Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats"

Transkript

1 Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats

2

3 Opsamling af projekt Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats (AiA) Her i Vestfyn ser vi arbejdsmiljøindsatsen som væsentlig for vor profil overfor medlemmer, virksomheder og offentligheden. En god og systematisk indsats for arbejdsmiljøet er også et godt kort i kampen mod de gule. Gert B Petersen, formand 3F Vestfyn Vi ser indsatsen for at få knyttet kontakt til de valgte sikkerhedsrepræsentanter som helt afgørende. De skal hurtigt efter deres valg opleve, at de ikke står alene, men har et stort og brugbart apparat i ryggen. Leif Stevn, formand 3F Skagerak Det har været godt at sætte mere systematik på arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljø er et afgørende emne for vore medlemmer, derfor er det vigtigt, at vi også kan vise professionalisme på det område. Keld Petersen, formand 3F Vojens Systematisk arbejdsmiljøarbejde med vægt på en hurtig og effektiv kontakt til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter, det er vejen til en god og troværdig 3F indsats for et bedre arbejdsmiljø. Sådan er hovedkonklusionen af projekt Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats (AiA). På baggrund af en række anbefalinger har 6 afdelinger arbejdet på at udvikle deres arbejdsmiljøindsats. Afdelingerne har hovedsagelig fokuseret på den indledende kontakt til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter (SR er) og på at få sat system i den videre kontakt til arbejdspladsrepræsentanterne. Afdelingerne ser kontakten til SR erne som en afgørende serviceydelse og som et redskab til at profilere 3F afdelingen over for ansatte og virksomhedernes ledelse. Man har en ambition om at fremstå som en afgørende samarbejdspartner og kilde til konkret vejledning. Dermed også at vise 3F som pengene værd. Indsatsen omkring arbejdsmiljøet ses klart som et tiltag, der kan styrke 3F s profil og give mulighed for medlemsfremgang. Samtlige deltagende afdelinger lægger stor vægt på at være udfarende i forhold til de nyvalgte, men indhentes nogen gange af virkelighedens ressourceknaphed. Derfor må man i mange tilfælde må nøjes med at kontakte den nyvalgte enten pr. telefon eller brev og invitere dem til at komme på besøg i afdelingen. Ved besøget i afdelingen udleveres materialer, typisk taske med relevant indhold, og den nyvalgte introduceres for hendes kontaktperson. Der arbejdes ligeledes med at kunne tilbyde en konkret uddannelsesplan startende med et lokalt afholdt Introkursus. Afdelingerne oplever stor interesse for at deltage på uddannelsesaktiviteterne blandt de SR er, der er kontakt med. Men ikke alle nyvalgte reagerer på henvendelsen og kan derfor forblive uden kontakt til afdelingen og uden at deltage i uddannelsesaktiviteter. Afdelingerne lægger vægt på at holde en løbende kontakt til SR erne gennem at udsende informationer og/eller inddrage dem i IT netværk. Der afholdes velbesøgte fyraftensmøder og konferencer med emner om arbejdsmiljø for at fastholde kontakten. Lidt afhængigt af emne og tradition inviteres SR og TR er sammen eller hver for sig. 3

