En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda"

Transkript

1 InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda BusinessandSocialSciences,AarhusUniversity 2012

2 Abstract Sinceorganisationsrealisedthepotentialbusinessbenefitsofhavingcollectedandorganisedinformation abouttheircustomers,thepopularityofcustomerrelationshipmanagement(crm)implementation projectshasincreased.therealisationofmarketdominance,thecreationofcompetitiveadvantages, increasednumberofcustomers,directresultsonthebottomlineandprolongedcustomerrelationshipsare allpotentialbusinessbenefitstoberealisedbyorganisationsimplementingcrm.however,theunderlying premiseforachievingthesebusinessbenefitsisthatthecrmsystemissuccessfullyimplementedinthe organisation.thereismuchatstakefororganisationsattemptingtoimplementcrm,asthefailureratefor CRMimplementationsremainashighas55 65%. AsaresponsetothehighfailurerateofCRMinitiatives,agrowingbodyofacademicaddressestheproblem ofaccomplishingasuccessfulcrmimplementationbyproposingcriticalsuccessfactorsforcrm implementations. Thepurposeofthisthesisistoinvestigate,theimpactofthetheoreticalcriticalsuccessfactorsforCRM implementationsinarealworldsetting.anempiricalstudyisconductedonthebasisofthe implementationofacrmsystemcalled Gerda ataualumniataarhusuniversity. Thegoalofthestudyistofindouttheimportanceofthepresenceoftheoreticalcriticalsuccessfactorsfor CRMimplementationsintherealworldsettingofthe Gerda implementationataualumni.furthermore thegoalofthestudyistoexaminethepossibilitiesforaualumniforfulfilmentofthestrategicobjectives fortheuseof Gerda. Inordertoaccomplishthegoalsofthestudy,atheoreticalframeworkisdevelopedonthebasisofa literaturereview.thistheoreticalframeworkconsistsoftwoelements,thefirstbeingamodelshowingthe linkbetweentheit andthebusinessdomainfororganisationscalledtheenterprise wideinformation Managementmodel.ThesecondelementisacompoundlistofcriticalsuccessfactorsforCRM implementations.thetheoreticalframeworkisthefoundationuponwhichthestudyisperformed. Theconclusionfromthestudyisthattheimportanceofthepresenceoftheoreticalcriticalsuccessfactors forcrmimplementationsislimitedinthesettingofthe Gerda implementationataualumni,sincea context specificfactornotexplainedbythedevelopedtheoreticalframework,named controlofthe organisationalstructure,turnedouttoofdominatingsignificance.

3 Topmanagementsupport,cross departmentalcooperation,clearlystatedgoalsandcommunicationareall factorswithaninhibitingeffectonaualumni spossibilitiesforfulfilmentofthestrategicobjectivesforthe useof Gerda.However,theimportanceofthesefactorsislimited,asaconsequenceofthepresenceof thedominatingfactor controloftheorganisationalstructure.thisimpliesthattheprimarypremiseforau Alumni toretainandstrengthentheexistingalumnirelations, tocreateandmaintainrelationstofuture alumni s and torecreatetherelationwithalumni sthataarhusuniversityisnolongerincontactwith the organisationalstructureofaarhusuniversityhastofallintoplace.secondly,aualumni spossibilitiesfor fulfilmentofthestrategicobjectivesfortheuseof Gerda dependsuponifaualumnisucceedsingaining topmanagementsupportfortheproject,managestoestablishthenecessarycooperationacross departmentsintheorganisations,establishesclearlydefinedgoalsandspecificbusinessbenefitsforthe useof Gerda aswellasifaualumnimanagestoeffectivelycommunicatethesebenefitstotherestofthe organisation.

4 Indholdsfortegnelse 1.Indledning Problemformulering Afgrænsning Struktur Videnskabsteoretisktilgangogmetode Videnskabsteoretisktilgang Metode Metodiskeovervejelser teori Metodiskeovervejelser empiri Teori Enterprise wideinformationmanagement CustomerRelationshipManagement(CRM) Kritiskesuccesfaktorer Topledelsensstøtte Projektgruppenssammensætningogkompetenceniveau Samarbejdepåtværsafafdelinger Klaredefineredemål Tilstedeværelsenafenprojektforkæmper Dedikationafressourcer Projektledelse Kommunikation Forandringsledelse GrundigtogvelovervejetvalgafITudbyder PartnerskabmedITudbyder Brugafkonsulenter Minimalbrugertilpasningafsystemet Dataanalyseogkonvertering Brugerinvolveringisystemdesign Omlægningafforretningsprocesser(businessprocessreengineering) Uddannelseogtræningforbrugereafsystemet TilpasningenafISogforretningsstrategi Målingogevaluering Casegennemgang:AUAlumni FusionenogsammenlægningenafAarhusUniversitet OmAUAlumni StrategiogmålsætningerhosAUAlumni BaggrundforanskaffelseafGerda OmGerda Undersøgelsesdesign Valgafempiri Undersøgelsensmål Teoretiskreferenceramme...32

5 5.4Valgafinterviewform Udformningafinterviewguide Analyse AnalyseafsammenhængenmellemISogstrategiforAUAlumni Analyseaftilstedeværelsenafkritiskesuccesfaktorer Topledelsensstøtte Projektgruppenskompetenceniveau Samarbejdepåtværsafafdelinger Klaredefineredemål Tilstedeværelsenafenprojektforkæmper Dedikationafressourcer Projektledelse Kommunikation Forandringsledelse GrundigtogvelovervejetvalgafITudbyder PartnerskabmedITudbyder Brugafkonsulenter Minimalbrugertilpasningafsystemet Dataanalyseogkonvertering Brugerinvolveringisystemdesign Omlægningafforretningsprocesser Uddannelseogtræningforbrugereafsystemet TilpasningafITogforretningsstrategi Målingogevaluering Styrpådeydrerammer Konklusion Kritiskrefleksion Denteoretiskereferencerammesanvendelighedsomfundamentforanalysen Anvendelighedenafkritiskesuccesfaktorer Referenceliste Bilag TransskriberetinterviewmedJacobJensen,AUAlumniRelationsManager DokumenterfraAUAlumni...66 Antaltegneksklusivmellemrum: , svarendetil55,96normalsideraf2.200tegn

6 LineBeringKristensen 1.Indledning CustomerRelationshipMangement(CRM)haristigendegradvundetudbredelse,efteratorganisationer harindsetdeforretningsmæssigefordele,vedathaveindsamletogorganiseretvidenomkringsinekunder (Croteau&Li,2003s.21).Opnåelseafmarkedsdominans,skabelseafkonkurrencemæssigefordele,øget antalaftilfredsekunder,direkteresultaterpåbundlinjenoglangvarigekundeforholderallepotentielle fordelevedcrm,somorganisationerkanopnå(maleki&anand,2008s.67).denunderliggendepræmis forrealiseringafdissefordeleer,atmansomorganisationenfårimplementeretcrmrigtigt.detmåiden forbindelseståklart,athvorderermegetatvinde,erderogsåmegetattabe,dafejlraternepå implementeringafcrmersåhøjesom55 65%(Injazz&Popovich,2003s.672;Croteau&Li,2003s.21). Somresponstildennehøjefejlrate,harderudvikletsigengenreindenforakademisklitteratur,derforeslår enrækkekritiskesuccesfaktorer,somskalværetilstede,føratorganisationerkangennemføreen succesfuldimplementeringogrealiseringafdeforretningsmæssigefordele(shanks,2000s.289).dette lederhentilbaggrundenforatskrivedenneopgave,somerengenerelundrenover,atnårmanhar identificeretdekritiskesuccesfaktorer,derskalværepåplads,føratorganisationerkanrealiserefordelene vedcrm,hvordankandetsåvære,atdetsåoftegårgaltipraksisalligevel. 1.1Problemformulering Medudgangspunktiovenståendeindledningeropgavensformål,atsammenligneteorimedpraksis,vedat analyserebetydningenafteorienforsuccesfuldimplementeringpåenvirkeligimplementeringsproces. Dettevilblivegjortvedbesvarelseaffølgendeproblemformulering: HvilkenbetydninghartilstedeværelsenafkritiskesuccesfaktorerforimplementeringafCRMhaft, vedimplementeringenafcrmsystemetgerdahosaualumni?oghvordaneraualumni s mulighederforrealiseringafdestrategiskemålsætningerforbrugafgerda? Tilbesvarelseafopgavensproblemformuleringhørerfølgendeunderspørgsmål: HvordanerderensammenhængmellemISogstrategi? HvaderdekritiskesuccesfaktorerforimplementeringafCRM? Side1

7 1.2Afgrænsning Iudarbejdelsenafopgavenhardetværetnødvendigtatlavebådeenteori ogempirimæssigafgrænsning. Denteorimæssigeafgrænsningskalsesisammenhængmeddenteoretiskereferencerammeopbyggeti opgaven.denprimæreteoridelidenneteoretiskereferenceramme,erenrækkeafkritiskesuccesfaktorer forimplementeringafcrm,sammensatpåbaggrundafenlitteraturgennemgang.detharværet nødvendigtatlaveenafgrænsning,iforholdtilhvormegetderblivergåetidybdenmedindholdetafhver faktor.formåletmedopgavenerikke,atanalyseredendybebetydningafhverenkeltafdissefaktorer,da detteikkeermuligtindenforopgavensfastsatterammer,oghverfaktorvilderforkunblivepræsentereti detomfang,dervurderesnødvendigtilbesvarelseafopgavensproblemformulering. Derudoverhardetteorimæssigtogsåværetnødvendigt,atafgrænsesigfraatinkludere projektfasemodelleriopgaven,påtrodsafatdisseinogleafdevidenskabeligeartiklerbliverpræsenteret sammenmedkritiskesuccesfaktorerogderforkunnekoblesnaturligtpådenteoretiskereferenceramme opbyggetiopgaven.denprimæreårsaghertilerdenomfangsmæssigebegrænsning,dererlagtpå opgaven,samtenvurderingaf,atenprojektfasemodelkobletpåalumneprojektet,ikkevilbetydeat problemformuleringenkunnebesvaresbedre,endhvadtilfældeterudenenprojektfasemodel. Udoverdenteorimæssigeafgrænsning,hardetogsåværetnødvendigtmedenafgrænsningafopgavens empiri.empiriiopgaveneretgennemførtinterviewmedprojektlederenpåimplementeringenafgerda samtindsamletmaterialefraaualumni.iforholdtilopgavensformål,dererattestesammenhængen mellemteoriogpraksis,såerdetvalgtikkeatinkludereflereinterviewssomempiri,dadetteikkevurderes nødvendigttilbesvarelseafdenopstilledeproblemformulering. 1.3Struktur Opgavenkaninddelesi6dele: Del1bestårafindledningsamtvidenskabsteoretisktilgangogmetode.Indledningenindeholder problemformulering,afgrænsningogstruktur,ogharsomsitprimæreformålatdanneetoverblikover opgavensproblemstillingogforløb.videnskabsteoretisktilgangogmetodeerinkluderet,foratklargøre hvilketvidenskabsteoretiskperspektivdererbrugtiopgavensamtforatdannedenoverordnederamme ogforståelsefor,hvordanoghvorforatopgavensstrukturersomdener. Del2bestårafengennemgangafdeteorier,dersesnødvendigetilbesvarelseafopgavens problemformulering.teoriafsnittetindeholdertreelementer:enmodelderillustrerersammenhængen mellemisogstrategi,enredegørelseforbegrebetcrmsamtengennemgangafkritiskesuccesfaktorerfor Side2

8 implementeringafcrm.formåletmedteoriafsnitteter,atopbyggeenteoretiskreferencerammesomkan dannegrundlagforudarbejdelsenafetundersøgelsesdesignsamtenanalyse. Del3erenpræsentationoggennemgangafdenvalgtecaseAUAlumni.Formåletmeddetteafsniter,at giveetindblikihvadoghvemaualumniersamthvadbaggrundenerforimplementeringenafdetnye CRMsystemGerda. Del4indeholderenpræsentationafdetundersøgelsesdesign,derliggertilgrundfordenundersøgelse,der erblevetgennemførtiforbindelsemedudfærdigelsenafopgaven. Del5eranalysedelenafopgaven.Ianalysenvildenvalgtecase,AUAlumniogimplementeringenafGerda, bliveanalyseretpåbaggrundafdenteoretiskereferencerammederblevopbyggetidel3. Del6eropgavensafslutning,somindeholderenkonklusionsamtenkritiskrefleksionoveropgaven. Formåletmeddenneafsluttendedeler,atbesvareopgavensproblemformuleringsamtatreflektereover mådenhvorpå,atproblemformuleringenblevbesvaret. Forargumentationforvalgetafdennestruktur,jf.afsnit2.2Metode. Side3

9 2.Videnskabsteoretisktilgangogmetode Formåletmeddetteafsniterenpræsentationafopgavensvidenskabsteoretisketilgangsamten gennemgangafdenoverordnedemetodefor,hvorledesatopgavenerbyggetop.metodegennemgangen indebærerenredegørelseforvalgetafkvalitativfremforkvantitativundersøgelse,enredegørelsefor valgetafaktørtilgangensamtengennemgangafmetodiskeovervejelserforhenholdsvisopgavensteoriog empiri. 2.1Videnskabsteoretisktilgang Videnskabsteorierdensystematiskeundersøgelseaf,hvordanvidenskabeligvidenfrembringes,begrundes oganvendes(holm,2011s.14),ogsåledeservidenskabsteoridetperspektivpåproblemstillingendereri opgaven(holm,2011s.17). Denvidenskabsteoretisketilgangderliggertilgrundfordenneopgaveersocialkonstruktivismen. Socialkonstruktivismeerensamfundsfagligvidenskabsteori,fokuseretpåforestillingenom,at virkelighedenernogetderskabesifællesskabgenneminteraktioner,gennemvoresmådeattaleom virkelighedenpå,oggennemdenmeningvitilskriverbegivenheder(holm,2011s.137).sagtpåenanden måde,erverdenifølgesocialkonstruktivismenikkenogetdereksistererisigselv,denersummenafvores socialekonventioneromhvadvirkelighedenerogdermedensocialkonstruktion. Kvalitativeundersøgelserbyggerpåenforståelseafsocialvirkelighedgennemfortolkningaftekster,hvor teksterneerresultatetafempiriindsamlingen.såsnartatempirierblevettransformerettiltekst,bruges dennetekstsomensubstitutfordenvirkelighedderstuderes(flick,2009s.75).enrelevantdiskussioni dennesammenhænger,omvirkelighedenisåfaldkanblivereducerettildensimplerepræsentationsom teksterer,hvilketogsåkaldesforrepræsentationskrisen.denafgørendepointeidennediskussioner,ihvor højgradvieristandtilatantage,atdereksistererenvirkelighedudoverden,somderkanvalideresi teksterellerandreprodukterafundersøgelser(flick,2009s.76).socialkonstruktivismenharetsvarpå dennediskussion,dadennenetoptagerudgangspunkti,atmanaktivtproducerersinegenvirkelighed gennemdenmeningmantilskriverbestemtebegivenhederogforhold,dvs.virkelighedenerensocial konstruktion,ogdennesocialtkonstrueredevirkelighedermannødttilathåndtereisamfundsfaglig videnskab(flick,2009s.76). Side4

10 Ovenståendeerudgangspunktet,forvalgetafsocialkonstruktivismesomvidenskabsteoretisktilgangpå opgaven.socialkonstruktivismevurderessomværendepassende,særligttagetibetragtning,at analysedelenafopgavenerbaseretpåetinterview,hvoromdrejningspunkteterdeninterviewedepersons opfattelseafforløbetomkringencrmimplementering. Socialkonstruktivismenkansesikontrast,tilenafdeklassiskevidenskabsteoriersompositivismen,hvor videnskabeligerkendelseopnåsgennemensystematiskindsamlingafempiriskedata(holm,2011s.28). Positivismenbyggerpådeninduktivetankegang,dergårpåatmankanudledeenalmengyldiglov,udfraet stortantalenkelteobservationer(holm,2011s.25).mendaformåletmeddenneopgaveikkeer,at indsamleetstortantalenkelteobservationer,hvorfraderskaldragesenalmengyldiglov,erpositivismen ikkepassendesomvidenskabsteoretisktilgang. 2.2Metode Nårmanskaludførevidenskabeligeundersøgelser,findesdertregrundlæggendemetoderhertil:den analytisketilgang,systemtilgangensamtaktørtilgangen(arbnor&bjerke,2009s.32). Denanalytisketilgangforudsætter,atvirkelighedenerfyldtmedobjektivefacts,dereruafhængigeaf individet(arbnor&bjerke,2009s.36).denanalytisketilgangsommetode,erderforoftestanvendtnår manharanlagtenklassiskvidenskabsteoretisktilgangsompositivismeellerkritiskerationalisme(holm, 2011s.79).Veddenanalytisketilganggøresderoftestbrugafkvantitativdata,ogmanerikkeinteresseret iatfåinkluderetnoglesubjektiveforhold.detteerogsåårsagentil,atdetikkeerdenanalytisketilgangder ervalgtsomoverordnetmetodefordenneopgave. Isystemtilgangenforudsætterman,atvirkelighedenbeståraffacts baseredesystemstrukturer,dvs.atfor atforståenenhed,ermannødttilatforstådenskontekstogsammenhængmedøvrigeenheder(arbnor& Bjerke,2009s.39).Idennetilganggørmanbrugafbådekvantitativogkvalitativdata,ogulempenved systemtilgangenernetop,atdenkræverenmegetomfattendemængdeafdata,foratkunnelaveen fyldestgørendeanalyse.detteerogsåårsagentil,atsystemtilgangenikkeervalgtsommetodeidenne opgave. Denoverordnedemetodederervalgtidenneopgaveersåledesaktørtilgangen.Iaktørtilgangen forudsætterman,atvirkelighedenerensocialkonstruktion(arbnor&bjerke,2009s.41).at socialkonstruktivismeneranlagt,somdenvidenskabsteoretisketilgangpåopgaven,harværeten medvirkendefaktorforvalgetafdennemetode.detertydeligt,atsocialkonstruktivismenogsågenfindesi aktørtilgangen(holm,2011s.149),dadetvigtigsteelementiaktørtilgangensanalyseerdialog,dvs. Side5

11 sproget(arbnor&bjerke,2009s.43).resultatetafenundersøgelseudførtmedaktørtilgangensom metode,harikketilformålatforklareelementer,menderimodtilformålatforstådem(arbnor&bjerke, 2009s.44).Sagtpåenandenmåde,søgermaniaktørtilgangen,atforstådesocialekonstruktionersom manforudsætteratvirkelighedenbeståraf(arbnor&bjerke,2009s.54). Foratskabedenneforståelsearbejdermaniaktørtilgangenmedentretrinsprocesforforståelse: forforståelse,forståelseogefterforståelse(arbnor&bjerke,2009s.140).forforståelseerdenforståelse manhar,indenmanindsamlersitempiriogindenmanlaversinanalyse.manopnårforforståelseved,at arbejdemedproblembaggrund,problemstilling,teoriogmetode(arbnor&bjerke,2009s.140).forståelse opnåsvedbehandling,analyseogfortolkningafdata(arbnor&bjerke,2009s.140),ogefterforståelse opnåsiarbejdetmedkonklusion,vurderingogperspektivering(arbnor&bjerke,2009s.141). Aktørtilgangensommetodekanheltkonkretsesidenneopgavesstruktur,eftersomatopgavenerbygget opoverdetretrinforforståelse.iopgavensmetode,teori ogcasegennemgangafsnitopnåsen forforståelseforproblemstillingen.denneforforståelsedannergrundlag,forudarbejdelsenafet undersøgelsesdesign.påbaggrundafundersøgelsesdesignetgennemføresenanalyse,hvorformåleterat skabeforståelse.tilslutlavesenkonklusionsamtenkritiskrefleksion,forpådenmådeatopnå efterforståelse. Udoverdettevalgafaktørtilgangensomoverordnetmetode,haretandetmetodevalgværet,hvorvidtat undersøgelsenskulleværekvalitativellerkvantitativ.ilitteraturenomundersøgelsesmetoder,herskerder udbredtdebatomkring,hvorvidtdeterkvalitativeellerkvantitativeundersøgelserderer bedst ogmest videnskabelige (Flick,2009s.25).Detmåimidlertidforeliggesådan,athvilkenundersøgelsesmetodeder erbedst,kommeranpåhvilketformålensopgavehar.forskellenmellemkvalitativeogkvantitative undersøgelsererikkei kvalitet menifremgangsmåden(ghauri&grønhaug,2010s.104). Baggrundenforvalgetafkvalitativfremforkvantitativundersøgelseidenneopgave,erderforenvurdering af,atenkvalitativundersøgelseermerepassendetilbesvarelseafopgavensproblemformulering,enden kvantitativundersøgelsevillevære.detteberorisærpåsocialkonstruktivismensomopgavens videnskabsteoretisketilgang,samtpåvalgetafaktørtilgangensomoverordnetmetode.kendetegnetfor denkvalitativeundersøgelseernetopfokuspåforståelsenogpåprocesser(ghauri&grønhaug,2010s. 105),hvilketmatcheropgavensformål. Side6

12 2.2.1Metodiskeovervejelser teori Formåletmeddetteafsniterengennemgangafdemetodemæssigeovervejelseromkringteori,derergjort iforbindelsemedudarbejdelsenafdenneopgave. Formåletmedatinkludereetteoriafsnitiopgaven,erikkeatlaveendybdegåendegennemgangafhver enkeltteori,jf.afsnit1.2afgrænsning.derimoderformålet,atfåopbyggetenteoretiskreferenceramme, derkandannegrundlagforanalysenafaualumniogimplementeringenafgerda. Teoriafsnittetbeståraftredele.FørstedelerenpræsentationafEnterprise wideinformationmanagement modellen.dennemodelgiveretsvarpå,hvordanatdererensammenhængmellembrugenafisog strategi,hvorforatdenermedtaget.derfindesandremodellerogsynspunkterpå,hvordandenne sammenhænger,mendisseerdogikkemedtagetiopgaven,dadetikkevurderessomværende nødvendigttilbesvarelseafopgavensproblemformulering. AndenteoridelerenpræsentationafhvadCRMer.Eftersomatopgavenhandleromimplementeringenaf etcrmsystem,findesatrelevantatmedtageteoriomhvadcrmer,forderigennematskabeenbedre forståelseforproblemstillingen. Tredjeogsidstedelafteoriafsnitteterdenprimæreteoriogdervedogsådenbærendedeliforholdtil opbygningenafdenteoretiskereferenceramme.teorieneromkringkritiskesuccesfaktorerfor implementeringafcrmsystemer.atopbyggeenteoretiskreferencerammemedfaktorerspecifiktfor implementeringenafcrm,harværetenudfordring,dadetteeretområdehvorderendnuikkeer gennemførtmangeundersøgelser(croteau&li,2003s.26;wilson,daniel,&mcdonald,2002s.198).så påtrodsaf,atderselvfølgeligerforskelpåenterpriseresourceplaning(erp)ogcrmimplementeringer,er detvalgtatopbyggedenteoretiskereferencerammebaseretpåteoriomcrmselvfølgelig,menihøjgrad ogsåbaseretteoriomerpimplementeringer.dennefremgangsmådeerdogikkegrebetudafingenting,da detogsåermedafsætierpimplementeringer,atflereafdevidenskabeligeartikleromkringkritiskesucces faktorerforcrmimplementeringererskrevet(croteau&li,2003;maleki&anand,2008). AtdenteoretiskereferencerammeprimærttagersitafsætiERPimplementeringerogikkeCRM implementeringerspecifikt,erenafdemedvirkendeårsagertil,atdetervalgtatmedtageenkritisk refleksiontilslutiopgaven.hervilderblandtandetblivereflekteretoveregnethedenafdenopbyggede teoretiskereferencerammesomgrundlagforanalysenafencrmimplementering. Side7

13 2.2.2Metodiskeovervejelser empiri Formåletmeddetteafsniterengennemgangafdeprimæremetodiskeovervejelser,dererblevetgjorti opgavenomkringempiri.detteindebærerengennemgangafbaggrundenforvalgafcasestudiesom undersøgelsesdesignsamtomkringvaliditetenafkvalitativeundersøgelser. Overvejelseromkringdendecideredeindsamlingafempiri,vilblivepræsenteretsenereiopgavenefter casegennemgangogføranalysen,jf.afsnit5undersøgelsesdesign. Nårmanskalindsamleempiriikvalitativeundersøgelser,harmanfleregrundlæggende undersøgelsesdesignsatvælgeimellem,derindundercasestudier,komparativestudier,retrospektive studier,snapshotsoglongitudinalestudier(flick,2009s.140).disseforskelligeundersøgelsesdesign variereralle,iforholdtildeninvolveredetidoggradenafsammenlignelighed. Dereridenneopgavevalgtatarbejdemedetsinglecasestudie,dvs.undersøgelsenafencase.Dette undersøgelsesdesignervalgt,dadetersærligtvelegnettilatdokumentereprocesserpåendetaljeretog præcismåde(flick,2009s.134).ogdaformåletmedundersøgelseneratanalysereprocessenfor implementeringenafetcrmsystemhosaualumni,findescasestudiesærligtrelevanthertil. Denstørstebegrænsningvedbrugafetsinglecasestudieer,atvedkunatanalysereéncase,kanderopstå problemermedgeneralisering,hvilketkunneløsesvedatinkludereflerecasessomempiri(flick,2009s. 134).Generaliseringerimidlertidikkealtiddetaltoverskyggendemålforkvalitativeundersøgelser,ogi denneopgaveerformålethellerikke,atlaveenbredgeneraliseringaf,omdeiteoriennævntekritiske succesfaktoreraltidharenpraktiskbetydning.derimoderformåletenkonkretanalyseogvurderingaf,om dekritiskesuccesfaktorerdernævnesiteorien,harhaftenpraktiskbetydningforaualumniideres implementeringafgerda. Deterbemærket,atflereafdeanvendtevidenskabeligeartiklerberorpåcasestudiersom undersøgelsesdesign(holland&light,1999;nah&delgado,2006;shanks,2000;wilson,daniel,& McDonald,2002),hvorforatdetteogsåerbekræftelsepåundersøgelsesdesignetsanvendelighedidenne opgave. Validitetafkvalitativeundersøgelserharlængeværetetområdetildebat,iforholdtilgyldighedenaf resultaterfrakvalitativeundersøgelser.etafkritikpunkternefrafortalereforkvantitativeundersøgelsergår på,athviskvalitativeundersøgelserikkekonsistentkanproducerevalideresultater,såkankonklusioner dragetfrademikkestolespå.derudoverkritiseresogsåmanglenpådetypiskestandardmålforvaliditet, dernetoperkendtfrakvantitativeundersøgelser(maxwell,1992s.279).problemetmeddennekritiker,at Side8

14 denbyggerpådepositivistiskeantagelserogdeninduktivetankegang,derkendetegnerkvantitative undersøgelser.derfortagerkritikkenikkehøjdefor,atmanikvalitativeundersøgelseroftestharenanden videnskabsteoretisktilgangogderforenandenholdningtilhvadvidenskaberoghvaddetikkeer(maxwell, 1992s.280).Debattengårderforpå,omkvalitativeundersøgelserkanværevalide,udenatskullevurderes udfradetraditionellekvantitativemålforvaliditet(flick,2009s.384).josepha.maxwellharisinartikel UnderstandingandValidityinQualitativeResearch foreslåetentypologiforvaliditet,dererrelevantfor kvalitativeundersøgelser(maxwell,1992s.281).maxwellfremstillerenpointeom,atforståelseeretmere fundamentaltprincipikvalitativeundersøgelserendvaliditeter(maxwell,1992s.281),hvilketuweflick ogsåbekræftermedsitverstehen 1 begreb(flick,2009s.65).maxwellarbejdermedfembredekategorier afforståelseogkorresponderendehertilfemtyperafvaliditetforkvalitativeundersøgelser.disse kategoriererdeskriptivvaliditet,fortolkendevaliditet,teoretiskvaliditet,generaliseringogevaluerende validitet(maxwell,1992s.285). Idenneopgaveerdergjortovervejelseromkringsamtligefemtyperafvaliditet.Fordetførsteharder væretudvistforsigtighedmedikkeatfejlgengivecasenogdensforløb,samtmedikkeatoverfortolke udtalelserfrainterviewet.dissekanbetragtessomovervejelseromkringhenholdsvisdeskriptivog fortolkendevaliditet.derudovererdergjortmangeovervejelseromkringegnethedenafdevalgteteorier,i forholdtilcasenoganvendelsesmetodenafdisseteorier,hvilketmåbetragtessomovervejelseromkring denteoretiskevaliditetafundersøgelsen.yderligereerderogsågjortmangeovervejelseromkring,omden interviewedepersonsholdningerkangeneraliseresudtilheledenundersøgteorganisation,samtomden studeredeprocesevalueresrigtigt,hvilketkanbetragtessomhenholdsvisovervejelseromkringintern generaliseringogevaluerendevaliditet. 1 Verstehenertyskforforståelse Side9

15 3.Teori Formåletmeddetteafsniter,atgennemgådenteoriderliggertilgrundforundersøgelsenoganalysenaf AUAlumni.Måleteratopbyggeenteoretiskreferencerammeogderigennemskabeenforforståelsefor problemstillingen,jf.afsnit2.2metode. Teoriafsnittetbeståraftredele.FordetførstevilEnterprise wideinformationmanagementmodellenblive præsenteret.andendelbestårafenpræsentationafcrm.tredjeogsidstedelerogsådenprimæredel, beståendeafenlitteraturgennemgangafkritiskesuccesfaktorerforimplementeringafcrmsystemer. 3.1Enterprise wideinformationmanagement Ibogen InformationEconomics:LinkingBusinessPerformancetoInformationTechnology introducerer Parker,BensonogTrainorenmodelkaldetforEnterprise wideinformationmanagement(ewim). Kernenimodellener,atenorganisationsplanlægningsproceserencirkulærproces,mellemdet teknologiskeogdetforretningsmæssigedomæne,somorganisationenståroverfor(parker,benson,& Trainor,1988s.59).Detteerogsåårsagentil,atmodellenpådanskerrefererettilsom dencirkulære planlægningsproces. Fordiatplanlægningsprocesseniorganisationerercirkulær,hardenikkeetstartpunkt.Menet udgangspunktkunneværeenvirksomhedsstrategiskeplanidetforretningsmæssigedomæne.den strategiskeplanharenindflydelsepå,hvordanorganisationenogforretningsprocesserneerindrettet. Hvordanatforretningsprocesserneiorganisationener,ogmådenhvorpåatorganisationenerstruktureret, harsåenindflydelsepå,hvordanorganisationensit arkitekturer.organisationensit strukturharogsåen indflydelsepåhvilkeitmulighederderermuligefororganisationen.sidstmenikkemindstharde tilgængeligeit mulighederidetteknologiskedomæne,enindflydelsepåvalgetafstrategiidet forretningsmæssigedomæne.såledeserheleplanlægningsprocessencirkulær,fremogtilbagemellemdet teknologiskeogforretningsmæssigedomæne. SynspunktetiEwIMerderforklart,atdererensammenhængmellemorganisationersvalgafstrategiog deresvalgafitsamtatdissevalgharendirekteindflydelsepåhinanden. Side10

16 Figur1:Enterprise wideinformationmanagement 3.2CustomerRelationshipManagement(CRM) Påtrodsaf,atCRMefterhåndeneretudbredtoganerkendtkoncept,findesderikkenogenuniversel accepteretdefinitionaf,hvadcrmerogikkeer(ngai,2005s.583;rahimi&berman,2009s.254).årsagen tildetteer,atcrmkandefineresirelationtilflerekontekster marketing,salg,serviceogsupportsamtit ogis(ngai,2005s.584). FølgendetreeralleeksemplerpåCRMdefinitioner: CRMisthecomprehensivestrategyandprocessofacquiring,retaining,andpartneringwithselective customerstocreatesuperiorvalueforthecompanyandthecustomer.itinvolvestheintegrationof marketing,sales,customerservice,andthesupply chainfunctionsoftheorganisationtoachievegreater efficienciesandeffectivenessindeliveringcustomervalue (Ngai,2005s.583). CRMisanenterpriseapproachtounderstandingandinfluencingcustomerbehaviourthroughmeaningful communicationsinordertoimprovecustomeracquisition,customerretention,customerloyalty,and customerprofitability (Ngai,2005s.583). Side11

17 CustomerRelationshipManagement(CRM)isacombinationofpeople,processesandtechnologythat seekstounderstandacompany scustomers (Injazz&Popovich,2003s.672). FællesformangedefinitionerafCRMer,atdetervigtigt,atseCRMsometomfattendesætafstrategier,til athåndtereforholdetmellemkundenogorganisationen(ngai,2005s.583),ogselvomatenstordelaf CRMerteknologi,erdetatseCRMkunsomenteknologi,ligmedopskriftenpåfejlslåetimplementering (Injazz&Popovich,2003s.672). Mankansige,atCRMeretkrydsfunktioneltkundeorienteretsystemforforretningsprocesser,derved hjælpafinformationsteknologi,kanmaksimereværdienaforganisationensrelationmedkunden(injazz& Popovich,2003s.673).OrganisationerkanvedhjælpafCRMpersonliggøre,individualisereogforudse megetafkundersforholdtilorganisationen.præmissenfordetteerdogenopdateretogdetaljeret databasemedkundeinformation(maleki&anand,2008s.67). Sagtmedandreord,såskaberoglagrermanvidenomkringsinekunderietCRMsystem,forsom organisationatværeistandtileffektivtatsegmenteresinekunder,atudvikleogvedligeholdedet langsigtedeforholdmeddeprofitablekunder,athåndteredeuprofitablekundersamtforatværeistandtil atkundetilpasseproduktetogmarkedsføringsindsatsen(croteau&li,2003s.21;foss,stone,&ekinci, 2008s.69). Detbørståklart,atorganisationerkanopnåmangefordelehvisCRMbliverimplementeretsuccesfuldt. DesværreslårCRM,jf.afsnit1.Indledning,oftefejl.Årsagentildetteskalfindesi,atmangeorganisationer manglerdengrundlæggendeforståelsefor,hvadetcrmprojektindebærer,herundermængdenaf forretningsprocesserdertypiskskalomlægges(injazz&popovich,2003s.672). MankanopsummerehvadCRMer,vedatsigeatdetbeståraffølgendetreelementer: Detoperativeelement: Håndteringenafkontaktenmedkunden salg,serviceogmarketing. Detsamarbejdendeelement: Mulighedenforkundentilatkommunikeremedorganisationensamttilatmodtagemålrettede henvendelserfraorganisationen,gennemenrækkekanalerskabtaforganisationen. Detanalytiskeelement: Gennemførelsenafanalyser,påbaggrundafdedatamanfårfrakundeinteraktionerne,meddetformål atfremtrækkefordelagtigforretningsinformation(maleki&anand,2008s.72). Side12

18 3.3Kritiskesuccesfaktorer KonceptetmedkritiskesuccesfaktorerblevførstintroduceretafJohnF.Rockartisinartikel Chief executivesdefinetheirowndataneeds fra1979.ifølgerockarterkritiskesuccesfaktorerdetbegrænsede antalafområder,hvorresultaterne,hvisdeellersertilfredsstillende,vilsikreensuccesfuld konkurrencedygtigpræstationfororganisationen(rockart,1979s.85) Alleorganisationerharstrategier,målsætningerogmål,ogforatdissekanopfyldeserderenrækkeaf faktorerdermåværetilstede ogdeternetopdekritiskesuccesfaktorer(bullen&rockart,1981s.9). Hvisdekritiskesuccesfaktorerikkeertilstede,vilorganisationenikkehøstedenforventedesuccesog dervedikkenådeopstilledestrategier,målsætningerogmål.somfølgeafdette,erkritiskesuccesfaktorer deområderderskalmodtagekonstantogekstraomsorgsfuldopmærksomhedfraledelsen(rockart,1979 s.85). Rockartintroducererbegrebet,iforbindelsemeddesignafinformationssystemertilledelsen,menpåpeger ogsåisinartikel,atkonceptetmedkritiskesuccesfaktorerkanbrugesindenforandreområderogså (Rockart,1979s.88). SidenRockartpåpegedeegnethedenafkritiskesuccesfaktorer,harbegrebetfåetudbredtanvendelsei litteraturenindenforplanlægningogimplementeringafinformationssystemer,indenforfastlæggelsenaf informationsbehov,indenforudviklingenafledelsesmæssigeinformationssystemersamtmegetmere indenforinformationssystemlitteraturen(williams&ramaprasad,1996s.250). Påtrodsafdenstoreudbredelseafbegrebetkritisksuccesfaktor,foreliggerderikkeenentydig bekendtgørelseafhvad kritisk vilsige.eksempelvishvadderadskillerenkritiskfaktorfraenikke kritisk faktor,omfaktorerkanværekritiskepåforskelligemåder,omdensammefaktorkanværekritiskpåflere måderosv.detteerårsagentil,atwilliamsogramaprasadiartiklen Ataxonomyofcriticalsuccessfactors udviklerentaksonomi,tilidentificeringafforskelligegraderaf kritiskhed (Williams&Ramaprasad,1996s. 250).IfølgeWilliamsogRamaprasadfindesderfiretyperaffaktorermedaftagendekritiskhed,navnlig faktorermedkausalemekanismertilsucces,faktorernødvendigeogtilstrækkeligeforsucces,faktorer nødvendigeforsuccessamtfaktorerassocieretmedsucces(williams&ramaprasad,1996s.256). Derudoveridentificeresderidennetaksonomiogsåattributterderknyttersigtilkritiskesuccesfaktorer. Disseeromfaktorenerståendeellerfremkaldt,omfaktorenerdirekteellerindirektesamtomderertale omenstyrkendeellerenhæmmendefaktor(williams&ramaprasad,1996s.253). Side13

19 Detviloftestkunværetretilseksfaktorerdererafsærligbetydningiengivenkontekst(Rockart,1979s. 85).Idetfølgendevilenlængererækkeafkritiskesuccesfaktorerdogblivegennemgået,dadisseallekan væreenafdetretilseksfaktorerderiengivensituationersærligvigtige.somnævnttidligere,jf.afsnit 2.2.1Metodiskeovervejelserforteori,vilgennemgangenafdissefaktorertageafsætiartiklerbådeomkring kritiskesuccesfaktorerforerpsamtforcrm Topledelsensstøtte Atfåtopledelsensstøttetiletprojekt,erdenkritiskesuccesfaktor,dergårigenisamtligeartikleromkring kritiskesuccesfaktorer,hvadentendeerspecifiktforerp,crmellerisgenerelt(al Mashari,Al Mudimigh, &Zairi,2003;Bingi,Sharma,&Godla,1999;Croteau&Li,2003;Holland&Light,1999;Maleki&Anand, 2008;Nah&Delgado,2006;Shanks,2000;Somers&Nelson,2001;Wilson,Daniel,&McDonald,2002). EtCRMprojekteretstrategiskinitiativiorganisationer,ogderforskaldetstøttesaktivtafledelsen(Maleki &Anand,2008s.77).Topledelsensrolleer,atskabeenforståelsefordekapaciteterogbegrænsningersom systemethar,atetablererimeligemålforbrugafsystemet,atudviseengagementoverforprojektet,at kommunikeredenoverordnedeitstrategiudtilalleinteressenter(somers&nelson,2001s.2)samt konstantovervågedefremskridtderskeriprojektetoggiveguidelinestilprojektgruppen(bingi,sharma,& Godla,1999s.10). Detersærligtvigtigtmedtopledelsensstøtteisituationer,hvorimplementeringenkrævermange ændringerafprocesserogaktiviteter(croteau&li,2003s.23),ogigennemførelsenafdisseændringer skaltopledelsenspilleenaktivrolle(bingi,sharma,&godla,1999s.9).forattopledelsenkanspilleen aktivrolleiimplementeringenafetnytcrmsystem,erdetvigtigtatdeeropmærksommepåogklarover detstrategiskepotentialederervedit(wilson,daniel,&mcdonald,2002s.205). IfølgeShanksertopledelsensstøtte,denenestekritiskesuccesfaktor,derharenbetydningundersamtlige faserafenimplementering,dvs.bådeunderplanlægningsfasen,projektfasenogforbedringsfasen(2000s. 299),hvilketsammenmedrestenafISlitteraturenklartdemonstrerer,atforatITprojekterkanfåsucces, erdetabsolutkritiskmedtopledelsensstøtte(al Mashari,Al Mudimigh,&Zairi,2003s.356;Bingi,Sharma, &Godla,1999s.9;Nah&Delgado,2006s.101;Somers&Nelson,2001s.2). Side14

20 3.3.2Projektgruppenssammensætningogkompetenceniveau EnkritisksuccesfaktorforimplementeringafetCRMsystemer,omdenprojektgruppederersammensat, hardennødvendigeviden,derigtigeevner,denretteerfaringsamtatdenbestårafderigtigepersoner (Somers&Nelson,2001s.5). Atinkluderederigtigepersonerbetyder,atorganisationenskaldedikerederesmestkompetente medarbejderetilprojektet(bingi,sharma,&godla,1999s.13),atpersonerneskalbesiddevidenomkring bådeteknologiogforretningsamtatpersonerneerensammensætningaffolkfrainterntiorganisationen ogsåkonsulenter(nah&delgado,2006s.100).personerneiprojektgruppenskalarbejdefuldtidmed projektet,oghavebemyndigelsetilatkunnetræffebeslutninger(shanks,2000s.293).detervigtigtatfå inkluderetpersonerfraforskelligeniveaueriorganisationen,ogsærligtvigtigterdet,atfåinkluderetdem derkankarakteriseressomsuperbrugereafdetsystemmanvilimplementere(somers&nelson,2001s.3) Samarbejdepåtværsafafdelinger EnCRMimplementeringviloftestpåvirkemereenendafdelingienorganisation,ogdeterderfor nødvendigtmedsamarbejdepåtværsafafdelinger.deterderforenkritisksuccesfaktorfor implementeringafcrm,atdettesamarbejdepåtværsafafdelingerforløbergodt(somers&nelson,2001 s.5) Klaredefineredemål AthaveenklartdefineretstrategiskplanogklaremålforISimplementeringen,erenafdekritiskesucces faktorerdergårigeniislitteraturen(al Mashari,Al Mudimigh,&Zairi,2003;Holland&Light,1999;Maleki &Anand,2008;Nah&Delgado,2006;Shanks,2000;Somers&Nelson,2001). IenCRMimplementeringskalorganisationenklarthavedefineret,hvilkemåldererforprojektetsamt defineredespecifikkeforretningsmæssigefordele,sommanforventeratprojektetskalbringe(maleki& Anand,2008s.77).Måleneforprojektetbørværesåspecifikkeogoperationelle,atdekanfungeresom rettesnorogdervedindikeredengenerelleretningforprojektet.derforerdetvigtigt,atdissebliver specificeretalleredeiplanlægningsfasenafenimplementering(al Mashari,Al Mudimigh,&Zairi,2003s. 357;Shanks,2000s.293;Somers&Nelson,2001s.5).Derudovererdetvigtigt,atmålenemedprojekteter klareogvelforståetafalleiorganisationen(nah&delgado,2006s.100). Side15

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Stress-repertoires. !"En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " Stress. Johan!Friis!Bergholt!

Stress-repertoires. !Enkritiskdiskurspsykologiskanalyseaffænomenet Arbejdsrelateretstress  Stress. Johan!Friis!Bergholt! Stress-repertoires "En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " " " " Stress JohanFriisBergholt 10.Semester,InterpersonelKommunikation HumanistiskInformatik VejlederSørenLindhardt

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08 Bachelorjan.2012 DetTværkulturelleForældresamarbejde LærkeSchouI08 1Indledning Alforståelseberorpåforforståelse.Deterenfordomattro,atmaningenfordommehar 1 Integrationeretbegrebsomdeflestedanskereerbekendtmedidag.Ordetoptræder

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Lærerbacheloropgaven

Lærerbacheloropgaven Lærerbacheloropgaven Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven DEN STUDERENDES BOG Forlaget Samfundslitteratur Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven. Den studerendes

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt

Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt NationaløkonomiskInstitut Forfatter: HD1.del,4.Semester PernilleAgerskovKrogh Vejleder: LeifM.Sørensen Afsluttendeprojekt Danmarksnationaløkonomived enafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Forår2011 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Afsluttende projekt Udbydende udd.retning samt kursuskode Er fagmodulet

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Opgaveskrivning - 6 råd til en god skriveproces v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Råd 1: Opgavens opstart Skriv om noget du kender Læs i studieordningen, hvad

Læs mere

FRANSK (OG BA-) SPECIALEKOLLOKVIUM ET EKSEMPEL PÅ KOLLEKTIV VEJLEDNING

FRANSK (OG BA-) SPECIALEKOLLOKVIUM ET EKSEMPEL PÅ KOLLEKTIV VEJLEDNING 29. November 2016 - Lektor PhD Patrick Leroyer BSS BCOM FRANSK (OG BA-) SPECIALEKOLLOKVIUM ET EKSEMPEL PÅ KOLLEKTIV VEJLEDNING CENTER FOR UNDVERVISNING OG LÆRING INSPIRATIONSDAG OM SPECIALEVEJLEDNING OG

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE 1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE &O QSPKFLUSBQQPSU BG 1BUSJDJB - +FOTFO 3PTLJMEF 6OJWFSTJUFU *OTUJUVU GPS 4BNGVOE PH (MPCBMJTFSJOH Abstract( This%project%aims%to%examine%the%economic,%political%and%sociocultural%

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato 6 råd om Effektiv Opgaveproces Dias 1 Enhedens navn Sted og dato Store opgaver er spændende! Fordybelse koncentreret forløb uden noget ved siden af Bliver klogere på faget og processen Faglig udfordring

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Samfundsfag C Flemming

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

WORKSHOP 1: IDEUDVIKLING OG PROBLEMFORMULERING

WORKSHOP 1: IDEUDVIKLING OG PROBLEMFORMULERING WORKSHOP 1: IDEUDVIKLING OG PROBLEMFORMULERING Kenneth Nygaard PhD studerende PROGRAM WORKSHOP 1 16.15-17.15 Akademisk proces og videnskabelige problemer Udvikling af egne ideer frem mod problemformuleringer

Læs mere

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Prøven i KS Prøvematerialer Synopsis Eksamination Bedømmelse Supplerende materiale Mindst 4 fællesfaglige forløb. Strukturen i et forløb:

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation ErhvervsøkonomiskInstitut Forfattere: BachelorafhandlingHAalm. JonPihl Andersen Studienr.:281187 AnneGottfredsen studienr.:280696 Vejleder: AndersGrosen Finanskrisensbetydningfordedanskebankersfundingsituation

Læs mere

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer 2. 6. semester projekter på SIV Retningslinjer og rammer 2016 1 Indledning: I relation til dokumentet om 1. semester projektet, som I også kan finde her i Moodle, kan I på de følgende sider læse dels om

Læs mere

* 29. januar kl

* 29. januar kl 29. januar kl. 12.00 Alternativer ideer til forandring og fornyelse Opgave A (INNOVATIV) Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Grænser Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Kommunikation muligheder og begrænsninger Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Læsevejledning på Rybners

Læsevejledning på Rybners Læsevejledning på Rybners Lovgivning: Bek 53 Stk. 3. Til elever, der har behov for styrkede læsekompetencer for at kunne gennemføre et påbegyndt uddannelsesforløb, skal skolen tilbyde støtte og vejledning

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du!

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! Med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips Trine Toft, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INDLEDNING AT SKRIVE VIDENSKABELIGT De større, akademiske opgaver,

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur og sprog handler om kultur og sprog og om samspillet mellem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Projektaktiviteter på E-business

Projektaktiviteter på E-business Projektaktiviteter på E-business 4-, 12- og 16-ugersprojekter EBUSS Kandidatuddannelsen i E-business 1. RAMMER...2 2. PROJEKTET...3 3. VALG AF VEJLEDER...3 4. GRUPPEDANNELSE...4 5. TVÆRFAGLIGE PROJEKTER...4

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? KA i Informationsvidenskab, AAL Besvaret af: 1 Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? (1 =i meget lav grad,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

Oplevelsen som storyworld

Oplevelsen som storyworld Oplevelsen som storyworld - En diskussion af transmedia storytellings bidrag til forståelsen af co-creation oplevelser Kandidatafhandling Signe Grønbæk Bladt September 2015 Vejleder: Trine Susanne Johansen

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Skrivning som redskab og kommunikation Afsenderen Modtageren Meddelelsen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige ressourcer i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske

Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige ressourcer i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske Projektleder Britta Hørdam bho@ucsj.dk Projektmedarbejder Anja Richter

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere