Til brug for den ekstraordinære generalforsamling 25. januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til brug for den ekstraordinære generalforsamling 25. januar 2016"

Transkript

1 Forslag til ændringer af vedtægter, administration af ventelister samt husorden med tillæg og bilag for Boligforeningen Bispegaarden 25. januar 2016 Til brug for den ekstraordinære generalforsamling 25. januar 2016 Farvekoder og andre koder Tekst med RØDT og overstregning er forslag til tekst der udgår Tekst med BLÅ og i firkantede parenteser [ tekst] er forslag til ny tekst

2 Senest reviderede vedtægter af 27. Maj 2010, ventelisteregler og husorden samt andre nyttige informationer [Vedtægter, ventelisteregler og husorden 2016] Side 1 af 31

3 Kolofon Titel: Vedtægter, ventelisteregler og husorden 2016 Udarbejdet af: Boligforeningen Bispegaarden Udgivelsesår: 2016 Udgave: 1 reviderede udgave af 2010 udgave Distribution pdf-udgave: Fotos og tegninger: Privatfotos og privattegninger Copyright: Må anvendes og citeres frit under brug af kildehenvisning Side 2 af 31

4 Forord Dette er de seneste reviderede vedtægter mv. for andelsboligforeningen. De baserer sig på udgaven af 27. maj 2010 med senere ændringer af vedtægterne vedtaget på efterfølgende generalforsamlinger. Samme forhold gør sig gældende for ventelisteafsnit og husorden. Se også Bilag 3: Rettelser i denne udgave. Denne udgave af vedtægterne mv. er på bestyrelsens vegne udarbejdet af en gruppe beboere i Andelsboligforeningen Bispegaarden og fremlagt på ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2016 Bestyrelsen XX. februar 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 3 Vedtægter Foreningens navn og hjemsted Medlemmer Andel Hæftelse Boligafgift Vedligeholdelse m.v Forandringer Overdragelse Overdragelsessum Værdiansættelse og overdragelsessum Udlejning Samlivsophævelse Arv Overdragelsesaftale Eksklusion Generalforsamling Indkaldelse og stemmeret Afstemninger Referat Bestyrelsen Inhabilitet Indkaldelse til bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder Regnskab og revision Kontrol Opløsning Regler for administration af ventelisterne Sammenlægningslisten Ventelister og indplacering Intern venteliste Ekstern venteliste Side 3 af 31

5 Husorden Cykler, barne- og legevogne samt byggematerialer Storskrald Leg Haveanlæggene Forurening Flag Trapper Vaskeri Tørrepladser Støjende adfærd Fyrværkeri Husdyr Duer Tillæg 1. Oversigt over gebyrer Bilag 1. Ejendommen historisk set Bilag 2. Lejlighedernes oprindelige areal og andel Bilag 3. Rettelser i denne udgave Side 4 af 31

6 Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er: Boligforeningen Bispegaarden. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr af Udenbyes Klædebo Kvarter, beliggende Borups Alle, Stefansgade, Humlebækgade og Skotterupgade, 2200 Kbh. N. 2. Medlemmer Som medlem kan optages enhver, bestyrelsen kan godkende og som samtidig overtager en bolig i foreningens ejendom. Stk. 2 Personer der ønsker at blive optaget på foreningens eksterne venteliste betaler et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af tillæg til vedtægterne. Stk. 3 Ved overtagelse forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse, og at andelshaveren/ne herved er tilmeldt folkeregistret på adressen. Stk. 4 Hver andelshaver må ikke benytte mere end en bolig i foreningen og er forpligtigede til at bebo boligen, medmindre andelshaveren har fået bestyrelsens godkendelse til at fremleje boligen efter 10. Undtaget herfor er naturligvis overgangsperioder i forbindelse med sammenlægninger. [Stk. 4 En andelshaver må ikke råde over mere end en andel. Andelshaveren er forpligtet til at bebo andelen, medmindre andelshaveren har fået bestyrelsens godkendelse til at fremleje boligen efter 10. Undtaget herfor er naturligvis overgangsperioder i forbindelse med sammenlægninger og i forbindelse med internt køb og salg.] Stk. 5 Ved optagelse i foreningen betales et [indskudsgebyr] samt et [mediegebyr] til antenneforeningen, som fastsættes af generalforsamlingen. Disse gebyrer fremgår af tillæg til vedtægterne. 3. Andel Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres [andels oprindelige] indskud. [Stk. 2 Ved særlige andele (lejligheder), dvs. andele der er arealmæssigt forandret som fx ved sammenlægninger og opbygninger, beregnes andelens oprindelige indskud. a. Ved sammenlægninger af andele anvendes summen af de oprindelige andele som det beregnede oprindelige indskud. Side 5 af 31

7 b. Ved andre arealmæssige forandringer tages udgangspunkt i andelens oprindelige indskud per oprindeligt antal kvadratmeter (areal) af andelen. Herefter bestemmes/opmåles det nye areal af andelen (lejligheden). For opbygninger på loft bestemmes det nye areal som angivet i stk. 3. Det beregnede oprindelige indskud for disse tilfælde er således det oprindelige indskud per kvadratmeter ganget med det nye areal af lejligheden. Stk. 3. Ved opbygninger på loft bestemmes den tilføjede arealandel ved anvendelse af Bekendtgørelse om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler (Arealbekendtgørelsen: bekendtgørelse 311 af 27/6 1983) 1 litra d. Andelens nye areal er således det oprindelige areal af andelen lagt sammen med (adderet) den tilføjede arealandel. Stk. 4 Bestyrelsen er forpligtet til mindst en gang om året at udarbejde en ajourført liste over samtlige andele i foreningen, hvoraf der bl.a. fremgår de enkelte andeles (lejligheders) adresse, oprindelige indskud (alternativt: beregnede oprindelige indskud) samt lejlighedens aktuelle areal. ] Stk. 2 Stk 5 Andelene kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 8 og andelsboligforeningsloven 6 b. Stk. 3 Stk 6 For den indbetalte andel udstedes en købsaftale/overenskomst, lydende på navn. Bortkommer denne, kan bestyrelsen udstede en ny, der skal angive, at det træder i stedet for den bortkomne købsaftale/overenskomst. Overenskomsten fungerer også som andelsbevis. 4. Hæftelse Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog stk. 2: Stk. 2 Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages realkreditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne kun personligt og pro rata for denne pantegæld, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Stk. 3 Et medlem eller dettes bo hæfter for samme, indtil en ny andelshaver er indtrådt i forpligtelsen. Stk. 4 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven 4 a. Foreningen kan kræve gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligloven. Gebyrets størrelse fremgår af tillæg til vedtægterne. Side 6 af 31

8 5. Boligafgift Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning for medlemmerne af generalforsamlingen. Stk. 2 Generalforsamlingen kan regulere boligafgiften, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse svarer til boligernes indbyrdes andelsværdi. Undtaget er dog beslutninger om fælles udgifter, hvis størrelse er ens for alle boliger. Stk. 3 Erhvervsvirksomhed må ikke uden bestyrelsens samtykke drives fra lejlighederne i foreningens ejendom. 6. Vedligeholdelse m.v. Al vedligeholdelse indvendig i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger. Vedligeholdelsespligten omfatter også eventuelle udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejligheden, som stikkontakter, gulve, køkkenborde, el, gas og vand - installationer der ligger efter måler. Stk. 2 Foreningen foretager al udvendig vedligeholdelse herunder døre og vinduer, samt den reparation/ fornyelse, der er nødvendig til hindring af løbende toiletter vandspild. Stk. 3 Kun foreningen må foretage reparation/ fornyelse af fjernvarmeanlægget, herunder nedtagning, fornyelse og reparation af radiatorer. Stk. 4 Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan arbejdet udføres af foreningen for andelshavers regning eller andelshaveren kan ekskluderes efter vedtægternes 13 [ 14 ], dog kan brugsretten først bringes til ophør med 3 måneders varsel. Stk. 5 Foreningen, dens funktionærer og/eller håndværkere, skal ved pludselig opståede skader på ejendommen, have adgang for nødvendige reparationer, jf. lejeloven. Stk. 6 Ved større hændelige skader på ejendommen, som det enkelte medlem ikke har ansvar for, f.eks. svamp, vandskade, eksplosion m.m. afholdes reparationsudgifterne af foreningen, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Stk 7 Ved skader som er forsaget af utætte ovenlysvinduer (tagvinduer i opbygning) udskiftes de ovenlysvinduer hvortil skaden er relaterede. Udskiftningen foretages af foreningen og på andelshaverens [/skadevolderens] regning som kan betale på 2 følgende måder 1. Kontant indbetaling hvortil vinduerne afskrives over 30 år, Side 7 af 31

9 og medtages som forbedringsværdi ved salg. 2. Foreningen betaler omkostningen og fratrækker den fulde omkostning fra andelshaverens provenu ved salg. Har de utætte ovenlysvinduer forvoldt følgeskader på konstruktion og indvendige overflader (Isolering, gips og tapet/maling) udbedrer foreningen konstruktionen, retablerer isolering og afslutter med 1. lag gips. Andelshaveren [/ skadevolderen ] færdiggør for egen regning, selv 2. lag gips samt færdig overflade. (Tapet, filt, maling). Stk. 8 Pr. 1. januar 2018 må alderen på ovenlysvinduer ikke overstige 40 år. Ovenlysvinduer, der er ældre end 40 år, skal udskiftes, og andelshaveren afholder udgifterne i forbindelse med udskiftningen. Efterleves dette ikke, overgår ansvaret, for udbedringer af skader ved fugt-og vandskader i forbindelse med ovenlysvinduer, pr. 1. januar 2018 den pågældende andelshaver. Procedure ved udskiftning af ovenlysvinduer se retningslinjer for opbygning af 4. sals lejligheder. 7. Forandringer Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Stk. 2 Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes til bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed. Andelshaveren bærer ansvaret, hvis forandringerne ikke er udført håndværksmæssigt forsvarligt eller ikke er i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. I tilfælde, hvor der kræves byggetilladelse/anmeldelse, skal byggetilladelsen/anmeldelse samt det specifikke projekt herunder beskrivelse samt skitser, tegninger og evt. beregninger forevises bestyrelsen, som udsteder fuldmagt for videre ansøgning hos bygningsmyndighederne. Når anmeldelse/byggetilladelse foreligger fremsendes kopi heraf til bestyrelsen [inden] arbejdet iværksættes, efterfølgende fremsendes eventuel ibrugtagningstilladelse. Stk. 3 Kun foreningen må foretage forandringer i fjernvarmeanlægget herunder flytning af radiatorer. [Stk. 3. Ved inddragelse af loftsarealer for sammenlægning med en eksisterende lejlighed skal sammenlægningen være udført senest 1 år efter loftsarealets overtagelse, med mindre bestyrelsen efter ansøgning giver andelshaveren fristudsættelse. Sammenlægningen af eksisterende lejlighed med et loftsareal kan Side 8 af 31

10 kun ske med det loftsareal, som ligger direkte over lejligheden, samt halvdelen af arealet over opgangens fortrappe. ] 8. Overdragelse Ønsker en andelshaver at ophøre sit medlemskab og fraflytte sin bolig, sker overdragelsen efter følgende orden: a. Til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op eller nedstigende linje, eller til personer, der i de seneste 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. b. Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en intern liste hos bestyrelsen. c. Til personer, som er optaget på en ekstern venteliste hos bestyrelsen. d. Til personer, som indstilles af andelshaveren. Bestyrelsen skal godkende denne nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter bestyrelsen har modtaget meddelelse om, hvem der indstilles. Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at [have] opsagt sin bolig, således fået indstillet og godkendt en anden i sit sted, eller er overdragelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelen og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 13. Stk. 2 Personer på den interne eller eksterne venteliste skal henvende sig til bestyrelsen indenfor 4 uger efter at salget af andelen er offentliggjort. hvorefter andelen kan sælges eksternt [Herefter kan andelen sælges på anden måde.] Ønsker en andelshaver at bytte sin bolig internt, kan dette ske efter aftale med bestyrelsen. Eksternt bytte er ikke tilladt. Stk. 3 Retningslinjerne for administration af ventelisterne godkendes af generalforsamlingen og kan kun ændres med kvalificeret flertal blandt de fremmødte. Stk. 4 Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har Købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/- erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 8. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, kan andelsboligforeningen overtage Side 9 af 31

11 salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 13 stk Stk. 5 Såfremt der ikke kan findes en køber til den maksimalt lovlige pris i henhold til vedtægternes 9, eller sælger ønsker at sælge andelen under maksimal lovlig pris til personer, der ikke er nævnt i 8, skal den køber, der ønsker at købe til en lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hverdage, såfremt nedsættelsen af prisen er mere end 15% af den udbudte lovlige pris eksklusiv løsøre. De indtegnede på ventelisterne efter 8, litra b og c skal herefter tilbydes andelen igen til den pris, som sælger har kunnet opnå til anden side med en acceptfrist, der udløber dagen før købers vedståelsesfrist udløber. Stk. 6 Andelshavere som ønsker at benytte ejendomsmægler skal præcisere overfor mægleren, at mægler ikke kan sælge andele i foreningen, men udelukkende indstille en køber til bestyrelsens godkendelse, og at det er bestyrelsen i foreningen som gennemfører ethvert salg i foreningen. Hertil skal følgende retningslinjer overholdes ved anvendelse af mægler. a. Afregning med mægler kan ikke gå gennem foreningen, hvoraf afregning mellem mægler og andelshaver skal effektueres mellem disse parter. (Andelshaver kan ikke give transport).{salær til mægler betales direkte af sælgende andelshaver.] b. Indbetaling af hele købssummen skal ske til foreningens konto jf. vedtægternes retningslinjer for betaling. 9. Overdragelsessum Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen og kan højst andrage et beløb, opgjort efter nedenstående retningslinjer: a. Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den seneste årlige generalforsamling. Andelenes pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris, jf. stk. 2 i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Fra og med 1. januar 2014 forøges andelsværdien med stigningen i Danmarks Statistiks prisindeks for ejendomssalg af ejerlejligheder, med udgangspunkt i indeks 3. kvartal Stigningen kan mindst udgøre 1 % og højst 15 %. Stigningen dækker både afdrag og ejendommens værdistigning, men er eksklusiv forbedringer af den enkelte andelsbolig og eksklusiv andelsboligens vedligeholdelsesstand. Udgangspunkt for Side 10 af 31

12 indeksering: EJEN55: Prisindeks for ejendomssalg (2006=100) efter ejendomskategori og område (kvartal) Basisværdien for procenttillægget er første gang andelskursværdien, der fastsættes af generalforsamlingen. Derefter beregnes procenttillægget på basis af værdien af den enkeltes andel ved udgangen af foregående regnskabsår. b. Værdien af forbedringer med eventuelt fradrag for alder og slitage. c. Boligens vedligeholdelsesstand. Boligen vurderes af en uvildig skønsmand, der er bekendt med andelsboliger. Disse anvises af bestyrelsen. Udgiften for vurderingen betales af sælger. Stk. 2 Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren og bestyrelsen. Stk.3 Den fraflyttende andelshaver kan inden for udmeldelsesperioden på 3 måneder vælge at trække sin opsigelse tilbage uden yderligere begrundelse herfor med mindre der er indgået bindende aftale om overdragelse. Relevante gebyrer til foreningen og skønsmand skal fortsat betales. [ 9 Værdiansættelse og overdragelsessum A. Værdiansættelse af andelene Andelenes aktuelle værdi fastsættes under iagttagelse af reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Generalforsamlingens værdiansættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere værdi, jf. 5 stk. 2 i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Andelenes aktuelle værdi kan dog, uanset generalforsamlingsbeslutning, ikke overskride værdien beregnet efter ejendomsvurderings-metoden jf. 5 stk. 2 litra c i førnævnte lov. Stk. 2 Fra og med 1. januar 2016 fastlåses andelskronens kurs indtil videre til niveauet for 2014 dvs. kurs 949,71, som således er den generalforsamlings-fastsatte værdi jf. stk. 1 B. Overdragelsessum Stk 4 Ved overdragelse af den enkelte andel (lejlighed) beregnes en overdragelsessum under hensyn til følgende: a. Andelens aktuelle andel i foreningens formue. Denne beregnes Side 11 af 31

13 jf. 3 på baggrund af andelens oprindelige indskud (alternativt: beregnede oprindelige indskud) og andelskronekursen vedtaget på seneste generalforsamling b. Værdien af forbedringer af andelen (lejligheden) med eventuelt fradrag for alder og slitage c. Boligens (lejlighedens) vedligeholdelsesstandard. Stk. 5 Boligen (lejligheden) vurderes af en uvildig skønsmand, der er bekendt med andelsboliger og Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABF s) afskrivningsregler. Denne anvises af bestyrelsen. Udgiften for vurderingen betales af sælger. Stk. 6 Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren og bestyrelsen. Stk. 7 Overdragelsessummen skal godkendes af bestyrelsen og kan højest andrage et beløb, opgjort efter ovenstående retningslinjer jf. stk 4.] 10. Udlejning En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens vidende og kun efter lejelovens retningslinjer, når en andelshaver af særlige grunde må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for lejemålet. Stk. 2 Udleje eller udlån af enkelte værelser kan kun foretages efter bestemmelser fastsat af bestyrelsen. 11. Samlivsophævelse Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller, er den af parterne, der efter egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte eller indtræde i medlemskab af foreningen og beboelse af boligen. Stk. 2 Reglen finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 2 år før samlivsophævelsen. Stk.3 Er der fælles børn, har den der ikke får tilkendt boligen, ret til at blive indskrevet på den interne venteliste med 1. prioritet til en mindre bolig. 12. Arv Dør andelshaveren, har en [ myndig ]efterladt [ i husstanden ] ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. Ønsker den efterladte ikke at fortsætte medlemskabet og beboelse, skal følgende gives fortrinsret: Side 12 af 31

14 a. Personer, som beboede boligen ved dødsfaldet og som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med andelshaveren. b. Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved andelshaverens død. c. Personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op eller nedstigende linje. Boligen skal overtages senest den 1. i den måned, der indtræder efter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt, er 8 gældende. 13. Overdragelsesaftale Køberen skal inden aftalens indgåelse fra bestyrelsen have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, husorden, seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, herunder udførte forbedringer og inventar. Køberen skal endvidere skriftligt gøres bekendt med indholdet i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber vedr. prisfastsættelse. Stk. 2 Overdragelsessummen skal senest 3 uger før overtagelsesdagen indbetales til foreningens konto. som efter fradrag af egne, udlægshaveres og panthaveres tilgodehavender udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. Restbeløbet udbetales 3 uger efter overtagelsen dog tidligst når alle hæftelser er aflyst. [Foreningen skal efter fradrag af egne, udlægshaveres og panthaveres tilgodehavender udbetale resten til den fraflyttende andelshaver senest 3 uger efter overtagelsen dog tidligst når alle hæftelser er aflyst. ] Stk 3 Snarest muligt, dog senest 2 uger efter køberens overtagelse af boligen, skal denne [køber] gennemgå boligen for at konstatere eventuelle skjulte fejl og mangler. Forlanger køber prisnedslag for sådanne eventuelle fejl og mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til den fraflyttede, således at beløbet først udbetales, når der ved dom eller forlig mellem parterne, fastslås hvem det tilkommer. Synlige mangler, som var tilgængelige ved gennemgangen af lejligheden, accepteres ikke som værende skjulte mangler. Det er derfor vigtigt, at køber ved gennemgangen afprøver blandingsbatterier, komfur, ovn og afløbs tæthed/funktion. Løsøre som køl/frys, opvaskemaskiner og vaskemaskiner medtages i vurderingen. Køber er dog ikke forpligtet til Side 13 af 31

15 overtagelse af disse effekter. Endelig gennemgang [af hårde hvidevarer mv. ] foretages indenfor 2 dage før overtagelse. Sælger sørger for, at pulterrum og cykelskur er ryddet [ på overtagelsesdagen] senest en uge efter overtagelsen. Er pulterrum og cykelskur ikke ryddet, vil dette blive foretaget for sælgers regning efter gældende timepris for gårdens funktionærer. Timeprisen fremgår af tillæg til vedtægterne. 14. Eksklusion Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde: a. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 3 dage efter skriftlig påkrav er fremkommet til medlemmet. b. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne. c. Når et medlem misligholder et af foreningen garanteret lån. Stk. 2 Bestyrelsen kan derudover, over for generalforsamlingen, foreslå et medlem ekskluderet i følgende tilfælde: a. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. b. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet. c. Hvis [Når] en andelshaver, en person i dennes husstand eller besøgende i lejligheden forårsager groft hærværk, vold eller anden form for kriminalitet kan eksklusion indstilles ved generelforsamlingen. Stk. 3 Af enhver restance betales morarenter svarende til procesrenten. Stk. 4 Efter en eksklusion disponerer bestyrelsen efter 8. Stk. 5 Kan der efter en eksklusion ikke ved salg opnås den værdi, der fremgår af 9, skal den ekskluderede andelshaver acceptere den pris, der bevisligt kan opnås af tredjemand, med mindre den ekskluderede andelshaver inden 3 uger fra modtagelsen af prisfastsættelsen har indstillet en anden af bestyrelsen godkendt andelshaver, der byder mere for andelen. Såfremt andelen ikke er bortsolgt inden 12 uger efter beslutningen om eksklusion kom frem til andelshaveren, kan foreningen forlange andelen solgt gennem fogedretten på tvangsauktion jvf. Retsplejeloven 559 a. Den ekskluderede andelshaver hæfter for boligafgiften indtil ny andelshaver er indtrådt i forpligtelsen. Side 14 af 31

16 15. Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Bestyrelsen meddeler senest d.1.1, datoen for generalforsamlingen. Stk. 2 Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse. 3. Årsregnskabet forelægges, [ herunder] revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, samt fastsættelse af boligafgift. 5. Eventuel godkendelse af driftsplan for ejendommen - kort/lang sigt, husorden, administrator, retningslinjer for venteliste. 6. Forslag. 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af intern revisor/ medlemsrevisor. 9. Valg af ekstern revisor. 10. Eventuelt. Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsen eller 1/5 af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandle den angivne dagsorden. 16. Indkaldelse og stemmeret Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Stk. 3 Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen. Stk. 5 På generalforsamlingen, har alle andelshavere og deres myndige husstandsmedlemmer adgang og taleret. En andelshaver kan ledsages af en bisidder, der har ret til at tage ordet på andelshaverens vegne. Personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Stk. 6 Hver andel giver 1 stemme. En andelshaver kan meddele Side 15 af 31

17 fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen til en anden andelshaver. En andelshaver kan kun have en fuldmagt. 17. Afstemninger Generalforsamlingen tager, i almindelighed beslutning ved simpelt flertal. Undtaget herfor er vedtagelse af forslag om: a. Nyt indskud. b. Regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften. c. Iværksættelsen af arbejder, hvis finansiering kræver en forhøjelse af boligafgiften med mere end 25 %. d. Salg af foreningens ejendom eller dele heraf. e. Vedtægtsændringer. Som alle [Vedtagelse af sådanne forslag] kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne [ ekstraordinære] generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer. Og desuden [Endvidere] er undtaget: f. Foreningens opløsning Som kræver, at mindst 3/4 af medlemmerne er til stede og 3/4 stemmer for forslaget. Er der mindre end 3/4 af medlemmerne til stede, men stemmer 3/4 af de fremmødte for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/4 flertal, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller 1 medlem forlanger skriftlig afstemning. Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning. 18. Referat Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet omdeles til samtlige andelshavere via fortrappens opgang senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. [ Referatet gøres også tilgængeligt for offentligheden. ] 19. Bestyrelsen Generalforsamlingen vælger blandt andelshaverne en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger ejendommens med- Side 16 af 31

18 arbejdere. Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder en husorden, der skal godkendes af generalforsamlingen. Stk. 4 Bestyrelsen kan kun træffe aftale med et ejendomsadministrationsselskab om administration af ejendommen på baggrund af en generalforsamlings beslutning herom. Stk. 5 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden og kassereren vælges særskilt. Generalforsamlingen vælger derudover 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten for resten af perioden. 20. Inhabilitet Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet med eller har lignende tilknytning til, kan have særlig interesse i sagens afgørelse. Stk. 2 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af alle tilstedeværende medlemmer. Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 21. Indkaldelse til bestyrelsesmøder [Bestyrelsesmøder] Bestyrelsesmøde indkaldes når formanden eller ved dennes forfald, næstformanden finder det nødvendigt, samt når mindst 1 medlem af bestyrelsen ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutning træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. [Stk. 3 Efter hvert møde udarbejdes et referat i enighed blandt bestyrelsens medlemmer. Referatet gøres tilgængeligt for andelshaverne og for offentligheden. Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. ] Stk. 5 Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor foreningen, tegner foreningen en kautionsforsikring. Side 17 af 31

19 22. Regnskab og revision Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2 I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingen om godkendelse vedrørende fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil næste generalforsamling. Stk. 3 Generalforsamlingen vælger en ekstern revisor, der enten er statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Stk 4 Det reviderede årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget lægges på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Andelshavere der ønsker en trykt udgave af materialet, kan rekvirere det på foreningens kontor. Når bestyrelsen har indkaldt til ordinær generalforsamling, skal foreningens hovedbøger henligge til samtlige medlemmers eftersyn, på et for medlemmerne tilgængeligt sted. 23. Kontrol Bestyrelsens medlemmer og revisorerne skal til enhver tid have lejlighed til at gøre sig bekendt med foreningens bøger, dens regnskab og korrespondance samt kassebeholdning. 24. Opløsning Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til andelenes størrelse. Således vedtaget på generalforsamlingen d. Side 18 af 31

20 Regler for administration af ventelisterne Overdragelse af lejlighederne foregår fra 1. januar 2009 i overensstemmelse med foreningens vedtægters 8 efter følgende prioritering: 1. Til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op - eller nedstigende linje, eller til personer, der i mindst [de seneste] 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. 2. Til andre andelshavere der efter bestyrelsens godkendelse kan overtage andel og lejlighed med henblik på sammenlægning (Sammenlægningslisten)[ (Intern venteliste)] 3. Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre. [(Intern venteliste)] Overtages boligen af et andet medlem af foreningen, har den fraflyttende andelshaver den oprindelige indstillingsret til den nu ledige bolig. (Intern venteliste). 4. Til personer, som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen/administrator (Ekstern venteliste). 5. [Salg på anden måde, herunder] til personer, som indstilles af andelshaveren. Bestyrelsen administrerer disse lister og formidler overdragelse af lejlighed under hensyntagen til kravet om 8 [4] uger fra vedtægternes 8, stk. 2. Sammenlægningslisten 1 På sammenlægningslisten kan kun indtegnes andelshavere, der ønsker at sammenlægge deres nuværende lejlighed med en anden lejlighed. 2 Når en lejlighed bliver ledig har en andelshaver, fortrinsret til denne lejlighed, når han forinden lejligheden blev ledig og efter bestyrelsens godkendelse har ladet sig registre på sammenlægningslisten, jf. dog 3 3 Retten til sammenlægning af lejligheder er begrænset på følgende måde: 1. Alene lejligheder i samme opgang kan lægges sammen. Der kan således ske sammenlægning op eller ned eller mellem nabolejligheder i samme opgang. Der kan kun ske sammenlægning af lejligheder, der ligger i samme opgang. 2. Samtlige udgifter i forbindelse med sammenlægningen skal udredes af køberen. 3. Anmeldelse om nedlægning af en bolig ved sammenlægning skal indsendes af køberen til kommunen senest 14 dage efter Side 19 af 31

21 underskrift af overdragelsesaftalen. Til anmeldelsen skal vedlægges bestyrelsens fuldmagt, der kræver aflevering og godkendelse, byggebeskrivelse, tegninger af fremtidige forhold samt selve anmeldelsen. 4. Bestyrelsen skal have tilsendt kopier af samtlige ansøgninger og tilladelser. 5. Når sammenlægningen er tilendebragt udfærdiges ny dokumentation for boligafgift og andelsværdi i form af et sammenlægningsbevis for den samlede lejlighed. 6. Den sammenlagte lejlighed har efterfølgende kun ret til andelshaverens oprindelige antal pulterrum og cykelskur. 4 Bestyrelsen behandler ansøgninger om optagelse på sammenlægningslisten under hensyntagen til andelshaverens øvrige position på ventelister, størrelsen af den samlede husstand og andre sammenlægninger i ejendommen. Evt. afslag begrundes skriftligt. Pladsen på sammenlægningslisten betinges af disse forhold. [ 4 Bestyrelsen behandler ansøgninger om sammenlægning under hensyntagen til størrelsen af andelshavers samlede husstand og andre sammenlægninger i ejendommen. Evt. afslag begrundes skriftligt.] For regler ang. opbygning af eksisterende 4. sals lejligheder - se bilag til vedtægterne eller kontakt bestyrelsen. Ventelister og indplacering 5 Indtegnede med det laveste ventelistenummer [længst anciennitet på listen] har første prioritet på en ledig bolig, dog jf. 10, stk. 1. Venteliste- nummeret følger altid opskrivningstidspunktet Stk. 2 Ved indtegning skal den af bestyrelsen udarbejdede blanket for den aktuelle venteliste benyttes. Blanketten afleveres til bestyrelsen, der straks foretager nødvendig påtegning og afleverer kvitteringen for modtagelse. Stk. 3 Indtegning på den interne venteliste sker under forudsætning af, at den nuværende bolig i foreningen fraflyttes. Hvis dette ikke ønskes, skal der foretages indtegning på den eksterne venteliste. 6 Indplacering på ventelisterne foretages i den datoorden de er blevet registreret. Stk. 2 Ventelistenumre bliver efter endt brug ikke genbrugt og ikke tildelt andre. Side 20 af 31

22 [Stk. 2 Ventelisteanciennitet bortfalder ved overtagelse af anden andel, hvorefter andelshave på ny kan indtegne sig på ventelisten. ] Intern venteliste 7 På den interne venteliste kan kun indtegnes nuværende andelshavere, samt deres børn over 9 år, der ønsker en anden af foreningens boliger. Stk. 2 Hver andel giver ret til én indtegning ad gangen på den interne venteliste. Stk. 3 Indtegning på den interne venteliste sker under forudsætning af, at den nuværende bolig i foreningen fraflyttes, hvis der overtages en bolig efter den interne venteliste. Hvis dette ikke ønskes, skal der foretages indtegning på den eksterne venteliste. 8 Andelshaveren kan - uden tab af ventelisteplacering - afvise den tilbudte bolig. Boligen tilbydes herefter den næste på den interne venteliste. [ 8 Personer på den interne venteliste skal selv holde sig orienteret på foreningens hjemmeside om ledige andele, og meddele bestyrelsen rettidigt hvis personen ønsker at købe en specifik andel. ] 9 Ved indtegning skal andelshaveren jf. 10 stk. 2, specifikt angive hvilken bolig eller boligtype, der ønskes. Dette ønske tjener til lettelse af bestyrelsens administration af den interne venteliste, og kan af andelshaveren ændres uden tab af anciennitet. 10 Andelshaveren bliver kun taget i betragtning til den bolig eller boligtype, der er ønsket, jf. stk. 2. Stk. 2 Andelshaver skal ved indtegning specificere sit ønske som: En specifik bolig. fx Stefansgade 65, 2. tv. En større bolig. Alle boliger, der har et større areal end den nuværende. En mindre bolig. Alle boliger, der har et mindre areal end den nuværende. En anden bolig end den nuværende. Et acceptabelt prisinterval. Det henstilles, at der indtegnes så specifikt som muligt. Side 21 af 31

23 11 Andelshavere og deres børn indtegnet på den interne venteliste kan ved fraflytning ikke længere være opskrevet på den interne venteliste, men de kan overføre deres anciennitet til den eksterne venteliste. 12 Hvis en andelshaver ekskluderes af foreningen, slettes samtidig vedkommendes evt. placering på den interne venteliste. 13 Anciennitet på ventelisten kan påvirkes af husstandens størrelse: For hvert medlem af husstanden udover andelshaveren selv gives der således ét års ekstra anciennitet. Ekstern venteliste 14 På den eksterne venteliste kan indtegnes ikke-medlemmer, der er indstillet af en andelshaver, [ personer der kontakter bestyrelsen. ], samt personer, der tidligere har været skrevet op på den interne venteliste, som beskrevet i Hvis en person på den eksterne venteliste modtager tilbudet om overtagelse af en andelsbolig, slettes vedkommende fra ventelisten. [ 15 Personer på den eksterne venteliste skal selv holde sig orienteret på foreningens hjemmeside om ledige andele, og meddele bestyrelsen rettidigt hvis personen ønsker at købe en specifik andel ] Stk. 2 Én person på den eksterne venteliste kan, uden tab af ventelisteplacering, afvise en tilbudt bolig. Boligen tilbydes herefter den næste på den eksterne venteliste. 16 Der opkræves et engangsgebyr for at blive indtegnet på den eksterne venteliste. Gebyrets størrelse fremgår af tillæg til vedtægterne. 17 Adresseændringer skal meddeles skriftligt eller pr. til bestyrelsen. Side 22 af 31

24 Husorden Beboerne har pligt til at overholde nedenstående husorden, der er vedtaget af generalforsamlingen. Gentagne brud på husordenen kan blive behandlet af bestyrelsen med efterfølgende skriftlig advarsel. Vedvarende overtrædelse af husordenen forelægges generalforsamlingen med mulighed for eksklusion. Hvis en andelshaver, en lejer, en person i dennes husstand eller besøgende i lejligheden forårsager forurening af eller ødelæggelse på ejendommen, har andelshaveren pligt til at betale istandsættelsen der administreres i henhold til vedtægternes 14 Cykler, barne- og legevogne samt byggematerialer må ikke henstilles på trapper, gange eller i port og vil blive fjernet uden ansvar. Tilsvarende må man ikke stille eller opbevare ting i kælder- og loftsgange og under trapper. Cykelskurene skal holdes låste. Benzin og andre brandbare væsker må ikke opbevares i cykelskurene, kælderrum eller loftsrum. Hensynsfuld cykling i gården er tilladt. Motorcykel eller knallert må ikke startes i gården. Gamle, ubrugte cykler, barnevogne, knallerter og motorcykler fjernes efter rimeligt varsel. Storskrald Kan afleveres ved skralderummet v. gennemgangen i Skotterupgade, helst efter aftale med gårdens funktionærer især ved større effekter. Storskrald omfatter kun løsøre, dvs. ikke byggeaffald, der i stedet skal afleveres på nærmeste genbrugsstation. Henstillet storskrald må ikke anvendes til leg. Leg Boldspil må kun foregå på legepladsen, mens fodboldspil kun må foregå i legepladsens boldbur. Egentligt ophold på trapper, kælder- og loftsgange, i skralderum samt foran indgange, gennemgange og i port er ligeledes forbudt. Leg og anden støjende adfærd i gården er forbudt efter kl Haveanlæggene stilles under beboernes beskyttelse alle bør derfor hjælpe hinanden, og gæster og især børn med at holde god orden. Blomster, græsplæne, buske og træer må ikke beskadiges. Side 23 af 31

25 Forurening af trapper, vægge og gange eller henkastning af affald eller papir i gård og haver må ikke finde sted. Lofts- og kælderdøre skal holdes lukkede. Vinduer skal altid sættes på krog. Flag kan sættes efter anmodning fra beboerne, under hensynstagen til anledningen. Nærmere retningslinjer for flagning udarbejdes af bestyrelsen og kan findes på foreningens hjemmeside, på kontoret og på varmemesterens kontor i åbningstiden. Trapper kælder- og loftsgange samt tørrepladser renholdes på ejendommens foranledning, måtter på beboernes. Loftsvinduer skal holdes lukkede og haspede. Almindeligvis vaskes hovedtrapper hver uge, køkkentrapper hver anden uge. Under hovedrengøring, oliering og fernisering kan trapperne i nødvendigt omfang blive afspærret, men naturligvis kun efter forudgående varsel. Vaskeri Vaskeriets faciliteter, indretning og orden stilles også under beboernes ansvar. Vaskeriet har åbent dagligt ml. kl [mellem klokken 7 og 22]. Sidste vask skal påbegyndes senest kl [20] af hensyn til beboerne i de overliggende lejligheder. Tørrepladser Af hensyn til de øvrige beboere og den almindelige orden i gården, skal tørrepladserne tømmes hurtigst muligt. Vinduer må ikke benyttes til tørring af tøj og andre genstande eller til udluftning af sengetøj, samt udkastning af brød etc. Børn må ikke lege på tørrepladser og cykelskurtage. Fuglekasser er ikke tilladt, ligeledes må fuglefoder ikke hænges i vinduerne, men placeres på træerne i gården. Støjende adfærd fra lejlighed i form af underholdning, musik, radio og tv og lignende må kun udøves, således at det ikke er til væsentlig gene for de øvrige beboere. Byggeaktivitet og lignende i lejlighed, kælder- og loftsrum må ikke finde sted før kl. 07 og efter kl. 20 på hverdage. Lørdag og søndag før kl. 08 og efter kl. 18. Fyrværkeri Må ikke antændes noget sted i ejendommen eller til denne hørende plads eller gård. Hvad angår nytårsaften henstilles der Side 24 af 31

26 derfor til, at man går til Borups Plads eller Nørrebro-parkens anlæg. Skorstensfejning Foretages efter forudgående meddelelse på hovedtrappernes opslagstavle. Tørrelofterne må ikke være aflåst på disse dage. Husdyr Må ikke holdes i lejlighederne uden tilladelse fra bestyrelsen. Husdyr må under ingen omstændigheder luftes i gården. Duer Duer må under ingen omstændigheder fodres. Ved større problemer med duerne må man rette henvendelse til bestyrelsen og/eller varmemesteren, der så vidt muligt vil søge at løse dette. Side 25 af 31

27 Tillæg 1. Oversigt over gebyrer [Indskudsgebyr] 750 kr. Behandling af køb/salg/bytte 3000 kr [Mediegebyr] 300 kr. Behandling af adkomst 500 kr. Timepris for arbejde udført af gårdens funktionærer i henhold til vedtægterne eller husorden 500 kr.+moms. Opskrivning på ekstern venteliste 500 kr. Navneskilt i opgang 100 kr.??? [Ajourført oversigt over gebyrer publiceres på boligforeningens hjemmeside] Kommende stigninger i boligudgift 3,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Side 26 af 31

28 Bilag 1. Ejendommen historisk set Ejendommen er opført som led i de foranstaltninger, der af Københavns Kommune blev truffet for at imødegå bolignøden, som fulgte efter 1. Verdenskrig. En række love fastsatte regler for ydelse og støtte fra stat og kommune til privat byggeri, og Københavns Andels Byggeforening opførte fra 1918 og de følgende år i alt 14 beboelsesejendomme i Storkøbenhavn. I 1926 ophævedes foreningen, og de enkelte afdelinger, deriblandt "Bispegaarden", blev selvstændigt administrerede ejendomme. Matrikel nr af Udenbys Klædebo Kvarter omfatter 28 opgange i Borups Allé 22-24, Skotterupgade 2-14, Humlebækgade og Stefansgade Ejendommens samlede areal er ,8 m2. Heraf er m2 bebygget. Etagearealet udgør i alt m2. Arkitekt: Professor Kay Fisker. Side 27 af 31

29 Bilag 2. Lejlighedernes oprindelige areal og andel Lejlighedernes oprindelig areal og andel fordeler sig med få afvigelser som følger: Areal i m2 Andel i kr. Borups Allé Nr. 24 venstre 115, højre 88, Nr. 22 venstre 64,5 652 højre 112, Skotterupgade Nr. 14 venstre 105, højre 83, Nr. 12 venstre 57,3 637 højre 57,3 637 Nr. 10 venstre 68,8 781 højre 68,8 781 Nr. 8 venstre 57,3 637 Nr. 6 venstre 68,8 781 højre 72,6 637 Nr. 4 venstre 73,5 781 højre 57,3 637 Nr. 2 venstre 68,8 796 højre 101, Humlebækgade Nr. 23 venstre 111, højre 69,5 796 Nr. 25 venstre 57,5 637 højre 57,5 637 Nr. 27 venstre 69,5 781 højre 69,5 781 Nr. 29 venstre 57,2 637 højre 57,2 637 Nr. 31 venstre 69,5 781 højre 69,5 781 Nr. 33 venstre 57,5 637 højre 59,2 637 Nr. 35 venstre 71,3 781 højre 102, Nr. 37 venstre 42,3 525 højre 44,5 525 Stefansgade Nr. 53 venstre 115, højre 67,4 652 Nr. 55 venstre 104, højre 71,1 781 Nr. 57 venstre 58,8 637 højre 71,0 781 Side 28 af 31

30 Nr. 59 venstre 58,7 637 højre 58,7 637 Nr. 61 venstre 71,0 781 højre 71,0 781 Nr. 63 venstre 58,7 637 højre 58,7 637 Nr. 65 venstre 71,0 781 højre 71,0 781 Nr. 67 venstre 58,7 637 højre 58,7 637 Nr. 69 venstre 71,0 781 højre 71,2 781 Nr. 71 venstre 58,8 637 højre 58,8 637 Nr. 73 venstre 84, højre 102, Specielle lejligheder Areal i m2 Andel (beregnet) Borups Allé 22 4.th. 131, Borups Allé 22 4.tv. 115, Skotterupgade 14 4.th. 118, Skotterupgade 10 St. th. 58,4 637 Skotterupgade 10 2&3 th. 137, Skotterupgade 10 4.th. 94, Skotterupgade 10 4.tv. 106, Skotterupgade 8 St. & 1 tv. 125, Skotterupgade 6 2.th-tv. 141, Skotterupgade 6 St. & l.tv. 137, Skotterupgade 6 4.th. 92,9 815 Skotterupgade 4 4.tv. 98, Skotterupgade tv. 147, Skotterupgade 2 l.th. 131, Skotterupgade 2 2.tv. 142, Humlebækgade 23 l.tv. 86,0 77 Humlebækgade 27 St. 139, Humlebækgade 27 4.th. 90, Humlebækgade 31 4.th. 103, Humlebækgade 33 4.th. 130, Humlebækgade , Stefansgade 53 St. th. 64,1 652 Stefansgade 55 St. tv. 93,0 900 Stefansgade 554.th. 95, Stefansgade 574.th. 89,5 985 Stefansgade 574.tv. 77,8 843 Stefansgade 59 St. th. 129, Stefansgade 594.th. 99, Stefansgade 612.tv. 129, Stefansgade 613&4 th. 142, Stefansgade , Stefansgade 653.tv. 129, Stefansgade 654.th. 98, Side 29 af 31

31 Stefansgade 654.tv. 84,5 930 Stefansgade 673.th 129, Stefansgade 674.th. 81,2 881 Stefansgade 694.th. 91, Stefansgade 71 l.tv. 130, Stefansgade 734.th. 128, Stefansgade 734.tv. 105, Side 30 af 31

32 Bilag 3. Rettelser i denne udgave Denne udgave af vedtægter, ventelisteregler og husorden baserer sig på udgaven fra 27. maj 2010, som var sidste store revision. I denne udgave er der foretaget følgeende rettelser til vedtægter, ventelisteregler og husorden mv., pga. efterfølgende generalforsamlinger, siden 27. maj 2010: Vedtægter: Tilføjelse til 6 nyt stk. 7 om ovenlysvinduer (2013) Tilføjelse til 6 nyt stk. 8 om udskiftning af ovenlysvinduer (2013) Tilføjelse til 8 nyt stk. 6 om tilknytning af ejendomsmægler ifm. med salg af andel. (2013) Ændring 8 stk 2 om overdragelse og liggetid (2014) Ændring 9 stk b. om ændring af værdifastsættelse (2014) Ændring 22 stk 4 om revision og regnskab og publicering (2014) Ændring 13 stk 3 om overdragelsesaftale (2015) Ventelisteregler: Ingen ændringer Husorden: Ingen ændringer I denne udgave er der foretaget følgende ændringer som følge af revisionsarbejde der efterfølgende er vedtaget på generalforsamling 25. januar 2016 Vedtægter Ventelisteregler Husorden Tillæg til vedtægter Bilag Side 31 af 31

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I J.nr. 16.329 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN.

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lygten, beliggende Lygten 61-65 /Landsdommervej 1-5. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35. 17-04-2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Møllegården (Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.) Navn,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Den Tørre Side Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side matr.nr. 3648, 3649 af Udenbys Klædebo Kvarter Gl. Kalkbrænderivej 38, Strandboulevarden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen "Bogøhus"

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bogøhus Vedtægter for Andelsboligforeningen "Bogøhus" Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Bogøhus". Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. 2 Foreningens formål er at eje

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN 1 Navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er: Smedelunden Foreningens hjemsted er Holbæk kommune Foreningens mål er at erhverve, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildehøjen

Andelsboligforeningen Kildehøjen Andelsboligforeningen Kildehøjen V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: Andelsboliforeningen Kildehøjen Foreningens hjemsted er: Assens Kommune. 2. Foreningens formål er, at

Læs mere

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 VEDTÆGTER vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 Med indføjning af vedtagne ændringer ved generalforsamlingen 18. marts 2014 i 4 og ved indsættelse af valg af administrator i 16 punkt 7 vedr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Matosa. Foreningens hjemsted er i København kommune. Formål 2 Foreningens formål er at eje og drive ejendommen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. VEDTÆGTER for A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Vedtægter Vedtægter for A/B Fiskedammen Revideret september 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter Navn og hjemsted 1

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Nærværende sæt vedtægter er herefter eneste gældende. Tidligere udsendte vedtægter bedes annulleret. K ø b e n h a v n, d e n 2 7. a p r i l 2 0 1 1.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER.

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. 1 KAPITEL 1. Navn 1. Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gladbohus. KAPITIL 2. Formål og hjemsted. 2. Stk. 1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune 2 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Vedtægter For Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Sankt Jørgens Gaard. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25. Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg.

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III. Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DANNEBO III Kirkeleddet 324-358, 370-374, 3480 Fredensborg. Side 1 af 18 Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dannebo III. Foreningens

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LILLE ODINSHØJ Side 2 af 17 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er A/B Lille Odinshøj. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MORELHAVEN AFSNIT III. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 2 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Morelhaven afsnit III." Foreningens hjemsted er i Høje Taastrup Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR

VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR VEDTÆGTER FOR ANDELSBYGGEFORENINGEN MERKUR Juni 2016 Stefansgade 46, st. tv. 2200 København N Telefon: 35838118 Telefax: 77330696 e-mail: abmerkur@abmerkur.dk Kontortid: tirsdage

Læs mere

VEDTÆGT Andelsboligforeningen Frederiksbo. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er København Kommune.

VEDTÆGT Andelsboligforeningen Frederiksbo. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er København Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er København Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2012 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN BILLE BRAHE. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for A/B Hannover

Vedtægter for A/B Hannover Vedtægter for A/B Hannover Side 1 af 12 Indhold: Side 1 Navn og Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 3/4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift 4 9 Vedligeholdelse 4 10 Forandringer

Læs mere

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL Vedtægt for Andelsboligforeningen TYROL Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TYROL. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I Side 1 af 9 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ØRNESÆDET I. Foreningens hjemsted er Solrød kommune. 2. Foreningens

Læs mere