4 Afdelingerne søger at styrke arbejdsmiljøprofilen gennem at prioritere tid til en af sine faglige sekretærer som arbejdsmiljøansvarlig, men som oftest skal vedkommende løse en række andre opgaver ved siden af arbejdsmiljøarbejdet. Afdelingerne tilkendegiver, at de i praksis hidtil har forfordelt SR erne i forhold til de overenskomstbestemte tillidsrepræsentanter, men vil fremover tilstræbe at ligestille de to grupper gennem at invitere begge grupper til samme aktiviteter. Udgangspunktet for AiA projektet: Med henblik på at styrke 3F afdelingernes arbejdsmiljøpolitiske profil, blev der efter kongressen i 2007 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle opstille en idealmodel for arbejdsmiljøarbejdet i afdelingen I gruppen deltog sikkerhedsrepræsentanter, afdelingsformænd, regionskonsulenter og Servicecentret og FCA. På baggrund af en møderække udarbejdede gruppen i 2008 en række anbefalinger. Med udgangspunkt heri, blev der af FCA opstillet en række meget konkrete forslag til afdelingspolitikker, eksempelvis forslag til fagligt grundlag for en afdelings arbejdsmiljøindsats, profil for den arbejdsmiljøansvarlige og bud på, hvorledes der kunne arbejdes systematisk med kontakten til SR erne. Materialerne var og er tilgængelige på 3FI, under FCA, Arbejdsmiljø. De 6 forsøgsafdelinger har brugt materialerne som udgangspunkt for selv at udarbejde egne beslutninger og procedurer. Materialerne er vedlagt bagerst i rapporten. Der har i forsøgsperioden været udstrakt kontakt mellem forsøgsafdelingerne og arbejdsmiljøkonsulenterne i FCA. Processen med øget fokus på kontakten til nyvalgte SR er fik skærpet opmærksomhed i kraft af det større 3F Medlemsserviceprojekt, der blev iværksat midtvejs i AiA projektet. Her valgte to af afdelingerne netop at bruge kontakten til sikkerhedsrepræsentanterne som eksempel på, hvordan medlemsservicen kunne styrkes. På baggrund af afdelingernes erfaringer har FCA opstillet en række anbefalinger: 1. Hvordan få arbejdsmiljø højere op på afdelingens dagsorden: Afdelingen og ikke mindst dens ledelse skal ville en klar og synlig profil på det arbejdsmiljøpolitiske område. Der skal være mindst én ildsjæl blandt afdelingens ansatte/valgte, dvs. en person der ud fra sit personlige engagement kan holde afdelingen til ilden. Afdelingen skal være indstillet på at kombinere den traditionelle faglige indsats omkring aftaler og så aftalernes betydning for arbejdstempo og dermed nedslidning og arbejdsklima. Arbejdsmiljøet skal være et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Arbejdsmiljøpolitikken skal være et prioriteret emne i beretning og i drøftelserne på generalforsamlingerne. Afdelingen skal søge at motivere folk med baggrund i arbejdsmiljøarbejde til at søge posterne i afdelingen. Afdelingen skal sikre, at nyvalgte/-ansatte sikres relevant uddannelse i de arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål. 4

5 2. Fælles kontaktsystem til tillidsvalgte på arbejdspladserne: Afdelingen skal prioritere at have en fungerende kontaktlinje til medlemmerne ude på virksomhederne og se kontakten til de tillidsvalgte, sikkerheds- såvel som tillidsrepræsentanter som redskabet. Afdelingen skal være udfarende med at knytte kontakt de tillidsvalgte, så der også sikres kontakt til de tillidsvalgte, der ikke selv henvender sig i afdelingen. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter er lige vigtige for 3F og skal prioriteres ens med respekt for deres forskellige roller og interesser. 3. Systematik Klare og nedskrevne politikker for arbejdsmiljøindsatsen Kontrollerbare mål for den arbejdsmiljøpolitiske indsats Entydige procedurer for Registrering af tillidsvalgte Kontakten til de tillidsvalgte Afholdelse af introkurser for nye Informationsvirksomheden Og lignende Klar rollefordeling mellem afdelingens ledelse, de forskellige overenskomstområder og den/de arbejdsmiljøansvarlige. Klare kommunikationslinjer mellem arbejdsskadeområdet og det faglige. 4. Netværk Afdelingen skal etablere og administrere netværk mellem de lokale tillidsvalgte. De tillidsvalgte skal gives mulighed til at rådgive hinanden og lære af andres erfaringer. Netværket kan sprede information om nye regler, nye kursustilbud og indhente praktiske eksempler på løsninger og problemer. 5. Introkurser til flest muligt Der kan være dels økonomiske dels ressourcemæssige begrænsninger, der medfører, at det kan være svært for en 3F afdeling at sikre, at alle nyvalgte hurtigt kan gennemgå et introkursus. At gennemføre et Introforløb kræver en vis uddannelsesmæssig viden, som ikke alle afdelinger i dag mener at have. Ligeledes er der ikke altid deltagere nok, til at gennemføre et introforløb tilstrækkeligt hurtigt. Derfor samarbejder en række afdelinger med naboafdelinger om afvikling af introkurserne. Det kunne overvejes, om Introforløbet kan afholdes mere centralt styret med brug af særligt uddannede arbejdsmiljøansvarlige, således at frekvensen på kurser kunne forøges. Eventuelt kunne det være regionen, der sørgede for at få gennemført introkurserne. Der skal dog sikres, at afdelinger med deltagere kan møde frem for at knytte kontakten til de nyvalgte. 6. Enstrenget system til registrering af sikkerhedsrepræsentanter 3F s grupper har forskellige systemer for, hvordan man registrerer nyvalgte SR ere. Grupperne arbejder forskelligt omkring hvilke oplysninger, der registreres og hvordan anmeldelsen behandles administrativt videre. Det betyder, at anmeldelse af nyvalgte SR er kan behandles forskelligt inden for samme afdeling, hvor det typisk er en gruppesekretær, der tager sig af sagen. Det kan medføre forskellighed i procedurer, måske dobbeltarbejde, og at nyvalgte kan opleve sig behandlet forskelligt afhængigt af gruppetilhørsforhold. 5

6 Formålet med 3F registrering af SR er er at knytte kontakt med dem og at kunne servicere dem gennem deres funktionsperiode. Dette forhindrer i sagens natur ikke, at de valgte repræsentanter er tilknyttet forskellige brancher og kan have forskellige kontaktpersoner. 7. Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant Når de nye regler for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejder træder i kraft 1. oktober 2010, er der yderligere grund til at opprioritere arbejdsmiljøindsatsen over for samtlige tillidsvalgte på arbejdspladserne. Rollen som arbejdsmiljørepræsentant er bredere end den kendte som SR og kan ofte ligge tættere på eventuelle tillidsrepræsentanters vante opgaver. Der kan derfor blive et styrket behov for samarbejde mellem de to systemer. Her vil afdelingerne få en afgørende opgave. Afdelingernes aktiviteter: Skagerak: Har sat fokus på kontakten til SR erne. Som nyvalgt får de brev og indbydelse til at besøge afdelingen. Miljøudvalget holder månedlige møder og har et til to årlige virksomhedsbesøg. Miljøudvalget skriver artikler i medlemsbladet. Miljøudvalgets arbejde er en fast del af skriftlig og mundtlig beretning. Afdelingen indbyder til 1 til 2 årlige fyraftensmøder med oplægsholdere udefra. Der er udarbejdet en fin lille folder til brug på arbejdspladserne. Aalborg: Har startet afdelingsmiljøudvalg med repræsentation fra hver gruppe Planlægger temadag for afdelingen. Århus Rymarken: Afdelingen har i forsøgsperioden prioriteret 3F Medlemsservice projektet og arbejdet med at systematisere kontakten til nyvalgte SR er. Registreringen af SR erne er samlet fælles for grupperne i Aurora. Der afholdes introkursus for nyvalgte. Der lægges vægt på, at SR erne føler sig værdsat og derfor vil deltage i afdelingens liv. Den arbejdsmiljøansvarlige har fået frigjort tid til arbejdsmiljøarbejdet. Der er ikke et egentligt arbejdsmiljøudvalg, men alle udvalg er samlet i et fælles aktivitetsudvalg, hvor også 2 SR er er repræsenteret. Vojens: Afdelingen har brugt politikudkastene og vedtaget rammer for Arbejdsmiljøudvalget, for den arbejdsmiljøansvarlige og en politisk målsætning for afdelingens arbejdsmiljøpolitiske indsats. Formanden prioriterer indsatsen højt og afsætter tid, således at den arbejdsmiljøansvarlige har mulighed for at løse opgaverne. Den arbejdsmiljøansvarlige har fået færre opgaver i forhold til de traditionelle opgaver som faglig sekretær. Der er ikke afsat særlig økonomi til miljøudvalgets opgaver, men ledelsen positiv over for konkrete forslag. 6

7 Der har været afholdt et dags kursus for alle i afdelingen med en gennemgang af arbejdsmiljøindsatsen og rollefordelingen. Afdelingen har prioriteret at systematisere kontakten til nyvalgte SR er, jvnf. projektet om 3F Medlemsservice, som man er deltager i. Der er udgivet en flot pjece med oplysninger om afdelingens arbejdsmiljøarbejde. Pjecen er en håndbog for sikkerhedsrepræsentanten, som netop er valgt og også for den, der har været valgt i flere år. Det er en pjece, der kort og præcist anviser, hvordan SR skal / bør agere i konkrete situationer, som næsten alle SR over tid udsættes for. Vestfyn: Har vedtaget politikker med udgangspunkt i politikudkastene. Sigter mod at have fået kontakt til nyvalgte TSR er senest 14 dage efter valg er meddelt afdelingen. Alle indkaldes til møde, hvor der blandt andet arbejdes med uddannelsesplan. Indkalder nyvalgte til introkursus inden 3 måneder efter valg til SR. Der er etableret IT netværk via CRM systemet. Miljøudvalgets opgaver er beskrevet i politikpapir. Der holdes møder 2 gange årligt og miljøudvalget ringer rundt til alle SR erne 2 gange årligt. Miljøudvalget har eget afsnit i beretningen. Afdelingen bruger det nye CRM system til at holde styr på de tillidsvalgte. Lager Post og Service Har arbejdet med at få arbejdet i afdelingens to miljøudvalg til at fungere. Vil satse på at sende infobrev til nyvalgte og på at få afholdt introkursus. Projektets materialer: Arbejdsgruppens anbefalinger: Grundlaget i afdelingen: Koncentreret indsats for at få skabt større forståelse for sammenhængen mellem overenskomster, aftaler og de arbejdsmiljømæssige forhold. Altså mellem den traditionelle kerneopgave og så den forebyggende arbejdsmiljøindsats og dermed få placeret arbejdsmiljøet mere centralt som del af afdelingens samlede fagpolitiske virke. Centralt udarbejdet forslag til elementer i en formaliseret målsætning for arbejdsmiljøindsatsen. Centralt udarbejdet forslag på en profil for afdelingens arbejdsmiljøansvarlige med bud på jobbeskrivelse, hvad skal hun kunne og forventet vidensgrundlag. Centralt udarbejdet forslag til kommissorium for lokale arbejdsmiljøudvalg. Centralt bud på hvorledes sammenhængen mellem arbejdsskadesager og det forebyggende arbejde kan styrkes i afdelingerne. Kontakten til de tillidsvalgte på virksomhederne: Systematisere afdelingens kontakt til sikkerhedsrepræsentanterne og motivere SR erne til at se deres opgave som en forebyggende og fagpolitisk indsats snarere end som vagthund. Herunder udarbejdelse af uddannelsesplaner. Systematisere afdelingens kontakt til tillidsrepræsentanterne om den forebyggende arbejdsmiljøindsats. 7

8 Tilbyde kurser/temadage hvor både SR og TR arbejder med arbejdsmiljøets forskellige aspekter. Udvikle elektronisk netværk hvor alle relevante kan kommunikere og udveksle viden og spørgsmål. Kurser og uddannelse: Tilbyde korte kurser og eller temadage til afdelingsrepræsentanter med fokus på at styrke deres rolle i afdelingens samlede indsats. Tilbyde korte kurser og eller temadage til afdelingsrepræsentanter med fokus på at få styrket deres kontakt og støtte til de tillidsvalgte på virksomhederne. Tilbyde korte kurser og eller temadage med konkrete emner (som supplement til omnibuskurser) til målgruppen tillidsvalgte på virksomhederne og afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige. Centralt udvikle en lettilgængelig platform for kursusplanlægning så alle har en egentlig uddannelsesplan. Central information: Udarbejde skematisk diagram over arbejdsmiljølovgivning, aktører og tilgængelig viden. Udvikle en 3F webportal om arbejdsmiljø, der kan sikre en enstrenget og lettilgængelig indgang til opdateret viden om love og regler, undersøgelser og gode erfaringer samt debatfora. Udarbejde liste over 3F aktører i arbejdsmiljøindsatsen. Kvartalsmøder i hver region om arbejdsmiljø for de miljøansvarlige. Årlige arbejdsmiljøkonferencer for tillidsvalgte, afdelingsrepræsentanter, gruppe- og forbundsrepræsentanter samt regionskonsulenter og undervisere til drøftelse af de overordnede spørgsmål og indstille til 3F kompetente organer. Forsøgsprojekt: Et mindre antal repræsentative afdelinger tilbydes at deltage i et udviklingsprojekt, hvor anbefalingerne fra Afdelingernes ideelle arbejdsmiljøindsats søges implementeret med direkte støtte fra centralt hold. Forsøgsprojektet afvikles i første halvår

9 ! Tekster til brug for afdelingerne, udarbejdet af FCA/Team arbejdsmiljø: Udkast til: Afdelingens målsætning Formål: Afdelingen ser det som sin opgave at medvirke til størst mulig trivsel og sundhed for medlemmerne i afdelingens område. Grundlag: Afdelingen anser det arbejdsmiljøpolitiske arbejde som en af grundpillerne i sit virke i forhold til medlemmerne og de virksomheder, hvori de arbejder. Arbejdsmiljø opfattes som en fællesbetegnelse for de påvirkninger, medlemmerne udsættes for og påvirker hinanden med på arbejdspladserne. Arbejdsmiljøpåvirkningerne er sammensatte og varierer ikke blot fra virksomhed til virksomhed og fra job til job, men også oplevelsen af påvirkningerne og reaktionerne herpå varierer fra person til person. Afdelingens mål er at medvirke til at reducere skadelige påvirkninger og give støtte til at udvikle virksomhederne til spændende arbejdspladser med rum både for individualitet og for fælles udvikling. Afdelingen erkender, at arbejdsmiljøet påvirkes af faktorer som konkurrence- og beskæftigelsessituationen, af overenskomsternes regler for løn og arbejdstid, af samarbejdsklimaet på virksomheden, af de uddannelsesmæssige muligheder og af den samfundsmæssige udvikling i almindelighed. Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø udføres derfor ikke alene gennem Arbejdsmiljølovens rammer, men gennem brug af afdelingens samlede virkemidler. Afdelingen lægger vægt på kontakt til og samarbejde med virksomhederne om alle relevante spørgsmål, herunder arbejdsmiljø. Afdelingen har ved alle besøg på og kontakt til virksomhederne øje på de forskellige aspekter af arbejdsmiljøet og har forståelse for sammenhængen mellem aftaler om lønforhold, bemandinger, produktionsforhold, arbejdsorganisering, teknologi og disses samlede indflydelse på arbejdsmiljøet. Det er afdelingens opfattelse at en virksomhed, der inddrager de ansatte mest muligt hvad angår forebyggelsen, sundheden og uddannelse også er en virksomhed, hvor produktivitet og kvalitet og dermed konkurrenceevne har bedst mulighed for at trives. Afdelingen prioriterer støtte til såvel sikkerheds- som tillidsrepræsentanter i spørgsmål om arbejdsmiljø i bredeste forstand. Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter besidder forskellige værktøjer i indsatsen og en række arbejdsmiljøforhold kan ikke klart afgrænses mellem samarbejdssystemet og Arbejdsmiljøloven, men kræver koordineret indsats. Derfor ligestiller afdelingen tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Den arbejdsmiljøpolitiske indsats er en væsentlig del af afdelingens virke, herunder i det opsøgende arbejde, over for medlemmer, tillidsvalgte og virksomhederne. Arbejdsmiljøarbejdet er derfor fastlagt i det fagligt og politiske grundlag for afdelingen og prioriteres på linie med afdelingens øvrige opgaver. Afdelingen vedtager hvert år en arbejdsmiljøpolitisk handlingsplan med konkrete målsætninger og målepunkter, således at generelforsamlingen kan vurdere effekten af arbejdet. 9

10 Organisering: Ansvaret for arbejdsmiljøindsatsen ligger hos afdelingsformanden på vegne af afdelingens bestyrelse. Arbejdsmiljøindsatsen indgår som fast punkt på afdelingsledelsens møder, på bestyrelsesmøder og på generalforsamlinger. Til støtte for indsatsen har afdelingsledelsen opstillet en handlingsplan med konkrete målepunkter således at udviklingen i indsatsen kan styres. Der er i afdelingen udpeget/valgt en person til arbejdsmiljøansvarlig. Den arbejdsmiljøansvarlige har det daglige ansvar for at sikre sammenhængen i afdelingens arbejdsmiljøindsats, koordineringen mellem de enkelte grupper og faglige medarbejdere. Den miljøansvarlige har ligeledes det overordnede ansvar for at holde afdelingens medarbejdere orienteret om de overordnede arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål, nye relevante love og regler som øvrige forhold, der kan have betydning for afdelingens arbejdsmiljøindsats. Samtlige fagligt valgte og ansatte er ansvarlige for at følge med i det arbejdsmiljøpolitiske arbejde og i nødvendigt omfang at holde sig orienteret. Det forventes desuden at de ved alle kontakter med medlemmer og virksomheder medtager arbejdsmiljømæssige forhold. Afdelingen prioriterer deltagelse i det regionale netværk om arbejdsmiljø. Afdelingen har valgt/nedsat et arbejdsmiljøpolitisk udvalg med direkte reference til afdelingens ledelse. Udvalget er sammensat af sikkerheds- og tillidsrepræsentanter samt andre interesserede. Afdelingen har udpeget en repræsentant til at medvirke ved udvalgets arbejde. Udgifterne til udvalgets arbejde indgår som en del af afdelingens samlede budget i forbindelse med udarbejdelse af afdelingens arbejdsmiljøpolitiske handlingsplan. Afdelingen forpligtiger sig til et systematisk opsøgende arbejde overfor tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og tilstræber at have etableret kontakt til nyvalgte senest en uge efter at valg er meddelt afdelingen. Sammen med den nyvalgte udarbejdes en uddannelsesplan ligesom det aftales hvorledes det videre samarbejde skal forløbe. Uddannelsesplanen opdateres årligt. Afdelingen indkalder løbende de tillidsvalgte til møder om arbejdsmiljøpolitiske emner. Samtidig driver afdelingen et it-netværk for de tilknyttede TSR er. 10

11 ! Udkast til: Systematisk indsats overfor TSR er Afdelingen forpligtiger sig til et systematisk opsøgende arbejde overfor tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og tilstræber at have etableret kontakt til nyvalgte senest 14 dage efter at valg er meddelt afdelingen. Nyvalgte: Ved nyvalg tager den OK ansvarlige kontakt til den nyvalgte med følgende emner: Etablering af personlig kontakt Udlevering af materialer Aftale om fremtidigt samarbejde Tilmelde til førstkommende introkursus Udarbejde en videre uddannelsesplan Svare på konkrete spørgsmål Tilknytte den nyvalgte afdelingens netværk Introducere den nyvalgte til de elektroniske hjælpemidler Introkursus: Afdelingen sikrer, at den nyvalgte tilbydes deltagelse i et introkursus, der afholdes inden 3 måneder efter at valget er meddelt afdelingen. Formålet med introkurset er at få drøftet rollen som SR, at få givet den nyvalgte vished for at der er hjælp at hente i 3F organisationen, at få introduceret de vigtigste web-baserede hjælpemidler og at få knyttet den nyvalgte tættere til 3F. Kontakten generelt til TSR er: Afdelingen driver et system, der sikre at meddelelse om nyvalg tilgår relevante personer i afdelingen. Meddelelse om nyvalg registreres og den nyvalgte indskrives i afdelingens IT netværk for TSR er. Mindst en gang årligt tager den ansvarlige kontakt til TSR en for at høre, hvordan det går og for at følge op på uddannelsesplanen. Ved skift i kontaktperson i afdelingen meddeles dette til TSR en og det tilstræbes at der knyttes personlig kontakt. Afdelinger sørger for at holde TSR en opdateret med relevante oplysninger, vejledninger og undersøgelser mv., der kan understøtte TSR ens virke. Samtlige TSR er indkaldes til mindst et årligt møde om arbejdsmiljøpolitiske emner. Ved fratræden kontaktes den fratrådte for at høre nærmere om årsagerne til beslutningen. TSR Netværk: Afdelingen driver et IT netværk for TSR erne. Netværket fungerer som forum for erfaringsudveksling mellem TSR erne og som kanal til distribution af oplysninger. Endelig kan netværket bruges til at indhente medlemmernes holdning til relevante spørgsmål. Netværket er endvidere knyttet op til Tillid.dk. Statistik: Afdelingen fører statistik over spørgsmål som eksempelvis antallet af SR indenfor virksomhedsområder, hvor mange år en SR gennemsnitligt fungerer, alder og anciennitet på virksomheden, årsager til fratræden, deltagelse på 3F arrangementer og lignende, der kan tjene til at give afdelingen et overblik over hvorledes indsatsen kan tilpasses TSR ens behov 11

12 12

13 ! Udkast til: Kommissorium for afdelingens arbejdsmiljøpolitiske udvalg Formål: Det arbejdsmiljøpolitiske udvalg har til opgave at støtte udviklingen af afdelingens samlede arbejdsmiljøindsats. Udvalget skal komme med bud på indsatsområder, prioriteringer og konkrete handlinger som kan fremme arbejdsmiljøindsatsen. Udvalget skal drøfte afdelingens samlede arbejdsmiljøpolitiske handlingsplan og komme med eventuelle ændringsforslag til drøftelse på afdelingens bestyrelsesmøder og generalforsamling. Udvalget skal endvidere drøfte 3F s samlede arbejdsmiljøpolitiske indsats om komme med indstillinger hertil. Endelig drøfter udvalget øvrige spørgsmål af betydning for arbejdsmiljøet, herunder nye lovforslag, nye forskningsresultater og nye tendenser på arbejdspladserne. Sammensætning: Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdspladserne, der tilstræbes en ligelig repræsentation af sikkerheds- og tillidsfolk. Medlemmerne er valgt på afdelingens generelforsamling for en toårig periode. Afdelingens miljøansvarlige fungerer som tovholder for udvalget. Desuden deltager øvrige faglige medarbejdere efter behov. Afdelingens socialrådgiver er fast tilknyttet udvalget. Funktion: Udvalget samles mindst én gang i kvartalet. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en formand, der sammen med afdelingens arbejdsmiljøansvarlige, udsender dagsorden og leder møderne. Afdelingen dækker alle udgifter ved deltagelse i udvalgets aktiviteter. 13

14 14

15 ! Udkast til: Profil for den arbejdsmiljøansvarlige Formål: Den arbejdsmiljøansvarlige har et samlet overblik over arbejdsmiljøet, problemer og løsninger og holder sig orienteret om udviklingen på arbejdsmiljøpolitiske område. Dermed fungerer personen som konsulent for sine kolleger og har et overordnet ansvar for at sikre, at arbejdsmiljøet forbliver centralt prioriteret og at der sker erfaringsudveksling mellem de forskellige ansvarsområder i afdelingen. Den arbejdsmiljøansvarlige kender til relevante websites, hvor der kan hentes viden, og har til opgave at fremme vidensdeling mellem de faglige medarbejdere i afdelingen. Den arbejdsmiljøansvarlige er godt orienteret om centrale emner i arbejdsmiljøindsatsen og samarbejder med afdelingens arbejdsmiljøudvalg om generelle spørgsmål. Den arbejdsmiljøansvarlige skal fungere som hjørnesten i afdelingens arbejdsmiljønetværk og skal, i samarbejde med de faglige medarbejdere, være ansvarlig for at der holdes kontakt til alle TSR er. Den arbejdsmiljøansvarlige skal kunne medvirke til at udarbejde uddannelsesplaner for den enkelte. Ved konkrete sager om arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål på enkeltvirksomheder fungerer den arbejdsmiljøansvarlige som sparringspartner for den/de i afdelingen ansvarlige medarbejdere. Den arbejdsmiljøansvarlige holder øje med Arbejdstilsynets tildeling af Smiley s til virksomhederne i området for på baggrund heraf at kunne orientere den/de i afdelingen, der har kontakt med den konkrete virksomhed og eventuelt i den forbindelse at tilbyde virksomheden hjælp. Desuden er opgaven at sikre forbindelsen mellem afdelingens forebyggende arbejde og eventuelle arbejdsskadesager, som føres af afdelingens socialrådgiver. Den arbejdsmiljøansvarlige er ligeledes kontakt til regionsnetværk om arbejdsmiljø. Personen har løbende kontakt til beslægtede afdelinger enten inden for et snævrere geografisk område og/eller fagmæssigt. Minimumskrav til afdelingens arbejdsmiljøansvarlige: Grundkendskab: Hovedreglerne i Arbejdsmiljøloven. Kende til formålsparagraffen og vide, arbejdsmiljøet er virksomhedens ansvar og at organisationer kan vejlede, medens Arbejdstilsynet fører kontrol. Kende hovedreglerne for sikkerhedsrepræsentanter, hvor disse alene er rådgivende, medens virksomheden skal inddrage dem i planlægningen. Kende til forskellen på regler for en SR og en TR. Kunne orientere sig i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde og bekendtgørelse om indretning af faste arbejdspladser. Kende til bekendtgørelse om unges arbejde. Kende til hovedprincipperne for APV. Være bekendt med hovedreglerne for Arbejdstilsynets tilsynspraksis, screening, tilpasset tilsyn og Smileyordningen. Brug af hjælpemidler: Have erfaring med brug af følgende hjemmesider: 3F.dk; generel indføring samt 3F s politik At.dk; regler og vejledninger samt statistik Arbejdsmiljøviden.dk; med nyheder, undersøgelser, vejledninger og links til BAR erne Kunne hente viden fra kolleger i andre afdelinger, kolleger i LO kredsen, regionskonsulenter, grupperne samt forbundets arbejdsmiljøkonsulenter. Uddannelse: Have gennemført 3F grundkursus for arbejdsmiljøansvarlige. Kende til 3F s uddannelsestilbud i en sådan grad, at den arbejdsmiljøansvarlige kan udarbejde uddannelsesplaner for kolleger og ikke mindst afdelingens TSR er. 15

16 16

17 ! Udkast til: Uddannelsestilbud omkring arbejdsmiljø Introkursus: Nyvalgte TSR er har behov for og krav på hurtig og målrettet uddannelse. Hovedformålet med uddannelsen er at indføre dem i rollen som valgt repræsentant, at gøre dem bekendt med hjælpemulighederne og knytte dem tæt til 3F afdelingen. En 3F TSR må aldrig føle sig alene med sin opgave på arbejdspladsen. Hovedemner for det indledende introduktionskursus/møde: Hvilke opgaver står den nyvalgte overfor; løsningsforslag med brug af IT og kursusdeltagernes erfaringer Introduktion til hjælpemulighederne, 3F.dk, Arbejdsmiljøviden.dk, skriftlige materialer, brug af 3F netværk og ikke mindst kontakten til 3F afdelingen. Videre uddannelsesmuligheder, hvilke muligheder er der, hvad er på kalenderen og hvilke ønsker har de nyvalgte. Udarbejdelse af uddannelsesplan. Kort gennemgang af arbejdsmiljøsystemet, At. s rolle, Arbejdsmiljøloven og hovedbekendtgørelser, virksomhedens ansvar, deltagelse i planlægning og rollen som tillidsvalgt. Eventuelle aftaler på de relevante områder. Introkurset/mødet afvikles senest 3 måned efter at valg er meddelt afdelingen. Afdelingen er ansvarlig for kursets afholdelse, men kan afholde introkurset i samarbejde med nærliggende afdelinger, eventuelt med medvirkning af en regionskonsulent. Yderligere uddannelse: 3F udbyder en række temadage/ -kurser med relevante emner som tilbydes TSR erne og som de kan vælge ud fra de konkrete opgaver og aktuelle opgaver, de står over for. Eksempler: Lean og arbejdsmiljø Mobning og chikane Muligheder i Forebyggelsesfonden Aftaler om trivsel Osv. Derudover tilbyder LO skolen såvel konkrete kurser som den videregående akademiuddannelse i arbejdsmiljø. 17

18 18

19 ! Udkast til: Kontakten til virksomhederne Overenskomstdækkede virksomheder: Afdelingen sikrer sig, at virksomhedens ledelse i videst muligt omfang ser afdelingen som samarbejdspartner i spørgsmål vedrørende de ansattes arbejdsmiljø. Det betyder at afdelingen i nødvendigt omfang kan medvirke med at skaffe relevant viden om arbejdsmiljømæssige spørgsmål, kan rådgive sikkerheds- og eventuelt samarbejdsorganisation om konkrete spørgsmål og eventuelt formidle kontakt til andre parter med viden om løsningsmodeller. Afdelingen tilbyder sig som samarbejdspartner i forbindelse med mulige projekter til Forebyggelsesfonden og medvirker ved udarbejdelsen af disse. Afdelingen gør virksomheden bevidst om at 3F gennem vore uddannelsestilbud til de tillidsvalgte kan tilføre virksomheden de nødvendige kompetencer til at løse eventuelle problemer. Afdelingen kan endvidere bistå ved løsningen af eventuelle stridigheder på virksomheden om arbejdsmiljøforhold. Hvor virksomheden er dækket af aftaler om arbejdsmiljømæssige spørgsmål, eksempelvis DI/CoI s aftale om psykisk arbejdsmiljø, har afdelingen en direkte aftalebestemt rolle ved løsning af denne type problemer. Ikke overenskomstdækkede virksomheder: Tilbud om støtte til at løse virksomhedens eventuelle arbejdsmiljømæssige spørgsmål kan bruges som murbrækker til at skabe kontakt mellem afdeling og virksomhed. Uddannelsestilbud til 3F tillidsvalgte kan bruges til at tilføre virksomheden nødvendige arbejdsmiljømæssige kompetencer. 19

20 20

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter:

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter: HH, d.29. maj 2013 50 arbejdsmiljøansvarlige i 3F-afdelingerne om opgaven Som supplement til undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes oplevelse af hvervet som AMR og deres ønsker til 3F har vi spurgt

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere