Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS08 sundhedsfarer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS08 sundhedsfarer."

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Identificeret brug: SU24 Videnskabelig forskning og udvikling 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent/leverandør: Thermo Fisher (Kandel) GmbH Zeppelinstr. 7b Karlsruhe / Germany Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Oplysningsgivende område: Afdeling produktsikkerhed Tel (0) Nødtelefon: Carechem 24: +44 (o) (Multi-sprog, 24 timers alarmnummer) Giftnotruf Universität Mainz / Poison Informationscenter Mainz Telefon:+49(0)6131/19240 Giftlinjen: side: 1/5 PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 GHS02 flamme Flam. Liq. 2 GHS08 sundhedsfarer Repr. 1A STOT RE 2 GHS09 miljø Aquatic Acute 1 H400 Meget giftig for vandlevende organismer. Aquatic Chronic 1 H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. GHS07 Acute Tox. 4 H302 Farlig ved indtagelse. Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. STOT SE 3 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF T; Giftig R61: Kan skade barnet under graviditeten. Xn; Sundhedsskadelig R62-20/22: Mulighed for skade på forplantningsevnen. Farlig ved indånding og ved indtagelse. Xi; Lokalirriterende R36: Irriterer øjnene. F; Meget brandfarlig R11: Meget brandfarlig. N; Miljøfarlig R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R33: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug. Oplysning om særlige farer for menneske og miljø: Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave. Andre farer som ikke resulterer i klassifikation Ingen oplysninger kendt. 2.2 Mærkningselementer Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen. Farepiktogrammer GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 Signalord Fare Farebestemmende komponent(er) til etikettering: Lead(II) titanium(iv) 2-ethylhexanoate tetraisopropoxide 2-propanol Risikosætninger H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Sikkerhedssætninger P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P260 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. (fortsættelse på side 2)

2 side: 2/5 (fortsættelse fra side 1) P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P405 Opbevares under lås. P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. 2.3 Andre farer Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT: Ikke relevant. vpvb: Ikke relevant. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer Lead(II) titanium(iv) 2-ethylhexanoate tetraisopropoxide T R61; Xn R62-20/22; F R11; N R50/53 R33 Flam. Liq. 1, H224; Repr. 1A, H360; STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332 CAS: EINECS: propanol Xi R36; F R11 R67 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 Yderligere anvisninger: Ingen kendte. 50,0% 50,0% PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Efter indånding: Tilførsel af friskluft, i givet fald kunstigt åndedræt, varme. I tilfælde af vedvarende besvær skal lægen konsulteres. Indhent straks lægens råd. Efter hudkontakt: Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skylle godt efter. Indhent straks lægens råd. Efter øjekontakt: Øjnene skal skylles flere minuter ved åbne øjelåg med rindende vand ad skal lægen konsulteres. Efter indtagelse: Overgiv til lægebehandling. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande skal bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Hvis dette produkt er involveret i en brand kan følgende frigives: Kulmonoxid og kuldioxid Blyoxid-damp titanoxider 5.3 Anvisninger for brandmandskab Særligt beskyttelsesudstyr: Anvend åndedrætsbeskyttelse, der er uafhængig af omgivelsesluften. Bær fuld beskyttelsesdragt. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Beskyttelsesudstyr skal bæres. Ubeskyttede personer skal holdes borte. Sørg for tilstrækkelig udluftning. Hold ildkilder borte. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Indtrængen i kloakeringen eller i vandløb skal forhindres. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Skal tages op med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld). Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13. For tilstrækkelig ventilation skal sørges. Forebyggelse af sekundære farer: Hold ildkilder borte. 6.4 Henvisning til andre punkter For information om sikker håndtering se kapitel 7. For information om personlig beskyttelsesudstyr se kapitel 8. For information om bortskaffelse se kapitel 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Anvendes under tør beskyttelsesgas. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares koldt og tørt i lukkede beholdere. For god ventilation/udsugning på arbejdspladsen skal sørges. Beholdere skal åbnes og håndteres med med forsigtighed. Anvisninger til brand- og eksplosionssikkerhed Foranstaltninger mod elektrostatiske opladning skal træffes. Dampe kan sammen med luft danne en eksplosionsfarlig blanding. Tændingskilder skal holdes borte - ingen rygning. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring: Krav til opbevaringsrum og beholdere: Lagring på et køligt sted. Anvisninger til opbevaring sammen med andre stoffer: Opbevares adskilt fra vand. Opbevares adskilt fra oxydationsmidler. Yderligere anvisninger til opbevarelsesbetingelser: Opbevares under tør passiv luftart. Dette produkt er fugtfølsomme. Hold beholderen tæt lukket. Lagres køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Beskyttes mod luftfugtighed og vand. Opbevares aflåst eller kun tilgængeligt for sagkyndige eller af dem bemyndigede personer. 7.3 Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. (fortsættelse på side 3)

3 side: 3/5 (fortsættelse fra side 2) PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Yderligere anvisninger til udformningen af tekniske anlæg: Korrekt fungerende kemisk stinkskab, konstrueret til farlige kemikalier og med en gennemsnitlig fronthastighed på mindst 30 m i minuttet. 8.1 Kontrolparametre Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges: propanol (50,0%) GV () Langtidsværdi: 490 mg/m³, 200 ppm Yderligere oplysninger: Ingen data 8.2 Eksponeringskontrol Personligt sikkerhedsudstyr: Generelle beskyttelses- og hygiejneforholdsregler: De sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger ved håndteringen med kemialier skal overholdes. Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Forurenet, gennemvædet beklædning skal tages af med det samme. Hænderne skal vaskes før pauserne og ved arbejdsende. Adskilt opbevaring af beskyttelsesklædning. Undgå kontakt med øjnene. Undgå kontakt med hud og øjne. Bevar en ergonomisk hensigtsmæssigt arbejdsmiljø. Beskyttelse mod indånding: Åndedrætsbeskyttelse ved høje koncentrationer. Anbefalet filterapparat til kortvarig anvendelse: Brug åndedrætsværn med organiske dampe / sure gaspatroner som en backup til tekniske kontrolforanstaltninger. Risikovurdering bør udføres for at afgøre, om luftrensende respiratorer er hensigtsmæssige. Brug kun udstyr, testet og godkendt efter passende standarder som NIOSH (USA) eller CEN (EU). Beskyttelse af hænderne: Hver gang inden brug skal det kontrolleres, at beskyttelseshandskerne er helt i orden. Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den fabrikant til den anden. Handskemateriale Uigennnemtrængelige handsker Beskyttelse af øjnene: Beskyttelsesbriller Ansigtsbeskyttelse Beskyttelse af kroppen: Arbejdsbeskyttelsesdragt PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Generelle angivelser Udseende: Form: Væske Lugt: Lugttærskel: ph-værdi: Tilstandsændring Smeltetemperatur/smelteområde: Kogepunkt/kogeområde: Sublimeringstemperatur/-begyndelse: Ikke bestemt Flammepunkt: 12 C (Isopropanol) Antændelighed (fast, luftformig): Antændelsestemperatur: 455 C Nedbrydningstemperatur: Ikke bestemt Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt. Eksplosionsfare: Produktet er ikke ekplosivt, dannelsen af ekplosive damp-/luftblandinger er dog mulig. Eksplosionsgrænser: Nedre: 2,0 Vol % Øvre: 12,0 Vol % Damptryk ved 20 C: 48 hpa Densitet: Relativ densitet Damptæthed Fordampningshastighed Opløselighed/blandbarhed med vand: Vand: Ikke eller lidt blandelig. Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand): Viskositet: Dynamisk: Kinematisk: Opløsningsmiddelindhold: Organiske opløsningsmidler: 50,0 % 9.2 Andre oplysninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen oplysninger kendt Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.. Ingen opløsning ved bestemmelsesmæssig lagring og håndtering Risiko for farlige reaktioner Reaktioner med stærke oxydationsmidler Forhold, der skal undgås Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed Materialer, der skal undgås: Vand/fugtighed Oxiderende stoffer 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid og kuldioxid Blyoxid-damp titanoxider PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet: Farlig ved indånding. Farlig ved indtagelse. Registraturen af toksiske effekter af kemiske stoffer (RTECS) indeholder akutte toksicitetsdata for komponenterne i dette produkt. (fortsættelse på side 4)

4 side: 4/5 (fortsættelse fra side 3) Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier: propanol Oral LD mg/kg (rat) Dermal LD mg/kg (rbt) Inhalativ LC50/8H ppm/8h (rat) Hudirritation eller ætsning: Kan forårsage irritation Øjenirritation eller korrosion: Forårsager alvorlig øjenirritation. Sensibilisering: Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt. Kimcellemutagenicitet: Registraturen af toksiske effekter af kemiske stoffer (RTECS) indeholder mutation data for komponenterne i dette produkt. Kræftfremkaldende egenskaber: EPA-B2: Sandsynligvis cancerogent for mennesker: tilstrækkelig dokumentation fra dyreforsøg. Utilstrækkelig dokumentation eller ingen data fra epidemiologisk studier. NTP-R: Der er begrundelse for at antage, at stoffet er cancerogent: begrænset dokumentation fra undersøgelser med mennesker eller tilstrækkelig dokumentation fra undersøgelser med forsøgsdyr. ACGIH A3: Cancerogent for dyr: stoffet er cancerogent for forsøgsdyr ved en relativt høj dosis, ad tilførselsvej(e), på sted(er), af histologiske type(r), eller ved mekanisme(r), der ikke anses for at være relevante for den påvirkning, arbejdere udsættes for. Foreliggende epidemiologiske studier bekræfter ikke en øget risiko for cancer hos udsatte personer. Den foreliggende dokumentation antyder, at det ikke er sandsynligt, at dette stof fremkalder cancer hos mennesker undtagen i tilfælde, hvor det tilføres ad unormale eller usandsynlige veje eller ved unormale eller usandsynlige eksponeringsniveauer. IARC-2A: Sandsynligvis cancerogent for mennesker: begrænset dokumentation vedrørende mennesker, tilstrækkelig dokumentation fra forsøgsdyr. Reproduktionstoksicitet: Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Registraturen af toksiske effekter af kemiske stoffer (RTECS) indeholder reproduktive data for komponenterne i dette produkt. Specifik målorgantoksicitet systemets toksicitet - gentagen eksponering: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Specifik målorgantoksicitet systemet giftighed - enkelt eksponering: Kan forårsage irritation af luftvejene. Aspirationsfare: Ingen virkning er kendt. Subakut til kronisk toksicitet: Topdomæneadministratoren af toksiske virkninger af kemiske stoffer (RTECS) indeholder flere doser toksicitetsdata for dette stof. Yderligere toksikologiske oplysninger: Den akutte og kroniske toksicitet af denne substans er så vidt vides ikke helt kendt. Pga. beregningsmetoden ifølge EFs almindelige klassificeringsdirektiv for tillavninger i dets sidstgyldige formulering opviser produktet følgende farer: Sundhedsskadelig Lokalirriterende Kan skade barnet under graviditeten. PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Akvatisk toksicitet: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed Persistens og nedbrydelighed Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed Bioakkumuleringspotentiale Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. Økotoksiske virkninger: Bemærkning: Meget giftig for fisk. Yderligere økologiske oplysninger: Generelle oplysninger: Fareklasse for vand 3 (D) (selvklassificering): stort fare for vand Indtrængen - også af små mængder - i grundvandet, vandløb eller kloakeringen skal forhindres. Forvoldelse af fare for drikkevandet allerede i tilfælde af at ringeste mængder spildes i undergrunden. I vandløb også giftig for fisk og plankton. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Indtrængen i miljøet skal undgås. meget giftig for vandorganismer 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT: Ikke relevant. vpvb: Ikke relevant Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling Anbefaling: Skal overgives til særspildsamleren eller til sammelstedet for problemaffald. Må underkastes en særbehandling under iagttagelse af myndighedernes forskrifter. Konsultér lokale eller nationale forordninger vedrørende korrekt bortskaffelse. Urensede emballager: Anbefaling: Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter. PUNKT 14: Transportoplysninger UN-nummer:, IMDG, IATA 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) IMDG IATA 14.3 Transportfareklasse(r) UN BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S., Særlige bestemmelser 640D (Lead(II) titanium(iv) 2-ethylhexanoate tetraisopropoxide, ISOPROPYLALKOHOL) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Lead(II) titanium(iv) 2-ethylhexanoate tetraisopropoxide, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)), MARINE POLLUTANT FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Lead(II) titanium(iv) 2-ethylhexanoate tetraisopropoxide, ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)) klasse 3 (F1) Brandfarlige væsker Faremærkat 3 IMDG Class 3 Flammable liquids. (fortsættelse på side 5)

5 Label 3 IATA side: 5/5 (fortsættelse fra side 4) Class 3 Flammable liquids. Label 3 Emballagegruppe, IMDG, IATA II 14.5 Miljøfarer: Marine pollutant/havforurenende: Symbol (fisk og træ) 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Brandfarlige væsker Kemler-tal: 33 EMS-nummer: F-E,S-E 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke relevant. Transport / yderligere anvisninger: Undtagne mængder (EQ): E2 Begrænsede mængder (LQ) 1L Transportkategori 2 Tunnelrestriktionskode D/E UN "Model Regulation": UN1993, BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S., Særlige bestemmelser 640D (Lead(II) titanium(iv) 2-ethylhexanoate tetraisopropoxide, ISOPROPYLALKOHOL), 3, II PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Nationale forskrifter: Oplysninger om beskæftigelsesindskrænkning: Må kun anvendes af teknisk uddannet personale. Bemærk arbejdsbegrænsningerne for unge. Bemærk arbejdsbegrænsningerne for kvinder i den fødedygtige alder. Brandfareklassificering: A I Teknisk vejledning luft: Klasse andel i % NK 50,0 Fareklasse for vand: Fareklasse for vand 3 (selvklassificering): stort fare for vand. Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger: Realiteten i Very High Concern (SVHC) i henhold til REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006. Ingen af bestanddelene er angivet. Betingelserne for restriktioner i henhold til artikel 67 og bilag XVII til forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) for fremstillingssektoren, markedsføring og anvendelse skal overholdes. Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. Bilag XIV i REACH-forordningen (kræver godkendelse til brug) Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. PUNKT 16: Andre oplysninger Arbejdsgivere bør udelukkende benytte denne information som et supplement til andre oplysninger, de har indsamlet, og de bør foretage uafhængige vurderinger af denne informations egnethed til at sikre korrekt brug og til at beskytte de ansattes helbred og sikkerhed. Denne information stilles til rådighed uden garanti, og enhver anvendelse af produktet, der ikke er i overensstemmelse med dette Ark om Materialets Sikkerhedsdata, eller som sker i kombination med et hvilket som helst andet produkt eller i forbindelse med andre processer, er brugerens ansvar. Risikoangivelser H224 Yderst brandfarlig væske og damp. H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H332 Farlig ved indånding. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. R11 Meget brandfarlig. R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse. R33 Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug. R36 Irriterer øjnene. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R61 Kan skade barnet under graviditeten. R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Afdeling som udsteder sikkerhedsdatablad: Global Marketing Department Forkortelser og akronymer: : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej) IMDG: International Maritime kode for farligt gods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal Dosis, 50 procent vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA) OSHA: Occupational Safety and Health Administration (USA) NTP: National Toxicology Program (USA) IARC: International Agency for Research on Cancer EPA: Environmental Protection Agency (USA) CLP: The regulation on classification, labelling and packaging.

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 3564296 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 4101 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 46892 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 36642 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: 08.12.2015 Revision: 19.06.2013. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: 08.12.2015 Revision: 19.06.2013. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: H26889 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: L09938 CAS-nummer: 110-54-3 EC-nummer: 203-777-6 Indeksnummer: 601-037-00-0 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: ProArt Wax Disc for Zenotec 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 103711 CAS-nummer: 31677-93-7 EINECS-nummer: 250-759-9 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100176 113169 CAS-nummer: 1302-78-9 EINECS-nummer: 215-108-5 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: A10268 CAS-nummer: 1314-87-0 EC-nummer: 215-246-6 Indeksnummer: 082-001-00-6 1.2 Relevante

Læs mere

Kit Components. Fibronectin, human, Enzyme Immunoassay Kit. Fibronectin stock solution

Kit Components. Fibronectin, human, Enzyme Immunoassay Kit. Fibronectin stock solution 12/08/2015 Kit Components Product code J64057 Components: J64103 J64104 J64105 J64107 J64116 J64038 J64041 J64119 Description Fibronectin, human, Enzyme Immunoassay Kit Fibronectin stock solution Diluent

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: L13285 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: 08.12.2015 Revision: 06.06.2014. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS08 sundhedsfarer GHS07

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: 08.12.2015 Revision: 06.06.2014. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS08 sundhedsfarer GHS07 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 44600 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS09 miljø

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS09 miljø PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: A15680, L02688 CAS-nummer: 106-50-3 EC-nummer: 203-404-7 Indeksnummer: 612-028-00-6 1.2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 162649 CAS-nummer: 13746-66-2 EC-nummer: 237-323-3 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: Versionsnummer 1. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: Versionsnummer 1. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10728 CAS-nummer: 1317-36-8 EC-nummer: 215-267-0 Indeksnummer: 082-001-00-6 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 9702944 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Side: 1/5

Sikkerhedsdatablad Side: 1/5 Sikkerhedsdatablad Side: 1/5 1. Identifi kation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 27.05.2015 Revision: 27.05.2015

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 27.05.2015 Revision: 27.05.2015 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

Sikkerhedsdatablad: Noris stempelfarve type: 210 sort

Sikkerhedsdatablad: Noris stempelfarve type: 210 sort : Noris stempelfarve type: 210 sort Marts 2013 Product identifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet / stempel farve

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Varenr. 66480 og 66482 (dunkvare) Stoffets/præparatets anvendelse: Slipmiddel og glidemiddel Nærmere oplysninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 41971 CAS-nummer: 334512-82-2 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 109000 Betegnelse: Standard (DIN/NBS) bufferopløsning ph 1,679 / 1,68 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 043 Registreringsnumre ikke relevant Stoffets/præparatets anvendelse Udstyr til konstatering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 45385 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 08.01.2013 Revision: 08.01.2013

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 08.01.2013 Revision: 08.01.2013 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 050-PU Registreringsnumre ikke relevant Stoffets/præparatets anvendelse Harpiksbaseret dentaladhæsiv

Læs mere

Kit Components. 23273 Cyanide, Quantofix Test Strips

Kit Components. 23273 Cyanide, Quantofix Test Strips 12/08/2015 Kit Components Product code Description 23273 Cyanide, Quantofix Test Strips Components: 23273-1 Cyanide, Quantofix Test Strips-Buffer Mixture 23273-2 Cyanide, Quantofix Test Strips-Reagent

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: 01.06.2015 Revision: 29.07.2013. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS06 dødningehoved og korslagte knogler

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: 01.06.2015 Revision: 29.07.2013. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS06 dødningehoved og korslagte knogler PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: A10280, L05091 CAS-nummer: 108-18-9 EC-nummer: 203-558-5 Indeksnummer: 612-129-00-5 1.2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: A5194 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden * 1.1 Produktidentifikator * * Artikelnummer: 9.040 861 * 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer CAS: EINECS:

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer CAS: EINECS: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 45844 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 45356 05, 45356 25 945 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 GHS07

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 GHS07 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: J61325 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100966 CAS-nummer: 98-96-4 EINECS-nummer: 202-717-6 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator CAS-nummer: 66402-68-4 EC-nummer: 266-340-9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: A14245, L02922 CAS-nummer: 927-80-0 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 06.12.2012 Revision: 06.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 06.12.2012 Revision: 06.12.2012 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 109400 Betegnelse: Standard (DIN/NBS) bufferopløsning ph 12,454 / 12,45 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS06 dødningehoved og korslagte knogler

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS06 dødningehoved og korslagte knogler PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: A15275, L02754 CAS-nummer: 109-63-7 EC-nummer: 203-689-8 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

27.08.2015 KIT COMPONENTS. Product name: iq-check Legionella QUANTIFICATION STANDARDS Product code: 3578134

27.08.2015 KIT COMPONENTS. Product name: iq-check Legionella QUANTIFICATION STANDARDS Product code: 3578134 Bio-Rad 27.08.2015 KIT COMPONENTS Product name: iq-check Legionella QUANTIFICATION STANDARDS Product code: 3578134 Article number Description Quantity Symbols 7802D Qs1 PCR Standard, 0.05 ml 1 7802E Qs2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 3564709 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 481077 Betegnelse: Standard for UV/VIS-sensorer, lav koncentration Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger Beskrivelse: - (Fortsættes på side 2) DK

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger Beskrivelse: - (Fortsættes på side 2) DK Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 195-6026 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 GHS07

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 GHS07 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 41047 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 600547 Betegnelse: Kalibreringssæt til måling af uklarhed (forskellige NTU-værdier) Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 4306732 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 06.12.2012 Revision: 06.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 06.12.2012 Revision: 06.12.2012 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS06 dødningehoved og korslagte knogler

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS06 dødningehoved og korslagte knogler PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 20154 CAS-nummer: 124-40-3 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: Revision:

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: Revision: Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Agfa Dentus M2 Comfort, RP6, Ortholux, Dup, E- Speed 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/7 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 701311 102477 CAS-nummer: 59865-13-3 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 700293 101043 CAS-nummer: 52-01-7 EC-nummer: 200-133-6 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 12373 CAS-nummer: 7790-78-5 EC-nummer: 233-296-7 Indeksnummer: 048-008-00-3 1.2 Relevante

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS06 dødningehoved og korslagte knogler

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS06 dødningehoved og korslagte knogler PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: H27080 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS08 sundhedsfarer

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS08 sundhedsfarer PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: J61220 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 91/155/EØF

Sikkerhedsdatablad ifølge 91/155/EØF side: 1/4 1 Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden Oplysninger om produktet Handelsnavn: OK Sheen Artikelnummer: 317 40212 Stoffets /præparatets anvendelse Plastbehandlingsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: A4614 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 3040400503 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. H331 Giftig ved indånding.

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. H331 Giftig ved indånding. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: A13024 CAS-nummer: 142-04-1 EC-nummer: 205-519-8 Indeksnummer: 612-009-00-2 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 1530020, 1530021, 1530022, 1530023, 1530024, 4306785 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Stoffets/præparatets anvendelse Fremstilling af klæbemidler 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Farlige indholdsstoffer PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 35758 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: Revision:

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: Revision: Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer CAS-nr. betegnelse Diphenylamin

Sikkerhedsdatablad. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer CAS-nr. betegnelse Diphenylamin PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: L04729 CAS-nummer: 122-39-4 EC-nummer: 204-539-4 Indeksnummer: 612-026-00-5 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: J62100 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: Revision: ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 36494 CAS-nummer: 3811-04-9 EC-nummer: 223-289-7 Indeksnummer: 017-004-00-3 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD side 1

SIKKERHEDSDATABLAD side 1 ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Udskrivning dato 2012/12/03 Revision: 2012/07/23 35.0.12 SIKKERHEDSDATABLAD side 1 1 Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden Produktidentifikator

Læs mere

TASKI SPRINT 200 FRESH

TASKI SPRINT 200 FRESH Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1779352 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: 08.12.2015 Revision: 10.02.2006. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS06 dødningehoved og korslagte knogler

Sikkerhedsdatablad. side: 1/5 trykdato: 08.12.2015 Revision: 10.02.2006. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. GHS06 dødningehoved og korslagte knogler PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 41982 CAS-nummer: 22677-91-4 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821071 CAS-nummer: 6381-92-6 EC-nummer: 205-358-3 Betegnelse: EDTA-reagens Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 356-3984 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere