HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?"

Transkript

1 HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne har generelt bidraget til mere solid viden om de forskellige erhvervs- og innovationsfremmeordningers virkemåde og effekt. Samlet tegner analyserne et billede af et erhvervs- og innovationsfremmesystem med et stort antal brugere og en vifte af ydelser, hvoraf de fleste skaber positive effekter i virksomhederne og leverer et positivt samfundsøkonomisk afkast. Men spørgsmålet er, om det stærke fokus på evaluering af enkeltinitiativer betyder, at vi overser vigtige potentialer og muligheder for at øge effekten af den samlede innovations- og erhvervsfremmeindsats. Dette inspirationsoplæg er udarbejdet i samarbejde med partner Jens Bjerg, IRIS Group. Oplægget er omdelt til deltagerne på REG LABs Årskonference 8. maj 2014 og efterfølgende justeret. FRA ENKELTSTÅENDE ORDNINGER TIL ET SAMMENHÆNGENDE INNOVATIONS- OG ERHVERVSFREMMESYSTEM Et effektivt innovations- og erhvervsfremmesystem er mere end summen af de enkelte ordninger og tilbud. Det handler også om det, som binder ordningerne sammen og gør, at brugerne oplever at trække på et sammenhængende system af tilbud og ressourcer. Det gælder blandt andet: Kulturen for samarbejde, videndeling og gensidig henvisning mellem forskellige aktører i systemet Fælles værktøjer: Brugen af fælles dialogværktøjer, analyseredskaber og fælles tilgange til at dele viden om brugerne af systemet mv. Kompetencer: Bredden og kvaliteten af de kompetencer systemet råder over og evnen til effektivt at sætte kompetencerne i spil i forhold til virksomhedernes udfordringer og behov Fælles mål: Sammenhængende mål og succeskriterier for de enkelte ordninger og for systemet som helhed 1

2 HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Effektiv erhvervs- og innovationsfremme er ydelser, der hjælper virksomhederne til at overkomme kritiske barrierer, som udgør en bremse for udvikling og vækst. Virkemidlerne kan variere, men handler ofte om at sikre effektiv adgang til sparring, ny viden, rådgivning, netværk til relevante samarbejdspartnere og adgang til kompetencer og kapital, som er afgørende for, at flere virksomheder kan overvinde kritiske vækstudfordringer. Figur 1. Kritiske udfordringer i SMV ernes opstart, udvikling og ekspansion God erhvervs- og innovationsfremme set fra et virksomheds perspektiv handler grundlæggende om: Overskuelighed og nem adgang til relevante innovations- og erhvervsfremmetilbud Systemets evne til at udfordre virksomhederne på deres behov og til at anvise de mest relevante tilbud At systemet kan levere fleksible, behovsdrevne ydelser og løsninger, der tager afsæt i virksomhedernes særlige udfordringer, behov og ambitioner mv. At der er sammenhæng og kontinuitet i indsatsen i forhold til den enkelte virksomhed BRUGERE AF ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMMESYSTEMET En netop gennemført kortlægningsanalyse viser, at mere end virksomheder har benyttet regionale og nationale innovations- og erhvervsfremmeordninger i løbet af de senere år. Heraf har godt virksomheder benyttet flere forskellige tilbud. Det vidner om en betydelig efterspørgsel efter erhvervs- og innovationsfremmeydelser fra erhvervslivets side. 2

3 Tallene understreger også relevansen af spørgsmål som fx: Oplever brugerne et sammenhængende system, der tager afsæt i virksomhedens behov og guider virksomhederne mod de ordninger og tilbud, der skaber størst værdi? Er de mange fleregangsbrugere udtryk for sammenhængende og koordinerede forløb, eller er det primært et resultat af, at nogle virksomheder er mere opsøgende end andre? På dette område tegner de senere års evalueringer et blandet billede. Der er betydelige forskelle i virksomhedernes brug af innovations- og erhvervsfremmesystemet - både hvad angår karakteren og udbyttet af de enkelte forløb. Overordnet kan målgruppen for erhvervs- og innovationsfremme inddeles i fire kategorier jf. figur 2. Figur 2: Målgruppens brug af erhvervsfremmesystemet i dag I den ene ende findes ikke-brugerne, som ikke orienterer sig mod erhvervs- og innovationsfremme til trods for, at der er tilbud og ydelser, som kunne være relevante. Ved siden af dem findes en gruppe af mere tilfældige brugere. Det er typisk brugere, der giver udtryk for, at systemet er uoverskueligt og deres brug af erhvervs- og innovationsfremme i betydelig grad er styret af tilfældigheder. I den anden ende af skalaen findes virksomheder med en mere strategisk brug af innovationsog erhvervsfremmesystemets tilbud. Det er enten brugere, som selv er opsøgende eller brugere, som har en fast kontakt i systemet, som hjælper med at anvise relevante tilbud, der matcher virksomhedens behov. Typisk er det blandt de to sidstnævnte brugergrupper, at udbyttet er størst. 3

4 Øget effekt af den samlede erhvervs- og innovationsfremmeindsats handler i høj grad om at indrette systemet, så gruppen af ikke-brugere og mere tilfældige brugere reduceres, mens gruppen af opsøgende virksomheder og virksomheder, der indgår i længerevarende forløb, øges. Nedenstående oversigt skitserer en række centrale indsatsområder i forhold til at skabe større sammenhæng og øget effekt af innovations- og erhvervsfremmeindsatsen. Centrale spørgsmål: Målgruppen Benytter de centrale dele af målgruppen innovations- og erhvervsfremmeydelser i dag? Hvad kendetegner indsatsen i dag? Tilfældig kontakt > < Målrettet rekruttering og markedsføring Evne til at udfordre Systemets evne til at udfordre virksomhederne på deres udfordringer, barrierer og behov? Traditionelt kundeforhold > < Kritisk sparring og selektion Henvisninger og overgange Er snitflader og overgange mellem ordninger og operatører effektiv, smidig og velfungerende? Brugertilpassede ydelser Er systemet rustet til at levere ydelser og løsninger der matcher brugernes udgangspunkt og ambitionsniveau? Konkurrence om at fastholde markedsandele Standardiserede tilbud og ydelser > < Mål om at maksimere effekt > < Brugertilpassede tilbud og ydelser FÆLLES STANDARDER FOR GOD ERHVERVSFREMME? Kan sammenhæng og effekt i innovations- og erhvervsfremmeindsatsen styrkes gennem fælles minimumsstandarder inden for de områder, der er centrale for sammenhængen i systemet: Ensartet adgang til innovations- og erhvervsfremme Fælles værktøjer og redskaber Fælles kompetenceudvikling Harmonisering af mål og incitamenter Hvad er i givet fald relevante niveauer for fælles standarder? Hvilke krav stiller det til de forskellige aktører i innovations- og erhvervsfremmesystemet? 4

5 ADGANG TIL INNOVATION OG ERHVERVSFREMME Det er vigtigt, at alle virksomheder i målgruppen har nem adgang til information om det samlede erhvervs- og innovationsfremmesystem. Fælles minimumstandarder i forhold til opsøgende og formidlende arbejde kan sikre, at flere virksomheder med stort udviklingspotentiale og -behov får gavn af systemets tilbud og ydelser. Fælles standarder kan bl.a. handle om: Ensartede koncepter for kommunikation omkring det samlede udbud af innovations- og erhvervsfremme på hjemmesider blandt erhvervs- og innovationsfremme aktører (lokale, regionale og nationale) Fælles minimumsstandarder for den opsøgende aktivitet i forhold til forskellige målgrupper/erhverv/ typer af virksomheder. VÆRKTØJER OG REDSKABER Et vigtigt element i at fremstå som et mere sammenhængende og professionelt system handler om at benytte ensartede værktøjer, tilgange og redskaber. Der kan især være behov for at udvikle fælles standarder på følgende områder: Fælles dialog- og diagnoseredskaber Fælles formater for udviklings- og handlingsplaner Fælles system til videndeling om brugerne (fælles CRM) FÆLLES KOMPETENCEUDVIKLING Fælles kompetenceudvikling er et vigtigt redskab til at opbygge et stærkere og mere sammenhængende erhvervs- og innovationsfremmesystem. Fælles standarder for kompetenceudvikling kan både handle om: Fælles kompetenceudviklingstilbud fx forpligtelse til at alle aktører gennemfører en grunduddannelse med fokus på en generel indføring i erhvervs- og innovationsfremmesystemets forskellige aktører, ydelser og virkemidler. Fælles retningslinjer for at afsætte ressourcer til efter- og videreuddannelse af medarbejderne på tværs af erhvervs- og innovationsfremmeoperatører. Styrket samarbejde om mere målrettet, specialiseret kompetenceudvikling. 5

6 HARMONISERING AF MÅL OG INCITAMENTER Det overordnede formål med innovations- og erhvervsfremmeindsatsen er at stimulere til øget vækst og jobskabelse blandt iværksættere og etablerede virksomheder. Det er centralt, for sammenhængen i systemet, at der: 1) Udvikles fælles mål og incitamenter for erhvervs- og innovationsfremmeindsatsen, som stimulerer til gensidig henvisning og videndeling mellem aktører i systemet. 2) Udvikles fælles metoder til effektmåling på tværs af erhvervs- og innovationsfremmesystemets aktører og ydelser. AFRUNDING Dette oplæg er et forsøg på at skitsere nogle af de centrale udfordringer og muligheder. Disse godt 5 sider er næppe fyldestgørende, men vi håber, at det tjener som retningsviser og inspiration. Præsentationer og film med hovedpointer fra Årskonferencen er tilgængelige for REG LABs medlemmer på 6

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

fremtidens industri i danmark

fremtidens industri i danmark fremtidens industri i danmark?? fremtidens industri i danmark indhold Forord 5 Kapitel 1. Indledning og sammenfatning 8 1.1. Indledning udviklingen i dansk industri kan vendes 8 1.2. Karakteristisk af

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum

innovation klynger netværk triple helix Danmarks værdikæde karriere faglært arbejdskraft design branding vækst produktionscentrum industri produktion talenter kompetencer infrastruktur eksport innovation klynger netværk triple helix Danmarks produktionscentrum automation specialisering værdikæde karriere faglært arbejdskraft design

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere