Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Terma Fabrikvej 1, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. januar 2016 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Torben Jensen (L) Helle Plougmann (A) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A) Hans Fisker (A) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Dansk Industri Budgetopfølgning pr. december 2015 for erhvervsudvalget Godkendelse af aftaleholdere 2016 på erhvervsudvalgets område Høring af forslag til udviklingsstrategi Drøftelse af tursejlads Anmodning om optagelse af Viborg Kommune i Business Region Aarhus Lokale udviklingsplatforme indenfor fødevarer Projekt Kreative Erhverv Matchmaking mellem udenlandske studerende og virksomheder Arbejdsplan Siden sidst og meddelelser...22 Bilagsoversigt...23 Norddjurs Kommune

3 1. Dialogmøde med Dansk Industri A00 14/10088 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Erhvervsudvalgets møde starter med dialogmøde med Dansk Industri. Følgende deltager: Per Hastrup, Prodan (formand) Poul Petersen, Seafood Supply (næstformand) Ebbe Sørensen, Grenå Motorfabrik (bestyrelsesmedlem) Gordon Trier, DI (regionalforenings sekretær) Kirsten Nielsen Sørensen, Terma Aerostructures (bestyrelsesmedlem) Dagsorden: 1. Kort præsentationsrunde. 2. Kort gennemgang af Lokalt Erhvervsklima. 3. Mulige samarbejdsprojekter. 4. Eventuelt. Dialogmødet er berammet til 45 minutter. Dansk Industris undersøgelse af lokalt erhvervsklima 2014 samt Epinions erhvervsklimamåling i Norddjurs Kommune 2015 er vedlagt sagen. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling 1

4 Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben DI Lokalt Erhvervsklima /16 2 Åben Epinion Erhvervsklima Norddjurs Kommune 2015 Rapport 8836/16 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. Forvaltningen anmodes om til næste udvalgsmøde at udarbejde et oplæg på fremtidige møder med erhvervslivet. 2

5 2. Budgetopfølgning pr. december 2015 for erhvervsudvalget S00 15/6 Åben sag EU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På erhvervsudvalgets område viser budgetopfølgningen december 2015 (pr. 13/1 2016), at der på driftsbudgettet samlet set forventes et netto mindreforbrug på 0,573 mio. kr., der forventes overført til Det samlede netto mindreforbrug skyldes et mindreforbrug på indeværende år på 0,564 mio. kr., mens der på nuværende tidspunkt forventes netto mindreforbrug på overførte driftsmidler på ca. 0,009 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,685 mio. kr., vedrørende renovering af Kattegatcentrets tag samt et mindreforbrug til renovering på Kattegatcentret foretaget i 2014, hvoraf et restbeløb blev overført til 2015 til andre renoveringsopgaver. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* midler 10,3 9,8-0,6 Overførte driftsmidler 0,5 0,5 0,0 Drift i alt 10,9 10,3-0,6 Anlæg 2,9 2,2-0,7 3

6 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt, forskel i afvigelsen skyldes afrundinger Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for december måned 2015 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Erhvervsudviklingspuljens anvendelse pdf 7993/16 2 Åben EU bilag december 2015 budgetopfølgning.pdf 8384/16 Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. Økonomiudvalget har den 12. januar 2016 tiltrådt indstilling om, at restmidlerne tilgår kommunekassen/medfinansieringspuljen. Kommunalbestyrelsen behandler indstillingen om restmidlerne den 21. januar

7 3. Godkendelse af aftaleholdere 2016 på erhvervsudvalgets område A00 15/16311 Åben sag EU Sagsfremstilling I henhold til Principper for aftalestyring i Norddjurs Kommune fra december 2008 skal erhvervsudvalget efter indstilling fra udviklingsdirektøren beslutte, hvilke aftaleenheder, der skal være indenfor udvalgets område. Derfor har administrationen udarbejdet følgende forslag til aftaleenheder i 2016: Aftalegiver Aftaleenhed Aftaleholder Kim Kofod Hansen Erhvervsservice og Lars Toft Pedersen iværksætteri Kim Kofod Hansen Turisme Vakant Direktørområderne vil i samarbejde med økonomi og indkøb og de enkelte aftaleenheder udarbejde et aftale- og dialogstyringsdokument for hver aftaleenhed for perioden 1/1-31/ Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til aftaleenheder for 2016 godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 5

8 4. Høring af forslag til udviklingsstrategi P22 14/18366 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, Høring, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode skal kommunalbestyrelsen vedtage en ny planstrategi og Agenda 21-strategi. Planstrategien er en strategi for den kommende kommuneplanlægning og indeholder en redegørelse for den gennemførte planlægning siden seneste kommuneplan. Agenda 21 er et internationalt initiativ, der handler om at formulere lokale strategier for bæredygtig udvikling. I Norddjurs Kommune sammenlægges de to strategier til den bredere udviklingsstrategi. Planstrategien/udviklingsstrategien er et politisk dokument og kommunalbestyrelsens udmelding om, hvilke strategiske udviklingsspor Norddjurs skal forfølge. Forslag til udviklingsstrategi 2015: Norddjurs Kommune et liv med muligheder tager afsæt i kommunens vision og leder hen mod kommuneplan Konkret er der i strategien fokus på 6 indsatsområder med overskrifterne: Byer i netværk Gode forbindelser Norddjurs koblet på Vækst i job en stærk produktionskommune Oplevelsesnatur Klima og energi Alle med muligheder hele livet De 6 hovedspor skal medvirke til at give et godt liv med muligheder i Norddjurs Kommune. Til hvert indsatsområde knytter sig både sikring af rammevilkår og særlige prioriteringer, som 6

9 skal medvirke til at fremhæve og styrke Norddjurs Kommunes kvaliteter for bosætning, turisme og erhverv. Forslag til udviklingsstrategien er vedhæftet som bilag. Tidsplan for behandling af udviklingsstrategi: 23. november 2015 Kultur- og udviklingsudvalget Behandling af forslag til udviklingsstrategi 1. december 2015 Økonomiudvalg 3. december 2015 til 5. januar 2016 Høring i udvalg og råd Grønt råd, Ungdomsråd, Fritidsråd, Kollektiv Trafik Råd, Handicapråd, Ældreråd 15. december 2015 Miljø- og Teknikudvalget 16. december 2015 Erhvervsudvalget 17. december 2015 Børne- og Ungeudvalget 17. december 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 5. januar 2016 Voksen- og Plejeudvalget 25. januar 2016 Kultur- og Udviklingsudvalget. Behandling af høringssvar fra stående udvalg og råd. Vedtagelse af udviklingsstrategi 9. februar 2016 Økonomiudvalget 23. februar 2016 Kommunalbestyrelsen 21. marts-17.maj ugers obligatorisk høringsperiode som foroffentlighedsfase for arbejdet med kommuneplan 2017, hvor der indhentes idéer og forslag til det kommende kommuneplanarbejde. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at udkast til udviklingsstrategi via økonomiudvalget sendes i høring i stående udvalg og råd. Bilag: 1 Åben Norddjurs kommune griber mulighederne - Udviklingsstrategi- 2015_forslag.pdf /15 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrådt med følgende tilføjelser i forslaget til strategi: 7

10 Generelt skal sætningen Attraktivt at bo i Norddjurs hele livet fremhæves. På side 3 tilføjes: vore styrker inden for f.eks. erhvervsvenlighed, turisme, kultur - og naturoplevelse. På side 7: Skole og SFO. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte, at udkast til udviklingsstrategien - med kultur- og udviklingsudvalgets tilføjelser - sendes i høring i udvalg og råd. Mads Nikolajsen stiller ændringsforslag om, at 1. det tilføjes side 16 venstre spalte sidst i 2. afsnit, efter. Grenaa og Allingåbro udfordringer med vandmasser: Oversvømmelser i dele af Grenaa skal ses i sammenhæng med Kolindsund og de scenarier for Kolindsund som Syddjurs og Norddjurs i fællesskab ønsker belyst. Men også andre byområder såvel som landområder er udsatte. 2. Der tilføjes et Nordbånd med landsbyerne Ørum-Glesborg-Gjerrild-Bønnerup. 3. Praktiske og strategiske samarbejder med Syddjurs Kommune skal indgå i udviklingsstrategien. Mads Nikolajsen ønsker at ovennævnte ændringsforslag sendes med ud i høring. Beslutning i Erhvervsudvalget den Erhvervsudvalget ønsker, at Aarhus Lufthavn og den nye omfartsvej ved Grenaa fremhæves i strategien. 8

11 Erhvervsudvalget drøftede et bybånd i kommunens midterste del. 9

12 5. Drøftelse af tursejlads A00 14/19087 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling På Erhvervsudvalgsmødet den 30. september 2015, blev det besluttet, at forvaltningen i samarbejde med Kattegatcentret og Kyst- og Fjordcentret vil udarbejde et oplæg til forsøgsordning på charterbasis af turbåd på Randers Fjord/Nordkysten. På baggrund heraf har forvaltningen været i løbende dialog med aktørerne og følgende blevet undersøgt: 1. Mulighed for køb og drift af turbåd med op til 50 personer, der kan sejle langs kysten og eventuelt ud til Anholt Havmøllepark. 2. Chartre en turbåd med mandskab, der kan sejle med op til 50 personer. 3. Mulighed for køb af mindre båd med op til 12 personer, der kan sejle på Randers Fjord. Kyst- og Fjordcentret har lavet indledende undersøgelser i forhold til mulighed 1, og er kommet frem til at en sådan løsning vil have store omkostninger. At have en båd af tilpas størrelse på bedding, samt at have forsikring til sejlads med op til 50 personer, vil være en udgift på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Hertil kommer løn til et mandskab på minimum 3 personer årligt samt udgifter til vedligehold, diesel og reparation, samt køb af en forsvarlig turbåd. Til sammen har dette gjort, at Kyst og Fjordcentret er gået bort fra mulighed 1 som værende realistisk, og det er forvaltningens vurdering, at et sådan projekt vil være økonomisk uhensigtsmæssigt. I forbindelse med at chartre en allerede etableret turbåd, har de indledende undersøgelser ligeledes vist, at det vil være meget omkostningstungt at skulle rykke båd samt besætning fra allerede eksisterende farvande til området, og der vil blive stillet store økonomiske krav fra 10

13 operatøren. Ligeledes er der et fåtal af sådanne turbåde, der kunne være relevante til den nødvendige sejlads ønsket. Det er derfor forvaltningens vurdering, at de økonomiske konsekvenser ved et sådan projekt vil være ufordelagtig. Kyst- og Fjordcentret arbejder på nuværende tidspunkt med indkøb af båd til sejlads med op til 12 personer på Randers Fjord. Dette er noget Kyst- og Fjordcentret besætningsmæssigt kan håndtere internt. En sådan båd vil ligeledes kunne være følgebåd til deres eksisterende båd, og dermed øge antallet af turister på vandet. Kyst- og Fjordcentret er i gang med at undersøge mulige fonde i forbindelse med dette, men mangler stadig at få klarlagt driftsomkostningerne. Kyst- og Fjordcentret står alene med projektet, men vil naturligvis samarbejde med andre aktører. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forvaltningen afventer Kyst- og Fjordcentrets yderligere undersøgelser af muligheder for økonomisk finansiering via fonde. Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt. Forvaltningen anmodes om at tage kontakt til Kyst- og Fjordcentret for en dialog om muligheden for at lave eventsejllads. 11

14 6. Anmodning om optagelse af Viborg Kommune i Business Region Aarhus A00 16/81 Åben sag Sagsgang: EU, ØK. KB Sagsfremstilling Viborg Byråd har den 16. december 2015 søgt om at blive en del af Business Region Aarhus. Ansøgningen er vedlagt sagen. Business regioner er ved at blive en stadfæstet enhed i Danmark. Ifølge KL er 8 ud af 10 danske kommuner en del af en business region. Samarbejdet i de enkelte business regioner er forskelligt, men et gennemgående fællestræk er en målsætning om at tiltrække vækst og arbejdspladser. Den stigende urbanisering og deraf øgede konkurrence mellem byerne i et internationalt perspektiv forklarer delvist denne udvikling. I Region Midtjylland er der to business regioner: Business Region Aarhus og den nyetablerede Business Region MidtVest, der blev annonceret i november Viborg Kommune er på nuværende tidspunkt den eneste kommune i Region Midtjylland, der ikke er en del af en business region. Business Region Aarhus består aktuelt af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner. Det svarer til en befolkning på indbyggere. Viborg Kommune har ca indbyggere. Business Region Aarhus definerer sig som et politisk interessefællesskab om vækst og udvikling. Business Region Aarhus er også en byregion, der udnytter de enkelte byer og områders styrker, så de komplementerer hinanden. Vi taler om at låne størrelse, fordi den enkelte by i byregionen får flere arbejdspladser og en større arbejdsstyrke end, hvad vi så for byerne af den størrelse der er i Østjylland for blot 5-10 år siden. Det er bl.a. betinget af arbejdskraftens, varers og tjenesteydelsers øgede mobilitet samt af de erhvervsmæssige styrkepositioner. Viborg Kommune ansøgning om medlemskab af fællesskabet Business Region Aarhus skal ses i lyset af, at kommunerne i Danmark i stigende grad varetager interesser i forhold til 12

15 byernes fremtidige konkurrenceevne internationalt og nationalt i business regioner. Dertil kommer at udviklingen af Viborg Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner (investeringer på IKT området, styrket videnmiljø på fødevareområdet og globalt orienterede produktionsvirksomheder) hænger tæt sammen med de erhvervsmæssige styrkepositioner i Business Region Aarhus, og hvor IKT, fødevarer, og produktion er i særligt strategisk fokus. Business Region Aarhus står over for mange spændende opgaver i Det primære fokus på infrastrukturområdet er en udvidelse af Østjyske Motorvej E45, i første omgang på den mest belastede strækning mellem Skanderborg og Aarhus og en masterplan for en udvidelse af hele strækningen fra Vejle til Randers. Samtidig arbejdes der med at konkretisere fælles udvikling inden for turisme, produktion, fødevarer, IKT og smarte fællesskaber. Business Region Aarhus har således også en interesse i at samarbejde med Viborg Kommune om fælles interesser og rammevilkår for virksomhederne. Såfremt den politiske styregruppe af Business Region Aarhus godkender udvidelsen med Viborg Kommune, kan udvidelsen træde i kraft den 24. februar 2016, hvor en samarbejdsaftale underskrives. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune tilslutter sig at Viborg Kommune optages i Business Region Aarhus. Bilag: 1 Åben Anmodning om optagelse fra Viborg.pdf 305/16 Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt. 13

16 7. Lokale udviklingsplatforme indenfor fødevarer P20 16/727 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Region Midtjylland har annonceret efter partnere til udvikling af 2 lokale udviklingsplatforme for fødevarer. Der er afsat i alt 9 mio. kr. årligt over en treårig periode til indsatsen. Der er ansøgningsfrist den 15. februar Såfremt der skal skabes en østjysk platform med et total budget på 27 mio. kr., skal der i alt rejses 18 mio. kr. fra andre partnere som fx Business Region Aarhus, kommuner i området, staten, EU og private partnere. De resterende 9 mio. kr. er afsat af Region Midtjylland. På baggrund af erfaringerne med det netop afsluttede projekt Østjyllands Spisekammer, er Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup og Food Organisation of Denmark (FOOD) i et tæt samarbejde gået i gang med et en fælles ansøgning. På nuværende tidspunkt arbejdes der med aktiviteter under tre overskrifter: Udvikling af små og mellemstore virksomheder Herunder en række aktiviteter, der har til hensigt at understøtte virksomhedernes udvikling gennem bl.a. netværk, kompetence- og forretningsudvikling, udvikling af stedbundne, lokale varer og styrket samarbejde på tværs, fx med turismevirksomheder. Denne del bygger særligt videre på det arbejde, der tidligere er gennemført i regi af Østjyllands Spisekammer. Salg og events Vækst og beskæftigelse forudsætter alt andet lige mere salg. Der sættes fokus på at hjælpe virksomhederne med at styrke salget, bl.a. gennem tilstedeværelse og virksomhedsrettede aktiviteter på en række større fødevareevents, herunder ikke mindst Food Festival i Aarhus. Indsatsen vil bl.a. være rettet mod salg til dansk detail, storkøkkener (offentlige og private) og grossister. Internationalisering samspil med den fælles fødevarefortælling 14

17 Internationalisering og international synlighed er væsentlig for den østjyske fødevareklynge. I den forbindelse er det hensigten at bygge videre på arbejdet med udvikling af en fælles fødevarefortælling hvor FOOD er hovedaktør. FOOD har fungeret som sekretariat under arbejdet med at udarbejde fortællingen, og det er efterfølgende blevet besluttet, at der skal etableres et offentligt-privat markedsføringskonsortium, der skal omsætte fortællingen til markedsføring og forretning. Som et delelement i projektet skal udviklingsplatformen etableres et eller eventuelt to steder i Østjylland med egnede testmuligheder, hvor virksomheder kan udvikle nye produkter. I øjeblikket pågår der en afklaring af, hvor udviklingsplatformen fysisk skal etableres. Dette afhænger i høj grad af mulighederne for lokal medfinansiering. Det vil være hensigtsmæssigt at pege på Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup som testlokalitet med fokus på specifikke, lokalproducerede produkter sammen med en eventuel facilitet i Aarhus. Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup har allerede køkkenfaciliteter hvor mindre virksomheder og producenter kan teste nye fødevare og koncepter. I perioden frem mod 15. februar 2016 arbejdes der frem mod en samlet ansøgning til Region Midtjylland. Økonomiske konsekvenser Såfremt der er positiv stemning for at give et årligt tilskud til formålet på 0,2 mio. kr. for hvert af årene , kan det oplyses at erhvervsudviklingspuljens restbudget før dette møde udgør 0,424 mio. kr. i 2016, 0,674 mio. kr. for 2017 og 0,924 mio. kr. for Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der afsættes 0,2 mio. kr. i 2016 med effekt i 2017 og 2018 med årligt 0,2 mio. kr. som tilskud til etablering af en udviklingsplatform indenfor fødevarer i Østjylland. 15

18 2. finansieringen foretages via erhvervsudviklingspuljen med 0,2 mio. kr. i 2016 med effekt i 2017 og 2018 med årligt 0,2 mio. kr. 3. bevillingen betinges af en positiv bevilling fra Region Midtjylland, og at den øvrige finansiering kan tilvejebringes. Såfremt det ikke viser sig at være tilfældet, tilbageføres de afsatte budgetmidler til erhvervsudviklingspuljen. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 16

19 8. Projekt Kreative Erhverv P20 15/20671 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune er en del af Kulturring Østjylland sammen med Odder, Samsø, Skanderborg, Favrskov og Syddjurs Kommuner. Samarbejdet danner ramme for en kulturaftale med Kulturministeriet. Det overordnede mål med samarbejdet er at give borgerne en række spændende kulturtilbud af høj kvalitet. Et indsatsområde i kulturaftalen er Kreativ Erhverv. Der igangsættes nu et forløb på tværs af kommunegrænserne med det formål at understøtte udviklingen af kreative miljøer og udviklingskræfter baseret på krydsfeltet mellem kunst/kultur og erhverv/iværksætteri. Ideen er, at kunst/kultur og den kreative industri mødes gennem 2016 og skaber oplevelser, ideer og konkrete produkter. Målgruppen for forløbet er iværksættere og virksomheder fra alle brancher, der ønsker at skabe vækst og fornyelse via inddragelse af design, oplevelser og kreativitet som innovationsmetoder. Indsatsen varetages af en arbejdsgruppe med repræsentanter for hver kommunes forvaltning. Arbejdsgruppen har efter en udbudsrunde med 4 underleverandører truffet aftale med konsulenthuset Manto om løsning af opgaven. Det samlede budget for indsatsen under Kreative Erhverv i regi af Kulturring Østjylland er 0,3 mio. kr. Afviklingen af kompetenceudviklingsforløbet sker med tre fysiske nedslagspunkter for afholdelse af workshops: Odder-Samsø, Skanderborg-Favrskov og Norddjurs-Syddjurs. Hver kommune har mulighed for deltagelse af 10 virksomheder eller iværksættere til hver klynge, tildelt efter en motiveret ansøgning. Klyngen får sideløbende med udviklingsforløbet mulighed for at netværke på tværs af klynger, og de respektive erhvervsafdelinger i kommunerne får mulighed for at arbejde videre med de netværk, der opstår undervejs i forløbet. 17

20 I hver kommune prioriteres der som afslutning på forløbet et projekt, hvor deltagerne skal løse en opgave. Det kunne fx være en festival som de kreative skal hjælpe med at løfte / sparke ud over rampen, et af kommunens egne projekter der skal gentænkes, eller et konkret produkt som eksempelvis en optagelse af en Youtube video for branding af indsatsen. Projektets sigte er at skabe nye samarbejder og danne grobund for etableringen af kreative platforme, som vil eksistere efter projektperioden. Der udarbejdes en kort slutrapport, som dels beskriver processen og resultatet, dels evaluerer projektets resultat/effekt. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomisk konsekvens, da udgiften afholdes indenfor det eksisterende budget til erhvervsservice Kulturring Østjylland samarbejdet. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at deltagelsen godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 18

21 9. Matchmaking mellem udenlandske studerende og virksomheder A00 15/20710 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune Erhverv er inviteret til at deltage i et etårig projekt Matching international resources and local demands søgt af VIA University Horsens. Det forventes, at minimum 50 virksomheder i region Midtjylland deltager i projektet og her igennem får en større viden om mulighederne for at arbejde sammen med internationale studerende, og hvilke ressourcer de kan bidrage med. Det forventes, at der i forlængelse af projektet opstår konkrete samarbejder mellem virksomheder og studerende, således at de studerende får erfaring med det danske arbejdsmarked, og virksomhederne får erfaring med at arbejde med internationale studerende. Projektet fokuserer primært på studerende indenfor de tekniske og merkantile områder, som der er kompetencemangel på lokalt, regionalt og nationalt. Baggrund for deltagelse i projektet er, at forvaltningen oplever velvilje og interesse hos lokale virksomheder for at samarbejde med videninstitutioner. Imidlertid er det stadigt ret nyt, at de udenlandske studerende er i Danmark. Derfor opleves også, at mange virksomheder ikke er opmærksomme på muligheden, og ikke ved hvordan de kan bruge denne ressource, og hvordan de konkret kommer i gang. Deltagelse i projektet giver mulighed for at der afholdes 1-2 temamøder i Norddjurs Kommune i regi af Norddjurs Kommune Erhverv, ligesom projektet giver mulighed for match-møder mellem virksomheder og studerende. Økonomiske konsekvenser Ingen 19

22 Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at deltagelsen godkendes. Beslutning i Erhvervsudvalget den Godkendt. 20

23 10. Arbejdsplan A00 15/19168 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling På arbejdsplanen 2016 fremgår de sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til, og som skal behandles i Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret. Udsatte punkter: Forvaltningens observatørstatus i bestyrelsen for i Djurs Wind Power - udsat til februar Orientering om Konturanalyse udsat til februar Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at arbejdsplanen drøftes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan /15 Beslutning i Erhvervsudvalget den Drøftet. 21

24 11. Siden sidst og meddelelser A00 14/360 Åben sag Sagsgang: EU Sagsfremstilling Fra erhvervsudvalgets formand: Fra erhvervsudvalgets medlemmer: Fra udviklingsdirektøren: Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Erhvervsudvalget den Til efterretning. 22

25 Bilagsoversigt 1. Dialogmøde med Dansk Industri 1. DI Lokalt Erhvervsklima 2014 (8839/16) 2. Epinion Erhvervsklima Norddjurs Kommune 2015 Rapport (8836/16) 2. Budgetopfølgning pr. december 2015 for erhvervsudvalget 1. Erhvervsudviklingspuljens anvendelse pdf (7993/16) 2. EU bilag december 2015 budgetopfølgning.pdf (8384/16) 4. Høring af forslag til udviklingsstrategi Norddjurs kommune griber mulighederne - Udviklingsstrategi-2015_forslag.pdf (163126/15) 6. Anmodning om optagelse af Viborg Kommune i Business Region Aarhus 1. Anmodning om optagelse fra Viborg.pdf (305/16) 10. Arbejdsplan 1. Arbejdsplan 2016 (165476/15) 23

26 Underskriftsside Jan Petersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Torben Jensen (L) Helle Plougmann (A) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A) Hans Fisker (A) 24

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: "Bakkegården" Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa Ordinært møde afholdes efterfølgende på Rådhuset, Torvet 3, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 30. september

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Norddjurs Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kulturhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 27. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Terma Fabrikvej 1, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 17. september 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben Jensen

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 18. januar 2017 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Hans Erik Husum (V)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 10. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet

Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 9. maj 2016 Forretningsudvikling og øget branding - fødevareområdet Etablering af en lokal udviklingsplatform for forretningsudvikling

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 17. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Erhvervsudvalget DAGSORDEN

Erhvervsudvalget DAGSORDEN Erhvervsudvalget DAGSORDEN Sted: Bønnerup Havn Dato: Onsdag den 8. februar 2017 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Hans Erik Husum (V) John Saaby Jensen (A)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser 1 Oktber 2014 13/356 Erhvervsudvalget, EU Arbejdsplan fr 2014 Onsdag den 22. januar 2014 Rådhuset Grenaa Valg af frmand g næstfrmand Mødeplan 2014 + intrfrløb Arbejdsplan 2014 Ændring af kntrakt med Djurs

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 20. september 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22.

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. oktober 2007 Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden 2008-2010 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Virksomhedsbesøg på Kystvejens Konferencecenter Mødet fortsættes på Østerbrogade 67E Dato: Mandag den 20. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Dato: Fredag den 20. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Erhvervsudvalget, EU. Arbejdsplan for 2014. November 2014 13/356. Onsdag den 22. januar 2014

Erhvervsudvalget, EU. Arbejdsplan for 2014. November 2014 13/356. Onsdag den 22. januar 2014 1 Nvember 2014 13/356 Erhvervsudvalget, EU Arbejdsplan fr 2014 Onsdag den 22. januar 2014 Rådhuset Grenaa Trsdag den 24. februar Bønnerup Havn Valg af frmand g næstfrmand Mødeplan 2014 + intrfrløb Arbejdsplan

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

BESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Sted: andet Lundbergsvej 2, Ebeltoft, Syddjurs Kommune Dato: Torsdag den 27. juni 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Miljø- og kulturdirektørens kontor Dato: Onsdag den 11. oktober 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand)

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013

Sags- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 s- og projektstyringsliste: Erhverv & udvikling Opdateret 18.01.2013 Sag Udkast til bosætningspolitik LMS 21. februar DIR Høring af uddannelsespolitikken KK 21. februar Fremtidig turisme HLT 21. februar

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kyst- og Fjordcentret Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dato: Onsdag den 16. marts 2016 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 14:40 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A)

Læs mere

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser

Valg af formand og næstformand. Mødeplan 2014 + introforløb. Arbejdsplan 2014. Omplacering af midler fra KUU til EU. Meddelelser 1 August 2014 13/356 Erhvervsudvalget, EU Arbejdsplan fr 2014 Onsdag den 22. januar 2014 Rådhuset Grenaa Valg af frmand g næstfrmand Mødeplan 2014 + intrfrløb Arbejdsplan 2014 Ændring af kntrakt med Djurs

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.00 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 26. april 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 26. august 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 15-17.30 i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand)

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11.

Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30. Viborg, den 11. Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 11. juni 2012 /JETSAL Refer fra elektronisk høring i Vækstforum 6. juni 2012 kl. 09:30 Der er indkommet høringssvar fra: Harald Mikkelsen, rektor Henning

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådsalen Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Børne- og ungdomsudvalget:

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere