod kvinders sundhed og en krænkelse af menneskerettighederne; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at lægge en omfattende strategi på EU-plan med henblik på at standse udførelsen af kvindelig omskæring i EU; 1 EUT L 143 af , s. 1. A6-0404/ Ordfører: Maria Carlshamre 11/01/2006/ 7

8 10. henstiller indtrængende til medlemsstaterne at klassificere skamfering af kvinders kønsorganer som en ulovlig voldshandling mod kvinder, som udgør en krænkelse af deres grundlæggende rettigheder og er et alvorligt overgreb mod deres fysiske integritet; mener således, at denne handling er ulovlig, uanset hvor og i hvilket land den foretages mod EUborgere eller personer, der opholder sig i EU; 11. opfordrer medlemsstaterne til enten at gennemføre særlige lovgivningsmæssige bestemmelser om kvindelig omskæring eller til at vedtage sådanne bestemmelser og til at retsforfølge enhver, der udfører omskæring af kvinder; 12. opfordrer til, at læger, der udfører omskæring af unge kvinder og piger, ikke blot retsforfølges, men også fratages deres autorisation som læge; 13. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at forældre holdes juridisk ansvarlige for omskæring af mindreårige pigers kønsorganer; 14. opfordrer medlemsstaterne til at drage omsorg for, at kvindelig omskæring betragtes som et rimeligt argument for at imødekomme anmodninger om asyl for dermed at beskytte asylansøgere mod umenneskelig behandling; 15. anmoder Kommissionen om at udnævne et europæisk år mod mænds vold mod kvinder, hvilket Parlamentet adskillige gange har anmodet om, samt forelægge en arbejdsplan, der gør det muligt at kaste mere lys over fænomenet og gøre det muligt at tale åbent om den nuværende situation; 16. opfordrer Kommissionen til at tilrettelægge et program med titlen: "Bekæmpelse af vold" som en separat del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed for perioden ; 17. anser det for overordentlig vigtigt, at der foreligger pålidelige statistikker over kvinders indberetning af brutal og umenneskelig behandling til de retshåndhævende myndigheder; 18. beklager, at statistikkerne stadig er upålidelige og utroværdige, fordi sådanne indberetninger normalt ikke registreres, når de retshåndhævende myndigheder undlader at tage affære; 19. opfordrer derfor medlemsstaterne til at sørge for, at alle indberetninger fra kvinder om brutal eller umenneskelig behandling bliver registreret, såvel som den procentvise andel af de indberettede tilfælde, hvor de retshåndhævende myndigheder tager affære, samt hvilken form for foranstaltninger der bliver truffet i den forbindelse; 20. henviser til, at bevisbyrden ofte pålægges kvinderne, der i forvejen befinder sig i en vanskelig situation; 21. henstiller til Kommissionen at indføre en ordning, som kan bruges til at fastslå, i hvilke medlemsstater tilfældene af vold mod kvinder relativt set synes at være særlig graverende; 8\ 11/01/2006 Ordfører: Maria Carlshamre - A6-0404/2005

9 22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, professionelle sundhedsorganer og forbrugerorganisationer. A6-0404/ Ordfører: Maria Carlshamre 11/01/2006/ 9

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 28. maj 2003 ARBEJDSDOKUMENT om implementering af kvinders rettigheder i EU's internationale politik vold (2002/2286(INI))

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 19.3.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne (2007/2263(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om skamfering af kvindelige kønsorganer

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om skamfering af kvindelige kønsorganer EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 19.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om skamfering af kvindelige kønsorganer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Ordfører:

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2008 (OR. en) 16771/07 Interinstitutionel sag: 2001/0270 (CNS) DROIPEN 127 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1431/2009 af Riccarda Nissen og Angelika Dahlin, tyske statsborgere, for "Netwzwerk Rafael e.v."

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0572/2011 af Sarah Bonafont, britisk statsborger, om beskyttelse af børn i Ukraine 1. Sammendrag

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) P7_TA(2013)0031 Vold mod kvinder i Indien Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 25.3.2009 KOM(2009) 136 endelig 2009/0050 (CNS) RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem

EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem 1. Mål for retningslinjerne Vedtagelsen af retningslinjer vedrørende vold mod kvinder er udtryk for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008.

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. maj 2008 (15.05) (OR. en) 9055/08 SOC 261 NOTE fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Tidl. dok. nr.: 8582/08

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov P7_TA(2011)0315 Ændret ungarsk forfatning Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2014/0259(NLE) 27.5.2015 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

P7_TA(2010)0290 Nordkorea

P7_TA(2010)0290 Nordkorea P7_TA(2010)0290 Nordkorea Europa-Parlamentets beslutning af 8. juli 2010 om Nordkorea Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Koreanske Halvø, - der henviser til FN's

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme DE EUPÆISKE U IO ~FACT SHEET~ EU's liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme Den 22. december 2009 (20.01) EU vedtog de første

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.10.2013 2013/0085 (NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0064(COD) 8.9.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Borgernes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 2013/0409 (COD) PE-CONS 33/16 DROIPEN 124 COPEN 232 CODEC 1009 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

- der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, særlig artikel 5 og 8,

- der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, særlig artikel 5 og 8, P6_TA(2009)0047 Modtagelsesvilkår for asylansøgere og flygtninge Europa-Parlamentets beslutning af 5. februar 2009 om gennemførelsen i EU af direktiv 2003/9/EF om modtagelsesvilkår for asylansøgere og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP)) P7_TA(2013)0098 Aftalt spil og korruption i sport Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2013 om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(97)36 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 2: SPECIALORGANER TIL BEKÆMPELSE AF RACISME, FREMMEDHAD, ANTISEMITISME OG

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Paraguay: de retlige aspekter i forbindelse med børns graviditet

VEDTAGNE TEKSTER. Paraguay: de retlige aspekter i forbindelse med børns graviditet Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2015)0230 Paraguay: de retlige aspekter i forbindelse med børns graviditet Europa-Parlamentets beslutning af 11. juni 2015 om Paraguay: retlige aspekter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2009 KOM(2009) 135 endelig 2009/ 0049 (CNS) Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel

Læs mere

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at:

Artikel 2 Formål. Formålet med denne protokol er at: Protokol om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I

P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I P7_TA(2014)0454 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 448 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET i henhold til artikel 10 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere