Budget Vækst- og Udviklingsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Vækst- og Udviklingsudvalget"

Transkript

1 Vækst- og Udviklingsudvalget Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets politikområder Generelt Jordforsyning Byfornyelse Fysisk Planlægning Landdistrikter Turisme Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet Specifikationer økonomi

2 et Andel af kommunens samlede driftsbudget Fordeling af udvalgets driftsbudget Vækst-og Udviklings udvalget 0,2% Turisme 29% Jordforsyning -1% Byfornyelse 18% Øvrige udvalg 100% Landdistrikter 19% Fysisk planlægning 35% Oversigt over udvalgsområdets politikområder Regnskab 2015 Opr. budget kr. i priser Serviceudgifter Jordforsyning Byfornyelse Fysisk planlægning Landdistrikter Turisme Udvalget i alt Generelt et har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 6,515 mio. kr. i. 319

3 Overordnede målsætninger for hele området At skabe rammer for vækst for erhvervsliv og borgere på et prioriteret og planlagt grundlag. At sikre arkitektonisk kvalitet i bevaring af bygninger for at understøtte en unik kulturarv. At involvere borgere, erhvervsliv, foreninger og organisationer i en aktiv dialog om kommunens planlægning for at understøtte ejerskab og sikre et nuanceret beslutningsgrundlag. At skabe rammer for kommunens fysiske planlægning og arealdisponering, som tilgodeser mangfoldigheden i såvel borgernes som erhvervslivets behov. At skabe rammer for bosætning, der imødekommer borgernes forskellige og individuelle behov. At skabe rammer for erhvervslivets udvikling af deres virksomhed inden for produktudvikling, produktion, detailhandel og serviceerhverv. At understøtte muligheder og skabe rammer for udvikling i og af såvel byer som landdistrikter. At understøtte udviklingen af det grænseoverskridende samarbejde med henblik på at sikre bedre rammer for erhvervsudvikling samt kulturel inspiration og mangfoldighed. At skabe rammer for udvikling af turismen med et særligt fokus på vores natur, kultur og historie. 320

4 Jordforsyning Området omfatter Ubestemte formål Jordforsyning, ubestemte formål Regnskab 2015 Opr. budget kr. i priser Ubestemte formål Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Fordeling af udgifterne på politikområdet Øvrige områder 101% Jordforsyning -1% Ubestemte formål -100% Overordnede målsætninger (vision, mål) Målsætningen for jordforsyning til ubestemte formål er, at arealerne skal administreres økonomisk og driftsmæssigt fornuftigt, indtil jorden skal benyttes til konkrete projekter. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Bortforpagtningen af arealerne sker som udgangspunkt efter udbud, så der opnås markedspris på forpagtningsafgiften. forudsætninger tet er et rammebudget. Jordforsyning (Ubestemte formål) Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål. Det afsatte budgetbeløb vedrører driftsindtægter fra bortforpagtning af kommunens jorder m.v., samt skatter, afgifter og øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer. 321

5 Forpagtningsafgifterne på landbrugsarealer fastsættes i forbindelse med udbud gennem annoncering samt individuelle lejeaftaler. Indtægtsbevillingen er for forpagtning af havearealer, kiosk, p-plads, gl. sprøjtehus til garage, jordleje, grønt areal, færdselsret, jagtarealer, samt de største indtægter der henhører til køreteknisk anlæg, ruinby øvelsesterræn og stadepladser. Ændringer indarbejdet på politikområdet Vedtaget budget ændringer Reduktioner: P/L fremskrivning Reduktioner i alt Udvidelser: Udvidelser i alt Ændringer i alt

6 Byfornyelse Området omfatter Byfornyelse Byfornyelse Regnskab 2015 Opr. budget kr. i priser Byfornyelse Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Byfornyelse 18% Fordeling af udgifterne på politikområdet Byfornyelse 100% Øvrige områder 82% Overordnede målsætninger (vision, mål) Der gennemføres byfornyelse i nedslidte by- og boligområder i centerbyer, lokalbyer og landsbyer ved at understøtte byomdannelse i byer og landdistrikter således at byområder bliver bedre at bo i, samt at der skabes flere og bedre boliger. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Lov om byfornyelse og udvikling af byer er et vigtigt redskab i forbindelse med byomdannelse og udvikling. Aabenraa Kommune benytter en række af de muligheder, loven indeholder. De fleste byfornyelsesprojekter gennemføres som anlægsprojekter, jfr. Investeringsoversigten. forudsætninger Området dækker afdrag på tabsindekslån samt bygningsfornyelse og forundersøgelser. beløb Byfornyelse og boligforbedring Kommuneplan, revision, bossinf 205 Ydelsesstøtte Afdragsbidrag byfornyelseslån 571 Tomme og forfaldne huse 250 Bygningsforbedringsudvalget 150 Politikområdet i alt

7 Byfornyelsesloven I henhold til Lov om Byfornyelse er der i tidligere Aabenraa Kommune truffet aftale om oprettelse af tabsindekslån i forbindelse med private bygningsfornyelser. Byfornyelse tet omfatter kommunens kontante tilskud (5%) til eventuelle nye private bygningsfornyelsesprojekter og rådgivningsudgifter til udvikling og forundersøgelser til forskellige projekter under byfornyelsesloven, herunder program til områdefornyelse. Endvidere omfatter budgettet udgifter til afdrag på tabsindekslån, der er oprettet i forbindelse med tidligere bygningsfornyelsesprojekter i tidligere Aabenraa Kommune. Kommunens andel af tilskud til private bygningsfornyelser kan finansieres med en kombination af 5% kontant udgift, der er optaget i dette driftsbudget, og 95% låneoptagelse, der afholdes over Økonomiudvalgets budget. Staten refunderer 50% af kommunens udgifter. et besluttede den 7. april 2016 at omplacere mindreforbrug i forbindelse med indeksregulering af tabsindekslån ligeligt til byfornyelsesprojekter og planlægning. I er indarbejdet driftsudvidelser til Tomme og forfaldne huse på 0,250 mio. kr. i, idet det er et vigtigt element i kommunens vækststrategi at få gjort kommunen attraktiv som bosætnings-kommune. Endvidere er der afsat 0,300 mio. kr. i udgift og 0,150 mio. kr. i indtægt i til Bygningsforbedringsudvalget, derudover indarbejdes en besparelse vedr. forarbejde til områdefornyelse på 0,052 mio. kr. i og 0,104 mio. kr. i overslagsårene. Vedtaget budget ændringer Reduktioner: Besp. Ifm. Udbud tablets, smartphones Omplacering ifm. Indeksregulering på tabsindekslån Omplacering af Landsbypulje til Landdistrikter Forarbejde områdefornyelse Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Omplacering ifm. Byfornyelsesprojekter Tomme og forfaldne huse 250 Pulje vedr. bygningsforbedringsudvalget 150 Udvidelser i alt Ændringer i alt

8 Fysisk Planlægning Området omfatter Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Fysisk planlægning Regnskab 2015 Opr. budget kr. i priser Øvrig planlægning Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Fordeling af udgifterne på politikområdet Øvrige områder 65% Fysisk planlægning 35% Øvrig planlægning 100% Overordnede målsætninger (vision, mål) Arbejdet på planlægningsområdet skal sikre en optimal planlægning og arealdisponering til gavn for både borgere og erhvervsliv, der er i overensstemmelse med de overordnede politiske visioner. Udarbejdelse af planer, strategier, projekter der skaber vækst og udvikling i kommunen skal understøtte Vækstplanen og Kommuneplanen, samtidig med at der sikres arkitektonisk kvalitet i planlægning. Derudover inddrages borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer i en tidlig dialog om planlægningsopgaverne for at skabe ejerskab og åbenhed om de forskellige planer. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag De primære arbejdsopgaver indenfor planlægning er: Lokalplaner, strukturplaner, temaplaner, forskelligartede udviklingsplaner, Klima samt rådgivning herunder ekstern juridisk bistand. Udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa blev vedtaget i april 2014 og er en del af kommunens Vækstplan vol.2. Flere projekter er igangsat med henblik på at realisere udviklingsplanen herunder Aktiv Campus Aabenraa og Områdefornyelse Syd i Aabenraa midtby. Dertil følger Områdefornyelse Nord med opstart ultimo

9 Indsatsområder Udarbejdelse af tema- og lokalplaner som konsekvens af konkurrencen Fremtidens Købstad der bl.a. omfatter AktivCampus området ved Aabenraa Svømme og idrætscenter. Byomdannelsesplaner for tidligere erhvervsområder, der er ved at ændre karakter fra industrierhverv til boliger, private serviceerhverv bl.a. området Nord for Kilen og øst for Gasværksvej. Byomdannelsesplaner for tidligere centerområder, der ikke længere rummer butikker og liberalt erhverv osv. (Aabenraa midtby og de mindre byer). Udmøntning af Kommuneplan 2015 bl.a. lokalplanlægning for vindmøller og landskabs vurdering. Udviklingsplaner. Temaplan for vindmøller. Planlægning for det åbne land. Grundlag for landskabelige vurderinger på tværs af kommunegrænser. Aabenraa Kommune har et strategisk fokus på vækst. Der vil i de kommende år fortsat være brug for store planlægningsopgaver indenfor fysisk planlægning samtidig med en efterspørgsel på udarbejdelse af konkrete lokalplaner, der skal understøtte Kommunens vækststrategi. Love, retningslinjer, aftaler Lov om planlægning. forudsætninger tet er et rammebudget. Det afsatte beløb vedrører master-, helheds- og udviklingsplaner, forundersøgelser og analyser i forbindelse med planlægningsopgaver, procesrådgivning, juridisk rådgivning i forbindelse med sager indenfor planloven og byfornyelsesloven, lokalplaner og øvrig teknisk bistand i forbindelse med plansager. Som følge af midlertidige bevillinger på planlægning frem til udgangen af, vil det betyde forsinkelser på lokalplanområdet, hvis disse ikke forlænges. Der er en forventning om igangsættelse af forskellige planer eksempelvis Udviklingsplaner for en række mindre og middelstore byer, Bevaringsplan for midtbyen, Plan for området nord for Kilen og Gasværksvej, SAVE registrering, arkitekturpolitik, Strandpromenadens videreførelse, Helhedsplan for stranden, og Brundlund Slot museum. I løbet af 2016 bliver der udarbejdet helhedsplaner/ udviklingsplaner for følgende byer i Aabenraa kommune: Rødekro, Tinglev, Bolderslev og Frøslev Padborg Kruså og Smedeby. Det er intentionen, at der skal laves udviklingsplaner for flere mindre byer og bysamfund i kommunen i de kommende år. Der er afsat 0,300 mio. kr. i årene 2016 til. et besluttede den 7. april 2016 at omplacere mindreforbrug i forbindelse med indeksregulering af tabsindekslån ligeligt til byfornyelsesprojekter og planlægning. Ligesom det blev besluttet, at midlerne fra Agenda 21 udvalget, der er nedlagt, omplaceres til planlægning. 326

10 Fra er der afsat en driftsudvidelse på 1 mio. kr. i til gennemførelse af udviklingsplaner. Ændringer indarbejdet på politikområdet Vedtaget budget ændringer Reduktioner: Omplacering ifm. nedlagt udvalg (Agenda 21) Boss/inf systemet til støttet boligbyggeri Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Omplacering ifm. Planlægning Gennemførelse af projekter fra udviklingsplaner Udvidelser i alt Ændringer i alt

11 Landdistrikter Området omfatter Udvikling af yder- og landdistriktsområder Byfornyelse Landdistrikter Regnskab 2015 Opr. budget kr. i priser Landdistrikter Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Landdistrikter 19% Fordeling af udgifterne på politikområdet Landdistrikter 100% Øvrige områder 81% Overordnede målsætninger (vision, mål) Aabenraa kommune ønsker at være med til at understøtte rammebetingelserne i landdistrikterne, og give borgere optimale muligheder for at udøve handlekraft. Ambitionen er, at der fortsat skal være varierede bosætningstilbud og attraktive levevilkår i landdistrikterne til gavn for hele kommunen. Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Et landsbyråd fungerer som landdistrikternes samlede indgang og primære kontakt til Aabenraa Kommune. Landsbyrådet er et fælles forum, hvori alle de lokalråd, egnsråd, borgerforeninger mv. som ønsker det er repræsenterede. I landsbyrådet kan man hjælpe hinanden, drøfte fælles problemstillinger og udveksle information. Landsbyrådet administrer desuden en mindre pulje, hvis midler anvendes til gavn for landdistrikterne. Herudover ligger der midler, som udvalget kan vælge at anvende til lidt større projekter i landdistrikterne, hvilket sker på baggrund af ansøgninger. Aabenraa Kommune har tilknyttet en landdistriktscoach, der er med til at facilitere kommunens landsbyråd, og varetager sekretariatsfunktionen for landbyrådet. Landdistriktscoachen er en 328

12 vigtig primus motor i forhold til at få ting til at ske. Landdistriktscoachen bidrager desuden til udmøntningen af pulje til landsbyfornyelse ( Nedrivningspuljen ). Byrådet besluttede den 7. oktober 2015, i et teknisk ændringsforslag at flytte Landsbypulje, et anlægstilskud på 0,500 mio. kr. Puljen giver mulighed for landsbyer at ansøge om materialer til projekter, der er indeholdt i den enkelte områdes landsby- eller udviklingsplan. forudsætninger tet er et rammebudget. Det afsatte beløb vedrører udgifter til landsbyråd, midler til uddeling af landsbyrådet, barsøfærgen (ekstra vinterture), landdistrikternes fællesråd, blomstrende landsby, årets landsby, samt udvalgets egne midler til projekter i landdistrikterne. beløb Landdistrikts coach 263 Udvalgets midler 10 Landsbyrådet (mødeaktivitet) 20 Landsbyrådet (pulje) 79 Barsø overfart 20 Årets Landsby 15 VUU midler til projekter i 296 landdistrikterne Landsbypulje 511 Politikområdet i alt Ændringer indarbejdet på politikområdet Vedtaget budget ændringer Reduktioner: Reduktioner i alt Udvidelser: Omplacering af Landsbypulje fra Byfornyelse P/L fremskrivning Udvidelser i alt Ændringer i alt

13 Turisme Området omfatter Andre fritidsfaciliteter Turisme Turisme Regnskab 2015 Opr. budget kr. i priser Andre fritidsfaciliteter Turisme Politikområdet i alt Andel af udvalgets samlede udgifter Fordeling af udgifterne på politikområdet Øvrige områder 71% Turisme 29% Turisme 98% Andre fritidsfaciliteter 2% Overordnede målsætninger (vision, mål) De overordnede turistpolitiske mål, er: flere turister flere overnatninger øget omsætning i turisterhvervet flere arbejdspladser indenfor turistområdet Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag Den 30. juni 2015 udløb Aabenraa Kommunes kontrakt med Visit Aabenraa, og de to turistbureauer i henholdsvis Kruså og Aabenraa blev nedlagt. I dag forefindes et digitalt turistbureau på det gamle rådhus i Aabenraa, hvor oplysninger er digitalt tilgængelige, ligesom der her er trykte brochurer, bykort, vandre- og cykelkort med mere. Formålet er at samle og styrke udviklingsaktiviteter i den fælles sønderjyske indsats, der skal øge omsætningen i turisterhvervet. Destination Sønderjylland varetager følgende opgaver: Produktudvikling af turismeprodukter. Udvikling og gennemførelse af events. 330

14 Kompetenceudvikling af turisterhvervet. Koordinering og markedsføring af turistprodukterne. I 2016 udkommer Destination Sønderjyllands magasin i eksemplarer fordelt på 3 sprog. 50% danske, 40% tyske og 10% engelske. Magasinet bliver distribueret til turistbureauer i Danmark samt til turistbureauer, attraktioner, overnatningssteder samt andre steder med interesse i Sønderjylland. Derudover er magasinet med på messer i Danmark og Tyskland, heraf laves ligeledes en e-paper version, der kan downloades til tablets. Distributionen er startet i januar I Tyskland er Destination Sønderjylland med i magasinerne omkring Nordsøen, Østersøen, Kortferie og Camping. I alt 7,2 mio. eksemplarer. Disse husstandsomdeles i Nordtyskland og Nordrehein-Westfalen fra januar 2016 og frem. I Norge gennemføres der to kampagner rettet mod henholdsvis voksne par og børnefamilier. Disse distribueres elektronisk. forudsætninger tet er et rammebudget. Det afsatte beløb vedrører tilskud til Destinationsudvikling Sønderjylland. Der er indgået kontrakt med Destinationsudvikling Sønderjylland. Andre Fritidsfaciliteter Campingpladserne ved Loddenhøj og Skarrev er en stjernede i henhold til Camping reglementets stjernekrav. Strandene opfylder kravene til Blå Flag. Aabenraa kommune betaler udgifter til skatter, forsikringer m.v. til drift af campingpladserne, der er forpagtet ud. Ændringer indarbejdet på politikområdet Vedtaget budget ændringer Reduktioner: Reduktioner i alt Udvidelser: P/L fremskrivning Forsikringer Skarrev Camping Udvidelser i alt Ændringer i alt

15 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet kr. Opr. overslagsår Pris- og lønfremskrivning P/L marts P/L juli Byrådsbeslutninger BY , sag 68, bevillingskontrol Bossinf systemet til støttet boligbyggeri ØU , sag 175, 1. budgetforlig Tomme og forfaldne huse 250 Pulje vedr. bygningsforbedringsudvalget 150 Projekter fra udviklingsplaner Tekniske korrektioner Omplaceringer m/udvalg Besp. Ifm. udbud Tablets og smartphones Forsikringer Reduktioner ØU , sag 175, 1. budgetforlig Forarbejde områdefornyelse Regeringsaftale, herunder L&C Ændringsforslag Ændringer i alt Godkendt budget i alt

16 Specifikationer økonomi Politikområde Profitcenter Beskrivelse overslag overslag overslag Serviceområde Jordforsyning, ubestemte formål Ubestemte formål Forpagtninger Ubestemte formål i alt Jordforsyning, ubestemte formål i alt Byfornyelse Byfornyelse Byforny./ byforbed Ydelsesstøtte Puljer fra anlæg Byfornyelse i alt Byfornyelse i alt Fysisk planlægning Øvrig planlægning, undersøgelse Planlægning Puljer fra anlæg Øvrig planlægning, undersøgelse Fysisk planlægning i alt Landdistrikter Byfornyelse Puljer fra anlæg Byfornyelse i alt Udvikling af yder og landdistrikt Landdistrikter Udvikling af yder og landdistrikt Landdistrikter i alt

17 Politikområde Turisme Profitcenter Beskrivelse Andre fritidsfaciliteter overslag overslag overslag Campingpl.Loddenhøj Campingpl.Skarrev Andre fritidsfaciliteter i alt Turisme Turisme Turisme i alt Turisme i alt Serviceområdet i alt Anlæg Jordforsyning Boligformål Bolig Boligformål i alt Erhvervsformål Erhverv Erhvervsformål i alt Ubestemte formål Ubestemte formål Ubestemte formål i alt Jordforsyning i alt Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse i alt Byfornyelse i alt

18 Politikområde Profitcenter Beskrivelse overslag overslag overslag Anlæg i alt Vækst og Udviklingsudvalget i alt

19 Filnavn: 2125FD40 Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\AA69897B.dotm Titel: Emne: Forfatter: ges Nøgleord: Kommentarer: Oprettelsesdato: :29:00 Versionsnummer: 2 Senest gemt: :29:00 Senest gemt af: Conny Frandsen Redigeringstid: 0 minutter Senest udskrevet: :13:00 Ved seneste fulde udskrift Sider: 18 Ord: (ca.) Tegn: (ca.)

Budget Vækst- og Udviklingsudvalget

Budget Vækst- og Udviklingsudvalget Vækst- og Udviklingsudvalget Indholdsfortegnelse... 301 et... 301 Oversigt over udvalgsområdets politikområder... 302 Generelt... 302 Jordforsyning... 304 Byfornyelse... 307 Fysisk Planlægning... 309 Landdistrikter...

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger DRIFTBUDGET - Vækst- og Udviklingsudvalget Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets politikområder... 294 Generelt... 295 Jordforsyning... 296 Byfornyelse... 298 Fysisk

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven Fremtidens Landsbyer Værktøjskassen Byfornyelsesloven Begrænsninger i Landsbypuljen Kun frivillige sager, jf. retningslinjerne. Kondemnering, genhusning, påbudt nedrivning ikke omfattet. Uigennemtænkt

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Ønsker drift

KERTEMINDE KOMMUNE. Ønsker drift KERTEMINDE KOMMUNE Ønsker drift Budget 2016-2019 Indhold UDD.01 Fyns 11. Musikskole... 2 KF.EBT.01 Tilskud Kerteminde Revyen... 4 EUV.01 Lokale udviklingsplaner for landsbyerne i Kerteminde Kommune udarbejdelse

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Jordforsyning. Desuden varetager Jordforsyningen kommunens generelle køb og salg af arealer og ejendomme til ubestemte formål.

Jordforsyning. Desuden varetager Jordforsyningen kommunens generelle køb og salg af arealer og ejendomme til ubestemte formål. - 59 - Jordforsyning 1. Baggrund Sektor omfatter: Århus kommunes forsyning af byggemodnede arealer til bolig- og erhvervsformål. Heri er indeholdt ydelser fra planlægning af potentielle udbygningsområder

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget Økonomisekretariatet Budgetrevision 31. maj 2011 Økonomiudvalget Sammenfatning Politikområdet Administration På nuværende tidspunkt forventes tet overholdt. Politikområdet Øvrige udgifter På nuværende

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger.

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger. &9(+)8316à()&=*362=)7)3+9(:-/-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal være leveringsdygtig af byggemodnet jord til såvel bolig-

Læs mere

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget

Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Mål og Midler Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2015 et samlet nettodriftsbudget på 540,6 mio. kr. tet udgør 10,2 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%

Fælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9% &9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT

UDVIKLINGSPLANEN SOM STYRINGSINSTRUMENT UDVIKLINGSEN SOM STYRINGSINSTRUMENT PETER FROST-MØLLER PARTNER OG BYLÆGGER VI ER Arkitekter og byplanlæggere (Urban design) Antropolog Master i strategisk byplanlægning Vi hjælper med at træffe gode beslutninger

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING Politikområde 7.01.02.005: Kultur og Fritid 1. Rådighedsramme 1.243 2.279 2.279 2.279 2. Renovering af Svendborg Svømmeland 6.962 0 0 0 3. Boldbaner på Thurø 1.000 12.000 0 0 4. Ny terminalbygning 0 8.000

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere