PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L"

Transkript

1

2

3

4

5 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År 2014 den 26. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Vermlandsgård. Generalforsamlingen afholdtes på administrators kontor Nørregade 7 A, København. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var alle andelshavere bortset fra andel nr. 5, 8, 11, 12 og 17. Mødt eller repræsenteret med fuldmagt var således i alt 15 andelshavere. Endvidere deltog advokat Claus Clausen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdtfor sent, men i øvrigt var lovligt indkaldt. Der var ikke bemærkninger tilindkaldelsen eller tilmødets lovlighed. 2. Bestyrelsens beretning Formand Signe Egsgaard aflagde beretning. Det havde været et år med fokus på at holde styr på økonomien. Der var omlagt lån tilet fastforrentet lån med pålydende rente på 3 % og med afdrag i løbetiden, der var 20 år. Restløbetiden var ikke blevet forlænget i forbindelse med låneomlæggelsen. Tak tilniels for hjælp med beregninger m.m. Der var brugt en del tidpå retssagen, som nu var afsluttet med et forlig, således at ankesagen kunne stoppes før hovedforhandlingen. Forliget var samtidig ensbetydende med, at foreningen sparede penge tilyderligere sagsomkostninger. Af fremtidige vedligeholdelsesopgaver nævnte Signe, at bestyrelsen i det kommende år har planer om at udbedre porten og udskifte varmtvandsbeholderen. På sigt bør det overvejes, om ikke hoveddørene til opgangene Vermlandsgade 77 og 79 skal udskiftes (Holmbladsgade 83 har ny hoveddør) samt skiftevinduerne i alle opgangene, således at der kommer termoruderi. Gården kan evt. ordnes på en arbejdsdag. Gode idéer tilforbedringer er velkomne. Beretningen blev drøftet. Dirigenten konstaterede, at beretningen blev tagettilefterretningaf forsamlingen. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten Advokat Claus Clausen gennemgik årsrapporten, som viste en egenkapital på kr og en maksimalandelsværdi indtil næste års generalforsamling på kr ,4498. Regnskabet og ovenstående maksimale andelsværdi blev enstemmigt godkendt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget tilgodkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift Budgettet var uden boligafgiftsstigning. Budgettet opererede i øvrigt med vedligeholdelsesudgifterpå kun kr Beløbet er fastsat således, at dette muliggørde nødvendige reparationer af porten samt udskiftning af varmtvandsbeholderen. Bestyrelsen vil fortsat prioritere at foretage disse poster billigst muligt.

6 Budgettet opererede endvidere med et underskud på kr efter betaling af afdrag på gæld med kr Budgettet blev enstemmigt godkendt. 5. Forslag Der var forslag om mulighedfor, at bestyrelsen kan give tilladelsetil at andelshavere kan sætte altan op på foreningens facade på gårdsiden. Forslaget var ledsaget af forslag til følgende vedtægtsændringer og tilføjelsertilhusordenen: Vedtægtsændring: 9, stk. 1 og ny 9, stk. 6 og 10, stk. 5 (fed skrift = ændring). 9, stk. 1: En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftningaf hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele (herunder altaner) og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligtomfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. 9, stk. 6: Andelshaver, der får ny altan, betaler selv udgiften til altanen. Opsætning af altaner, herunder ved fornyelse og vedligeholdelse af altaner, - - jf. stk. 1 og stk. 2 udføres medmindre bestyrelsen beslutter andet af foreningen samtidigt fra lift eller stillads for alle altaner. Den samlede udgift til opsætning, fornyelse eller vedligeholdelse deles med lige store andele til alle andelshavere med altaner, der får altan opsat, fornyet eller vedligeholdt, uanset om fornyelses- og vedligeholdelsesarbejderne har været de samme for alle altanerne. 10, stk. 5: Andelshaverne er berettigede til at opsætte en altan ud for deres lejlighed. Der skal foreligge godkendelse fra bestyrelsen og bygningsmyndighederne. Bestyrelsen kan stille betingelser for godkendelse, herunder f.eks. at en af bestyrelsen valgt ansvarsforsikret ingeniørfirma eller lignende skal projektere og føre tilsyn med altanopsætningen. Andelshaver, der får altan til sin lejlighed, skal selv afholde samtlige omkostninger, herunder til entrepriseforsikring, arkitekt, ingeniør, administration m.m. Andelshaver skal stille anfordringsbankgaranti for alle forventede omkostninger med tillæg af 15 % til uforudsete. De forventede omkostninger opgøres af bestyrelsen i samråd med den af bestyrelsen valgte rådgiver. Al fremtidig fornyelse og vedligeholdelse af altanen påhviler den til enhver tid værende andelshaver som har brugsret til altanen, jf. 9. Husordensforslag: Det er ikke tilladtat gøre brug af åben ild eller grill på altanerne af hensyn til brandfare og røggener. Det er dog tilladtat anvende gasgrill med op til5 kg store gasflasker (krav fra beredskabsstyrelsen). Til eventuel afskærmning af altanerne må der kun bruges ensartede materialer med en af bestyrelsen godkendt farve. Advokat Clausen orienterede om anden finansieringsmetode, hvor foreningen betalte altanerne, og andelshaverne med altaner betalte et moderniseringstillæg. Hvis altanerne ejes af de enkelte andelshavere, er der en udfordring ved opgørelsen af andelskronen, idet værdien af altanerne før fratrækkes forinden beregning af andelskronen; ellers kan der opstå konflikt med maksimalprisbestemmelserne, hvis andelshaverne både skal have betaling for altanen som forbedring og også får en del af altanværdien via ejendomsvurderingen. En valuarvurdering kunne være en løsning.

7 Der var flere andelshavere, der mente, at det villevære en væsentlig forringelse af lysindfaldet i deres lejlighed, hvis der blev sat en altan op over deres lejlighed. En andelshaver spurgte, om det ikke var rimeligt,at der blevet givet kompensation for sådanne forringelser. Det blev oplyst, at forslaget ikke indebar en kompensation, og Clausen oplyste, at han ikke var bekendt med tilfælde, hvor en altan i normal størrelse af domstolene havde medført erstatning/godtgørelsefor underboer. Det kan dog ikke helt udelukkes, at en domstol i særlige tilfælde vilvurdere, at en altanopsætning overskriderdet, som en andelshaver skal acceptere. Forslaget om tilladelsetil opsætning af altaner og vedtægtsændringerne skal vedtages i h.t foreningens vedtægter 25, stk. 2, dvs. at 2/3 af 20 andelshavere, dvs. 14 skal være tilstede. Da 15 er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, kan forslaget vedtages, hvis 2/3, dvs. 10 af de mødte eller repræsenterede stemmer for. Dirigenten sikrede sig, at ingen andelshaver havde mere end en fuldmagt. Afstemning viste (efter fintælling), at 11 stemte for altaner med tilhørende forslag om vedtægtsændringer og husordensforslag, mens 4 stemte imod. Forslaget var således vedtaget. Der var forslag om at skifte revisor tilbdo Statsautoriseret revisionsselskab eller RSM Plus. Clausen oplyste, at der var udmærket samarbejde med begge firmaer. BDO's tilbudvar det billigste, og de blev derfor valgt. 6. Valg af bestyrelse Efter skriftligafstemning konstaterede dirigenten, at bestyrelsen er valgtsåledes: Formand Signe Egsgaard Vermlandsgade 79, 3. (på valg 2015) Bestyrelsesmedlem Joseph Philip Vermlandsgade 77, 1.th. (på valg 2016) Bestyrelsesmedlem Katrine Wibrand Vermlandsgade 79, 4. (på valg 2016) 1. suppleant Tina Nielsen Holmbladsgade 83, 1. (på valg 2015) 2. suppleant Richard Gentle Vermlandsgade 77, st. (på valg 2015) 7. Eventuelt Der var bl.a. spørgsmål om, hvorvidt pizza-forretningens etablerede skorsten var i h.t. byggetilladelse, og om den var høj nok. Generalforsamlingen blev med takfor god ro og orden hævet af dirigenten kl. ca København, den / L I København, den N/ Advokat laus Cla'Uíen Forman igne Egsgaard

8 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År 2013 den 30. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Vermlandsgård. Generalforsamlingen afholdtes på administrators kontor Nørregade 7 A, København. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var andelshaverne til lejlighed: 3, 4, 5, 7, 13, 19 og 20. Endvidere deltog advokat Claus Clausen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdt for sent, men i øvrigt var lovligt indkaldt. Der var ikke bemærkninger til indkaldelsen eller til mødets lovlighed. 2. Bestyrelsens beretning Formand Ib Nielsen aflagde beretning. Det havde været et stille år. Der havde været 4 overdragelser af lejligheder i årets løb; velkommen til de 4 nye andelshavere. Bestyrelsen har koncentreret sig om at holde vedligeholdelsen på et lavt niveau. Det er lykkedes. Der er fortsat ikke likviditet til større vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder. Lån vil være nødvendigt, hvis der skal investeres i forbedringer. Af fremtidige større vedligeholdelsesarbejder er der fortsat vandvarmeren. Det vil være en fordel for foreningen at få en prioriteret vedligeholdelsesplan. bestyrelse overveje. Det kan den kommende Beretningen blev drøftet. Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget tilefterretning af forsamlingen. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten Advokat Claus Clausen gennemgik årsrapporten, og besvarede diverse spørgsmål, herunder spørgsmål vedrørende det konstaterede underskud samt sammenhængen mellem retssagen, omprioriteringen/kurstabet og det konstaterede underskud. Der var en længere drøftelse vedrørende retssagen, herunder mulighederne for at afslutte denne forligsmæssigt. Det blev aftalt, at ny bestyrelse sammen med advokat Claus Clausen eventuelt afholder et møde med den nye advokat for at høre om muligheder for en forligsmæssig afslutning. Regnskabet opererede med en egenkapital på kr og en maksimal andelsværdi indtil næste års generalforsamling på kr ,2919. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

9 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift Budgettet viste en mindre boligafgiftsstigning. Der var enighed om, at denne først skulle træde i kraft pr. 1. juli Boligafgiftsstigningen skulle give ca. kr ekstra i indtægt resten af året. Budgettet opererede i øvrigt med vedligeholdelsesudgifter på kun kr Budgettet opererede med et overskud på kr Budgettet blev enstemmigt godkendt. 5. Forslag Der var forslag om, at bestyrelsen blev bemyndiget til at omprioritere foreningens kontantlån med hovedstol kr Der forelå en beregning af 16. april 2013 fra Realkredit Danmark. Det præciseres, at beregningen var med renteniveauet pr. 16. april 2013, og at det ikke var sikkert, at det stadig kunne betale sig at omprioritere. Alle kunne stemme for, at bestyrelsen blev bemyndiget til at omprioritere, såfremt omprioritering ville medføre en nævneværdig årlig besparelse for foreningen. Generalforsamlingen bemyndigede endvidere bestyrelsen til at foranledige flexlånet på ca. 2 mio omlagt/sammenlagt med lånet på ca. 5 mio, såfremt det kunne betale sig. 6. Valg af bestyrelse På valg var formand Ib Nielsen. lb Nielsen ville gerne fortsætte, hvis ikke der var andre, der ønskede at påtage sig opgaven. Ib Nielsen bekræftede, at han havde sin lejlighed til salg, men han regnede ikke med, at den blev solgt. Signe Egsgaard ville gerne opstille som formand. Ib Nielsen ønskede ikke kampvalg. Dirigenten konstaterede herefter, at Signe Egsgaard var valgt som formand. På valg var endvidere 1. suppleant Niels Levi Mazioum og 2. suppleant Tina Nielsen. Begge blev genvalgt uden modkandidater. Bestyrelsen består herefter af: Formand Signe Egsgaard Vermlandsgade 79, 3. (på valg 2015) Bestyrelsesmedlem Richard Gentle Vermlandsgade 77, st. (på valg 2014) Bestyrelsesmedlem Joseph Philip Vermlandsgade 77, 1.th. (på valg 2014) 1. suppleant Niels Levi Mazloum Vermlandsgade 77, 3.th. (på valg 2014) 2. suppleant Tina Nielsen Holmbladsgade 83, 1. (på valg 2014) 7. Eventuelt Der var indlæg vedrørende støjproblemer, herunder en andelshaver som havde soveværelse under overboens stue. Der er relativt lydt i ejendommen og alle opfordres til at være opmærksomme på, at indretningen af lejlighederne kan betyde, at der skal udvises større hensyn, end man normalt behøver i en etageejendom. Det er en fordel, hvis naboer og over-lunderboere selv kan tale sig til løsning og ikke behøver at blande bestyrelsen og administration ind i sagerne. Tine bemærkede, at hun gerne ville fortsætte med at have ansvaret for at sætte navne på postkasser m.m., men en forudsætning var, at hun fik oplysning om navne, herunder navne på evt. fremlejere. Mulighed for opsætning af altaner blev drøftet. Det blev oplyst, at der havde været talt om altaner i forbindelse med byfornyelsen, men det var blevet droppet. De fremmødte var positive over for ønske

10 2013 om opsætning af altan på individuel basis. Der var forslag om, at en opdateret mail-liste blev distribueret. Det blev bemærket, at der havde været indbrud i nr. 83, og at det formentlig var for nemt at komme ind i ejendommen fra denne opgang. Bestyrelsen bør overveje at sikre indgangen bedre. Der var indlæg vedrørende skurdøre, der klaprer, arbejdsdage, fælles grill, penge til forskønnelse af gården m.m. Ydermere var der et indlæg vedrørende cykler, der ikke bruges, og hvor en oprydning kunne være en god idé på en arbejdsdag. Af andre opgaver på arbejdsdag blev nævnt hovedrengøring på fællesarealer samt forslag om at lave om på, hvorledes cykelparkering foregår. Endelig var der spørgsmål om, hvorvidt pizza-forretningen selv skal betale for rensning af fedtudskiller. Generalforsamlingen blev med tak for god ro og orden hævet af dirigenten kl. ca København, den IJ - København, den 4 / Advo a Claus CÏáirsen Forr ge Egsgaard Dirigent Richard Gentle

11 PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. ty. Postboks København K Telefon Ar 2012 den 14. juni kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Vermlandsgård. Generalforsamlingen afholdtes på administrators kontor Nørregade 7A, København. Mødt eller repræsenteret ved fuidmagt var ejerne af andel 3, 4, 9, 13, 14, 16, 18 og 20. Endvidere deltog advokat Claus Clausen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for så vidt angår de punkter, der var på dagsordenen. 2. Bestyrelsens beretning Ib aflagde følgende beretning: Beretning til generalforsamling 2012 I året 2011 er der sket mange ting i NB Vermlandsgård. Der er saneret for rotter i gården efter påbud fra Miljøkontrollen. Det er foretaget ved ejerforeningens skralde container og ved fedtudskilleren fra pizzeriaet. Pumpe for drænvand er blevet udskiftet. lndgangsdøren fra Vermlandsgade Ul gården er blevet udskiftet og indgangs området er blevet beklædt med plader. Muren til naboen har fået opsat cykelstativer og er blevet malet. Soklen på bygningen og ydere dørene er også blevet malet. Der er etableret ny belægning i Vermlandsgade Varmtvandsbeholderen er blevet renset, hvilket den skal hvert år. Ved den lejlighed er det konstateret at den næsten er tæret igennem flere steder, da varmtvandsbeholderen ikke har katodisk beskyttelse (tære zink). Det bliver derfor nødvendig at udskifte varmtvandsbeholderen og etablere katodisk beskyttelse for den. Bestyrelsen vil opstille projekter til forbedring af NB Vermlandsgård i ikke prioriteret rækkefølge. Termovinduer for alle vinduer på bagtrappen Nye døre til bagtrappen fra alle lejligheder Nye hoveddøre fra alle lejligheder til trappe opgangen Ny belægning ved indgang til gården fra Vermlandsgade Tag over cykelparkeringen i Vermlandsgade Opgradering af cykelskure i gården Etablering af ny overflade på bagtrapperne (feks linoleum) Indhegning af skraldecontainer. Skilt indkørsel forbudt og brandvej. Information til nye andelshavere.

12 Tillæg til vedtægterne/husordenen. Der skal være ryddeligt på alle trappeafsatser på både for og bagtrappe. Skal det være tilladt at holde husdyr (Hund, kat m.mj. Uautoriserede installationer skal fjernes eller føres i de til formålet føringsveje. Der skal tages mere hensyn til alle andelshavere i ejendommen når der er kraftig aktiviteter i de enkelte lejemål. Støj gener mange i ejendommen. Det er bestyrelsens hensigt at få ryddet op og gjort rent på lofterne og i kælderen efter sommerferien, hvor alle er velkomne til at deltage. Bestyrelsen vil senere komme med datoer for dette. Retssagen informeres der om af Claus Clausen. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten Advokat Claus Clausen gennemgik årsrapporten, som udviste et underskud på kr ,00 imod et budgetteret underskud på kr ,00. Der var en længere debat om budgetoverskridelsen. Der var enighed om, at bestyrelsen for fremtiden skal overholde budgetterne d.v.s. ikke afholde udgifter til vedligeholdelse, der overskrider det, som er vedtaget af generalforsamlingen. Regnskabet udviste endvidere, at der var indestående i Nordea på kr ,00 pr. statusdagen som skal sammenholdes med de kortfristede gældsforpligtelser på i alt kr ,00. Regnskabet blev med ovenstående bemærkninger sat til afstemning og de fremmødte kunne, bortset fra en enkelt andelshaver, stemme for regnskabet og dirigenten konstaterede, at regnskabet var godkendt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift Det blev oplyst, at varmtvandsbeholderen formentlig skal skiftes i Det blev på den baggrund besluttet, at der skal være en særskilt post på budgettet til udskiftning af varmtvandsbeholderen. Beløbet blev anslået til kr ,00. Det er op til bestyrelsen at vurdere, om det er nødvendigt, at udskifte varmtvandsbeholderen, eller om denne eventuelt skal afvente udskiftning indtil 2013 eller eventuelt senere. Der var i øvrigt en længere drøftelse vedrørende budgettet herunder boligafgiftsforhøjelsen på 10 % pr. 1. juli 2012 eller eventuelt 1. august 2012 afhængig af, hvornår referatet udsendes og forhøjelsen kan gennemføres. Budgettet blev enstemmigt godkendt med ovenstående rettelse. 5. Forslag Forslag A: Bestyrelsen stiller forslag om, at andelsboligforeningens nuværende 5 % kontantlån med restløbetid på 22 år omlægges til nyt 3 % kontantlån med en løbetid på 30 år Låneberegning var vedlagt indkaldelsen. Herved vil andelsboligforeningen opnå en mindre likviditetsmæssig besparelse tillige med et udbetalt provenu på Ca ,00. Dette provenu forslås anvendt til finansiering af diverse vedligeholdelsesarbejder på ejendommen. Forslaget blev ikke vedtaget.

13 Forslag B: Såfremt forslag A ikke vedtages, stiller bestyrelsen forslag om, at andelsboligforeningens nuværende 5 % kontantlån med restløbetid på 22 år omlægges til nyt 3,5 % kontantlån med en uændret løbetid på 22 år. Denne omprioritering medfører intet provenu men en pæn likviditetsmæssig besparelse. Låneberegning var vedlagt indkaldelsen. Forslaget blev debatteret. Det blev oplyst, at der muligvis nu med fordel kunne hjemtages 3 % kontantlån og såfremt bestyrelsen vurderede, at dette var en fordel, var bestyrelsen bemyndiget hertil. Forslaget blev vedtaget. Forslag C: Bestyrelsen stiller forslag om ændring af husorden. De enkelte ændringer til husordenen blev gennemgået og der var særskilt afstemning om de punkter, hvor der var ændringer. Forslaget om at husdyr for fremtiden skal være forbudt, blev ikke vedtaget. Forslaget om at det ikke er tilladt at henstille skrald og effekter på hovedtrapper, herunder sko på dørmåtter blev vedtaget. Forslaget om at det ikke er tilladt at ryge på indendørs fællesarealer blev vedtaget. Forslaget om at al parkering og hensættelser af cykler, barnevogne og lignede genstande på foreningens fællesarealer bortset fra opsatte cykelstativer og skure i gården (gård og passagen udgår) skal være forbudt, blev vedtaget. Forslag om, at det ikke er tilladt at etablere el- og andre kabelinstallationer på fællesarealer uden bestyrelsens godkendelse, blev vedtaget. Der var under dette punkt drøftelse vedrørende en beboer, der var radioamatør, og som havde trukket antennekabler op gennem bagtrappen. Der var flertal for at disse installationer skal godkendes af bestyrelsen, hvilket skal ske, såfremt kablerne ikke udgør en fare for andre beboere i tilfælde af brand eller ved almindelig færdsel på bagtrappen. Ændring af husorden, hvorefter overtrædelse af husorden medfører sanktioner i henhold til vedtægternes 21, blev vedtaget. 6. Valg af bestyrelse På valg var Joseph Phillip og Ricard Gentle samt 1. suppleant Søren Søgaard (fraflyttet) og 2. suppleant Stig Thorsteinsson. Til bestyrelsen foretoges kampvalg mellem Niels Levi Mazloum, Joseph Phillip og Ricard Gentle. Flest stemmer fik Joseph Phillip og Richard Gentle, og dirigenten konstaterede, at Joseph Phillip og Richard Gentle var genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Der var enighed om, at Niels Levi Mazloum fungerer som 1. suppleant og Tina Nielsen som 2. suppleant. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af: Formand Ib Nielsen Vermlandsgade 79, 4. (Valgt 2011) Bestyrelsesmedlem Richard Gentle Vermlandsgade 77, st. (Valgt 2012) Bestyrelsesmedlem Joseph Philip Vermlandsgade 77, I.th. (Valgt 2012) 1. suppleant Niels Levi Mazloum Vermlandsgade 77, 3.th. (Valgt 2012) 2. suppleant Tina Nielsen Holmbladsgade 83, 1. (Valgt 2012) 7. Eventuelt Der var indlæg vedrørende problemer med nøgler til opgangene, herunder at postbudene havde problemer med at holde styr på nøglerne og ofte ikke havde nøglerne med, når de skulle aflevere breve og derfor ringede på dørene.

14 Der var orientering om, at containerne til affald er et krav fra kommunen og ikke må fjernes. Der kommer formentlig flere mindre containere efter krav fra kommunen. Bestyrelsen har planer om, at disse skal stilles i gården. Der har også været planer om at hegne containerne ind. Der var forespørgsel med hensyn til, hvem der sørger for, at der kommer navn på dørtelefonerne. Tina Nielsen meddelte, at det ville hun godt påtage sig. Der var planer om at lave en oprydning og registrering vedrørende loftsrum, kælderrum og cykelrum. En andelshaver gjorde opmærksom på, at der var specielle forhold for så vidt angår nogle andelshavere, som havde fået tildelt et pulterrum på bagtrapperne. Det blev omtalt, at der skal afholdes en fælles oprydningsdag, og der var forslag om, at den eventuelt kunne kombineres med efterfølgende socialt arrangement f.eks. grill eller lignende. Generalforsamlingen blev med tak for god ro og orden hævet af dirigenten kl. ca København,den I København, den2t/ Ad kat Claus lausen F6Tmand Ib Nielsen Dirigent Richard Gentt

15 PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks København K Telefon År 2011 den 12. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Vermlandsgård. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var andelshaverne med brugsret til lejlighederne 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17 og 20. Derudover var mødt revisor Jan Kristensen, administrator Marianne Winther og advokat Claus Clausen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Advokat Claus Clausen blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for så vidt angår de punkter, der var på dagsordenen. 2. Bestyrelsens beretning Thomas var fraflyttet foreningen og trådt af som formand og den fungerende formand, Joseph Philip og Richard Gentle aflagde beretning. Det blev oplyst, at det væsentligste at berette var, at der sammen med Jan Kristensen var drøftet muligheden for omlægning af foreningens lån. Den rente, som foreningen betaler p.t. er dobbelt så høj som nødvendigt. En besparelse på renten kan betyde lavere boligafgift og dermed formentlig, at det bliver nemmere at sælge lejligheder til en ordentlig pris. Bestyrelsen havde endvidere haft arbejde i forbindelse med, at der var konstateret rotter. Der var indhentet tilbud på kloakinspektion m.m Der var anledning til at stille spørgsmål til bestyrelsen. En andelshaver gjorde opmærksom på, at det på sidste års generalforsamling var blevet oplyst, at ulovlig lås ville blive ordnet, men at dette endnu ikke var sket, men at der til gengæld var blevet udskiftet et dørtelefonanlæg. Andelshaveren ønskede oplyst, om der var tale om en misforståelse, eller hvad der ellers var forklaringen. Richard oplyste, at den ulovlige lås var bestilt ordnet, og at dette ville ske i løbet af kort tid (næste uge). Dørtelefonen var blevet udskiftet af den simple grund, at den ikke fungerede og ikke kunne repareres. Dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt. 3. Regnskab Regnskabet for 2010 blev gennemgået af revisor Jan Kristensen. Regnskabet udviste et underskud på kr med afdrag på lån og et overskud på kr uden afdrag på lån. Den maksimalt lovlige andelskrone var opgjort til kr ,4575. Udgiften til energimærke blev berørt. En andelshaver gjorde i den forbindelse opmærksom på, at

16 energimærket indeholdt oplysning om isolering, som burde tages med i fremtidsvedligeholdelsesarbejderne. Hertil blev bemærket, at isoleringen burde være foretaget i forbindelse med byfornyelsen af ejendommen, og at energimærket derfor måske var fejlbehæftet. Bestyrelsen undersøger dette nærmere. Udgiften til viceværtservice, ca. kr , fandt en andelshaver påfaldende, idet der ikke syntes at være megen viceværtservice til beboerne/ejendommen. Blandt andet var der aktuelt problemer med at få fejerengjort fællesområder, skiftet pærer m.m. Bestyrelsen oplyste, at der var sket skift af viceværtfirma, netop fordi der havde været stor utilfredshed med kvaliteten af det, som de 2 gamle firmaer leverede. Bestyrelsen ville undersøge udgiften nærmere, herunder om der i dag blev betalt for nogle ydelser, som ikke blev udført. Der havde, som følge af den megen sne i vinters, været en ekstra stor udgift til snerydning. Med hensyn til retssagen anlagt af Nykredit imod foreningen, oplyste adv. Clausen, at der kunne blive tale om en renteudgift for foreningen foruden diverse omkostninger, herunder allerede afholdte til retsgebyrer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt, herunder at underskuddet overføres til 2011, og at maksimal andelskrone indtil videre udgør kr , Der var enighed om, at det var hensigtsmæssigt at behandle bestyrelsens forslag om omlægning af lån før budgettet. 5. Forslag fra bestyrelsen om at omlægge fastforrentet lån til lån med variabel rente og rentetilpasning hvert år såkaldt F1-lån. Lånet skal være uden afdrag Jan Kristensen gennemgik forslaget og redegjorde på grundlag af et notat, der er bilag til referatet, for fordelene og ulemperne ved en omlægning. Hvis omlægningen blev besluttet, ville foreningen få en besparelse på ca. kr pr. måned. Som supplement blev oplyst, at der var omkostninger på ca. kr ved at omlægge. En andelshaver gjorde opmærksom på, at der med det nuværende lån var mulighed for med fordel at omprioritere til nyt tilsvarende lån med fast rente, hvis renten steg eller faldt. F.eks. kunne man hvis renten steg omlægge med den fordel, at restgælden blev mindre og med håb om, at renten senere faldt, således at der kunne opnås en fast nedsættelse af renteudgiften på resten af lånets løbetid. Samme andelshaver gjorde opmærksom på, at der var mange autoritative instanser, såsom f.eks. Nationalbanken, der mente, at F1-lån uden afdrag, som foreslået af bestyrelsen, var en risikabel beslutning for en andelsboligforening. Der var en længere debat om fordele og ulemper. Der var stor ros til bestyrelsen for at have fremsat forslaget. Efter afstemning kunne dirigenten dog konstatere, at 6 stemte imod forslaget, 4 stemte for og 1 undlod at stemme. Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet.

17 4. Budget Budget 2011 blev enstemmigt godkendt. 5. Forslag - fortsat Der var af Kaspar og Heidi anmodet om en række spørgsmål til drøftelse: Varmeanlæg og pasning af anlægget Ib bemærkede, at der var behov for løbende vedligeholdelse af varmeanlægget. Dette var blevet forsømt. Ib ville gerne påtage sig at være ansvarlig for at varmeanlægget fungerede. Ib kunne ved manglende varme kontaktes på tlf.nr (ikke efter kl og ikke før kl ). Der var enighed om, at Ib for fremtiden skulle være varmeanlægsansvarlig. Loft (manglende rengøring) Bestyrelsen undersøger, om der er behov for yderligere viceværthjælp. Vindue itu på køkkentrappe Bestyrelsen sørger for at det ordnes. Gård indkørsel cykelstativer Bestyrelsen planlægger i forbindelse med bekæmpelsen af rotter, dvs. kloak-undersøgelse og reparation, at få asfaltbelægningen renoveret og skure fjernet samt evt. opsat halvtage til cykelparkering. Rotter Bestyrelsen arbejder på at få naboejendommen med i rottebekæmpelsen. Naboejendommen har været vanskelige at få engageret. Resultatet kan blive, at andelsboligforeningen ordner det, som de er forpligtet til. Problemet er, at hvis naboejenommen ikke også ordner deres del, kan rotterne igen lave ødelæggelser på andelsboligforeningens område. Økonomi Richard havde under punkt 5 nævnt punkterne, der er nævnt nedenfor under punkt 6, og der var herefter en diskussion med hensyn til, hvordan økonomien skulle hænge sammen. Bestyrelsen havde i budgettet kun foreslået udgifter for kr , men med oplysninger på generalforsamlingen stod det fast, at der formentlig var behov for et væsentlig større beløb til vedligeholdelse, hvis både de almindelige vedligeholdelsesopgaver og de på generalforsamlingen oplyste ekstraordinære vedligeholdelses- og forbedringsmæssige opgaver skulle ordnes. Der var andelshavere, der talte for at rammen skulle være de foreslåede kr Dirigenten bemærkede hertil, at alene rottebekæmpelsen (worst case) kunne løbe op i dette beløb.

18 Richard bemærkede, at der jo var et overskud fra tidligere år, som der kunne tages af. Clausen bemærkede at en generalforsamlings opgave er at beslutte bestyrelsens rammer for det kommende år, og at tidligere års overskud ikke uden bemyndigelse kan anvendes af en bestyrelse. Akutte opgaver, som der ikke har været chance for at forelægge for en generalforsamling er naturligvis undtaget. Alle var enige om, at formalia omkring budgetrammen for bestyrelsen ikke skulle være til hinder for, at bestyrelsen skulle have en bredere ramme for at disponere end de i budgettet fastsatte kr Det blev aftalt, at bestyrelsen laver en plan og budget for de arbejder, som de agter at udføre indtil næste generalforsamling. Planen sendes til andelshaverne, og med besked om, at hvis man som andelshaver ønsker generalforsamling om planen, så skal man give besked til administrator, der herefter vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Indtil en plan foreligger og er stiltiende godkendt af andelshaverne, gælder det udsendte budget, således at bestyrelsens ramme for vedligeholdelse indtil videre er kr Drøftelse af kommende mindre og større vedligeholdelsesarbejder Richard nævnte: Rotteproblemet skal udryddes. Mur skal males. Asfaltbelægning skal ordnes (1/3 betales af nabo). Soklen om ejendommen skal males. Porten skal renoveres. En andelshaver påpegede derudover, at energimærkets bemærkninger om rentable forbedringer af isolering burde indgå i fremtidig vedligeholdelsesbudget for ejendommen. 7. Valg af formand, næstformand og sekretær samt 2 suppleanter På valg var Thomas Olsen, der var fraflyttet og derfor ikke genopstillede. På valg var endvidere suppleanterne, Søren og Stig som begge genopstillede. Som ny formand opstillede Ib Nielsen, 79, 4. Der var ikke andre, der ønskede at stille op som formand. Der var heller ikke andre som ønskede at stille op som suppleanter. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter består af: Formand Ib Nielsen Vermlandsgade 79, 4. (2 år) Bestyrelsesmedlem Richard Gentle Vermlandsgade 77, st. (1 år) Bestyrelsesmedlem Joseph Philip Vermlandsgade 77, 1.th. (1 år) 1. suppleant Søren Søgaard Vermlandsgade 77, 1.tv. (1 år) 2. suppleant Stig Thorsteinsson Holmbladsgade 83, 4. (1 år)

19 7. Valg af revisor og administrator Der var ikke forslag om nyvalg. Begge, Jan Kristensen som revisor og advokatfirmaet Egemar & Clausen som administrator genvalgt. 8. Eventuelt Der var forslag om, at der kunne oprettes en venteliste. Der var diskussion om, hvorvidt punkterede termoruder var foreningsanliggende eller den enkelte andelshavers anliggende. Bestyrelsen ville diskutere spørgsmålet og komme med et beslutningsforslag om, hvorvidt udgiften skal være foreningens eller den enkelte andelshavers. Der er IKKE mulighed for forsikringsdækning ved punkterede termoruder. Termoruder, der som følge af en forsikringsdækket begivenhed knuses/revner, er dækket, men det er i så fald i sidste instans foreningen der alligevel betaler, idet præmien til forsikringsselskabet stiger i takt med udbetalte skader. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca København, den / København, den / Advokat Claus Clausen Dirigent Formand Ib Nielsen Richard Gentle Joseph Philip

20

21

22

23

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 50. trods var År 2015 den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen - Frederiksvej 48 Generafforsamlingen afholdtes på administrators kontor, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 København

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. J.nr. 025145-0018 sli/idj REFERAT 3. juli 2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2006, den 26. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke D

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling den 25. november 2014 Bonnie Mürsch blev valgt som dirigent. Anne-Marie Sigaard blev valgt som referent. Der var 24 fremmødte andelshavere og en havde givet fuldmagt.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2014, den 26. juni kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver.

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver. Til andelshaverne i AB Hallandsgade 3-5A Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11 75

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Henrik Bonné Advokat (H), MBA Vestagervej 3 2100 København Ø T: 39 16 80 80 D: 39 16 80 71 F: 39 16 80 00 E-mail: hb@vestagervej.dk www.vestagervej.dk CVR: 25451465 Winnie Sønder Sekretær D: 39 16 80 41

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2015, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 25 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Hulgården År 2016, den 30. marts, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Hulgården i Grøndalscentret lokale 1. Der var følgende dagsorden:

Læs mere

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg.

År 2011, onsdag den 26. oktober kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Nordre Fasanvej 150 2000 Frederiksberg. 152, Egemar & Clausen Ejendomsadministrationen Nørregade 7A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Ejd. nr. 474 27. oktober 2011 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AB Nordre Fasanvej 150 152, 2000

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden:

Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Generalforsamling ABFKH søndag den 28. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden: 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt) 4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi, herunder

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

1, 8, 13, 20, 23, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 46, samt administrator, advokat Jens Duus.

1, 8, 13, 20, 23, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 46, samt administrator, advokat Jens Duus. År 2007, den 24. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens beboerlokale i kælderen til nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Lone C. Tilstede: Peter, Annette, Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Michael, Birgit, Christian, Michel,

Læs mere