Prioriteringsplan for udenlandske markeder i år 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsplan for udenlandske markeder i år 2001"

Transkript

1 Prioriteringsplan for udenlandske markeder i år 2001 NOTAT 17. NOVEMBER 2000 J.NR. 85O1-2 Opsummering Prioritetsplanen har til hensigt at målrette og udnytte ministeriets ressourcer optimalt til gavn for den danske bygge-, bolig-, og anlægseksport på udenlandske markeder. Planen er blevet til i tæt samarbejde med byggeriets erhvervsorganisationer og Danmarks Eksportråd. Udvælgelsen af markeder er sket ved en afvejning af generelle økonomiske konjunkturer, tilgængelighed, risici, tilpasningsmuligheder og branchens efterspørgsel. INTERNATIONALT 5. KONTOR PJT/MID Prioriteringsplanens analyse peger på et behov for en ministeriel indsats i 2001 til støtte for erhvervslivets bestræbelser på følgende højprioritetsmarkeder: Tyskland, Polen, Kina, Litauen og Rusland. Analysen kategoriserer følgende markeder, som mellemprioriterede: Bulgarien, Tyrkiet, Estland, Letland, Slovakiet. På disse markeder har ministeriet ikke til hensigt at deltage i eksportfremstød. Derimod vil der blive inviteret til genbesøg i forlængelse af indsatser i Dette vil således være tilfældet over for Slovakiet. Endvidere er det, trods den begrænsede udsigt til vækst i byggeaktiviteten, planen at gennemføre et genbesøg fra Tjekkiet, som måtte udsættes i Ministeriet er i øvrigt positivt stemt over for at overveje en indsats på mellemprioritetsmarkederne, såfremt der pludselig i løbet af året måtte opstå en større erhvervsinteresse og dermed et skift i prioritering for et givent marked. Ministeriet finder det endvidere formålstjeneligt at holde udviklingen i Ungarn, Ukraine, USA, Tjekkiet og Japan under observation. For Ungarns og USAs vedkommende p.g.a. en udsigt til en stærk vækst i byggeaktiviteten, mens Tjekkiet er under observation p.g.a. sin tidligere status som et relativt højt prioriteret land for dansk byggeeksport. Endelig vil udviklingen i Ukraine og Japan blive fulgt p.g.a. kombinationen af et vanskeligt tilgængeligt marked og en vis, om end begrænset, interesse fra erhvervet. Lande som Storbritannien, Finland, Frankrig og Italien vurderes i kraft af deres begrænsede vækst i byggeaktiviteten kombineret med et ikke alt for vanskeligt tilgængeligt marked og relativt begrænsede erhvervsinteresse ikke at kunne kvalificere til ministeriets eksportrelaterede opmærksomhed i Vækstmarkederne Holland, Norge og Sverige vurderes så let tilgængelige, at ministeriet ikke planlægger indsatser til støtte for dansk byggeerhvervs indtrængen eller fortsatte tilstedeværelse. Kriterierne for udvælgelse af markeder

2 Ministeriet ser det som sin opgave i samarbejde med Danmarks Eksportråd at gøre en indsats for at støtte det danske byggeeksporterhverv i dets bestræbelser på at få adgang til og fastholde position på svært tilgængelige markeder med god økonomisk udvikling. Erhvervslivets interesse, forstået som en større kreds af virksomheder, for et givent marked er således en afgørende faktor. De to andre væsentlige faktorer er udviklingen på markedet, dvs. markedets potentialer, samt markedets grad af tilgængelighed. Ministeriet ser det følgelig ikke som sin opgave at gøre en eksportfremmende indsats på markeder med ringe grad af interesse fra erhvervslivet eller på let tilgængelige markeder. SIDE 2 Tabel 1: Landene fordelt på prioriteringskategorier Højprioritetslande Forventet vækst 1 Tilgængelighed 2 Erhvervsinteresse 3 Tyskland Moderat Middel Stor Polen Stærk Middel Stor Kina Stærk Svært Stor Litauen Moderat Middel Stor Rusland Begrænset Svært Stor Mellemprioritetslande Forventet vækst 1 Tilgængelighed 2 Erhvervsinteresse 3 Bulgarien Moderat Middel Middel Tyrkiet Moderat Middel Middel Estland Stærk Middel Middel Letland Stærk Middel Middel Slovakiet Stærk Middel Middel Observationslande Forventet vækst 1 Tilgængelighed 2 Erhvervsinteresse 3 Ungarn Stærk Middel Lav Ukraine Begrænset Svært Lav USA Begrænset Middel Lav Tjekkiet Begrænset Middel Middel Japan Begrænset Svært Lav De væsentligste ændringer - siden strategipapiret fra er opprioriteringen af Rusland, idet Rusland igen oplever en gunstig vækst samtidig med at det danske bygge- og fjernvarmeerhverv foreslår fremstød på markedet. Tyrkiet er rykket op i Mellemprioritetsgruppen da landet oplever en stigende byggeaktivitet bl.a. som følge af jordskælvene sidste år samtidig med at det danske bygge- og fjernvarmeerhverv også her foreslår fremstød At Bulgarien, Estland og Letland også er rykket ned i samme gruppe skyldes, at der fra det danske byggeerhverv ikke er den samme interesse for landene som tidligere.

3 Som sidste nye land på listen over Observationslande er Ukraine. Enkelte danske firmaer fra sektoren har vist interesse for Ukraine samtidig med, at der tegner sig en gunstig økonomisk udvikling for markedet. SIDE 3 1)Der er hovedsageligt anvendt tal for den forventede udvikling i landenes vækst i byggeaktiviteten i år 2001, ligesom der er taget hensyn til det aktivitetsniveau som væksten er beregnet udfra. Eksempelvis kan et marked med lav vækst udfra et højt aktivitetsniveau være mere potentielt end et marked med lavt aktivitetsniveau og høj vækst. Hvor væksten i byggeaktiviteten ikke har været muligt at skaffe, er der anvendt tal for væksten i BNP. Der er anvendt 3 scoringskategorier: 0-2% vækst = begrænset; 3 5 % = moderat og 6 10 % = stærk. 2) Der er tale om en vurdering, som bl.a. baserer sig på forhold som adgang til lånekapital for forbrugerne, skatteforhold for virksomhederne og omfanget af administrative kontrolforanstaltninger fra pågældende lands myndigheder over for virksomhederne. Der er anvendt 3 scoringskategorier: let = 1; middel = 2 og svært = 3. 3) Der er tale om en vurdering. Stor erhvervsinteresse betyder typisk et ønske fra danske eksportvirksomheder om en ministeriel indsats på markedet, afspejlede tilstedeværelse eller ønske om tilstedeværelse på det pågældende marked fra en fremtrædende del af sektoren. Der er anvendt 3 scoringskategorier: lav = 1; middel = 2 og stor = 4. At der opereres med talværdien 4 fremfor 3 i kategorien for stor efterspørgsel illustrerer den afgørende vægt, som ministeriet lægger på, at der er bred efterspørgsel fra branchen, når der skal gøres en ministeriel indsats. Markedsgennemgang Definition af By- og Boligministeriets opgørelse af byggeeksporten By- og Boligministeriet opgør kvartalsvis dansk byggeeksport. Opgørelsen omfatter eksport af varer og tjenester, der knytter sig til byggeerhvervet. Pr. definition medtages udelukkende varer, der eksporteres fra Danmark til udlandet. For tjenester gælder en tilsvarende afgrænsning. En vare der, produceres udenfor Danmark men under dansk ejerskab, omfattes fx ikke af opgørelsen. I sådanne tilfælde er der tale om, at der er foretaget

4 en udenlandsk direkte investering, som kan betragtes som en anden måde at eksportere på. Eventuelt overskud fra en sådan produktion vil optræde andetsteds på betalingsbalancen men ikke i udenrigshandelsstatistikken. SIDE 4 Der opgøres dermed udelukkende grænseoverskridende indenlandske produktion. Endvidere er opgørelsen afgrænset i forhold til andre typer af aktiviteter i økonomien. Afgrænsningen, i forhold til fx transportvirksomhed, sker ved, at der for varernes vedkommende er udvalgt en række varetyper, der i hovedsagen direkte vedrører byggeriet. (For næsten alle varetyper gælder, at de kan bruges i mere end type af aktivitet. De varer der er udvalgt til By- og Boligministeriets opgørelse, er valgt udfra et kriterium om, at de fortrinsvis anvendes i byggeriet. Fx er varer der knytter sig tæt til fly- og tog-trafik, fx trapper til fly og lyssignaler til tog, udeladt.) Markedstatistik/byggeeksport Oplysningerne baseres på tal fra Danmarks Statistik, markedsprofiler udarbejdet af de danske ambassader i de pågældende lande samt kendskab i ministerier og organisationer til bevægelser på forskellige byggeeksportmarkeder. Ved markedet skal forstås alle de potentielle modtagere af danske ydelser, som relaterer sig til tjenesteydelser og varer tilknyttet bolig-, bygge- og anlægssektoren. Den samlede danske byggeeksport udgjorde 34,4 mia. kr. i I forhold til 1998 er der tale om en stagnation, da byggeeksporten også udgjorde 34,4 mia. kr. i Tyskland er fortsat langt det største enkeltmarked for danske byggevarer, og efter flere års tilbagegang, har dansk byggeeksport til det tyske marked steget m ed 3,44% i forhold til Sverige og Storbritannien er fortsat henholdsvis det næststørste og det tredjestørste marked for dansk byggevareeksport. Byggevareeksporten til Storbritannien faldt dog med 6 pct., mens byggevareeksporten til Sverige voksede med 3,4 pct.

5 Tabel 1 Foreløbig opgørelse af dansk byggeeksport 1999 SIDE mill. kr. i årets priser Tjenesteydelser Byggevarer Samlet byggeeksport Tjenesteydelser i alt: Heraf: Entreprenørvirksomheder Bygningshånværkere Handelsvirksomheder Rådgivningsvirksomheder Byggevarer i alt: Heraf: USA Frankrig, Monaco Belgien, Luxembourg Nederlandene Tyskland Italien UK Norge Sverige Finland Baltikum Polen Tjekkiske Rep Slovakiet Ungarn Rusland Kilde: Talmateriale fra Danmarks Statistik Eksporten af byggerelaterede tjenesteydelser faldt fra 17,5mia. kr. i 1998 til 16,9 mia. kr. i 1999, svarende til en nedgang på 3,3 pct. Derimod steg eksport af byggevarer for femte år i træk, og er 3,4 pct. højere i 1999 end i Set i perioden fra 1995 til 1999 har eksporten af byggevarer steget med 20 pct. og er for første gang større end eksport af tjenesteydelser. Handelsvirksomhedernes eksport af tjenesteydelser steg med 8,5 pct. i 1999, efter et fald på 9,7 pct. i Entreprenørvirksomhedernes eksport af tjenesteydelser faldt med 29,1 pct. i forhold til 1998, mens rådgivningsvirksomhedernes eksport i 1999 var 9 pct. lavere end i 1998.

6 Derimod steg bygningshåndværkernes eksport igen i 1999 med 24,3 pct. i 1999 i forhold til eksporten i SIDE 6 Udviklingen i landenes økonomi - definition Som et mål for udviklingen i de nedenstående landes økonomi bruges bruttonationalproduktet (BNP). BNP er populært sagt et mål for den samlede værdiskabelse i økonomien. BNP fremkommer som forskellen mellem produktionsværdien og rå- og hjælpestoffer. Med produktionsværdi menes værdien af eksempelvis virksomhedens output, mens rå- og hjælpestoffer er input til virksomheden i form af varer og tjenester. Kriterierne for udvælgelse af markeder Ministeriet ser det som sin opgave i samarbejde med Danmarks Eksportråd at gøre en indsats for at støtte det danske byggeeksporterhverv i dets bestræbelser på at få adgang til og fastholde position på svært tilgængelige markeder med god økonomisk udvikling. Erhvervslivets interesse, forstået som en større kreds af virksomheder, for et givent marked er således en afgørende faktor. De to andre afgørende faktorer er udviklingen på markedet, dvs. markedets potentialer, samt markedets grad af tilgængelighed. Ministeriet ser det følgelig ikke som sin opgave at gøre en eksportfremmende indsats på markeder med ringe grad af interesse fra erhvervslivet eller på let tilgængelige markeder. Gennemgang af prioriterede markeder Følgende gennemgang vil - i prioriteret rækkefølge - kort beskrive de lande/markeder som By- og Boligministeriet vurderer særlig interessante for den danske bygge-, bolig-, og anlægssektor. Højprioritetslande Tyskland. Som omtalt udgør Tyskland Danmarks vigtigste (bygge)eksportmarked. Efter flere år med stagnation og faldende byggeeksport til Tyskland, har de danske virksomheder formået at vende nedgangen og øge byggevareeksporten til Tyskland med 3,4% i 1999, og det på trods af krisen i forbindelsen med Tysklands midlertidige indførelse af 25 % forskudsskat på bl.a. bygge- og entreprenørydelser. Der ligger stadigvæk en udfordring i at bibeholde det høje danske aktivitetsniveau på det tyske byggemarked hvor konkurrencen er benhård.

7 Med en økonomisk vækst på 1,5% i 1999 og en forventet vækst på ca. 2,7% i 2000 og 2,8% i 2001, en lav rente og inflation er de økonomiske rammebetingelser gode i Tyskland. Efter en dyb recession i midten af 90 erne ser det ud at byggeaktiviteten i Tyskland vil stige de næste par år. Selvom de forventede vækstrater vil kun være på ca.1% per år, er tallene alligevel positive efter flere års tilbagegang. SIDE 7 De sidste års stigning i byggeri af en- og tofamiliehuse forventes at fortsætte i 2001, hvor der forventes at byggetilladelser vil blive givet, hvilket er 4,1% stigning i forhold til Erhvervsbyggeri forventes også at stige i de næste par år efter en længere recessionsperiode, og vækstrater er estimeret til 1,7% i 2001 og 3,0% i Polen. Efter flere år af en kraftig økonomisk vækst og stigende forbrug har udviklingen i den polske økonomi været mere afdæmpet i En stigning i renteniveauet havde til formål at sænke importen og forbedre betalingsbalancens løbende poster, så man undgår overophedning og bremser for stigningen i inflationen. Rentestigningen og et fald i eksporten har betydet en vækstrate på 3,5% Der investeres kraftigt i byggeri og anlæg, miljø og energi samt anden infrastruktur. Eftersom Polen ligeledes er politisk stabilt, og står på tærsklen til optagelse i EU, foreligger der et stort dansk eksportpotentiale, især fordi Polen kan betegnes som et dansk nærmarked. Efter flere års fremgang har dansk byggeeksport været stagnerede i Byggeeksporten til Polen er dog stadigvæk relativ lille (sammenlignet med f.eks. Tyskland), men der forventes store fremtidige stigninger samtidig med udviklingen af det nye Polen. For 1999 forventes en vækst på omkring 3,5%. Forventningerne til 2000 er lidt højere 5,2% hvor der forventes at polsk konkurrenceevne vil blive styrket, samt at den positive udvikling på det tyske marked vil have en positiv indflydelse på polsk økonomi. Boligstandarden i Polen er efter vestlig standard ringe, dog med store udsving fra region til region. Dertil kommer at antallet af boliger ikke er tilstrækkeligt. Det vurderes at ca. 60% af alle unge husstande lever sammen med den ældre generation. Dette vil medføre et stigende pres for større og bedre boliger i takt med at den økonomiske situation forbedres for den enkelte. Som en følge heraf forventes bygget mellem 1,2 og 2,7 millioner lejligheder inden år Samlet set må Polen vurderes til at være et af de mest lovende afsætningsmarkeder for den danske bygge- og anlægssektor. Behovet for omfattende renovering af den eksisterende boligmasse, nybygning og renovering af produktionsanlæggene samt udbygning af infrastrukturen giver gode danske eksportmulig-

8 heder. Dog er der i takt med det stigende antal arbejdsopgaver kommet en øget udenlandske interesse, hvilket resulterer i en mere intens konkurrencen fra udenlandske og indenlandske virksomheder. Samtidig kan det være svært for et udenlandsk firma at begå sig i Polen pga. sprogbarrierer, kulturforskelle etc., der bl.a. udmønter sig i andre forretningsgange. SIDE 8 Kina. I de sidste par år har Kinas økonomi haft en høj og stabil vækst med vækstrater på ca. 7%. Samtidig har regeringen formået at nedbringe inflationen, og der forventes at den gunstige udvikling vil fortsætte de næste år. Det kinesiske marked rummer endvidere alene i kraft af sin størrelse lovende muligheder, og må i takt med, at økonomien forbedres og markedet åbnes for udenlandske investeringer påregnes at give afsætningsmuligheder for dele af den danske bygge- og anlægssektor. Visse dele af markedet er dog stadigvæk lukket for udenlandske investorer pga. strategiske eller sikkerhedsmæssige hensyn. Eksporten til Kina vanskeliggøres af, udover den geografiske afstand, told, talrige tekniske handelshindringer og diverse andre restriktioner. Eksporten kompliceres yderligere af variation i de forskellige kinesiske regioners importregler. Derfor vurderes en ministeriel indsats at kunne være en hjælp. Samarbejdsaftalen mellem Kina og Danmark, som er underskrevet den , hviler specielt på samarbejde mellem det private danske og kinesiske bygge- og fjernvarmeerhverv. Selve boligbyggeriet i Kina forventes at opretholde årlige vækstrater på 15%, hvorfor der vil opstå et stort finansieringsbehov. Danske virksomheder vurderes at have eksportmuligheder indenfor rådgivning i forbindelse med gennemførelse af internationalt finansierede projekter eller etablering af udenlandsk ejede produktionsvirksomheder i Kina, investering i drift af ejendomme og kontorfaciliteter og salg af byggematerialer gennem joint ventures eller anden form for produktionssamarbejde. Litauen. Med en befolkningsstørrelse på 3,7 mio. kr. repræsenterer Litauen det største marked af de baltiske lande. Dansk erhvervsliv har allerede et godt fodfæste i landet, hvilket illustreres af den samlede eksport på 1,7 mia. kr. i Efter nedgang i BNP i 1999 grundet den økonomiske krise i Rusland, forventes der pæne vækstrater de næste år; hhv. på 2,0% i 2000 og 4,5% i Efter Rusland og Polen er Litauen det 3. største danske eksportmarked i Central- og Østeuropa. Inden for byggeriet er der stort potentiale, eftersom betonelementbyggeri trænger til isolering, renovering og vedligeholdelse. Tendensen i boligbyggeriet i de seneste år var imod større boliger af bedre kvalitet, mens selve antallet af nye boliger er faldende. Der er generelt stor interesse for dansk knowhow og udstyr. Rusland.

9 Rusland oplevede i 1998 megen uro, hvilket bl.a. medførte en kraftig devaluering af rublen. Det lykkedes dog for Rusland at vende udviklingen og skabe en vækst i BNP i 1999 på 3,2%, som skyldes mest de høje oliepriser på verdensmarkedet, samt en forbedret konkurrencedygtighed pga. en svækket rubel. Regeringen har siden krisens påbegyndelse ført en meget stram monitærpolitik, hvilket har medført en nedadgående inflation og en nogenlunde stabil valutakurs. SIDE 9 Eksport af danske byggevarer i 1999 er faldet med 53%, og det skyldes mest en lav rubelkurs, som har svækket den danske konkurrenceevne på det russiske marked, samt en nedgang i byggeaktiviteten. Det russiske boligmarked er præget af stor usikkerhed og uklarhed. Mange aktiviteter styres af de grå dele af samfundet. Byggeaktiviteten betegnes intens, både i form af nybyggeri som i form af renoveringer. Danske firmaer har allerede været involveret på dette område, men det vurderes, at markedspotentialet stadigvæk er stort. Som potentielle markeder for dansk byggeeksport vurderes specielt - Østersøområderne Kaliningrad og Skt. Petersborg, sammen med storbyområdet Moskva - som interessante. Der må i Østersøområdet forventes en stigende byggeaktivitet i takt med udbygningen af Østersøregionen. Områdets geografiske nærhed til Danmark betyder samtidigt, at området vil være interessant for den danske bygge- og anlægssektor. Et af de store problemer i Rusland er dog, at ejendomsforholdene endnu er uafklarede og at der ikke er indført et matrikelsystem på jorden. Mellemprioritetslande Bulgarien. Det bulgarske byggemarked er efter visse vanskeligheder med faldende boligbyggeri siden 1989 et marked i fremgang og således et marked der bør tiltrække danske ekportinteresser. Den positive udvikling i Bulgariens byggemarked skal ses i lyset af udviklingen i økonomien. Bulgarien påbegyndte den økonomiske reform i 1991 ved liberalisering af priser og bryde statsmonopolerne. I midt 90 erne oplevede Bulgarien udpræget økonomisk ustabilitet med hyperinflation. Imidlertid har den finansielle sektor været stabiliseret siden midten af 1997, og det bulgarske BNP forventes at stige med 4,5% i 2000 og 5% i 2001, hvilket har skabt optimisme og den ovenstående udvikling i byggeriet. Bulgariens byggeri forventes at vokse med 8% i Den kraftige vækst i byggeriet vil fortsætte frem til Den vil være båret oppe af renovering og infrastruktur og senere af butiks og kontorbyggeri. Boligbyggeriet forventes at stige markant og mere end 10% i år Fremgangen skyldes de nyrige samt den øverste middelklasse.

10 Af særlig interesse for danske virksomheder er udskiftningen af fjernvarmenettet i de kommende år. Det seriøse arbejde med en ny energilov samt en afvikling af subsidierne gennem prisstigninger har medført at Verdensbanken og EBRD planlægger finansieringen af arbejdet. SIDE 10 Tyrkiet. Tyrkiet har i 1990 erne oplevet en høj økonomisk vækst, med undtagelse af 1994 og 1999, hvor økonomien viste tilbagegang. Den høje vækst har været fulgt af betydelig arbejdsløshed, underskud på statsbudgettet samt højinflation. En standby aftale med IMF, som betyder, at regeringen må fastholde en stram finans- politik og igangsætte de aftalte strukturreformer og fremme privatiseringerne. Derfor forventer man en vækst i BNP på 4,6% i 2000 og 3,9% i 2001, samt en lav inflation. Jordskælvet i august 1999 skabte enorme ødelæggelser i et område på størrelse med Jylland. Som følge heraf er der et stort behov for boligbyggeri og genetablering af infrastrukturen i området. Den tyrkiske regering har også højnet kravene til byggefirmaer, som skal generhverve deres byggetilladelser, og derfor er der stadigvæk et efterslæb fra jordskælvet. Dette åbner eksportmuligheder for danske virksomheder, der leverer udstyr til byggeindustri og til infrastrukturprojekter. Estland. Estland fortsætter sin positive økonomiske udvikling, hvilket resulterer i en forventet vækst for 2000 på 4% og 5% i Selv om det estiske marked er af begrænset størrelse (befolkningsstørrelsen er 1,5 mill.), er det et interessant vækstmarked i Danmarks umiddelbare nærhed, som også mindre eksportører vil have gode muligheder for at klare sig på. Danmark er Estlands femtestørste leverandørland, hvilket vidner om en høj aktivitet. Krisen i Rusland har haft mærkbar effekt på dele af den estiske økonomi, som i stedet har valgt at fokusere på de vestlige markeder. Stigende krav til renovering og modernisering af boliger skaber muligheder for danske firmaer med ekspertise i ovennævnte områder. Letland. Letland forventes ligeledes at fortsætte sin positive økonomiske udvikling med en årlig vækst på 4-5%. Markedet er liberalt og erhvervslovgivningen er under tilpasning til EU-standarder. Byggeaktiviteten forventes at stige med 7-8% hovedsageligt indenfor forbedringer i infrastruktur og renoveringsarbejder. Der er kun et meget begrænset nybyggeri. Undersøgelser viser, at 20% af befolkningen ønsker at skifte bolig for at forbedre levevilkårene og at 75% ønsker forbedringer af den nuværende boligstand. Årsagen til de manglende forbedringer af boligstanden skyldes mangel på kreditmulighederne. Imidlertid en model for et realkreditsystem under udvikling. Dette forventes i løbet af de kommende år at give en positiv effekt på nybyggeriet og renoveringsarbejdet.

11 Letland er selvforsynende med de fleste råstoffer til byggeindustrien. Det er derfor primært inden for forarbejdede byggematerialer, at der er potentiale for danske produkter. Døre, vinduer, fliser, vvs-udstyr og fast boliginventar efterspørges, i særdeleshed i forbindelse med renovering af gamle ejendomme til bolig- eller kontorbenyttelse. SIDE 11 Slovakiet. Den slovakiske byggesektor oplevede et fald på 25 pct. i Faldet skyldes primært de offentlige besparelser og en økonomisk tilbagegang. Denne udvikling forventes at vende i år 2000, hvor væksten i byggesektoren er estimeret til 5 pct. i 2000, og over 10 pct. i 2001 og fremover. Muligheden for danske eksportører vurderes primært at være inden for rådgivning og salg af højkvalitets byggematerialer. Politisk har den nye regering medført bedre udenrigsrelationer, såvel som grundlaget for en økonomisk holdbar udvikling og en aktiv indsats for optagelse i EU. Bl.a. kan de nye love og regulativer, som placerer den slovakiske miljølovgivning på linie med EU's, og som er blevet vedtaget i 1999 nævnes. Observationslande Ungarn. Ungarn har med de seneste års betydelige forbedringer i det økonomiske klima indtaget en førerposition blandt landene i den central- og østeuropæiske region. BNP i 1999 var på 4,1% og den ungarske regering vil forsøge at fastholde en årlig vækstrate på 4,5%. Grundet stabiliseringen af den ungarske økonomi er der dog stærke interesser og investeringer fra de nærliggende EU-lande, såsom Tyskland, Østrig og Italien, samt USA. Dan ungarske byggesektor har den højeste vækstrate i Europa, som forventes i perioden fra 2000 til 2002 at være på mellem 10 og 11%. Boligbyggeriet ventes at stige stærkere i 2000 efter en mindre recession i 1998 og 1999 som følge af en række uafklarede fradragsregler. Herud over ventes især erhvervsbyggeriet og infrastrukturudbygning at medvirke til sektorens vækst. Ukraine Ukraine er stadigt et vanskeligt marked at komme ind på pga. protektionistiske importbestemmelser og de ukrainske bestemmelsers mange faldgrupper for investorer. Efter to års nedgang indikerer prognosen for udviklingen i BNP en lille fremgang på 0,5% i 2000 og 3,0% i Man skal dog være opmærksom på, at den officielle økonomiske statistik ikke medtager det stærkt udbredte grå marked.

12 Omskiftelige regler og ulighed for loven gør sig også gældende inden for bygge- og anlægssektoren, der ellers efter stilstand i 1990 ernes begyndelse frem til rubelkrisen havde oplevet fremgang. Dertil kommer eksempler på administrativ chikane, der bl.a. har bragt hotelbyggerier med udenlandsk deltagelse til standsning. Såvel stats- som privatfinansieret boligbyggeri og byfornyelse har haft et betydeligt omfang, men investeringer i sektoren kræver både et solidt kapitalgrundlag og en lang tidshorisont. Begge dele savnedes efter rubelkrisen, og sektoren oplevede en tilbagegang i 1999 på knap 7%. For årene ventes, i takt med at optimismen vender tilbage, en fremgang på 2-5%. SIDE 12 USA. Den amerikanske økonomi er stadig stærk, således forventes en høj vækstrate for andet halvår Imidlertid forventes i år 2000 en aftagende vækst, således at væksten vil være på ca. 2,6% år 2000 og ca. 2,4% i år Der forventes en forsat styrkelse af USD/EUR, hvilket vil betyde en forbedret konkurrenceevne for europæiske virksomheder. Det amerikanske marked for "Home Improvement" produkter er i kraftig vækst. De sidste to år har man inden for branchen kunnet registrere vækstrater i branchen på op mod 9% p.a., hvilket betyder, at markedet i dag har en værdi på USD 260 mia. Ser man udelukkende på de 2 største byggemarkedskæder, Home Depot og Lowe s, kunne man registrere en vækst i omsætningen på henholdsvis 29% og 27% i Udviklingen skal ses i lyset af den økonomiske vækst, USA har oplevet igennem snart otte år, der bl.a. har bevirket, at amerikanerne bruger flere midler på at forbedre deres hjem. Derudover bliver amerikanerne længere i deres hjem i stedet for at flytte på plejehjem, hvilket betyder ombygninger for at gøre hverdagen lettere. Udover renovering og modernisering af den eksisterende boligmasse er nybyggeriet i fuld gang med en rekordomsætning i 1999 på USD mia., hvilket bl.a. inkluderede nye boliger. Danske virksomheder har store muligheder på det amerikanske byggemarked. Flere af de store byggemarkedskæder, som både leverer til det professionelle og private segment, søger direkte europæiske leverandører, der kan levere produkter af høj kvalitet. For danske producenter af byggevareprodukter er tiden derfor rigtig til at satse målrettet på det amerikanske marked Tjekkiet. Efter to år med negativ vækst i BNP ser det ud som om den tjekkiske økonomi er på rette spor igen. Der forventes en stabil vækst med stigning i BNP på 1,6% i 2000 og 2,7% i Privatisering- og omstruktureringsprocessen, samt prisreguleringen ventes at være færdiggjort i , hvilket vil afslutte Tjekkiets overgang til markedsøkonomien. De gode økonomiske betingelser og en lavere rente forventes at blive afspejlet i bygge- og anlægssektoren, hvor der

13 vækstrater vil igen være positive fra Største stigninger ventes i erhvervsbyggeri samt renovationsarbejdet. SIDE 13 Eftersom det går langsomt med at dække det store behov for nye boliger og, at der skal iværksættes renoveringsarbejde af en betragtelig del af den eksisterende boligmasse, rummer det tjekkiske marked gode muligheder for dansk byggeeksport. Japan. Det danske By- og Boligministerium har opbygget et langvarigt samarbejde med det japanske Ministry of Construction. Et af målene med samarbejdet er at øge den danske byggeeksport til det japanske marked. Japans økonomi ser nu endelig ud til at være på vej ud af recessionen. Der forventes en vækst i BNP på 1,4% både i 1999 og i Japan har vedtaget en 5 års strategi til forbedringer af boligstanden. Dette bl.a. som et led i at sætte gang i økonomien. Japans gennemsnitlige boligareal er på 31m 2, hvilket ligger noget under OECD niveauet. Der tilstræbes fra japansk side at øge boligarealet til 41 m 2. I 1999 blev der igangsat byggeri af 1,2 mio. boliger i Japan. Det samme tal forventes i Som et interessant marked set med danske øjne nævnes ældreboliger, idet 1/3 af alle husholdninger forventes at bestå af personer over 65 år i 2015, mens ældreegnede boliger udgør kun 3% af boligmassen. Ligeledes har flere større virksomheder gjort op med tanken om at de skal sørge for ældreboliger til deres medarbejdere ved pension. De største problemer for de danske byggerelaterede virksomheder på det japanske marked er udover den store mentalitetsforskel de store krav der stilles til opfyldelsen af japanske normer og standarder. I juni 2000 trådte en ændring af den japanske byggelov i kraft, som bl.a. indebærer indførelse af præstationsstandarder for byggematerialer til erstatning for hidtidig godkendelse af specifikke produkter. Det forventes at af forbedre markedsadgang for udenlandske materialer og komponenter.

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter

Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mio. Kr. Dansk byggevareeksport i andet kvartal 2013 Byggevareeksporten er svag men viser lyspunkter Mens den samlede danske vareeksport viser en svag, men vedholdende vækst, er der et lille stykke vej

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet

Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet Storbritannien Eksportsucces med hjælp fra Eksportrådet 1 Præsentation Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

Dansk eksport af byggevarer steg i 2013

Dansk eksport af byggevarer steg i 2013 Dansk eksport af byggevarer steg i 2013 De danske byggevareproducenter har fået godt fat i det tyske marked, som i 2013 var det absolut bedste og det voksede i fjerde kvartal med hele 23,7 procent Opgjort

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Hvem vinder EM i økonomi 2016?

Hvem vinder EM i økonomi 2016? DI Den 8. juni 2016 Hvem vinder EM i økonomi 2016? Over den næste måned skal det afgøres hvem, der de næste fire år kan kalde sig europamester i fodbold. Dette afgøres ved en turnering i Frankrig, hvor

Læs mere