Truels Schultz bød velkommen til årets første HB-møde. Der var enighed om at behandle pkt. 5 (valg af næstformand), som det første ordinære punkt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Truels Schultz bød velkommen til årets første HB-møde. Der var enighed om at behandle pkt. 5 (valg af næstformand), som det første ordinære punkt."

Transkript

1 Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Tirsdag den 23. februar 2016, kl ca Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, 1., 1253 København K Tilstede: HB: Afbud: Truels Schultz, Jørgen Andersen, Henning Nielsen, Torben Wied, Anja Dahl Østergren og Thomas Elgaard Larsen. 1. suppleant Mette D. Jensen deltog i mødet efter valg af næstformand som nyt medlem af hovedbestyrelsen. John Arne Sørensen. Hovedkontoret: Henrik Nedergaard, Ane Eggert Jackson og Gitte Thomsen Lippert (referent). Charlotte Rulffs Klausen deltog i punkterne: Anne Sander deltog i punkterne: 6-8. Truels Schultz bød velkommen til årets første HB-møde. Der var enighed om at behandle pkt. 5 (valg af næstformand), som det første ordinære punkt. 1. Godkendelse af dagsorden Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 21. januar Hovedbestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger. 2. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde Referat af Hovedbestyrelsesmødet den 26. november 2015 blev godkendt uden kommentarer den 15. december Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning uden yderligere bemærkninger. 3. Opfølgning på Formandskabsmøde Referat af Formandskabets møde den 21. januar 2016 blev udsendt den 2. februar Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. Ledelsessekretariatet 7. april

2 ØKONOMI 4. Økonomi og Vækstplan III status Henrik Nedergaard aflagde status på økonomien og Vækstplan III/Forretningsanalysen. Økonomi: Mange udefra kommende faktorer på særligt den internationale side har haft indflydelse på Diabetesforeningens økonomi for så vidt angår formueforvaltningen: Krigen i Syrien/Iran, flygtningesituationen, det kommende amerikanske valg, oliepriserne og den økonomiske uro på det kinesiske aktiemarked ikke mindst Hertil kommer, at det danske aktiemarked ligeledes har været nedadgående over en længere periode. Vi modtager løbende afrapportering om situationen fra Kirstein Finans Det betyder en nedskrivning af forrentningen relativt løbende, hvilket på sin vis ikke er tilfredsstillende Som drøftet med Formandskabet så Henrik Nedergaard gerne en fornyet evaluering af Kirstein Finans performance allerede til efteråret, da det forventede afkast, som nævnt, forventes reduceret yderligere. Der findes sikkert flere andre gode alternativer, og vores finansielle eksterne rådgiver CPH Advisors havde fået til opgave at se grundigt på vores samarbejde med Kirstein. Herudover er der indledt drøftelser med Danske Bank for en vurdering, om de kan matche Kirstein på pris og performance. Dette alternativ har tidligere været påpeget som en god løsning af Jens Lohfert, da han sad i hovedbestyrelsen. Henrik Nedergaard supplerede dagsordensmaterialet med en mundtlig status på årsresultat 2015, der med et forsigtigt gæt forventes at lande på: Driftsbudget 2015: 5.0 mio. kr. ( ) Forventet regnskab: 6.0 mio. kr. ( ) Dertil ca. 10 mio. kr. (med formål børn og unge diabetikeres interesse) udover de budgetterede altså ca. 20 mio. kr. (+) fra arv, der giver et pænt plus på både drift og koncern. Året 2016 er svært at spå om, men året er kommet fint fra start. Vækstplan III har indtil videre kostet ca. 3 mio. kr. til engangsinvesteringer og forretningsanalysen, hvilket er jf. planen. Overordnet konkluderes, at vi har klaret os som forventet, når der ses bort fra formueforvaltningen, som vi ikke selv er helt herre over. Vækstplan III/Forretningsanalyse Direktøren og hovedkontoret havde siden sidste HB-møde arbejdet målrettet efter hurtigst muligt at opslå og besætte flere stillinger jf. hovedbestyrelsens beslutning på november-mødet. Der har været løbende dialog med PwC, og forretningsanalysens mange anbefalinger var systematisk blevet gennemgået og prioriteret. Anbefalingerne kunne groft sagt inddeles under hovedoverskrifterne drift og udvikling. Henrik Nedergaard supplerede med en kort gennemgang af oversigten over ansættelser i 2015/2016 i forbindelse med Vækstplan III. HB tog status på økonomi og Vækstplan III til efterretning. Ledelsessekretariatet 7. april

3 Via Kvartalsbrevet udsendes der status på formueforvaltningen. BESLUTNINGSPUNKTER FORENINGSPOLITIK 5. Næstformandsposten i hovedbestyrelsen beslutning I forbindelse med, at Michael Kriegbaum Skjødt havde trukket sig som næstformand for Diabetesforeningens hovedbestyrelse havde bestyrelsen via mailhøring besluttet, at de ønskede at konstituere sig med en ny næstformand. HB havde ligeledes besluttet, at indkalde 1. suppleant Mette D. Jensen som observatør til dette HB-møde, således hun kunne indtræde som nyt bestyrelsesmedlem efter konstitueringen af næstformanden og efter formel beslutning om, at bestyrelsen ønskede, at indkalde en suppleant. To af hovedbestyrelsens medlemmer havde stillet deres kandidatur til rådighed for næstformandsposten: Torben Wied Thomas Elgaard Larsen Thomas Elgaard Larsen valgte dagen forinden at trække sit kandidatur og gav sin fulde opbakning til Torben Wied. Charlotte Rulffs Klausen redegjorde kort for valgperioderne for den konstituerede næstformand og suppleanten: Næstformandsposten: Torben Wied konstitueres som næstformand i februar 2016 indtil førstkommende Repræsentantskabsmøde i maj 2017, hvor næstformandsposten besættes for de resterende to år af Michael Kriegbaum Skjødts valgperiode. Ledig menige post: Mette D. Davidsen indtræder som suppleant på Torbens menige HB post indtil førstkommende Repræsentantskabsmøde i maj 2017, hvor Torbens menige periode udløber. Begge kan vælge at genopstille til posten i 2017 i lighed med andre kandidater. Beslutning Hovedbestyrelsen besluttede at konstituere Torben Wied som ny næstformand. En enstemmig bestyrelse besluttede herefter, at de ønskede at indkalde en suppleant til den ledige plads, efter at Torben Wied var blevet konstitueret som næstformand. Herefter blev Mette D. Jensen formelt budt velkommen til bestyrelsen. Hovedkontoret vil inden sommer indkalde til møde i Kompetencegruppen for at drøfte en videre proces jf. vedtægterne: HB skal besidde de for hvervet nødvendige kompetencer set i lyset af valget i 2017 og den generelle udvikling i Diabetesforeningen; græsrodsorganisation, interesseorganisation, patientrøsten og vidensinstitution samt ikke mindst de store vidensprojekter SDCC og Københavns Kommune/Diabetesforeningens diabeteshus/center. Ledelsessekretariatet 7. april

4 6. Ny model for rådighedsbeløb - beslutning Med frivilligarbejdsgruppen nedsat af hovedbestyrelsen i 2011 blev det anbefalet, at der skulle ses på en ny incitamentsmodel for tildeling af rådighedsbeløb til lokalforeninger m.fl. Formålet med at lade rådighedsmodellen få et gennemsyn er ønsket om en model, der er incitamentsbåret, og som motiverer frivillige til at opfylde Diabetesforeningens vision og strategiske målsætninger. Samtidig er formålet også at sikre, at de økonomiske midler Diabetesforeningen forvalter og råder over, håndteres med omtanke og respekt for de personer og virksomheder, der har bidraget. Der er stigende krav til regnskabsaflæggelse og afrapportering. Denne indstilling skitserer tre modeller for rådighedsbeløb, som oplæg til hovedbestyrelsens beslutning om ny model for tildeling af rådighedsbeløb. De tre modeller var uddybet i bilag b). De to første modeller er udarbejdet på baggrund af den proces, som er kørt henover efteråret, hvor Diabetesforeningens frivillige har været inddraget, har kommenteret og givet input på baggrund af hovedbestyrelsens oplæg og opstillede principper for ny rådighedsbeløbsmodel. Den tredje model er den aktuelle, som vi kender den i dag. Der er tilstræbt følgende principper i ny model; mere aktivitet, fleksibel model der kan håndteres smidigt med mindst mulig bureaukrati samt klar og tydelig prioritering af aktiviteter (jf. bilag a - principper for ny rådighedsbeløbsmodel). På baggrund af høringer og drøftelser ved bl.a. efterårets regionsmøder er følgende skitse(r) til model udarbejdet: Der er fortsat et grundbeløb Samlet ikke færre penge til det frivillige engagement Katalog over aktiviteter Der etableres en pulje, som også øremærkes til at realisere foreningens strategiske målsætninger Hensyn til særlige forhold - øer og områder med tyndt befolkningsgrundlag og store geografiske afstande får i højere grad end i dag tilskud Det skal være nemt at søge (skema) og gives indledningsvist hjælp til at søge puljen I løbet af processen er der også givet forslag til at rådighedsbeløbet omdøbes til drift- og aktivitetsbeløb. Økonomi og ressourcer: De to nye modeller er udarbejdet, så de ikke koster foreningen yderligere, og sådan at der samlet set ikke er færre penge til det frivillige engagement. Forventet øget ressourcetræk i model 1 og 2 forventes finansieret af frivillig/aktivitetspuljen. Anne Sander gennemgik kort de tre modeller for rådighedsbeløb. Hovedbestyrelsen tilkendegav deres individuelle holdninger til modellerne, og det blev klart, at der var flere områder, som ønskedes yderligere belyst før den endelige beslutning kan træffes Hovedbestyrelsen besluttede, at punktet behandles endeligt på HB-mødet i maj, når konsekvenser er belyst nærmere. Chef for Økonomi og Administration Dorte Jensen vil deltage under dette punkt på næste møde i maj og kan være behjælpelig med svar på specifikke økonomispørgsmål. Ledelsessekretariatet 7. april

5 7. Diabetesforeningens konkrete retningslinjer beslutning Principper for retningslinjer for frivilliges ansøgning af fonde De nuværende retningslinjer og rammer for frivilliges ansøgninger af eksterne midler skal revideres. Der har vist sig behov for at revidere de nuværende retningslinjer for at sikre: bedre koordinering mellem frivillige og ansatte sammenhæng med hovedkontorets løbende drift- og udviklingsopgaver undgå at frivillige søger landsdækkende fonde og/eller fonde til at dække aktiviteter, der allerede er i drift via hovedkontoret, f.eks. kurser for medlemmer. Hovedbestyrelsen godkendte de nye principper for retningslinjer for frivilliges ansøgning af fonde med enkelte justeringer: Sproglig omskrivning af teksten omkring overskudsdeling (så den bliver mere forståelig) Konkretisering af principper/procedure vedr. ansøgninger til medicinal- og medicoindustrien Principperne træder herefter i kraft. 8. Delegeretmøde beslutning I lige år afholder Diabetesforeningen et Delegeretmøde med henblik på godkendelse af Diabetesforeningens regnskab for det umiddelbart forudgående regnskabsår og gennemførelse af en temadag jf. vedtægternes Dagsorden, som minimum jf. vedtægterne 11.2: 1) Valg af mødeleder 2) Status på Diabetesforeningens arbejde /HB 3) Fremlæggelse og godkendelse af Diabetesforeningens reviderede regnskab Der har tidligere år været udtrykt ønske om at sikre større fokus på selve temadagen. Det vil sige, at der er en kort status på Diabetesforeningens arbejde - ikke en lang gennemgang af årsberetning. Derefter fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Hovedkontoret har efter input fra frivillige i hele landet og efter møde i Formandskabet foreslået emnet Samarbejde mellem sundhedsvæsen og foreningsliv. Antal deltagere Udover stemmeberettigede til Delegeretmødet, er der tradition for at invitere gæster med til Delegeretmødet. Gæsterne inviteres med afsæt i temaet og det forventede udbytte, de kan få af deltagelsen. Af bilaget fremgår det, at hvis alle delegerede møder op, udgør de 135. Erfaringen viser, at ikke alle delegerede og gæster dukker op. I konferencesalen er der plads til ca. 150 personer ved borde. Det anbefales, at hovedbestyrelsen som maksimum inviterer 20 gæster med følgende sammensætning: Én ekstra fra hvert regionsudvalg, ungegruppe og børnefamiliegruppe + 14 og medlemmer af Den Nationale Ungestyregruppe (NUS) + 5. Hovedbestyrelsen godkendte det valgte tema og bidrog med følgende ønsker til temadagen: Ledelsessekretariatet 7. april

6 Ekstern oplægsholder fra det offentlige f.eks. Sundhedsstyrelsen (Søren Brostrøm), KL, en kommune eller anden relevant part i sundhedsvæsnet Information om mulige samarbejder gerne gode eksempler, og hvordan det foregår rent praktisk. Information om snitflader hvad er myndighedsopgaven, og hvad må frivillige gøre? Hovedbestyrelsen godkendte ligeledes forslaget til gæsteinvitationer. 9. Deltagere Nordic Forum 2016 beslutning Rapporten fra HB arbejdsgruppen om det internationale arbejde (endeligt vedtaget 25/9 2014) angiver hvordan bestyrelsens deltagelse i internationale aktiviteter besluttes. Bestyrelsesdeltagelse herunder formandens deltagelse Side 3: Også her introduceres en rotationsordning, hvor tre HB medlemmer udpeges til deltagelse i selve Nordic Forum. HB udpeger disse forud for hvert Nordic Forum Om formandens deltagelse i internationale aktiviteter angives (øverst side 3), at dette skal tages op fra gang til gang i hovedbestyrelsen via formandskabet. Unge Om unges deltagelse angives øverst side fire, at de to deltagere fra Diabetesforeningen i Young Leaders in Diabetes (YLD) deltager i Nordic Forum. Det bemærkes, at hele den Nationale Unge Styregruppe (NUS), som et pilotprojekt i 2015 blev inviteret med til Nordic Forum. Fire unge deltog (de to YLD repræsentanter, samt to fra NUS). Tidslinje: Beslutning februar 2016, afvikling af Nordic Forum juni 2016 på Island. Økonomi/finansiering: Udgifter dækkes af Diabetesforeningens konto til nordisk samarbejde. Det bemærkes, at alle konti er underlagt øget fokus på udgiftsstyring under hensyntagen til merværdien ved f.eks. yderligere repræsentation og deltagelse, samt andet formålstjenligt engagement. Med afsæt i ønsket om øget økonomistyring, besluttede hovedbestyrelsen at sende tre repræsentanter til Nordic Forum 2016 den juni 2016 på Island, hvoraf den ene er formanden: Truels Schultz Jørgen Andersen Thomas Elgaard Larsen Med hensyn til ungedeltagere, bakkede bestyrelsen op om deres tidligere beslutning i afrapporteringen fra HB arbejdsgruppen Internationalt, at de to danske unge fra Young Leaders in Diabetes deltager. Bestyrelsen drøftede ønsket om at sikre rotation, hvorfor der blev sat spørgsmålstegn ved Nete Holms deltagelse, da hun havde været med to gange, og man ville i stedet anbefale at en ny udpeget til YLD deltog sammen med Sophie Hindkjær. Hovedkontoret fik mandat til at følge op. Ledelsessekretariatet 7. april

7 10. Udpegning af deltagere til Young Leaders in Diabetes og IDF European Regions Leadership Camp beslutning International Diabetes Federation Global afvikler hvert andet år et uddannelsesprogram for unge frivillige Young Leaders in Diabetes (YLD). International Diabetes Federation European Region afholder hvert år en uddannelses-camp for unge frivillige. Det er ønskeligt, at Diabetesforeningens udpegning af deltagere sker ud fra en gennemskuelig proces, der sikrer: Inddragelse af de unge selv, inklusiv grupper og den National Ungestyregruppe (NUS, der p.t. alene er et pilotprojekt) og de der har daglig kontakt til foreningens unge frivillige (Frivilligsektionen og Internationalt), at de rette unge udvælges ud fra kendte og gennemsigtige kriterier at beslutningen træffes uden for de unges rækker, da det kan give potentielle konflikter og uhensigtsmæssigheder, hvis de skal vælge blandt ligestillede Tidslinje: HB beslutning om principper i februar 2016, indledningsvis orientering blandt de unge via diverse medier, og derefter konkret indkaldelse af kandidater, når vi modtager ansøgningsskemaer fra de to IDF organer typisk hen over foråret. Økonomi/finansiering: Alt efter om det er den ene eller anden aktivitet, dækker Diabetesforeningen dele af udgifterne, ellers betales udgifter fra IDF via sponsorer. Indstilling: Det indstilles, at hovedbestyrelsen beslutter, at udvælgelse af Diabetesforeningens unge deltagere i YLD og IDF European Regions Leadership Camp og evt. andre ungefora med uddannelsesmæssigt fokus, sker efter følgende principper: 1) indstilling af kandidater til HB/Formandskabet sker via Internationalt, Foreningspolitik & Jura med inddragelse af Frivilligsektionen 2) den endelige beslutning om kandidater træffes af Hovedbestyrelsen 3) udvælgelsen vil blandt andet lægge vægt på: Allerede viste resultater til gavn for Diabetesforeningen, netværk og sandsynliggørelse af potentiale i engagement fremadrettet for Diabetesforeningen, evne til at formulere sig på engelsk, samt forståelse for at man er ambassadør for Diabetesforeningen Praktisk gennemførelse: 4) indkaldelse af kandidater via hjemmesiden, ungegrupper og NUS 5) ansøgning (på engelsk) sendes direkte til Internationalt, Foreningspolitik & Jura, der inddrager relevante aktører Hovedbestyrelsen godkendte ovenstående proces og principper for udpegning af unge deltagere til YLD og IDF European Regions Leadership Camp. Ledelsessekretariatet 7. april

8 FAGLIGHED 11. Diabetesforeningens permanente råd - beslutning Repræsentantskabet godkendte den 30. maj 2015 forslag til vedtægtsændring om sammenlægning af Diabetesrådet og Forebyggelsesrådet. Dette forslag var stillet af hovedbestyrelsen, som på baggrund af en evaluering af rådene i 2014, ønskede en sammenlægning med det formål at forenkle og optimere foreningens samspil med rådene og stille skarpt på rådenes rolle. Beslutning fra HB-møde d. 27. november 2014: Hovedbestyrelsen godkendte, at antallet af råd reduceres til to med det formål at optimere samspillet mellem råd, Sekretariat og Hovedbestyrelsen, herunder at; Forskningsrådet bibeholdes. Rådets primære opgave er fortsat at kvalificere den årlige forskningslegatuddeling, herunder at behandle ansøgninger om støtte til forskningsprojekter, der falder inden for foreningens formål. Diabetesrådet og Forebyggelsesrådet sammenlægges. Rådets navn bliver Diabetesrådet og rådets primære opgave afgrænses med afsæt i foreningens strategi. Rådets primære opgave bliver at rådgive i spørgsmål vedrørende oplysning og evidens inden for diabetes 1 og 2, foreningens fokusområder og mærkesager, samt patientstøtte. Hovedkontoret og rådenes møder reduceres til max 1-2 gange om året. Rådsmedlemmer er travle mennesker, hvorfor ad hoc kontakt med rådsmedlemmer har vist sig at være et bedre, mere dynamisk og ubureaukratisk supplement til fællesmøder. En reduktion af antal råd kræver en vedtægtsændring i Til hovedbestyrelsens godkendelse er udarbejdet forslag til medlemmer af det ny Diabetesråd. De foreslåede kandidater er valgt med afsæt i vedtægter, så medlemmerne repræsenterer en bred vifte af fagligheder, der repræsenterer både type 1 og type 2. Ligeledes er der valgt fagligheder, som understøtter viden om temaer udstukket i foreningens vision; strategiske fokusområder og mærkesager. Herudover er der taget hensyn til ønske om geografisk spredning af medlemmernes tilhørsforhold. Der er tale om både nye og gamle medlemmer af de tidligere råd. De foreslåede kandidater vil blive kontaktet efter HB beslutning. Rådet konstituerer sig selv med ny formand på førstkommende møde. Ligesom de drøfter forslag til nye kommissorier, der efterfølgende forelægges hovedbestyrelsen. Yderligere foreslås genvalg af de nuværende medlemmer af Forskningsrådet med formand Tina Vilsbøll og med supplement af Torsten Lauritzen - med henblik på at sikre den røde tråd og sammenhæng mellem udvalgene. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen af nye medlemmer af Diabetesrådet og opfordrede til, at fodområdet ligeledes bliver repræsenteret. Hovedkontoret følger op på dette ønske, finder en egnet repræsentant for fodområdet og arbejder videre med oprettelsen af Diabetesrådet. Hovedbestyrelsen godkendte ligeledes genvalg af medlemmer i Forskningsrådet med supplement af Torsten Lauritzen. Ledelsessekretariatet 7. april

9 ØVRIGE SAGER 12. Evaluering af strategi status Hovedbestyrelsen blev præsenteret for en evalueringsrapport af gældende strategi med fokus på de strategiske målsætninger: Politisk indflydelse Antal medlemmer Kendskab til Diabetesforeningen samt sympati for sagen Eventuelle afvigelsesforklaringer for 2015 Evalueringsrapporten indeholdte derudover en kort vurdering af årets jubilæumsaktiviteter. Henrik Nedergaard gennemgik kort hovedelementerne i evalueringen med fokus på de tre strategiske målsætninger og seks mærkesager. Hovedbestyrelsen tog status for strategi til efterretning og udtrykte stor tilfredshed med resultaterne. Hovedkontoret sørger for en ny og letforståelig formulering af kendskab- og sympatitallene. 13. SDCC Steno Diabetes Center Copenhagen status Henrik Nedergaard aflagde en status på udviklingen i og omkring SDCC. Direktøren er blevet bedt om og deltager som en af relative få i SDCC Referencegruppen. Diabetesforeningen tillægges stor betydning i gruppen og forventes at blive en vigtig aktør i projektet. Referencegruppen forventes at komme med oplæg omkring SDCC formål og mål, organisering og økonomi til beslutning i Regionsrådet Hovedstaden inden 1. april Diabetesforeningen har i dialog med projektdirektør Kristian Johnsen, direktør for Novo Nordisk Fonden Birgitte Nauntofte og sundhedsdirektør i Region Hovedstaden Svend Hartling lagt billet ind på: Videnscenter (IDKC) Patientuddannelse - Patient (++) uddannelse (træning af trænere) Bestyrelsespost Diabetesforeningen vil ansøge om midler til IDKC og patientuddannelse, da opgaven ikke kan løftes uden tilførsel af ressourcer/økonomi. Supplerende i forhold hertil skal ses det forstærkede samarbejde mellem Diabetesforeningen og Københavns Kommune omkring en diabeteshandleplan i kommunen samt etableringen af et diabeteshus (Center for Diabetes). Begge projekter er meget komplekse og meget store. De bygger begge op om Diabetesforeningens politik igennem flere år. Arbejdet går utroligt hurtigt. Beslutning omkring projekterne vil ske allerede i foråret Ledelsessekretariatet 7. april

10 Hovedbestyrelsen var meget glad for Diabetesforeningens involvering, formanden udtrykte glæde og stolthed over at vi er med, og hovedbestyrelsen ser med tilfredshed på, at arbejdet fortsætter, og at der over tid oprettes centre flere steder i hele landet. 14. Hovedbestyrelsens seminar drøftelse Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at drøfte kultur etc. på årets sommerseminar. Dette skal ses som en opfølgning på tidligere gennemførte bestyrelsesmålinger i 2013 og 2015 med særlig fokus på foreningens værdier: Troværdighed, Åbenhed, Respekt og Åbenhed. Efterårets kulturmåling vil som nævnt have et særligt fokus på foreningens værdier med henblik på, at værdierne fortsat er forankret i hovedbestyrelsens arbejde både internt og eksternt, samt ideer til hvorledes værdierne bredes ud i hele organisationen altså ud i det frivillige netværk. Hovedbestyrelsen vil ligeledes modtage oplæg til bestyrelsens sommerseminar i august 2016, bl.a. omkring en workshop af ca. 2 timers varighed med henblik på at gennemføre en generel visionsdrøftelse. Som supplement til visionsdrøftelsen vil HB desuden modtage et oplæg til en strategiproces for udvikling af den kommende strategi , hvor HB involveres i de nødvendige strategiske beslutninger vedr. de overordnede mål og midler set i forhold til den besluttede Vækstplan III. Hovedemner: Opfølgning på kulturmåling med fokus på foreningens værdigrundlag Visionsdrøftelse med strategiske input til ny Strategi , herunder ny strategiproces Hertil er der lavet aftale med Thomas Skjellerup om at bidrage med et oplæg (bistået af de øvrige, der deltog i IDF Youth programmet i Vancouver). Hovedbestyrelsen godkendte hovedemnerne, og Hovedkontoret arbejder videre med seminarprogrammet. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE 15. Eventuelt A) Afrapportering - Vancouver IDF Generalforsamlinger og World Diabetes Congres I 2015 afholdtes forskellige IDF aktiviteter idet IDF Global hvert andet år afholder generalforsamlinger. Forud for IDF Globals generalforsamling afholdes de regionale generalforsamlinger, ligesom uddannelsesprogrammet Young Leaders in Diabetes (YLD) afholdes i ugen op til generalforsamlingen. Efter IDF Globals generalforsamling afholdes World Diabetes Congres (WDC). Deltagerne i YLD deltager også i WDC, samtidig med at der stadig er visse læringselementer i løbet af kongresugen. Tidslinje og deltagere: Uddannelsesprogrammet Young Leaders in Diabetes afholdtes 23/11 4/12. Deltagere fra Diabetesforeningen er Sophie Hindkjær og Nete Holm. Derudover deltog Thomas Skjellerup og Charlotte Rulffs Klausen i forhold til planlægning og oplæg under uddannelsesprogrammet. Ledelsessekretariatet 7. april

11 IDF Europes generalforsamling afholdtes 29/ Delegerede: Truels, Anja, Torben og Charlotte. Michael som co-opted til IDF Europe. IDF Globlas generalforsamling afholdtes 30/ Delegerede: Truels, Anja, Torben og Charlotte. Michael observatør. World Diabetes Congress (WDC) = den faglige konference afholdtes 30/11-4/ I tilknytning til WDC var der et standområde, hvor såvel industri som faglige og patientorganisationer udstillede. Følgende ansatte deltog alene i WDC: Tue Helms, Torsten Lauritzen, Heidi Nissen Økonomi/finansiering: Diabetesforeningen afholdt fly og hotel for de delegerede samt delvist den ene af deltagerne i YLD, mens YLD afholdt udgifter for hotelophold for deltagerne i YLD. Sidste nyt: Som det fremgår af bilaget fra februar 2016, er det blevet meldt ud at CEO Petra Wilson fratræder sin post som CEO. IDF vil ikke umiddelbart genbesætte posten som CEO, men bruger en model hvor tre med ansvar for henholdsvis økonomi, IDF s programmer og external relations udgør den øverste ledelse. Posten i forhold til external relations er en ny post, der skal besættes. De to andre er allerede besat. Truels Schultz og Henrik Nedergaard gav en kort status på situationen i IDF Global. Det er en sårbar organisation med valg hvert andet år, og de gentagne udskiftninger af deres CEO. Der pågår p.t. internt en kortlægning af situationen via diverse kontakter, da vi som medlemsland har pligt til at være kritisk, hvis det viser sig at gældende vedtægter og strategi ikke følges. På Nordic Forum i juni vil situationen ligeledes blive drøftet. B) Afrapportering Solglimt Der var modtaget input fra Regionsudvalget Sjælland til fremtidig procedure for udpegning af Diabetesforeningens repræsentant til Solglimts bestyrelse. Formandskabet havde ganske kort drøftet oplægget på seneste formandskabsmøde, og der var kvitteret for modtagelsen til regionsudvalget. Herudover var der modtaget referater fra Solglimts to sidste bestyrelsesmøder via foreningens repræsentant, tidligere HB-medlem Dorthe Lund Pedersen. Solglimt har besluttet at opsige sin driftsoverenskomst med Odsherred kommune og fortsætte sit virke som opholdssted. Herudover har Red Barnet valgt at udtræde af bestyrelsen. Formanden havde været i dialog med Dorthe Lund Pedersen, og direktøren med forstander Ole Hansen. Ole Hansen havde overfor direktøren gjort opmærksom på ønsket om og behovet for en mere professionel bestyrelse fremadrettet. Hovedbestyrelsen tilkendegav, at de stadig ønskede at være en del af Solglimts bestyrelse, dog uden økonomiske forpligtelser men med faglig sparring ved behov. Hovedbestyrelsen gav Henrik Nedergaard mandat til den videre drøftelse med Solglimt og eventuel indtrædelse i bestyrelsen med en repræsentant fra hovedkontoret. Hovedkontoret sørger for en status fra Solglimt og oplysning om sammensætningen af de unge beboere, da det fremadrettet ikke kun er unge diabetikere, der vil være på opholdsstedet. Hovedbestyrelsen færdigbehandler Diabetesforeningens fremtidige involvering i Solglimt og på hvilke vilkår på mødet i maj. Ledelsessekretariatet 7. april

12 C) Forslag til lov om ændring af autorisation af sundhedspersoner (priktest) Den 5. februar 2016 fremsendtes forslag til lov om ændring af autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed (mulighed for, at ikkeautoriserede personer kan udføre priktest) til høring i Diabetesforeningen. Lovforslaget var fremsat af Dansk Folkeparti, initieret af Liselott Blixt, sundhedsordfører for DF. Sagen er rejst af frivillige, som har kontaktet Liselott Blixt direkte. Der er naturligvis uheldigt, at lokale frivillige rejser politiske sager på dette niveau udenom Diabetesforeningens hovedkontor, hvilket sandsynligvis beror på en misforståelse. Nye faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er på vej i øvrigt i samarbejde med Diabetesforeningen, derfor er indblanding uheldig, ligesom at en sådan henvendelse kan skade foreningens gode samarbejde med Liselott Blixt. Det er yderst sjældent at noget sådant finder sted, så derfor dette for god ordens skyld. Diabetesforeningen har i udtalelse til Dagens Medicin og høringssvar anerkendt Liselott Blixt intention om at ville opspore flere med diabetes, men holder samtidig fast i anbefalingen i den nuværende gældende lovgivning 1, hvor det er muligt at få delegeret kompetencen fra en læge. Diabetesforeningen bakker således ikke fuldt ud op om det nye lovforslag, hvor alle kan få mulighed for at udføre priktest. I det nye lovforslag anses det for ufarligt at lade andre end læger foretage priktest, hvilket det for så vidt også er. Diabetesforeningen mener dog, at det er afgørende, at priktest bistås af nødvendig sundhedsfaglig viden og rådgivning. Der skal en vis ekspertise til at vurdere resultatet af en blodsukkermåling, som tidligere besluttet af hovedbestyrelsen. Sagen behandles internt videre i Diabetesforeningens faglige råd. Hovedbestyrelsen gav hovedkontoret den fulde opbakning og fastholdte deres tidligere vedtagne retningslinjer på området fra Næste møde Næste møde er fredag den 20. maj 2016, kl på Radisson Blu, H.C. Andersen Hotel i Odense (dagen før Delegeretmødet). Mødet afsluttes med en middag. 1 Lov om autorisation og om sundhedsfaglig virksomhed - lovbekendtgørelse nr af 17. december 2008 (autorisationsloven) og bekendtgørelse nr af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) Ledelsessekretariatet 7. april

Referat af Formandskabets møde den 3. juni 2015 blev fremsendt pr. mail den 23. juni Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning.

Referat af Formandskabets møde den 3. juni 2015 blev fremsendt pr. mail den 23. juni Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. Referat af ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Fredag den 26. juni og lørdag den 27. juni 2015 i forbindelse med HB-seminar Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, 1., København

Læs mere

Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan er der udarbejdet dagsorden, der har været til forbehandling i Formandskabet den 10. september 2015.

Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan er der udarbejdet dagsorden, der har været til forbehandling i Formandskabet den 10. september 2015. Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Onsdag den 30. september 2015, kl. 16.30-20.30 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, 1., København K Tilstede: Truels Schultz, Jørgen Andersen,

Læs mere

Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt. 8.

Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). Charlotte Rulffs Klausen deltog under pkt. 8. Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Fredag den 29. maj 2015, kl. 16.00-20.00 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, 1., København K Tilstede: Truels Schultz, Jørgen Andersen,

Læs mere

Til stede: Truels Schultz, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, Henning Nielsen, Thomas Skjellerup, Anja Dahl Østergren og Mette D. Jensen.

Til stede: Truels Schultz, Thomas Elgaard Larsen, John Arne Sørensen, Henning Nielsen, Thomas Skjellerup, Anja Dahl Østergren og Mette D. Jensen. Referat af møde i Hovedbestyrelsen i Diabetesforeningen Tid: Torsdag den 5. oktober 2017, kl. 16.00-20.00 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, København Til stede: Truels Schultz, Thomas Elgaard Larsen,

Læs mere

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden

Velkommen til regionsmøde. 3. september 2016 Region Hovedstaden Velkommen til regionsmøde 3. september 2016 Region Hovedstaden Dagens temaer 1. På vej mod ny national handleplan 2. Handleplan for Diabetes i Københavns Kommune 3. Center for Diabetes København 4. Steno

Læs mere

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan er der udarbejdet dagsorden, der har været til forbehandling i Formandskabet den 4. maj 2017.

Med afsæt i Hovedbestyrelsens årsplan er der udarbejdet dagsorden, der har været til forbehandling i Formandskabet den 4. maj 2017. Referat af hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Fredag den 19. maj 2017, kl. 16.00-20.00 Sted: Odeon Konferencecenter, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C Tilstede: Truels Schultz, Torben Wied, Jørgen

Læs mere

Diabetesforeningen. Velkommen til Delegeretmøde 2016

Diabetesforeningen. Velkommen til Delegeretmøde 2016 Diabetesforeningen Velkommen til Delegeretmøde 2016 Dagsordenens pkt. 1 Valg af mødeleder Dagsorden Valg af mødeleder Status på Diabetesforeningens arbejde ved Hovedbestyrelsen Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). Charlotte Rulffs Klausen deltog under punkt 6 og 7.

Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). Charlotte Rulffs Klausen deltog under punkt 6 og 7. Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Torsdag den 29. januar 2015, kl. 16.00-20.15 Sted: Diabetesforeningen, Toldbodgade 33, 1., København K Tilstede: Afbud: Truels Schultz, Jørgen

Læs mere

Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 27. april 2016.

Med afsæt i hovedbestyrelsens årsplan var der udarbejdet dagsorden, der havde været til forbehandling i Formandskabet den 27. april 2016. Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Fredag den 20. maj 2016, kl. 16.00-20.00 Sted: Radisson Blu, H.C. Andersen Hotel, Carl Bergs Gade 7, 5000 Odense C Tilstede: HB: Truels Schultz,

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland

Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland Velkommen til regionsmøde i Region Midtjylland Temaer 1. Diabetesforeningen som organisation og HB rollen 2. Status strategi 2014-2017 Politisk indflydelse Antal medlemmer Øget kendskab til og sympati

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1)

Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart Petersen, Ann Sofie Orth (deltog under pkt.1) Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Råd 27. marts 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 24. april 2015 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, Jens Olesen, Helle Gerbild, Maria Rothgart

Læs mere

Regionsmøde i Region Sjælland den Velkommen

Regionsmøde i Region Sjælland den Velkommen Regionsmøde i Region Sjælland den 8.3.2015 Velkommen Regionsudvalget: Anne Petersen Kim Lidholm Kirsten Bøgh Andersen Kirsten Halech John Flugge Karl Hansen Kurt Rasmussen Suppleant Inge Margrethe Volmer

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland

Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Velkommen til regionsmøde i Region Nordjylland Program 09.30-10.00 Registrering og morgenmad 10.00-10.05 Velkomst/gennemgang af dagens program v/ Henning Nielsen, regionsudvalgsformand 10.05-11.05 Orientering

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 27. februar 2016 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Regionsmøde efterår Region Midtjylland

Regionsmøde efterår Region Midtjylland Regionsmøde efterår 2017 Region Midtjylland Temaer 1. Repræsentantskabsmøde og valg til bestyrelsen 2. Foreningsudvikling 3. Ny national handleplan - den politiske proces 4. Ny national handleplan - Diabetesforeningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for ELSA Denmark

Vedtægter for ELSA Denmark Vedtægter for ELSA Denmark den 6. april 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er The European Law Students Association Denmark - herefter benævnt ELSA Denmark. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere