Sproget skal sprudle i Halsnæs. Analyse og fremtidig organisering af arbejdet med sprog i Halsnæs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproget skal sprudle i Halsnæs. Analyse og fremtidig organisering af arbejdet med sprog i Halsnæs Kommune"

Transkript

1 Sproget skal sprudle i Halsnæs Analyse og fremtidig organisering af arbejdet med sprog i Halsnæs Kommune 1

2 Indhold 1 Analyse af den sproglige indsats i dagtilbud Baggrund Formål Metode og organisering Andelen af sårbare børn Sprogarbejdet i Halsnæs Kommune Grundforudsætninger for sprogindsatsen Overordnede konklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen: Fremtidig organisering af sprogarbejdet i dagtilbud og 30 timers tilbud efter dagtilbudslovens Sprogpædagoger som tovholder for arbejdet med sprog Priotering af midler til uddannelse og sprogunderstøttende materialer Nedsættelse af styregruppe og oprettelse af netværk for sprogpædagoger Det økonomiske perspektiv på nyorganiseringen Bilag

3 1 Analyse af den sproglige indsats i dagtilbud 1.1 Baggrund Børns miljø og de voksnes måder at bruge sproget på er helt afgørende for børns muligheder for at tilegne sig sproget. Interaktionen og dialogen mellem voksne og børn har en helt særlig privilegeret rolle. Kilde: Sprogpakkens Forskningskortlægning. Halsnæs Kommune har en målsætning om, at alle børn skal blive så dygtige som de kan. I de seneste år, har der for at understøtte denne målsætning, været et fokus på at klæde det pædagogiske personale i daginstitutionerne på i forhold til at styrke den sproglige pædagogiske praksis. Der har i de senere år været et tæt samarbejde med Syddansk Universitet (SDU), herunder Dorthe Bleses, Anders Højen m.fl., for at arbejde med en tidlig målrettet og effektiv sprogstimulerende indsats for alle børn i dagtilbud. Dog viser sprogvurderingerne af de 3 årige børn, at der stadig er mange børn, der placerer sig i indsatsgrupperne, der kræver en fokuseret eller særlig sprogindsats, hvilket viser, at det er en stadig og løbende udfordring, der skal arbejdes målrettet med. Det er således vigtigt at den generelle sprogindsats, herunder tosprogsindsatsen, styrkes. Som en del af sprogindsatsen i Halsnæs Kommune, er der oprettet et 11-tilbud i Frederiksværk Børnehus, der er normeret til 15 børn i alderen 3-6 år, som ud over at være tosprogede, i deres første leveår ikke har gået i dagtilbud. Tilbuddet er oprindeligt tiltænkt de børn, som jf. dagtilbudsloven 1 skal tilbydes et sprogstimulerende tilbud, men praksis har de senere år været, at alle tosprogede børn, der ikke har været tilmeldt dagtilbud, har fået tilbuddet. Baggrunden for nærværende analyse, er at der opleves en skævvridning imellem det tilbud der gives til 15 børn i Frederiksværk Børnehus og det tilbud man giver de nyankommne flygtningebørn, som ofte er dårligere stillet, men alligevel inkluderes i de almindelige institutioner. Ligeledes går tilbuddet i Frederiksværk Børnehus i mod inklusionstanken om at flest mulig børn inkluderes i almenmiljøet. I forlængelse af ovenstående er der fra forvaltningens side en undren over, at kun ca. halvdelen af matriklerne søger penge til sprogstimulering af de tosprogede, gennem en dertil afsat pulje. Ovenstående giver derfor anledning til at overveje om den nuværende organisering af 11 indsatsen er rigtig, herunder organiseringen af gruppen i Frederiksværk Børnehus, og i forlængelse af dette om ressourcerne til sprogindsatsen i Halsnæs Kommune bliver brugt, så de kommer flest mulige børn til gode. 1.2 Formål Formålet med analysen er at afdække de faglige og organisatoriske udfordringer, der er i forhold til sprogindsatsen i dagtilbud med henblik på at kvalificere det generelle sprogmiljø samt sikre en ensartet kvalitet over hele kommunen. I forbindelse med dette, ønskes der en kortlægning af, hvordan der arbejdes med sprogindsatser på de enkelte matrikler, hvilke udfordringer der forhindrer arbejdet med sprogmiljøer, samt et overblik over, hvordan ressourcerne til sprogindsatsen kommer flest mulige børn til gode. 1 Jf.I dagtilbudslovens 11 og 12 hvor det er beskrevet at tosprogede børn, der ikke går i dagtilbud skal sprogvurderes når de er imellem 2,8 og 3,4 år. Hvis det på baggrund af en sprogvurdering vurderes at barnet har brug for et sprogstimulerende tilbud, skal kommunen tilbyde et sådan et. 3

4 1.3 Metode og organisering Udgangspunktet for analysen er en spørgeskemaundersøgelse foretaget på de enkelte institutioners matrikler i dagtilbud, ud fra et ønske om at kortlægge sprogindsatsen på området. Spørgeskemaet er udsendt til ledelsen, der har udvalgt de nøglepersoner, der ligger inde med viden omkring sprogarbejdet på matriklen. Der er dermed valgt en kvantitativ tilgang med mulighed for efterfølgende at indhente uddybende kvalitative svar. Som tillæg til undersøgelsen er institutionerne blevet bedt om at indsende tilgængeligt skriftligt materiale om sprogindsatserne, hvis de havde dette. I forhold til dagplejen er de samme informationer indhentet ved et gruppeinterview, idet sprogindsatsen for dagplejen koordineres og faciliteres via de kommunale dagplejekonsulenter. Derudover er der i forbindelse med analysen indhentet data fra økonomiafdelingen og HR-afdelingen. Ligesom der er inddraget viden fra de forskningsprojekter, som Halsnæs Kommune har deltaget i samarbejde med bl.a. SDU. Sammen med konklusionerne fra spørgeskemaundersøgelsen ligger disse til grund for analysens fremadrettede anbefalinger. I forbindelse med analysen er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af konsulenter fra Børn, unge og læring. Arbejdsgruppen har refereret til leder af BUL, samt PPR-teamleder for høre-talekonsulenterne, som har haft en rolle i forhold til kvalificering af arbejdet. 1.4 Andelen af sårbare børn I november 2015 udgav KORA en rapport Sårbare børn hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen. Rapporten fokuserer på de 10 % af børnene fra fødselsårgangene , som i kraft af deres sociale og sundhedsmæssige baggrund har størst risiko for at blive modtagere af sociale foranstaltninger. I rapporten defineres denne gruppe af børn, som sårbare børn, og der tages dermed afstand fra begrebet udsatte børn, der ofte har været brugt om den gruppe af børn og unge, der modtager sociale foranstaltninger. De sårbare børn er ikke jævnt fordelt mellem landets kommuner og tallet svinger således fra under 5 % i kommuner som Allerød, Rudersdal og Egedal, mens det i andre kommuner, herunder Halsnæs, udgør mere end 15% 2. Med rapporten fra KORA bliver antallet af udsatte børn og unge således opgjort ud fra andre parametre end de, vi normalt anvender i forhold til sociodemografi, og Halsnæs Kommune ligger med 15,9 % næsthøjst i landet efter Rødby. Rapportens resultater stemmer godt overens med den opfattelse, der eksisterer indenfor fagområderne på børne-, unge- og familieområdet i kommunen. Dette er således vigtigt at have i mente, i tilrettelæggelsen af den fremafrettede sprogindsats, så indsatsen kommer fleste mulig børn til gode. 1.5 Sprogarbejdet i Halsnæs Kommune Alle børn, uanset om de er etsprogede eller tosprogede, har brug for et udviklende sprogmiljø. Det gode sprogmiljø er kendetegnet ved, at der kontinuerligt arbejdes med understøttende sprogstrategier, der hjælper børnene til at bruge sproget varieret, nuanceret og ikke mindst meget. Målet konkret for Halsnæs er, at øge kvaliteten og kvantiteten af den daglige sproglige interaktion, hvilket er det mest centrale i 2 Mere om KORAS undersøgelse kan læses her: 4

5 barnets sproglige udvikling. Sprogmiljøet skal afspejle et rigt sprogmiljø med stor variation for, at barnet kan deltage i det sproglige samspil, der grundlæggende skal til for at lære sprog gældende for alle børn. Når udgangspunktet er, at sprog er både mål og middel for alle aktiviteter, skal der sikres en stærk opmærksomhed på at sproget indgår i alle pædagogiske og sociale rum, og formuleres som en del af det enkelte barns læringsprocesser. Hvem er de tosprogede børn? Når der er tale om tosprogede er det nødvendigt at præcisere, hvilken gruppe der er tale om, fordi tosprogethed defineres på flere måder. I Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven defineres tosprogede som børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk. Overordnet set lærer tosprogede dansk på samme måde som etsprogede, eneste forskel er at det tager lidt længere tid at tilegne sig to sprog. Se ministeriets definition: Sprogvurderinger og efterfølgende indsatser for børn i dagtilbud Ifølge Dagtilbudslovens 11 skal alle børn i kommunen omkring 3-årsalderen sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Der skal tilrettelægges et målrettet forløb for de børn, der på baggrund af vurderingen viser sig at have behov for en særlig tilrettelagt sprogstimulering. Det blev i efteråret 2014 besluttet at alle børn i Halsnæs Kommune i alderen år skal sprogvurderes. Beslutningen om en obligatorisk sprogvurdering af alle børn i 3-årsalderen blev taget som opfølgning på deltagelsen i forskningsprojektet Fart på sproget, da det i denne forbindelse blev udtrykt, at vurderingerne skaber en bevidsthed hos pædagoger i forhold til sprogarbejdet og opfølgningen på dette. På sigt ønskes det, at alle 5 årige ligeledes sprogvurderes, for at kunne følge progressionen i barnets sproglige udvikling. Dette er dog endnu ikke vedtaget, og det undersøges hvordan denne ændring bedst håndteres. Tosprogede småbørn tilbydes på lige fod med etsprogede børn en sprogvurdering ved 3 årsalderen. Formålet med en dansksproglig screening er at gøre sprogstimuleringen så målrettet som muligt, samt give barnet optimale muligheder for at udvikle dansksproglige kompetencer på et niveau, der giver barnet mulighed for at deltage ligeværdigt i dagtilbud og dets omverden. Det daglige arbejde med sprog og sprogindsatser varetages af den enkelte institution, der ligeledes står for at sprogvurdere børnene. Det er i analysearbejdet blevet tydeligt, at det varierer fra institution til institution, hvordan indsatserne varetages og prioriteres. Sprogvurdering og tilbud om sprogstimulering til børn, der ikke er tilmeldt dagtilbud Jf. Dagtilbudslovens 11 stk. 2 er det kommunens ansvar at foretage en sprogvurdering af alle børn omkring 3-års alderen, der ikke er optaget i et dagtilbud. De børn, der på baggrund af sprogvurderingen, vurderes at have behov for et sprogstimulerende tilbud, skal modtage dette 3. Tosprogede børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogstimulering, skal jf. dagtilbudslovens 11 modtage et tilbud om sprogstimulering 15 timer ugentligt (30 timer ugentligt for de børn, hvor mindst en af forældrene ikke er i beskæftigelse). Denne gruppe børn, er der som tidligere nævnt 3 Det er vigtigt at bemærke, at der måske er lovændringer på vej på området. Der er i efteråret 2016 fremsat et nyt lovforslag, der indeholder forslag om at den obligatoriske test af børn, der ikke er tilmeldt dagtilbud, sker i toårsalderen, samt at det modtagne tilbud i alle tilfælde skal være på 30-timer. Lovforslaget er dog endnu ikke vedtaget. 5

6 oprettet et særskilt tilbud til, normeret til 15 børn i alderen 3-5 år. Tilbuddet er fysisk placeret i Frederiksværk Børnehus. Som praksis er i dag, ligger der ikke en sprogvurdering af børnene som udgangspunkt for at modtage tilbuddet i sproggruppen i Frederiksværk Børnehus. Denne praksis skal fremadrettet ændres, således at målgruppen for et sådan tilbud alene vurderes ud fra en foreliggende sprogvurdering foretaget af PPR, og dermed opfylder dagtilbudslovens bestemmelser. På samme måde skal børn, der alene har dansk som modersmål, sprogvurderes omkring 3-årsalderen. De børn som vurderes at skulle modtage et sprogstimulerende tilbud, modtager dette tilbud gennem PPR. Rent praktisk sker det opsøgende arbejde og den efterfølgende fordeling via pladsanvisningen. Tre gange årligt bestilles en afrapportering fra KMD omkring de børn, der ikke er tilmeldt dagtilbud. Herefter rettes der henvendelse til de familier med børn omkring treårsalderen, og PPR foretager derefter en sprogvurdering med hensigt på at vurdere, hvorvidt der er påkrævet en indsats. I de tilfælde, hvor det vurderes at barnet har brug for en særlig indsats visiteres det til et 11 tilbud. Pulje til tosprogsarbejde Daginstitutionerne kan, ved indsendelse af handleplaner, hvert halve år søge ressourcer fra en pulje til arbejdet med tosprogede børn. Derudover får institutionerne hvert år udbetalt ressourcer til sprogvurderingerne af de 3 årige. En opgørelse over udbetalte ressourcer fra de to puljer viser, at kun ca. halvdelen af institutionerne i kommunen har søgt midler fra puljen til tosprogsarbejde. Som et resultat af dette, er kun halvdelen af midlerne fra puljen blevet brugt i Dette skal ses i lyset af, at flere institutioner i spørgeskemaundersøgelsen efterspørger flere ressourcer til sprogindsatserne, herunder arbejdet med tosprogede. PPR s arbejde med sprog på dagtilbudsområdet Vi ved, at skolestartere med utilstrækkelige sprogfærdigheder er i risiko for at udvikle sprog, skrive-og læsevanskeligheder. Derfor arbejder PPR arbejder via en tidlig, integreret og helhedsorienteret indsats, løbende på, i samarbejde med BUL og de lokale institutioner, at udvikle alsidige sprogindsatser i forhold til børn, forældre og dagtilbud. PPR s Psykologer og talehørekonsulenter er tilknyttet kommunens distrikter og deltager på institutionernes lokale kontaktmøder. Herudover observeres, testes og vurderes enkelte børn, og der udarbejdes pædagogisk-psykologiske vurderinger med handleforslag. PPR s konsulenter støtter op om udførelse, opfølgning og evaluering. PPR S Talehørekonsulenter underviser enkelte børn med vidtgående tale-/sprogvanskeligheder lokalt i institutionerne, og varetager derudover PPRs Sproggrupper i Familiehuset, lokalt aftalte kurser, Temapakker m.m. PPRs Sproggrupper har som formål at styrke børnenes kommunikation, sprog-og taleudvikling og forbygge senere sprog-, tale-og læsevanskeligheder. Tilbuddet gives til småbørn mellem 4 og 6 år med svære sproglige udfordringer, svær dysfonologi eller verbal dyspraksi. Børnenes forældre og dagtilbud involveres løbende ved samtaler, i møder, i undervisningen og understøtter den daglige træning af specifikke sproglyde. Sproggrupperne mødes to gange om ugen, 2½ time, i 15 uger (30 gange). Gruppeforløbet varetages af en talehørekonsulent og en sprogpædagog, og består henholdsvis af sprogarbejde, leg og læring i gruppen og individuel undervisning. Børnene sprogtestes før og efter forløbet. 6

7 1.6 Grundforudsætninger for sprogindsatsen Et godt sprogmiljø er vigtigt for børns muligheder for at tilegne sig og udvikle sproget. Et godt sprogmiljø er en betegnelse for de sproglige påvirkninger et barn får fra sine omgivelser. Sprogmiljøet påvirkes af mennesker, materialer, fysiske rammer og oplevelser. Det afstikker rammen for, hvilke sproglige påvirkninger barnet har mulighed for at modtage fra sine omgivelser i.f.t: graden af sproglig mangfoldighed og sproglige nuancer mængde og kvalitet af det talte sprog stemning og stemthed indretning tilgængelige materialer (bøger, skrivematerialer, IT) musiske/kreative indtryk og udtryk kulturelle oplevelser (jf. forskningsprojektet Fart på sproget ) Undersøgelser fra Syddansk Universitet viser, at der er store forskelle på sprogmiljøer i de danske dagtilbud. Pædagoger er traditionelt gode til at understøtte børnenes sociale og emotionelle udvikling, hvor der ikke er samme fokus på den sproglige, og særlig den skriftsproglige udvikling. Et godt udviklingsstøttende literacymiljø er et alsidigt kommunikativt miljø, hvor forældre, pædagoger og børn taler og interagerer omkring både tale-og skriftsproget. Et godt sprog-og literacymiljø i hjem og dagtilbud spiller en væsentlig rolle for børns nysgerrighed, kendskab og udvikling af tidlige skriftsproglige kompetencer. Barnet tilegner sig tale og skriftsprog parallelt. At arbejde systematisk med sprogarbejdet i dagtilbud er således en vigtig forudsætning for at løfte kerneopgaven i dagtilbud og støtte op om kommunens brændende platform om uddannelse. Derfor er der i Halsnæs Kommune opstillet nogle grundforudsætninger for den generelle sprogindsats i dagtilbud som forventes tilgodeset: De pædagogiske medarbejder som i dag varetager sprogvurderinger og det generelle sprogarbejde forudsættes at være pædagogisk uddannet, ligesom det forventes at pædagogerne har modtaget uddannelse og undervisning indenfor ICDP, sprogpakken mm. At der i institutionen er en tydelig rammesætning og struktur for sprogarbejdet. Lederen af institutionen og den daglige pædagogiske leder er ansvarlige for at rammesætte arbejdet med sprogindsatser, sprogvurderinger og sprogmiljø. Som en del af læringsmiljøet i dagtilbud forventes det, at der er sprogunderstøttende materialer tilgængelige for både børn og voksne. Der skal dermed være bøger og andet sprogunderstøttende materiale i børnehøjde, ligesom der i vuggestuen skal være materialer, så der er mulighed for at børnene kan eksperimentere med sprog, lyd, form, farve mm. Der skal arbejdes synligt med tegn, symboler, tal og bogstaver som en del af arbejdet i forhold til at understøtte den brændende platform omkring faglige og uddannelse. 7

8 Barnet tilegner sig tale og skriftsproget i det daglige samspil med de nære voksne og andre børn, dvs. i mødet med gode sprogmodeller, der arbejder bevidst med sprog, præsentation af tegn, symboler, tal og bogstaver. Det er helt afgørende at alle børn får en grundlæggende sprogindsats i hverdagen, så det ikke bare er i isolerede sammenhænge som fx i sproggrupper børnenes sprog stimuleres. Dette bør afspejle sig i måden sprogindsatsen organiseres. Dette kan således både organiseres med målrettede sproglige aktiviteter som fx 2*20 minutter 4 ugentligt og at sproget ind tænkes i alle hverdagsaktiviteter. Flygtningebørn i dagtilbud Tosprogede børn skal som udgangspunkt mødes som alle andre, dog med den forskel, at deres hverdag, læring og udvikling foregår på flere sprog. Tosprogede børn er i stadig sproglig udvikling på baggrund af egne erfaringer og forudsætninger og sprogudvikling hos tosprogede fremmes ved deres deltagelse i præcis samme type læringsmiljøer som etsprogede børn. I Halsnæs Kommune integrationsstrategi 5 er der fokus på at nytilkomne børn hurtigt kommer i dagtilbud eller skole. På dagtilbudsområdet placeres børnene i et tilbud i kommunens almene daginstitutioner. Rent organisatorisk placeres de efter skoleforhold, bolig mm. Der arbejdes systematisk med sprog og der er i integrationsstrategien sat et mål om, at der som minimum arbejdes 3x20 min/ugentligt for børn med sproglige udfordringer, herunder nytilkomne børn. Ved manglende sproglig udvikling indstilles de som alle andre børn til PPR. Uddannelse og indsatser for det pædagogiske personale Nedenstående tabel viser de platforme og uddannelsesmuligheder der har været tilgængelig for det pædagogiske personale i Halsnæs Kommune fra på tværs af forvaltningerne PPR og dagtilbud (BUL). År Koncept Bemærkninger Uddannelse i sprogvurderinger udbudt af Halsnæs Kommunes PPR Sprogpakken.dk Et kursusforløb med formålet at styrke børns sprogtilegnelse via praksis, der gør en forskel. Kursus blev udbudt som et led i en landsdækkende efteruddannelsesindsats under Socialstyrelsen Fart på sproget Forskningsprojekt (SDU) omkring virkningen af målrettede sproglige indsatser for de 3-5 årige i dagtilbud. Pædagogisk personale fra børnehavegrupperne har deltaget i 4- dages kursus i forbindelse med sprogpakken.dk Læs mere: Læs mere: entre/c_boernesprog/forskningsprojekter 4 Vi ved fra forskningsprojektet Fart på sproget, at fokuserede sproglige aktiviteter to gange om ugen skaber et øget læringsudbytte ift. børnenes sproglige udvikling ( 5 Halsnæs Kommunes integrationsstrategi forventes politisk vedtaget i november måned. 8

9 Har senere skiftet navn til Vi lærer sprog, som er en opsamling på den forskning der er fremkommet i forskningsprojekterne SPELL og Fart på sproget Styrk sproget Læringskonsulenterne har givet praksisnær sparring og arbejdet med at udvikle lokale løsninger ift. tosprogsarbejdet i kommunen. /Vi+laerer+sprog Alle pædagogiske medarbejdere har deltaget i temadage sprogtilegnelse, forældresamarbejde, overgange og implementering af nye tiltag. Læs mere: rk%20sproget%20i%20dagtilbud.pdf Vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje Et forskningsprojekt (SDU) med fokus på sprogtilegnelsen for børn i vuggestue og dagpleje. Alle medarbejdere på 0-2 års området har modtaget to dages kompetenceudvikling projektets opstartsfase (2016) og der er planlagt yderligere kompetenceudvikling senere i projektet (2017) med fokus på forældresamarbejdet i arbejdet med barnet sprog. Læs mere: reve%20bul/orienteringsdokument%20- %20vi%20lærer%20sprog.ashx 1.7 Overordnede konklusioner fra spørgeskemaundersøgelsen: Spørgeskemaundersøgelsen, der blev igangsat i efteråret 2015, viser, at der grundlæggende er sprogarbejde i gang på alle matrikler. De større indsatser som fx Styrk Sproget og Fart på sproget, der er initieret fra kommunalt niveau, har sat spor i sprogarbejdet, og flere matrikler har således ord for og værktøjer fra disse sprogindsatser. Nogle steder er projekterne dog bedre implementeret end andre, og der er således stor forskel på, hvor rodfæstet indsatserne er. Der er stor forskel på, hvem der varetager/er tovholder for sprogarbejdet i institutionerne. Nogle steder er det én pædagog, der er ansvarlig på hele matriklen, hvor denne funktion i andre institutioner er givet til en stuepædagog på hver enkelt stue. En enkelt institution har nedsat en styregruppe bestående af en ledelsesrepræsentant samt pædagogisk personale. I næsten alle institutioner opleves samarbejdet med tale-høre-konsulenterne som berigende, hvilket understreger vigtigheden af et tværfagligt samarbejde mellem PPR og BUL. Derudover beskrives samarbejdet og sparringen med andre fagpersoner fx sprogpædagogen i Frederiksværk Børnehus som værende af stor værdi for institutionerne. Ingen af matriklerne har i undersøgelsen beskrevet indsatsen i vuggestuen. Det skal dog her tilføjes, at der hverken nationalt eller forskningsmæssigt er tradition for at tænke de 0-2 årige med ind i sprogarbejdet, og dette afspejles også i Halsnæs Kommune. For også at få fokus på den tidlige sprogtilegnelse, er Halsnæs 9

10 Kommune fra september 2016 juli 2018 med i et forskningsprojekt omkring sprog i vuggestue og dagpleje. I forhold til oplevede udfordringer italesættes disse mange steder at bunde i manglende ressourcer i form af tid til forberedelse, opfølgning og evaluering, samt manglende viden. Der er således efterspørgsel på mere kompetenceudvikling og værktøjer i forhold til det pædagogiske arbejde med sprog, herunder arbejdet med børn med sproglige vanskeligheder. I forhold til dagplejens opbygning er omdrejningspunktet for de sproglige indsatser legestuen, hvor dagplejerne mødes hver uge. Her arbejdes der ud fra et årshjul med temaer og fokusord, som der ligeledes arbejdes videre med hos de enkelte dagplejere. I legestuen bruges der sprogunderstøttende materialer såsom bøger og interaktive tavler og der følges op på emnerne i legestuen hos de enkelte dagplejere det opleves dog at opfølgningen er af varierende karakter, ligesom nogle dagplejere er mere engagerede i sprogarbejdet i legestuen end andre. Generelt giver undersøgelsen et billede af en noget ujævn sproglig indsats i Halsnæs Kommune, og selvom om mange institutioner er på vej, så er det ikke alle steder, at tale- og skriftsproget er en del af det generelle pædagogiske arbejde. Dermed understøtter den generelle indsats ikke kommunens brændende platform om at hæve uddannelsesniveauet. Derudover har enkelte matrikler udfordringer ved at leve op til dagtilbudsloven i forhold til sprogvurderinger og efterfølgende særlige indsatser. 10

11 2 Fremtidig organisering af sprogarbejdet i dagtilbud For at understøtte Halsnæs Kommunes brændende platform omkring uddannelse, samt understøtte arbejdet med sprogmiljøet i dagtilbud anbefales følgende tiltag (mere information om de enkelte tiltag kan læses i afsnittene nedenfor): Nedlæggelse af det eksisterende 11 tilbud i Frederiksværk Børnehus pr. 1. august 2017 Nedlæggelse af den eksisterende pulje til arbejde med sprogunderstøttende indsatser for tosprogede pr. 1. august 2017 Nedlæggelse af pulje til sprogvurderinger af alle børn i alderen 2,10-3,4 år pr. 1. august At de børn der fremover skal modtage et 15 eller 30 timers tilbud efter dagtilbudsloven 11 modtager tilbuddet i distriktsinstitutionen 7. Oprettelse af funktionen sprogpædagog på alle institutionsmatrikler. Prioritering af midler til uddannelse og sprogunderstøttende materialer Oprettelse af netværk for sprogpædagoger faciliteret af BUL og PPR. Oprettelse af styregruppe på tværs af forvaltningerne PPR og BUL der skal stå organiseringen i forhold til uddannelse, sprognetværk mm. Formålet med ovenstående tiltag, er at skabe en organisering, der understøtter det generelle sprogmiljø for alle børn, herunder tosprogede børn samt børn, der har brug for en særlig eller fokuseret indsats. I den nye organisering fordeles de ressourcer, der før var tilegnet 15 børn i sproggruppen i Frederiksværk Børnehus, samt puljerne for arbejdet med tosprogsbørn og sprogvurderinger nu ud i almenmiljøet. De samlede ressourcer bruges til at frikøbe en sprogpædagog på hver matrikel i et antal timer om ugen, beregnet ud fra institutionens grundnormering. Sprogpædagogernes arbejde bliver at varetage sprogvurderinger og sprogarbejde på matriklen. I forlængelse af dette oprettes der en pulje til materialer og uddannelse ligesom der afsættes penge til udgifter til et fremtidigt digitalt system til sprogvurderinger leveret af Rambøll og 30 timers tilbud efter dagtilbudslovens 11 8 Det anbefales at Halsnæs Kommunes nuværende tilbud sproggruppen, som er oprettet efter dagtilbudslovens 11 nedlægges, og at de børn, der fremafrettet vurderes, at skulle modtage et 15 eller 30 timers tilbud efter dagtilbudslovens 11, modtager dette tilbud i den distriktsinstitution, de er tilknyttet. Dette gøres med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af den nuværende procedure, der problematiserer, om det er de rette børn, der i dag modtager tilbuddet. Derudover vil en fordeling af børnene i alle institutionerne, være med til at støtte op om den inklusionsdagsorden, der er i Halsnæs Kommune. 6 Størstedelen af de frigivne midler bruges til finansiering af sprogpædagoger på alle matrikler, mens en mindre del bruges til opkvalificering og sprogunderstøttende materialer. 7 Det er vigtigt at bemærke, at der er en ny lovgivning på vej på området for de børn, der skal modtage et 15/30 timers tilbud. 8 Det er vigtigt at bemærke, at der måske er lovændringer på vej på området. Der er i efteråret 2016 fremsat et nyt lovforslag der indeholder forslag om at den obligatoriske test af børn, der ikke er tilmeldt dagtilbud, sker i toårsalderen, samt at det modtagne tilbud i alle tilfælde skal være på 30-timer. Lovforslaget er dog endnu ikke vedtaget. 11

12 Udover en ændret organisering af tilbuddet, ændres proceduren for vurdering af, hvem der skal modtage tilbuddet. Dette betyder, at der i henhold til lovgivningen laves en sprogvurdering, der viser, hvorvidt barnet skal modtage et 15-timers sprogstimulerende tilbud (30-timers tilbud, hvis den ene af forældrene ikke er i beskæftigelse). For yderligere information om organisering og kriterier for modtagelse af ovenstående sprogstimuleringstilbud se bilag: Organisering og målgruppe for 15-timers tilbud efter dagtilbudslovens 11 og 12. I forhold til ovenstående forslag aftales en afvikling af sproggruppen mellem leder af Frederiksværk Børnehus og leder i BUL. 2.2 Sprogpædagoger som tovholder for arbejdet med sprog Halsnæs Kommune har som tidligere omtalt deltaget i forskningsprojektet Fart på Sproget. Her blev det tydeligt at de danske pædagoger kan udføre sprogaktiviteter til stor gavn for børnene, når de 1) får viden om hvorfor sprogarbejdet er vigtigt, 2) får konkrete sproglige læringsmål inden for definerede læringsområder, de skal arbejde med, 3) bliver introduceret til systematisk og eksplicit metode og 4) får konkrete redskaber til at tilpasse de sproglige aktiviteter og samtalen til det enkelte barns sproglige færdigheder ( Organiseringen med en sprogpædagog på hver matrikel skal sikre, at der er en lokalt forankret tovholder for arbejdet med sprog. Sprogpædagogen skal sikre en faglig udvikling i sprogarbejdet på matriklen, og er derudover ansvarlig for arbejdet med de børn, der har brug for en særlig eller fokuseret indsats pga. sproglige udfordringer. Arbejdet med sprog skal ske med udgangspunkt i viden om, hvad der virker (evidens), og sprogpædagogen skal i sit arbejde være med til at formidle viden om sprog og sprogarbejde til sine kollegaer, og være en medspiller i at udvikle og igangsætte nye sprogstimulerende aktiviteter. Derudover er forældrene en vigtigt medspiller i forhold til barnets sproglige udvikling, og forældreinddragelse bliver ligeledes en vigtigt del af arbejdet. Andre konkrete opgaver bliver at foretage sprogvurderinger, lave handleplaner, dokumentere og evaluere arbejdet med sprog på matriklen. Sprogpædagogen er en pædagog, som et antal timer hver uge er frikøbt til sin opgave som sprogpædagog for hele matriklen. Sprogpædagogen bliver uddannet i et modul på diplomniveau, og tilknyttes et kommunalt netværk. Dette giver mulighed for sparring på særlig udfordrende indsatser, ligesom institutionens kontaktmøder også kan bruges til dette. Derudover gives et særligt løntillæg svarende til det antal timer, som funktionen er berammet til. I ovenstående forslag vil hver matrikel få tildelt et ugentligt antal timer beregnet ud fra matriklens grundnormering. Det er vurderingen, at de fleste matrikler i denne model vil opleve at få flere midler tildelt til arbejdet med sprog end de har modtaget i 2015 gennem de søgte puljer. I 2015 er der på baggrund af institutionernes ansøgninger således maksimalt blevet tildelt 165 timer for hele året pr. matrikel, mens halvdelen af matriklerne har fået tildelt mindre en 20 timer for hele

13 Nedenstående skema viser tildelingen ud fra matriklernes grundnormering: Model 1 - Fordeling efter grundnormering Matrikel Grundnormering (antal børn) Arresø, Ahornvej 62 Arresø, Skovfogedlodden 62 Baggersvej, Æblehuset 83 Baggersvej, Enghaven 62 Kregme, Præstesvinget 120 Kregme, Hovedgaden 60 Kregme, Ølstedvej 62 Melby, Melbyvej 79 Melby, Jonnasvej 68 Skåninggårdsvej, Skåninggårdsvej 62 Skåninggårdsvej, Ebbedal 50 Spodsbjerg 110 Frederiksværk 100 Hundested 140 Torup 25 Samlet antal timer Tildeling i antal timer pr. uge Tildeling i antal timer pr. år OBS: afventer sociodemografisk udtræk fra Danmarks statistik inden den endelig fordeling falder på plads. 2.3 Priotering af midler til uddannelse og sprogunderstøttende materialer Der er i forslaget til organiseringen af sprogindsatsen afsat midler til uddannelse og sprogunderstøttende materialer. Nærmere beskrivelse og prioritering af midlerne afventer styregruppens beslutning. 2.4 Nedsættelse af styregruppe og oprettelse af netværk for sprogpædagoger I forbindelse med nyorganiseringen oprettes en styregruppe på tværs af forvaltningerne PPR og BUL, ligesom der i styregruppen skal sidde mindst en virksomhedsleder og en daglig pædagogisk leder fra kommunens dagtilbud. Styregruppen er ansvarlig for at følge projektet fremdrift og udvikling, og følge op på effekten af den beskrevne nyorganisering. Derudover skal styregruppen stå for organiseringen af uddannelse og oprettelse af netværk for sprogpædagogerne. Vi ved fra forskningen, at muligheden for sparring med ressourcepersoner kan understøtte institutionernes systematiske sprogindsats, og at kommunale tovholdere spiller en stor rolle i forhold til at fastholde og inspirere institutionernes sprogindsats (kilde?). Med udgangspunkt i denne viden oprettes et fagligt netværk for institutionernes sprogpædagoger. Netværket faciliteres af PPR og BUL. 13

14 2.5 Det økonomiske perspektiv på nyorganiseringen Nedenstående tabel viser det nuværende budget for sprogindsatserne, samt budgettet for en nyorganisering af indsatserne. Budget for sprogindsatsen i dagtilbud Halsnæs Kommune 2016 Sproggruppen i Frederiksværk Børnehus kr ,00 Pulje til indsatser for tosprogsbørn kr ,00 Pulje til sprogscreening af 3-årige kr ,00 Samlet budget kr ,00 1. januar 15 sprogpædagoger (90 timer fordelt på 15 matrikler) kr ,85 Pulje til uddannelse og materialer kr ,00 Digitalt system til sprogvurderinger (Rambøll) kr ,00 Uforudsete udgifter 9 Kr ,00 Samlet budget kr ,85 Ved ovenstående model lægges størstedelen af ressourcerne til sprogarbejdet ud i almenmiljøet i form af timer til en sprogpædagog. Timerne fordeles efter institutionens/matriklens grundnormering, og der tages dermed ikke højde for bl.a. sociodemografiske forskelle institutionerne imellem. 9 Første år forventes pengene at bruges til indkøb af sprogvurderingssystem fra Rambøll samt afvikling af sproggruppen i Frederiksværk Børnehus. I de følgende år er posten medtaget for at imødekomme uforudsete udgifter i forhold til implementering af de forskellige tiltag eller til uforudsete hændelser som fx øget tilstrøm af flygtningebørn mm. 14

15 3 Bilag Forslag til fremafrettet sprogtilbud til tosprogede børn med sproglige vanskeligheder, der ikke går i dagtilbud (efter dagtilbudslovens 11 og 12 ) Målgruppe for 15-timers tilbuddet I dagtilbudsloven står det beskrevet, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for at alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, skal sprogvurderes. Tosprogede børn, der på baggrund af denne sprogvurdering vurderes at have behov for sprogstimulering, skal modtage et tilbud om sprogstimulering 15 timer ugentligt (i nogle tilfælde 30 timer). Som det ser ud i dag, er det kun de danske børn, der får en sprogvurdering i hjemmet. De fleste tosprogede der ikke er tilmeldt dagtilbud får tilbudt en plads (evt. på venteliste) til sproggruppen i Frederiksværk Børnehus. Først herefter bliver de sprogvurderet, som en del af indsatsen i sproggruppen. Dermed er det ikke overblik over om de reelt er i målgruppen for at få et gratis tilbud. Opsporing til tilbuddet Tre gange årligt bestilles der via pladsanvisningen en afrapportering fra KMD omkring de børn, der ikke er tilmeldt dagtilbud. Herefter rettes der henvendelse til PPR, som kontakter familien og foretager en sprogvurdering med hensigt på at vurdere, hvorvidt der er brug for en op følgende sprogindsats. Det er besluttet at PPR fremover varetager sprogvurderingen af alle børn, der ikke er tilmeldt dagtilbud. Tilbuddets form og længde Hvis det på baggrund af en sprogvurdering af det tosprogede barn vurderes, at barnet har brug for en op følgende indsats, skal barnet have et gratis 15-timers sprogstimulerende tilbud (hvis den ene af forældrene ikke er i beskæftigelse skal barnet modtage et 30-timers tilbud.) Barnet indskrives i en daginstitution med plads hver dag fra kl 9-12, hvor det sammen med resten af børnegruppen vil deltage i formelle og uformelle sprogstimulerende aktiviteter. På hver institutionsmatrikel er der ansat en sprogpædagog, der er tovholder for sprogarbejdet, herunder de børn der modtager det gratis 15-timers tilbud. Hvis barnet derimod skal modtage er 30 timers tilbud, indskrives barnet med plads hver dag fra Børnene skal sprogvurderes hvert halve år, for at vurdere hvorvidt de stadig er i målgruppen til at modtage det gratis tilbud. Sprogpædagogen i institutionen er ansvarlig for de løbende sprogvurderinger. 15

16 Der skal med denne organisering laves en procedure for tilbagemelding fra PPR, der skal kontakte BUL i de tilfælde, hvor det vurderes at det tosprogede barn skal modtage et sprogstimulerende tilbud. Derudover skal sprogpædagogens rolle som tovholder beskrives eksplicit i en funktionsbeskrivelse, ligesom der skal laves en procedure for tilbagemelding på de halvårlige sprogvurderinger. Forældre der selv vil varetage sprogstimulering Forældre til børn omkring 3-års alderen, der ikke er tilknyttet dagtilbud, har pligt til at lade deres børn sprogvurdere og deltage i et eventuelt efterfølgende sprogstimulerende tilbud. Hvis forældrene modsætter sig dette, kan kommunalbestyrelsen i sidste ende tilbageholde børneydelsen. Man kan som forælder vælge selv at varetage sprogstimuleringen af sit barn. Det skal dog meddelles skriftligt til kommunen, og det skal oplyses hvilke børn der deltager i sprogstimuleringen, hvor sprogstimuleringen skal foregå og hvem der skal varetage sprogstimuleringen af barnet. Kommunalbestyrelsen har tilsynspligt overfor forældre som selv varetager sprogstimulering. Hvor skal man rette henvendelse, hvis man selv vil sprogstimulere sit barn? Er det PPR og er der i PPR en procedure for det i dag. Der har tidligere været en procedure med at man annoncerede til forældre med børn uden for dagtilbud ang. tilbud om sprogstimulering. Bør dette evt. genoptages? Organisering Det er en grundtanke for sprogindsatsen i Halsnæs Kommune at der arbejdes målrettet med sprogmiljøet, hvor sprogarbejdet er en grundlæggende del af hverdagen. Alle børn skal have en grundlæggende sprogindsats i hverdagen, og arbejdet med sprog ses ikke kun som isolerede indsatser som fx sprogstimulering i sproggrupper. Sprog er en del af alle aktiviteter og gennemgående tema for hele dagen. Dette afspejles i den måde sprogindsatsen organiseres. Tosprogede børn skal som udgangspunkt mødes som alle andre, dog med den forskel, at deres hverdag, læring og udvikling foregår på flere sprog. Tosprogede børn er i stadig sproglig udvikling på baggrund af egne erfaringer og forudsætninger og sprogudvikling hos tosprogede fremmes ved deres deltagelse i præcis samme type læringsmiljøer som etsprogede børn. Ud fra ovenstående grundtanker, skal de børn der modtager et gratis 15-timers tilbud altså mødes som alle andre børn, og derfor lægges der vægt på at tilbuddet foregår blandt den resterende børnegruppe i daginstitutionerne og at tilbuddet er organiseret med sprogpædagogen som tovholder. 16

17 Barnet indskrives i en institution ud fra ønsker, bopæl og plads og skal være i institutionen fra 9-12 hver dag. Tilbuddet følger skolerne ferier, og er således ikke tilgængeligt i ferier. Hvis forældrene ønsker at barnet skal være der ud over de 15 timer (fuldtidsplads), kan de få en reduktion i forældrebetalingen, så de ikke betaler for de første 15 timer. Med dette forslag til en organisering, bliver sprogpædagogen tovholder for tilbuddet til de børn, der modtager det gratis 15-timer tilbud. Tilbuddet organiseres ud fra en grundtanke om at de børn der er modtagere af tilbuddet ikke behøver at være forskellige fra de andre tosprogede børn med undtagelse af at deres forældre har valgt at de ikke skal være indskrevet i et dagtilbud. Der skal tages stilling til madordning! I dag får de mad i Frederiksværk Børnehus, men der skal tages stilling til om det skal være gældende for det fremafrettede tilbud i de institutioner, hvor der er madordning. Hvis man vælger at de selv skal betale, og de ikke vil stå for udgiften, skal de så have et tilbud fra 8-11 i stedet for? Derudover skal der tages stilling til om de børn, der får 15-timers tilbud gælde for 1 eller ½ barn ift. normering? 17

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Sprogindsatsen i Greve Kommune

Sprogindsatsen i Greve Kommune Sprogindsatsen i Greve Kommune Tosprogede småbørn i alderen 3-6 år. Børnerådsmøde 14. september 2016 Dagtilbudsloven Sprogvurdering og sprogstimulering 11. Siden 1/7. 2010 Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet...

Dagtilbudslovens 11 - Af Aug. 2011...3. Dagtilbudslovens 12 - Af Jan. 2012...5. Procedure i forhold til 12...6. Mål for sprogarbejdet... 1 Forord I henhold til 11 i dagtilbudsloven vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, skal kommunen udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogarbejdet. I Varde

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014)

Mål og ramme. mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune. Børneområdet (revideret juli 2014) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Børneområdet 31.10.2011 (revideret juli 2014) Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes.

Retningslinjer på baggrund af dagtilbudsloven (se evt. lovteksten bagerst): Alle 3-årige børn, der ikke går i dagtilbud, skal sprogvurderes. Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats 2014 Her følger en plan for Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den efterfølgende sprogstøttende pædagogiske

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn

Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn Understøttelse af arbejdet med den sproglige udvikling hos tosprogede småbørn sproglig, kulturel og social De lovgivningsmæssige rammer for arbejdet med tosprogede småbørns sproglige udvikling er beskrevet

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Sprogindsatser - der styrker børns sprog

Sprogindsatser - der styrker børns sprog Sprogindsatser - der styrker børns sprog På de næste par sider kan du læse mere om de overordnende rammer for sprogarbejdet i Faxe Kommune, herunder hvilke sprogindsatser, der styrker og understøtter børns

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Sprogindsats for Småbørnsområdet

Sprogindsats for Småbørnsområdet Sprogindsats for Småbørnsområdet Indledning Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere med og dermed give udtryk for

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Sprogvurdering & Sprogindsatser. Intentioner. Gennemgang af reglerne. Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010

Sprogvurdering & Sprogindsatser. Intentioner. Gennemgang af reglerne. Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010 Sprogvurdering & Sprogindsatser Lov nr. 630 Gældende pr. 1/7 2010 1 Intentioner Ændring af Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven Al lovgivning om sprogvurdering og sprogindsatser er samlet i Dagtilbudsloven

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud

lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud lø Information til forældre om Sprogvurdering af børn i 3-6 årsalderen Center for Skoler og Dagtilbud 1 Vinter 2011/2012 Kære forældre I Fredensborg Kommune lægger vi vægt på børns sproglige udvikling

Læs mere

Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune

Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune Mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn efter Dagtilbudslovens 11 i Slagelse Kommune 2012 Center for Dagtilbud Nordbycentret Indhold Mål for sprogstimulering i Slagelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE KORT FORTALT 3 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Indsatser i Dagplejen

Indsatser i Dagplejen Indsatser i Dagplejen Dagplejens Fortælling Det tør og gør vi i Dagplejen: I dagplejen har vi sunde og glade børn, der trives og udvikler sig i et lille kendt og trygt miljø. Alle støtter vi op omkring

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi Indhold Vision... 4 Indledning... 5 Den professionelle tilgang.... 6 Pædagogisk praksis... 8 Sociale arenaer... 10 Kompetenceudvikling... 12 Metode... 14 Organiseringen og samarbejde

Læs mere

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud

Sprogvurdering. i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud Sprogvurdering Sprogvurdering i Vesthimmerlands Kommune dagtilbud 1 Kære forældre Kommunerne har i henhold til Dagtilbudsloven 11 ansvar for, at der foretages en sprogvurdering af børn i alderen 3 år,

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T: Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2015-2016 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Indledning Kvalitet og udvikling i dagtilbud... 3 Politik og strategi for dagtilbudsområdet... 4 Pædagogiske

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Hald Ege Børnehave UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Sprogindsats 4 3 TOPI 5 2 1 Barnet i centrum

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1.

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. Data og udvikling i Københavns daginstitutioner Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. marts 2017 Jeg vil fortælle jer om: 1. Vores vision, muligheder og udfordringer

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune

Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune Modtagelse af flygtninge g i Aalborg Kommune Vejle 23. maj 2016 Antal flygtninge g Nul-kommune fra 2003-2013 Fra 1. juli 2014 til 1. maj 2016 har Aalborg Kommune modtaget ca. 680 flygtninge. Heraf 130

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes.

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes. Handleplan for en bevægelse for inklusion. Indledning: I denne handleplan bliver hovedområderne for indsatser, der knytter sig til inklusionspolitikken beskrevet. Målet for denne handleplan er derfor at

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen:

Handleplanen ligger således i forlængelse af den brændende platform faglighed og uddannelse og områdefortællingen: Notat Sagsnr.: 2015/0001189 Dato: 27. februar 2015 Titel: Udkast til handleplan for evidensbaserede indsatser Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Med henblik på at styrke fagligheden på hele

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014.

Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014. Evaluering af projekt babytegn. På introdagen øver deltagerne sig i at fortælle med babytegn. Her er det en hare. Babytegn projekt. Februar 2013 oktober 2014. Arbejde Mor Kort opsummering af projektet:

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger.

2. Indsamling af viden og metoder der kan udbredes til hele Køge Kommune, for at forbedre alle børns sproglige forudsætninger. NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og unge Sekretariatet Evaluering af projekt Fælles sprog, fælles fremtid I perioden 2013 til 2014 har der i Moseengens Børnehus været et projekt om fælles

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere