Sektorredegørelse Center for Dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorredegørelse Center for Dagtilbud"

Transkript

1 Sektorredegørelse Center for Dagtilbud 1 - Beskrivelse af området Administrationen Center for Dagtilbud Center for Dagtilbud skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet i Greve Kommune. Lovgivningsmæssigt hører dagtilbudsområdet under dagtilbudsloven og serviceloven. Den overordnede opgave er, at sikre at dagpleje og daginstitutioner lever op til lovenes intentioner, og at de overholder de af kommunen fastsatte mål og rammer på området. I relation hertil varetager centeret en række driftsopgaver: Budget- og regnskab i forhold til såvel kommunale som selvejende institutioner og dagplejen, mellemkommunal betaling, kapacitetsstyring, kvalitetsstyring, pædagogisk tilsyn, rådgivning og sagsbehandling, løn- og personaleadministration samt generelle administrative opgaver på området. Center for Dagtilbud har i budget 2011 et nettobudget til drift af dagtilbud på ca. 205 mio. kr., jf. budgetområde 1.01, 3.01 og Heraf har centret et lønbudget på ca. 3,4 mio. og har syv årsværk. Fakta om dagtilbudsområdet I Greve Kommune er der pasningsgaranti på 0-6 års området. Alderssvarende tilbud gives i enten dagpleje (0-2 år), vuggestue (0-2 år), børnehave (3-6 år) eller integreret institution (0-6 år). Derudover ydes tilskud til pasning af egne børn samt privat pasning. Det er desuden muligt at vælge pasningstilbud i en anden kommune Fritvalgsordningen hvor Greve Kommune betaler den kommunale udgift i den pågældende kommune, dog maksimalt det beløb en tilsvarende plads koster i Greve Kommune. Modsat passes der i Greve Kommune børn, som er bosat i andre kommuner, og hvor opholdskommunen betaler den kommunale udgift. I 2010 er der 30 kommunale daginstitutioner og 15 selvejende daginstitutioner i alt 45 daginstitutioner. Institutionerne er organiseret i 6 kommunale børnehuse, 3 selvejende børnehuse og tre selvejende enkeltinstitutioner. De 45 institutioner er fordelt på følgende måde: 10 vuggestuer 18 børnehaver 17 integrerede institutioner Et børnehus består af mellem 4 og 7 institutioner, der ledes af en distriktsleder. Distriktslederen er ansvarlig for driften og den pædagogiske udvikling i børnehuset. I den enkelte institution er den pædagogisk leder ansvarlig for den daglige ledelse, personaleledelse og drift. På institutionsområdet er der ansat ca. 500 medarbejdere. Udover daginstitutionerne er der dagplejen, som har ca. 85 dagplejere, 4 pædagogiske ledere og en dagplejeleder ansat. Ansvarsfordelingen i dagplejen mellem dagplejeleder og de pædagogiske ledere, er den samme som i daginstitutionerne.

2 Oversigt over kapaciteten på området i 2011 (kapacitet i antal børn/personer) Institutionstype Vuggestue Børnehave Special Bus Institutioner pladser pladser gruppe gruppe Børnehave Dagpleje Integrerede Vuggestuer Hovedtotal Ressourcetildelingen på området Ressourcetildelingen på området foregår med udgangspunkt i princippet om, at pengene følger barnet og anvendes i alle daginstitutioner. Institutionerne tildeles ressourcer i forhold til antal enheder, hvor et vuggestuebarn tæller for 2 enheder og et børnehavebarn tæller for 1 enhed. Institutionerne får i efteråret udmeldt et forventet børnetal for det kommende budgetår. Hvis børnetallet bliver højere eller lavere, tilpasses budgettet principielt i op- eller nedadgående retning, jf. dog problematikken beskrevet under udfordringer omkring demografiregulering. Hver institution har dog en øvre grænse for antal børn, som er styret af antallet af kvadratmeter. Små institutioner sikres et minimum antal enheder, så institutionen rent personalemæssigt har mulighed for at dække åbningstiden. I Greve Kommune udgør forældrebetalingen for en plads i dagtilbud til børn i alderen 0 år til skolestart 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn. Ved bruttodriftsudgifter menes driften af dagtilbuddet, dvs. driftsbudget og løn. Lønudgifter er en stor post på driften og er langt den største andel af de udgifter, der kan indregnes i forældrenes egenbetaling. Herudover indregnes forskellige ejendomsrelaterede udgifter, som f.eks. udgifter til rengøring, renovation og energi. Hvis kommunen ikke overholder pasningsgarantien, skal forældrebetalingen med virkning fra den 1. i den følgende måned ændres, således at den maksimalt udgør 22 % af bruttodriftsudgiften vedr. pasning af børn i daginstitutioner. Demografi Budgettet på 0-6årsområdet tager udgangspunkt i befolknings- og daginstitutionsprognosen, og er tæt reguleret i forhold hertil. De seneste prognoser viser en nedgang i børnetallet generelt i årene fremover. Desuden viser de seneste daginstitutionsprognoser bl.a., at der i perioden vil være et overskud af pasningskapacitet til vuggestue og dagplejebørn (0-2årige), mens der i spidsbelastningsperioder vil være et underskud af pasningskapacitet til børnehavebørn (3-6årige). Dette mønster har allerede vist sig i form af overskudskapacitet i dagplejen i 2010, hvilket er en udvikling, der yderligere forstærkes af forældrenes søgemønster, som de senere år har vist en stigende tendens til, at forældrene ønsker vuggestuepladser frem for dagplejepladser. De børnetal, som ligger til grund for budgettet for 2011, fremgår af demografien, der blev politisk behandlet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Kapacitetsstyring Kapaciteten på området følges tæt, så den på et hvert tidspunkt, så vidt muligt, svarer til efterspørgslen i lokalområderne. Dette sikres bl.a. ved efter behov at anvende de integrerede

3 institutioners fleksibilitet til at opjustere eller nedjustere antallet af henholdsvis vuggestuepladser og børnehavepladser. Dog er der truffet politisk beslutning om, at Greve Kommune i princippet er ét distrikt. Lovgivning 0-6årsområdet fik i 2007 for første gang sin egen lov, Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Tidligere havde området været under Lov om Social Service. Dagtilbudsområdet er reguleret af dagtilbudsloven, men er på enkelte punkter reguleret af anden lovgivning. Det gælder fx specialpædagogisk bistand til småbørn, der er reguleret af folkeskolelovens 4. Reglerne om sprogstimulering af tosprogede småbørn overgik til dagtilbudsloven pr. 1. juli Ligeledes er der grænseflader til serviceloven, fx 19 om indsats i forhold til børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og kravet om udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik samt 32 om etableringen af særlige dagtilbud. Kommunen skal Ifølge dagtilbudsloven fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for dagtilbudsområdet bl.a. i forhold til en sammenhængende børnepolitik, pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, tilbud om sprogvurderinger til alle treårige børn, forebyggelse af negativ social arv, frokostordning og tilsyn. Derudover er der i loven krav om offentliggørelse af diverse brugerinformation og dokumentation. Greve Kommune har indenfor de rammer dagtilbudsloven sætter fastlagt mål og rammer for bl.a. følgende områder: Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet af tilbuddene. Dette sikres bl.a. gennem pædagogisk tilsyn, som udføres af pædagogiske konsulenter fra Center for Dagtilbud. Tilsynsbesøget foregår i den enkelte institution og varer typisk 1½-2 timer. Tilsynsbesøg er uanmeldt og efterfølges af et dialogmøde. På dette møde drøftes valgte emner/problemstillinger, hvor både institution og konsulent har udvalgt nogle punkter. Der udarbejdes et skriftligt tilsynsnotat, som den pædagogiske konsulent er ansvarlig for. Tilsynet godkender eller godkender ikke institutionens pædagogiske virke efter dagtilbudsloven. Børnemiljøvurdering Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud minimum hvert tredje år gennemføre en børnemiljøvurdering, der skal indeholde en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. I Greve Kommune er børnemiljøvurderingerne blevet gennemført hvert andet år. Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde en opfølgende handleplan. Dagtilbudsloven er ændret med virkning fra den 1. juli 2010 således, at der ikke længere skal udarbejdes en selvstændig børnemiljøvurdering, i stedet skal børnemiljøet indarbejdes i den pædagogiske læreplan. Pædagogiske læreplaner Alle dagtilbud skal desuden udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal beskrive det enkelte dagtilbuds mål for børnenes læring indenfor følgende temaer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. Fra 1. juli 2010 blev læreplanen også omfattet af temaet børnemiljø. Den pædagogiske læreplan skal beskrives lokalt af det enkelte børnehus i samarbejde med forældrebestyrelserne. Derudover skal det beskrives, hvordan arbejdet med børnene dokumenteres og evalueres. Kommunalbestyrelsen skal godkende læreplanerne og drøfte evalueringerne heraf hvert år. Dagtilbudsloven er ændret med virkning fra den 1. juli 2010 således, at evalueringen af læreplanen mindst skal evalueres hvert andet år.

4 Sprogvurdering og -stimulering Derudover skal alle treårige børn, uanset om de er indskrevet i et dagtilbud, tilbydes en sprogvurdering og ved behov efterfølgende sprogstimulering. Tosprogede småbørn bliver fra treårsalderen sprogscreenet og modtager ved behov sprogstimulering. Forældrene til tosprogede børn har pligt til at lade børnene deltage i den tilbudte sprogstimulering. Såvel sprogvurdering/sprogscreening som sprogstimulering gennemføres i det enkelte dagtilbud. Med virkning fra 1. juli 2010 blev bestemmelserne om sprogvurdering af treårige og sprogstimulering af tosprogede samlet i dagtilbudsloven. Ifølge de nye regler skal der alene gennemføres en sprogvurdering af børn i treårsalderen, som er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, som giver en formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Alle børn i treårsalderen (både tosprogede og etnisk danske børn), som ikke er i dagtilbud, skal sprogvurderes og ved behov modtage sprogstimulering tosprogede børn i form af 15 timer ugentligt sprogstimulering. Alle forældre har pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering og sprogstimulering, både i tilfælde af, at børnene er optaget i et dagtilbud eller ikke. Forebyggelse af negativ social arv Et af dagtilbudslovens overordnede formål er at forebygge negativ social arv og eksklusion. For at sikre, at alle børn fra alle sociale lag bliver så velfungerende som muligt, skal der i institutionerne arbejdes målrettet med et forebygge negativ social arv, herunder fastholdelse af de ressourcesvage familier i tæt tilknytning til institutionerne. Frokost i daginstitutioner Den 3. december 2008 vedtog Folketinget, at der skulle tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen pr. 1. januar 2010, jf. 16 a. Finansieringen af ordningen skulle ske ved, at det nuværende loft for forældrebetaling på 25 % hæves til 30 %. Greve Kommune har før lovændringen tilbudt vuggestuebørn frokost som en del af dagtilbudsydelsen. For at imødegå en kritik af madordningen vedtog Folketinget den 24. november 2009 en udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet til 1. januar 2011 og kommunerne blev lovet bloktilskudskompensation fra tidspunktet for indførelse af madordningen. Men på grund af stadig større offentlig kritik fra forældreside indgik forligspartierne bag dagtilbudsloven den 27. januar 2010 en aftale, hvis hensigt var at gøre frokostordningen mere fleksibel ved at give forældrene mulighed for at fravælge ordningen. Lovforslaget blev vedtaget i Folketinget den 4. juni 2010 med ikrafttræden senest 1. januar Den nye fleksible frokostordning går ud på følgende: Kommunen skal senest den 1. august 2011 tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutionerne, hvilket kan ske på flere måder: A) Tilbuddet kan gives som en del af dagtilbudsydelsen, hvor udgifterne til frokosten indgår i beregningen af forældretaksten med 25 %, som det er tilfældet for vuggestuebørnene i Greve Kommune i dag. Hvis frokosten gives som en del af dagtilbudsydelsen kan forældrene ikke fravælge ordningen. B) Kommunens tilbud om frokost kan også gives uden for dagtilbudsydelsen, hvor forældrene afholder hele udgiften til frokostmåltidet, fastsat i en særlig frokosttakst. Kommunen kan give et tilskud til frokostordningen for at nedbringe forældrenes andel af betalingen for frokost. Hvis frokosten gives uden for dagtilbudsydelsen kan forældrebestyrelsen/et flertal af forældrene fravælge kommunens tilbud om frokost også selvom kommunen giver tilskud hertil. Forældrene skal inden den 31. december 2010 spørges, om de ønsker at fravælge kommunens tilbud om frokost.

5 Det er de enkelte forældrebestyrelser i de kommunale og selvejende institutioner, der kan beslutte, om de ønsker at fravælge kommunens tilbud om frokost. Såfremt institutionen består af flere enheder, som det fx er tilfældet i Greve Kommunens børnehuse, kan et simpelt flertal af forældre i de enkelte enheder træffe beslutningen. Der er ikke i lovforslaget krav om, at det skal være en bestemt type frokost kommunen skal tilbyde. Det skal blot følge de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for kost til aldersgruppen. Byrådet i Greve Kommune har den 26. oktober 2010 truffet beslutning om, at den eksisterende frokostordning til vuggestuebørnene fortsætter uændret som en del af dagtilbudsydelsen. Det er ligeledes besluttet, at børnehavebørnene tilbydes et sundt frokostmåltid pr. 1. august Frokosten til børnehavebørnene tilbydes ikke som en del af dagtilbudsydelsen, hvorfor et flertal af forældrene i de enkelte institutioner under børnehusene har mulighed for at fravælge ordningen. I selvejende enkelt institutioner med egen bestyrelse træffes beslutningen om fravalg af forældrebestyrelsen efter dialog med forældrene til børnehavebørnene. Kvalitet i dagtilbud Greve Kommune har i en årrække arbejdet på at udvikle et kvalitetsstyringskoncept på dagtilbudsområdet. Konceptet har bl.a. til formål at samle og dokumentere de forskellige indsatser på dagtilbudsområdet i Greve Kommune, i henhold til dagtilbudsloven. Projektet blev implementeret på hele dagtilbudsområdet i Greve Kommune i Kvalitetsstyringskonceptet består af en kvalitetsrapport for det enkelte børnehus og for dagplejen og en fælles kvalitetsrapport for det samlede dagtilbudsområde. Projektet er igangsat grundet øgede krav til dokumentation af offentlige ydelser både i dagtilbudsloven og som led i bl.a. Kvalitetsreformen. I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2010 er der desuden indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på bl.a. dagtilbudsområdet. Det er endnu ikke afklaret fra centralt hold, hvilke oplysninger der præcist skal offentliggøres, men det er forhåbningen, at den fælles kvalitetsrapport for Greve Kommunes dagtilbud vil kunne bidrage til indfrielsen af kravet om offentliggørelse af faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstyringskoncepter gør det muligt at afrapportere de faglige kvalitetsoplysninger som krævet i økonomiaftalen, hvor der skal opstilles borgerrettede kvalitetsmål ud fra følgende tre dimensioner: Den faglige kvalitet Den organisatoriske kvalitet Den oplevede kvalitet De opstillede kvalitetsmål er for dagtilbudsområdet beskrevet i sektorredegørelsen nedenfor under punkt tre. Endvidere er dagtilbudsområdet omfattet af Greve Kommunes aftalestyringskoncept, som har til hensigt at understøtte det strategiske udviklingsarbejde i fagcentret og institutionerne og skabe sammenhæng til direktionens Strategiplan. Der indgås årlige aftaler om udviklingsprojekter på både centerniveau og institutionsniveau, og der skal udarbejdes en status herpå to gange om året til direktion, fagudvalg og byråd.

6 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder 1. Effektivisering/besparelser samtidig med flere opgaver og decentralisering Udfordring: Det er en stor udfordring at udvikle og kvalitetssikre kerneydelsen på dagtilbudsområdet samtidig med nye opgaver og tilbagevendende effektiviseringer og decentraliseringer. Indsatsområde: Det vil være centralt fortsat at fokusere på kerneydelsen, som den ydelse kommunen er forpligtet til at levere i henhold til dagtilbudsloven og holde igen med at iværksætte kommunale projekter og arbejdsopgaver, som ikke direkte relatere sig til kerneydelsen, eller har sit udspring heri. 2. Børnetalsprognosen Udfordring: Det er en tilbagevendende udfordring på dagtilbudsområdet, at der er en manglende sammenhæng mellem det prognosticerede børnetal og det faktiske børnetal, hvilket de senere år har betydet, at der indskrives flere børn, end der er forudsat i budgettildelingen. På dagtilbudsområdet anvendes principperne om, at pengene følger barnet og der er pasningsgaranti, men der sker ikke en automatisk efterregulering, når der passes flere børn end forudsat i prognoserne. Området har kun mulighed for at blive efterreguleret via budgetopfølgninger, men har ingen sikkerhed for at få pengene for de ekstra indskrevne børn. Det betyder, at hvis Center for Dagtilbud skal overholde den politisk besluttede aftale om, at institutionerne skal have ressourcer til de børn, der passes ekstra kan centret stå i den situation, hvor pengene skal findes inden for budgetområde 3.02 og der er ingen overskydende budgetmidler, fordi området netop udelukkende reguleres via demografien. Indsatsområde: Det er et vigtigt, at der arbejdes på yderligere at kvalificere børnetalsprognoserne, så der bliver en større sammenhæng mellem børnetalsprognosen og det faktiske antal indskrevne børn. I situationer med manglende sammenhæng bør princippet om, at pengene følger barnet anvendes både i tilfælde af, at der indskrives flere børn og færre børn end prognosen forudsætter. 3. Decentral økonomistyring, hvor pengene følger barnet. Udfordring: Princippet pengene følger barnet anvendes i alle daginstitutioner, for at sikre fleksibiliteten i kapaciteten. Udfordringen ved dette princip er dog, at der i ressourcetildelingen til de enkelte dagtilbud ikke tages hensyn til, at personalesammensætningen er forskellig i de enkelte institutioner (uddannede/ikke uddannede, unge/ældre, sygdom og barsel mv.). Det kan medføre en kvalitativ og kvantitativ uensartet normering (barn/voksen ratio), som bliver afhængig af personalets uddannelse, anciennitet eller lign. Indsatsområde: For at imødekomme denne uhensigtsmæssighed kan der i institutionernes budgettildeling indarbejdes en udligningsfaktor i relation til personalesammensætning og/eller særlige personaleforhold. Det må dog forventes, at en sådan ordning rent administrativt vil være omfattende at administrere. 4. Nedgang i børnetallet Udfordring: Befolkningsprognosen skønner, at der bliver færre børn i kommunen, der fremover skal have et pasningstilbud. Hvis prognosen holder betyder det, at der vil være behov for kapacitetstilpasninger på området.

7 Indsatsområde: Det vil være nødvendigt med en løbende tilpasning på området, som kan ske gennem fx personaletilpasninger og på sigt sammenlægning eller lukning af institutioner samt tilpasning af dagplejen. 5. Ændret søgemønster på dagtilbudsområdet Udfordring: Forældrenes søgemønster på dagtilbudsområdet har de senere år vist en stigende tendens til at forældrene ønsker vuggestuepladser frem for dagplejepladser. Dagplejen tildeles ikke ressourcer efter princippet pengene følger barnet som daginstitutionerne. Det betyder, at når børnene indmeldes i vuggestue og der samtidig er ledige pladser i dagplejen, skal der alligevel betales for den ledige kapacitet i dagplejen. Indsatsområde: Der blev i 2010 igangsat en kapacitetstilpasning på området i form af personalereduktioner i dagplejen. Men der vil være behov for yderligere tilpasning, hvis forældrenes søgemønster fortsætter og børnetallet falder. 6. Frokostordning i daginstitutioner Udfordring: Greve Kommune skal, efter de nye regler, tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i kommunens daginstitutioner senest den 1. august Frokostordningen er samtidig gjort fleksibel for forældrene, således at forældrene har mulighed for at fravælge kommunens tilbud om frokost. Reglerne for forældrebetalingen er ligeledes ændret, så der ud over en basistakst skal opkræves en særlig frokosttakst pr. barn i de institutioner, hvor forældrene ikke har fravalgt kommunens tilbud om frokost, med mindre kommunen tilbyder frokosten som en del af dagtilbudsydelsen. Hvis forældrene i en institution takker nej til kommunens tilbud, kan de etablere en forældrearrangeret frokostordning. Den øgede fleksibilitet medfører øget administration for kommunen og der kan være en stor risiko for, at de mange ressourcer, der bliver brugt på at implementere ordningen ikke står mål med forældrenes konkrete ønsker og valg. Frokostordningen vil helt eller delvist skulle i udbud. Indsatsområde: Der blev i eftersommeren 2010 gennemført et testforløb i 3 institutioner med henblik på at kvalificere det endelige udbudsmateriale samt forbedre kommunens og forældrenes beslutningsgrundlag. Evalueringen af testforløbet blev sendt til orientering i Byrådet og forældrebestyrelser i november Der vil ligeledes være fokus på, at administrationen af ordningen bliver så lidt ressourcekrævende som muligt. 7. Stigende fokus på dokumentation og evaluering af praksis (kvalitetsmåling) Udfordring: Kravene om øget dokumentation og evaluering på dagtilbudsområdet er igennem en årrække steget, både som følge af krav i dagtilbudsloven, men også i form af lovgivning om kvalitetskontrakter, økonomiaftale om bl.a. offentliggørelse faglige kvalitetsoplysninger, KL s partnerskabsprojekt om kvalitet i dagtilbud og Greve Kommunes eget aftalestyringskoncept og det nyligt udviklede kvalitetsstyringskoncept på dagtilbudsområdet. Udfordringen i forhold til de stigende dokumentationskrav er, at de forskellige afrapporteringsformer (kvalitetskontrakter, offentliggørelse af faglige kvalitetsoplysninger, kvalitetsrapporter og aftalestyring) oplapper hinanden og ikke afrapporteringsmæssigt passer helt ind i hinanden. Indsatsområde: Det er vanskeligt at gøre noget ved de dokumentationskrav, som er lovgivningsmæssigt bestemt, dog kan brug af udfordringsretten overvejes. Derfor er det vigtigt i forhold til kommunens egne indsatser at skelne mellem dokumentation, der er Nice to know and need to know. Derudover er det afgørende, at dokumentationskvalitetsudviklingsværktøjerne giver mening i praksis og at de kan kunne bruges i udviklingen af kerneydelsen. Dette har været omdrejningspunktet for Greve Kommunes eget kvalitetsstyringskoncept på dagtilbudsområdet, fordi det netop er lokalt forankret og har et udviklingsperspektiv.

8 8. Mangelfuld rengøring af institutionerne Udfordring: Rengøringen i institutionerne er ofte mangelfuld. Uhygiejniske forhold i institutionerne medfører risiko for flere sygedage hos børn og personale. Indsatsområde: Der skal fortsat være fokus på samarbejdet mellem rengøringsfirma og institutioner og der tages via rengøringskoordinatoren kontakt til rengøringsfirmaet for en drøftelse af rengøringsstandarden i forhold til aftale/overenskomst. Derudover sættes der fokus på institutionernes rengøringsparathed, dvs. om der er ryddet op, så der let kan gøres rent. 9. Udskydelse af renovering af bygninger Udfordring: Mange af kommunens daginstitutioner inkl. legepladser mangler vedligeholdelse, hvilket medfører utidssvarende fysiske rammer for børn og medarbejdere. Ifølge dagtilbudsloven skal børn i dagtilbud have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, hvilket skal tilgodeses gennem institutionernes arbejde for et godt børnemiljø. Det kan være vanskeligt at forene manglende ressourcer til vedligeholdelse med indsatser for at forbedre børnemiljøet. Dertil kommer, at midlerne til vedligeholdelse af de kommunale institutioner er løftet ud af institutionernes budgetter og over i Ejendomscentret og derfor har de enkelte institutioner ikke mulighed for at prioritere vedligeholdelsesopgaven. Indsatsområde: Midlerne til vedligeholdelse af i institutionerne kan føres tilbage til børnehusenes budgetter, således at de kan indgå i institutionernes samlede prioritering. Erfaringer med sponsorater undersøges nærmere. 10. Ændringer af dagtilbudslovens bestemmelser om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurdering Udfordring: Dagtilbudslovens bestemmelser om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger blev ændret med virkning fra 1. juli Ændringen er en udløber af regeringens afbureaukratiseringsplan. På længere sigt vil de ændrede regler på nogle områder betyde en lettelse af arbejdet, men på kort sigt og i overgangsfasen vil det betyde større arbejde, fordi en række procedurer og rutiner, der er etableret, skal ændres og tilrettelægges på nye måder. Indsatsområde: Det vil generelt skulle overvejes, hvilke procedurer og rutiner, der skal ændres som følge af lovændringen på de tre områder. I forhold til sprogvurderinger af 3årige vil der bl.a. være behov for en række ændringer, da de ikke længere vil være alle treårige, som skal tilbydes sprogvurdering. Som en konsekvens af, at reglerne om tosprogede småbørn overgik til dagtilbudsloven, har Leg & Sprog siden den 1. juli 2010 refereret til Center for Dagtilbud. Leg & Sprog i Greve Kommune fortsætter uændret. Det vil også skulle overvejes om Greve Kommunens kvalitetsstyringskoncept skal ændres i forhold til fx gennemførelse af børnemiljøvurderinger. Ligeledes vil institutionerne i deres pædagogiske læreplaner skulle indarbejde et nyt tema om børnemiljø. 11. Specialpædagogisk bistand og inklusion, herunder grupperne for børn med særlige behov. Udfordring: I institutioner med specialgrupper er samarbejdet mellem det daglige pædagogiske personale og andre faggrupper, fx støttepædagoger, en vigtig del af opgaveløsningen og helt afgørende for om det lykkes at inkludere børn fra specialgrupperne i de øvrige børnegrupper. Indsatsområde: Greve Kommune har igangsat et treårigt projekt i samarbejde med National Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) med fokus på, hvordan børn med særlige

9 behov kan inkluderes i de andre børnegrupper og samarbejdet mellem forskellige personalegrupper. Det forventes, at de erfaringer, der bliver gjort i projektet, og den viden dette medfører, vil kunne give inspiration til det generelle arbejde med et inkluderende perspektiv i samtlige dagtilbud: Alle børn har ret til deltagelse i et fællesskab. 12. Behov for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale Udfordring: Der er behov for ledelsesmæssige strategier og visioner på børnehus og institutionsniveau for udvikling af hverdagspædagogikken og særlige projekter i de enkelte dagtilbud herunder også i forhold til flerkulturelle udfordringer. Vigtigt at ny viden løbende bliver omsat til praksis. Indsatsområde: Igangsætte kompetenceudvikling i forhold til hverdagspædagogikken. Holde fokus på kerneydelsen og være tilbageholdende med at introducere nye opgaver, som ikke relaterer hertil. 13. Afbureaukratisering Der skal arbejdes med afbureaukratisering bl.a. med udgangspunkt i regeringens publikationer om regelforenkling og afbureaukratisering både på center-, distrikts- og institutionsniveau. Budgetbemærkning Sammenlægning af pædagogisk ledelse herunder vurdering af muligheden for sammenlægning af fysisk tætliggende institutioner til integrerede institutioner. De pædagogiske lederes primære opgave er rådgivning og vejledning af personalet i pædagogiske forhold vedrørende enkelte børn og børnegrupper, sikring af kvaliteten af den daglige drift af institutionen, herunder en god kontakt til de enkelte forældre. Ved sammenlægningen af de pædagogiske ledere skal lederne have 30 timer til ledelsestid mod timer i dag. Samtidig skal der tages højde for opsigelsesvarsler, samt at opsagte pædagogiske ledere evt. tilbydes anden stilling. For at opnå en besparelse på område bør der kun indgå institutioner, som endnu ikke er en del af et børnehus og hvor de pædagogiske ledere derfor ikke har timer til børnepasning. 3 - Leverancer Under punkt 3, leverancer, redegøres der for aktivitetstallene på dagtilbudsområdet: Antal børn i dagtilbud, antal indmeldte børn med handicaps eller særlige behov samt belægningsprocenten pr. måned i dagpleje og institutioner. Derefter skitseres de fremtidige kvalitetsmål på dagtilbudsområdet, som kan indgå i Greve Kommunes kvalitetskonkrakt. Aktivitetstal på dagtilbudsområdet 1 Antal børn i dagtilbud Figur 1 viser det forventede børnetal i 2010, fordelt på dagplejebørn og børn i institutioner. Et årsbarn svarer til, at der ydes pasning til 1 barn i 12 måneder. F.eks. svarer 2 børn, der hver er indmeldt i 6 mdr. til 1 årsbarn. 1 Tal og figurer er fra Økonomi- og Aktivitetsrapport 3/2010, Børne- og Ungeudvalget.

10 I 2009 var der 313 årsbørn i dagplejen. Beregningerne for dagplejen for 2010 er baseret på de kendte børnetal for 2010 samt belægningsprocenten i Det forventes, at der i alt vil være 295 årsbørn i dagplejen. I 2009 var der årsbørn i institutionerne. Beregningerne af børnetallet for 2010 i institutionerne bygger på en antagelse om, at indmeldelsesmønstret er det samme i 2010 som det var i 2009, dvs. at antallet af indmeldte børn i januar-oktober udgør samme andel af det samlede antal årsbørn i 2010 som i Det forventes, at der i 2010 vil være i alt årsbørn i institutionerne. Figur 1. Antal årsbørn 2009 samt forventet antal årsbørn 2010 i Greve Kommunes dagpleje og daginstitutioner Der forventes en merindmeldelse i institutionerne i forhold til demografiberegninger, der ligger til grund for budgettet for Det skyldes bl.a. en mindreindmeldelse i dagplejen på i alt ca. 65 årsbørn og flere børn i institutionerne end forventet i demografiberegningen. Antal indmeldte børn med handicaps eller særlige behov Figur 2 viser antal indmeldte børn med handicaps eller særlige behov pr. den 1. i månederne januar-oktober Dermed er disse børn ikke opgjort i årsbørn. Med børn med handicaps eller særlige behov menes børn indmeldt i specialgrupper samt børn, der ifølge den politiske beslutning af 24. marts 1998 tæller for 2 eller mere. Der skelnes mellem dagplejebørn og børn i institutionerne.

11 Figur 2. Antal indmeldte børn med handicaps eller særlige behov i 2010 Der indmeldes flere børn med handicaps eller særlige behov end der er budgetteret med i Der er budgetteret med 6 vuggestuebørn svarende til 12 enheder og 9 børnehavebørn svarende til 9 enheder. Dvs. at der samlet er budgetteret med i alt 15 børn svarende til 21 enheder. Belægningsprocent pr. måned i dagpleje og institutioner Figur 3 viser udviklingen i belægningsprocenten for 2009 samt udviklingen fra januar til oktober 2010, fordelt på hhv. dagplejen og institutionerne. Som det fremgår, har der i dagplejen i 2010 været en lille stigning i belægningsprocenten i marts og april hvor indmeldelse i Dagplejen topper. I august-oktober er der igen en stigning i belægningsprocenten, hvilket skyldes en gradvis stigning i antal indmeldte samt reduktion i den reelle kapacitet. Fra januar-oktober 2010 har den reelle kapacitet i Dagplejen været faldende fra 353 til 320 pladser. I institutionerne har belægningsprocenten været stigende i årets 4 første måneder, hvorefter den er faldende pga. den primære overflytning af børn fra børnehave til SFO. I august måned er belægningsprocenten markant lavere, bl.a. fordi der som følge af Budgetopfølgning 1/2010 blev lukket for tilgangen til vuggestuer. Derudover overflyttes enkelte børn fra børnehave til SFO pr. 1. august. Herefter stiger belægningsprocenten løbende måned for måned.

12 Figur 3. Belægningsprocent pr. måned i dagpleje og institutioner i 2009 og 2010 Fremtidige kvalitetsmål på dagtilbudsområdet I forbindelse med kvalitetsstyringskonceptet kan der udarbejdes den kvalitetskontrakt, som krævet i økonomiaftalen Kvalitetskontrakten skal dække alle kommunens serviceområder, herunder dagtilbudsområdet, hvor der skal opstilles borgerrettede kvalitetsmål ud fra følgende tre dimensioner: Den faglige kvalitet, den organisatoriske kvalitet og den oplevede kvalitet Den faglige kvalitet Der tilstræbes en fordeling mellem uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere på henholdsvis 60/40 procent i gennemsnit i Greve Kommunes daginstitutioner. Det tilstræbes, at mindst 98 % af alle kommunens 5-årige tosprogede børn er indskrevet i et børnehavetilbud. Det tilstræbes, at mindst 90 % af en årgangs skolestartende børn er skoleparate og ikke har behov for at udsætte skolestarten. Den organisatoriske kvalitet Greve Kommune tilbyder en institutionsplads senest tre måneder efter barnet er skrevet op til en garantiplads, dog tidligst 26 uger efter barnets fødsel. Når dagplejebørnene skal i gæstedagpleje, tilstræbes det, at de i 98 % af tilfældene bliver passet indenfor legestuegruppen. Alle institutioner har en opdateret hjemmeside med bl.a. kontaktoplysninger og den seneste læreplan for institutionen. Hvert andet år offentliggøres en kvalitetsrapport, der dækker det samlede dagtilbudsområde i Greve Kommune, første gang i 2010.

13 Den oplevede kvalitet 2 Det tilstræbes, at mindst 95 % af alle børnehavebørn i alderen 5-6 år (kommende skolestartere) godt kan lide at gå i børnehave. Det tilstræbes, at mindst 95 % af forældrene i høj grad eller i nogen grad oplever, at personalet i deres barns dagtilbud er omsorgsfuldt i samværet med deres barn. Det tilstræbes, at mindst 75 % af forældrene i høj grad eller i nogen grad er tilfredse med informationen om deres barns hverdag i dagtilbuddet. Det tilstræbes, at mindst 80 % af forældrene i høj grad eller i nogen grad synes, at indretningen af de indendørs faciliteter i dagtilbuddet er tilfredsstillende. 2 Den oplevede kvalitet vil blive undersøgt med udgangspunkt i resultaterne fra Greve Kommunes kvalitetsstyringskoncept i dagtilbud, jf. forældrespørgeskemaundersøgelsen og børneskemaundersøgelsen. Kvalitetsmålene baserer sig derfor ikke på alle kommunens forældre og børn, men på respondenterne i de to undersøgelser.

14 Tal bilag til Sektorredegørelse - Center for Dagtilbud Beløb i kr priser Budget Emne/opgaveområde/sted Serviceramme -område 1.01 Administration x 3.01 Mellemkommunale betalinger SFO x 3.02 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen x 3.02 Madordning DUT-midler x 3.02 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning x 3.02 Tilskud til pasning af egne børn x 3.02 Inklusion x 3.02 Børnemiljø i dagtilbud x 3.02 Mellemkommunale betalinger 0-6 år x 3.02 Lønninger (herunder distriksledere, pædagogiske ledere, konsulenter) x 3.02 Lønninger (herunder lukkedage, handicaptillæg, tolk, integrationsmedarb.) x 3.02 Driftsramme (herunder uddannelse, central driftsramme) x 3.02 Kapacitet - demografireguleres hvert år x 3.02 Forældrebetaling - demografireguleres hvert år x 3.02 Søskenderabat - demografireguleres hvert år x 3.02 Økonomiske fripladser - demografireguleres hvert år x 3.02 Dagplejen - demografireguleres hvert år x 3.02 Børnehuset Sirius - demografireguleres hvert år x 3.02 Børnehuset Pinocchio - demografireguleres hvert år x 3.02 Børnehuset Jupiter - demografireguleres hvert år x 3.02 Børnehuset Firkløveren - demografireguleres hvert år x 3.02 Børnehuset Troldelunden - demografireguleres hvert år x 3.02 Børnehuset Nordlyset - demografireguleres hvert år x 3.02 Børnehuset Karlsvognen - demografireguleres hvert år x 3.02 Børnehuset Karlslunde Strand - demografireguleres hvert år x 3.02 Børnehuset Nældebjerg Børnegård - demografireguleres hvert år x 3.02 Børnehuset Syd - demografireguleres hvert år x 3.02 Tjørnelyparkens vuggestue - demografireguleres hvert år x 3.02 Tjørnelyparkens børnehave - demografireguleres hvert år x Samlet budget for Center for Dagtilbud

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud Sektorredegørelse Center for Dagtilbud 1 - Beskrivelse af området Administrationen Center for Dagtilbud Center for Dagtilbud skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet i Greve Kommune.

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Faglige resultater De pædagogiske læreplaner Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer i forhold til de pædagogiske læreplaner herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov: Metode til

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner

1. Indholdet i lovændringen om frokostmåltid i daginstitutioner Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orientering om lov om frokostmåltid i daginstitutioner mv. Folketinget har den 25. november 2008 vedtaget L 16 Forslag til lov

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2016 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.)

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 174 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune

Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Optagelsesregler til dagtilbud for børn i Greve Kommune Ifølge dagtilbudsloven skal Greve Kommune fastsætte og offentliggøre retningslinjer for ansøgning om optagelse i et dagtilbud. Nedenstående optagelsesregler

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Side 1 af 22 SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING Lov nr. 630, Gældende pr. 1. juli 2010 Noter til powerpointpræsentation NOTER TIL PPT 2 3. Behandling, vedtaget den 4. juni 2010 se bilag L 176 Forslag til

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 21 Offentligt Uddannelsespolitisk afdeling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til

2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar Forslag. til 2009/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrings- og Socialmin., j. nr. 2009-5491 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs-

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere