Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Gynækologi & Obstetrik Kvindeafdelingen, Viborg Regionshospital, HE Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Gynækologi & Obstetrik Kvindeafdelingen, Viborg Regionshospital, HE Midt"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Gynækologi & Obstetrik Kvindeafdelingen, Viborg Regionshospital, HE Midt Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 5. februar2014 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Uddannelsens opbygning Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Obligatoriske kurser Uddannelsesvejledning Evaluering af den lægelige videreuddannelse Evaluer.dk Inspektorrapporter Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg Nyttige kontakter

3 1. Indledning Specialet gynækologi og obstetrik er beskrevet i målbeskrivelsen eskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen/gynaekologi_obstetrik.asp hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens introduktionsforløb og hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af samlet uddannelsesportefølje, der findes på I porteføljen findes adgang til målbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understøtter læringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompetencemål og kurser, der er betingelse for at opnå speciallægeanerkendelse. En checkliste i lommeformat udleveres ved første ansættelse i forløbet. Fra ultimo 2014 anvendes den elektronisk uddannelsesbog til dokumentation af opnåede kompetencer. Specielle regionale forhold I Region Nord findes universitetsafdelinger på Skejby Sygehus og Aalborg Sygehus Nord samt specialafdelinger på 6 regionshospitaler; Sygehus Vendsyssel, Sygehus Thy Mors, Hospitalsenheden Midt (Viborg), Hospitalsenheden Vest (Herning og Holstebro), Regionshospitalet i Horsens samt Regionshospitalet i Randers. Regionen varetager alle aspekter af det gynækologiske/obstetriske speciale. Fordelingen af hoved, regions og højtspecialiserede funktioner fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside: og beredskab/specialeplanlaegning I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgørelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lægelige videreuddannelse. 3

4 2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram angiver hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. den konkrete ansættelser, sted og varighed Ansættelse Kvindeafdelingen Y, Hospitalsenhed Midt 12 mdr. Færdighedsudviklende perioder: I introduktionsuddannelsen afvikles følgende 2 uger på fødegangen sammen med jordemoder 2 dage til systematisk oplæring i obstetrisk ultralyd ved sonograf eller obstetriker 5 dage på Fertilitetsklinikken 2.1 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Kvindeafdelingen Kvindeafdelingen er en gynækologisk/obstetrisk afdeling med tilknyttet Fertilitetsklinik. Afdelingen har hovedfunktioner, og mange formaliserede samarbejdsaftaler, specielt inden for obstetrik. Der er ca fødsler og ca ambulante besøg inkl. besøg i Fertilitetsklinikken og jordemoderkonsultationer. Hovedparten af afdelingens funktioner foregår på Regionshospitalet Viborg, hvor afdelingen har ambulante funktioner indenfor obstetrik herunder føtalmedicin, almen gynækologi og urogynækologi med tilknyttet kontinensklinik. Jordemoderkonsultation foregår på 7 forskellige matrikler i afdelingens optageområde Afdelingen har ny og velindrettet fødegang med egen operationsstue til akut sectio. Desuden har afdelingen et sengeafsnit med 18 senge fordelt med 11 barselssenge og 7 gynækologiske senge (heraf 5 5 døgnssenge) samt et svangreafsnit med 2 svangre senge og 4 akutte ambulatorie stuer. Afdelingen har desuden barselssenge og barselsambulatorium på patienthotellet. På Regionshospitalet Silkeborg har afdelingen gynækologisk obstetrisk ambulatoriefunktion og dagkirurgi. Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive varetager udredning og behandling af barnløse. Fra 1. juni 2013 er der ved Fertilitetsklinikken ansat en professor i reproduktiv endokrinologi i et samarbejde med Aarhus Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet. Afdelingen har et budget på årligt ca. 85 mio.kr. Afdelingsledelsen består af en ledende Overlæge samt en ledende Oversygeplejerske og Jordemoderleder. 4

5 Med hensyn til yderligere informationer om afdelingens opbygning, produktion, lægestab mm. henvises i til hjemmesiden: Arbejdstider og vagtfunktion, Sygehus Viborg Almindelig dagarbejdstid er kl Lægerne møder i afdelingens fælles konferencerum på 7. etage, kl Der er vagt på tjenestested i både i forvagts og bagvagtslaget og begge vagtlag har 2 skiftet vagt. Forvagtslaget består overvejende af yngre læger i klassificerede stillinger til AP samt I og H læger i specialet. På hverdag er dagvagt fra og aften nattevagt fra På weekend og helligdage er dagvagt fra og aften nattevagt fra Der holdes konference og vagtskift klokken (15.30 weekend og helligdage) i konferencen på 7. Sal. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse) Introduktionslægen deltager i kvindeafdelingens patientbehandling i lighed med øvrige læger. Afdelingen varetager både obstetrik og gynækologi. Der er en stor fødeafdelingen, med tilhørende akut svangreafsnit og svangreambulatoriet samt barselsafsnit. Herudover en stor gynækologisk aktivitet. De fleste gynækologiske patienter behandles ambulant. Enten i gynækologisk ambulatorium, ved ambulant kirurgi eller som dagkirurgiske patienter, mens de mest omfattende laparoskopiske og åbne operationer foretages under indlæggelse. Afdelingen udfører kontinensbehandling, behandling af almen gynækologi samt rummer Fertilitetsklinikken i Skive. Herudover er der dagligt ambulant linje i Silkeborg, fredag som dagkirurgisk spor. Afdelingen visiterer patienter med mistænkt cancer sygdom videre til Skejby efter primær diagnosticering. Afdelingen varetager svangreomsorg af de normale gravide, samt kontrol og behandling af de komplicerede graviditeter og fødsler med visse undtagelser. For uddybning se LINK Afdelings faste lægestab indgår i forskellige teams (LINK) Afdelingen indeholder følgende team Obstetrik, almen gynækologi, urogynækologi samt reproduktionsgynækologi. Ved ansættelse i en introduktionsstilling i Gynækologi & Obstetrik vil den uddannelsessøgende læge opnå en basal viden og færdigheder, så vedkommende kan foretage relevant udredning og behandling af afdelingens patienter i samarbejde med afdelingens øvrige læger. Introduktionsstillingen bygger videre på de færdigheder, som den enkelte læge har erhvervet under sin KBU, og fører videre frem til kompetencer, som kvalificerer til ansøgning om hoveduddannelsesforløb. 5

6 Introduktionslægen tildeles en hovedvejleder og samarbejdet med hovedvejlederen beskrives under pkt 4. Introduktionslægen vil arbejde tæt sammen med de kliniske vejledere og modtager supervision fra mere erfarne lægekolleger samt hvor det er relevant fra jordemødre, sonografer og sygeplejersker. Introduktionslægen deltager aktivt i afdelingens konferencer. Introduktionslægen vil indgå i forvagten i hele perioden. Introduktionslægen introduceres efter et fastlagt program til afdelingen, og dens funktioner. Afdelingens arbejdstilrettelæggelse vil sammen med introduktionslægens ansvar for egen læring sikre progression i kompetenceudvikling og den endelig opfyldelse af kompetencerne i introduktionsuddannelse. Der udarbejdes på afdelingen en generel plan for hvornår, hvilke kompetencer bør være på plads. Udleveres ved ansættelsen. Konferencer: Der er dagligt fælles lægekonference. Her informeres om de vigtigste patienter fra vagten. Der tages cases op, som har læringspotentiale, for enten vagtholdet eller de øvrige læger. Der sikres opfølgning på vanskelige forløb fra vagten. Dagens arbejde fordeles og evt. skift i arbejdstilrettelæggelsen klarificeres. Ved vagtskifte afholdes overlevering i fællesskab af de to vagtlag. I lægen forventes, at deltage aktivt i afdelingens konferencer og aktiviteter som e. Patologikonference. Formaliseret undervisning: Der er undervisning en gang om ugen. Denne afholdes for alle læger. Alle læger underviser. Der gives herved mulighed for at få læst op på teoretiske områder, forberede og afholde undervisning og få feedback. Emner kan aftales med hovedvejleder, ligesom feedback, forventes aftalt på forhånd på initiativ fra I lægen. Der skal minimum undervises 4 gange i løbet af ansættelsen. Ansvarlig for planlægning er afdelingens UKYL. Onsdag morgen er der enten lægemøde, staff meeting, uddannelsesmøde eller undervisning. Oversigt over undervisning findes på tavlen i konferencelokalet. Der er mulighed for at få opdateret faglige områder og derefter formidle til kolleger og få nuancerende kommentarer fra de tilstedeværende. Ansvarlig for planlægning er afdelingens UAO. Det forventes, at introduktionslæger deltager i undervisningen af afdelingens læger samt medicinstuderende og andre faggrupper på lige fod med afdelingens øvrige læger. Kurser og kongresser Introduktionslægen skal deltager i 3 MIUC kurser Basal kirugi (2 dage) MIUC1 (2 dage) MIUC2 (3 dage). 6

7 Det forventes, at du forbereder dig til kurserne og at du arbejder med at forbedre din operative teknik mellem kurserne. Som en del af kurset skal du besvare en videns test og dine tekniske færdigheder vil blive vurderet. Du vil få udleveret deltagerbevis efter de 3 kurser er gennemført og består du testen udstedes et certifikat. Afdelingen og/eller MIUC stiller Blackbo til rådighed. Herudover vil du i perioder have adgang til LapSimm således at du kan bestå salpingektomi modullet (jvf kompetence I). Yderligere information om kurserne findes på Introduktionslægen skal deltage i 2 obligatoriske teoretiske kurser, der omhandler basal gynækologi og obstetrik. Kurserne arrangeres af gynækologiske afdelinger i Uddannelsesregion Nord på skift. Alle kurser afholdes som eksternat og afdelingen sikre fri med løn til de i alt 9 kursusdage. Du er sammen med afdelingen ansvarlig for tilmeldingen til kurserne. Fri til deltagelse i kurser og kongresser udover de obligatoriske, bliver afgjort af den ledende overlæge. Se i øvrigt kalenderen på Forskning Der er i afdelingen ansat en forskningsansvarlig overlæge som gerne er behjælpelig med at iværksætte og supervisere ved ønske om forskningsaktiviteter. Afdelingen opfordrer til at man opsøger muligheder for forskning. Der er på Fertilitetsklinikken ansat en Professor i Fertilitet med forskningsopgaver Samtale med forskningsansvarlig overlæge aftales med denne. Introduktionslægen opfordres endvidere til at deltage i aktivt guideline arbejdet gennem DSOG 7

8 3. Kompetencer, lærings og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelsen, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings og kompetencevurderingsstrategierne (Læs Målbeskrivelsen for Gynækologi og Obstetrik her). Kompetencevurderingen foretages som udgangspunkt i de kliniske arbejdssituationer. Kompetencevurderingen foretages af de kliniske vejledere og af hovedvejlederen. Enkelte kompetencer vurderes af andre faggrupper (er anført under kompetencevurderingsmetode for det angivne mål). Introduktionslægen er forpligtet til at gøre status over de opnåede kompetencer jf. nedenstående tabel og skal ved samtaler med hovedvejlederen diskutere de opnåede kompetencer og aftale plan for den videre kompetence udvikling (jf. den skriftlige individuelle uddannelsesplan). Hovedvejleder eller UAO attesterer i logbogen. Indholdet og rækkefølgen i nedenstående checkliste sakses fra målbeskrivelsens logbog. I dette program findes anvisning på i hvornår de enkelte kompetencemål skal godkendes. Kompetencegodkendelsen er fordelt efter sværhedsgrad, kompleksitet mm. Læringsrammer og kompetencevurderingsmetoder vælges for den enkelte ansættelse. Kompetencevurderingsmetodernes gennemførelse i løbet af ansættelsen sted er angivet: CHECKLISTE Målnummer og kompetencemål. I1 Den akutte gynækologiske patient (D) Konkretisering af mål Udrede og i samarbejde med senior læge forestå undersøgelser og behandling af patient med: akutte underlivssmerter akutte gynækologiske infektioner akut vaginal blødning Læringsmetoder (valgt ud fra mulige i målbeskrivelsen) Færdighedstræning med fantom til GU evt. ultralydssimulator Kompetencevurderingsmetode (som angivet i målbeskrivelsen) Struktureret vejledersamtale (2 cases) Mini CEX; den ambulante akutte gynækologiske patient i ambulatoriet Indsamling af billeddokumentation (i alt 10 mål af endometrietykkelse (AP)) Tidspunkt for forventet kompetencegodkendelse (mdr.) Måned Måned Måned

9 I2 Abortus provokatus, antikonception og sterilisation (D) I3 Tidlige graviditetskomplikationer (D) Kunne udføre GU, transvaginal UL, endometriediagnostik, Kunne visitere, uddelegere og infomerere Pt Optage anamnese, rådgive, undersøge og behandle kvinder, der ønsker provokeret abort, Kunne informere om kontraceptionsmetoder og ordinere, iværksætte og kontrollere behandlingen. Kunne oplægge og fjerne spiral Optage anamnese, undersøge og rådgive ved sterilisation, Udrede, informere og behandle patienter med tidlige graviditetskomplikationer og hyperemesis, Kunne bestemme CRL, tolke s HCG og foretage medicinsk behandling af missed abortion Kunne kommunikere diagnose og akut behandlingsplan til en patient og partner med et tidligt graviditetstab. Herunder kunne udvise indlevelsesevne Færdighedstræning med fantom til spiral oplægning Færdighedstræning evt. ultralydssimulator Checkliste til dokumentation af abrasio, endometriebiopsi eller vandscanning (i alt 10) Struktureret observation i klinikken inkl. Checkliste (kirurgisk abortus provocatus) Checkliste til dokumentation af kirurgisk abortus provocatus/evacuatio (i alt 25) Struktureret vejledersamtale (1 case) Casebaseret diskussion med refleksion (1 case) Struktureret klinisk observation af vaginal ultralydsundersøgelse f OSAUS Vurdering af billeddokumentation af ultralydsundersøgelser herunder opmåling af CRL og gestationssæk (i alt 25) I4 Redegøre for og kunne anvende Superviseret klinisk ar Forud for operationer på X X X 9

10 Basal gynækologisk kirurgi (C/D) principperne for sikker kirurgi Som assistent ved kirurgiske indgreb være orienteret om indikation og valgte operationsmetode og i dialog med operatør afstemme egen rolle Indgå i det tværfaglige team omkring patienten før, under og efter operationen Ved intrauterine indgreb kunne udføre kirurgisk abortus provokatus (D) udføre evacuatio uteri (D) Ved laparoskopi kunne: anvende basal kirurgiske principper og instrumenter demonstreret ved udførelse på fantom (virtual reality) udføre diagnostisk laparoskopi (C) udføre laparoskopisk sterilisation (C) assistere ved laparoskopier Ved åben kirurgi kunne: navngive og beskrive formål med basale kirurgiske instrumenter redegøre for suturmaterialer og kunne suturere med bejde Formaliseret undervisning i teoretisk viden inden for basal laparoskopisk kirurgi, gerne afsluttet med teoretisk test Struktureret simulationstræning i basale laparoskopiske færdigheder ved brug af virtual reality simulator Som assistent foretage deloperation ved operative laparoskopier f den diagnostiske del eller simple trin i operationen inklusiv placering af trocar Checkliste til dokumentation af laparoskopiske sterilisationer inklusiv diagnostiske laparoskopier evt. som assistent (minimum 10 indgreb) Videooptagelse og efterfølgende vurdering af minimum én laparoskopisk operation (OSALS) Checkliste til dokumentation af evacuatio uteri/evacuatio ( i alt 25) 10

11 I5 Den normale graviditet (D) I6 Fødegangsarbejde og den anvende basal kirurgisk teknik ved instrument og vævshåndtering til at åbne og lukke abdomen, f ved sectio (se i øvrigt kompetence I 11) I samarbejde med speciallæge informere patient om operation herunder om fund og plan for opfølgning efter kirurgiske indgreb Vurdere den normale graviditet og derved kunne skelne mellem den normale og den patologiske graviditet og vurdere behovet for henvisning til speciallæge, herunder kunne udføre udvendig undersøgelse inklusiv symfysefundus mål udføre og vurdere fund ved vaginal eksploration udføre cerviscanning ved normal eller patologisk cervilængde tolke blodprøver, CTG og ultralydsfund Kunne indgå i det tværfaglige team på fødegangen og kunne reflektere over egen Færdighedsudviklende periode på fødegangen Selvstudium eller E learning (CTG) Færdighedstræning på fødefantom Struktureret vejledersamtale (2 cases) Mini CEX; samtale med den gravide kvinde i svangreambulatoriet Vurdering af billeddokumentation (i alt 10 cerviscanninger inklusiv normale fund) Casebaseret diskussion med refleksion (1 case) X 11

12 normale fødsel (D) I7 Fødselsbristninger (C) I8 Vacuumetraction (C) I samarbejde med jordemoder lede og forløse normale vaginale fødsler, herunder vurderer veer, orificiums dilatation, caputs stilling, stand og rotation og på baggrund heraf kunne redegøre for den normale fødselsprogression Kunne udfylde og fortolke et partogram I samarbejde med jordemoder vurdere behovet for smertelindring Diagnosticere og gradere vaginale og perineale fødselslæsioner samt vurdere om sphincter er involveret Kunne suturere grad 1 og 2 bristninger Stille indikationen for, informere om, etablere samarbejde omkring og anlægge udgangsvacuumekstraktion (herunder sammen med jordemoder) Færdighedsudviklende periode på fødegang (ved jordemoder/læge) Færdighedsudviklende periode på fødegang E learning evt. inkl. test og/eller færdighedstræning på pelvic trainer Færdighedstræning på fødefantom Færdighedsudviklende periode på fødegang Struktureret observation af klinisk arbejde (ved jordemoder/læge) Checkliste til dokumentation af forløsninger (i alt 10) Struktureret observation (ved jordemoder/læge) Struktureret observation, brug checkliste og/eller objektiv skala Checkliste til dokumentation af sutur af grad 1 og 2 bristninger (i alt 10) Struktureret observation på fantom med brug af procedurespecifik checkliste og/eller OSAVE Struktureret observation X 12

13 I9 Fastsiddende skuldre på fødefantom (D) I10 Postpartum blødning (C) Forløsning af fastsiddende skuldre på fødefantom Ved postpartum blødning kunne vurdere, initiere medicinsk behandling og foretage intrauterin palpation under supervision (C) Checkliste til dokumentation vacuum etraction (i alt 5) Færdighedstræning på fødefantom Færdighedsudviklende periode på fødegang Struktureret observation på fantom med checkliste Struktureret vejledersamtale (1 case) Casebaseret diskussion med refleksion (1 case) I11 Sectio (C) I12 Den patologiske fødsel (C) Ved en akut situation som postpartum blødning under supervision af bagvagt, kunne bevare overblikket, og prioritere arbejdsopgaver samt uddelegere til plejepersonale samt andre samarbejdspartnere Udføre ukomplicerede elektive og akutte ukomplicerede (grad 3) sectio under supervision (se i øvrigt kompetence I4) Informere om komplikationer ved sectio præoperativt Tolke CTG/STAN Vurdere indikation for og udføre skalp ph, samt bedømme, om Struktureret operativ oplæring Færdighedsudviklende periode på fødegang Struktureret observation (OSATS) Checkliste til dokumentation af elektive og ukompliceret sectio (i alt 25) Struktureret vejledersamtale (1 case inkl. CTG) Casebaseret diskussion med 13

14 I13 Puerperiet (D) der er behov for involvering af senior læge Diagnosticere og behandle puerperale infektioner Selvstudium, E learning eller STAN kursus Observation af klinisk arbejde Vurdere kontraktionsgraden af uterus i puerperiet I14 Kommunikation Ved klinisk mistanke om retineret væv (blødning/smerter/stor uterus) kunne vurdere behovet for behandling og sammen med speciallæge iværksætte denne I kommunikationen udvise respekt og skabe tillid udvise indlevelsesevne (se, lytte til og forstå) tilpasse sprog til målgruppe og situation anvende sikker kommunikation (ISBAR, closed loops) Kompetencevurderingen indgår i struktureret vejledersamtaler, casebaseret diskussion med refleksion samt Mini CEX 360º s feedback Kunne fremlægge lægefaglige problemstillinger klart og tydeligt i forbindelse med konferencer, teammøder samt i dialogen med samarbejdspartnere Kunne formidle et skriftligt budskab (journal, epikriser mm), så det fremstår forståeligt og her 14

15 under kunne dokumentere i henhold til gældende krav om journalføring I15 Samarbejde (teamsamarbejde) Dette er eksemplificeret indenfor kompetence I1, I2, I3, I4, I6, I8, I10 og I11 Deltage i og gennemføre samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere i den kliniske situation. Skabe tillid til samarbejdspartnere og respektere deres faglighed. Deltage i det generelle kursus i Vejledning eller Pædagogik Godkendt kursus Kompetencevurderingen indgår i struktureret vejledersamtaler, casebaseret diskussion med refleksion samt Mini CEX 360º s feedback Kunne give, modtage og anvende feedback konstruktivt i forhold til samarbejdspartnere/kolleger I16 Administration af eget arbejde Eksemplificeret indenfor kompetence I1, I4, I6, I8, I10 og I12. tilrettelægge, prioritere og uddelegere arbejdsopgaver i dag og vagtarbejde bevare overblikket og involvere kollegaer, når dette er nødvendigt og relevant påtage sig lederrollen i de relevante kliniske situationer Indgår i struktureret vejledersamtaler, casebaseret diskussion med refleksion samt Mini CEX 360º s feedback X 15

16 I17 Lovgivning og regelsæt indenfor Gynækologi og Obstetrik I18 Sundhedsfremmende adfærds betydning for den gynækologiske og obstetriske patient Eksemplificeret ved I1, I2, I4, I10, I12 Kunne beskrive relevant lovgivning og retningslinjer for kønssygdomme, abort, svangerskabshygiejne og sterilisation. Kunne redegøre for og i praksis uddrage læring af utilsigtede hændelser og på den baggrund ændre praksis medvirke til at styrke patientsikkerheden anvende korrekt dokumentation (journalføring) Kunne informere om; kønssygdomme antikonception provokeret abort svangreomsorg optimering af sundhed (kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)) risici forbundet med rygning, adipositas, diabetes mm. i almindelighed og i særdeleshed forud operative indgreb og i forbindelse med graviditet Supervision af klinisk arbejde Deltagelse i relevante tværfaglige fora omkring udarbejdelse af informationsmateriale til patienter Indgår i struktureret vejledersamtaler, casebaseret diskussion med refleksion samt Mini CEX Indgår i struktureret vejledersamtaler, casebaseret diskussion med refleksion samt Mini CEX Eksemplificeret ved I1, I2 og I11, 16

17 I19 Evidensbaseret praksis Opsøge og vurdere ny viden kritisk Foretage litteratursøgning Anvende kliniske retningslinjer. Selvstudium Deltage i guidelinegrupper og/eller lokale/regionale grupper vedr. kliniske retningslinjer Struktureret vejledersamtale med fokus på de akademiske kompetencer Foretage litteratursøgning I20 Uddannelse og formidling I21 Ansvar for egen læring I 22 Professionel (individ) I23 Professionel (organisation) Undervise medicinstuderende samt andet personale og herunder anvende relevante læringsmetoder Fastholde og udvikle egne faglige kompetencer, herunder tage ansvar for egen læring/uddannelse erkende egne faglige grænser handle i balance mellem den personlige og lægefaglige rolle identificere et etisk dilemma og kunne forholde sig refleksivt dertil Eksemplificeret ved I3, I4 og I6 udvise respekt for andres autonomi og integritet udvise respekt for andres normer og værdier agerer som rollemodel Guideline Undervisning af andre og fremlæggelse ved f konference eller møder i afdelingen Struktureret feedback på præsentation/oplæg Indgår i struktureret vejledersamtaler, casebaseret diskussion med refleksion samt Mini CEX 360º s feedback Indgår i struktureret vejledersamtaler, casebaseret diskussion med refleksion samt Mini CEX 360º s feedback Indgår i struktureret vejledersamtaler, casebaseret diskussion med refleksion samt Mini CEX 360º s feedback 17

18 erkende uprofessionel adfærd og kunne bidrage til håndteringen af dette 18

19 3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted Se generel beskrivelse af metoderne i Målbeskrivelsen for Gynækologi og Obstetrik. Læringsmetoder Læring sker der hvor patienten er, i de kliniske situationer og igennem det samarbejde, der er på afdelingen mellem alle faggrupper i afdelingen. På fødegangen udgør gruppen af jordemødre en vigtig samarbejdspartner som bidrager til oplæring i den normale fødsel mm. I ultralydsambulatoriet bidrager sonografer til oplæringen. Ved oplæring i de diagnostiske og tekniske procedurer er der struktureret oplæring og tæt supervision fra mere erfarne kolleger. Det er vigtigt at introduktionslægen er opsøgende og udnytter de mange læringssituationer bl.a. ved at efterspørge feedback. Det er nødvendigt at introduktionslægen ved selvstudier inkl. den anbefalede e læring tilegner sig den teoretiske viden samt selv træner de tekniske færdigheder som anført under læringsstrategierne. Ved konferencer og i undervisningssituationer træne introduktionslægen i rollen som kommunikator samt akademiker/forsker/underviser. Kompetencevurderingsmetoder Kompetencevurdering skal gennemføres i forbindelse med det kliniske arbejde. De strukturerede vejledersamtaler samt case baseret diskussion med refleksion gennemføres som udgangspunkt med hovedvejlederen i forbindelse med vejledersamtalerne. Introduktionslægen skal forberede sig til de enkelte kompetencevurderinger (struktureret observation (OSATS, OSALS), struktureret vejledersamtale med case, Mini CEX, 360 feedback, case baseret diskussion med refleksion) og er forpligtiget til at sætte sig ind i metodernes praktiske anvendelse (se Introduktionslægen har i samarbejde med de kliniske vejledere et ansvar for, at de planlagte og aftalte kompetencevurderinger finder sted i mellem vejledersamtalerne inkl. at dette dokumenteres. Der udleveres en checkliste til dokumentation af tekniske procedurer og der samles dokumentation for ultralydskompetencer. 360 feedback afholdes når ca. 2/3 af forløbet er gennemført. I forbindelse med 360 feedback samtalen afgrænses 3 4 indsatsområder og der udarbejdes en skriftlig plan for opfølgning som indgår i de efterfølgende samtaler med hovedvejlederen samt kan efterspørges i det videre uddannelsesforløb. Der kan efter aftale med den uddannelsessøgende læge gennemføres 360 feedback tidligere i forløbet og ligeledes kan 360 feedback gennemføres mere end en gang. 3.3 Obligatoriske kurser Generelle kurser De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges af Videreuddannelsessekretariat Uddannelsesregion Nord. For yderligere information henvises til det regionale videreuddannelsessekretariats hjemmeside og Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Introduktionslægen skal deltage i et 2 dages Vejlederkursus (eksternat) samt gennemføre en hjemmeopgave af 1 dags varighed i løbet af 2. halvår af ansættelsen. Introduktionslægen skal selv tilmelde sig via Plan2learn region Nordjylland. Godkendt kursus er en forudsætning for ansøgning om hoveduddannelsesstilling. 19

20 4. Uddannelsesvejledning Under ansættelsen skal der gives uddannelsesvejledning som anført i målbeskrivelsen Målbeskrivelsen for Gynækologi og Obstetrik. Der skal efter behov tilbydes karrierevejledning og hjælp til specialevalg. Organisering af den lægelige videreuddannelse Afdelingen har ansat en UAO, der sammen med den uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL) der har ansvar for introduktion, planlægning samt videreudvikling af den lægelige videreuddannelse på afdelingen. 6 gange om året mødes alle hovedvejledere/speciallæger i afdelingen og diskuterer de uddannelsessøgendes kompetenceudvikling. Efter disse møder gives konstruktiv feedback/tilbagemelding til de uddannelsessøgende lægen fra hovedvejlederen eller den UAO. En gang månedligt mødes afdelingens uddannelsessøgende læger til reservelægemøde. Dette møde ledes af afdelingens TR. En gang om året afvikles 3 timers møde, hvor kun de uddannelsessøgende læger deltager. På mødet diskuteres uddannelsen i afdelingen med afsæt i eksempler på gode og mindre gode oplevelser af uddannelsen i afdelingen (indsæt link til hjemmeside). Rammer for uddannelsesvejledning Ved ansættelsens start tildeles introduktionslægen en hovedvejleder, som afholder introduktions, midtvejs og slutsamtaler med denne, samt de samtaler, der er behov for. Vejledningen er baseret på samtalesystemet som angivet i Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen 1998.( Læger ansat i hoveduddannelsesstilling eller en speciallæge er hovedvejleder for I læger. Afdelingens hovedvejledere har deltaget i vejlederkursus. Hovedvejlederen har ansvaret for at holde sig orienteret om introduktionslægens kompetenceudvikling og generelle trivsel i afdelingen gennem dialog med US samarbejdspartnere. Introduktionssamtalen aftales af den UAO og planlægges i løbet af i introduktionen. Introduktionslægen og vejlederen indgår i et forpligtende samarbejde, der både skal understøtte introduktionslægens kompetenceudvikling og tage hensyn til de uddannelsesmuligheder, der er i afdelingen. I lægen har selv et medansvar for, at de konkrete uddannelsestiltag bliver sat i værk f ved kontakt til skemalægger, teamleder og gennem at være opsøgende. Hovedvejleder og introduktionslægen er begge ansvarlige for at vejledersamtalerne afholdes. Afvikling af vejledningssamtaler, aftales af hovedvejleder og introduktionslægen. Der kan her foretages løbende evaluering, hvor man gennemgår logbog og checklister samt foretager, de i uddannelsesprogrammet beskrevne evalueringer. De 3 typer af vejledersamtaler Introduktionssamtalen: med hovedvejleder vil blive afholdt inden for de 2 første uger af ansættelsen. Samtalen tager udgangspunkt i I lægens tidligere erfaring og forventninger til ansættelsen afstemmes med afdelingens forventninger. I lægens kompetencer indenfor alle 7 lægeroller (link) skal diskuteres og relateres til uddannelsesprogrammet for introduktionsuddannelsen. Herudover berøres kort muligheder for deltagelse i forskning 20

21 (mindre kliniske projekter, guideline, instrukser). Den skriftlige individuelle uddannelsesplan udformes og tidspunkt for næste samtale aftales. Justeringssamtalen/erne: Skal tilpasses efter den enkelte læge, men helst indenfor 1 2 mdr. efter starten i ansættelsen for at sikre, at den uddannelsessøgende læge er kommet godt i gang med specialet. Yderligere samtaler efter behov, oftest 3 4 samtaler. Samtalen afvikles med afsæt i alle 7 lægeroller og indeholder bl.a.: o Trivsel i afdelingen o Stærke og svage sider i det kliniske arbejde herunder er Gyn Obst det rigtige speciale? o Drøftelse af den uddannelsessøgende læges teoretiske kundskaber o Interesser/kvalifikationer med henblik på administrative funktioner o Kursusdeltagelse o Forskningsdeltagelse o Samarbejdsrelationer o Ambitioner og muligheder i relation til specialevalg herunder karriereplanlægning (obs faglig profil for specialet) Slutsamtalen: afholdes sidst i ansættelsen. Forud for denne samtale har I lægen gennemført evaluering af afdelingen/uddannelsesforløbet via evaluer.dk. Denne evaluering indgår i slut samtalen. Udarbejdelse af uddannelsesplan Som en del af alle vejledersamtaler udarbejdes en skriftlig individuel uddannelsesplan, der efterfølgende skal sendes til den uddannelsesansvarlige overlæge til godkendelse/underskrift. Der anvendes skabelon, som udleveres ved ansættelsen. Det påhviler såvel introduktionslægen som hovedvejlederen at sikre at dette gennemføres. Dokumentet opbevares af Introduktionslægen. I forbindelse med hver vejledersamtale gennemgås Logbog og checkliste. Hovedvejleder attesterer for opnåede kompetencer. Ved tegn på eller mistanke om, at et uddannelsesforløb er ved at udvikle sig uhensigtsmæssige vil hovedvejlederen involvere den uddannelsesansvarlige overlæge på et tidligt tidspunkt. Hele forløbet godkendes af den uddannelsesansvarlige overlæge Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Alle læger ansat i afdelingen har funktion som klinisk vejleder og varetager den daglige supervision og vejledning baseret på direkte og konstruktiv feedback. Introduktionslægen vil være vejleder overfor medicin studerende og andre faggrupper. Introduktionslægen er forpligtiget til at opsøge feedback hos de daglige kliniske vejledere og samarbejdspartnere. Ligeledes forventes det at introduktionslægen selv giver feedback til kolleger. Arbejdstilrettelæggelsen sikrer, at de kliniske vejledere og introduktionslægen arbejder tilstrækkeligt meget sammen til at oplæring inkl. kompetencevurdering kan gennemføres. 21

22 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse 1, at de regionale råd for lægers videreuddannelse skal sikre høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse (kap. 1, 2). Til løsning af denne opgave har Rådet flere redskaber, nemlig brugertilfredshed via yngre lægers evaluering af afdelingerne på evaluer.dk og inspektorrapporter for alle afdelinger. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 2 (DRRLV) vil løbende følge disse evalueringer, ligesom det forventes, at de diskuteres i de regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 3, hvor specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) er formand Evaluer.dk Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse offentliggør yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne elektronisk via system på evaluer.dk. Den enkelte uddannelsessøgende læge skal ved afslutning af hvert delforløb evaluere sit ophold, både hvad angår uddannelsesprogram, herunder uddannelsesplan samt uddannelsesstedet og dets læringsrammer. Evalueringen foregår via evaluer.dk, hvortil den yngre læge modtager log in via mail fra Videreuddannelsessekretariatet. Alle de uddannelsessøgende lægers evalueringer af uddannelsesstederne kan følges via hjemmesiden Den enkelte læges evaluering er anonym og dermed ikke offentligt tilgængelig. Derimod offentliggøres et gennemsnit for alle evalueringer på den uddannelsesgivende afdeling. Uddannelsesansvarlige overlæger har adgang til at se enkeltevalueringer og prosatekst om uddannelsesstedet. For afdelingen er denne prosatekst oftest den mest givende og udviklende del af evalueringerne, mens pointevalueringerne mere tjener til sammenligning på tværs af afdelinger, specialer og hospitaler. Afdelingerne vil løbende anvende disse evalueringer i arbejdet på at forbedre den lægelige videreuddannelse. 5.2 Inspektorrapporter Sundhedsstyrelsen 5 står for inspektorordningen og udsender inspektorer til alle uddannelsesgivende afdelinger ca. hvert 4. år, samt udsender rapporter fra inspektorernes besøg. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af om de regionale råd for lægers videreuddannelse (kap. 2, 7), at DRRLV løbende skal vurdere den enkelte afdelings egnethed som uddannelsessted på baggrund af inspektorrapporterne. Ordningen er et væsentligt element i kvalitetsopfølgningen af den lægelige videreuddannelse på de enkelte hospitaler og afdelinger. Inspek nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d 3 nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg 4 nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse

23 torrapporterne fremlægges løbende på møder i DRRLV, som via den Postgraduate Kliniske Lektor i de enkelte specialer følger op på inspektorrapporternes konklusioner og anbefalinger i samarbejde med ledelserne på afdelingerne og de uddannelsesansvarlige læger. 5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg 6 Uddannelsesudvalgene for de enkelte specialer har til formål at drøfte spørgsmål om specialets videreuddannelse på samtlige uddannelsessteder i Videreuddannelsesregionen, herunder at bidrage til sikring af en ensartet høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse på alle uddannelsessteder for specialet. Uddannelsesudvalgene bør derfor løbende drøfte de enkelte afdelingers evalueringer og inspektorrapporter og følge op på disse via PKL i specialet, som også informerer DRRLV. 6 nord.dk/pkl/uddannelsesudvalg 23

24 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlæger Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse Oversigt findes på hjemmesiden for Center for Medicinsk Uddannelse Specialeselskabets hjemmeside Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og Foreningen af yngre gynækologer og obstetrikere Sundhedsstyrelsen Den lægelige videreuddannelse Regionale sekretariater for lægelig videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: nord.dk Videreuddannelsesregion Syd: syd.dk Videreuddannelsesregion Øst: Andre Lægeforeningens karriererådgivning (Karrierecoaching) 24

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Roskilde Sygehus Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet

Læs mere

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/

Generel information om afdelingen finder du på http://www.nordsjaellandshospital.dk/menu/afdelinger/gynaekologisk_obstetriskafdeling/ Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 03.11.2014/ AS Introduktionsstilling i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G. Generel information om afdelingen finder

Læs mere

Hvidovre Gynækologi og obstetrik

Hvidovre Gynækologi og obstetrik Hvidovre Gynækologi og obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi November 2013 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik

Læs mere

Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital

Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet

Læs mere

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram * Introduktionsuddannelse * Gynækologi obstetrik. Næstved Sygehus Næstved Sygehus Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen i Gynækologi

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen. Region Nord. Alle afdelinger

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen. Region Nord. Alle afdelinger Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen Region Nord Alle afdelinger Introduktionslæger, Uddannelsesprogram region Nord side 2 af 20 Vejledning med henblik på læsning og opbygning af uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2014 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 01. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nordsjællands Hospital Hillerød Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

Nordsjællands Hospital Hillerød Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Alt skrevet i

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015

Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Holbæk gynækologi obstetrik Uddannelsesprogrammet beskriver, hvordan den nationale målbeskrivelse fungerer på den lokale afdeling Godkendt marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indholdet i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001616 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Holbæk Sygehus Besøgsdato 28-10-2015 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000980 Afdelingsnavn Kvindeafdelingen Hospitalsnavn Horsens Besøgsdato 24-03-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Arbejdsmedicin. Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning Målbeskrivelse 2014 Godkendt den 29. oktober 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. for Introduktionsstilling i. Karkirurgi. Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte- lunge -karkirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 13. maj 2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionslæger. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Herning Sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionslæger. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Herning Sygehus for Introduktionslæger Gynækologisk-obstetrisk afdeling Herning Sygehus Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles for Region Nord, punkterne 2 og 3 er afdelingsspecifikt udarbejdede.

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern Medicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland UKYL workshop Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde 2016 Program Velkomst Hvilke opgaver hører til hovedvejlederfunktionen? UKYL'ens rolle i afdelingens uddannelsesvejledning Mål:

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers

Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi. Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig overlæge, klinisk lektor Hans Boie hansboie@rm.dk Revideret

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for

Inspektorrapport. Temaer. Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001112 Afdelingsnavn Klinik Kvinde-Barn, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G og Rigshospitalet.

Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G og Rigshospitalet. Uddannelsesprogram Nordsjællands Hospital Hillerød 04.11.2014/ AS+ÅK Hoveduddannelsesforløb i Gynækologi og Obstetrik ved Nordsjællands Hospital Hillerød afdeling G og Rigshospitalet. Generel information

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus November, 2013 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1 Uddannelsens opbygning...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002069 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Svendborg Sygehus, OUH Besøgsdato

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Karkirurgi Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Målbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. gynækologi og obstetrik. for læger i introduktionsstilling. Silkeborg Centralsygehus

Uddannelsesprogram. gynækologi og obstetrik. for læger i introduktionsstilling. Silkeborg Centralsygehus gynækologi og obstetrik for læger i introduktionsstilling Silkeborg Centralsygehus VE september 2003 Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles for Region Nord, punkterne 2 og 3 er afdelingsspecifikt

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen. Gynækologi og obstetrik. ved. Randers Centralsygehus

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen. Gynækologi og obstetrik. ved. Randers Centralsygehus Introduktionsuddannelsen i Gynækologi og obstetrik ved Randers Centralsygehus Redaktionel kommentar. Pkt. 1 samt 4-7 er udarbejdet fælles for Region Nord, punkterne 2 og 3 er afdelingsspecifikt udarbejdede.

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen)

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelse i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen) Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelse i.. Afdeling / hospital / praksis Årstal (Målbeskrivelsen) Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Udgave 31.10.2016_BM 1 Indledning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse God uddannelse skaber gode læger og høj kvalitet for patienterne Et højt uddannelsesniveau blandt læger i sundhedsvæsenet

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesprogram Klinisk Genetik Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Godkendt den 4. december 2013 i DRRLV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens opbygning...4 2.1

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle.

Uddannelsesprogram. Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi. Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle. Uddannelsesprogram Introduktionsuddannelsen i Onkologi Onkologisk Afdeling, OUH Onkologisk Afdeling, Vejle Region Syddanmark April 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens opbygning... 4 2.1 Præsentation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002277 Afdelingsnavn Urologisk afdeling Hospitalsnavn Næstved Sygehus Besøgsdato 19-05-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere