Afgørelse om skærpet tilsyn, Bostøttecentrene, Randers kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse om skærpet tilsyn, Bostøttecentrene, Randers kommune"

Transkript

1 Bostøttecentrene Randers Kommune Vestergrave Randers 27. oktober 2015 Afgørelse om skærpet tilsyn, Bostøttecentrene, Randers kommune Socialtilsyn Midt sendte d påtænkt afgørelse om skærpet tilsyn i partshøring på Bostøttecentrene i Randers Kommune, og Socialtilsyn Midt har d modtaget et høringssvar. Høringssvaret giver ikke anledning til, at Socialtilsyn Midt ændrer sin samlede vurdering i sagen, og derfor træffes følgende afgørelse: Socialtilsyn Midt træffer afgørelse om skærpet tilsyn jf. lov om socialtilsyn 8, stk. 1, på Bostøttecentrene, Randers Kommune. I forbindelse med det skærpede tilsyn udstedes en række påbud. Det skærpede tilsyn løber foreløbigt frem til d Der udstedes følgende påbud: 1) Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne, og disse skal implementeres i praksis. Tilbuddet skal definere, hvilke værdier, faglige tilgange og metoder, der arbejdes ud fra (f.eks. neuropædagogik), så personalet ikke arbejder ud fra en individuel tilgang. Tilbuddet skal iværksætte initiativer med henblik på at implementere værdier, faglige tilgange og metoder i den daglige praksis. 2) Tilbuddet skal udarbejde en handleplan, der skal sikre, at der ikke sker overgreb. Tilbuddet skal sikre, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb skal være tilpasset målgruppen og være kendt af medarbejderne. Tilbuddet skal have en procedure, der sikrer, at medarbejderne handler hensigtsmæssigt i tilfælde af overgreb. Ronnie Berlin Wils Direkte telefon: Sagsnr. EMN Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 3) Tilbuddet skal sikre, at borgerne modtager de bevilgede ATA timer. 4) Medarbejderne skal være i besiddelse af den fornødne faglige viden i relation til målgruppens funktionsnedsættelse og behov. Tilbuddet skal sikre, at alle medarbejdere har den fornødne indsigt og viden i forhold til målgruppen, herunder bl.a. borgere med misbrugsproblematikker i kombination med psykiatriske vanskeligheder. Tilbuddet skal sikre, at borgere med demens, hjælpes og støttes af medarbejdere med specifik viden omkring problematikken. Tilbuddet skal sikre procedurer i forhold til medarbejdernes håndtering af borgere under stærkt psykisk pres. Tilbuddet skal udarbejde procedurer for, hvordan medarbejderne skal forholde sig i akutte situationer, hvor borgerne f.eks. er suicidale, så det sikres, at borgerne til enhver tid modtager kompetent og relevant hjælp. 5) Generel handleplan. Tilbuddets ledelse skal hurtigst muligt og senest udarbejde en handleplan, som konkret beskriver, hvilke initiativer tilbuddet påtænker at iværksætte med henblik på at efterleve de udstedte påbud. Handleplanen skal kunne godkendes af Socialtilsyn Midt, og effekten af de beskrevne initiativer skal kunne måles i praksis, således at et markant løft i kvaliteten kan spores inden for den 3 måneders periode det skærpede tilsyn løber. Vurderingen af kvaliteten vil blive målt på baggrund af en faglig vurdering inden for kvalitetsmodellens temaer sammenholdt med den af tilbuddet udarbejdede handleplan. Tilsynets fokus vil være, hvorvidt tilbuddet har gennemført initiativerne i handlingsplanen, herunder hvorvidt dette afspejler sig i praksis. Dette vil ske på baggrund af drøftelser med ledelsen og samtaler med medarbejdere, borgere og pårørende på en række tilsynsbesøg. Tilsynet vil endvidere i relevant omfang indhente udtalelser fra visiterende kommuner. Efterlevelsen af påbuddene er en betingelse for, at tilbuddet kan opnå re-godkendelse efter lov om socialtilsyn til, at drive socialt tilbud jf. lov om social service. Begrundelse for skærpet tilsyn Socialtilsyn Midt har som et led i re-godkendelsesprocessen af Bostøttecentrene, Randers Kommune, gennemført en række tilsynsbesøg i tilbuddets 3 afdelinger, Nørrebrogade 19, Infanterivej 47 og Sjællandsgade 4. På tilsynsbesøgene har Tilsynet talt med såvel ledelsen, medarbejdere, beboere og pårørende. I forlængelse af tilsynsbesøgene er der udarbejdet en tilsynsrapport, som er udtryk for Tilsynets samlede vurdering af tilbuddet, vurderet ud fra kvalitetsmodellens 7 temaer. Side 2

3 Socialtilsyn Midt vurderer, at Bostøttecentrene inden for en række meget væsentlige indikatorer i kvalitetsmodellen ikke leverer den fornødne kvalitet til borgerne. Forholdene på Bostøttecentrene er af en sådan mangelfuld og bekymrende karakter, at tilbuddet efter en samlet vurdering ikke har den fornødne kvalitet til at opnå en re-godkendelse jf. lov om socialtilsyn. Tilsynet bemærker hertil, at der er tale om mangler i forhold til manglende implementering af den metode som tilbuddet giver udtryk for at anvende, manglende kompetencer hos medarbejderne set i forhold til målgruppen, borgere, som ikke får den tildelte ATA tid, og manglende handleplaner, som forebygger overgreb imod såvel personalet som borgerne imellem. Socialtilsynet skal jf. lov om socialtilsyn 8, stk. 1, træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelser om skærpet tilsyn er reserveret til de tilfælde, hvor socialtilsynet er så bekymret for indsatsen i tilbuddet, at der træffes afgørelse om påbud og iværksættes en proces, som kan føre til ophævelse af godkendelsen. Tilsynet har vurderet, hvorvidt der kan træffes en mindre indgribende afgørelse om udstedelse af enkeltstående påbud. Tilsynet er bekymret for såvel borgernes trivsel som personalets sikkerhed. Denne bekymring understøttes af, at der fremgår to eksempler på, at borgeres sundhed har været truet, hvor det ikke kan afvises, at situationen kunne være undgået/havde udviklet sig anderledes, hvis medarbejderne havde handlet anderledes. Der er endvidere tale om en målgruppe, der er karakteriseret ved psykiatriske diagnoser, som ofte er kombineret med misbrug, der kan forstærke en uhensigtsmæssig adfærd. Dette udgør en trussel for såvel øvrige borgere som medarbejderne. Der er således tale om problemstillinger af en sådan alvorlig karakter, at der dels er krav om en løsning inden for en meget kort periode, dels at der er et behov for, at Tilsynet overfor omverdenen herunder visiterende kommuner signalerer, at forholdene er stærkt bekymrende. Et skærpet tilsyn vurderes følgende at være rette og proportionale reaktion, idet Tilsynet samtidig forventer, at tilbuddet kan og vil rette op på manglerne, og dermed vil efterleve de udstedte påbud, hvilket jf. bekendtgørelse om socialtilsyn 9, stk. 2, er forudsætningen for en afgørelse om skærpet tilsyn frem for en inddragelse af godkendelsen. Begrundelse for udstedelse af påbud Påbud nr. 1. Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne, og disse skal implementeres i praksis. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. På trods af, at der som følge af bl.a. fælles uddannelse af personalet er skabt et fundament for udvikling af fælles metoder og indsatser, er det Tilsynets vurdering, at der ikke arbejdes systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Side 3

4 Tilbuddet kan redegøre for overordnede faglige tilgange og metoder, herunder bl.a. neuropædagogik, men metoderne er ikke i tilstrækkelig grad implementeret i praksis. Tilsynet lægger i sin vurdering vægt på, at medarbejderne på Sjællandsgade oplyser, at der er tale om en kompleks målgruppe, og at medarbejdernes neuropædagogiske tilgange sættes i spil i forhold til forståelsen af borgerne. Medarbejderne har været på forskellige kurser, men den tilegnede viden omsættes kun på det personlige plan. Der er ikke defineret, hvilke værdier og metoder, der arbejdes ud fra, og dermed er det svært for medarbejderne at sætte ord på, hvad afdelingen står for og hvad den overordnede målsætning er. Medarbejderne på Nørrebrogade bekræfter, at der ikke er nogen fælles metoder, men at medarbejderne arbejder ud fra en individuel tilgang. En nyansat medarbejder på Infanterivej udtaler, at pågældende har haft en følelse af at være blevet kastet ud i et kaos. Pågældende kender ikke den overordnede målsætning. Tilsvarende udtalelser kommer fra en mere erfaren medarbejder. Borgerne i tilbuddet er meget tryghedssøgende, og medarbejderne giver udtryk for ikke at kunne give borgerne den tryghed som de søger, idet medarbejderne ikke føler sig rustede til opgaven ved bl.a. at have en fælles metode at læne sig op ad i relation til den udøvede pædagogik. Medarbejderne giver udtryk for, at man snarere ser på, hvad de enkelte borgere har brug for og hvordan deres aktuelle tilstand er, end at man arbejder ud fra en fælles pædagogisk tilgang. Påbud nr. 2. Tilbuddet skal udarbejde en handleplan, der skal sikre, at der ikke sker overgreb. Tilsynet vurderer, at tilbuddets pædagogiske indsats i lav grad understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet, og Tilsynet vurderer, at tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb i meget lav grad er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne. Der er tale om en målgruppe, der er karakteriseret ved at have psykiatriske diagnoser, der kræver social støtte, og som ofte har et misbrug, der kan forstærke en uhensigtsmæssig adfærd. Der er endvidere flere borgere, der har voldsdomme. Tilbuddet har ikke nogen synlig politik og deraf følgende procedurer for forebyggelse af overgreb borgerne imellem eller for overgreb udøvet af borgerne mod medarbejderne. Dette udgør en væsentlig problemstilling, idet medarbejderne ofte arbejder alene hos borgerne. Medarbejderne på Infanterivej oplyser, at det man konkret gør er at være på forkant med tingene. Der er ikke udarbejdet en beredskabsplan i forhold til overgreb mod medarbejdere eller borgerne imellem. Der er dog udarbejdet en "spiseseddel," der ligger på skrivebordet i personalerummet, hvoraf det fremgår, hvad man skal gøre i en situation, hvor der sker overgreb mod en medarbejder, og alle medarbejdere har et ambulancebrev. Side 4

5 På Sjællandsgade beskriver medarbejderne, at der er en volds- og overgrebspolitik, og at der tales om temaet på teammøder. Medarbejderne beskriver samtidig, at de føler sig utrygge ved at skulle betjene de øvrige afdelinger i weekenderne, da de ikke har kendskab til borgerne i de øvrige afdelinger. På Nørrebrogade oplyser medarbejderne, at der ikke er en indsats, der i særlig grad understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Der er borgere, der bliver opsøgt af folk udefra, og i disse tilfælde forlader medarbejderne afdelingen. Der har tillige været involveret knive og andre våben samt truslerne udefra. Det oplyses endvidere, at én borger aktuelt er meget psykotisk og voldsom, og medarbejdernes strategi er at trække sig og selv være gode til at mærke efter, hvornår man er utryg. Der er i medarbejdergruppen daglige drøftelser om, hvordan overgreb undgås, men der er ikke noget beredskab udover, at medarbejderne skal kontakte politiet såfremt der opstår truende situationer. Der nævnes et eksempel på, at der i én af tilbuddets afdelinger har været en situation, hvor en medarbejder blev overfaldet af en borger. Situationen opstod da borgeren ønskede indlæggelse på psykiatrisk afdeling. En medarbejder kontaktede psykiatrien, der afslog borgerens ønske, og medarbejderen overbragte borgeren det negative budskab. Læringen af situationen blev, at et nej skal overbringes af den instans, der giver det. Lederen oplyser, at der ikke er udarbejdet et beredskab til forebyggelse af overgreb i tilbuddet. Påbud nr. 3. Tilbuddet skal sikre, at borgerne modtager de bevilgede ATA timer Det er Tilsynets vurdering, at borgerne i forhold til deres behov i meget lav grad har kontakt til personale med relevante kompetencer. På Infanterivej giver medarbejderne udtryk for, at dækningen er sårbar, og at der ikke nødvendigvis er timer nok til at dække de ATA timer som borgerne er bevilget. Medarbejderne oplever, at normeringen i tilbuddet er lav, og har en oplevelse af, at weekenddækningen, hvor man som medarbejder skal dække alle 3 afdelinger, er ødelæggende for den daglige drift. Der er endvidere ikke en introduktionsplan for nye medarbejdere, som oplever at blive kastet direkte ud i arbejdet. De 2 borgere som Tilsynet talte med gav samstemmende udtryk for, at de ikke oplever at få den bostøtte som de er bevilget. Borgerne oplever, at medarbejderne tonser rundt og bliver stressede. De pårørende som Tilsynet talte med, gav samstemmende udtryk for, at borgerne ikke får den ATA tid de er bevilget, og at det er de pårørendes oplevelse, at det er ligegyldigt, hvad myndigheden bevilger, for borgerne får ikke tiden alligevel. Side 5

6 Der er i afdelingen en forholdsvis lille normering, og ved sygdom og lignende så vælter læsset og det skaber utryghed for borgerne. De pårørende oplever, at ikke hele medarbejdergruppen har relevante kompetencer. Vikarerne er ofte unge piger, der ikke ved noget om målgruppen. Det er Tilsynets vurdering, at tilbuddet generelt har et højt sygefravær, der fortrinsvis er arbejdsrelateret. 2 medarbejdere på Nørrebrogade beskriver, at alle afdelingens 4 medarbejdere har været ramt af sygdom pga. stress, og aktuelt påvirkes afdelingen af, at 2 ældre kollegaer på Infanterivej er langtidssygemeldte pga. stress. Medarbejderne kan godt give udtryk for deres frustrationer til lederen, men det hjælper ikke. Der mangler hænder. Det beskrives, at det på et P-møde er udtrykt direkte fra ledelsens side, at man ikke skal brokke sig, idet der står 100 klar til at tage over på jobbene. Medarbejderne er dermed magtesløse, fordi de ved, at det ikke nytter noget. På Sjællandsgade oplyser medarbejderne, at borgerne i så vid udstrækning som muligt får de ATA timer, der er bevilget, men at dette for eksempel ikke kan lade sig gøre når der er sygdom blandt medarbejderne, da medarbejdergruppen skal dække ind for hinanden. Weekendvagten dækker alle 3 afdelinger og opgavernes tyngde i weekenderne er ikke tilfredsstillende. Borgerne giver udtryk for, at der generelt mangler medarbejdere til aktiviteter, og at medarbejderne ofte sidder på kontoret og løser andre opgaver for eksempel når der er filmaften, hvor borgerne gerne vil have deltagelse af medarbejderne. Borgerne ser ikke nogen medarbejdere i weekenderne, og det er utilfredsstillende ikke at vide, hvilken medarbejder man får i røret når man ringer til den, der har vagten. På Nørrebrogade oplyser en medarbejder, at borgerne ikke altid modtager den ATA tid, der er bevilget. Tilbuddet kører rent ressourcemæssigt meget skrabet, og der forekommer derfor ofte aflysninger og ændringer for borgerne. Der kan bevilges yderligere ATA tid fra kommunen, men dette følges ikke altid op af yderligere medarbejdernormering. Pårørende gav udtryk for, at det kan være vanskeligt at vide, hvorvidt borgerne får den støtte de er tildelt. Ved sygdom blandt medarbejderne er der endvidere ikke erstatning for mistet bostøtte. Tilsynet vurderer, at borgerne i meget lav grad trives i tilbuddet. En medarbejder på Infanterivej oplyser, at det går bedre med borgernes trivsel efter at tilbuddet igen er blevet organiseret i faste teams, men at der fortsat er et stort efterslæb. Det er opfattelsen, at det går op og ned med borgernes trivsel i tilbuddet, da der er en sammenhæng med borgernes psykiske tilstand, der kan være meget svingende. Tilsynet vurderer dog, at tilbuddet tillige har en del af ansvaret for borgernes manglende trivsel, eftersom det er Tilsynets gennemgående oplevelse, at borgerne ikke modtager den hjælp de er visiteret til. Side 6

7 Pårørende giver udtryk for, at det er vanskeligt at give slip, idet de pårørende er bekymrede for, hvad der sker, når de ikke er der. Der er ikke det tilstrækkelige antal medarbejdere, og borgerne kommer ikke på ferier eller på ture ud af huset. Den ene af de 2 borgere som Tilsynet talte med, gav udtryk for ikke at trives i tilbuddet. En borger og dennes pårørende oplyser, at borgeren ikke modtog relevant og kompetent hjælp i forbindelse med trusler om selvmord/selvmordsforsøg, og at borgerens pårørende måtte reagere samt være fysisk tilstede i situationen. Det fremgår af dagbogsnotater for den pågældende borger, at medarbejderen havde telefonisk kontakt til borgeren og forsøgte at komme ind til borgeren, der dog ikke ønskede medarbejderen i sit hjem. Borgeren oplyste i telefonen til medarbejderen, at borgeren ville begå selvmord, da borgeren ikke mente at modtage faste bo-støttetimer og at der ikke er en fast kontaktperson. De pårørende finder ikke, at medarbejderen havde den fornødne viden, således at pågældende handlede hensigtsmæssigt i den pågældende situation og f.eks. var mere insisterende i kontakten til borgeren. Lederen har efterfølgende oplyst, at der var tale om en erfaren medarbejder, der dog ikke kendte borgeren, og bekræfter, at medarbejderen ikke var så insisterende i kontakten, men at dette var af frygt for at skabe yderligere frustration hos borgeren. Tilsynet vurderer, at episoden er et godt eksempel på, at medarbejderne ikke har den fornødne viden om borgernes problematikker, og måske slet ikke kender den enkelte borger, og at der ikke er etableret procedurer for, hvordan medarbejderne reagerer hensigtsmæssigt i akutte situationer. Dette kan udvikle sig alvorligt henset til den målgruppe medarbejderne har med at gøre. Medarbejdere på Sjællandsgade beskriver, at de har en oplevelse af, at et meget kaotisk og turbulent år er ved at lægge sig, men eftervirkningerne ses fortsat. Medarbejderne har en oplevelse af, at borgerne har været forsømte og alene, da medarbejderne har skullet dække flere afdelinger. Tilbuddets leder oplyser, at der har været en omstrukturering i tilbuddet, som har haft store negative konsekvenser for såvel borgere som for medarbejdere. Strukturen er pr. 1. januar 2015 ændret, således at man i organiseringen er tilbage ved den tidligere struktur. Påbud nr. 4. Medarbejderne skal være i besiddelse af den fornødne faglige viden i relation til målgruppens funktionsnedsættelse og behov. Det er Tilsynets vurdering, at medarbejdergruppen samlet set i meget lav grad har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Det er overordnet set Tilsynets vurdering, at tilbuddet ikke arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Der er tale om en meget bred målgruppe, og der er tale om borgere, der grundet borgernes psykiatriske lidelser (og i stort omfang også misbrugsproblematikker), har en betydelig funktionsnedsættelse med behov for støtte og hjælp i de daglige funktioner. Side 7

8 En målgruppe, som efter Tilsynets vurdering, udfordrer medarbejdernes kompetencer. Tilsynet lægger her vægt på, at der ikke ses at være nogen sikring af, at medarbejderne har de relevante kompetencer i forhold til den meget brede og komplekse målgruppe. Nye medarbejdere er i enkelte følgevagter, men modtager herudover ingen introduktionsplan. Tilsynet har bemærket, at en borger falder uden for målgruppen, idet borgeren er dement. Medarbejderne giver udtryk for ikke at have de fornødne kompetencer til at håndtere denne målgruppe, og tilbuddet tager ikke initiativ til at sikre, at de fornødne kompetencer er til stede. En medarbejder har bl.a. udtalt, at det kun er hvis man spørger direkte, at man måske kan komme på fagligt relevante kurser. Der nævnes et eksempel på et kursus som en medarbejder har efterspurgt i 5 år. Medarbejderne giver endvidere udtryk for, at der ikke indkaldes vikarer, hvis der er sygdom, men at man i stedet forsøger at dække sig ind ved at indskrænke de enkelte borgeres ATA tid. På Infanterivej giver medarbejderne udtryk for, at der er mulighed for at komme på kurser, man at man selv skal være opsøgende i forhold til ny viden. Tilsynet er bekendt med én episode, hvor en selvmordstruet borger ikke fik kompetent og relevant hjælp (der henvises til beskrivelsen på s. 7). På Sjællandsgade oplyser medarbejderne, at de ikke finder, at der i tilstrækkelig grad er en sikring af, at medarbejderne har de relevante kompetencer i forhold til den meget brede og komplekse målgruppe. Hovedparten af medarbejdergruppen har lang erfaring indenfor arbejdet med målgruppen af borgere med psykiatriske diagnoser, det oplyses dog, at der aktuelt er en borger indskrevet, der ligger helt udenfor tilbuddets målgruppe, da borgeren udover de psykiatriske problematikker, er dement. Medarbejderne giver udtryk for, at de ikke har tilstrækkelig viden og erfaring med demens. Tilsynet vurderer, at det i lav grad er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. På Infanterivej giver pårørende udtryk for, at det er svingende, hvorvidt medarbejderne er i besiddelse af de relevante kompetencer. En pårørende nævnte et eksempel på en borger, der var blevet indlagt forsømt og underernæret, hvor et af handleplansmålene var 3 daglige måltider. Lederen har hertil oplyst, at der er tale om divergerende opfattelse af, hvad borgeren skal have hjælp til. Pårørende oplever, at tilbuddet ikke matcher borgernes problematikker. En borger har endvidere oplevet ikke at få medicin i 3 dage. Medarbejderne udtaler, at der er 2 langtidssygemeldinger og der er ikke altid nogen dækning for dette. Vikarerne er ofte blot nogle unge piger, som ikke har den fornødne viden og erfaring at trække på. På Sjællandsgade giver medarbejderne udtryk for, at det er utrygt at skulle dække de øvrige afdelinger, da kendskabet til borgerne ikke er baseret på det daglige kendskab til borgerne. Side 8

9 Tilsynet vurderer, at ovenstående sammenlagt udgør en meget væsentlig problemstilling set i forhold til, at der er tale om borgere med meget forskellige og massive behov for særlig støtte, og hvor medarbejderne derfor må forventes at kunne håndtere og reagere hensigtsmæssigt på både akutte situationer, hvor borgerne er psykotiske og selvmordstruede mv., men også i almindelighed i relation til borgernes funktionsnedsættelse, misbrug mv. Partshøring Socialtilsyn Midt skal i det følgende forholde sig til de væsentligste kommentarer fra tilbuddets partshøringssvar. I relation til påbud nr. 1, angiver tilbuddet, at alle medarbejdere i 2014 har gennemført en neuropædagogisk efteruddannelse på tre niveauer. Implementeringen af denne har dels været i den enkelte medarbejder-borger kontakt, og dels igennem supervision fra en ny supervisor med neuropædagogisk baggrund. Tilsynet anerkender den neuropædagogiske uddannelse. Tilsynet kan dog konstatere, at uanset at medarbejderne overordnet set har relevant neuropædagogisk viden, er det ikke defineret, hvilke værdier og metoder, der arbejdes ud fra, og dermed er det svært for medarbejderne at sætte ord på, hvad afdelingen står for og hvad den overordnede målsætning er. Dette vurderes som et afgørende element i relation til metodens implementering i praksis. Tilbuddet angiver i relation til påbud nr. 2, at Randers Kommune har en overordnet voldspolitik, hvortil der er lavet en lokal tilføjelse. Af denne fremgår femgangsmåden, hvis man som medarbejder har været udsat for psykisk eller fysisk vold, samt hvorledes man som kollega til en voldsramt skal reagere. Der foreligger også en procedure målrettet håndtering af trusler om selvmord samt selvmordstruende adfærd. Denne er, ligesom voldspolitikken godkendt af LMU og forefindes elektronisk i bostedssystemet. Tilbuddet medgiver, at det er uheldigt at medarbejderne ikke kender til lokaltilføjelsen til voldspolitikken samt proceduren omkring håndtering af selvmord. Medarbejdernes uvidenhed tages alvorligt, og tilbuddet overvejer at omformulere voldspolitikken samt udarbejde en plan for, hvorledes denne implementeres i medarbejdergruppen. Dette skal tages op på førstkommende møde i arbejdsmiljøgruppen. Tilsynet skal venligst anmode om en kopi af referatet fra dette møde, samt en kopi af den plan der udarbejdes. Tilbuddet angiver i relation til påbud nr. 3, at der bliver ført protokol over udførte/aflyste ATA timer. Randers Kommune afleverede et eksemplar af en protokol ved dialogmødet d Af denne oversigt fremgår, at hovedparten af de planlagte timer udføres, og at det alene er et mindre antal, der aflyses af medarbejderne som følge af sygdom. Tilsvarende aflyses et mindre antal af borgerne. Tilsynet bekræfter at have modtaget en kopi af protokollen. Tilsynet finder fortsat, at der er grundlag for at opretholde påbuddet. Side 9

10 Det fremgår fortsat uklart, hvordan tilbuddet forholder sig i relation til aflysninger i forbindelse med medarbejdernes sygdom/ferier. Vil der blive ydet erstatningstimer? Bliver det vurderet, hvilke borgere, der kan tåle aflysninger? Tilsvarende efterspørges øget synlighed for borgerne i relation til de afviklede/aflyste timer. Tilbuddet angiver i relation til påbud nr. 4, at tilbuddet samarbejder med Rusmiddelcenter Randers og inddrager deres viden på området, når borgeren har et misbrug. Tilsynet skal hertil bemærke, at samarbejdet med rusmiddelcentret er vigtig henset til de enkelte borgeres behandlingsforløb. Medarbejderne efterspørger dog konkret viden omkring misbrug, og Tilsynet finder det derfor relevant og afgørende for en kvalitetspræget indsats, at medarbejderne, der forestår den daglige indsats omkring borgerne, har den fornødne specialviden på dette område. Tilbuddet angiver, at Randers Kommune har flere demenskoordinatorer, som bliver inddraget ved de borgere, hvor medarbejderne er i tvivl om, hvorvidt demens er under udvikling, og der hvor demensen er udviklet. Visitationen til plejeboliger er også involveret, med henblik på en flytning af borgeren. Tilsynet bemærker hertil, at den af Tilsynet omtalte borger med demens ikke ønskede at flytte, og derfor er der behov for, at medarbejderne tilføres viden om demens eller at der tilknyttes andre medarbejdere, der er i besiddelse af denne viden. Tilsynets vurdering er baseret på medarbejdernes egne udtalelser om, at medarbejderne ikke føler sig rustet til opgaven. Der er således behov for, at indsatsen styrkes. I relation til den omtalte episode omkring en selvmordstruet borger, omtaler tilsynsrapporten et selvmordsforsøg, hvilket tilbuddet mener, bør korrigeres. Tilsynet skal hertil bemærke, at tilbuddets ledelse selv har orienteret Tilsynet om handlingsforløbet, som det er skitseret i tilsynsrapporten. Tilsynet fastholder derfor problemstillingen om manglende indsigt i og viden i relation til borgere i tilbuddet, der er selvmordstruede. Tilbuddet angiver en række påtænkte initiativer med henblik på at løfte kvaliteten i tilbuddet. Der beskrives bl.a. en ny ledelsesstruktur, og tilbuddet vil forsøge at forbedre pårørende samarbejdet. Tilsynet anerkender de af tilbuddet påtænke initiativer, som antages at ville indgå i tilbuddets samlede indsats med henblik på at efterleve de udstedte påbud. Klagevejledning Der kan klages over afgørelsen til Ankestyrelsen i henhold til lov om socialtilsyn 19 jf. retssikkerhedslovens kap. 10. Klagen skal fremsendes inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen til Socialtilsyn Midt, som vil genvurdere afgørelsen. Hvis Socialtilsyn Midt fastholder sin afgørelse helt eller delvis, vil klagen blive videresendt til Ankestyrelsen. Klagen sendes til: Socialtilsyn Midt, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg For nærmere information om, hvad et skærpet tilsyn indebærer, henvises til bilag 1. Side 10

11 Tilsynet skal jf. bekendtgørelse om socialtilsyn 10, når der træffes afgørelse om skærpet tilsyn, orientere de kommuner som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet. Tilsynet skal som følge heraf hurtigst muligt anmode om en opdateret oversigt over indskrevne borgere samt visiterende kommuner. Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. Med venlig hilsen Ulla B. Andersen Tilsynschef Side 11

12 Bilag 1. Dette indebærer et skærpet tilsyn Socialtilsynet kan træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når socialtilsynet er så bekymret for indsatsen i et socialt tilbud, at der iværksættes en proces, som kan føre til ophævelse af godkendelsen. Som led i afgørelsen om skærpet tilsyn skal socialtilsynet træffe afgørelse om udstedelse af påbud. Påbuddet skal have indholdsmæssig sammenhæng til de forhold, der har medført en afgørelse om skærpet tilsyn, og skal sikre, at tilbuddet ved, hvad der skal til, for at det skærpede tilsyn kan bortfalde, og tilbuddet kan beholde sin godkendelse. Et skærpet tilsyn indebærer en intensivering af tilsynsbesøgene, med henblik på at følge tilbuddets arbejde med de udstedte påbud. Afgørelser om skærpet tilsyn træffes for tre måneder ad gangen, og bortfalder dermed automatisk, hvis ikke der forinden er truffet afgørelse om forlængelse. Afgørelsen om det skærpede tilsyn vil blive offentliggjort på Tilbudsportalen. Når der er truffet afgørelse om skærpet tilsyn, fastsættes og opkræves jf. bekendtgørelse om socialtilsyn 19, stk. 1, en tillægstakst, som udgør 25 % af årstaksten jf. bekendtgørelsens 18. Tillægstaksten opkræves forud for tre måneder ad gangen i den periode, det skærpede tilsyn er iværksat. Side 12

13 Bilag 2. Uddrag fra relevant lovgivning Uddrag fra Lov nr. 608 af 12/06/2013 om Socialtilsyn 1. Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene. 5. Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., jf. 4, på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 er en betingelse for, at tilbuddet kan indgå i den kommunale forsyning, jf. 4, stk. 3, i lov om social service. Stk. 3. Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikkegodkendte tilbud, som kommunalbestyrelsen i akutsituationer har visiteret borgere til i en periode på op til 3 uger, jf. 4, stk. 4, i lov om social service, kan anvendes i yderligere 3 uger. Stk. 4. Socialtilsynet kan i forbindelse med godkendelsen efter stk. 1 fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet kan knytte frister til et vilkår. Stk. 5. S Socialtilsynet kan træffe afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud, hvis tilbuddet ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6. Stk. 6. Godkendelsen bortfalder, hvis tilbuddet ikke har været benyttet til det godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år, dog 3 år for plejefamilier og kommunale plejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service. Stk. 7. Socialtilsynet skal i forbindelse med godkendelsen af plejefamilier og kommunale plejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service, tilbyde plejefamilien et kursus i at være plejefamilie. Stk. 8. Social- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelsens tilrettelæggelse og om Socialtilsynets forpligtelser i forbindelse med godkendelsen. 8. Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal Socialtilsynet udstede påbud, jf. stk. 2. Stk. 2. Socialtilsynet kan træffe afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet skal fastsætte en frist for et påbuds overholdelse. Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår der kan iværksættes skærpet tilsyn, og hvornår der kan gives påbud. 14. Private tilbuds leder, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre en bestyrelses flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af tilbuddets leder, og lederen må ikke have stemmeret i bestyrelsen. Stk. 2. Socialtilsynet kan kun godkende tilbud oprettet som aktieselskab eller anpartsselskab, hvis selskabet har en bestyrelse, der opfylder betingelserne i stk Socialtilsynets afgørelser efter denne lov kan påklages af de tilbud eller myndigheder, der er adressater for Socialtilsynets afgørelser, efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Uddrag fra lovbekendtgørelse nr af 23/09/2014 om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) 60. Når det fremgår af lovgivningen, kan kommunalbestyrelsens, herunder jobcenterets, afgørelser indbringes for Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Stk. 2. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. Dog kan klager over afgørelser i spørgsmål om konkurrenceforvridning efter 33, stk. 1, og 49 og 65 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tillige indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af andre, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Stk. 3. Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen og takster for tilbuddene, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 66. Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen, vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal en klage først afleveres til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Er en afgørelse truffet Side 13

14 efter bemyndigelse, jf. 9, stk. 9, skal klagen sendes til og vurderes af den kommune, der efter 9, stk. 7, eller 9 a, stk. 7, har pligt til at yde hjælp efter lov om social service. Stk. 2. Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at myndigheden skal benytte et særligt skema som led i genvurderingen. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom. 67. Klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Stk. 2. Styrelseschefen kan se bort fra, at fristerne ikke er overholdt, når der er særlig grund hertil. Afgørelser om at se bort fra klagefrister og afgørelser om klagefristernes beregning kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Uddrag af bekendtgørelse nr af 19/12/2013 om socialtilsyn 18. Takster for godkendelse og tilsyn, jf. 23, stk. 3, i lov om socialtilsyn, fastsættes på baggrund af samtlige, budgetterede omkostninger forbundet med godkendelse af og tilsyn med tilbud som nævnt i lovens 4, stk. 1, nr. 2 og 3, herunder andelen af omkostninger som nævnt i 21, stk. 1 og 2, jf. dog 19, stk. 2. Taksterne fastsættes for et år ad gangen. Taksterne fastsættes som generelle takster for hver af følgende størrelseskategorier: 1) Tilbud med 17 pladser. 2) Tilbud med 824 pladser. 3) Tilbud med 2549 pladser. 4) Tilbud med 50 pladser og derover. Stk. 2. Takster for godkendelse fastsættes som en engangstakst, der opkræves, når et tilbud indgiver ansøgning om godkendelse. Stk. 3. Der fastsættes en særlig takst for allerede godkendte tilbud, hvis der skal foretages en delvis ny godkendelse på grund af væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget. Stk. 4. Takster for tilsyn fastsættes som en årlig takst og opkræves efter Socialtilsynets beslutning i en eller flere årlige rater. Tilsynstaksten beregnes fra den 1. i måneden efter det tidspunkt, tilbuddet er blevet godkendt. Side 14

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Region Midtjylland Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg 13. oktober 2014 Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Socialtilsyn Midt sendte

Læs mere

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers Bostøttecentrene Randers Kommune Vestergrave 30 8900 Randers 28. januar 2016 Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Bostøttecentrene i Randers Socialtilsyn Midt traf d.

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Til Dato 02. november 2015 Center Nord Att.: Anni Schøtt Fjordvejen 28, Bremdal 7600 Struer Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 27-08-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Dato 30-10-15 Til DNS ITP Skorkærvej 8 6990 Ulfborg Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive regodkendt

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Solskrænten

Påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Solskrænten Solskrænten Lykkevalg 17 5600 Faaborg 30. juni 2016 Påtænkt afgørelse om udstedelse af påbud, Solskrænten Socialtilsyn Midt har i perioden 16-03-2016 til 19-05-2016 gennemført en række tilsynsbesøg i afdelingerne

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud AutismeCenter Region Syddanmark Holmehøjvej 2A 5750 Ringe Att.: Torben Bøg-Jensen 26. oktober 2015 Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 26-02-2015 modtaget AutismeCenter

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th. 3700 Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow 07-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS

Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert. Afgørelse om re-godkendelse af Tjørneparken ApS Tjørneparken ApS Blindestræde 1 4300 Holbæk Att.: Grete Mikkelsen og Margit Beuchert 09-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

I forbindelse med det skærpede tilsyn giver vi følgende påbud, som skal være efterkommet inden de fastsatte frister.

I forbindelse med det skærpede tilsyn giver vi følgende påbud, som skal være efterkommet inden de fastsatte frister. Frederiksberg Kommune Strandviben Center Campo Stormgade 20, 3. sal 1555 København V 31. marts 2017 Sagsbeh.: LT J.nr.: 27.57.00-K09-307-17 Afgørelse om Skærpet tilsyn, Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen

Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen Kløverengen Kløverengen 72 2625 Vallensbæk Att.: Anette Harbers Van Bijlevelt Rix Helle Pernille Madsen 16-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland

Det gode samarbejde. Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Det gode samarbejde Samarbejdsmodel vedrørende tilsynet med de sociale tilbud i Region Nordjylland Oktober 2013 1 1. Baggrund Hjørring Kommune (herefter Socialtilsyn Nord) har i henhold til lov om socialtilsyn

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede

Målgruppe Fysisk og psykisk udviklingshæmmede Udviklingshæmmede Senhjerneskadede Aflastningstilbuddet Torvevej 31 2640 Skovlunde Re-godkendelse af aflastningstilbuddet på Torvevej 31. Aflastningstilbuddet Torvevej er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens 107 og dermed omfattet

Læs mere

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Påbud 1: Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsynspolitik 2014-2015

Tilsynspolitik 2014-2015 Tilsynspolitik 2014-2015 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning Folketinget har givet Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner ansvaret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet

Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Sag: 15/22013 Forståelsesnotat vedr. tilsyn fra Socialtilsyn Midt 1 Handicap og Socialpsykiatriområdet Formål med dette notat. Nærværende notat har til formål at beskrive hvilke af Skanderborg Kommunes

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Socialrådgiverdage 2015

Socialrådgiverdage 2015 Socialrådgiverdage 2015 Formål med socialt tilsyn? Lov om socialt tilsyn 1 Formålet med denne lov er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynspolitik

Tilsynspolitik Tilsynspolitik 2016-2017 For de fem socialtilsyn i Danmark For de fem socialtilsyn i Danmark 1 Indledning De fem socialtilsyn i Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn, Holbæk og Frederiksberg kommuner har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Socialtilsynets erfaringer

Socialtilsynets erfaringer Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indhold. Side 1 af 66

Indhold. Side 1 af 66 Indhold Resume...3 1. Socialtilsyn Nords årsrapport 2016...5 1.1. Indledning...5 2. Kvaliteten i tilbud og plejefamilier...6 2.1 Belysning af kvaliteten...6 2.2. Det generelle indtryk af udviklingspunkter...8

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014

De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt. Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 De nye socialtilsyn - når tilsyn tages alvorligt Årskursus for myndighedspersoner 18. november 2014 Hvem er jeg og hvem er vi Om mig Faglig baggrund Baggrund i stat, kommune, KL og NGO Socialtilsynet Jeg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2014 samt status på 2015 Fællesmøde for private driftsherrer 18. November 2015 Vi kommer ind på følgende Kort om organisering og medarbejdere Årsrapport 2014, herunder

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Midt. v/ tilsynschef Ulla B. Andersen. Skanderborg Kommune Torsdag den 6. oktober 2015

Socialtilsyn Midt. v/ tilsynschef Ulla B. Andersen. Skanderborg Kommune Torsdag den 6. oktober 2015 Socialtilsyn Midt v/ tilsynschef Ulla B. Andersen Skanderborg Kommune Torsdag den 6. oktober 2015 Socialtilsyn Midt: Hvorfor er vi her? Vi gør en forskel for de mest udsatte borgere i Danmark! Vi garanterer,

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016

Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset Holstebro. 12. maj 2016 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 Rådhuset 7500 Holstebro Afgørelse i sag om afslag på afslag på godkendelse af fleksible pladser på Ny Hyldgården Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi)

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi) Tilbuddets kommentarer (med angivelse af hvor i rapporten, side, tema, kriterium, indikator) Vi undre os over, at Tilsynet finder det nødvendigt i den samlede vurdering at videregive specifikke uddannelsesønsker

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn.

Dette notat beskriver hvilke forudsætninger, der er lagt til grund ved dimensioneringen af de fem socialtilsyn. Socialtilsyn Syd Socialtilsyn Midt Socialtilsyn Nord Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Hovedstaden Den 2. oktober 2013 NOTAT Dimensioneringsforudsætninger for de fem Socialtilsyn Hjørring, Silkeborg, Faaborg-Midtfyn,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere