B E R E T N I N G 15. om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G 15. om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden"

Transkript

1 Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 68 Offentligt TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 15 om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden Afgivet af et udvalg under kulturministeren nedsat i henhold til arkivloven, lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007

2 Indholdsfortegnelse I INDLEDNING... 3 II UDVALGETS OVERVEJELSER... 4 A. Statens Arkiver 1. Afleveringspraksis Statens arkivers afleveringsplan for Statens Arkivers kassationsbestemmelser Forhandlinger om fristforlængelser PET-kommisionens retsbøger Nationalbanken a.Papirarkivet b.Det elektroniske arkiv Miljøstyrelsen Praksis vedrørende dispensationer Sagsbehandlingstider i Statens Arkiver og hos myndigheder Tilladelser og afslag Enkeltsager om dispensation Særlige områder Offentlighedskommisionen Spørgsmål om arkivadgang i forbindelse med forskning i den kolde krigs historie B. Kommunale Arkiver 1. Kommuner Kommunale offentlige arkiver III SAMMENFATNING

3 I. INDLEDNING Udvalget til vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet blev nedsat første gang i henhold til arkivloven fra 1994 og er senest nedsat i henhold til lov nr af 17. december 2002, som trådte i kraft den 1. juli Efter lovens 39 nedsætter kulturministeren et udvalg - Tilgængelighedsudvalget - til at vurdere de offentlige arkivers og myndigheders praksis på tilgængelighedsområdet. Det er udvalgets kommissorium at vurdere praksis på tilgængelighedsområdet på baggrund af en årlig rapport udarbejdet af rigsarkivaren og at udtale sig om, hvorvidt der bør gennemføres ændringer på området. Rigsarkivarens årlige rapport skal beskrive følgende hovedpunkter: Praksis vedrørende tilgængelighed til ikke-afleverede statslige arkivalier, der er over 20 år gamle. Afleveringspraksis Praksis vedrørende tilgængelighedsfrister og screening Praksis vedrørende dispensationer Praksis vedrørende tilgængelighed til kommunale og amtskommunale arkivalier, der er over 20 år gamle. Udvalget kan anmode om supplerende oplysninger om sagsbehandlingen fra Statens Arkiver og kan som led i den årlige rapportering kommentere enkeltsager af principiel interesse. En repræsentant fra Statens Arkiver kan deltage i udvalgets møder med henblik på at kunne give udvalget de nødvendige oplysninger i relation hertil. På baggrund af udvalgets drøftelser afgives en årlig beretning til kulturministeren. Udvalgets virksomhed omfatter statens arkiver og de kommunale arkiver. Statens Arkiver har udarbejdet Rapport XVII om tiden fra den 1. januar 2009 til den 31. december Rapporten omhandler såvel Statens Arkiver som de kommunale arkiver. Rapporten har dannet grundlag for udvalgets arbejde med Beretning 15. Udvalget har i perioden fra januar 2010 til afgivelsen af Beretning 15 afholdt to møder, hvoraf 3

4 rigsarkivaren har deltaget i det ene. På tidspunktet for afgivelse af Beretning 15 er medlemmerne af Tilgængelighedsudvalget følgende: Formand: Dommer Anders Martin Jensen, Retten i Næstved Øvrige medlemmer: Forskningens repræsentanter: Professor, dr. scient.pol., ph.d. Lotte Jensen, Copenhagen Business School Professor, dr. phil. Anne Løkke, Københavns Universitet Pressens repræsentanter: Journalist Jette Hvidtfeldt, Dansk Journalistforbund Seniorkonsulent, cand.jur. Christina Moshøj, Danske Dagblades Forening Forvaltningens repræsentanter: Chefkonsulent Caroline Rubow, Udenrigsministeriet Major René Buron, Forsvarsministeriet Chefkonsulent Carsten Egø Nielsen, Kommunernes Landsforening Funktionschef Helle Jardorf, Retten i Roskilde, er sekretær for udvalget. II. UDVALGETS OVERVEJELSER A. STATENS ARKIVER 1. Afleveringspraksis Statens arkivers afleveringsplan for Statens Arkivers aktivitetsplan, jf. cirkulære nr. 8 af 19. januar 2006 om bevaring og kassation samt aflevering af statslige myndigheders arkivalier i årene , blev i 2008 forlænget med to år til Det fremgår bl.a. af cirkulæret, at myndighederne skal aflevere deres arkivalier til Statens Arkiver, inden de er 30 år gamle, medmindre modstående hensyn gør sig gældende. Det skal dog som hovedregel tilstræbes, at der sker aflevering af statslige papirarkivalier til Statens Arkiver, inden de er 20 år gamle, således at afleveringsfristen falder sammen med arkivlovens almindelige tilgængelighedsfrist på 20 år. Der er dog mulighed for at udskyde afleveringsfristen, hvis modstående hensyn gør sig gældende, f.eks. hvis arkivalierne fortsat er i hyppig brug hos myndigheden. Det er endvidere en forudsætning for aflevering, at arkivalier, som skal kasseres, udskilles inden afleveringen. Kassation må først ske, når de arkivalier, der skal kasseres, ikke 4

5 længere er administrativt eller retligt aktuelle, hvilket indebærer, at Statens Arkiver normalt ikke kan modtage arkivalier, der er yngre end ca. 15 år. Den hidtidige 10-års turnus for myndighedernes aflevering af arkivalier blev med cirkulæret erstattet af en 5-års turnus. Statens Arkiver oplyser i Rapport XVII om praksis på tilgængelighedsområdet, at Statens Arkiver tilstræber at indgå aftaler med de arkivskabende myndigheder om aflevering af alle papirarkivalier, som er ca. 15 år gamle på afleveringstidspunktet, forudsat at afleveringen kun omfatter arkivalier, som skal bevares, arkivalierne ikke er i hyppig administrativ brug, og statens Arkivers magasinplads er tilstrækkelig Statens Arkiver oplyser endvidere i Rapport XVII, at der i 2010 vil være opnået overensstemmelse mellem den almindelige tilgængelighedsfrist på 20 år og afleveringstidspunktet, således at statslige myndigheders arkivalier som altovervejende hovedregel vil være afleveret til Statens Arkiver, før de er 20 år gamle med de undtagelser i form af udskudt aflevering, der besluttes i medfør af bestemmelserne herom. Særligt for så vidt angår opbevaring af statslige papirarkivalier oplyste Statens Arkiver i forrige Rapport XVI, at afleverings- og aktivitetsplanen i forbindelse med resultatkontrakten for var blevet forlænget med to år, og at der i næste aktivitetsplanperiode fra 2013 stadig ville være en række papirarkivalier mere end 20 år gamle i en række myndigheders varetægt. Ingen af disse ville imidlertid overskride arkivlovens afleveringsfrist på 30 år. Rigsarkivaren har på et møde med Tilgængelighedsudvalget nærmere oplyst herom, at der som følge af den nu efterhånden gennemførte digitalisering af forvaltningen kan spores et stærkere ønske hos myndighederne om at aflevere selv forholdsvis nye papirarkivalier. Det er derfor Statens Arkivers indtryk, at den varslede forlængelse med to år af indhentningen af over 20 år gamle arkivalier ikke vil få effekt, men at over 20 år gamle statslige papirarkivalier er afleveret eller afleveringen er under gennemførelse ved udgangen af Dette gælder dog ikke, når der på grund af modstående hensyn (stadig administrativ brug, videnskabelige samlinger, klassificeret materiale) er aftalt en længere afleveringsfrist. I løbet af fem år vil kommunerne være færdige med at aflevere papirarkivalier inden for de store sagsområder, f.eks. socialforvaltning. For statslige myndigheder vil tidshorisonten være ca. ti år. Udvalget har taget Statens Arkivers oplysninger om forlængelsen af afleveringsplanen til efterretning Statens Arkivers kassationsbestemmelser. Som omtalt i udvalgets tidligere beretninger har Statens Arkiver udtalt, at det fremgår af bestemmelserne i arkivbekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003, at arkivalier bestemt til kassation ikke skal afleveres, men destrueres på betryggende vis. Meropbevaring hos myndighederne er derfor som udgangspunkt ikke tilladt. Destruktionstidspunktet afgøres dog af myndighederne. Hensynet bag reglen er et ønske om at undgå uofficielle samlinger af arkivmateriale og en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne til bevaring. Myndighederne må i givet fald bede om tilladelse til udskudt aflevering. Hvis der fra en myndigheds side fremsættes ønsker om meropbevaring, er Statens Arkiver lydhøre. 5

6 Det anførte gælder ikke for de kommunale arkivalier. Kommunalbestyrelserne kan besluttet at bevare arkivalier i videre omfang end fastsat af rigsarkivaren. Kommunernes repræsentant har oplyst, at kommunerne følger den nationale bevaringstrategi, selvom de ikke har nogen afleveringspligt til staten. Udvalget har tidligere udtalt, at Statens Arkivers opgave må være at bevare de mest værdifulde arkivalier, og at der bør være rimelige bevarings- og kassationsbestemmelser. Udvalget har dog flere gange drøftet det forhold, at myndighederne kan have et ønske om at bevare ellers kassabelt materiale med oplysninger om forhold af historisk og samfundsmæssig betydning. En af forskningens repræsentanter i Tilgængelighedsudvalget har anført, at det ikke er til at forudse, hvilke oplysninger eftertiden vil anses for væsentlige. Der er i dag en større risiko end tidligere for, at eftertiden vil miste værdifulde oplysninger om for eksempel politiske eller biologiske forhold. Som eksempel er anført oplysninger fra sundhedsplejen til brug for forskningen i børnefedme. Statens Arkiver fører ikke en egentlig statistik eller anden måling over arten af udlånt materiale, men har tidligere oplyst, at der typisk er særlig efterspørgsel på emner, der er til samfundsmæssig debat. Sager fra besættelsestiden påkalder sig også generelt opmærksomhed. Den 1. november 2009 igangsattes et elektronisk bestillingssystem, foreløbigt gældende for udlån fra Rigsarkivet og Landsarkivet For Sjælland. Systemet vil kunne give data om benyttelsesfrekvensen for de forskellige arkivalier på længere sigt. For så vidt angår de enkelte myndigheders opbevaring af kassabelt materiale oplyste Statens Arkiver i forrige beretning, at en myndighed kan beholde arkivalier, så længe den ønsker, såfremt der er behov for det af administrative grunde. Længden af dette tidsrum afgøres alene af myndigheden, og det retter Statens Arkiver sig efter. Det gælder kun materiale inden for myndighedens ressort, og kun så længe materialet anvendes til det formål, det er bestemt til. Udvalget har noteret sig dette. Særligt vedrørende kassation af forsvarets myndigheders arkivalier for perioden under og efter den kolde krig blev der i beretningsåret 2008 stillet et folketingsspørgsmål af Folketingets Forsvarsudvalg på baggrund af et indlæg i Weekendavisen af brigadegeneral og historiker Michael H. Clemmensen, der anførte, at Statens Arkiver destruerer al viden om Danmarks militær efter 1957, så kommende historieforskere ikke har noget grundlag at forske videre på. Forsvarsministeren svarede, at det selvfølgelig er vigtigt ikke at afskære eftertiden fra at forske i forsvarets rolle i og aktiviteter under den kolde krig. Vurderingen, om arkivalier skal opbevares eller kasseres, sker på baggrund af regler udstedt af Statens Arkiver. I erkendelse af at der kunne være et behov for at gennemgå de bestående kassationsregler anmodede Forsvarskommandoen i marts 2008 forsvarets myndigheder om at undlade at kassere arkiver indtil videre. Der blev endvidere aftalt et møde mellem forsvaret og Statens Arkiver ultimo april 2008 med henblik på at drøfte spørgsmålet om opbevaring af arkivalier for perioden Statens Arkiver og Forsvarskommandoen aftalte at sætte kassationen i bero, indtil Forsvarskommandoen kom med sin redegørelse, som forventedes færdig i april Rigsarkivaren har på et møde i udvalget oplyst, at Statens Arkiver ikke deltager i udvalgsarbejdet, som efter de for Rigsarkivet foreliggende oplysninger er et internt udvalg inden for forsvaret. Rigsarkivet har heller ikke modtaget nogen oplysning om, hvilke overvejelser man gør sig i udvalget, eller hvor langt arbejdet er kommet. Foranlediget af Tilgængelighedsudvalgets bemærkninger vil Statens Arkiver imidlertid tage kontakt til Forsvarskommandoen med forespørgsel om status i sagen. Når resultatet af udvalgsarbejdet foreligger, vil Statens Arkiver 6

7 indgå bevarings-og kassationsaftaler i dialog med Forsvarskommandoen på samme måde som med andre myndigheder. Udvalget bemærker i den anledning, at udvalgsarbejdet i forsvaret om kassation af forsvarets arkivalier vil blive fulgt. Udvalget drøftede ligeledes i forrige beretning spørgsmålet om, hvordan Statens Arkiver forholder sig til den digitale opbevaring, der er på vej, og om det vil medføre ændringer af kassationspolitikken. Statens Arkiver oplyste i den anledning, at de første masseoplysninger, som f.eks. postnumre, er arkiveret digitalt. Digitale oplysninger opbevares indtil videre i deres helhed i form af simple databaser med vedhæftede filer. Det kan dog endnu ikke betale sig at lagre oplysninger fra konkrete sager digitalt. Det er langt dyrere end papirarkivering. Arkiverne består også af meget andet end papir, f.eks. billeder, lyd og video. Disse medier kræver langt mere digital opbevaringsplads og vil fordre gennemgang og udskillelse af de bevaringsværdige dele. Rigsarkivaren har på et møde i udvalget oplyst om den nyeste udvikling inden for området, at det i 2009 var praksis at bevare et systems fulde data, når systemet var bevaringsværdigt og ellers kassere hele systemet. Der kunne dog i de enkelte systemer kasseres tabeller med oplysninger, som fandtes andre steder. Ved bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne blev der åbnet mulighed for at kassere dokumenter esdh-system for at begrænse omkostningerne til bevaring. Statens Arkiver overvejer for tiden, om der i almindelighed bør gennemføres kassation af ikke-bevaringsværdige dokumenter i esdh-systemer. For så vidt angår bevaringsværdigt materiale forlanger Statens Arkiver en arkiveringsversion enten i TIFF- eller i JSF-format, så dokumenterne foreligger i et uforanderligt format. Det er relativt dyrt at foretage konverteringen, og der går nok omkring 5 år, inden der kan gøres status. Priserne for dokumenthåndtering er dog faldende. I 2010 blev der modtaget lige dele manuelle og digitale dokumenter til opbevaring. Udvalget vil følge udviklingen omkring den digitale opbevarings indflydelse på kassationspolitikken. 2. Fastsættelse af længere tilgængelighedsfrist efter arkivlovens PET-kommissionens retsbøger Statens Arkiver har i Rapport XVII oplyst, at Justitsministeriet ved brev af 30. september 2009 anmodede om fastsættelse af en længere tilgængelighedsfrist - 60 år - for PET-kommissionens retsbøger Anmodningen var begrundet i, at retsbøgerne i meget vidt omfang indeholder oplysninger om enkeltpersoners private og personfølsomme forhold og oplysninger, som det er nødvendigt at beskytte af hensyn til statens sikkerhed og Politiets Efterretningstjenestes fremtidige arbejdsmuligheder, herunder samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester. Statens Arkiver tiltrådte den 9. oktober 2009 anmodningen om en 60 års tilgængelighedsfrist for retsbogen for , jf. arkivlovens 27, stk. 1, nr. 1) - 3) og 5)-6). Den særlige tilgængelighedsfrist medfører, at der indtil 2069 alene kan meddeles adgang til PETkommissionens retsbøger med Justitsministeriets samtykke. 7

8 PET-kommissionens 16 bind lange beretning er offentlig tilgængelig på internettet med udførligt navne-og sagsregister. Om forholdet mellem oplysningerne i beretningen og i retsbøgerne har Rigsarkivaren på et møde i udvalget nærmere oplyst, at PET-kommissionens retsbøger, så vidt Statens Arkiver er orienteret, ikke findes på nettet. Retsbøgerne blev ifølge PET-loven afleveret til Justitsministeriet i forbindelse med kommissionens ophævelse og af Justitsministeriet med det samme afleveret til Rigsarkivet. Det øvrige kommissionsarkiv er afleveret direkte fra kommissionen. Retsbøgerne er omfattet af en særlig, længere tilgængelighedsfrist, fordi de under vidneansvar afhørte embedsmænd har afgivet klassificerede oplysninger til kommissionen, ligesom der er afgivet andre oplysninger af fortrolig karakter. De fleste af disse oplysninger er ikke gengivet i den offentliggjorte beretning Nationalbanken 2.2.a. Papirarkivet Nationalbanken anmodede i forbindelse med afleveringen af bankens arkiv om fastsættelse af længere tilgængelighedsfrister på henholdsvis 30 og 60 år for dele af arkivet, heriblandt forlængelse af fristen til 30 år for Torben Fris embedsarkiv: arkivserie: Valutafonden og Verdensbankens møde i København 1970, pakke 17, og 60 år for Personale-og Organisationskontoret; arkivserie: Gagereglementer , pakke 1. Rigsarkivaren har ved breve af 23. marts 2009 og 23. oktober 2009 tiltrådt Nationalbankens anmodninger. Om baggrunden for nødvendigheden af at hemmeligholde disse oplysninger har Rigsarkivaren på et møde i udvalget oplyst, at Nationalbankens gagereglementer er omfattet af 75 års fristen efter arkivlovens 23, stk. 1, fordi de indeholder oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold. Fristforlængelsen betyder alene, at de skal høres ved behandling af adgangssager. Der er endnu ikke modtaget nogen forespørgsler på materialet. 2.2.b. Det elektroniske arkiv Nationalbanken anmodede endvidere i brev af 6. oktober 2009 om forlængelse af tilgængelighedsfristen til 60 år for arkiveringsversionen af bankens elektroniske arkiv , fordi der indgår dokumenter af højest fortrolig karakter, jf. arkivlovens 27, stk. 1, nr. 2), nr. 4) og nr. 5) - 6). Banken oplyste, at det på grund af den facetplan, der er anvendt til opbygning af arkivet, ikke er muligt at identificere eller på anden måde at udskille de fortrolige dokumenter uden gennemsyn af hele arkiveringsversionen. Det drejer sig bl.a. om dokumenter vedrørende bankens internationale forpligtelser, valutakurspolitik, seddelmateriale, bygningssikkerhed m.v. I forhold til konkrete spørgsmål om tilgængelighed ville eventuelle dokumenters fortrolighed kun kunne konstateres ved gennemsyn af hele arkiveringsversionen, hvilket ville kræve et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug. Rigsarkivaren tiltrådte den 7. oktober 2009 af de anførte grunde Nationalbankens anmodning, hvorefter der fastsattes en tilgængelighedsfrist på 60 år for den arkiveringsversion af Nationalbankens elektroniske arkiv , der afleveres til Rigsarkivet. 8

9 2.3. Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen anmodede den 18. august 2009 om fastsættelse af en tilgængelighedsfrist på 60 år for en række sagsgrupper i styrelsens journalarkiver for perioden fra 1983 og frem. Det oplystes, at det drejer sig om godkendelsessager, der indeholder oplysninger om stofsammensætninger i plantebeskyttelsesmidler. Ved et brev af 25. august 2009 tiltrådte rigsarkivaren anmodningen. Rigsarkivaren har over for udvalget nærmere oplyst, at baggrunden for den længere tilgængelighedsfrist til dette materiale er, at man har lagt oplysninger fra Miljøstyrelsen til grund. De første sagsgrupper omfatter godkendelsessager, som indeholder oplysninger om stofsammensætninger i plantebeskyttelsesmidler. Der er tale om forretningshemmeligheder, der også kan omfatte oplysninger om patenterede produkter, jf. arkivlovens 27, stk. 1, nr. 5. De andre sagsgrupper indeholder oplysninger om "nye stoffer", og sådanne oplysninger omfatter stofsammensætning og produktionsmetode for "Anmeldelse af nye kemiske stoffer". Der er tale om oplysninger, som ligeledes ønskes beskyttet. Rigsarkivaren oplyste generelt om forlængelse af tilgængelighedsfrister, at Statens Arkiver vurderer hver anmodning om fastsættelse af en længere tilgængelighedsfrist konkret og anmoder kun myndigheden om at genoverveje sin anmodning i de tilfælde, hvor den er uforenelig med praksis. Tilgængelighedsudvalget tager rigsarkivarens oplysninger til efterretning. 3. Praksis vedrørende dispensationer Sagsbehandlingstider i Statens Arkiver og hos myndigheder Statens Arkiver har i lighed med tidligere år oplyst, at sagsbehandlingstider og eventuelle overskridelser heraf udregnes i det elektroniske journalsystem. I de tilfælde, hvor Statens Arkiver selv træffer afgørelse, er der en svarfrist på 15 dage. Hvis der kræves samtykke fra den afleverende myndighed, er fristen 50 dage. Af disse 50 dage kan Statens Arkiver anvende indtil 15 dage til arkivundersøgelser, hvorefter den berørte myndighed har indtil 30 dage til at afgive sit svar, og Statens Arkiver har herefter indtil 5 dage til ekspedition af afgørelsen. Når samtykke skal indhentes fra den afleverende myndighed, underrettes ansøgeren herom, ligesom ansøgeren underrettes, når en myndighed efter 30 dage ikke har truffet afgørelse i samtykkespørgsmålet. Hvis myndigheden nægter samtykke, skal Statens Arkiver partshøre ansøgeren. Statens Arkiver oplyser i Rapport XVII, at den største del af ansøgningerne er behandlet inden for de fastsatte tidsfrister. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for adgangssager, der afgøres af Statens Arkiver alene, var 8,6 dage mod 4,5 dage i Svarfristen på 15 dage blev overskredet i 197 ud af sager mod 9 ud af sager i For så vidt angår sager, der har krævet indhentning af samtykke fra andre myndigheder, har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for Statens Arkiver og myndighederne tilsammen været 22,3 dage i 2009 mod 43,7 dage i I 44 sager, som alle er behandlet af Rigsarkivet, overskred sagsbehandlingstiden 45 dage. 9

10 Rigsarkivet oplyser, at der er tale om en opgørelse over sagsbehandlingstidens længde, der ikke skelner mellem sager, hvor den hørte myndighed før udløbet af 30 dages fristen har givet Rigsarkivet orientering om en længere sagsbehandlingstid, jf. arkivlovens 37 og tilfælde, hvor myndigheden ikke har overholdt reglen. Rigsarkivet oplyser, at man følger den etablerede praksis, hvorefter myndigheden rykkes efter 30 dage, såfremt svar på anmodningen ikke foreligger. Rapport XVII indeholder ingen oplysninger om, i hvilket omfang de enkelte ministerier svarer inden 30-dagesfristen og de enkelte ministeriers samlede sagsbehandlingstid. Rigsarkivaren har herom oplyst på et møde med udvalget, at det for tiden er Statsministeriet, der har den længste sagsbehandlingstid. På baggrund af udvalgets spørgsmål vil han undersøge de konkrete høringssager nærmere, og oplysninger herom vil indgå i den kommende rapport. For så vidt angår sager, der blev rejst som tilgængelighedssag, men som ikke førte til behandling af et konkret adgangsspørgsmål, har Statens Arkiver oplyst, at arkivets sagsbehandlingstid gennemsnitligt var 13,7 dage i 2009 mod 4,7 dage i Svarfristen på 15 dage blev overskredet i 137 ud af sager i 2009 mod 12 ud af 816 sager året før. Rigsarkivaren har nærmere oplyst om årsagen til stigningen i antallet af disse sager, at Statens Arkiver ikke har nogen sikker formodning herom. Søgesystemet Daisy, som giver brugerne adgang til online søgning, er blevet forbedret, så der er lettere tilgang til samlingerne. Brugerne søger f.eks. om adgang til at benytte sager, som allerede er tilgængelige i henhold til arkivlovens bestemmelser. Udvalget har ingen bemærkninger til oplysningerne om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, der fortsat må anses for tilfredsstillende. En af forskningens repræsentanter i Tilgængelighedsudvalget har gjort opmærksom på, at de lange sagsbehandlinger derimod udgør et problem og medfører tab af tid for forskere og studerende, der har brug for oplysningerne for at komme videre og gøre deres afhandlinger og opgaver færdige. Udvalget har endvidere noteret sig, at oplysning om hvilke myndigheder, der henholdsvis overholder og ikke overholder høringsfristerne og i sidstnævnte tilfælde overskridelsernes længde, vil fremgå af den kommende rapport fra Statens Arkiver. På grundlag af de foreliggende oplysninger finder udvalget dog tilstrækkeligt grundlag for at anføre, at ministeriernes sagsbehandling er uensartet, og at det for tiden er Statsministeriet, der har den længste sagsbehandlingstid, jf. i øvrigt udvalgets kritik af Statsministeriet i Beretning 14, s Tilladelser og afslag. Statens Arkiver har i Rapport XVII oplyst, at alle enheder i Statens Arkiver i rapportåret har ført statistik over modtagne ansøgninger og disses behandling i 2009 på samme måde som tidligere år. Optællingerne baserer sig i lighed med det foregående rapportår på antallet af afgørelser over for den enkelte ansøger, uanset om der i visse tilfælde, f.eks. i forbindelse med større forskningsprojekter, kan være tale om det samme arkivmateriale. Statens Arkiver afgjorde i 2009 i alt sager mod i Afgørelserne fordelte sig på tilladelser mod i 2008 og 65 afslag mod 46 i Regnes de private arkivalier med, 10

11 blev der i 2009 meddelt i alt adgangstilladelser mod i 2008 og 86 afslag mod 50 i 2008, hvilket vil sige, at i alt ansøgninger blev realitetsbehandlet mod ansøgninger året før. Derudover førte henvendelser ikke til en afgørelse om tilgængelighed efter arkivlovens regler mod i Til denne gruppe henregnes forespørgsler om tilladelse til benyttelse af umiddelbart tilgængeligt materiale, henvendelse om aktindsigt efter anden lovgivning, som er henvist til den relevante myndighed, henvendelser vedrørende materiale, der enten ikke er bevaret eller ikke kan identificeres, eller som er bevaret i institutioner uden for Statens Arkiver m.v. I disse tilfælde er henvendelserne blevet besvaret med den efter omstændighederne relevante vejledning. I de tilfælde hvor et afslag er blevet omgjort, tæller såvel det oprindelige afslag som den senere imødekommelse med som separate afgørelser. Statens Arkiver har i Rapport XVII i lighed med tidligere år udarbejdet en statistik over særligt udvalgte grupper af ikke umiddelbart tilgængeligt materiale. Fra statistikken kan fremhæves, at der i gruppen af ansøgninger efter arkivlovens 27 (statens sikkerhed) vedrørende tilgængelighed til materiale, der er fristforlænget i op til 60 år, og hvor rigsarkivaren meddeler tilladelse på betingelse af den afleverende myndigheds samtykke, blev meddelt 66 tilladelser og 18 afslag i 2009 mod 63 tilladelser og 12 afslag i Udvalget bemærker, at en del af de registrerede afslag vedrører ansøgninger, der er delvist eller i det væsentligste imødekommet, jf. pkt.3.3. I gruppen af ansøgninger efter arkivlovens 23 vedrørende tilgængelighed til sager om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, der er yngre end 75 år, blev der meddelt dispensationer og 45 afslag i 2009 mod dispensationer og 26 afslag i En stor del af dispensationsansøgningerne i denne kategori vedrører borgere, der søger adgang til sager, der vedrører egne forhold. Ændringen af arkivlovens 24 om adgang til arkivalier inden for strafferetsplejen med virkning fra 1. juli 2007 førte i andet halvår af 2007 og i 2008 til et stort fald i antallet af sager, hvor der skal indhentes samtykke fra myndigheder uden for Statens Arkiver. Tendensen er fortsat, således at der i 2009 alene blev behandlet i alt 23 ansøgninger, hvoraf 22 blev imødekommet og 1 afslået mod 42 ansøgninger i 2008, hvoraf 37 blev imødekommet og 5 afslået. Derudover behandlede Statens Arkiver 95 sager om arkivadgang, der drejede sig om offentlige arkiver, der var yngre end 20 år. Heraf blev 94 ansøgninger imødekommet og 1 afslået. I 2008 behandlede Statens Arkiver 68 sager af denne type, hvoraf 65 blev imødekommet og 3 afslået. Det fremgår, at der er sket en mindre stigning i afslagsprocenten i forhold til Afslagsprocenten på 1,9 svarer til niveauet for Statens Arkiver oplyser, at stigningen er jævnt fordelt mellem de forskellige sagskategorier. Udvalget tager oplysningerne om afslagsprocenten til efterretning. Udvalget bemærker i den forbindelse, at en del af de registrerede afslag vedrører ansøgninger, der er blevet delvist eller i det væsentlige imødekommet. Om det forhold at afslagene tæller fuldt med i statistikken, også selvom nogle af dem alene er delvise afslag på ansøgninger, har rigsarkivaren på et møde i udvalget oplyst, at en ansøgning, der er delvist imødekommet, tæller både som et afslag og en tilladelse. Statens Arkiver finder, at denne 11

12 opgørelsesform giver det mest retvisende billede af forholdene. Opgørelsesmåden kan dog i visse situationer give anledning til fejltolkninger. For at imødegå dette vil Statens Arkiver fremover laver en note under statistikbilledet med forklaring om de delvise afslag. Det er udvalgets indtryk, at Statens Arkiver i en række sager har ydet god vejledning i forbindelser med ansøgninger, der ikke umiddelbart har kunnet imødekommes, og at en del (fuldstændige) afslag derved er undgået. Udvalget anerkender denne vejledning. Ifølge Statens Arkiver er alle afslag givet med anvisning af ankemulighed. Gives afslaget af et landsarkiv, kan dette indbringes for rigsarkivaren. Når den afleverende myndigheds samtykke er påkrævet før adgang, men dette ikke har kunnet opnås, foretager Statens Arkiver partshøring med en 30-dages frist til at fremkomme med nye oplysninger, Hvis ansøgeren har svaret, er partens udtalelse forelagt myndigheden til genovervejelse. Hvis ansøgeren ikke har svaret, er der meddelt endeligt afslag. Det fremgår af Statens Arkivers rapport, at der i 2009 blev omgjort en afgørelse som følge af anke eller remonstration mod tre i Enkeltsager om dispensation Blandt de af Statens Arkiver i Rapport XVII omtalte enkeltsager med afslag på tilgængelighed, har udvalget anmodet om yderligere oplysninger om følgende sager: Med hensyn til sag RA ( ) har udvalget anmodet om en forklaring på, hvorfor sagen er kategoriseret under arkivlovens 22, stk. 1, (kategori A), når materialet er fristforlænget til 30 år. Rigsarkivaren har herom oplyst, at ansøgningen vedrørte referater fra Udenrigspolitisk Nævn Det er en fejl, at den er placeret under i kategori A. Til denne kategori bør kun henføres arkivalier, der er yngre end 20 år. Sagerne C (RA ), C (RA ), C (RA ), C (RA ), C (RA ) og C (RA ) om adgang til Udenrigsministeriets sager med en fastsat længere tilgængelighedsfrist efter arkivlovens 27 havde alle samme ansøger og emne. Ansøgningen blev i vidt omfang imødekommet. Udvalget har ønsket en forklaring på, hvorfor ansøgningerne blev delt op i seks enkeltsager. Udvalget har i den anledning endvidere rettet en generel forespørgsel til rigsarkivaren, om det er overvejet, om delvise afslag kan udskilles og registreres i sagsbehandler-statistikken for sig selv. Rigsarkivaren har svaret, at det er den enkelte indkomne ansøgning, der er afgørende for oprettelse af en sag i forbindelse med journaliseringen, hverken ansøgeren eller emnet. I sagen (RA ) ansøgtes i første omgang om et ubestemt antal arkivenheder. I sagen (RA ) ansøges om ni arkivenheder. Med hensyn til kategorisering af delvise imødekommelser af ansøgninger er dette punkt behandlet ovenfor under pkt.3.2. Vedrørende sag PDO (RA ) har udvalget ønsket en uddybet, hvorfor Rigsarkivet ikke ville forelægge ansøgningen om dispensation fra 80-årsfristen for Beskæftigelsesministeriets 12

13 departementschef på grund af den manglende kandidatgrad, herunder om det skyldes, at den private donor havde stillet en kandidatgrad som betingelse for seriøst forskningsformål. Rigsarkivaren har svaret, at adgangen vedrørte Frihedsfondens arkiv, og at formålet var en biografi om Citronens enke. Arkivet indeholdt fortrolige oplysninger om enkeltpersoners privatliv. Ved forfølgelse af visse seriøse forskningsformål vil der kunne fastsættes adækvate vilkår for anonymisering mv. Dette gælder dog ikke, når det drejer sig om f.eks. slægtshistorisk forskning, biografier eller almenkulturelt formål. Adgang til arkivet er ikke afhængig af kandidatgrad, men alene af, om forskningsformålet er seriøst. Kandidatgraden burde derfor ikke være anført som begrundelse. Den rigtige afvisningsgrund var, at der ikke var ikke tale om et seriøst forskningsformål. For så vidt angår PDO (RA ), hvori Rigsarkivet meddelte afslag på adgang til Kongehusets arkivalier efter den 14. maj 1912, har udvalget anmodet om oplysning om praksis vedrørende afslag på adgang til kongehusets arkiver efter tronskiftet 14. maj Kongehusets arkiver anses for private, således at tilgængelighed kun kan ske på de betingelser, som donator har udstukket over for sin repræsentant. Donators repræsentant er Dronningen, og efter retningslinjerne er der ikke adgang til oplysninger i arkiverne efter Der er dog en opblødning på vej, da Dronningen har åbnet for adgang til Christian den X' s arkiver i tiden helt op til Rigsarkivaren har om praksis med hensyn til kongehuset arkivalier oplyst, at alle ansøgninger, der angår Christian X s og senere regenters arkiver, ikke er fremmet ved forelæggelse for Dronningens kabinetssekretær med henblik på forestilling for Hendes Majestæt til imødekommelse. Dronningen har derimod personligt givet visse forskere adgang til dele af Christian X s arkiv. På denne baggrund har rigsarkivaren drøftet muligheden for en revision af de gældende bestemmelser for adgangen til kongehusets arkiv med kabinetssekretæren. Efter de for Statens Arkiver foreliggende oplysninger har udkastet til reviderede bestemmelser endnu ikke været forelagt for Dronningen. Hvis Rigsarkivet ved, at der efter praksis vil blive meddelt afslag, afgøres sagen uden forelæggelse for hoffet. Udvalget vil følge udviklingen vedrørende tilgængeligheden af kongehusets arkiver efter Særlige områder Statens Arkiver har oplyst, at der i 2009 ikke blev rejst nogen principielle spørgsmål vedrørende arkivlovens tilgængelighedsregler Offentlighedskommissionen Statens Arkiver nævner i Rapport XVII, at Offentlighedskommissionen i bet. 1510/2009 har foreslået, at der indføres en journaliseringspligt hos statslige forvaltningsmyndigheder og hos kommunale og regionale enheder, der kan henregnes til den kommunale og regionale centralforvaltning. Det hedder herom i betænkningen på side 866: Det overblik, der skabes med journaliseringen over en forvaltningsmyndigheds sager og dokumenter, formindsker risikoen for, at sagerne og dokumenterne går tabt, navnlig efter at de ikke længere tjener et administrativt formål. Dette har særlig betydning i forhold til de sager og dokumenter, der i overensstemmelse med arkivreglerne skal afleveres til arkivmyndighederne med 13

14 henblik på journalisering. Journaliseringen tjener således også arkivmæssige (bevaringsmæssige) hensyn. Statens Arkiver har henledt Justitsministeriets opmærksomhed på de bestemmelser om statslige myndigheders journalisering, der er fastsat i medfør af arkivloven, og har spurgt, om et eventuelt tilsyn med overholdelse af journaliseringspligten kan henlægges til Statens Arkiver. Justitsministeriet og Kulturministeriet har ikke fundet anledning til at henlægge en sådan kontrolfunktion til Statens Arkiver. Rigsarkivaren har i den forbindelse på et møde i udvalget henvist til bemærkningerne til forslaget til lov om offentlighed i forvaltningen, hvor der under afsnit anføres følgende: Justitsministeriet har i øvrigt overvejet spørgsmålet om, hvorvidt en lovmæssig regulering af journaliseringsspørgsmålet bør ske i arkivloven i stedet for i offentlighedsloven. Justitsministeriet finder, at en række af de hensyn, jf. betænkningens kapitel 25, pkt. 3.1 (side 865 f.), som journaliseringen tjener bl.a. at identificere sager og dokumenter, understøtte gennemførelsen af aktindsigt samt ved hjælp af aktlisten (journalindførslen) og understøtte kontrollen af, om en aktindsigtsanmodning bliver imødekommet fuldt ud taler for, at en generel regulering af forvaltningsmyndighedernes journaliseringspligt bør ske i offentlighedsloven. Det forhold, at journaliseringen ikke har direkte betydning for omfanget af borgernes ret til aktindsigt, kan efter ministeriets opfattelse ikke føre til, at reguleringen skal ske i arkivloven Spørgsmål om arkivadgang i forbindelse med forskning i den kolde krigs historie. Statens Arkiver har i en tidligere rapport oplyst, at det i forbindelse med oprettelsen af Center for Koldkrigsforskning blev drøftet mellem en række myndigheder, hvorledes der skulle forholdes med hensyn til arkivadgang for medarbejdere ved centret, som er en selvstændig og uafhængig institution under Forsvarsministeriet. Det blev bl.a. drøftet, om Statens Arkiver kan stille arkivalier til rådighed på baggrund af forvaltningslovens bestemmelser om videregivelse af oplysninger til anden myndighed. Det var Statens Arkivers opfattelse alene at kunne behandle spørgsmål om tilgængelighed efter arkivlovens bestemmelser, og at afgørelse om spørgsmål om videregivelse af fortrolige oplysninger efter forvaltningsloven må træffes af den afleverende myndighed. Statens Arkiver har fastholdt sin opfattelse således, at når det drejer sig om arkivalier, der er afleveret til Statens Arkiver, må den afleverende myndighed rekvirere de pågældende arkivalier for derefter selv at stille dem til rådighed for Center for Koldkrigsforskning. Statens Arkiver kan kun stille arkivalier til rådighed for andre end den afleverende myndighed efter arkivlovens almindelige regler. Udvalget har udbedt sig en orientering om tilgængeligheden til disse sager. Rigsarkivaren har herom oplyst, at forvaltningslovens regler om en myndigheds videregivelse af fortrolige oplysninger til andre myndigheder omhandler oplysninger, som den pågældende myndighed har tilvejebragt eller modtaget som led i sin forvaltningsmæssige virksomhed. Oplysningerne vedrører derfor forhold, hvor alene den pågældende myndighed kan træffe afgørelse. Statens Arkiver fastholder på den baggrund sin opfattelse, idet man næppe selvstændigt kan træffe afgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger, som Statens Arkiver har modtaget som aflevering på andet grundlag end arkivlovens, der som bekendt fastsætter, at Statens Arkiver i en række tilfælde hører den afleverende myndighed. 14

15 B. DE KOMMUNALE ARKIVER. 1. Kommuner. Det fremgår af Rapport XVII, at Statens Arkiver i 2009 udsendte et spørgeskema til samtlige 98 kommuner, hvori de blev bedt om at indberette antallet og udfaldet af ansøgninger om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige offentlige arkivalier. Såfremt en ansøgning havde medført afslag, blev kommunen anmodet om at angive begrundelsen for afslaget. Det fremgår af undersøgelsen, at 18 kommuner, der ikke driver eget offentligt arkiv, modtog i alt 219 ansøgninger. 70 kommuner angav ikke at have modtaget nogen ansøgning. Til sammenligning indberettede 21 kommuner i 2008 at have behandlet i alt 175 sager om dispensation. 77 kommuner svarede, at de ikke havde modtaget sådanne henvendelser. Af de 219 modtagne ansøgninger blev 214 imødekommet. To kommuner oplyste, at visse anmodninger ikke kunne behandles, da kommunen ikke var i besiddelse af det materiale, anmodningerne vedrørte. En kommune svarede, at materialet ikke var tilgængeligt på grund af vandskade. Der blev ikke meddelt nogen egentlige afslag i Kommunale offentlige arkiver. For kommuner med eget offentligt arkiv er der modtaget indberetning fra i alt 25 stadsarkiver. 14 arkiver oplyser at have modtaget i alt 80 ansøgninger, mens ni arkiver oplyser ikke at have modtaget sådanne henvendelser. Til sammenligning blev der i 2008 modtaget indberetning fra i alt 24 stadsarkiver. 16 arkiver oplyste at have modtaget i alt 445 ansøgninger, mens 8 arkiver oplyste ikke at have modtaget sådanne henvendelser. Af de i alt 80 anmodninger vedrørte 71 dispensation fra arkivlovens 23 vedrørende tilgængelighed til sager om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, der er yngre end 75 år og syv sager drejede sig om arkivalier, der var yngre end 20 år. To anmodninger behandlet af Vejle Byarkiv førte til afslag. Det drejede sig om to ansøgninger om adgang til folkeregisterkort med det formål at identificere eventuelle halvsøskende. Samtlige stadsarkiver oplyser at have behandlet alle anmodninger inden for 15-dages fristen, jf. Arkivlovens 36. Rigsarkivaren har om det store fald i antallet af ansøgninger til de kommunale offentlige arkiver fra 2008 (445) til 2009 (82) oplyst, at fluktuationer i antallet af ansøgninger vanskeligt lader sig forklare. For det kommunale område kan der være spørgsmål om korrekt visitation af henvendelser, d.v.s. om det reelt drejer sig om aktindsigt eller om arkivadgang, ligesom kommunalreformen kan have haft indflydelse. III. SAMMENFATNING Udvalget har taget Statens Arkivers oplysninger om forlængelsen af afleveringsplanen til efterretning, herunder oplysningen om at over 20 år gamle statslige papirarkivalier i 2012 enten vil være afleveret eller under aflevering. 15

16 Udvalget vil følge det interne udvalgsarbejde inden for forsvarets myndigheder om kassation af arkivalier for perioden og eventuelle bevarings- og kassationsaftaler mellem Statens Arkiver og forsvarets myndigheder i den forbindelse. Udvalget har noteret, at det endnu ikke kan betale sig at lagre oplysninger fra konkrete sager digitalt, men at der digitalt lagres blandt andet masseoplysninger og databaser med vedhæftede filer. Udvalget følger fortsat udviklingen i den digitale opbevaring og dens indflydelse på kassationspolitikken. I 2009 blev der i modsætning til de senest forudgående år fastsat længere tilgængelighedsfrister for arkivalier fra PET-kommissionen, Nationalbanken og Miljøministeriet, men forlængelserne har ikke givet udvalget anledning til bemærkninger. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i adgangssager, der afgøres af Statens Arkiver alene, er steget fra 4,5 dage i 2008 til 8,6 dage i 2009, og i sager, der kræver samtykke fra anden myndighed, faldet fra 43,7 dage i 2008 til 22,3 dage i De gennemsnitlige sagsbehandlingstider må anses for tilfredsstillende og giver ikke udvalget anledning til bemærkninger. Nævnet har anmodet om, at det af den næste rapport fra rigsarkivaren fremgår, hvilke myndigheder der overholder og ikke overholder høringsfristerne, og i givet fald overskridelsernes længde, idet er grund til at antage, at sagsbehandlingstiden varierer fra myndighed til myndighed. Det er udvalgets indtryk, at Statens Arkiver i en række sager har ydet god vejledning i forbindelser med ansøgninger, der ikke umiddelbart har kunnet imødekommes, og at en del (fuldstændige) afslag derved er undgået. Udvalget anerkender denne vejledning Udvalget vil følge tilgængeligheden af kongehusets arkiver. København, den 20. juli 2011 Anders Martin Jensen formand 16

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven Bekendtgørelse af arkivloven Herved bekendtgøres lov nr. 1050 af 17. december 2002 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 20 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2014-31.12.2014

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2011-31.12.2011

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2011-31.12.2011 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 17 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2011-31.12.2011

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Rapport om. jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2007

Rapport om. jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2007 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2007 Rapport XV 2008 Indhold Indhold...2 Indledning....3 Ændring af arkivloven...4 Aflevering

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arkivloven LBK nr 1201 af 28/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j. nr. 15/00613 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

B E R E T N I N G 13

B E R E T N I N G 13 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Tuk Bagger Københavns Byret Nytorv, 1450 København K B E R E T N I N G 13 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2007-31.12.2007 Afgivet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 19 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2013-31.12.2013

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv

Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv Byrådssekretariatet Sagsbehandler: Gitte Hedemark Sagsnr. 85.08.00-A26-1-15 Dato:21.10.2015 Forslag til Vedtægter for Horsens Kommunes Stadsarkiv 1 Formål Horsens Kommunes Stadsarkiv har til formål 1.

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG

Modul 1: Ret og regler. Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Modul 1: Ret og regler Arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg DAGENS FOREDRAG Emnet kan blive meget omfattende Afgrænses derfor til det meget specifikke, dvs. lovgivningen Andre, absolut

Læs mere

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2009

Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2009 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar - 31. december 2009 Rapport XVII 2010 1 Indhold: Indledning... 3 Aflevering af arkivalier... 4 Fastlæggelse

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015

Erindring om besvarelse af Rigsarkivets tilsyn med kommunernes arkivforhold 2015 Ringsted Kommune Att. kommunaldirektør Jacob Nordby Cc. Leon K. Johansen Dato: 14. april 2016 Journalnummer: 16/00460 Lokaltelefon: 41 71 72 84 Vores reference: CLA-BVT-MHA/ KVK Deres reference: Erindring

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K. PET s sletning af personregistreringssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K. PET s sletning af personregistreringssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Politiets Efterretningstjeneste Klausdalsbrovej 1 DK-2860 Søborg Telefon: +45 33 14 88 88 Telefax: +45 45 15 01 90 E-mail: pet@pet.dk Web: www.pet.dk

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Vedtægt for Odense Stadsarkiv

Vedtægt for Odense Stadsarkiv Vedtægt for Odense Stadsarkiv 1. Stadsarkivet henhører under. Dets arbejdsområde er Odense Kommune. 2. Stadsarkivets opgave er at indsamle, registrere og bevare kommunale arkivalier fra Odense Kommune

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013 2013-22 Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel En journalist klagede til ombudsmanden over Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere