Reelmaster 5610-traktionsenhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reelmaster 5610-traktionsenhed"

Transkript

1 Form No Rev A Reelmaster 5610-traktionsenhed Modelnr Serienr og derover Registrer dit produkt på Oversættelse af original (DA) * * A

2 Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring. ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader. Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader. Modelnr. Serienr. Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 1), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler. 1. Advarselssymbol Figur 1 Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 eller 4443 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område, medmindre motoren er forsynet med en gnistskærm som defineret i Section 4442, som vedligeholdes og er i god driftsmæssig stand, eller medmindre motoren er bygget, udstyret og vedligeholdt til brandforebyggelse. Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til. Indledning Dette er en plænetraktor med knivcylindre, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på golfbaner, i parker, på sportsbaner og kommercielle områder. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå græs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsformål. Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Du kan kontakte Toro direkte på for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt. Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Model- og serienumre kan findes på en plade, der er monteret på stellets venstre side under fodstøtten. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Kontakt os på Trykt i USA Alle rettigheder forbeholdes

3 Indhold Sikkerhed... 4 Sikker betjeningspraksis... 4 Sikker kørsel på Toro-plæneklippere... 6 Lydeffektniveau... 7 Lydtrykniveau... 7 Vibrationsniveau... 7 Sikkerheds- og instruktionsmærkater... 7 Opsætning Justering af dæktryk Justering af styrearmens position Montering af klippeenhederne Justering af plænekompensationsfjederen Montering af bagvægte Montering af CE-motorhjelmslåsen Brug af støtteben til klippeenheden...18 Produktoversigt...19 Betjeningsanordninger...19 Specifikationer...24 Redskaber/tilbehør...24 Betjening...25 Sæt sikkerheden i højsædet...25 Kontrol af motoroliestanden...26 Kontrol af kølesystemet...27 Påfyldning af brændstof...27 Kontrol af hydraulikvæsken...29 Kontrol af kontakt mellem knivcylinder og bundkniv...29 Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment...30 Tilkøring af maskinen...30 Udluftning af brændstofsystemet...30 Start og standsning af motoren...31 Justering af løftearmens modvægt...31 Justering af løftearmens drejeposition...31 Skubning eller trækning af maskinen...32 Donkraftpunkternes placering...32 Transport af maskinen...32 Læsning af maskinen...33 Indstilling af knivcylinderhastigheden...35 Fejlfindingslampens betydning...36 Kontrol af sikkerhedskontakterne...36 Hydrauliske magnetventilers funktioner...37 Tip vedrørende betjening...37 Vedligeholdelse...38 Skema over anbefalet vedligeholdelse...38 Kontrolliste for daglig vedligeholdelse...39 Oversigt over eftersynsintervaller...40 Smøring...40 Smøring af lejerne og bøsningerne...40 Motorvedligeholdelse...42 Eftersyn af luftfilteret...42 Eftersyn af motorolien og filteret...42 Justering af gashåndtaget...43 Vedligeholdelse af brændstofsystem...44 Tømning af brændstoftanken...44 Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser...44 Serviceeftersyn af vandudskilleren...44 Rengøring af brændstofindtagsfilteret...44 Udluftning af brændstofindsprøjtningsdyserne...44 Vedligeholdelse af elektrisk system...45 Serviceeftersyn af batteriet...45 Adgang til sikringerne...46 Vedligeholdelse af drivsystem...46 Justering af traktionsdrevet til neutral...46 Kontrol af baghjulsspidsning...47 Vedligeholdelse af kølesystem...47 Fjernelse af snavs fra kølesystemet...47 Vedligeholdelse af bremser...48 Justering af parkeringsbremserne...48 Justering af parkeringsbremsens lås...49 Vedligeholdelse af remme...49 Kontrol og stramning af generatorremmen...49 Vedligeholdelse af hydrauliksystem...50 Udskiftning af hydraulikvæsken...50 Udskiftning af hydraulikfiltrene...50 Kontrol af hydraulikrør og -slanger...51 Brug af hydrauliksystemets testporte...51 Vedligeholdelse af klippeenhedssystemet...52 Baglapning af klippeenhederne...52 Opbevaring...53 Forberedelse af traktionsenheden...53 Klargøring af motoren

4 Sikkerhed Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395: 2013 og ANSI B og opfylder eller overstiger disse standarder, hvis udstyret med bagvægt. Se proceduren for montering af bagvægte i opsætningsafsnittet. Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren følge sikkerhedsforskrifterne og altid være opmærksom på advarselssymbolerne, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare personlig sikkerhedsanvisning. Hvis sikkerhedsanvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død. Sikker betjeningspraksis Uddannelse Læs betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale omhyggeligt. Bliv fortrolig med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne, samt hvordan udstyret bruges korrekt. Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge eller foretage eftersyn af plæneklipperen. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden. Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom. Kør ikke med passagerer. Alle førere og mekanikere skal indhente og få professionel og praktisk vejledning. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne. En sådan vejledning skal understrege: behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer; herredømmet over en plænetraktor, der glider på en bakkeskråning, kan ikke genvindes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til mistet herredømme er: utilstrækkeligt hjulgreb; for hurtig kørsel; utilstrækkelig opbremsning; maskintypen er uegnet til formålet; manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger; forkert bugsering og lastfordeling. Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller personskader, som måtte ramme vedkommende selv, andre personer eller ejendom. Forberedelser Brug altid hensigtsmæssigt skridsikkert fodtøj, lange bukser, sikkerhedsbriller og høreværn under brug. Langt hår, løsthængende tøj eller smykker kan blive filtret ind i bevægelige dele. Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, som kan blive slynget ud af maskinen. Udskift defekte lydpotter. Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og udstyr til korrekt og sikker udførelse af opgaven. Brug kun tilbehør og udstyr, der er godkendt af producenten. Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, medmindre disse fungerer korrekt. Sikker håndtering af brændstoffer For at undgå person- eller tingsskade skal du være yderst forsigtig, når du håndterer brændstof. Brændstof er ekstremt brandfarlig, og dampene er eksplosive. Sluk alle cigaretter, cigarer, piber og andre antændingskilder. Brug kun en godkendt brændstofbeholder. Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører. Lad motoren køle af før genopfyldning. Fyld aldrig brændstof på maskinen indendørs. Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholdere, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks på en vandvarmer eller på andre apparater. Fyld aldrig beholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger med plastikforing. Stil altid beholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldning påbegyndes. Fjern maskinen fra lastbilen eller anhængeren og fyld den op på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af maskinen finde sted med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen. Spidsen af slangen skal altid være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -dunken, indtil påfyldningen er afsluttet. Brug ikke en dyselåseenhed. Hvis der kommer brændstof på tøj, skal du skifte tøj øjeblikkeligt. Fyld aldrig for meget på brændstoftanken. Sæt brændstofdækslet på igen, og spænd det godt fast. Betjening Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kulilte- og udstødningsdampe. Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys. 4

5 Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger, sætte maskinen i frigear og aktivere parkeringsbremsen. Vær opmærksom på huller i terrænet samt andre skjulte risici. Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Stop skæreknivenes rotation, før du krydser andre overflader end græs. Når du bruger påmonterede redskaber, må du aldrig rette udblæsning af materiale mod omkringstående eller tillade nogen at komme nær maskinen, mens den kører. Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede værn, afskærmninger eller uden korrekt påmonterede sikkerhedsanordninger. Sørg for, at alle sikkerhedskontakter er påmonteret, korrekt justeret og fungerer korrekt. Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Hvis motoren betjenes ved for høj hastighed, kan risikoen for personskade øges. Før du forlader førersædet: stands på plan grund; udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne; skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen, Stop motoren, og fjern nøglen. Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når du transporterer maskinen fra et sted til et andet, eller når den ikke anvendes. Stop motoren, og udkobl drevet til redskaberne: Før du fylder brændstof på Før græsfanget/græsfangene fjernes Før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra førersædet Før du fjerner tilstopninger Før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen Efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der forekommer en unormal vibration. Efterse plæneklipperen for skader, og foretag udbedringer, før du starter og betjener udstyret igen. Du skal nedsætte motorens omdrejningstal, når motoren er ved at standse, og hvis motoren er udstyret med en brændstofafbryderventil, skal du lukke for brændstoftilførslen, når du er færdig med at slå græs. Hold hænder og fødder væk fra klippeenhederne. Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker. Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove. Stop cylindrene/knivcylindrene, hvis du ikke klipper. Betjen ikke plæneklipperen, hvis du er påvirket af alkohol eller medicin. Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly. Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil. Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet. Sikkerhed på skråninger Husk, at der ikke findes sikre skråninger. Kørsel på græsskråninger kræver særlig forsigtighed. Sænk maskinens hastighed, og udvis ekstra forsigtighed på skråninger. Kør i den anbefalede retning på skråninger. Plæneforholdene kan påvirke maskinens stabilitet. Kør langsomt på skråninger samt i skarpe sving. Vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer. Undlad at dreje maskinen på skråninger. Hvis dette ikke kan undgås, skal du dreje langsomt og gradvist ned ad bakke, hvis det er muligt. Drej ikke skarpt. Vær forsigtig, når du bakker. brug modvægt(e) eller hjulvægte, når det er foreslået i betjeningsvejledningen. Undlad at starte, standse eller vende maskinen på en skråning. Hvis dækkene mister traktion, skal du udkoble skærekniven(e) og køre langsomt lige ned ad skråningen. Sørg altid for, at klippeenhederne er sænket, når du betjener maskinen på en skråning. Udvis ekstra forsigtighed, når du betjener maskinen med redskaber, da de kan påvirke maskinens stabilitet. Følg anbefalingerne til brug af maskinen på skråninger i denne betjeningsvejledning. Vedligeholdelse og opbevaring Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i en sikker driftsmæssig stand. Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken i en bygning, hvor brandfarlige dampe kan nå åben ild eller gnister. Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted. Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade eller overskydende fedt. Efterse jævnligt græsfanget for slid eller skader. Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag og hydraulikfittinger tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede dele og mærkater. 5

6 Hvis du skal tappe brændstoftanken, skal det foregå udendørs. Vær forsigtig, når du justerer maskinen, så du undgår at få fingrene ind mellem roterende skæreknive og maskinens faste dele. I forbindelse med maskiner med flere cylindre/knivcylindre skal du være forsigtig, da blot én roterende cylinder/knivcylinder kan få de øvrige cylindre/knivcylindre til at rotere. Udkobl drevene, sænk klippeenhederne, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og tag nøglen ud af tændingen. Vent på, at al bevægelse standser, før du justerer, rengør eller reparerer udstyret. Fjern græs og andet affald fra klippeenhederne, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op. Brug om nødvendigt støttebukke til at understøtte komponenter. Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi. Frakobl batteriet, før du foretager reparationer. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst. Vær forsigtig, når du efterser cylindrene/knivcylindrene. Brug handsker, og vær forsigtig, når de efterses. Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører. Oplad batterierne på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før den tilsluttes eller frakobles batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj. Bugsering Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en anhænger eller lastbil. Brug ramper i fuld bredde, når maskinen læsses på en trailer eller lastbil. Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen. Sikker kørsel på Toro-plæneklippere Nedenstående liste indeholder sikkerhedsoplysninger specifikt for Toro-produkter eller andre sikkerhedsoplysninger, du skal kende, og som ikke er indeholdt i CEN-, ISO- eller ANSI-standarderne. Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død. Brug af dette produkt til andre formål, end det er beregnet til, kan være farligt for brugeren og omkringstående personer. ADVARSEL Motorudstødningen indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift. Lad ikke motoren køre inden døre eller i et indelukket område. Du skal vide, hvordan man standser motoren hurtigt. Betjen ikke maskinen iført tennissko eller gummisko. Brug af sikkerhedsfodtøj og lange bukser anbefales og kræves i henhold til visse lokale forskrifter og forsikringsbestemmelser. Brændstof skal håndteres forsigtigt. Tør eventuelt spildt brændstof op. Kontroller hver dag, om sikkerhedskontakterne fungerer korrekt. Hvis en kontakt ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes, før maskinen betjenes. Sæt dig på førersædet, før motoren startes. Det kræver koncentration at bruge maskinen. Gør følgende for at undgå at miste herredømmet over maskinen: Kør ikke tæt på bunkere, grøfter, vandløb eller andre farer. Sænk hastigheden, når du foretager skarpe drejninger. Undgå at stoppe og starte pludseligt. Når du befinder dig i nærheden af, eller når du krydser veje, skal du altid holde tilbage. Aktiver driftsbremserne, når du kører ned ad en bakke for at bevare den langsomme fremdrift og for at bevare kontrollen over maskinen. Når du bruger en maskine med styrtbøjlesystem, må du aldrig fjerne styrtbøjlesystemet, og du skal altid benytte sikkerhedssele. Klippeenhederne skal være hævet ved kørsel fra et arbejdsområde til et andet. Rør ikke ved motoren, lydpotten eller udstødningsrøret, mens motoren kører, eller kort tid efter den er stoppet, da disse områder kan være så varme, at de kan forårsage brandsår. Hvis motoren sætter ud eller taber fremdriftsmoment, så den ikke kan køre helt til toppen af skråningen, skal du ikke vende maskinen. Bak altid langsomt lige ned ad skråningen. Stop klipningen, hvis en person eller et dyr uventet dukker op i eller nær klipningsområdet. Skødesløs betjening kombineret med terrænets hældning, rikochetteringer eller forkert anbragte afskærmninger kan føre til skader på grund af udslyngning af genstande. Genoptag ikke klipningen, før området er ryddet. Vedligeholdelse og opbevaring Sørg for, at alle hydraulikrørsforbindelser er fast tilspændte, og at alle hydraulikslanger og -rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet. 6

7 Hold kroppen og hænder væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter hydraulikvæske ud under tryk. Brug papir eller pap, ikke dine hænder, til at finde lækager. Hydraulikvæske, der trænger ud under tryk, kan have tilstrækkelig kraft til at gå gennem huden og forårsage alvorlig personskade. Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Før du afbryder eller udfører arbejde på hydrauliksystemet, skal hele trykket tages af systemet ved at stoppe motoren og sænke klippeenhederne og redskaberne ned på jorden. Kontroller regelmæssigt alle brændstofrørs tæthed og slid. Tilspænd eller reparer dem som nødvendigt. Hvis motoren skal køre for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra klippeenhederne, redskaber og bevægelige dele. Hold alle personer på afstand. Få din Toro-forhandler til at kontrollere det maksimale motoromdrejningstal med en omdrejningstæller af hensyn til sikker og nøjagtig drift. Det maksimale regulerede motoromdrejningstal skal være 3300 o/min. Kontakt en Toro-forhandler, hvis der bliver brug for større reparationer, garantiarbejde, opdateringer til systemerne, eller du har brug for anden hjælp. Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig. Lydeffektniveau Maskinen har et garanteret lydstyrkeniveau på 105 dba, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dba. Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO Lydtrykniveau Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 84 dba, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dba. Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013. Vibrationsniveau Hånd-Arm Målt vibrationsniveau for højre hånd = 0,84 m/s 2 Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 0.77 m/s 2 Usikkerhedsværdi (K) = 0,5 m/s 2 De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013. Hele kroppen Målt vibrationsniveau = 0,27 m/s 2 Usikkerhedsværdi (K) = 0,5 m/s 2 De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013. Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes Risiko for skæring/amputation, ventilator hold afstand til bevægelige dele Advarsel rør ikke ved den varme overflade. 2. Risiko for skæring/amputation på ventilatoren og fare for at blive viklet ind i remmen hold afstand til bevægelige dele Fare ved oplagret energi læs betjeningsvejledningen. 7

8 Træd på bremsepedalen og parkeringsbremsepedalen for at aktivere parkeringsbremsen. 2. Træd på bremsepedalen for at bremse. 3. Træd på traktionspedalen for at få maskinen til at køre fremad. 4. Driftsfunktion med aktiverede knivcylindre 5. Transportfunktion 1. Motorkølevæske under tryk. 2. Eksplosionsfare læs betjeningsvejledningen. 3. Advarsel rør ikke ved den varme overflade. 4. Advarsel læs betjeningsvejledningen Advarsel medtag ikke passagerer Traktionsenhedens hastighed 2. Langsom 3. Hurtig Fare ved oplagret energi læs betjeningsvejledningen. 2. Flyt låseclipsen til det hul, der er tættest på stangens beslag, og fjern så løftearmen og drejegaflen. 1. Advarsel læs instruktionerne, før der foretages servicering eller vedligeholdelse. 2. Risiko for at skære hænder og fødder stop motoren, og vent til de bevægelige dele er standset. 8

9 Batterisymboler Nogle af eller alle disse symboler findes på batteriet. 1. Eksplosionsfare 6. Hold omkringstående på sikker afstand af batteriet. 2. Ingen ild, åben flamme eller rygning. 7. Bær beskyttelsesbriller; eksplosive gasser kan forårsage blindhed og andre personskader. 3. Kaustisk væske/fare for kemisk forbrænding 8. Batterisyre kan forårsage blindhed og alvorlige forbrændinger. 4. Bær beskyttelsesbriller 9. Skyl omgående øjnene med vand, og søg hurtigt læge. 5. Læs betjeningsvejledningen. 10. Indeholder bly; må ikke kasseres Lygtekontakt 6. Langsom 2. Indkobling 7. Sænk 3. Kraftudtag 8. Hæv 4. Udkobling 9. Læs betjeningsvejledningen. 5. Hurtig 1. Læs betjeningsvejledningen Motor forvarmning 2. Motor start 4. Motor stop 9

10 (Påsættes over del nr i overensstemmelse med CE*) * Denne sikkerhedsmærkat omfatter en advarsel om skråninger, som er påkrævet på maskinen for at overholde den europæiske standard vedrørende plæneklippersikkerhed, EN ISO 5395:2013. De konservative maksimale hældningsvinkler, der er anført for betjening af denne maskine, er fastsat og påkrævet af denne standard Læs betjeningsvejledningen. 2. Stikkontakt 10 A 3. Forlygter 10 A 4. Strøm 10 A 5. Motorstart 15 A 6. Sæde med luftaffjedring (ekstraudstyr) 20 A 7. Motorcomputerstyring C 7,5 A 8. Motorcomputerstyring B 7,5 A 9. Motorcomputerstyring A 7,5 A 1. Advarsel læs betjeningsvejledningen, og brug ikke denne maskine uden at være uddannet til det. 2. Fare for udslyngede genstande hold sikker afstand til maskinen. 3. Tippefare kør ikke på skråninger, der hælder mere end 15. Sænk klippeskjoldene, når maskinen kører på bakket terræn, og brug sikkerhedsselen. 4. Advarsel parker ikke maskinen på skråninger. Aktiver parkeringsbremsen, sænk klippeskjoldene, stands motoren, og fjern tændingsnøglen, før du forlader maskinen 5. Advarsel læs betjeningsvejledningen, før maskinen trækkes Advarsel læs betjeningsvejledningen, og brug ikke denne maskine uden at være uddannet til det. 2. Fare for udslyngede genstande hold sikker afstand til maskinen. 3. Tippefare sænk maskinens fart, inden der drejes, og drej ikke ved høj fart. Sænk klippeenheden ved kørsel på skråninger. Brug et styrtbøjlesystem samt sikkerhedssele. Spænd altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlesystemet er på plads. 4. Advarsel parker ikke maskinen på skråninger. Aktiver parkeringsbremsen, sænk klippeskjoldene, stands motoren, og fjern tændingsnøglen, før du forlader maskinen 5. Advarsel læs betjeningsvejledningen. Træk ikke maskinen. 10

11 Læs betjeningsvejledningen for at få flere oplysninger om vedligeholdelse. 11

12 Opsætning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret. Fremgangsmåde Beskrivelse Antal Anvendelse 1 Kræver ingen dele Justering af dæktrykket. 2 Kræver ingen dele Justering af styrearmens position. Forreste slangeholder, højre 1 3 Montering af klippeenhederne. Forreste slangeholder, venstre 1 4 Kræver ingen dele Juster plænekompensationsfjederen. 5 Bagvægte (størrelsen varierer i henhold til konfigurationen). Varierer Montering af bagvægtene (bestilles hos Toro-forhandleren). Motorhjelmslåsenhed 1 6 Montering af CE-motorhjelmslåsen. Skive 1 7 Støtteben til klippeenhed 1 Monter støtteben til klippeenheden. Medier og øvrige dele Beskrivelse Antal Anvendelse Betjeningsvejledning 1 Læs Betjeningsvejledningen før betjening af maskinen. Betjeningsvejledning til motor 1 Læs betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om motoren og yderligere vedligeholdelsesprocedurer. Reservedelskatalog 1 Brug reservedelskataloget til at finde reservedelsnumre. Overensstemmelseserklæring 1 Overensstemmelseserklæringen tjener som bekræftelse af CE-overensstemmelse. Uddannelsesmateriale til operatøren 1 Se uddannelsesmaterialet, før maskinen betjenes. Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. 1 Justering af dæktryk Kræver ingen dele Fremgangsmåde Dækkene er for hårdt oppumpet med henblik på forsendelse. Luk derfor noget af luften ud for at reducere trykket. Det korrekte lufttryk for for- og bagdæk er 0,83 til 1,03 bar. Vigtigt: Oprethold jævnt tryk i alle dæk for at sikre ensartet kontakt med plænen. 12

13 2 Justering af styrearmens position 2. Fjern og bortskaf leveringsbeslagene. 3. Tag klippeenhederne ud af papkasserne. Saml og juster som beskrevet i betjeningsvejledningen til klippeenheden. 4. Sørg for, at kontravægten (Figur 3) er monteret i den rigtige ende af klippeenheden som beskrevet i monteringsvejledningen til kontravægten. Kræver ingen dele Fremgangsmåde Juster positionen af styrearmen efter behov. 1. Løsn de to bolte, der fastgør styrearmen til holdebeslaget (Figur 2). Figur 3 1. Modvægt Figur 2 5. Monter plænekompensationsfjederen på samme side af klippeenheden som knivcylinderens drivmotor. Plænekompensationen placeres som følger: A. Fjern de to bræddebolte og møtrikker, der fastgør stangbeslaget på klippeenhedens tapper (Figur 4). 1. Styrearm 3. Bolte (2) 2. Holdebeslag 2. Drej styrearmen til den ønskede position, og spænd de to bolte. 3 Montering af klippeenhederne Dele, der skal bruges til dette trin: 1 Forreste slangeholder, højre 1 Forreste slangeholder, venstre Fremgangsmåde 1. Fjern knivcylindermotorerne fra leveringsbeslagene. Figur 4 1. Plænekompensationsfjeder 3. Fjederrør 2. Stangbeslag B. Fjern den flangemøtrik, som fastgør fjederrørets bolt på bærerammens tap (Figur 4). Fjern enheden. C. Monter fjederrørets bolt på den modsatte tap på bærerammen, og fastgør den med flangemøtrikken. Placer boltens hoved på tappens udvendige side som vist i Figur 5. 13

14 Figur 5 1. Modsatte bærerammes tap 2. Stangbeslag D. Monter stangbeslaget på klippeenhedens tapper med bræddebolte og møtrikker (Figur 5). Vigtigt: På klippeenhed 4 (forrest til venstre) og klippeenhed 5 (forrest til højre) bruges stangbeslagets monteringsmøtrikker til at montere slangeholderne forrest på klippeenhedens tapper (Figur 6 og Figur 7). Placer slangeholderne, så de læner mod den midterste klippeenhed (Figur 7 og Figur 8). 1. Slangeholder (klippeenhed 4 vist) 2. Stangbeslag Figur 7 3. Møtrikker Figur 6 Bemærk: Ved montering eller afmontering af klippeenheder skal det sikres, at låseclipsen sidder i fjederstangens hul ved siden af stangbeslaget. Ellers skal låseclipsen monteres i hullet i stangens ende. 1. Klippeenhed 1 5. Klippeenhed 5 2. Klippeenhed 2 6. Knivcylindermotor 3. Klippeenhed 3 7. Vægt 4. Klippeenhed 4 Figur 8 1. Slangeholderne (hver enkelt skal læne imod den midterste klippeenhed) 6. Sænk alle løftearme fuldstændigt. 7. Fjern låsestiften og hætten fra løftearmens drejegaffel (Figur 9). 14

15 1. Ringstift og spændeskive Figur 11 Figur 9 1. Låsestift 2. Hætte 8. Hvad angår de forreste klippeenheder, skubbes en klippeenhed ind under løftearmen, mens bærerammeakslen sættes op i løftearmens drejegaffel (Figur 10). B. Sæt løftearmsgaflen på bærerammens aksel (Figur 10). C. Sæt løftearmens aksel ind i løftearmen, og fastgør den med spændeskiven og ringstiften (Figur 11). 10. Sæt hætten over bærerammens aksel og løftearmsgaflen. 11. Fastgør hætte og bærerammens aksel på løftearmsgaflen med låsestiften. Brug rillen, hvis der ønskes en klippeenhed med styring, eller brug hullet, hvis klippeenheden skal fastlåses i positionen (Figur 9). 12. Fastgør løftearmskæden til kædebeslaget med låsestiften (Figur 12). Brug det antal kædeled, der er anført i betjeningsvejledningen til klippeenheden. Figur Løftearm 3. Løftearmens drejegaffel 2. Bærerammeaksel Figur Løftearmskæde 3. Pind 2. Kædebeslag 9. Brug følgende procedure for de bageste klippeenheder, når klippehøjden er over 19 mm. A. Fjern den ringstift og spændeskive, der fastgør løftearmens drejeaksel til løftearmen, og skub løftearmens drejegaffel ud af løftearmen (Figur 11). 13. På klippeenhed 4 (forrest til venstre) og 5 (forrest til højre) sættes knivcylindermotorens slanger i den respektive slangeholder. 14. Kom rent smørefedt på knivcylindermotorens notaksel. 15. Smør knivcylindermotorens O-ring, og monter den på motorflangen. 16. Monter motoren ved at dreje den med uret, således at motorflangerne går fri af boltene (Figur 13). Drej motoren mod uret, indtil flangerne indeslutter boltene, og tilspænd så boltene. Vigtigt: Sørg for, at knivcylindermotorens slanger ikke er snoede, bukkede eller i fare for at komme i klemme. 15

16 Figur 14 Figur Knivcylinderens drivmotor 2. Monteringsbolte 4 Justering af plænekompensationsfjederen 1. Plænekompensationsfjeder 3. Fjederstang 2. Låseclips 4. Sekskantmøtrikker 2. Stram sekskantmøtrikkerne på fjederstangens forende, indtil fjederens sammentrykkede længde er 15,9 cm, som vist i Figur 14. Bemærk: Ved drift i ujævnt terræn skal fjederlængden mindskes med 13 mm. Dette reducerer terrænkontakten en anelse. Kræver ingen dele Fremgangsmåde Plænekompensationsfjederen (Figur 14) overfører vægt fra forrullen til bagrullen, hvilket hjælper med at reducere dannelsen af et bølgemønster i plænen, også kaldet ondulation. Vigtigt: Foretag justeringerne af fjederen, mens klippeenheden er monteret på traktionsenheden, peger lige frem og er sænket ned på gulvet. 1. Sørg for, at låseclipsen er monteret i det bageste hul i fjederstangen (Figur 14). 16

17 5 Montering af bagvægte Dele, der skal bruges til dette trin: Bagvægte (størrelsen varierer i henhold til konfigurationen). Fremgangsmåde Maskinen er i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013- og ANSI B standarderne, når de er udstyret med bagvægte og/eller 41 kg kalciumklorid som ballast på baghjulene. Brug følgende oversigt til at fastlægge, hvilke vægtkombinationer der er nødvendige for din konfiguration. Du kan bestille dele hos din autoriserede Toro-forhandler. Trimmere, rullebørster og/eller opsamlere Antal vægte for at opfylde ANSI-standarder (USA) Vægt del nr Antal vægte for at opfylde CE-standarder (Europa) Varierer Fastgørelsesanordninger for vægte (2 nødvendige for hver) Vægtplacering Nej 0 0 I/T I/T Ja 4 4 Bræddebolt (3231-7), møtrik ( ) 1 oven på kofanger og 3 under kofanger Vigtigt: Monter altid slanger indvendigt i bagdækkene, før der tilføres kalciumklorid. Fjern maskinen fra græsområdet så hurtigt som muligt, hvis et dæk med kalciumklorid punkterer. Overhæld omgående det pågældende område med vand for at forhindre eventuelle skader på grønsværen. Brug følgende procedure for at montere den korrekte vægt øverst eller nederst på bagkofangeren som vist i Figur 15. Figur Bolte 5. Bræddebolt 2. Skiver 6. Vægt(e) 3. Afstandsklodser 7. Møtrik 4. Traktionsmanifold Fjern de tre bolte, spændeskiver og afstandsbøsninger, der fastgør traktionsmanifolden nederst på bagkofangeren (Figur 15A). 17

18 Placer den korrekte vægt øverst eller nederst på bagkofangeren. Monter vægten(e) og traktionsmanifolden på kofangeren med de tre bolte, spændeskiver og afstandsbøsninger, der tidligere blev fjernet (Figur 15B). Bemærk: Brug ikke afstandsbøsningerne ved montering af mere end to vægte under kofangeren (Figur 15C). Fastgør de yderste kanter af vægten(e) på kofangeren med to bræddebolte og møtrikker (Figur 15C). 6 Montering af CE-motorhjelmslåsen Dele, der skal bruges til dette trin: 1 Motorhjelmslåsenhed 1 Skive Fremgangsmåde 1. Åbn motorhjelmen, og løft den op. 2. Fjern gummikransen fra hullet i venstre side af motorhjelmen (Figur 16). Figur Motorhjelmslås 3. Gummiskive 2. Møtrik 4. Metalskive 4. Sæt låsens krogende gennem hullet i motorhjelmen udvendigt på motorhjelmen. Sørg for, at gummitætningsspændeskiven forbliver på motorhjelmens udvendige side. 5. Sæt metalskiven på låsen, og fastgør den med møtrikken indvendigt i motorhjelmen. Sørg for, at låsen indkobler rammehagen, når den er låst. Brug den medfølgende motorhjelmsnøgle til at betjene motorhjelmslåsen. 7 Brug af støtteben til klippeenheden Dele, der skal bruges til dette trin: 1 Støtteben til klippeenhed 1. Gummikrans Figur Fjern møtrikken fra motorhjelmslåsenheden (Figur 17). Fremgangsmåde Når det er nødvendigt at vippe klippeenheden, så bundkniven/knivcylinderen kommer til syne, skal det bageste af klippeenheden understøttes med støttebenet for at sikre, at møtrikkerne på den bageste del af bundtværstangens justeringsskruer ikke hviler på arbejdsfladen (Figur 18). 18

19 Produktoversigt Betjeningsanordninger Betjeningsanordninger til sædejustering Sædejusteringshåndtaget (Figur 20) giver mulighed for at justere sædet fremad og bagud. Vægtjusteringsknappen justerer sædet i forhold til førerens vægt. Vægtmåleren angiver, hvornår sædet er justeret til førerens vægt. Højdejusteringsknappen justerer sædet i forhold til førerens højde. 1. Støtteben til klippeenhed Figur 18 Fastgør støttebenet til kædebeslaget med låsestiften (Figur 19). Figur Vægtmåler 3. Højdejusteringsgreb 2. Vægtjusteringsgreb 4. Justeringshåndtag (fremad og bagud) Figur Kædebeslag 3. Støtteben til klippeenhed 2. Låsestift Traktionspedal Traktionspedalen (Figur 21) styrer maskinens kørsel frem og tilbage. Tryk på den øverste del af pedalen for at køre fremad og på den nederste del af pedalen for at bakke. Kørehastigheden afhænger af, hvor langt pedalen er trådt ned. Hvis der skal køres med maksimal hastighed uden belastning, skal pedalen trykkes ned, mens gashåndtaget står i HURTIG position. Sådan standser du: Let foden fra traktionspedalen, og lad pedalen vende tilbage til neutral position. Klippehastighedsbegrænser Når klippehastighedsbegrænseren (Figur 21) er vippet op, regulerer den klippehastigheden og lader klippeenhederne blive koblet til. Hver afstandsbøsning justerer klippehastigheden med 0,8 km/t. Jo flere afstandsbøsninger der er oven på bolten, jo langsommere kører maskinen. Opnå maksimal transporthastighed ved at vippe klippehastighedsbegrænseren bagud. Bremsepedal Træd på bremsepedalen (Figur 21) for at standse maskinen. 19

20 Parkeringsbremse Parkeringsbremsen (Figur 21) aktiveres ved at trykke ned på bremsepedalen og trykke den øverste del fremad for at låse. Parkeringsbremsen udløses ved at træde bremsepedalen ned, indtil parkeringsbremselåsen trækkes tilbage. Tændingskontakt Tændingskontakten (Figur 22) har tre positioner: FRA, TÆNDT/FORVARM og START. Sænk+klip/hæv-håndtag Dette håndtag (Figur 22) hæver og sænker klippeenhederne og starter og standser endvidere klippecylindrene, når de er aktiveret i klippetilstanden. Forlygtekontakt Drej kontakten nedad for at tænde forlygterne (Figur 22). Til-/frakoblingskontakt Brug denne kontakt (Figur 22) sammen med sænk+klip/hæv-håndtaget til at betjene knivcylindrene. Det er ikke muligt at sænke knivcylindrene, når klippe-/transporthåndtaget er i transportpositionen. Figur Traktionspedal 4. Bremsepedal 2. Klippehastighedsbegrænser 5. Parkeringsbremse 3. Afstandsklodser 6. Ratindstillingspedal Baglapningshåndtag Brug baglapningshåndtagene sammen med sænk+klip/hæv-håndtaget til baglapning af knivcylindrene (Figur 23). Ratindstillingspedal Hvis du vil vippe rattet, skal du træde på fodpedalen (Figur 21) og trække eller skubbe ratstammen til den mest komfortable position og dernæst slippe pedalen. Gashåndtag Skub gashåndtaget (Figur 22) fremad for at øge motorens hastighed og tilbage for at mindske hastigheden. Figur Baglapningshåndtag Figur Sænk+klip/hæv-håndtag 4. Til-/frakoblingskontakt 2. Tændingskontakt 5. Gashåndtag 3. InfoCenter 6. Forlygtekontakt Indikator for hydraulisk filterbegrænsning Kig på indikatoren (Figur 24), mens motoren kører ved normal driftstemperatur. Den bør være i det grønne område. Hvis indikatoren er i det røde område, skal hydraulikfiltrene udskiftes. 20

21 Brug af infocenterets LCD-display Infocenterets LCD-display viser oplysninger om din maskine, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 26) Infocenteret har et velkomstbillede og en hovedinformationsskærm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den korrekte retningspil. Figur Indikator for hydraulisk filterbegrænsning Stikkontakt Stikkontakten er en 12 volt strømforsyning til elektroniske apparater (Figur 25). Figur Kontrollampe 3. Midter-knap 2. Højre-knap 4. Venstre-knap VENSTRE-knap, MENU-/TILBAGE-knap tryk på denne knap for at åbne infocenterets menuer. Du kan bruge den til at gå ud af en menu, du i øjeblikket er inde i. MIDTER-KNAP BRUG DENNE KNAP TIL AT RULLE NED I MENUER. Figur 25 HØJRE-KNAP BRUG DENNE KNAP TIL AT ÅBNE EN MENU, HVOR EN PIL TIL HØJRE VISER, AT DER ER YDERLIGERE INDHOLD. 1. Stikkontakt Bemærk: Hver knaps funktion ændres afhængigt af, hvad der er påkrævet på et givet tidspunkt. For hver knap er der et ikon, der viser dens aktuelle funktion. Ikonbeskrivelse for InfoCenter SERVICE PÅKRÆVET Angiver, når planlagt serviceeftersyn skal udføres Timetæller Infoikon Hurtig Langsom 21

22 Ikonbeskrivelse for InfoCenter (cont'd.) Ikonbeskrivelse for InfoCenter (cont'd.) Brændstofstand Dårlig eller mislykkedes Gløderør er aktive Hæv klippeenhederne Sænk klippeenhederne Pære TEC-styreenhedens eller kontrolkablets udgangsstik i ledningsnettet Kontakt Operatøren skal slippe kontakten Operatøren skal sidde på sædet Indikator for parkeringsbremse angiver, når parkeringsbremsen er i positionen On (Til) Identificerer hastigheden som High (Høj transport) Neutral Identificerer hastigheden som Low (Lav) (Ved klipning) Kølevæskens temperatur viser motorens kølevæskes temperatur i enten C eller F Temperatur (varm) Kraftudtag er indkoblet Symboler kombineres ofte for at danne sætninger. Der vises nogle eksempler nedenfor Operatøren skal skifte til den tilstand, der er angivet Operatøren skal sætte maskinen i frigear Motorstart afvist Standsning af motor Motorkølevæske for varm Sid ned, eller aktiver parkeringsbremse Afvist eller ikke tilladt Motorstart Stop eller afbryd Brug af menuerne For at gå ind på infocenterets menusystem skal du trykke på menuknappen, når du er på hovedskærmen. Det bringer dig til hovedmenuen. I disse tabeller kan du se en oversigt over de muligheder, der er tilgængelige i menuerne: Motor Tændingskontakt Angiver, når klippeenhederne sænkes Angiver, når klippeenhederne hæves PIN-adgangskode CAN-bus InfoCenter Hovedmenu Menuelement FEJL SERVICE Beskrivelse FEJLMENUEN indeholder en liste over de seneste maskinfejl. Se servicevejledningen, eller henvend dig til din autoriserede Toro-forhandler for flere oplysninger om fejlmenuen og disse oplysninger. SERVICEMENUEN indeholder oplysninger om maskinen, såsom antal timers drift, tællere og andre lignende tal. 22

23 DIAGNOSTIK INDSTILLINGER OM SERVICE Menuelement HOURS COUNTS DIAGNOSTIK Menuelement KLIPPEENHEDER HØJ/LAV KØRSELSHASTIGHED KRAFTUDTAG ENGINE RUN BAGLAP INDSTILLINGER Menuelement ENHEDER SPROG LCD-BAGGRUNDSBELYSNING DIAGNOSTIKMENUEN viser status for hver af maskinens kontroller, sensorer og styreenhedsudgange. Du kan bruge den til fejlfinding ved visse problemer, da den hurtigt kan fortælle dig, hvilke funktioner der er aktiveret, og hvilke der er deaktiveret. Menuen INDSTILLINGER giver dig mulighed for at tilpasse og ændre konfigurationsvariablerne på infocenterets display. Menuen OM viser maskinens modelnummer, serienummer og softwareversion. Beskrivelse Viser det samlede antal timer, som maskinen, motoren og kraftudtaget har været tændt, såvel som det antal timer, maskinen er blevet transporteret, og påkrævet service. Viser adskillige optællinger, maskinen har gennemgået. Beskrivelse Angiver inputs, kvalifikatorer og outputs til hævning og sænkning af klippeenhederne. Angiver inputs, kvalifikatorer og outputs til kørsel i transportfunktion. Angiver inputs, kvalifikatorer og outputs til aktivering af kraftudtagets kredsløb. Angiver inputs, kvalifikatorer og outputs til start af motoren. Angiver inputs, kvalifikatorer og outputs til brug af baglapningsfunktionen. Beskrivelse Styrer enhederne, der anvendes på infocenteret. Du kan vælge mellem britiske eller metriske enheder Styrer sprogene, der anvendes på infocenteret*. Styrer LCD-displayets lysstyrke. LCD-KONTRAST CYLINDERHASTIGHED FOR FORRESTE BAGLAPNING CYLINDERHASTIGHED FOR BAGESTE BAGLAPNING BESKYTTEDE MENUER SKÆREKNIVSANTAL KLIPPEHASTIGHED KLIPPEHØJDE FORRESTE CYLINDER, Š BAGESTE CYLINDER, Š Styrer LCD-displayets kontrast. Styrer hastigheden på de forreste knivcylindre i baglapningstilstand. Styrer hastigheden på de bageste knivcylindre i baglapningstilstand. Giver den tilsynsførende/mekanikeren adgang til beskyttede menuer ved at angive en adgangskode. Styrer antallet af skæreknive på knivcylinderen for cylinderhastigheden. Styrer kørselshastigheden til fastlæggelse af cylinderhastigheden. Styrer klippehøjden til fastlæggelse af cylinderhastigheden. Viser den beregnede cylinderhastighedsposition for de forreste knivcylindre. Knivcylinderne kan også justeres manuelt. Viser den beregnede cylinderhastighedsposition for de bageste knivcylindre. Knivcylinderne kan også justeres manuelt. * Kun den tekst, som vises til operatøren, er oversat. Fejl-, service- og diagnostik vises til serviceteknikere. Titlerne vises på de valgte sprog, men menuenhederne er på engelsk. OM Menuelement MODEL SN HOVEDSTYREENHEDENS VERSION INFOCENTERETS VERSION CAN-BUS BESKYTTEDE MENUER Beskrivelse Viser maskinens modelnummer. Viser maskinens serienummer. Viser softwareversionen for hovedstyreenheden. Viser softwareversionen for infocenteret. Viser status for maskinens kommunikationsbus. Der er fem indstillinger for driftskonfiguration, som kan justeres i menuen INDSTILLINGER i infocenteret: SKÆREKNIVSANTAL, KLIPPEHASTIGHED, KLIPPEHØJDE, FORRESTE CYLINDER, O/MIN og BAGESTE CYLINDER, O/MIN. Lås disse indstillinger vha. den BESKYTTEDE menu. Bemærk: På leveringstidspunktet er adgangskoden programmeret af din forhandler. 23

24 Adgang til indstillinger i beskyttet menu 1. Rul ned til menuen INDSTILLINGER fra HOVEDMENUEN, og tryk på den højre knap. 2. Rul ned til den BESKYTTEDE menu fra menuen INDSTILLINGER, og tryk på den højre knap. 3. For at indtaste adgangkoden skal du bruge den midterste knap til at angive det første ciffer, og derefter trykke på den højre knap for at gå videre til det næste ciffer. 4. Brug den midterste knap til at angive det andet ciffer, og tryk derefter på den højre knap for at gå videre til det næste ciffer. 5. Brug den midterste knap til at angive det tredje ciffer, og tryk derefter på den højre knap for at gå videre til det næste ciffer. 6. Brug den midterste knap til at angive det fjerde ciffer, og tryk derefter på den højre knap. 7. Tryk på den midterste knap for at indlæse koden. 8. Hvis koden accepteres, og den beskyttede menu LÅSES OP, vises PIN i øverste højre hjørne af displayskærmen. Muligheden for at se og ændre indstillingerne i den BESKYTTEDE menu kan ændres. Rul ned til BESKYTTEDE indstillinger, når der er oprettet adgang til den BESKYTTEDE menu. Når de BESKYTTEDE INDSTILLINGER med højre knap sættes til OFF (Fra), er det muligt at se og ændre indstillingerne i den BESKYTTEDE menu uden at indtaste en adgangskode. Skift de BESKYTTEDE INDSTILLINGER til ON (Til) for at skjule beskyttelsesmulighederne og kræve en adgangskode for at ændre indstillingen i den BESKYTTEDE menu. Når adgangskoden er blevet indstillet, skal tændingskontakten slukkes og tændes igen for at aktivere og gemme denne funktion. Bemærk: Hvis du glemmer adgangskoden, kan du kontakte din forhandler for at få hjælp. Indstilling af antallet af skæreknive 1. Rul ned til SKÆREKNIVSANTAL i menuen INDSTILLINGER. 2. Tryk på den højre knap for at ændre antallet af skæreknive til mellem 5, 8 eller 11 knivcylindre til skæreknive. Indstilling af klippehastigheden 1. Rul ned til KLIPPEHASTIGHED i menuen INDSTILLINGER. 2. Tryk på den højre knap for at vælge klippehastigheden. 3. Brug den midterste og højre knap for at vælge den relevante klippehastighed, som indstilles på den mekaniske klippehastighedsbegrænser på traktionspedalen. 4. Tryk på den venstre knap for at lukke klippehastigheden og gemme indstillingen. Indstilling af klippehøjden 1. Rul ned til Klippehøjde i menuen INDSTILLINGER. 2. Tryk på den højre knap for at vælge klippehøjden. 3. Brug den midterste og højre knap for at vælge den relevante klippehøjde. (Hvis den korrekte indstilling ikke vises, skal du vælge den nærmeste klippehøjdeindstilling på den viste liste). 4. Tryk på den venstre knap for at lukke klippehøjden og gemme indstillingen. Indstilling af forreste og bageste cylinderhastighed Selvom forreste og bageste cylinderhastighed beregnes ved at indtaste antallet af skæreknive, klippehastigheden og klippehøjden i infocenteret, kan indstillingen ændres manuelt, så den passer til forskellige klippeforhold. 1. For at ændre indstillingerne for cylinderhastighed skal du rulle ned til FORRESTE CYLINDER, O/MIN, BAGESTE CYLINDER, O/MIN eller begge. 2. Tryk på den højre knap for at ændre værdien for cylinderhastighed. Når hastighedsindstillingen ændres, vises den beregnede cylinderhastighed fortsat på skærmen baseret på skæreknivsantal, klippehastighed og klippehøjde, der blev indtastet tidligere, men den nye værdi vises også. Specifikationer Bemærk: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel. Transportbredde Klippebredde Længde Højde Vægt Motor Brændstofkapacitet Transporthastighed Klippehastighed Redskaber/tilbehør 233 cm 254 cm 282 cm 160 cm 1,276 kg Kubota 44,2 hk (turbo) 53 l 0-16 km/t 0-13 km/t Der kan fås en række forskelligt Toro-godkendt udstyr og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre 24

25 og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør. Sørg for at bruge originale Toro-reservedele for at beskytte din investering og sikre optimal ydelse fra dit Toro-udstyr. Med hensyn til driftssikkerhed leverer Toro reservedele, der opfylder den nøjagtige tekniske specifikation for vores udstyr. Originale Toro-dele kvalitet du kan stole på. Betjening Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. FORSIGTIG Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående. Sænk klippeenhederne til jorden, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen, før der foretages eftersyn eller justeringer på maskinen. Sæt sikkerheden i højsædet Læs alle sikkerhedsforskrifterne grundigt igennem, og gør dig bekendt med de symboler, der findes i afsnittet om sikkerhed. Disse oplysninger kan hjælpe dig eller omkringstående personer med at undgå at komme til skade. FARE Betjening af maskinen på vådt græs eller stejle skråninger kan forårsage udskridning og mistet herredømme. Betjen aldrig maskinen på skråninger med en større hældning end 15 grader. Sænk hastigheden, og vær yderst forsigtig på skråninger. Betjen ikke maskinen i nærheden af vand. FARE Hjul, der kører ud over kanter, kan forårsage, at maskinen vælter, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser, død eller drukning. Betjen ikke sneslyngen i nærheden af stejle skråninger. FARE Betjening af maskinen, mens styrtbøjlen er nede, kan medføre alvorlige kvæstelser eller død, hvis maskinen vælter. Hold altid styrtbøjlen i den fuldt hævede, låste position, og brug sikkerhedsselen. 25

26 Figur Sikkert område brug Z Master her på skråninger med hældninger på mindre end 15 grader eller flade områder. 2. Farezone anvend en håndplæneklipper og/eller en græstrimmer på skråninger med en større hældning end 15 grader og i nærheden af stejle skråninger og vand. 3. Vand Kontrol af motoroliestanden Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men du skal alligevel kontrollere oliestanden, før og efter motoren startes første gang. Krumtaphusets kapacitet: ca. 5,2 l med filteret. Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende specifikationer: Krævet API-klassifikationsniveau: CH-4, CI-4 eller højere Foretrukken olie: SAE 15W-40 over: -17 C Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30: alle temperaturer Toro Premium-motorolie kan købes hos forhandleren med en viskositet på enten 15W-40 eller 10W Parker maskinen på en plan flade, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingskontakten. 2. Åbn motorhjelmen. 3. Fjern målepinden, tør den af, og sæt den tilbage igen (Figur 29). FORSIGTIG Denne maskine afgiver støj på mere end 85 dba ved operatørens ører og kan give nedsat hørelse ved længere tids anvendelse. Brug høreværn, når du betjener denne maskine. Det anbefales at bruge beskyttelsesudstyr til øjne, ører, hænder, fødder og hoved. Figur 29 Figur Anvend sikkerhedsbriller. 2. Bær høreværn. 1. Målepind 4. Tag målepinden ud, og kontroller oliestanden på målepinden. Oliestanden bør nå op til mærket Full. 5. Hvis olieniveauet er under FULL-mærket, skal du fjerne påfyldningsdækslet (Figur 30) og fylde olie på, indtil niveauet når FULL-mærket. 26

Reelmaster og 5510-traktionsenheder

Reelmaster og 5510-traktionsenheder Form No. 3398-592 Rev A Reelmaster 5410- og 5510-traktionsenheder Modelnr. 03675 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 03676 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Reelmaster 7000-D traktionsenhed med 4-hjulstræk

Reelmaster 7000-D traktionsenhed med 4-hjulstræk Form No. 3399-106 Rev A Reelmaster 7000-D traktionsenhed med 4-hjulstræk Modelnr. 03781 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3399-106* A Dette

Læs mere

Reelmaster -traktionsenhed i 5010-serien

Reelmaster -traktionsenhed i 5010-serien Form No. 3392-293 Rev A Reelmaster -traktionsenhed i 5010-serien Modelnr. 03675 Serienr. 315000001 og derover Modelnr. 03675N Serienr. 315000001 og derover Modelnr. 03676 Serienr. 315000001 og derover

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr. 30864 Serienr. 313000001 og derover

Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr. 30864 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3376-509 Rev A Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr. 30864 Serienr. 313000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3376-509* A ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-traktionsenhed

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-traktionsenhed Form No. 3385-839 Rev A Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-traktionsenhed Modelnr. 30873 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 30874 Serienr. 314000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden Form No. Transportramme, skinnerampe og flad rampe Trukket Trans Pro 80-anhænger Modelnr. 04238 Serienr. 230000801 og derover Modelnr. 04244 Modelnr. 04245 Modelnr. 04247 3370-216 Rev B Monteringsvejledning

Læs mere

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Form No. 3386-367 Rev A Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Modelnr. 31230 Serienr. 314000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3386-367*

Læs mere

SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive Greensmaster 3250-D

SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive Greensmaster 3250-D Form No. 3326-892 SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og skæreknive Greensmaster 3250-D Modelnr. 04472 Serienr. 22000000 og højere Modelnr. 04473 Serienr. 22000000 og højere Betjeningsvejledning Dansk (DK)

Læs mere

Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper

Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper Form No. 3376-556 Rev A Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74279TE Serienr. 313000001 og derover g020465 Registrer dit produkt

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover

Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3376-184 Rev B Greensmaster 3250-Dtraktionsenhed med 2-hjulstræk Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3376-184* B

Læs mere

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Modelnr. 131-3285 Form No. 3386-247 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Form No. 3400-575 Rev A Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Modelnr. 31230 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3400-575*

Læs mere

Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover

Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover Form No. 3356-311 Rev A Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover Modelnr. 74265TE Serienr. 270000001 og derover Registrer

Læs mere

Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper

Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper Form No. 3380-822 Rev B Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74919TE Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 74925TE

Læs mere

GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed

GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed Form No. 3388-821 Rev A GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed Modelnr. 74568TE Serienr. 315000001 og derover g015545 Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 120-067 Form No. 69-41 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren

Læs mere

Z453 Z Master med 132 cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast

Z453 Z Master med 132 cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast Form No. 5-75 Z5 Z Master med cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast Modelnr. 76TE Serienr. 5000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com Oversættelse af foriginalen

Læs mere

Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr Serienr og derover

Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr Serienr og derover Form No. 3379-422 Rev A Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr. 30859 Serienr. 310000001 og derover Modelnr. 30861 Serienr. 310000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper

Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Form No. 3354-689 Rev A Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74268TE Serienr. 260000001 og højere Modelnr. 74269TE Serienr. 260000001 og højere Registrer

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Form No. Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Modelnr. 133-2808 3404-504 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper

TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper Form No. 3398-980 Rev A TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper Modelnr. 74675 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 74680 Serienr. 316000001 og derover g027698 Registrer dit produkt på www.toro.com.

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover

Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover Form No. 3364-372 Rev A Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover Modelnr. 08705 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL

Montering. Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj. Montering af dørene. Klargøring til montering af dørsættet ADVARSEL Dørsæt med skydevindue Workman MDX-eller HDX-arbejdskøretøj Modelnr. 07356 Modelnr. 07393 Form No. 3385-462 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette

Læs mere

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08781 Serienr. 311000001 og derover 3369-228 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Cylinderplæneklipper med 8 knive/11 knive og 4 bolte Greensmaster 3000 serien

Cylinderplæneklipper med 8 knive/11 knive og 4 bolte Greensmaster 3000 serien Form No. 6-65 Cylinderplæneklipper med 8 knive/ knive og bolte Greensmaster 000 serien Modelnr. 00 Serienr. 000000 og højere Modelnr. 006 Serienr. 000000 og højere Modelnr. 008 Serienr. 000000 og højere

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Sand Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Sand Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. 3372-261 Rev C Sand Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08703 Serienr. 312000001 og derover Modelnr. 08705 Serienr. 312000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning STOP Højtydende Power Max 926/928/1028 OXE-sneslynge Modelnr. 38820 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38822 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38824 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3369-563

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr. 120-6640 Form No. 3370-992 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover Form No. 3372-719 Rev A DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover G017868 Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med

183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med Form No. 3373-523 Rev A 183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med roterende skæreknive Groundsmaster -traktionsenhed i 360- og 7200-serien

Læs mere

Groundsmaster 4000 plæneklipper med roterende skæreknive

Groundsmaster 4000 plæneklipper med roterende skæreknive Form No. 3396-189 Rev A Groundsmaster 4000 plæneklipper med roterende skæreknive Modelnr. 30605 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3396-189*

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Sikkerhed. Montering. Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Montering. Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Bugsertræksæt Udvalgte Groundsmaster -maskiner Modelnr. 130-8716 Modelnr. 130-8717 Modelnr. 130-8718 Form No. 3386-932 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Workman MD- og MDXarbejdskøretøj

Workman MD- og MDXarbejdskøretøj Form No. 3367-862 Rev D Workman MD- og MDXarbejdskøretøj Modelnr. 07266TC Serienr. 311000001 og derover Modelnr. 07273 Serienr. 311000001 og derover Modelnr. 07273TC Serienr. 311000001 og derover Modelnr.

Læs mere

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Form No. Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Modelnr. 04730 3373-332 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at

Læs mere

Wheel Horse 523Dxi Traktor

Wheel Horse 523Dxi Traktor Form No. 3325-953 Wheel Horse 523Dxi Traktor Model No. 73590 20000000 og op Betjeningsvejledning Dansk (DK) Indledning Tak fordi du har købt et Toro-produkt. Hos Toro ønsker vi alle, at du bliver helt

Læs mere

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse.

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse. Bageste kraftudtagssæt Højtydende Workman -køretøjer Modelnr. 07419 Form No. 3393-115 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning Udskiftningssæt til styreenhed 2008-09 Pro Force-blæsemaskine Modelnr. 121-2813 Form No. 3373-364 Rev A Monteringsvejledning Montering 1. Frakobl det negative batterikabel først og frakobl derefter det

Læs mere

Reelmaster 2000-traktionsenhed Modelnr Serienr og derover

Reelmaster 2000-traktionsenhed Modelnr Serienr og derover Form No. 3361-346 Rev A Reelmaster 2000-traktionsenhed Modelnr. 03431 Serienr. 290000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Montering. Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer ADVARSEL.

Montering. Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer ADVARSEL. Form No. 3397-661 Rev A Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer Modelnr. 03657 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sikkerhed. Bagrullebørstesæt Klippeenheder på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Sikkerhed. Bagrullebørstesæt Klippeenheder på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Bagrullebørstesæt Klippeenheder på 46 og 56 cm i Reelmaster 550-serien Modelnr. 098 75-89 Rev B Betjeningsvejledning Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning Form No. 3366-119 Rev B Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr. 115-7749 Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE FORM NO. 3318-296 DK Rev A MODEL NR. 03741-60001 & Opefter MODEL NR. 03753-60001 & Opefter MODEL NR. 03751-60001 & Opefter MODEL NR. 03754-60001 & Opefter MODEL NR. 03752-60001 & Opefter MODEL NR. 03756-60001

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere