FAVRSKOV KOMMUNE. Hadsten opland-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAVRSKOV KOMMUNE. Hadsten opland-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR"

Transkript

1 FAVRSKOV KOMMUNE Hadsten opland-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 2015 TIL 2017

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Dagtilbuddets værdier... 3 Dagtilbuddets pædagogiske principper... 4 Dagtilbuddets læringsforståelse... 4 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER... 6 Overordnede læringsmål... 6 Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov... 6 Sprogindsatsen... 6 Arbejdet med overgange og sammenhæng... 6 Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge... 7 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER... 8 Fakta om institutionen... 8 Beskrivelse... 8 Evaluering... 9 Refleksion... 9 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng Mål Tiltag Tegn MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn

3 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ Beskrivelse Refleksion AFSLUTNING

4 INDLEDNING Læreplanen for Dagtilbud Hadsten Opland er lavet ud fra de to læreplaner som er udarbejdet i 2013 af de to dagtilbudsområder - Østervang og Hadbjerg. I januar 2015 blev områdestrukturen ændret så Børnehuset Skattekisten blev lagt sammen med Selling Børnehus, Børnehuset Hadbjerg og Voldum Børnehave i det nye område Hadsten Opland. Denne reviderede læreplan er blevet til ved at områdelederen sammenskrev punkterne fra de to "gamle" læreplaner. Processen var videre, at arbejdsgruppen samledes og arbejdede ud fra det oplæg som områdelederen havde lavet. Arbejdsgruppen består af områdelederen, de daglige ledere, en pædagog fra hver enhed og en bestyrelsesrepræsentant. Efter udarbejdelsen præsenteres læreplanen for medarbejderne på et fælles personalemøde, hvor medarbejderne arbejder med implementeringen, og med hvordan planen får liv i hverdagen. Når vi arbejder med mål og tiltag arbejder vi ud fra SMITTE-modellen: S - sammenhæng M - mål I - inklusion T - tiltag T - tegn E - evaluering Læreplanen danner grundlag for det pædagogiske arbejde i området, og sætter fokus på indsatserne i forhold til børnegruppe generelt og de børn som har særlige behov. I praksis skal læreplanen leve op til Favrskov Kommunes Børne- og Ungepolitik - som ønsker at "børn og unge trives og udvikler sig til robuste og kompetente borgere." Læreplanen skal, ud over her, lægges på områdets hjemmeside i en læsevenlig version. Læreplanen skal evalueres og revideres i november Vi håber I får glæde af at læse i læreplanen og vi håber at I kan genkende temaerne og metoderne når I møder dem i hverdagen. Dagtilbuddets værdier Vision for Dagtilbud Hadsten Opland: Vi skaber robuste børn, der er klar på livet - klar til verden. - Børn med selvværd. - Børn der øver sig. - Børn, der tåler udfordringer og kan sige pyt. Vi etablerer fællesskaber, hvor livet læres. - Hvor jeg lærer om dig, mig og os. - Hvor jeg lærer om verden. - Hvor jeg har betydning, og vi har det sjovt. I Dagtilbud Hadsten Opland arbejder vi ud fra følgende værdier: - Positivt livssyn, glæde og humor - Medbestemmelse og respekt gennem dialog - Omsorg, nærhed og tryghed - Høj faglighed og udvikling - Anerkendelse og inklusion - Robusthed 3

5 Vi arbejder med at kunne navigere imellem modsatrettede krav som: - hensynet til den enkelte / hensynet til fællesskabet -strukturerede aktiviteter / spontane ideer - skal-opgaver og kan-opgaver - at være fleksibel og omstillingsparat / at være vedholdende Det er vigtigt for os, at vi har tilgangen "både og" frem for "enten eller" Når vi kan balancere i det og "tage fat i livet" oplever vi os som robuste. For at kunne tilgodese alt det vi skal og gerne vil, har vi forskellige ressourcepersoner i området. Det er for de flestes vedkommende pædagoger som ud over deres almindelige pædagoguddannelse har andre funktioner som de er uddannet i. Vi har sprogansvarlige som er specielt uddannede i børns sproglige udvikling, vi har sundhedsambassadører som har uddannelse i sundhedsfremmende tiltag, både for børn og voksne og vi har IT-inspiratorer som er uddannet i pædagogisk IT. Og så er der selvfølgelig vores ressourcepædagoger som arbejder på tværs af enhederne, og som har fokus på at arbejde inkluderende, både med konkret støtte og med vejledning af kolleger. Dagtilbuddets pædagogiske principper 1. Princip: Områdeinstitutionen skal være et rart og varmt sted at være, med en god tone og en god atmosfære. 2. Princip: Vi arbejder ud fra hensynet til den enkelte/individet og hensynet til fællesskabet. 3. Princip: Børn, forældre og medarbejdere skal mødes med åbenhed, tillid og medinddragelse. 4. Princip: Vi arbejder hen imod at barnet kan udvikle sig til en selvstændig, stærk og alsidig person, som selv kan tage initiativer. 5. Princip: Vi tilbyder børnene et stimulerende læringsmiljø med hensyn til bundne og lystbetonede opgaver. 6. Princip: Vi vægter udeliv og natur højt. 7. Princip: Vi lægger stor vægt på bevægelse, motoriske og sansemæssige udfordringer 8. Princip: Vores tilgang til børnene og fællesskabet tager sit afsæt i en inkluderende tænkning med fokus på læringsmiljøer. Dagtilbuddets læringsforståelse INDLEDNING - I dagtilbud Hadsten Opland er vores læringsforståelse at basis for børnenes læring er, at de trives og har det godt. Børn lærer mens de leger, og i legen bearbejder de indtryk, afprøver forskellige roller og justerer sig i forhold til de andre børn og knytter venskaber. Derfor tager områdets læreplaner afsæt i enhedernes hverdagsliv, hvor der er tid til børnenes leg og de har mulighed for at eksperimentere og undersøge. Den voksne justerer sig i forhold til barnet, støtter op, og udfordrer det, der hvor det er lige nu. Der vil være en kombination af deltagelse i enhedens hverdagsliv, gøremål, aktiviteter og oplevelser. Der vil også være en vekselvirkning mellem den formelle og den uformelle læring: 1. den voksenskabte læring, hvor vi planlægger aktiviteter med udgangspunkt i læreplanstemaerne. 2. Den voksenstyrede læring, hvor det er børnenes egne ideer, leg og det der optager dem i hverdagen, der former projektet og hvor vi voksne guider og inspirerer. 4

6 3. Her er det leg og børnenes spontane oplevelser der danner grundlag for læringen. Her er de voksne observerende i børnenes leg og læreprocesser. I samspil med børnene skal vi støtte, lede og udfordre deres læring. Vi arbejder i barnets nærmeste udviklingszone, så det bliver udfordret og får nye erfaringer, både som individ og i fællesskab med andre. Det gør vi når vi ved, at børnene: - lærer ved at udfordre og blive udfordret i samspil med omverdenen - lærer ved at få mulighed for at bruge noget kendt i nye sammenhænge - lærer ved at reflektere selv, og sammen med andre - lærer ved at få mulighed for at afprøve det lærte - lærer ved at det der afprøves lykkes - lærer ved at få mulighed for at bruge og udvikle alle deres sanser 5

7 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål - Børn skal mødes med glæde og anerkendelse, alle børn skal føle sig som en værdsat del af gruppen. - Børn skal lære sociale spilleregler, herunder hvordan man er en god ven. - Vi støtter børnene i deres tilegnelse af sprog, begreber og symboler som redskab til tænkning, kommunikation og planlægning. - Vi styrker barnets naturlige glæde ved bevægelse. - Børn skal kende til og tage vare på naturen. - Børn skal have erfaring med en bred vifte af forskellige kulturelle udtryksformer. Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov Området har tilknyttet to ressourcepædagoger som arbejder på tværs i enhederne, med at vores børn med særlige behov skal kunne inkluderes i deres grupper. De arbejder med at vejlede personalet i forskellige metoder til at børnene får de samme muligheder som de øvrige børn. Selvfølgelig med de hensyn der kræves. Der er også mulighed for egentlig træning og støtte til de børn som vi vurderer har sådanne behov. Her arbejder vi tæt sammen med vores eksterne samarbejdspartnere, f.eks. PPR m.fl. Vi har valgt at bruge de frie midler fra Ressource-puljen til at ansætte en ekstra ressource-pædagog, så vi både kan tilgodese arbejdet med fællesskaberne og arbejdet med de enkelte børn som har brug for ekstra støtte. Konkret arbejder vi med visualisering, legegrupper og sociale historier, samt praktisk hjælp til enkelte børn. Når vi har brug for at få en mere struktureret gennemgang af et barn, en børnegruppe eller en problemstilling bruger vi LP-modellen som redskab til at komme rundt om hele problemstillingen. LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse. Modellen er en forskningsmæssigt dokumenteret indsats for at opnå mere inkluderende læringsmiljøer i institutionerne. Personalet kan med modellen analysere det der sker i hverdagen, og på den baggrund skabe det læringsmiljø som giver de bedst mulige betingelser for børnenes personlige, sociale og faglige udvikling. Selve modellen er en systematisk analysemodel som pædagogerne kan bruge i fællesskab for at løse pædagogiske, sociale og didaktiske udfordringer. Inden et barn eller en problemstilling behandles på et K-møde har pædagogerne udarbejdet en LPanalyse som ligger til grund for den professionelle sparring de får på mødet. På K-møderne deltager ledelsen, ressourcepædagogerne, tale/høre-læreren, den socialfaglige rådgiver og psykologen som er tilknyttet vores område. Sprogindsatsen I hver enhed er der en pædagog som er ansvarlig for sprogindsatsen. Hun sikrer at børnene sprogvurderes, og sammen med ledelsen og forældrene tages der hånd om de børn som har brug for en særlig indsats, enten hos os selv i området eller i PPR med tale/hørelæreren. Arbejdet med overgange og sammenhæng Vi arbejder konkret med sammenhænge frem for overgange i forbindelse med at børnene går fra børnehave til skole. Det er beskrevet i de enkelte samarbejdsforaer der er i henholdsvis Hadbjerg/Selling 6

8 sammen med Hadbjerg skole, i Voldum med Voldumegnens Friskole og i Laurbjerg i forhold til dagplejen og Lilleåskolen i samarbejdet "Konkret forpligtende samarbejde", tidligere kendt som Ny Nordisk Skole. Der er i hele området udarbejdet fælles pædagogiske platforme med de respektive skoler vi samarbejder med. I Voldum samarbejder vi med friskolen gennem forløb i januar og februar. De børn fra Voldum Børnehave som vælger Hadbjerg skole, kommer til at indgå i førskolegruppen sammen med børnene fra Selling og Hadbjerg. Det er kun i Laurbjerg vi samarbejder konkret med dagplejen. Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge I de enheder hvor der er vuggestuer arbejder vi med overgange ved, at vi inddrager de største vuggestuebørn i de mindste børnehavebørns aktiviteter. Vi arbejder integreret i den forstand at vi åbner og lukker sammen, og børn og personale får derigennem et gensidigt kendskab til hinanden. Ved overgang til skole arbejder vi med det konkrete forpligtende samarbejde omkring de fælles pædagogiske platforme, og vi har faste, årlige arrangementer med dagplejen. Dagplejerne i hele området har stående invitationer til at benytte vores legepladser. I Laurbjerg har dagplejen legestue i Skattekisten, så alle dagplejere har en dag om ugen i institutionen. 7

9 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Fakta om institutionen Dagtilbud Hadsten Opland består af fire enheder, som er beliggende i den nord-østlige del af Favrskov Kommune, med Hadsten som den nærmeste større by. Alle fire enheder er fast forankret i lokalsamfundene, og har en betydelig rolle i byernes selvforståelse. De fire enheder er meget forskellige både i størrelse og opbygning, og der er forskellige forudsætninger for det pædagogiske arbejde. Byerne består mest af villakvarterer. Vi er i det seneste år begyndt at modtage en del børn af udenlandske forældre som arbejder på gårdene i området. Vi er ligeledes begyndt at modtage flygtningebørn. Områdeinstitutionen ligger i Hadbjerg og Lilleåens Skoledistrikt, hvor størstedelen af børnene fortsætter i folkeskolerne efter børnehaven. For Voldum Børnehave gælder det dog at de fleste børn starter i Voldumegnens Friskole. Der er to enheder med børn fra 0-6 år, og to med børn fra 3-6 år Personalet er fordelt med pædagoger og pædagogmedhjælpere i ca. 70/30% af hver. Voldum Børnehave er en ren 3-6 års børnehave som er normeret til 45 børn, som er fordelt i to basisgrupper. Børnehuset Hadbjerg er en integreret institution med børn fra 0-6 år, og som er normeret til 57 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. De er fordelt i to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe. Selling Børnehus er ligeledes en integreret institution med børn fra 0-6 år, og som er normeret til 34 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. De er fordelt i to børnehavegrupper og en vuggestuegruppe. Børnehuset Skattekisten er en ren 3-6 års børnehave. Den er normeret til 40 børnehavebørn men er oprindelig bygget til 100 børn. Derfor har vi god plads til dagplejens legestue som er her fire dage om ugen. Børnene er fordelt på to børnehavegrupper. Vi åbner og lukker sammen med SFO en på Lilleåskolen. Beskrivelse Prioritering De seks læreplanstemaer er prioriteret på følgende måde: 25,0% - Alsidig personlig udvikling 25,0% - Sociale kompetencer 12,5% - Sproglig udvikling 12,5% - Krop og bevægelse 12,5% - Naturen og naturfænomener 12,5% - Kulturelle udtryksformer og værdier I alt = 100% De to første temaer er en del af indsatsområderne Inklusion og Robusthed, og vægter dermed højere. De øvrige temaer vægtes forskelligt i enhederne, i forhold til de emner der prioriteres lokalt. Vores årshjul sikrer at vi kommer omkring alle læreplanstemaerne. 8

10 Evaluering Primære værktøjer til dokumentation af arbejdet med læreplanerne? Andet, Barnets bog, Børneinterview, Foto, Iagttaggelser/observationer, Praksisfortællinger, Video SMITTE Hypoteser og refleksioner over disse TRAS Primære metoder til evaluering af arbejdet med læreplanerne? Brugertilfredshedsundersøgelser, Kompetencehjul, LP, Relationsskema, SMTTE, TRAS Metoder udarbejdet i samarbejde med PPR Refleksion Læreplanen kommer til at være på Favr018 og vores lokale drev, så den er tilgængelig for medarbejderne. Vi bruger læreplanen når vi laver vores årshjul og planlægger det kommende år i enhederne. Vi tror at det kan være med til at gøre læreplanen til et levende stykke værktøj som alle vil tage til sig i det daglige arbejde. For forældre og andre interesserede vil læreplanen kunne findes på vores hjemmeside. Vi vil evaluere indsatsen sammen med læreplanen som anført andetsteds. Ude i enhederne sker planlægningen ud fra ovenstående, og vi dokumenterer arbejdet løbende med forskellige metoder. Det kan være SMITTE-modellen, både til planlægning og dokumentation, og til forældrene kan det være nyhedsbreve, korte sammenfatninger af dagen på tavlerne, skriftligt i orienteringsmapper/-bøger, og elektronisk ved hjælp af DayCare. 9

11 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Sammenhæng Vores tilgang til det enkelte barn er positivt og anerkendende, og går ud fra at alle gør det bedste de kan. Hvis man er positivt beskrevet, og hvis barnets ressourcer anerkendes kan det udvikle sig i en positiv retning. Vi bruger positive fortællinger om børnene, som støtter op om deres evner og ressourcer til at udvikle en selvtillid som gør at de tør tage udfordringer op, og et selvværd der gør dem i stand til at hvile i sig selv. Mål - Børnene skal opleve sociale relationer og føle sig betydningsfulde, og derved drage sociale og kulturelle erfaringer. - Det sociale og kulturelle liv i børnehaven skal give plads til, at børnene kan udfolde sig som selvstændige og alsidige personer. - Det sociale liv i børnehaven skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde deltagere i fællesskabet, og opnå forståelse for egne og andres grænser. - Vores mål er også at barnet udvikler sin egen personlighed gennem udfordringer, spejlinger og anerkendelse, og udvikler sig til stærke, empatiske, livsglade og robuste børn som er selvhjulpne og mestrer livet. Tiltag 1. Tiltag: Arbejder ud fra nærmeste udviklingszone. 2. Tiltag: Samling i grupperne hver dag. 3. Tiltag: Fri for mobberi. 4. Tiltag: ICDP. 5. Tiltag: LP-modellen. 6. Tiltag: Relationsskemaer Tegn 1. Tegn: Kan se at børnene udvikler selvværd og selvtillid. 2. Tegn: At børnene viser robusthed. 3. Tegn: At børnene bliver harmoniske og giver udtryk for deres følelser. 4. Tegn: At børnene kan indgå i et fællesskab. 5. Tegn: At børnene udvikler sig i forhold til konflikthåndtering og gradvist har mindre brug for voksenstyring ved konflikter. 6. Tegn: Oplevelsen af at være aktivt deltagende i mindst ét fællesskab. 10

12 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng For at børn kan indgå i sociale sammenhænge, skal de besidde nogle grundlæggende færdigheder, som vi vil arbejde med at styrke gennem leg og læring. Børn udvikler sig gennem leg, ved at de spejler sig i legen, og herigennem udvikler social forståelse og lærer de sociale spilleregler. Det er vigtigt at både børn og voksne er rollemodeller, og at vi mødes i øjenhøjde for at indgå i de sociale relationer vi arbejder hen mod at udvikle. Vi har fokus på balancen mellem individ og fællesskab, og arbejder målrettet med at alle børn er del af mindst ét fællesskab, og har relationer til flere børn og voksne og dermed bliver mere robust. Mål - Børnene skal anerkendes og respekteres som de personer de er, og de skal opleve at høre til i et fællesskab. - Børnene skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i en daginstitution der kendetegnes ved rummelighed. - Børnene skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre, og har medbestemmelse. - Børnene skal blive robuste individer som kan indgå i fællesskaber, både de selvvalgte og dem som barnet bliver valgt til at deltage i. Tiltag 1. Tiltag: Vi arbejder med at løse konflikter. 2. Tiltag: Børnene skal have medindflydelse på aktiviteter og udsmykning. 3. Tiltag: Vi arbejder med relationer / venskaber. 4. Tiltag: Vi arbejder med anerkendelse. 5. Tiltag: De voksne er rollemodeller. 6. Tiltag: Vi arbejder ud fra nærmeste udviklingszone. 7. Tiltag: Vi arbejder med balancen mellen selvvalgte aktiviteter og voksenstyrede aktiviteter. 8. Tiltag: Vi arbejder med en høj grad af planlægning. Tegn 1. Tegn: Robuste børn med mange venner. 2. Tegn: Børnene har kendskab til sociale spilleregler. 3. Tegn: Empatiske børn med indlevelsesevne. 4. Tegn: Børn, som er aktive deltagere i fællesskabet. 5. Tegn: Børn, der udviser omsorg og ansvarligehd overfor hinanden. 6. Tegn: Børn, der tør at gå forrest og italesætte i fællesskabet, hvad de mener og hvad de vil. 7. Tegn: Vi ser nye relationsdannelser på tværs af grupper, alder og køn. 11

13 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng I al kommunikation er sproget en vigtig faktor. Sproget baner vej og bygger bro, vi forstår hinanden igennem sproget. Børnene udvikler deres sprogforståelse og ordforråd i forhold til deres alder. Børnene opfordres til sproglig aktivitet og kreativitet såvel verbalt som nonverbalt. Børn, der kommer i institutionen vil altid komme til at opleve et sprogstimulerende miljø, både fysisk, psykisk og æstetisk. Mål - Børnene skal møde et sprogstimulerende miljø. - Børnene skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. - Børnene skal udfordres til sproglig kreativitet, samt til at udtrykke sig på forskellige måder. - Børnene skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftlige verden, herunder bogstaver og tal. - Børnene skal stifte bekendskab med forskellige kommunikationsmidler og udtryksformer. - Børnene skal udfordres i deres sproglige kreativitet igennem forskellige aktiviteter, så både kropssprog, mimik og billedsprog m.m. bliver stimuleret og udviklet. Tiltag 1. Tiltag: Vi arbejder med sange, rim og remser. 2. Tiltag: Forskellige materialer til at skabe et stimulerende sprogligt miljø. 3. Tiltag: Højtlæsning med elementer fra dialogisk læsning. 4. Tiltag: Medarbejderne har et aktivt og nuanceret sprog i samværet med børnene. 5. Tiltag: Gode rollemodeller - guider barnet til hensigtsmæssig kommunikation. 6. Tiltag: Vi arbejder med sprogpakken. 7. Tiltag: Vi arbejder med, at medarbejderne bliver fortrolige med sprogpakkens indhold. 8. Tiltag: Vi arbejder med nærmeste udviklingszone og er bevidste om læringsstile og læringsmiljøer. 9. Tiltag: Vores sprogansvarlige udarbejder sprogkasser som kan understøtte arbejder med sprog. Tegn 1. Tegn: Alderssvarende sprog. 2. Tegn: Kan selv løse små konflikter. 3. Tegn: Gør brug af bøger, rim og remser m.v.. 4. Tegn: Børnene bruger skriftsprog på alderssvarende niveau. 5. Tegn: Vi ser børn, som tør være midtpunkt og udtrykker sig sprogligt, billedligt og kreativt. 12

14 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng Vi vil lave aktiviteter, så børnene har mulighed for bevægelse som en naturlig del af deres hverdag. Vi arbejder både med bevægelse inde og ude, og er bevidste om at indtænke bevægelse i de pædagogiske aktiviteter. Vi tager udgangspunkt i børnenes naturlige behov for at bevæge sig, og prioriterer en balance mellem aktiviteter hvor bevægelse indgår, og aktiviteter som er mere stillesiddende. Vi har fire forskellige institutioner, hvor vi på forskellig vis arbejder med krop og bevægelse. Vi bruger aktivt vores legepladser, vores nærmiljø og naturen generelt. Mål - Børnene skal have mulighed for at opleve glæden ved deres krop, og ved at være i bevægelse. - Børnene skal have en hverdag der styrker deres fysiske sundhed. - Børnene skal have mulighed for, ved hjælp af sanserne, at udforske verden. - Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner, og gennem deres børnehaveliv udvikle disse. De skal støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres måder at udtrykke sig kropsligt på. De skal udvikle selvhjulpenhed. Tiltag 1. Tiltag: Motorisk udfordrene legeplads / ture i al slags terræn. 2. Tiltag: Vi udfordrer både sanser og motoriske færdigheder. 3. Tiltag: Fokusere på sundhed og hygiejne. 4. Tiltag: Fysisk aktive voksne - rollemodeller. 5. Tiltag: Vi arbejder bevidst med indretningen af institutionerne og tilgængelighed af kropsligt stimulerende materialer. 6. Tiltag: Vi arbejder med balancen mellem at kunne være i ro med sig selv, og bruge sin krop aktivt. Tegn 1. Tegn: Børnene udvikler sig motorisk alderssvarende. 2. Tegn: Børnene udtrykker viden om sundhed. 3. Tegn: Børnene udviser glæde ved at være fysisk aktive. 4. Tegn: Børnene har lavt sygefravær. 5. Tegn: Børn, der tør tage imod udfordringer. 6. Tegn: Børn, som deltager i voksenstyrede aktiviteter og videreudvikler dem i frie aktiviteter. 7. Tegn: Vi hører børn, der giver udtryk for deres behov og kan agere efter dem. 13

15 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng Vi har fokus på, at børnene oplever al slags vejr på deres egen krop. Det giver både fysisk og mental robusthed. Vi har fokus på naturen som læringsrum, der med plads og "højt til loftet" fremmer både muligheder for motorisk udfoldelse og fordybelse. Mål - Børnene skal have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen, og udvikle respekt for natur og miljø. - Børnene skal kunne erfare naturen med alle sanser, og opleve den som et rum for leg og fantasi, og som et rum for både vilde og stille aktiviteter. - Børnene skal have mulighed for at få mange forskelligartede erfaringer med natur og naturfænomæner, samt at opleve naturen som et rum for at udforske verden. Tiltag 1. Tiltag: Vi arbejder med naturrelaterede emner. 2. Tiltag: Årets gang italesættes og opleves. 3. Tiltag: Legepladser og nærmiljø inddrages og bruges. 4. Tiltag: Vi tager naturen og naturens materialer med hjem til undersøgelse, bearbejdelse og refleksion. 5. Tiltag: Vi er ude hver dag og har faste turdage. Tegn 1. Tegn: Børnene er nysgerrige og undersøger naturen. 2. Tegn: Børnene har respekt og forståelse for naturen. 3. Tegn: At børnene er glade for at være ude. 4. Tegn: At børnene har fornemmelse for årstidernes skiften. 5. Tegn: Vi oplever forbybelse og nærvær gennem aktiviteter i naturen. 14

16 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Sammenhæng Alle medarbejdere er bevidste om, at vi er kulturbærere. Vi finder det vigtigt, at børnene er sikre på vores danske kultur, og at vi introducerer andre kulturer og anden levevis. Derudover er det vigtigt at børnene udfordres kreativt, og de skal prøve mange forskellige kreative aktiviteter. Mål - Børnene skal møde aktive voksne, som understøtter lysten til kulturelle udtryksformer. - Børnene skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier. - Børnene skal have kendskab til kulturelle traditioner og have kunstneriske tilbud. - Børnene skal kunne indgå i meningsfulde sammenhænge og i balance mellem frie og voksenstyrede aktiviteter, så de kan udvikle fantasi og tankevirksomhed. Tiltag 1. Tiltag: Vi holder danske traditioner og lege i hævd. 2. Tiltag: Vi laver kulturelle og kreative aktiviteter. 3. Tiltag: Vi arrangerer udflugter med kulturelt indhold, f.eks. til bibliotek, teater m.m. 4. Tiltag: Børnene skal have adgang til kreative materialer og pædagogisk IT. Tegn 1. Tegn: Børnene er kreative. 2. Tegn: Børnene ved hvordan materialerne anvendes. 3. Tegn: Børnene har kendskab til traditioner og dansk kultur. 4. Tegn: Børnene vil gerne læse, og kender historier og eventyr. 5. Tegn: Vi ser produkter som resultat af en skabende proces. 6. Tegn: Vi oplever børn, som bruger det tillærte i andre kontekster. 15

17 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ Beskrivelse Når vi arbejder med det gode børnemiljø, arbejder vi med det fysiske, psykiske og æstetiske miljø, set ud fra et børneperspektiv. I dialogen med børnene, lytter vi til deres tanker, ideer og til deres meninger, som bruges til at tilrettelægge det gode børnemiljø i institutionen. Det er vigtigt, at børnene bliver hørt i deres hverdagsliv, og indgår i demokratiske beslutningsprocesser. Vi laver iagttagelser i hverdagen, som skal understøtte indretningen af læringsmiljøerne, som vi ofte ændrer ud fra børnenes initiativer og behov. Vi arbejder med fysisk inklusion, som ressourcepædagogerne har været inspiratorer for. Ressurcepædagogerne arbejder med relationsskemaer og børneinterviews. Refleksion Børnemiljøvurderingerne er en del af læreplanerne. Børnemiljø skal tænkes ind i planlægningen, udførelsen og evalueringen af de pædagogiske aktiviteter, på lige fod med læreplanstemaerne. 16

18 AFSLUTNING Læreplanen for Dagtilbud Hadsten Opland er udarbejdet og implementeret i efteråret Læreplanen kan findes på vores hjemmeside: Hvis I er interesserede i yderligere informationer kan I kontakte: Områdeleder Flemming Rasmussen Daglig leder Yrsa Larsen Daglig leder Lisbeth Bønlykke Læreplanen revideres i november

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter 1 Indholdsfortegnelse Fakta oplysninger.... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang.... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Sociale kompetencer... 10 Sproglig udvikling... 12

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-01-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER

BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER EGEDAL KOMMUNE BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER OG ÅRSHJUL 2017-2018 Indholdsfortegnelse Samarbejdspartenere... 3 Alsidige personlige udvikling og Sociale Kompetencer... 4 Sproglige kompetencer...

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau.

Hjortestuens årshjul for Hjortestuens struktur Børnene på Hjortestuen er opdelt i to grupper efter alder og udviklingsniveau. Hjortestuens årshjul for 2017 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede plan for årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Børnegården Vinterslev Bavnehøj Hadsten Området

Børnegården Vinterslev Bavnehøj Hadsten Området Børnegården Vinterslev Bavnehøj Hadsten Området Børnegården Vinterslev Børnehuset Bavnehøj Børnehuset Ellebo Idrætsbørnehaven Hovvej Pædagogisk læreplan 0-6 år 2014-2015 1 INDLEDNING... 3 Dagtilbuddets

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Sådan arbejder vi med Pædagogiske læreplaner i Silkeborg Kommune

Sådan arbejder vi med Pædagogiske læreplaner i Silkeborg Kommune Sådan arbejder vi med Pædagogiske læreplaner i Silkeborg Kommune 1 Indledning Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan, som skal forholde sig til seks hovedtemaer: barnets alsidige personlige

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handle-kompetencer i forhold til: At udvikle glæde ved at færdes i, udforske,

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere