En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En empirisk analyse af kritiske succes faktorer ved implementeringen af et CRM system et studie af AU Alumni og implementeringen af Gerda"

Transkript

1 InstitutforMarketingogorganisation Forfatter: LineBeringKristensen(301075) Vejleder: BjarneR.Schlichter Enempiriskanalyseafkritiskesuccesfaktorerved implementeringenafetcrmsystem etstudieafaualumniogimplementeringenafgerda BusinessandSocialSciences,AarhusUniversity 2012

2 Abstract Sinceorganisationsrealisedthepotentialbusinessbenefitsofhavingcollectedandorganisedinformation abouttheircustomers,thepopularityofcustomerrelationshipmanagement(crm)implementation projectshasincreased.therealisationofmarketdominance,thecreationofcompetitiveadvantages, increasednumberofcustomers,directresultsonthebottomlineandprolongedcustomerrelationshipsare allpotentialbusinessbenefitstoberealisedbyorganisationsimplementingcrm.however,theunderlying premiseforachievingthesebusinessbenefitsisthatthecrmsystemissuccessfullyimplementedinthe organisation.thereismuchatstakefororganisationsattemptingtoimplementcrm,asthefailureratefor CRMimplementationsremainashighas55 65%. AsaresponsetothehighfailurerateofCRMinitiatives,agrowingbodyofacademicaddressestheproblem ofaccomplishingasuccessfulcrmimplementationbyproposingcriticalsuccessfactorsforcrm implementations. Thepurposeofthisthesisistoinvestigate,theimpactofthetheoreticalcriticalsuccessfactorsforCRM implementationsinarealworldsetting.anempiricalstudyisconductedonthebasisofthe implementationofacrmsystemcalled Gerda ataualumniataarhusuniversity. Thegoalofthestudyistofindouttheimportanceofthepresenceoftheoreticalcriticalsuccessfactorsfor CRMimplementationsintherealworldsettingofthe Gerda implementationataualumni.furthermore thegoalofthestudyistoexaminethepossibilitiesforaualumniforfulfilmentofthestrategicobjectives fortheuseof Gerda. Inordertoaccomplishthegoalsofthestudy,atheoreticalframeworkisdevelopedonthebasisofa literaturereview.thistheoreticalframeworkconsistsoftwoelements,thefirstbeingamodelshowingthe linkbetweentheit andthebusinessdomainfororganisationscalledtheenterprise wideinformation Managementmodel.ThesecondelementisacompoundlistofcriticalsuccessfactorsforCRM implementations.thetheoreticalframeworkisthefoundationuponwhichthestudyisperformed. Theconclusionfromthestudyisthattheimportanceofthepresenceoftheoreticalcriticalsuccessfactors forcrmimplementationsislimitedinthesettingofthe Gerda implementationataualumni,sincea context specificfactornotexplainedbythedevelopedtheoreticalframework,named controlofthe organisationalstructure,turnedouttoofdominatingsignificance.

3 Topmanagementsupport,cross departmentalcooperation,clearlystatedgoalsandcommunicationareall factorswithaninhibitingeffectonaualumni spossibilitiesforfulfilmentofthestrategicobjectivesforthe useof Gerda.However,theimportanceofthesefactorsislimited,asaconsequenceofthepresenceof thedominatingfactor controloftheorganisationalstructure.thisimpliesthattheprimarypremiseforau Alumni toretainandstrengthentheexistingalumnirelations, tocreateandmaintainrelationstofuture alumni s and torecreatetherelationwithalumni sthataarhusuniversityisnolongerincontactwith the organisationalstructureofaarhusuniversityhastofallintoplace.secondly,aualumni spossibilitiesfor fulfilmentofthestrategicobjectivesfortheuseof Gerda dependsuponifaualumnisucceedsingaining topmanagementsupportfortheproject,managestoestablishthenecessarycooperationacross departmentsintheorganisations,establishesclearlydefinedgoalsandspecificbusinessbenefitsforthe useof Gerda aswellasifaualumnimanagestoeffectivelycommunicatethesebenefitstotherestofthe organisation.

4 Indholdsfortegnelse 1.Indledning Problemformulering Afgrænsning Struktur Videnskabsteoretisktilgangogmetode Videnskabsteoretisktilgang Metode Metodiskeovervejelser teori Metodiskeovervejelser empiri Teori Enterprise wideinformationmanagement CustomerRelationshipManagement(CRM) Kritiskesuccesfaktorer Topledelsensstøtte Projektgruppenssammensætningogkompetenceniveau Samarbejdepåtværsafafdelinger Klaredefineredemål Tilstedeværelsenafenprojektforkæmper Dedikationafressourcer Projektledelse Kommunikation Forandringsledelse GrundigtogvelovervejetvalgafITudbyder PartnerskabmedITudbyder Brugafkonsulenter Minimalbrugertilpasningafsystemet Dataanalyseogkonvertering Brugerinvolveringisystemdesign Omlægningafforretningsprocesser(businessprocessreengineering) Uddannelseogtræningforbrugereafsystemet TilpasningenafISogforretningsstrategi Målingogevaluering Casegennemgang:AUAlumni FusionenogsammenlægningenafAarhusUniversitet OmAUAlumni StrategiogmålsætningerhosAUAlumni BaggrundforanskaffelseafGerda OmGerda Undersøgelsesdesign Valgafempiri Undersøgelsensmål Teoretiskreferenceramme...32

5 5.4Valgafinterviewform Udformningafinterviewguide Analyse AnalyseafsammenhængenmellemISogstrategiforAUAlumni Analyseaftilstedeværelsenafkritiskesuccesfaktorer Topledelsensstøtte Projektgruppenskompetenceniveau Samarbejdepåtværsafafdelinger Klaredefineredemål Tilstedeværelsenafenprojektforkæmper Dedikationafressourcer Projektledelse Kommunikation Forandringsledelse GrundigtogvelovervejetvalgafITudbyder PartnerskabmedITudbyder Brugafkonsulenter Minimalbrugertilpasningafsystemet Dataanalyseogkonvertering Brugerinvolveringisystemdesign Omlægningafforretningsprocesser Uddannelseogtræningforbrugereafsystemet TilpasningafITogforretningsstrategi Målingogevaluering Styrpådeydrerammer Konklusion Kritiskrefleksion Denteoretiskereferencerammesanvendelighedsomfundamentforanalysen Anvendelighedenafkritiskesuccesfaktorer Referenceliste Bilag TransskriberetinterviewmedJacobJensen,AUAlumniRelationsManager DokumenterfraAUAlumni...66 Antaltegneksklusivmellemrum: , svarendetil55,96normalsideraf2.200tegn

6 LineBeringKristensen 1.Indledning CustomerRelationshipMangement(CRM)haristigendegradvundetudbredelse,efteratorganisationer harindsetdeforretningsmæssigefordele,vedathaveindsamletogorganiseretvidenomkringsinekunder (Croteau&Li,2003s.21).Opnåelseafmarkedsdominans,skabelseafkonkurrencemæssigefordele,øget antalaftilfredsekunder,direkteresultaterpåbundlinjenoglangvarigekundeforholderallepotentielle fordelevedcrm,somorganisationerkanopnå(maleki&anand,2008s.67).denunderliggendepræmis forrealiseringafdissefordeleer,atmansomorganisationenfårimplementeretcrmrigtigt.detmåiden forbindelseståklart,athvorderermegetatvinde,erderogsåmegetattabe,dafejlraternepå implementeringafcrmersåhøjesom55 65%(Injazz&Popovich,2003s.672;Croteau&Li,2003s.21). Somresponstildennehøjefejlrate,harderudvikletsigengenreindenforakademisklitteratur,derforeslår enrækkekritiskesuccesfaktorer,somskalværetilstede,føratorganisationerkangennemføreen succesfuldimplementeringogrealiseringafdeforretningsmæssigefordele(shanks,2000s.289).dette lederhentilbaggrundenforatskrivedenneopgave,somerengenerelundrenover,atnårmanhar identificeretdekritiskesuccesfaktorer,derskalværepåplads,føratorganisationerkanrealiserefordelene vedcrm,hvordankandetsåvære,atdetsåoftegårgaltipraksisalligevel. 1.1Problemformulering Medudgangspunktiovenståendeindledningeropgavensformål,atsammenligneteorimedpraksis,vedat analyserebetydningenafteorienforsuccesfuldimplementeringpåenvirkeligimplementeringsproces. Dettevilblivegjortvedbesvarelseaffølgendeproblemformulering: HvilkenbetydninghartilstedeværelsenafkritiskesuccesfaktorerforimplementeringafCRMhaft, vedimplementeringenafcrmsystemetgerdahosaualumni?oghvordaneraualumni s mulighederforrealiseringafdestrategiskemålsætningerforbrugafgerda? Tilbesvarelseafopgavensproblemformuleringhørerfølgendeunderspørgsmål: HvordanerderensammenhængmellemISogstrategi? HvaderdekritiskesuccesfaktorerforimplementeringafCRM? Side1

7 1.2Afgrænsning Iudarbejdelsenafopgavenhardetværetnødvendigtatlavebådeenteori ogempirimæssigafgrænsning. Denteorimæssigeafgrænsningskalsesisammenhængmeddenteoretiskereferencerammeopbyggeti opgaven.denprimæreteoridelidenneteoretiskereferenceramme,erenrækkeafkritiskesuccesfaktorer forimplementeringafcrm,sammensatpåbaggrundafenlitteraturgennemgang.detharværet nødvendigtatlaveenafgrænsning,iforholdtilhvormegetderblivergåetidybdenmedindholdetafhver faktor.formåletmedopgavenerikke,atanalyseredendybebetydningafhverenkeltafdissefaktorer,da detteikkeermuligtindenforopgavensfastsatterammer,oghverfaktorvilderforkunblivepræsentereti detomfang,dervurderesnødvendigtilbesvarelseafopgavensproblemformulering. Derudoverhardetteorimæssigtogsåværetnødvendigt,atafgrænsesigfraatinkludere projektfasemodelleriopgaven,påtrodsafatdisseinogleafdevidenskabeligeartiklerbliverpræsenteret sammenmedkritiskesuccesfaktorerogderforkunnekoblesnaturligtpådenteoretiskereferenceramme opbyggetiopgaven.denprimæreårsaghertilerdenomfangsmæssigebegrænsning,dererlagtpå opgaven,samtenvurderingaf,atenprojektfasemodelkobletpåalumneprojektet,ikkevilbetydeat problemformuleringenkunnebesvaresbedre,endhvadtilfældeterudenenprojektfasemodel. Udoverdenteorimæssigeafgrænsning,hardetogsåværetnødvendigtmedenafgrænsningafopgavens empiri.empiriiopgaveneretgennemførtinterviewmedprojektlederenpåimplementeringenafgerda samtindsamletmaterialefraaualumni.iforholdtilopgavensformål,dererattestesammenhængen mellemteoriogpraksis,såerdetvalgtikkeatinkludereflereinterviewssomempiri,dadetteikkevurderes nødvendigttilbesvarelseafdenopstilledeproblemformulering. 1.3Struktur Opgavenkaninddelesi6dele: Del1bestårafindledningsamtvidenskabsteoretisktilgangogmetode.Indledningenindeholder problemformulering,afgrænsningogstruktur,ogharsomsitprimæreformålatdanneetoverblikover opgavensproblemstillingogforløb.videnskabsteoretisktilgangogmetodeerinkluderet,foratklargøre hvilketvidenskabsteoretiskperspektivdererbrugtiopgavensamtforatdannedenoverordnederamme ogforståelsefor,hvordanoghvorforatopgavensstrukturersomdener. Del2bestårafengennemgangafdeteorier,dersesnødvendigetilbesvarelseafopgavens problemformulering.teoriafsnittetindeholdertreelementer:enmodelderillustrerersammenhængen mellemisogstrategi,enredegørelseforbegrebetcrmsamtengennemgangafkritiskesuccesfaktorerfor Side2

8 implementeringafcrm.formåletmedteoriafsnitteter,atopbyggeenteoretiskreferencerammesomkan dannegrundlagforudarbejdelsenafetundersøgelsesdesignsamtenanalyse. Del3erenpræsentationoggennemgangafdenvalgtecaseAUAlumni.Formåletmeddetteafsniter,at giveetindblikihvadoghvemaualumniersamthvadbaggrundenerforimplementeringenafdetnye CRMsystemGerda. Del4indeholderenpræsentationafdetundersøgelsesdesign,derliggertilgrundfordenundersøgelse,der erblevetgennemførtiforbindelsemedudfærdigelsenafopgaven. Del5eranalysedelenafopgaven.Ianalysenvildenvalgtecase,AUAlumniogimplementeringenafGerda, bliveanalyseretpåbaggrundafdenteoretiskereferencerammederblevopbyggetidel3. Del6eropgavensafslutning,somindeholderenkonklusionsamtenkritiskrefleksionoveropgaven. Formåletmeddenneafsluttendedeler,atbesvareopgavensproblemformuleringsamtatreflektereover mådenhvorpå,atproblemformuleringenblevbesvaret. Forargumentationforvalgetafdennestruktur,jf.afsnit2.2Metode. Side3

9 2.Videnskabsteoretisktilgangogmetode Formåletmeddetteafsniterenpræsentationafopgavensvidenskabsteoretisketilgangsamten gennemgangafdenoverordnedemetodefor,hvorledesatopgavenerbyggetop.metodegennemgangen indebærerenredegørelseforvalgetafkvalitativfremforkvantitativundersøgelse,enredegørelsefor valgetafaktørtilgangensamtengennemgangafmetodiskeovervejelserforhenholdsvisopgavensteoriog empiri. 2.1Videnskabsteoretisktilgang Videnskabsteorierdensystematiskeundersøgelseaf,hvordanvidenskabeligvidenfrembringes,begrundes oganvendes(holm,2011s.14),ogsåledeservidenskabsteoridetperspektivpåproblemstillingendereri opgaven(holm,2011s.17). Denvidenskabsteoretisketilgangderliggertilgrundfordenneopgaveersocialkonstruktivismen. Socialkonstruktivismeerensamfundsfagligvidenskabsteori,fokuseretpåforestillingenom,at virkelighedenernogetderskabesifællesskabgenneminteraktioner,gennemvoresmådeattaleom virkelighedenpå,oggennemdenmeningvitilskriverbegivenheder(holm,2011s.137).sagtpåenanden måde,erverdenifølgesocialkonstruktivismenikkenogetdereksistererisigselv,denersummenafvores socialekonventioneromhvadvirkelighedenerogdermedensocialkonstruktion. Kvalitativeundersøgelserbyggerpåenforståelseafsocialvirkelighedgennemfortolkningaftekster,hvor teksterneerresultatetafempiriindsamlingen.såsnartatempirierblevettransformerettiltekst,bruges dennetekstsomensubstitutfordenvirkelighedderstuderes(flick,2009s.75).enrelevantdiskussioni dennesammenhænger,omvirkelighedenisåfaldkanblivereducerettildensimplerepræsentationsom teksterer,hvilketogsåkaldesforrepræsentationskrisen.denafgørendepointeidennediskussioner,ihvor højgradvieristandtilatantage,atdereksistererenvirkelighedudoverden,somderkanvalideresi teksterellerandreprodukterafundersøgelser(flick,2009s.76).socialkonstruktivismenharetsvarpå dennediskussion,dadennenetoptagerudgangspunkti,atmanaktivtproducerersinegenvirkelighed gennemdenmeningmantilskriverbestemtebegivenhederogforhold,dvs.virkelighedenerensocial konstruktion,ogdennesocialtkonstrueredevirkelighedermannødttilathåndtereisamfundsfaglig videnskab(flick,2009s.76). Side4

10 Ovenståendeerudgangspunktet,forvalgetafsocialkonstruktivismesomvidenskabsteoretisktilgangpå opgaven.socialkonstruktivismevurderessomværendepassende,særligttagetibetragtning,at analysedelenafopgavenerbaseretpåetinterview,hvoromdrejningspunkteterdeninterviewedepersons opfattelseafforløbetomkringencrmimplementering. Socialkonstruktivismenkansesikontrast,tilenafdeklassiskevidenskabsteoriersompositivismen,hvor videnskabeligerkendelseopnåsgennemensystematiskindsamlingafempiriskedata(holm,2011s.28). Positivismenbyggerpådeninduktivetankegang,dergårpåatmankanudledeenalmengyldiglov,udfraet stortantalenkelteobservationer(holm,2011s.25).mendaformåletmeddenneopgaveikkeer,at indsamleetstortantalenkelteobservationer,hvorfraderskaldragesenalmengyldiglov,erpositivismen ikkepassendesomvidenskabsteoretisktilgang. 2.2Metode Nårmanskaludførevidenskabeligeundersøgelser,findesdertregrundlæggendemetoderhertil:den analytisketilgang,systemtilgangensamtaktørtilgangen(arbnor&bjerke,2009s.32). Denanalytisketilgangforudsætter,atvirkelighedenerfyldtmedobjektivefacts,dereruafhængigeaf individet(arbnor&bjerke,2009s.36).denanalytisketilgangsommetode,erderforoftestanvendtnår manharanlagtenklassiskvidenskabsteoretisktilgangsompositivismeellerkritiskerationalisme(holm, 2011s.79).Veddenanalytisketilganggøresderoftestbrugafkvantitativdata,ogmanerikkeinteresseret iatfåinkluderetnoglesubjektiveforhold.detteerogsåårsagentil,atdetikkeerdenanalytisketilgangder ervalgtsomoverordnetmetodefordenneopgave. Isystemtilgangenforudsætterman,atvirkelighedenbeståraffacts baseredesystemstrukturer,dvs.atfor atforståenenhed,ermannødttilatforstådenskontekstogsammenhængmedøvrigeenheder(arbnor& Bjerke,2009s.39).Idennetilganggørmanbrugafbådekvantitativogkvalitativdata,ogulempenved systemtilgangenernetop,atdenkræverenmegetomfattendemængdeafdata,foratkunnelaveen fyldestgørendeanalyse.detteerogsåårsagentil,atsystemtilgangenikkeervalgtsommetodeidenne opgave. Denoverordnedemetodederervalgtidenneopgaveersåledesaktørtilgangen.Iaktørtilgangen forudsætterman,atvirkelighedenerensocialkonstruktion(arbnor&bjerke,2009s.41).at socialkonstruktivismeneranlagt,somdenvidenskabsteoretisketilgangpåopgaven,harværeten medvirkendefaktorforvalgetafdennemetode.detertydeligt,atsocialkonstruktivismenogsågenfindesi aktørtilgangen(holm,2011s.149),dadetvigtigsteelementiaktørtilgangensanalyseerdialog,dvs. Side5

11 sproget(arbnor&bjerke,2009s.43).resultatetafenundersøgelseudførtmedaktørtilgangensom metode,harikketilformålatforklareelementer,menderimodtilformålatforstådem(arbnor&bjerke, 2009s.44).Sagtpåenandenmåde,søgermaniaktørtilgangen,atforstådesocialekonstruktionersom manforudsætteratvirkelighedenbeståraf(arbnor&bjerke,2009s.54). Foratskabedenneforståelsearbejdermaniaktørtilgangenmedentretrinsprocesforforståelse: forforståelse,forståelseogefterforståelse(arbnor&bjerke,2009s.140).forforståelseerdenforståelse manhar,indenmanindsamlersitempiriogindenmanlaversinanalyse.manopnårforforståelseved,at arbejdemedproblembaggrund,problemstilling,teoriogmetode(arbnor&bjerke,2009s.140).forståelse opnåsvedbehandling,analyseogfortolkningafdata(arbnor&bjerke,2009s.140),ogefterforståelse opnåsiarbejdetmedkonklusion,vurderingogperspektivering(arbnor&bjerke,2009s.141). Aktørtilgangensommetodekanheltkonkretsesidenneopgavesstruktur,eftersomatopgavenerbygget opoverdetretrinforforståelse.iopgavensmetode,teori ogcasegennemgangafsnitopnåsen forforståelseforproblemstillingen.denneforforståelsedannergrundlag,forudarbejdelsenafet undersøgelsesdesign.påbaggrundafundersøgelsesdesignetgennemføresenanalyse,hvorformåleterat skabeforståelse.tilslutlavesenkonklusionsamtenkritiskrefleksion,forpådenmådeatopnå efterforståelse. Udoverdettevalgafaktørtilgangensomoverordnetmetode,haretandetmetodevalgværet,hvorvidtat undersøgelsenskulleværekvalitativellerkvantitativ.ilitteraturenomundersøgelsesmetoder,herskerder udbredtdebatomkring,hvorvidtdeterkvalitativeellerkvantitativeundersøgelserderer bedst ogmest videnskabelige (Flick,2009s.25).Detmåimidlertidforeliggesådan,athvilkenundersøgelsesmetodeder erbedst,kommeranpåhvilketformålensopgavehar.forskellenmellemkvalitativeogkvantitative undersøgelsererikkei kvalitet menifremgangsmåden(ghauri&grønhaug,2010s.104). Baggrundenforvalgetafkvalitativfremforkvantitativundersøgelseidenneopgave,erderforenvurdering af,atenkvalitativundersøgelseermerepassendetilbesvarelseafopgavensproblemformulering,enden kvantitativundersøgelsevillevære.detteberorisærpåsocialkonstruktivismensomopgavens videnskabsteoretisketilgang,samtpåvalgetafaktørtilgangensomoverordnetmetode.kendetegnetfor denkvalitativeundersøgelseernetopfokuspåforståelsenogpåprocesser(ghauri&grønhaug,2010s. 105),hvilketmatcheropgavensformål. Side6

12 2.2.1Metodiskeovervejelser teori Formåletmeddetteafsniterengennemgangafdemetodemæssigeovervejelseromkringteori,derergjort iforbindelsemedudarbejdelsenafdenneopgave. Formåletmedatinkludereetteoriafsnitiopgaven,erikkeatlaveendybdegåendegennemgangafhver enkeltteori,jf.afsnit1.2afgrænsning.derimoderformålet,atfåopbyggetenteoretiskreferenceramme, derkandannegrundlagforanalysenafaualumniogimplementeringenafgerda. Teoriafsnittetbeståraftredele.FørstedelerenpræsentationafEnterprise wideinformationmanagement modellen.dennemodelgiveretsvarpå,hvordanatdererensammenhængmellembrugenafisog strategi,hvorforatdenermedtaget.derfindesandremodellerogsynspunkterpå,hvordandenne sammenhænger,mendisseerdogikkemedtagetiopgaven,dadetikkevurderessomværende nødvendigttilbesvarelseafopgavensproblemformulering. AndenteoridelerenpræsentationafhvadCRMer.Eftersomatopgavenhandleromimplementeringenaf etcrmsystem,findesatrelevantatmedtageteoriomhvadcrmer,forderigennematskabeenbedre forståelseforproblemstillingen. Tredjeogsidstedelafteoriafsnitteterdenprimæreteoriogdervedogsådenbærendedeliforholdtil opbygningenafdenteoretiskereferenceramme.teorieneromkringkritiskesuccesfaktorerfor implementeringafcrmsystemer.atopbyggeenteoretiskreferencerammemedfaktorerspecifiktfor implementeringenafcrm,harværetenudfordring,dadetteeretområdehvorderendnuikkeer gennemførtmangeundersøgelser(croteau&li,2003s.26;wilson,daniel,&mcdonald,2002s.198).så påtrodsaf,atderselvfølgeligerforskelpåenterpriseresourceplaning(erp)ogcrmimplementeringer,er detvalgtatopbyggedenteoretiskereferencerammebaseretpåteoriomcrmselvfølgelig,menihøjgrad ogsåbaseretteoriomerpimplementeringer.dennefremgangsmådeerdogikkegrebetudafingenting,da detogsåermedafsætierpimplementeringer,atflereafdevidenskabeligeartikleromkringkritiskesucces faktorerforcrmimplementeringererskrevet(croteau&li,2003;maleki&anand,2008). AtdenteoretiskereferencerammeprimærttagersitafsætiERPimplementeringerogikkeCRM implementeringerspecifikt,erenafdemedvirkendeårsagertil,atdetervalgtatmedtageenkritisk refleksiontilslutiopgaven.hervilderblandtandetblivereflekteretoveregnethedenafdenopbyggede teoretiskereferencerammesomgrundlagforanalysenafencrmimplementering. Side7

13 2.2.2Metodiskeovervejelser empiri Formåletmeddetteafsniterengennemgangafdeprimæremetodiskeovervejelser,dererblevetgjorti opgavenomkringempiri.detteindebærerengennemgangafbaggrundenforvalgafcasestudiesom undersøgelsesdesignsamtomkringvaliditetenafkvalitativeundersøgelser. Overvejelseromkringdendecideredeindsamlingafempiri,vilblivepræsenteretsenereiopgavenefter casegennemgangogføranalysen,jf.afsnit5undersøgelsesdesign. Nårmanskalindsamleempiriikvalitativeundersøgelser,harmanfleregrundlæggende undersøgelsesdesignsatvælgeimellem,derindundercasestudier,komparativestudier,retrospektive studier,snapshotsoglongitudinalestudier(flick,2009s.140).disseforskelligeundersøgelsesdesign variereralle,iforholdtildeninvolveredetidoggradenafsammenlignelighed. Dereridenneopgavevalgtatarbejdemedetsinglecasestudie,dvs.undersøgelsenafencase.Dette undersøgelsesdesignervalgt,dadetersærligtvelegnettilatdokumentereprocesserpåendetaljeretog præcismåde(flick,2009s.134).ogdaformåletmedundersøgelseneratanalysereprocessenfor implementeringenafetcrmsystemhosaualumni,findescasestudiesærligtrelevanthertil. Denstørstebegrænsningvedbrugafetsinglecasestudieer,atvedkunatanalysereéncase,kanderopstå problemermedgeneralisering,hvilketkunneløsesvedatinkludereflerecasessomempiri(flick,2009s. 134).Generaliseringerimidlertidikkealtiddetaltoverskyggendemålforkvalitativeundersøgelser,ogi denneopgaveerformålethellerikke,atlaveenbredgeneraliseringaf,omdeiteoriennævntekritiske succesfaktoreraltidharenpraktiskbetydning.derimoderformåletenkonkretanalyseogvurderingaf,om dekritiskesuccesfaktorerdernævnesiteorien,harhaftenpraktiskbetydningforaualumniideres implementeringafgerda. Deterbemærket,atflereafdeanvendtevidenskabeligeartiklerberorpåcasestudiersom undersøgelsesdesign(holland&light,1999;nah&delgado,2006;shanks,2000;wilson,daniel,& McDonald,2002),hvorforatdetteogsåerbekræftelsepåundersøgelsesdesignetsanvendelighedidenne opgave. Validitetafkvalitativeundersøgelserharlængeværetetområdetildebat,iforholdtilgyldighedenaf resultaterfrakvalitativeundersøgelser.etafkritikpunkternefrafortalereforkvantitativeundersøgelsergår på,athviskvalitativeundersøgelserikkekonsistentkanproducerevalideresultater,såkankonklusioner dragetfrademikkestolespå.derudoverkritiseresogsåmanglenpådetypiskestandardmålforvaliditet, dernetoperkendtfrakvantitativeundersøgelser(maxwell,1992s.279).problemetmeddennekritiker,at Side8

14 denbyggerpådepositivistiskeantagelserogdeninduktivetankegang,derkendetegnerkvantitative undersøgelser.derfortagerkritikkenikkehøjdefor,atmanikvalitativeundersøgelseroftestharenanden videnskabsteoretisktilgangogderforenandenholdningtilhvadvidenskaberoghvaddetikkeer(maxwell, 1992s.280).Debattengårderforpå,omkvalitativeundersøgelserkanværevalide,udenatskullevurderes udfradetraditionellekvantitativemålforvaliditet(flick,2009s.384).josepha.maxwellharisinartikel UnderstandingandValidityinQualitativeResearch foreslåetentypologiforvaliditet,dererrelevantfor kvalitativeundersøgelser(maxwell,1992s.281).maxwellfremstillerenpointeom,atforståelseeretmere fundamentaltprincipikvalitativeundersøgelserendvaliditeter(maxwell,1992s.281),hvilketuweflick ogsåbekræftermedsitverstehen 1 begreb(flick,2009s.65).maxwellarbejdermedfembredekategorier afforståelseogkorresponderendehertilfemtyperafvaliditetforkvalitativeundersøgelser.disse kategoriererdeskriptivvaliditet,fortolkendevaliditet,teoretiskvaliditet,generaliseringogevaluerende validitet(maxwell,1992s.285). Idenneopgaveerdergjortovervejelseromkringsamtligefemtyperafvaliditet.Fordetførsteharder væretudvistforsigtighedmedikkeatfejlgengivecasenogdensforløb,samtmedikkeatoverfortolke udtalelserfrainterviewet.dissekanbetragtessomovervejelseromkringhenholdsvisdeskriptivog fortolkendevaliditet.derudovererdergjortmangeovervejelseromkringegnethedenafdevalgteteorier,i forholdtilcasenoganvendelsesmetodenafdisseteorier,hvilketmåbetragtessomovervejelseromkring denteoretiskevaliditetafundersøgelsen.yderligereerderogsågjortmangeovervejelseromkring,omden interviewedepersonsholdningerkangeneraliseresudtilheledenundersøgteorganisation,samtomden studeredeprocesevalueresrigtigt,hvilketkanbetragtessomhenholdsvisovervejelseromkringintern generaliseringogevaluerendevaliditet. 1 Verstehenertyskforforståelse Side9

15 3.Teori Formåletmeddetteafsniter,atgennemgådenteoriderliggertilgrundforundersøgelsenoganalysenaf AUAlumni.Måleteratopbyggeenteoretiskreferencerammeogderigennemskabeenforforståelsefor problemstillingen,jf.afsnit2.2metode. Teoriafsnittetbeståraftredele.FordetførstevilEnterprise wideinformationmanagementmodellenblive præsenteret.andendelbestårafenpræsentationafcrm.tredjeogsidstedelerogsådenprimæredel, beståendeafenlitteraturgennemgangafkritiskesuccesfaktorerforimplementeringafcrmsystemer. 3.1Enterprise wideinformationmanagement Ibogen InformationEconomics:LinkingBusinessPerformancetoInformationTechnology introducerer Parker,BensonogTrainorenmodelkaldetforEnterprise wideinformationmanagement(ewim). Kernenimodellener,atenorganisationsplanlægningsproceserencirkulærproces,mellemdet teknologiskeogdetforretningsmæssigedomæne,somorganisationenståroverfor(parker,benson,& Trainor,1988s.59).Detteerogsåårsagentil,atmodellenpådanskerrefererettilsom dencirkulære planlægningsproces. Fordiatplanlægningsprocesseniorganisationerercirkulær,hardenikkeetstartpunkt.Menet udgangspunktkunneværeenvirksomhedsstrategiskeplanidetforretningsmæssigedomæne.den strategiskeplanharenindflydelsepå,hvordanorganisationenogforretningsprocesserneerindrettet. Hvordanatforretningsprocesserneiorganisationener,ogmådenhvorpåatorganisationenerstruktureret, harsåenindflydelsepå,hvordanorganisationensit arkitekturer.organisationensit strukturharogsåen indflydelsepåhvilkeitmulighederderermuligefororganisationen.sidstmenikkemindstharde tilgængeligeit mulighederidetteknologiskedomæne,enindflydelsepåvalgetafstrategiidet forretningsmæssigedomæne.såledeserheleplanlægningsprocessencirkulær,fremogtilbagemellemdet teknologiskeogforretningsmæssigedomæne. SynspunktetiEwIMerderforklart,atdererensammenhængmellemorganisationersvalgafstrategiog deresvalgafitsamtatdissevalgharendirekteindflydelsepåhinanden. Side10

16 Figur1:Enterprise wideinformationmanagement 3.2CustomerRelationshipManagement(CRM) Påtrodsaf,atCRMefterhåndeneretudbredtoganerkendtkoncept,findesderikkenogenuniversel accepteretdefinitionaf,hvadcrmerogikkeer(ngai,2005s.583;rahimi&berman,2009s.254).årsagen tildetteer,atcrmkandefineresirelationtilflerekontekster marketing,salg,serviceogsupportsamtit ogis(ngai,2005s.584). FølgendetreeralleeksemplerpåCRMdefinitioner: CRMisthecomprehensivestrategyandprocessofacquiring,retaining,andpartneringwithselective customerstocreatesuperiorvalueforthecompanyandthecustomer.itinvolvestheintegrationof marketing,sales,customerservice,andthesupply chainfunctionsoftheorganisationtoachievegreater efficienciesandeffectivenessindeliveringcustomervalue (Ngai,2005s.583). CRMisanenterpriseapproachtounderstandingandinfluencingcustomerbehaviourthroughmeaningful communicationsinordertoimprovecustomeracquisition,customerretention,customerloyalty,and customerprofitability (Ngai,2005s.583). Side11

17 CustomerRelationshipManagement(CRM)isacombinationofpeople,processesandtechnologythat seekstounderstandacompany scustomers (Injazz&Popovich,2003s.672). FællesformangedefinitionerafCRMer,atdetervigtigt,atseCRMsometomfattendesætafstrategier,til athåndtereforholdetmellemkundenogorganisationen(ngai,2005s.583),ogselvomatenstordelaf CRMerteknologi,erdetatseCRMkunsomenteknologi,ligmedopskriftenpåfejlslåetimplementering (Injazz&Popovich,2003s.672). Mankansige,atCRMeretkrydsfunktioneltkundeorienteretsystemforforretningsprocesser,derved hjælpafinformationsteknologi,kanmaksimereværdienaforganisationensrelationmedkunden(injazz& Popovich,2003s.673).OrganisationerkanvedhjælpafCRMpersonliggøre,individualisereogforudse megetafkundersforholdtilorganisationen.præmissenfordetteerdogenopdateretogdetaljeret databasemedkundeinformation(maleki&anand,2008s.67). Sagtmedandreord,såskaberoglagrermanvidenomkringsinekunderietCRMsystem,forsom organisationatværeistandtileffektivtatsegmenteresinekunder,atudvikleogvedligeholdedet langsigtedeforholdmeddeprofitablekunder,athåndteredeuprofitablekundersamtforatværeistandtil atkundetilpasseproduktetogmarkedsføringsindsatsen(croteau&li,2003s.21;foss,stone,&ekinci, 2008s.69). Detbørståklart,atorganisationerkanopnåmangefordelehvisCRMbliverimplementeretsuccesfuldt. DesværreslårCRM,jf.afsnit1.Indledning,oftefejl.Årsagentildetteskalfindesi,atmangeorganisationer manglerdengrundlæggendeforståelsefor,hvadetcrmprojektindebærer,herundermængdenaf forretningsprocesserdertypiskskalomlægges(injazz&popovich,2003s.672). MankanopsummerehvadCRMer,vedatsigeatdetbeståraffølgendetreelementer: Detoperativeelement: Håndteringenafkontaktenmedkunden salg,serviceogmarketing. Detsamarbejdendeelement: Mulighedenforkundentilatkommunikeremedorganisationensamttilatmodtagemålrettede henvendelserfraorganisationen,gennemenrækkekanalerskabtaforganisationen. Detanalytiskeelement: Gennemførelsenafanalyser,påbaggrundafdedatamanfårfrakundeinteraktionerne,meddetformål atfremtrækkefordelagtigforretningsinformation(maleki&anand,2008s.72). Side12

18 3.3Kritiskesuccesfaktorer KonceptetmedkritiskesuccesfaktorerblevførstintroduceretafJohnF.Rockartisinartikel Chief executivesdefinetheirowndataneeds fra1979.ifølgerockarterkritiskesuccesfaktorerdetbegrænsede antalafområder,hvorresultaterne,hvisdeellersertilfredsstillende,vilsikreensuccesfuld konkurrencedygtigpræstationfororganisationen(rockart,1979s.85) Alleorganisationerharstrategier,målsætningerogmål,ogforatdissekanopfyldeserderenrækkeaf faktorerdermåværetilstede ogdeternetopdekritiskesuccesfaktorer(bullen&rockart,1981s.9). Hvisdekritiskesuccesfaktorerikkeertilstede,vilorganisationenikkehøstedenforventedesuccesog dervedikkenådeopstilledestrategier,målsætningerogmål.somfølgeafdette,erkritiskesuccesfaktorer deområderderskalmodtagekonstantogekstraomsorgsfuldopmærksomhedfraledelsen(rockart,1979 s.85). Rockartintroducererbegrebet,iforbindelsemeddesignafinformationssystemertilledelsen,menpåpeger ogsåisinartikel,atkonceptetmedkritiskesuccesfaktorerkanbrugesindenforandreområderogså (Rockart,1979s.88). SidenRockartpåpegedeegnethedenafkritiskesuccesfaktorer,harbegrebetfåetudbredtanvendelsei litteraturenindenforplanlægningogimplementeringafinformationssystemer,indenforfastlæggelsenaf informationsbehov,indenforudviklingenafledelsesmæssigeinformationssystemersamtmegetmere indenforinformationssystemlitteraturen(williams&ramaprasad,1996s.250). Påtrodsafdenstoreudbredelseafbegrebetkritisksuccesfaktor,foreliggerderikkeenentydig bekendtgørelseafhvad kritisk vilsige.eksempelvishvadderadskillerenkritiskfaktorfraenikke kritisk faktor,omfaktorerkanværekritiskepåforskelligemåder,omdensammefaktorkanværekritiskpåflere måderosv.detteerårsagentil,atwilliamsogramaprasadiartiklen Ataxonomyofcriticalsuccessfactors udviklerentaksonomi,tilidentificeringafforskelligegraderaf kritiskhed (Williams&Ramaprasad,1996s. 250).IfølgeWilliamsogRamaprasadfindesderfiretyperaffaktorermedaftagendekritiskhed,navnlig faktorermedkausalemekanismertilsucces,faktorernødvendigeogtilstrækkeligeforsucces,faktorer nødvendigeforsuccessamtfaktorerassocieretmedsucces(williams&ramaprasad,1996s.256). Derudoveridentificeresderidennetaksonomiogsåattributterderknyttersigtilkritiskesuccesfaktorer. Disseeromfaktorenerståendeellerfremkaldt,omfaktorenerdirekteellerindirektesamtomderertale omenstyrkendeellerenhæmmendefaktor(williams&ramaprasad,1996s.253). Side13

19 Detviloftestkunværetretilseksfaktorerdererafsærligbetydningiengivenkontekst(Rockart,1979s. 85).Idetfølgendevilenlængererækkeafkritiskesuccesfaktorerdogblivegennemgået,dadisseallekan væreenafdetretilseksfaktorerderiengivensituationersærligvigtige.somnævnttidligere,jf.afsnit 2.2.1Metodiskeovervejelserforteori,vilgennemgangenafdissefaktorertageafsætiartiklerbådeomkring kritiskesuccesfaktorerforerpsamtforcrm Topledelsensstøtte Atfåtopledelsensstøttetiletprojekt,erdenkritiskesuccesfaktor,dergårigenisamtligeartikleromkring kritiskesuccesfaktorer,hvadentendeerspecifiktforerp,crmellerisgenerelt(al Mashari,Al Mudimigh, &Zairi,2003;Bingi,Sharma,&Godla,1999;Croteau&Li,2003;Holland&Light,1999;Maleki&Anand, 2008;Nah&Delgado,2006;Shanks,2000;Somers&Nelson,2001;Wilson,Daniel,&McDonald,2002). EtCRMprojekteretstrategiskinitiativiorganisationer,ogderforskaldetstøttesaktivtafledelsen(Maleki &Anand,2008s.77).Topledelsensrolleer,atskabeenforståelsefordekapaciteterogbegrænsningersom systemethar,atetablererimeligemålforbrugafsystemet,atudviseengagementoverforprojektet,at kommunikeredenoverordnedeitstrategiudtilalleinteressenter(somers&nelson,2001s.2)samt konstantovervågedefremskridtderskeriprojektetoggiveguidelinestilprojektgruppen(bingi,sharma,& Godla,1999s.10). Detersærligtvigtigtmedtopledelsensstøtteisituationer,hvorimplementeringenkrævermange ændringerafprocesserogaktiviteter(croteau&li,2003s.23),ogigennemførelsenafdisseændringer skaltopledelsenspilleenaktivrolle(bingi,sharma,&godla,1999s.9).forattopledelsenkanspilleen aktivrolleiimplementeringenafetnytcrmsystem,erdetvigtigtatdeeropmærksommepåogklarover detstrategiskepotentialederervedit(wilson,daniel,&mcdonald,2002s.205). IfølgeShanksertopledelsensstøtte,denenestekritiskesuccesfaktor,derharenbetydningundersamtlige faserafenimplementering,dvs.bådeunderplanlægningsfasen,projektfasenogforbedringsfasen(2000s. 299),hvilketsammenmedrestenafISlitteraturenklartdemonstrerer,atforatITprojekterkanfåsucces, erdetabsolutkritiskmedtopledelsensstøtte(al Mashari,Al Mudimigh,&Zairi,2003s.356;Bingi,Sharma, &Godla,1999s.9;Nah&Delgado,2006s.101;Somers&Nelson,2001s.2). Side14

20 3.3.2Projektgruppenssammensætningogkompetenceniveau EnkritisksuccesfaktorforimplementeringafetCRMsystemer,omdenprojektgruppederersammensat, hardennødvendigeviden,derigtigeevner,denretteerfaringsamtatdenbestårafderigtigepersoner (Somers&Nelson,2001s.5). Atinkluderederigtigepersonerbetyder,atorganisationenskaldedikerederesmestkompetente medarbejderetilprojektet(bingi,sharma,&godla,1999s.13),atpersonerneskalbesiddevidenomkring bådeteknologiogforretningsamtatpersonerneerensammensætningaffolkfrainterntiorganisationen ogsåkonsulenter(nah&delgado,2006s.100).personerneiprojektgruppenskalarbejdefuldtidmed projektet,oghavebemyndigelsetilatkunnetræffebeslutninger(shanks,2000s.293).detervigtigtatfå inkluderetpersonerfraforskelligeniveaueriorganisationen,ogsærligtvigtigterdet,atfåinkluderetdem derkankarakteriseressomsuperbrugereafdetsystemmanvilimplementere(somers&nelson,2001s.3) Samarbejdepåtværsafafdelinger EnCRMimplementeringviloftestpåvirkemereenendafdelingienorganisation,ogdeterderfor nødvendigtmedsamarbejdepåtværsafafdelinger.deterderforenkritisksuccesfaktorfor implementeringafcrm,atdettesamarbejdepåtværsafafdelingerforløbergodt(somers&nelson,2001 s.5) Klaredefineredemål AthaveenklartdefineretstrategiskplanogklaremålforISimplementeringen,erenafdekritiskesucces faktorerdergårigeniislitteraturen(al Mashari,Al Mudimigh,&Zairi,2003;Holland&Light,1999;Maleki &Anand,2008;Nah&Delgado,2006;Shanks,2000;Somers&Nelson,2001). IenCRMimplementeringskalorganisationenklarthavedefineret,hvilkemåldererforprojektetsamt defineredespecifikkeforretningsmæssigefordele,sommanforventeratprojektetskalbringe(maleki& Anand,2008s.77).Måleneforprojektetbørværesåspecifikkeogoperationelle,atdekanfungeresom rettesnorogdervedindikeredengenerelleretningforprojektet.derforerdetvigtigt,atdissebliver specificeretalleredeiplanlægningsfasenafenimplementering(al Mashari,Al Mudimigh,&Zairi,2003s. 357;Shanks,2000s.293;Somers&Nelson,2001s.5).Derudovererdetvigtigt,atmålenemedprojekteter klareogvelforståetafalleiorganisationen(nah&delgado,2006s.100). Side15

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08

Bachelor jan. 2012 Det Tværkulturelle Forældresamarbejde Lærke Schou I08 Bachelorjan.2012 DetTværkulturelleForældresamarbejde LærkeSchouI08 1Indledning Alforståelseberorpåforforståelse.Deterenfordomattro,atmaningenfordommehar 1 Integrationeretbegrebsomdeflestedanskereerbekendtmedidag.Ordetoptræder

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Stress-repertoires. !"En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " Stress. Johan!Friis!Bergholt!

Stress-repertoires. !Enkritiskdiskurspsykologiskanalyseaffænomenet Arbejdsrelateretstress  Stress. Johan!Friis!Bergholt! Stress-repertoires "En"kritisk"diskurspsykologisk"analyse"af"fænomenet" Arbejdsrelateret"stress " " " " Stress JohanFriisBergholt 10.Semester,InterpersonelKommunikation HumanistiskInformatik VejlederSørenLindhardt

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Samfundsfag C Flemming

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Lærerbacheloropgaven

Lærerbacheloropgaven Lærerbacheloropgaven Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven DEN STUDERENDES BOG Forlaget Samfundslitteratur Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven. Den studerendes

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter

Traumer En undersøgelse af sammenhængen mellem PTSD og kroniske smerter Kandidatafhandling,InstitutforPsykologi,Københavnsuniversitet Traumer EnundersøgelseafsammenhængenmellemPTSDog kroniskesmerter Ethvertlevendevæsensøgerstraksfrafødslenlystenog befindersigvelvedden,somdetbedsteafalt,ogskyr

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt

Nationaløkonomisk Institut Forfatter: HD 1. del, 4. Semester Pernille Agerskov Krogh Vejleder: Leif M. Sørensen. Afsluttende projekt NationaløkonomiskInstitut Forfatter: HD1.del,4.Semester PernilleAgerskovKrogh Vejleder: LeifM.Sørensen Afsluttendeprojekt Danmarksnationaløkonomived enafskaffelseafdanskerentetilpasningslån Forår2011 Danmarksnationaløkonomivedenafskaffelseafdanskerentetilpasningslån

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur og sprog handler om kultur og sprog og om samspillet mellem

Læs mere

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek!

!Rekruttering!af!borgere!med!lav!!!!!!!mental!sundhed!under!helbredstjek! Rekrutteringafborgeremedlav mentalsundhedunderhelbredstjek "Etcasestudieietsymbolskinteraktionistiskperspektiv Kandidatspeciale 4.Semester Gruppe1051 StineRoerBolmgren MetteTaarstedSoelberg Vejleder TineMechlenborgKristiansen

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Opgaveskrivning. - 6 råd til en god skriveproces. www.samf.ku.dk/pcs. v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab Opgaveskrivning - 6 råd til en god skriveproces v/ Christina Juul Jensen Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Råd 1: Opgavens opstart Skriv om noget du kender Læs i studieordningen, hvad

Læs mere

FRANSK (OG BA-) SPECIALEKOLLOKVIUM ET EKSEMPEL PÅ KOLLEKTIV VEJLEDNING

FRANSK (OG BA-) SPECIALEKOLLOKVIUM ET EKSEMPEL PÅ KOLLEKTIV VEJLEDNING 29. November 2016 - Lektor PhD Patrick Leroyer BSS BCOM FRANSK (OG BA-) SPECIALEKOLLOKVIUM ET EKSEMPEL PÅ KOLLEKTIV VEJLEDNING CENTER FOR UNDVERVISNING OG LÆRING INSPIRATIONSDAG OM SPECIALEVEJLEDNING OG

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato 6 råd om Effektiv Opgaveproces Dias 1 Enhedens navn Sted og dato Store opgaver er spændende! Fordybelse koncentreret forløb uden noget ved siden af Bliver klogere på faget og processen Faglig udfordring

Læs mere

Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige ressourcer i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske

Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige ressourcer i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske Et refleksivt og pædagogik analyseredskab til vurdering af faglige i professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejerske Projektleder Britta Hørdam bho@ucsj.dk Projektmedarbejder Anja Richter

Læs mere

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og skrivning i EUD Per Svejvig, Ph.d., Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, e-mail: psve@asb.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Ledelse af forandringer

Ledelse af forandringer Ledelse af forandringer Om at forene personlige og organisatoriske virkemidler af arkitekt, HD Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement A/S Resumé Formålet med denne artikel er at indføre læseren

Læs mere

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem

Projektrapporten. - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk. - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling Indsnævre et problem Projektrapporten Krav til projektrapporten - At I kan skrive en sammenhængende rapport - Rød tråd - At I kan disponere et emne/område Arbejde systematisk - At I kan undersøge og afgrænse en problemstilling

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Mater Thesis Preparation (TI-MTP) Den gode opgave kap.1 + 2.

Mater Thesis Preparation (TI-MTP) Den gode opgave kap.1 + 2. Mater Thesis Preparation (TI-MTP) Den gode opgave kap.1 + 2. Version: 5-2-2009 Den videnskabelige genre en definition (s.21) Dokumentation af en undersøgelse af et fagligt relevant problem ved brug af

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer

2. 6. semester projekter på SIV. Retningslinjer og rammer 2. 6. semester projekter på SIV Retningslinjer og rammer 2016 1 Indledning: I relation til dokumentet om 1. semester projektet, som I også kan finde her i Moodle, kan I på de følgende sider læse dels om

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen

Specialundervisning som inkluderende tiltag i matematikundervisningen Specialundervisningsom inkluderendetiltag imatematikundervisningen SafraA.N.Karlson Professionsbachelorprojekt,december2011 Vejledere:KlausRasmussenogTinaDuedahlSørensen Antalanslag:81.562svarendetil31,4sider

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!

SUNDE! SKRALDEMÆND! Sofie)Lund)&)Henriette)Jensen) ! ! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning! !! SUNDE! SKRALDEMÆND!! "! Går$efter$livslang$arbejdsmarkedstilknytning!! SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden (Projekt33:2014:03/20140016513! SofieLund&HenrietteJensen KræftensBekæmpelse SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS

Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Bent Fischer-Nielsen Konference om KS. Odense 07.09.2011 PRØVEN I KS Prøven i KS Prøvematerialer Synopsis Eksamination Bedømmelse Supplerende materiale Mindst 4 fællesfaglige forløb. Strukturen i et forløb:

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Projektaktiviteter på E-business

Projektaktiviteter på E-business Projektaktiviteter på E-business 4-, 12- og 16-ugersprojekter EBUSS Kandidatuddannelsen i E-business 1. RAMMER...2 2. PROJEKTET...3 3. VALG AF VEJLEDER...3 4. GRUPPEDANNELSE...4 5. TVÆRFAGLIGE PROJEKTER...4

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation ErhvervsøkonomiskInstitut Forfattere: BachelorafhandlingHAalm. JonPihl Andersen Studienr.:281187 AnneGottfredsen studienr.:280696 Vejleder: AndersGrosen Finanskrisensbetydningfordedanskebankersfundingsituation

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 Juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Helle Strøm STU-SamfundsfagChh1315-E15-VØ Oversigt over

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab

See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab See: http://scitech.au.dk/mrms/ Ved Peter Borgen Sørensen, Bioscience samt Marianne Thomsen og Anne Jensen, Institut for miljøvidenskab Relevansfor hvem? Private virksomheder Konsultvirksomheder Offentlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014. Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan

HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014. Copenhagen Business School Institut for Organisation. Studieplan HD 1. del Erhvervsøkonomisk metode Studieåret 2014 Copenhagen Business School Studieplan Erhvervsøkonomisk Metode FAST TRACK 3 ugers forløb for studerende med akademiuddannelser Redaktion: Fagsekretariat:

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00

Studieguide for Sommeruniversitet 2014. MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Studieguide for Sommeruniversitet 2014 MR13 Uge 34 2014, Mandag den 18. august kl. 10.00 til fredag den 22. august kl. 16.00 Frederik VI s Hotel Rugårdsvej 590 5210 Odense NV Tlf.: 6594 1313 1. De studerendes

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog?

Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Veje og stier i et vadested Papir- eller e-bog? Følgegruppemøde den 6. december 2011 Dagsorden 16.00 - Netværk for lærebøger De studerendes brug af lærebøger Hvordan ser fremtidens lærebøger ud? Studerende

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Grænser Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til

Læs mere

Idræt i AT. Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt. Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig

Idræt i AT. Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt. Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig Idræt i AT Faget idræt kan komme i spil på forskellige måder: Emnet er idrætsfagligt En sportsgren/aktivitet En begivenhed (f.eks. OL) Et fænomen (f.eks. Doping) Måden der arbejdes med emnet på er idrætsfaglig

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter

- en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Nyhedens ansigter - en undersøgelse af TV-Avisens fagkorrespondenter Britt Godske, Emil Ryttergaard, Mathias Skov Johansen, Nanna Martensen Journalistik - ES 2014 Vejleder: Michael Bruun Andersen Indledning(...(2

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU)

4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet. Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) København, Forår 2015 4 fælles metodeseminarer Modul 4 - Masterprojektet Master i Vejledning (MiV) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme (MSU) Koordinatorer og undervisere: Lektor, Helle Merete

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag B Helle Strøm STU-SamfundsfagBhh1214-F15-MAR Oversigt

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Workshop: Akademisk idegenerering

Workshop: Akademisk idegenerering Workshop: Akademisk idegenerering Humaniora, Arts Anders Hjortskov Larsen (ahlarsen@tdm.au.dk) Præsentation ahlarsen@tdm.au.dk @andershjortskov ANDERS HJORTSKOV LARSEN, Cand. Public Arbejder med: JournalisBk

Læs mere