BESTYRELSE OG DIREKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSE OG DIREKTION"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007

2 BESTYRELSE OG DIREKTION Formand for bestyrelsen Professor, dr.jur. Erik Werlauff Næstformand Adm. direktør Jan Ole Rasmussen Optiker, direktør Dion Eriksen Konsulent Preben Hjort Fru Sigrid Werlauff Direktion Bankdirektør Hans Østergaard

3 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 3 INDHOLD Bonusbanken kort fortalt 4 Ledelsens beretning 5-19 Hovedtal 5 Nøgletal 6 Definitioner til nøgletal 7 Oplysninger for børsnoterede selskaber 20 Generalforsamling 21 Bonusbankens domicil i Herning Risikofaktorer/Risikostyring Individuelle solvensbehov Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 29 Overskudsdeling 29 Balance 30 Egenkapitalopgørelse 31 Noter Bonusbankens domicil i Ikast Finansieringsanalyse 39 Påtegninger Koncernstruktur 42 Bestyrelse og direktion Bankrådet 47 Corporate Governance Samarbejdspartnere 53 Organisationen Idé- og forretningsgrundlag 58

4 SIDE 4 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Bonusbanken - kort fortalt 50 års jubilæum i 2008 Bonusbanken er stiftet i 1958 af Bent og Sigrid Werlauff under navnet Den danske Bonusbank. Banken er senere navneændret til Bonusbanken i Århus, Bonusbanken i Herning og i 1970 til Bonusbanken. Bonusbanken har således den 1. juli 2008 eksisteret i 50 år, hvilket i årets løb markeres med en række aktiviteter og ekstraordinære tilbud til bankens aktionærer og kunder. Selve jubilæet fejres ved et jubilæumsarrangement den 20. juni 2008, og indbydelse hertil udsendes i april 2008 i bankens kunde- og aktionærblad, Bonusmagasinet. Bonusbanken er en selvstændig og uafhængig lokalbank med hjemsted i Herning, og banken er i dag egnens eneste lokalbank, med afdelinger i Herning og Ikast. Du har din egen faste rådgiver, der giver sig tid til at snakke tingene ordentligt igennem. Det kalder vi dialog. Det giver tryghed og mulighed for, at vi sammen kan træffe en hurtig, lokal beslutning. Vi ønsker, at du som kunde stiller krav til os, og sommetider stiller vi også krav til dig. Det kalder vi gensidig tillid. Bonusbanken er et solidt pengeinstitut med et godt kapitalgrundlag og konkurrencedygtige produkter. Det skyldes ikke mindst de godt aktionærer, der loyalt bakker op omkring banken, et godt og motiveret team på 45 medarbejdere, der er bankens ansigt udadtil og de knap privat- og erhvervskunder, der har valgt Bonusbanken som en attraktiv og troværdig samarbejdspartner. Bonusbankens oprindelige idégrundlag var som kundernes bank at tilbyde de bedste markedsvilkår med særlig kompetence inden for opsparing. I 1999 blev bankens idégrundlag tilpasset de ændrede konkurrence- og markedsvilkår inden for den finansielle sektor, og Bonusbanken er i dag en full-service lokalbank for privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Banken tilbyder alle former for bankydelser i form af indlån, udlån og kreditter, leasing, betalingsformidling, udlandsforretninger, formuerådgivning, forsikring, pensionsopsparing og værdipapirhandel, og banken vil naturligvis med NetBank Privat og NetBank Erhverv tilbyde de mest effektive former for elektroniske betalingsløsninger, der gør, at vi også kan være en nærbank på afstand. Vi har som lokalbank det erklærede mål, at vi vil tilbyde områdets mest fleksible og konkurrencedygtige produkter, baseret på et højt kvalitets- og serviceniveau. Vi arbejder bevidst på at være en anderledes lokalbank, der med handlekraft, kompetence og fleksibilitet adskiller sig fra andre landsdækkende og regionale banker, og vores dygtige og erfarne medarbejdere vil gøre alt for at efterleve vort slogan. Bonusbanken er noget for dig noget for sig. Har du lyst til at høre eller læse mere om Bonusbanken, er det nemt at komme i kontakt med os i Herning eller i vores afdeling i Ikast. Vi har opbygget en række tætte samarbejdsrelationer til andre finansielle udbydere, der sætter os i stand til også at være førende inden for realkreditbelåning, investeringsforeninger samt pensions- og forsikringsprodukter. Bonusbanken Dalgasgade 30, Postboks 239, 7400 Herning Telefon Fax Banken engagerer sig i det lokalsamfund, den er en del af. Og ved hjælp af et indgående kendskab til nærmiljøet er banken med til at sørge for, at lokalområdet udvikler sig i alles interesse. Bonusbanken Sieferts Plads 1, Postboks 258, 7430 Ikast Telefon Fax I Bonusbanken vil man som kunde altid være et kendt ansigt. Vi lægger vægt på nærhed, dialog og gensidig tillid, og så vil vi gerne bevise, at vores rådgivning og serviceydelser er forbundet med kvalitet og kompetence. I Bonusbanken får du en imødekommende og engageret rådgivning. Det kalder vi nærhed. Du kan tillige læse om os på eller måske det allerbedste kig ind i banken i Herning eller Ikast. Vi står altid parat med en individuel løsning. Vi har tid, når du har tid.

5 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 5 Ledelsens beretning HOVEDTAL kr RESULTATOPGØRELSEN Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Nettoresultat BALANCEN Aktiver Udlån i alt Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Egenkapital ultimo Balance Garantier m.v Forretningsomfang Sammenligningstal er ikke tilpasset i 2003, medens 2004 er tilpasset i videst mulig omfang.

6 SIDE 6 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning NØGLETAL kr Solvens Solvensprocent 15,0 15,5 15,1 11,8 15,6 Kernekapitalprocent 11,6 12,1 11,6 14,3 17,7 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat i pct. 10,1 13,1 19,3 12,8 19,6 Egenkapitalforrentning efter skat i pct. 7,8 9,6 14,1 9,3 14,1 Indtjening pr. omkostningskrone 1,44 1,51 1,72 1,47 1,63 Årets nettoresultat pr. nom. 100 kr. aktie i kr. 48,4 63,5 98,1 56,5 78,6 Markedsrisici Renterisiko i pct. 1,3 4,9 5,5 7,8 9,3 Valutaposition i pct. 7,5 15,0 24,6 13,6 7,3 Kreditrisici Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån i pct. 111,1 106,8 94,9 56,9 42,5 Sum af store engagementer i pct. 184,4 88,0 95,3 113,0 67,3 Andel af tilgodehavender med nedsat rente i pct. 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,7 0,5 0,4 1,8 2,1 Årets nedskrivningsprocent 0,2 0,3 0,1 0,3 0,8 Årets udlånsvækst i pct. 25,3 41,4 73,3 44,0 20,7 Udlån i forhold til egenkapital 6,2 5,2 5,3 3,6 2,7 Likviditet Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet i pct. 91,3 76,6 105,8 326,4 437,7 Aktiekurs Aktiens børskurs ultimo (aktiestykstør. 1 kr.) *) 27,20 43,93 *) 17,81 *) 7,82 *) 6,87 Faktiske børskurser ultimo (aktiestykstør. 1 kr.) 27,20 43,93 29,06 11,07 9,36 Indre værdi i kr. pr. nom. 1 kr. aktie 6,46 6,17 7,62 6,26 5,92 Børskurs/indre værdi pr. aktie (aktiestykstør. 1 kr.). 4,21 7,12 3,82 1,77 1,58 Børskurs/årets nettoresultat pr. nom. 100 kr. aktie 56,2 69,2 29,6 19,6 11,9 Udbytte i kr. pr. nom. 100 kr. aktie Medarbejdere Antal medarbejdere (gns.) Skat Effektiv skatteprocent *) Bonusbankaktiens børskurser er korrigeret p.g.a. fondsaktieemission i april 2006 i forholdet 2:1 samt fortegningsemission i september 2006 i forholdet 5:1.

7 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 7 Definitioner til nøgletal Solvensprocent Basiskapital efter fradrag x 100 Risikovægtede aktiver Kernekapitalprocent Kernekapital efter fradrag x 100 Risikovægtede aktiver Egenkapitalforrentning før skat i pct. Resultat før skat x 100 Egenkapital (gns.) Egenkapitalforrentning efter skat i pct. Årets resultat x 100 Egenkapital (gns.) Indtjening pr. omkostningskrone Indtjening efter kursreguleringer og andre driftsindtægter Omkostninger (ekskl. skat) Årets nettoresultat pr. nom. 100 kr. aktie i kr. Resultat efter skat x 100 Gns. antal aktier Renterisiko i pct. Renterisiko x 100 Kernekapital efter fradrag Valutaposition i pct. Valutaindikator 1 x 100 Kernekapital efter fradrag Udlån + nedskrivninger i forhold til indlån i pct. Udlån (inkl. nedskrivninger) x 100 Indlån Summen af store engagementer i pct. Sum af store engagementer x 100 Basiskapital Andel af tilgodehavender med nedsat rente i pct. Tilgodehavender med nedsat rente x 100 Udlån + garantier + nedskrivninger Akkumuleret nedskrivningsprocent Samlede nedskrivninger x 100 Udlån + garantier + nedskrivninger Årets nedskrivningsprocent Årets nedskrivninger på udlån x 100 Udlån + garantier + nedskrivninger Årets udlånsvækst i pct. Udlån ultimo Udlån primo x 100 Udlån primo Udlån i forhold til egenkapital Overdækning i forh. til lovkrav om likviditet i pct. Aktiens børskurs ultimo (aktiestykstør. 1 kr.) Faktiske børskurser ultimo (aktiestykstør. 1 kr.) Indre værdi i kr. pr. nom. 1 kr. aktie Børskurs i forhold til indre værdi pr. aktie (aktiestykstørrelse 1 kr.) Udlån Egenkapital Overskydende likviditet efter lovkrav 10 %-lovkravet Den officielle børskurs ultimo året ( er korrigeret se *) forrige side) Den officielle børskurs ultimo året Egenkapital beholdning af egne aktier udbytte Aktiekapitalen Børskurs Indre værdi i kr. pr. nom. 1 kr. aktie Børskurs i forhold årets nettoresultat Børskurs x 100 pr. nom. 100 kr. aktie Årets nettoresultat pr. nom. 100 kr. aktie Udbytte i kr. pr. nom. 100 kr. aktie Foreslået udbytte x 100 Aktiekapital

8 SIDE 8 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning Kære aktionær Kære investor Kære kunde Kære læser Bonusbankens bestyrelse og direktion ser hvert år frem til at skulle udarbejde regnskab og skrive beretning. De mange overvejelser, der er udtryk for arbejdet i banken, skal senere præsenteres på bankens generalforsamling den 26. marts i MCH Herning Kongrescenter, hvor vi får mulighed for at komme med uddybende bemærkninger og ikke mindst svare på de mange spørgsmål, som den skriftlige og mundtlige beretning forhåbentlig har givet anledning til. Men i år er det ligesom lidt anderledes. Det er nemlig årsrapport nummer 50, der skal til eksamen, idet vi i Bonusbanken den 1. juli 2008 kan fejre, at det er 50 år siden, at Bent Werlauff sagde til hustruen Sigrid Vi stifter selv en bank. Så vi står altså midt i et jubilæumsår, der allerede er sat i gang med flere forskellige, særdeles attraktive jubilæumstilbud og aktiviteter, og som kulminerer med et stort jubilæumsarrangement den 20. juni Vi er også i fuld gang med at skrive 2. kapitel af bankens historie, og for de, der har lyst til at læse om Bonusbanken i et mere historisk perspektiv, er der mulighed for inden 1. april at bestille jubilæumsbogen på vores hjemmeside Men det, vi glæder os allermest til, er at kunne fortælle, at det har været 50 år med stedse fremgang, og at 2007 ikke blev nogen undtagelse. Der har været opture, og der har været skuffelser, men forretningen Bonusbanken har i alle årene udviklet sig med positiv vækst i forretningsomfanget, og det hører med til historien, at alle 50 regnskaber har vist overskud. Der er derfor i år særlig grund til at takke de mange aktionærer, der som medejere af banken troligt har bakket op om banken og interesseret fulgt med i bankens positive udvikling. Men aktionærer gør det ikke alene. To af de vigtigste aktiver har faktisk, trods masser af nye regnskabsregler og bekendtgørelser, aldrig været bogført i regnskaberne, og det er til disse, vi må rette den største tak. Samspillet mellem bankens trofaste og loyale kunder, der heldigvis også for manges vedkommende er aktionærer, og så bankens dygtige og engagerede medarbejdere har været og er fortsat det altafgørende grundlag for Bonusbankens positive udvikling. Derfor skal beretningen for 2007 indledes med en stor tak til aktionærer, investorer, kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og alle, der viser interesse for Bonusbanken. Trods forventninger om store forandringer i de kommende år ser vi med stor optimisme på bankens fortsatte udvikling, og grundlaget er, at vi som aldrig før mærker lysten til samarbejde, baseret på bankens grundlæggende værdier, NÆRHED, DIALOG OG GENSIDIG TILLID. Med venlig hilsen Bestyrelse og direktion

9 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 9 Ledelsens beretning 2007 Året der gik Forretningsomfang Mio. kr startede fuld af optimisme i forlængelse af en årrække, præget af konstant vækst som følge af særdeles positive konjunkturer og med det ene rekordresultat efter det andet var et gigantisk vækstår i Bonusbanken, og 2007 blev det også, selvom væksten blev lidt mere moderat, men de faktiske tal viser, at nye kunder og næsten 500 nye aktionærer fandt vej til banken. Forretningsomfanget blev forøget med 574 mio. kr. eller 20 % og udgør nu næsten 3,5 milliarder kroner. Nettoresultatet efter skat blev 17,4 mio. kr. mod 17,8 mio. kr. i Udvikling i resultat før skat fra 2006 til kr. Forøgede netto renteindtægter Forøgede netto gebyrindtægter Ændring i udbytte og andre indtægter Forøgede omkostninger inkl. afskrivninger Forbedring af primær bankdrift Fald i nedskrivninger på udlån og garantier Fald i kursreguleringer Ændring i resultatet før skat kr kr kr kr kr kr kr kr Balancen blev forøget med 339 mio. kr. eller 22 % og har dermed passeret 1,8 milliarder kr. Hvad var det så, der spændte ben hen over sommeren 2007? Resultat før skat Mio. kr , , , ,6 07 Resultatet af den primære bankdrift før kursreguleringer og nedskrivninger blev forøget med godt 6 mio. kr. til knap 25 mio. kr. og er det bedste resultat i bankens historie. På ét punkt kom årets udvikling os på tværs. De hen over sommeren begyndende konjunkturændringer med stigende renter og et turbulent aktiemarked tog pynten af kursreguleringerne, der i 2006 var positive med 10,7 mio. kr., men som i 2007 endte på 1,6 mio. kr. Trods dette opnåede Bonusbanken i 2007 et tilfredsstillende resultat på 22,6 mio. kr. før skat eller 1,6 mio. kr. under niveauet for 2006, men fuld på højde med de ved årets begyndelse udmeldte forventninger. Det hele startede med et nyt amerikansk begreb, subprime. Et ord, som vi slet ikke kendte, men som dækker over spekulationen i de særligt risikable amerikanske boliglån. Selvom Bonusbanken intet har at gøre med subprime, og selvom vi overhovedet ikke har spekuleret i disse særlige lån, kom udviklingen alligevel til at berøre os. Vi mærkede finansiel usikkerhed på lånemarkedet bankerne imellem, hvilket pr. automatik får udbuddet af likviditet til at falde og prisen til at stige. Bonusbanken havde ikke og har fortsat ikke likviditetsproblemer, idet vi altid har haft store kundeindlån og aldrig har været særlig følsomme over for udviklingen i den nationale og internationale bank til bank funding, men på generalforsamlingen i marts 2007 havde vi udmeldt, at bankens ledelse så store muligheder i etablering af et rådgivningskontor i København, idet vi i særdeleshed mærker en positiv kundetilgang fra hovedstadsområdet. Primær drift før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v kr Netto rente- og gebyrindtægter og andre indtægter Omkostninger inkl. afskrivninger på materielle aktiver Resultat af primær drift

10 SIDE 10 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning På generalforsamlingen oplyste bankens bestyrelsesformand, at etablering af en afdeling i København var betinget af 1) de bedste medarbejdere, 2) den bedste beliggenhed og 3) at Bonusbanken på fornuftige vilkår likviditetsmæssigt ville kunne funde sig til væksten i hovedstaden. Subprime-krisen satte tvivl om opfyldelsen af 3. betingelse, og derfor meldte vi omgående ud. Vi træder på bremsen, og beslutningen om at etablere os i København udsættes indtil videre. Denne markante udmelding fik flere af de landsdækkende dagblade til at fylde overskrifter med Bonusbanken siger nej til nye kunder. Ja, sådan kan det gå, når man som lille bank har mulighed for at træffe hurtige beslutninger, men heldigvis blev vores budskab hos aktionærer og kunder opfattet særdeles positivt, og kundetilgangen er ikke formindsket, snarere tværtimod. Vi har ikke opgivet tanken om København. Det er fortsat den rigtige beslutning, men forudsætningerne skal være opfyldt. Det er ikke alene den forretningsmæssige vækst, der har trukket ressourcer i bankerne. Aldrig er der blevet stillet større krav i forbindelse med nye regnskabsregler, bekendtgørelser og kapitaldækningsregler, ligesom der har været afsat mange ressourcer til at håndtere de nye oplysningsregler i forbindelse med investeringsrådgivning, kaldet MIFID. Set i lyset af alt dette er resultatet for 2007 på 17,4 mio. kr. efter skat mere end tilfredsstillende. Aktiekurs Pr. 31. december Børskurs 43,93 aktiestykstør. 1 kr , , ,20 07 Aktionærforhold 2007 blev desværre ikke et godt aktieår, hverken generelt eller specielt som aktionær i Bonusbanken. Efter 6 år med kursstigninger over gennemsnittet for indekset på Københavns Fondsbørs kom Bonusbankaktien i 2007 ud med et kursfald på 38,2 %, der korrigeret for udbetalte udbytter resulterede i et negativt afkast på 37,8 %. Aktien klarede sig på lige fod med hovedparten af de finansielle bankaktier dårligere end det toneangivende indeks OMXC20, der steg 6 %. Bonusbanken er noteret blandt de mest likvide små og mellemstore aktier i indekset Midcap+, der til sammenligning faldt med 11 % i Kursfaldet betyder, at bankens markedsværdi er reduceret fra mio. kr. ultimo 2006 til 979 mio. kr Afkastet på aktier bør imidlertid ikke ses isoleret over ét år, men derimod som en langfristet investering, og over de seneste 5 år har Bonusbankaktien i gennemsnit givet 66,69 % om året i afkast inklusiv udbytte. Et afkast, der gør aktien til en af de bedste på fondsbørsen i de sidste 5 år. Det er vores indtryk, at hovedparten af bankens aktionærer lægger vægt på andre værdier end blot den daglige kurs på aktien, idet hovedparten heldigvis betragter det at være aktionær i den lokale bank som en langsigtet og loyal investering. Banken tilbyder derfor aktionærerne ud over den årlige generalforsamling en aktionærpakke, bestående af bl.a. et særdeles velbesøgt aktionærmøde under mere afslappede former og med mere end deltagere, samt aktionærfordele på særligt udvalgte ind- og udlånsprodukter. Bonusbanken vil i anledning af 50 års jubilæet i 2008 præsentere flere særdeles attraktive aktionærtilbud. For at få del i aktionærfordelene forventes alene som minimum en aktiebeholdning på 250 stk. aktier i Bonusbanken, svarende til en kursværdi på ca kr. Mere end af bankens aktionærer er allerede omfattet af én eller flere aktionærfordele. Ved udgangen af 2007 havde Bonusbanken navnenoterede aktionærer, fordelt over hele landet. Under koncernstruktur side 43 er aktionærernes geografiske placering samt aktiernes fordeling i antal angivet. Antallet af aktionærer er over de sidste 5 år forøget med 2.700, hvilket er særdeles tilfredsstillende, og hvilket har været med til at forøge aktiens likviditet og volatilitet. Blandt bankens aktionærer har 3 meddelt banken, at de hver især besidder mere end 5 % af aktiekapitalen: Bonus Holding A/S, Herning Arion Custody Services Hf, Reykjavik, Island (Datterselskab af Kaupthing Bank Hf, Island) Ejendomsselskabet Sandgården ApS, København K Bankens beholdning af egne aktier udgjorde pr. 31. december 2007 i alt stk. á 1 kr., svarende til 2,0 % af aktiekapitalen. På bankens kommende generalforsamling fremlægges ud over beretning, regnskab m.v. 3 forslag, der kan have særlig aktionærinteresse.

11 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 11 Ledelsens beretning Udbytteprocent % Der foreslås et udbytte på 12 %, svarende til, at der af årets overskud udloddes 4,320 mio. kr. eller 24,8 % af årets resultat efter skat, hvilket svarer til et direkte afkast i forhold til aktiekursen på 0,41 % p.a Der foreslås, at aktiekapitalen nedsættes med nom kr. til kr. Kapitalnedsættelsen sker ved annullation af egne aktier. Kursen for kapitalnedsættelsen er 34,85, hvilket er den gennemsnitskurs, banken har erhvervet aktierne til. Overkursbeløbet udgør dermed kr Det er svært at vurdere, hvilken effekt kapitalnedsættelsen vil have på den fremtidige aktiekurs, men ud fra en direkte teoretisk betragtning, bør aktiekursen stige med 1,38 % eller 0,4 kurspoint. 3. Forlængelse med et år til 31. december 2008 af bestyrelsens bemyndigele til kapitalforhøjelse med indtil nom. 4 mio. kr. til markedskurs og uden fortegningsret for aktionærerne. Bankens bestyrelse har ingen aktuelle planer om kapitalforhøjelse, men ser en bemyndigelse som en særdeles nyttig mulighed for at kunne agere hurtigt, såfremt der måtte opstå behov for kapital til den fremtidige vækst eller til deltagelse i mulige samarbejdsrelationer i den finansielle sektor. Aktionærerne kan glæde sig over, at Bonusbankaktien i de første måneder af 2008 med en kursstigning på 10 % (pr. 12. februar) har vundet lidt af det tabte tilbage. Forventninger, planer og overordnede overvejelser Det er ledelsens overordnede vurdering, at Bonusbanken står særdeles godt rustet til en begyndende strukturændring i den finansielle sektor, og at banken såvel markeds- som kapitalmæssigt kan fortsætte som en selvstændig, uafhængig lokalbank med base i det midtjyske og med landsdækkende nicheområder inden for såvel privatkundeområdet som bankens finansieringskoncept omkring større projekter, primært i form af beboelsesudlejningsejendomme. Bankens ledelse følger tæt den til stadighed stigende konkurrence fra storbankerne på den ene side og de mindre og mellemstore banker på den anden, hvilket især vil komme til at svække rentemarginalen, og hvilket vil blive forstærket af kampen om såvel national som international funding. Bonusbankens primære forretningsområder er: Privatkunder i nærområdet Midtjylland udgør ca. 40 % af bankens samlede forretningsomfang med overvægt på indlån. Bankens strategiske overvejelser er en fortsat udbygning af dette kundesegment med primær fokus på den direkte kundekontakt og på forretningsområderne bolig og pension. Banken lægger især vægt på, at de tætte relationer udmønter sig til et primært bank/kunde forhold, hvorfor denne indsats er opprioriteret. Privatkunder uden for nærområdet udgør ca. 10 % af bankens forretningsomfang. Bankens prisstruktur og konkurrencekraft gør, at dette segment vurderes at være et potentielt vækstområde, især i forbindelse med en forventet fremtidig etablering af rådgivningskontor i København. Kunderne betjenes med nærhed i en selvstændig afdeling BonusDirekte. Erhvervskunder i nærområdet udgør ca. 20 % af det samlede forretningsomfang. Et forholdsvis nyt forretningsområde, der er opbygget inden for de seneste 8 år. Bonusbanken henvender sig primært til de mindre og mellemstore virksomheder og ser områder som detail, håndværk og service som primære brancheområder. Banken har til betjening af dette segment opbygget nære samarbejdsrelationer med andre finansielle udbydere, hvortil en del af opgaverne outsources. Med Midtjylland som et af landets største erhvervsvækstområder er der for banken betydelige vækstmuligheder. Erhvervsafdelingen har tillige ansvaret for de tidsbestemte aftaleindlån, hvor banken tilbyder særdeles konkurrencedygtige rentesatser. Projektkunder. Bonusbanken har etableret en effektiv afdeling for projektfinansiering, der udgør ca. 25 % af det samlede forretningsomfang, primært i form af kortfristede udlån og kreditter. Bonusbanken har primært sat fokus på finansiering af bolig- og udlejningsejendomme, og finansiering sker oftest i tæt samarbejde med andre danske eller udenlandske finansieringskilder i form af syndikerede aftaler. Bankens ledelse ser store muligheder i dette marked, men har under hensyntagen til den aktuelle, finansielle situation valgt en mere rolig udvikling i dette vækstområde. Formue- og investeringskunder. Et marked, der har været i kraftig vækst i de seneste år, især i form af investeringskreditter. Selvom bankens investeringscenter forvalter depotværdier på 3,5 milliarder kroner, udgør investeringskreditter alene 5 % af bankens forretningsomfang. Det vil sige, at hovedparten finansieres af egne midler. Området vurderes, trods de negative kursudsving i 2007, som et fortsat vækstområde. Bankens bestyrelse og direktion har ved flere lejligheder tilkendegivet, at de mindre pengeinstitutter i større om-

12 SIDE 12 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning fang bør indgå samarbejdsalliancer og lægge deres viden og kompetencer i samme pulje for derved at opnå stordriftsfordele samtidig med, at de bliver ved med at være lokale og dermed fortsat tæt på kunden. Bankens ledelse ser især med bekymring på de til stadighed voksende administrative byrder, der for en mindre og mellemstor bank kræver et forholdsvist stort ressourceforbrug. Bankens ledelse ser heri mulige fremtidige samarbejdsområder, ligesom der vurderes et stigende behov for samarbejde omkring større udnyttelse af det internationale fundingmarked. Bonusbanken har i 2007 i samarbejde med 6 kollegabanker etableret Dansk LokalLeasing A/S, der primært henvender sig til det finansielle leasingmarked. Bonusbanken er endvidere medejer af Livs- og pensionsforsikringsselskabet LetPension, der forventes operationsklar sidste på året To gode eksempler på, at samarbejde gør stærk. Bonusbanken har i de seneste 3 års beretninger tilkendegivet, at vi gerne vil være med i et formelt og udvidet samarbejde med ét eller flere andre, lokale pengeinstitutter. Tilkendegivelsen og opfordringen gentages i nærværende beretning for 2007 samtidig med, at det igen pointeres, at opfordringen alene gælder et udvidet og gerne meget formaliseret, forretningsmæssigt og økonomisk samarbejde, men ikke overtagelse eller fusion. Bankens ledelse har ikke i 2008 aktuelle planer om etableringer af yderligere filialer, men som allerede udmeldt vurderes fortsat muligheden for etablering af et rådgivningskontor i København, når betingelserne herfor skønnes tilstede. Bonusbanken har med overtagelse 1. januar 2008 erhvervet ejendommen Dalgasgade 31, Herning, der er nabo til bankens parkeringsareal over for domicilejendommen. Det er ikke tanken selv at påbegynde byggeri på de to arealer, men købet er alene sket for at sikre den fremtidige vækst. Corporate Governance Bonusbankens ledelse følger til stadighed udviklingen i Corporate Governance, og som én af landets første banker besluttede ledelsen systematisk at arbejde med anbefalingerne om god selskabsledelse. Anbefalingerne har givet anledning til en række aktionærvenlige tiltag, hvor blandt andet kan nævnes: Nedsættelse af aktiestykstørrelsen til 1 kr., ophævelse af stemmeretsbegrænsningen, ophævelse af ejerbegrænsningen, indførelse af 1-årige mandater til bankens bestyrelse samt ikke mindst en væsentlig udbygning af bankens aktionærinformationsniveau gennem informativ generalforsamling og aktionærmøde, udsendelse af kunde- og aktionærbladet BONUSmagasinet, udarbejdelse af kvartalsorienteringer samt udbygningen af den daglige dialog med bankens aktionærer. Bankens ledelse har på det seneste af de halvårlige strategimøder igen gennemgået og forholdt sig til anbefalingerne i Corporate Governance, hvilket i sin helhed er gengivet i særskilt afsnit side Bankens ledelse er opmærksom på, at overflytningen af Bonusbankaktien fra fondsbørsen Small Cap til Mid Cap har medført krav og forventninger om yderligere styrkelse af informationsniveauet. 3. afsnit i Corporate Governance omkring åbenhed og gennemsigtighed vil derfor løbende blive revurderet, og informationerne vil blive udvidet i takt med, at der skønnes behov herfor. Det er ledelsens overbevisning, at arbejdet med Corporate Governance og informationen herom har været en medvirkende årsag til forøget fokus på banken som helhed og Bonusbankaktien i særdeleshed. Nye regnskabsregler og praksis Årsrapporten for 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om finansielle rapporter for pengeinstitutter (regnskabsbekendtgørelsen) samt de krav, som OMX Den Nordiske Børs (Københavns Fondsbørs) stiller til børsnoterede pengeinstitutter. Bankens regnskabspraksis er uændret i forhold til 2006, bortset fra vurderingen af gruppevise nedskrivninger på udlån. Gruppevise nedskrivninger på udlån har medført, at der i bankens resultatopgørelse for 2007 er udgiftsført 874 t. kr. Modellen for gruppevise nedskrivninger er beskrevet under Anvendt regnskabspraksis. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Banken arbejder løbende med forbedring af metoder for indregning og måling heraf og vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er af uvæsentlig betydning i forhold til årsrapporten.

13 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 13 Ledelsens beretning Basel II kapitaldækningsregler Bonusbanken anvender fra 1. januar 2008 standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikationsmetoden for operationelle risici, og det er bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Bonusbankens ledelse vil løbende vurdere behovet for gradvist at indføre mere avancerede modeller i risikostyringen i takt med, at bankens dataleverandør understøtter dette. Det vurderes, at overgangen til de nye regler har betydet en stigning i solvensprocenten på 0,5 %-point. Vedrørende risikostyring henvises til særskilt afsnit herom på side I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 (søjle III) skal Bonusbanken offentliggøre en række oplysninger. Banken har valgt at offentliggøre opgørelsen af det individuelle solvensbehov i årsrapporten side samt uddybende på hjemmesiden hvortil der henvises. Selvom bankens individuelle solvensbehov ligger markant under bankens regnskabsmæssigt opgjorte solvens, overvejer bankens ledelse i løbet af 2008 at undersøge mulighederne for optagelse af efterstillet kapital i størrelsesordenen 50 mio. kr. Udsendte selskabsmeddelelser i 2007 Her gives en oversigt over bankens selskabsmeddelelser, der i deres helhed kan ses på 2. januar 2007: Finanskalender februar 2007: Årsregnskabsmeddelelse februar 2007: Indberetning i henhold til Værdipapirlovens 28 a. 22. februar 2007: Årsrapport februar 2007: Dagsorden for ordinær generalforsamling 14. marts marts 2007: Rådgivningsafdeling i København. 15. marts 2007: Forløbet af ordinær generalforsamling 14. marts Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. 30. april 2007: Kvartalsorientering pr. 31. marts Ordinært resultat før skat på 6,9 mio. kr. mod 5,3 mio. kr. i 1. kvartal maj 2007: Indberetning i h.t. Værdipapirhandelslovens 28 a. 1. juni 2007: Stemmerettigheder og kapital i Bonusbanken. 11. juni 2007: Nyt leasingselskab etableres i samarbejde med 6 øvrige lokalbanker. 31. juli 2007: Bonusbanken tilbagesælger aktier i Bonus Holding A/S. 27. august 2007: Halvårsrapport Resultatet før skat for 1. halvår 2007 udgør 12,9 mio. kr. mod 9,4 mio. kr. året før. 31. august 2007: Indberetning i h.t. Værdipapirhandelslovens 28 a. 18. oktober 2007: Bonusbanken opjusterer forventningerne til 2007 med 20 % til mio. kr. før skat. Tidligere udmeldte forventninger lød ved årets begyndelse på 20 mio. kr. før kursreguleringer og skat. Etablering af rådgivningskontor i København udskydes. 29. oktober 2007: Kvartalsorientering pr. 30. september Ordinært resultat før skat på 19,6 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. i november 2007: Indberetning i h.t. Værdipapirhandelslovens 28 a. 12. november 2007: Indberetning i h.t. Værdipapirhandelslovens 28 a. 15. november 2007: Indberetning i h.t. Værdipapirhandelslovens 28 a. Ledelsens forventninger til 2008 Bonusbanken har i de seneste 5 år opnået en meget tilfredsstillende udvikling med deraf afledt forøgelse af forretningsomfanget med vækstrater over gennemsnittet for den finansielle sektor. Siden 2003 er udlån således firedoblet, garantier tredoblet og indlån næsten fordoblet, hvilket har været medvirkende til en tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen. Denne udvikling forventes opretholdt i 2008, men med udgangspunkt i betydelige lavere vækstrater, idet fokus i større grad vil blive rettet mod en samlet udvikling i forretningsomfanget med den enkelte kunde. Banken forventer en fortsat betydelig kundetilgang af såvel privat- og erhvervskunder i nærområdet som privatkunder via fjernkundeafdelingen BonusDirekte.

14 SIDE 14 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning En forventet nedgang i konjunkturerne vil i større grad flytte fokus fra vækst på udlån til indlån og alternative forretninger. Det forventes, at den finansielle uro omkring årsskiftet 2007/2008 gradvis vil aftage, således at muligheder og vilkår for national og international funding vil blive normaliseret, hvilket vil give mulighed for en svag forbedring af rentemarginalen. I 2008 forventes der uændret kort og svagt faldende, lang rente, medens aktiemarkedet vil være præget af hyppige justeringer. Alt i alt forventes bankens værdipapirbeholdning ud over det direkte renteafkast at medføre kursreguleringer på 0 kr. Bonusbankens ledelse har som grundlag for forventningerne til 2008 budgetteret med følgende udvikling: Vækst i udlån 11 % Vækst i indlån 12 % Vækst i garantier 9 % Samlet vækst i forretningsomfanget 11 % Vækst i udgifter til personale og administration 10 % Der er ekstraordinært afsat 1,5 mio. kr. til afholdelse af aktiviteter i anledning af banken 50 års jubilæum midt på året. Nedskrivninger på udlån m.v. budgetteres i niveauet 4 mio. kr., svarende til en nedskrivningsprocent på 0,2 på de samlede udlåns- og garantiforpligtelser. Indtjeningen på den primære bankdrift budgetteres i 2008 til 24 mio. kr. mod realiseret 24,9 mio. kr. i 2007, hvilket indikerer forventning om et resultat før kursreguleringer og skat på 20 mio. kr. Bankens ledelse forventer ved årets udgang en solvens på ca. 13 %, hvilket fortsat vil ligge pænt over såvel lovgivningens minimumskrav på 8 % samt ledelsens interne mål om en solvens på 12 %. Ovennævnte vækstrater er indregnet i opgørelsen af det individuelle solvensbehov på 9,1 %. Med ovennævnte forventede vækst i udlån og indlån vil banken fortsat have en likviditetsoverdækning på % i forhold til lovgivningens minimumskrav på 10 %. Selvom der ikke umiddelbart skønnes behov herfor, ønsker bankens ledelse at udvide kapitalgrundlaget med op til 50 mio. kr. efterstillet kapital samt at styrke likviditetsberedskabet ved omlægning af den korte funding til funding med længere løbetid. Banken har ikke i 2008 budgetteret med større anlægsinvesteringer og herunder udvidelse af filialnettet. For at sikre de fremtidige udvidelsesmuligheder i Herning, har banken erhvervet en ældre ejendom, nabo til bankens parkeringsareal, for 5 mio. kr. Ejendommen vil blive nedrevet, og der forventes ikke en bebyggelse på grunden i De indtil videre udsatte planer omkring etablering af rådgivningskontor i København vil løbende blive revurderet i takt med, at ledelsens forbehold om den rigtige placering, de rigtige medarbejdere og det optimale likviditetsberedskab kan opfyldes. Evt. etablering i København er ikke indregnet i forventningerne til Betydningsfulde hændelser efter statusdagen Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser, der er af vigtighed i forbindelse med bedømmelse af bankens fremtidige stilling. Uroen på de finansielle markeder i januar 2008 har kun haft beskeden negativ indflydelse på bankens fondsbeholdning. Bemærkninger til årsregnskabet og balancen Årsrapport 2007 i overskrifter Primær bankdrift forbedret med 6,2 mio. kr. eller 33 % Resultat før skat på 22,6 mio. kr. mod 24,2 mio. kr. i 2006 Solvens på 15,0 % God likviditet med overdækning på 91,3 % nye kunder og 500 nye aktionærer Forretningsomfanget forøget med knap 600 mio. kr. eller 20 % Udlånsvækst på 25 % eller 286 mio. kr. Indlånsvækst på 21 % eller 220 mio. kr. Forslag om udbytte på 4,320 mio. kr. eller 12 %, svarende til 24,8 % af resultatet efter skat Årets resultat betegnes af ledelsen som tilfredsstillende Fortsat positive forventninger til 2008 trods udsigt til faldende vækst. Resultatet før kursreguleringer og skat forventes i niveauet 20 mio. kr., svarende til det realiserede i Årsregnskabet for 2007 Ledelsens hovedkonklusioner for årsregnskabet 2007: Bonusbanken opnåede i år 2007 et resultat på 22,6 mio. kr. før skat mod 24,2 mio. kr. i 2006.

15 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 15 Ledelsens beretning Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 10,1 %. Resultatet efter skat udgør 17,4 mio. kr. mod 17,8 mio. kr. i Faldet i indtjeningen kan alene henføres til et fald i kursreguleringer som følge af stigende rente og et turbulent aktiemarked. Den primære drift før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. er forbedret med 6,2 mio. kr. eller 33 %. Nedskrivninger på udlån og garantier er 1,3 mio. kr. mindre end i 2006, medens kursreguleringer er faldet med 9,1 mio. kr. til 1,6 mio. kr. Resultatet overstiger bankens udmeldte forventninger til året som helhed, der ved årets start lød på niveauet 20 mio. kr. før kursreguleringer og skat. Bankens ledelse opjusterede efter 9 måneder forventningerne til niveauet mio. kr., blandt andet som følge af kursreguleringer på 3 mio. kr. Når der ses bort fra kursreguleringer, der er på 1,6 mio. kr., er forventningerne realiseret har været præget af stor aktivitetsvækst med nye kunder og vækst i forretningsomfanget på 20 %. Bankens ledelse har i forbindelse med eftervirkninger af subprime krisen sat ekstra fokus på likviditets- og kreditstyring og forøget de interne mål til likviditetsoverdækning fra 50 % til 75 %. Bankens ledelse har valgt som led i ønsket om størst mulig åbenhed og gennemsigtighed at vise ledelsens opgørelse af det individuelle solvensbehov i sin helhed, således at interesserede investorer kan få et overblik over ledelsens vurderinger og begrundelser for et solvensbehov på 9,1 %. Sammenfattende anser bankens ledelse det opnåede resultat for tilfredsstillende og hæfter sig især ved en absolut tilfredsstillende udvikling i forretningsomfanget og deraf afledt primær drift, der er forbedret med 33 %. Netto rente- og gebyrindtægter Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 72,1 mio. kr., hvilket er en fremgang på 11,2 mio. kr. eller 18,5 % i forhold til året før. Fremgangen skyldes en markant vækst i forretningsomfanget, affødt af en pæn kundetilgang af såvel private som mindre og mellemstore erhvervskunder, samt øgede aktiviteter med eksisterende kunder, hvilket dog er blevet modsvaret af en moderat faldende rentemarginal. Bankens indlånsrente er steget fra 2,4 % i 2006 til 3,3 % i 2007, medens udlånsrenten i gennemsnit hen over året er steget fra 5,8 % i 2006 til 6,4 % i Ind/udlånsmarginalen er således faldet fra 3,4 % i 2006 til 3,1 % i 2007, hvilket svarer til et indtjeningsfald på 3,9 mio. kr. på årsbasis. Gebyrer og provisionsindtægter udgør 21,9 mio. kr. mod 21,1 mio. kr. i 2006, hvilket alene er en stigning på knap 4 %. Banken har især på investeringsområdet mærket en afmatning i investeringslysten samtidig med, at en stigende konkurrence har betydet reduktion af kurtage og andre gebyrer. Omvendt har banken på låneformidling til helårs- og fritidshuse mærket en forøget vækst, det til trods for en begyndende generel afmatning i omsætningen. Det er fortsat bankens gebyrpolitik, at kundegebyrerne skal afspejle et reelt forbrug af bankens ressourcer, og 88 % af bankens gebyrindtægter kan således henføres til hjemtagelse af realkreditlån og rådgivning om boligfinansiering samt formue- og investeringsrådgivning. Omkostningsstigning på 10 % Omkostningsudviklingen har været tilfredsstillende, ikke mindst set i relation til den kraftige vækst i forretningsomfanget. Medarbejderantallet er i årets løb forøget med 5 i gennemsnit over året, hvilket sammen med blandt andet forøgede markedsføringsudgifter og edb-udgifter er den primære årsag til omkostningsforøgelsen fra 40,7 mio. kr. til 44,7 mio. kr. eller 10 %. Af de samlede omkostninger udgør den med bankens direktør indgåede incitamentsbestemte tantiemeordning 1,2 mio. kr. mod 3,4 mio. kr. i Aftalen fremgår i sin helhed i særskilt afsnit om Ledelsens vilkår og vederlag. Netto rente- og gebyrindtægter Mio. kr , Indtjeningen pr. omkostningskrone er faldet fra 1,51 i 2006 til 1,44 i 2007 og lever således ikke op til bankens mål på 1,75. 30,0 48,4 36,0 60,9 40, ,1 07 Udgifter til personale og administration Mio. kr. 44,7 07

16 SIDE 16 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning Nedskrivninger Mio. kr. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,0 Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Afskrivninger på ejendomme, maskiner og inventar er forøget fra 1,6 mio. kr. i 2006 til 2,8 mio. kr. i 2007, hvilket skyldes færdiggørelse og indretning af afdelingen i Ikast samt et større afskrivningsgrundlag som følge af opskrivning af domicilejendommen i Herning. Nedskrivninger på fortsat lavt niveau 0,8 5, ,9 07 De fortsatte gunstige konjunkturer samt ændrede regler for nedskrivninger på udlån gør, at nedskrivningerne fortsat er på et lavt niveau. Der er netto foretaget individuelle nedskrivninger på 2,3 mio. kr., gruppevise nedskrivninger på 0,9 mio. kr. samt hensættelser på garantier på 0,7 mio. kr., hvilket samlet svarer til 0,2 % af de samlede udlån og garantiforpligtelser. De samlede individuelle nedskrivninger udgør herefter 10,5 mio. kr., hvortil kommer gruppevise nedskrivninger på 0,9 mio. kr. samt hensættelser til tab på garantier på 3,0 mio. kr., hvilket svarer til en akkumuleret nedskrivning på 0,7 % af bankens samlede udlån, kreditter og garantier. Det skal bemærkes, at banken i 2007 ikke har konstateret tab hverken på udlån, garantier eller som følge af misbrug med dankort m.v. Banken har påbegyndt en effektiv gennemgang af tidligere konstaterede tab, hvilket har medført, at der er indgået kr. på tidligere afskrevne fordringer. De beskedne nedskrivninger og hensættelser vidner om fortsat god bonitet i bankens udlån og garantiforpligtelser. Der er under regnskabspraksis på side foretaget en gennemgang af bankens regler for indregning og måling af udlån samt en beskrivelse af såvel de individuelle som gruppevise vurderinger og nedskrivninger. 22,3 % i forhold til ultimo 2006, og pr. 31. december udgør balancen 1,9 milliarder kroner. Udlån og garantier Bankens samlede udlån er steget med 25,3 % eller med 286 mio. kr. til 1,4 milliarder kroner. Udlånsvæksten har været på niveau med væksten i 2006, der udgjorde 331 mio. kr. Af nøgletallene fremgår det, at udlånsprocenten (bankens udlån + nedskrivninger i forhold til indlån) er steget fra 106,8 til 111,1, samt at udlånene nu udgør 6,2 gange egenkapitalen. Ud over udlånene er bankens garantistillelser forøget med 68 mio. kr. eller 10,1 % til i alt 742 mio. kr. Væksten afspejler dels de stigende aktiviteter og garantistillelser i forbindelse med bankens formidling af lån i Totalkredit, dels det faktum, at bankens erhvervskunder i stigende omfang finansieres via hjemtagelse af udlandslån. De samlede udlån og garantier er således i 2007 steget med godt 354 mio. kr. eller knap 20 %, og væksten fordeler sig med 56 % til erhverv og 44 % til private. Med den kraftige vækst i udlån og garantier inden for de sidste 5 år har banken realiseret målet om at nå balance mellem udlån og indlån, og det afspejler en aktiv bank, der tager del i samfundets udvikling og vækst. Balance Mio. kr Banken har med ønsket om at minimere kreditrisikoen i 2007 ført en mere moderat udlåns- og garantivækst, hvilket også forventes i Udlån og garantier Mio. kr Skat Der er i regnskabet for 2007 afsat 5,1 mio. kr. til skat, baseret på en effektiv skatteprocent på 22,8. Balancen Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Som konsekvens af de internationale likviditetsudfordringer har banken i større grad placeret overskudslikviditeten i Nationalbanken og som anfordringsindskud i andre kreditinstitutter, det til trods for at renteniveauet her har været lavere. Bonusbankens balance er forøget med 339 mio. kr. eller

17 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 17 Ledelsens beretning Banken har endvidere sikret sig et likviditetsberedskab gennem korte og committed lines hos såvel danske som udenlandske pengeinstitutter. Værdipapirbeholdningen Med ønsket om at reducere renterisikoen er obligationsbeholdningen nedbragt til fra 214 mio. kr. til 199 mio. kr. eller til 10,7 % af bankens samlede balance. Renterisikoen er som konsekvens heraf over 5 år nedbragt fra 9,3 % til 1,3 %. Bankens interne mål for renterisikoen er, at den skal være mindre end 3 %. Banken har i 2007 realiseret et afkast på obligationsbeholdningen på 3,4 % inkl. et kurstab på kr. Bankens aktiebeholdning udgør 42 mio. kr., hvoraf hovedparten er placeret i OMX-selskaber samt i andre, lokale pengeinstitutter. Afkastet har i 2007 været 2,1 mio. kr. eller godt 5 %. Af nedenstående talopstilling for anlægsaktier fremgår det, at banken er medejer og aktionær i en række samarbejdende sektorselskaber. Bonusbanken har i 2007 sammen med 6 andre lokale pengeinstitutter stiftet Dansk LokalLeasing A/S, der har til formål at tilbyde finansiel leasing. Aktiebeholdninger værdireguleres løbende over resultatopgørelsen. Aktierne værdifastsættes som hovedregel til dagsværdi. Anlægsaktiver Bankens værdi af grunde og bygninger samt andre materielle aktiver er forøget med 12,3 mio. kr., hvilket kan henføres til købet, ombygningen og indretningen af bankens nye domicil i Ikast, samt opskrivning af domicilejendommen i Herning. Af den samlede værdi på ejendomme på 35,2 mio. kr. er ejendommen Dalgasgade 30, Herning, efter opskrivning til uvildig foretaget markedsvurdering, opskrevet til 22,7 mio. kr., medens ejendommen i Ikast efter afskrivninger er optaget til 12,5 mio. kr. Banken har med færdiggørelsen i Ikast fået opfyldt behovet for indretning af arbejdspladser frem til ultimo Indtil videre har 6 medarbejdere fra bankens administrative funktioner indrettet sig i Ikast. Som nævnt andetsteds i beretningen har banken pr. 1. januar 2008 erhvervet Dalgasgade 31, der er naboejendom til bankens parkeringsareal. Med erhvervelsen er der skabt mulighed for fremtidig udvidelse i Herning. Den samlede værdi af sektoraktier er steget fra 15,8 mio. kr. til 18,6 mio. kr. Som følge af vedtægtsbestemte aktieomfordelingsregler har Bonusbanken forøget ejerandelen af Bankdata og reduceret ejerandelen af Bankinvest Holding A/S. Anlægsaktier Bonusbanken samarbejder med og er medejer af følgende selskaber: Nom. Bogført Ejerværdi værdi andel kr kr. % Linde Partners (Nom. værdi: Euro) ,0000 Bankinvest Holding A/S ,7905 DLR Kredit A/S ,0527 Garanti Invest A/S ,2845 Multidata Holding A/S ,0444 PBS Holding A/S ,0444 Værdipapircentralen - VP A/S ,0425 Pras A/S ,1763 LetPension ,1776 Dansk LokalLeasing ,0000 Bankdata ,9407 I alt Indlån Bankens samlede indlån er forøget med 220 mio. kr. eller 20,7 %. Banken mærker en markant stigende konkurrence på indlånsområdet. For at sikre en fortsat god likviditet har banken iværksat en række tiltag på indlånsområdet. Banken har endvidere opnået en forøgelse af korte og lange lines hos andre, finansielle udbydere med i alt 105 mio. kr. Egenkapital og solvens Ultimo 2007 udgør egenkapitalen 228 mio. kr., hvortil kommer efterstillet kapitalindskud på 50 mio. kr. Solvensprocenten ultimo 2007 er opgjort til 15,0, hvoraf 11,6 % kan henføres til kernekapitalen. Indlån Mio. kr

18 SIDE 18 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Ledelsens beretning Egenkapital Mio. kr , ,5 228,0 Bankens ledelse har opgjort det individuelle solvensbehov til 9,1, og den faktiske solvens er således tilfredsstillende højere end både det individuelle solvensbehov og lovgivningens minimumskrav på 8 %. Bankens ledelse har som solvensmål fastsat 12 % som nedre grænse. Indtil videre er medarbejderne tilbudt heltidsulykkesforsikring, sundhedsordning, forsikring mod kritisk sygdom, medarbejderbredbånd, -telefoni, -mobil og pc-løsninger. Banken indførte for regnskabsåret 2007 medarbejderbonus ud fra nærmere angivne målopfyldelser. Ordningen har udløst en samlet bonus på kr., eller i gennemsnit godt kr. pr. medarbejder. 121, Bankens besiddelse af egne aktier udgjorde pr. 31. december 2007 i alt stk. á 1 kr., svarende til 2,0 % af aktiekapitalen. Egne aktier er optaget til kr. 0. Stort set samtlige medarbejdere har tilsluttet sig ordningerne. Bankens ledelse overvejer p.t. tilbud om medarbejderobligationer Bankens ledelse fremsætter på den kommende generalforsamling forslag om, at aktiekapitalen nedskrives fra 36,0 til 35,5 mio. kr. ved annullation af nom kr. egne aktier. Finanskalender Bonusbanken har følgende datoer til finanskalenderen år 2008: Medarbejdere Banken har som gennemsnit over året beskæftiget 44 medarbejdere, hvilket er 5 flere end i Banken har i 2007 ansat 6 nye medarbejdere. 5. mar Indkaldelse til ordinær generalforsamling 5. mar Årsrapport for mar Ordinær generalforsamling i Herning 28. apr Kvartalsorientering pr (3 mdr.) 25. aug Halvårsrapport for 1. halvår okt Kvartalsorientering pr (9 mdr.) I den konstante bestræbelse på at være en attraktiv arbejdsplads har Bonusbanken påbegyndt lancering af lønpakker til medarbejderne.

19 ÅRSRAPPORT FOR 2007 SIDE 19 Ledelsens beretning Bonusbankens regnskab på en helt anden måde Sådan tjenes pengene... Netto gebyrer, provisioner og andre driftsindtægter 20,9 mio. kr. 16,9% Renteindtægter af kreditinstitutter, Netto gebyrer, provisioner og obligationer m.v. og udbytte. andre driftsindtægter 11,3 mio. kr. 9,2% 20,9 mio. kr. 16,9% Kursreguleringer Renteindtægter af kreditinstitutter, 1,6 mio. kr. 1,3% obligationer m.v. og udbytte. 11,3 Renteindtægter mio. kr. 9,2% af udlån 89,6 mio. kr. 72,6% Kursreguleringer 1,6 mio. kr. 1,3% Renteindtægter af udlån 89,6 mio. kr. 72,6% Sådan anvendes pengene... Udbytte til aktionærer 4,3 mio. kr. 3,5% Konsolidering via egenkapital 13,1 mio. kr. 10,6% Udbytte til aktionærer 4,3 Renteudgifter mio. kr. 3,5% til indlån m.v. 49,3 mio. kr. 40,0% Konsolidering via egenkapital 13,1 Skat mio. kr. 10,6% 5,1mio. kr. 4,2% Renteudgifter til indlån m.v. 49,3 Omkostninger mio. kr. 40,0% og afskrivninger 19,9 mio. kr. 16,1% Skat 5,1mio. Nedskrivninger kr. 4,2% på udlån 3,9 mio. kr. 3,2% Omkostninger og afskrivninger 19,9 Lønninger mio. kr. 16,1% 27,8 mio. kr. 22,4% Nedskrivninger på udlån 3,9 mio. kr. 3,2% Lønninger 27,8 mio. kr. 22,4%

20 SIDE 20 ÅRSRAPPORT FOR 2007 Børsnoterede selskaber Oplysninger om Bonusbanken Aktiekapital Bankens aktiekapital pr. 31. december 2007 udgør 36 mio. kr., fordelt på stk. aktier á nom. 1 kr. Minimum ejerandel Ingen aktionær kan eje færre end 100 aktier. Hvis en aktionærs aktiebesiddelse er mindre end 100 aktier, og aktionæren ikke efter påkrav fra selskabet bringer besiddelsen op på mindst 100 aktier inden 4 uger, kan selskabet indløse aktionærens aktier til børskursen på indløsningsdagen. Aktieklasse Banken har kun én aktieklasse, og hele aktiekapitalen, og dermed alle aktier, er optaget til notering på OMX Den Nordiske Børs København, MIDCAP+. Aktierne er omsætningspapirer. Stemmeret Hver aktie på 1 kr. giver én stemme, og der er således ingen stemmeretsbegrænsninger og ej heller ejerbegrænsninger. Aktierne skal være navnenoterede Aktierne lyder på navn og skal noteres i selskabets aktiebog. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selv om stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse med anmodning om notering i aktiebogen. Valg af bestyrelse Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Vedtagelse af anliggender, herunder ændringer i vedtægter De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Bemyndigelse til aktiekapitalforhøjelse Forslag om forlængelse af den på generalforsamlingen 14. marts 2007 givne bemyndigelse til kapitalforhøjelse med indtil 4 mio. kr. til markedskurs uden fortegningsret for aktionærerne. Forhøjelsen kan helt eller delvis ske på anden måde end ved kontant indbetaling, herunder ved overtagelse af en finansiel virksomhed eller en del af en sådan. Køb af egne aktier Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra den 26. marts 2008 at erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10 % større eller mindre end den for aktierne på OMX Den Nordiske Børs København senest forud for erhvervelsen noterede kurs. En tilsvarende bemyndigelse for bestyrelsen er gældende i 18 måneder fra generalforsamlingen 14. marts Uddeling af ekstraordinært udbytte Bestyrelsen har indtil videre bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte til bankens aktionærer på de vilkår og med de begrænsninger, der fremgår af aktieselskabslovens 109 a.

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2005 10. februar 2005 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Side 1 af 21 INDhold Årsregnskabsmeddelelse - i overskrifter 3

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

ÅRS rapport F O R 2 0 0 4

ÅRS rapport F O R 2 0 0 4 ÅRSrapport FOR 2004 BESTYRELSEdirektion FORMAND Professor, dr. jur. Erik Werlauff NÆSTFORMAND Direktør Peer Slipsager Konsulent Preben Hjort Direktør Peter S. Pedersen Direktør Jan Ole Rasmussen Fru Sigrid

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere