Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats"

Transkript

1 Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats

2

3 Opsamling af projekt Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats (AiA) Her i Vestfyn ser vi arbejdsmiljøindsatsen som væsentlig for vor profil overfor medlemmer, virksomheder og offentligheden. En god og systematisk indsats for arbejdsmiljøet er også et godt kort i kampen mod de gule. Gert B Petersen, formand 3F Vestfyn Vi ser indsatsen for at få knyttet kontakt til de valgte sikkerhedsrepræsentanter som helt afgørende. De skal hurtigt efter deres valg opleve, at de ikke står alene, men har et stort og brugbart apparat i ryggen. Leif Stevn, formand 3F Skagerak Det har været godt at sætte mere systematik på arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljø er et afgørende emne for vore medlemmer, derfor er det vigtigt, at vi også kan vise professionalisme på det område. Keld Petersen, formand 3F Vojens Systematisk arbejdsmiljøarbejde med vægt på en hurtig og effektiv kontakt til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter, det er vejen til en god og troværdig 3F indsats for et bedre arbejdsmiljø. Sådan er hovedkonklusionen af projekt Afdelingernes ideelle Arbejdsmiljøindsats (AiA). På baggrund af en række anbefalinger har 6 afdelinger arbejdet på at udvikle deres arbejdsmiljøindsats. Afdelingerne har hovedsagelig fokuseret på den indledende kontakt til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter (SR er) og på at få sat system i den videre kontakt til arbejdspladsrepræsentanterne. Afdelingerne ser kontakten til SR erne som en afgørende serviceydelse og som et redskab til at profilere 3F afdelingen over for ansatte og virksomhedernes ledelse. Man har en ambition om at fremstå som en afgørende samarbejdspartner og kilde til konkret vejledning. Dermed også at vise 3F som pengene værd. Indsatsen omkring arbejdsmiljøet ses klart som et tiltag, der kan styrke 3F s profil og give mulighed for medlemsfremgang. Samtlige deltagende afdelinger lægger stor vægt på at være udfarende i forhold til de nyvalgte, men indhentes nogen gange af virkelighedens ressourceknaphed. Derfor må man i mange tilfælde må nøjes med at kontakte den nyvalgte enten pr. telefon eller brev og invitere dem til at komme på besøg i afdelingen. Ved besøget i afdelingen udleveres materialer, typisk taske med relevant indhold, og den nyvalgte introduceres for hendes kontaktperson. Der arbejdes ligeledes med at kunne tilbyde en konkret uddannelsesplan startende med et lokalt afholdt Introkursus. Afdelingerne oplever stor interesse for at deltage på uddannelsesaktiviteterne blandt de SR er, der er kontakt med. Men ikke alle nyvalgte reagerer på henvendelsen og kan derfor forblive uden kontakt til afdelingen og uden at deltage i uddannelsesaktiviteter. Afdelingerne lægger vægt på at holde en løbende kontakt til SR erne gennem at udsende informationer og/eller inddrage dem i IT netværk. Der afholdes velbesøgte fyraftensmøder og konferencer med emner om arbejdsmiljø for at fastholde kontakten. Lidt afhængigt af emne og tradition inviteres SR og TR er sammen eller hver for sig. 3

4 Afdelingerne søger at styrke arbejdsmiljøprofilen gennem at prioritere tid til en af sine faglige sekretærer som arbejdsmiljøansvarlig, men som oftest skal vedkommende løse en række andre opgaver ved siden af arbejdsmiljøarbejdet. Afdelingerne tilkendegiver, at de i praksis hidtil har forfordelt SR erne i forhold til de overenskomstbestemte tillidsrepræsentanter, men vil fremover tilstræbe at ligestille de to grupper gennem at invitere begge grupper til samme aktiviteter. Udgangspunktet for AiA projektet: Med henblik på at styrke 3F afdelingernes arbejdsmiljøpolitiske profil, blev der efter kongressen i 2007 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle opstille en idealmodel for arbejdsmiljøarbejdet i afdelingen I gruppen deltog sikkerhedsrepræsentanter, afdelingsformænd, regionskonsulenter og Servicecentret og FCA. På baggrund af en møderække udarbejdede gruppen i 2008 en række anbefalinger. Med udgangspunkt heri, blev der af FCA opstillet en række meget konkrete forslag til afdelingspolitikker, eksempelvis forslag til fagligt grundlag for en afdelings arbejdsmiljøindsats, profil for den arbejdsmiljøansvarlige og bud på, hvorledes der kunne arbejdes systematisk med kontakten til SR erne. Materialerne var og er tilgængelige på 3FI, under FCA, Arbejdsmiljø. De 6 forsøgsafdelinger har brugt materialerne som udgangspunkt for selv at udarbejde egne beslutninger og procedurer. Materialerne er vedlagt bagerst i rapporten. Der har i forsøgsperioden været udstrakt kontakt mellem forsøgsafdelingerne og arbejdsmiljøkonsulenterne i FCA. Processen med øget fokus på kontakten til nyvalgte SR er fik skærpet opmærksomhed i kraft af det større 3F Medlemsserviceprojekt, der blev iværksat midtvejs i AiA projektet. Her valgte to af afdelingerne netop at bruge kontakten til sikkerhedsrepræsentanterne som eksempel på, hvordan medlemsservicen kunne styrkes. På baggrund af afdelingernes erfaringer har FCA opstillet en række anbefalinger: 1. Hvordan få arbejdsmiljø højere op på afdelingens dagsorden: Afdelingen og ikke mindst dens ledelse skal ville en klar og synlig profil på det arbejdsmiljøpolitiske område. Der skal være mindst én ildsjæl blandt afdelingens ansatte/valgte, dvs. en person der ud fra sit personlige engagement kan holde afdelingen til ilden. Afdelingen skal være indstillet på at kombinere den traditionelle faglige indsats omkring aftaler og så aftalernes betydning for arbejdstempo og dermed nedslidning og arbejdsklima. Arbejdsmiljøet skal være et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Arbejdsmiljøpolitikken skal være et prioriteret emne i beretning og i drøftelserne på generalforsamlingerne. Afdelingen skal søge at motivere folk med baggrund i arbejdsmiljøarbejde til at søge posterne i afdelingen. Afdelingen skal sikre, at nyvalgte/-ansatte sikres relevant uddannelse i de arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål. 4

5 2. Fælles kontaktsystem til tillidsvalgte på arbejdspladserne: Afdelingen skal prioritere at have en fungerende kontaktlinje til medlemmerne ude på virksomhederne og se kontakten til de tillidsvalgte, sikkerheds- såvel som tillidsrepræsentanter som redskabet. Afdelingen skal være udfarende med at knytte kontakt de tillidsvalgte, så der også sikres kontakt til de tillidsvalgte, der ikke selv henvender sig i afdelingen. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter er lige vigtige for 3F og skal prioriteres ens med respekt for deres forskellige roller og interesser. 3. Systematik Klare og nedskrevne politikker for arbejdsmiljøindsatsen Kontrollerbare mål for den arbejdsmiljøpolitiske indsats Entydige procedurer for Registrering af tillidsvalgte Kontakten til de tillidsvalgte Afholdelse af introkurser for nye Informationsvirksomheden Og lignende Klar rollefordeling mellem afdelingens ledelse, de forskellige overenskomstområder og den/de arbejdsmiljøansvarlige. Klare kommunikationslinjer mellem arbejdsskadeområdet og det faglige. 4. Netværk Afdelingen skal etablere og administrere netværk mellem de lokale tillidsvalgte. De tillidsvalgte skal gives mulighed til at rådgive hinanden og lære af andres erfaringer. Netværket kan sprede information om nye regler, nye kursustilbud og indhente praktiske eksempler på løsninger og problemer. 5. Introkurser til flest muligt Der kan være dels økonomiske dels ressourcemæssige begrænsninger, der medfører, at det kan være svært for en 3F afdeling at sikre, at alle nyvalgte hurtigt kan gennemgå et introkursus. At gennemføre et Introforløb kræver en vis uddannelsesmæssig viden, som ikke alle afdelinger i dag mener at have. Ligeledes er der ikke altid deltagere nok, til at gennemføre et introforløb tilstrækkeligt hurtigt. Derfor samarbejder en række afdelinger med naboafdelinger om afvikling af introkurserne. Det kunne overvejes, om Introforløbet kan afholdes mere centralt styret med brug af særligt uddannede arbejdsmiljøansvarlige, således at frekvensen på kurser kunne forøges. Eventuelt kunne det være regionen, der sørgede for at få gennemført introkurserne. Der skal dog sikres, at afdelinger med deltagere kan møde frem for at knytte kontakten til de nyvalgte. 6. Enstrenget system til registrering af sikkerhedsrepræsentanter 3F s grupper har forskellige systemer for, hvordan man registrerer nyvalgte SR ere. Grupperne arbejder forskelligt omkring hvilke oplysninger, der registreres og hvordan anmeldelsen behandles administrativt videre. Det betyder, at anmeldelse af nyvalgte SR er kan behandles forskelligt inden for samme afdeling, hvor det typisk er en gruppesekretær, der tager sig af sagen. Det kan medføre forskellighed i procedurer, måske dobbeltarbejde, og at nyvalgte kan opleve sig behandlet forskelligt afhængigt af gruppetilhørsforhold. 5

6 Formålet med 3F registrering af SR er er at knytte kontakt med dem og at kunne servicere dem gennem deres funktionsperiode. Dette forhindrer i sagens natur ikke, at de valgte repræsentanter er tilknyttet forskellige brancher og kan have forskellige kontaktpersoner. 7. Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant Når de nye regler for virksomhedernes arbejdsmiljøarbejder træder i kraft 1. oktober 2010, er der yderligere grund til at opprioritere arbejdsmiljøindsatsen over for samtlige tillidsvalgte på arbejdspladserne. Rollen som arbejdsmiljørepræsentant er bredere end den kendte som SR og kan ofte ligge tættere på eventuelle tillidsrepræsentanters vante opgaver. Der kan derfor blive et styrket behov for samarbejde mellem de to systemer. Her vil afdelingerne få en afgørende opgave. Afdelingernes aktiviteter: Skagerak: Har sat fokus på kontakten til SR erne. Som nyvalgt får de brev og indbydelse til at besøge afdelingen. Miljøudvalget holder månedlige møder og har et til to årlige virksomhedsbesøg. Miljøudvalget skriver artikler i medlemsbladet. Miljøudvalgets arbejde er en fast del af skriftlig og mundtlig beretning. Afdelingen indbyder til 1 til 2 årlige fyraftensmøder med oplægsholdere udefra. Der er udarbejdet en fin lille folder til brug på arbejdspladserne. Aalborg: Har startet afdelingsmiljøudvalg med repræsentation fra hver gruppe Planlægger temadag for afdelingen. Århus Rymarken: Afdelingen har i forsøgsperioden prioriteret 3F Medlemsservice projektet og arbejdet med at systematisere kontakten til nyvalgte SR er. Registreringen af SR erne er samlet fælles for grupperne i Aurora. Der afholdes introkursus for nyvalgte. Der lægges vægt på, at SR erne føler sig værdsat og derfor vil deltage i afdelingens liv. Den arbejdsmiljøansvarlige har fået frigjort tid til arbejdsmiljøarbejdet. Der er ikke et egentligt arbejdsmiljøudvalg, men alle udvalg er samlet i et fælles aktivitetsudvalg, hvor også 2 SR er er repræsenteret. Vojens: Afdelingen har brugt politikudkastene og vedtaget rammer for Arbejdsmiljøudvalget, for den arbejdsmiljøansvarlige og en politisk målsætning for afdelingens arbejdsmiljøpolitiske indsats. Formanden prioriterer indsatsen højt og afsætter tid, således at den arbejdsmiljøansvarlige har mulighed for at løse opgaverne. Den arbejdsmiljøansvarlige har fået færre opgaver i forhold til de traditionelle opgaver som faglig sekretær. Der er ikke afsat særlig økonomi til miljøudvalgets opgaver, men ledelsen positiv over for konkrete forslag. 6

7 Der har været afholdt et dags kursus for alle i afdelingen med en gennemgang af arbejdsmiljøindsatsen og rollefordelingen. Afdelingen har prioriteret at systematisere kontakten til nyvalgte SR er, jvnf. projektet om 3F Medlemsservice, som man er deltager i. Der er udgivet en flot pjece med oplysninger om afdelingens arbejdsmiljøarbejde. Pjecen er en håndbog for sikkerhedsrepræsentanten, som netop er valgt og også for den, der har været valgt i flere år. Det er en pjece, der kort og præcist anviser, hvordan SR skal / bør agere i konkrete situationer, som næsten alle SR over tid udsættes for. Vestfyn: Har vedtaget politikker med udgangspunkt i politikudkastene. Sigter mod at have fået kontakt til nyvalgte TSR er senest 14 dage efter valg er meddelt afdelingen. Alle indkaldes til møde, hvor der blandt andet arbejdes med uddannelsesplan. Indkalder nyvalgte til introkursus inden 3 måneder efter valg til SR. Der er etableret IT netværk via CRM systemet. Miljøudvalgets opgaver er beskrevet i politikpapir. Der holdes møder 2 gange årligt og miljøudvalget ringer rundt til alle SR erne 2 gange årligt. Miljøudvalget har eget afsnit i beretningen. Afdelingen bruger det nye CRM system til at holde styr på de tillidsvalgte. Lager Post og Service Har arbejdet med at få arbejdet i afdelingens to miljøudvalg til at fungere. Vil satse på at sende infobrev til nyvalgte og på at få afholdt introkursus. Projektets materialer: Arbejdsgruppens anbefalinger: Grundlaget i afdelingen: Koncentreret indsats for at få skabt større forståelse for sammenhængen mellem overenskomster, aftaler og de arbejdsmiljømæssige forhold. Altså mellem den traditionelle kerneopgave og så den forebyggende arbejdsmiljøindsats og dermed få placeret arbejdsmiljøet mere centralt som del af afdelingens samlede fagpolitiske virke. Centralt udarbejdet forslag til elementer i en formaliseret målsætning for arbejdsmiljøindsatsen. Centralt udarbejdet forslag på en profil for afdelingens arbejdsmiljøansvarlige med bud på jobbeskrivelse, hvad skal hun kunne og forventet vidensgrundlag. Centralt udarbejdet forslag til kommissorium for lokale arbejdsmiljøudvalg. Centralt bud på hvorledes sammenhængen mellem arbejdsskadesager og det forebyggende arbejde kan styrkes i afdelingerne. Kontakten til de tillidsvalgte på virksomhederne: Systematisere afdelingens kontakt til sikkerhedsrepræsentanterne og motivere SR erne til at se deres opgave som en forebyggende og fagpolitisk indsats snarere end som vagthund. Herunder udarbejdelse af uddannelsesplaner. Systematisere afdelingens kontakt til tillidsrepræsentanterne om den forebyggende arbejdsmiljøindsats. 7

8 Tilbyde kurser/temadage hvor både SR og TR arbejder med arbejdsmiljøets forskellige aspekter. Udvikle elektronisk netværk hvor alle relevante kan kommunikere og udveksle viden og spørgsmål. Kurser og uddannelse: Tilbyde korte kurser og eller temadage til afdelingsrepræsentanter med fokus på at styrke deres rolle i afdelingens samlede indsats. Tilbyde korte kurser og eller temadage til afdelingsrepræsentanter med fokus på at få styrket deres kontakt og støtte til de tillidsvalgte på virksomhederne. Tilbyde korte kurser og eller temadage med konkrete emner (som supplement til omnibuskurser) til målgruppen tillidsvalgte på virksomhederne og afdelingernes arbejdsmiljøansvarlige. Centralt udvikle en lettilgængelig platform for kursusplanlægning så alle har en egentlig uddannelsesplan. Central information: Udarbejde skematisk diagram over arbejdsmiljølovgivning, aktører og tilgængelig viden. Udvikle en 3F webportal om arbejdsmiljø, der kan sikre en enstrenget og lettilgængelig indgang til opdateret viden om love og regler, undersøgelser og gode erfaringer samt debatfora. Udarbejde liste over 3F aktører i arbejdsmiljøindsatsen. Kvartalsmøder i hver region om arbejdsmiljø for de miljøansvarlige. Årlige arbejdsmiljøkonferencer for tillidsvalgte, afdelingsrepræsentanter, gruppe- og forbundsrepræsentanter samt regionskonsulenter og undervisere til drøftelse af de overordnede spørgsmål og indstille til 3F kompetente organer. Forsøgsprojekt: Et mindre antal repræsentative afdelinger tilbydes at deltage i et udviklingsprojekt, hvor anbefalingerne fra Afdelingernes ideelle arbejdsmiljøindsats søges implementeret med direkte støtte fra centralt hold. Forsøgsprojektet afvikles i første halvår

9 ! Tekster til brug for afdelingerne, udarbejdet af FCA/Team arbejdsmiljø: Udkast til: Afdelingens målsætning Formål: Afdelingen ser det som sin opgave at medvirke til størst mulig trivsel og sundhed for medlemmerne i afdelingens område. Grundlag: Afdelingen anser det arbejdsmiljøpolitiske arbejde som en af grundpillerne i sit virke i forhold til medlemmerne og de virksomheder, hvori de arbejder. Arbejdsmiljø opfattes som en fællesbetegnelse for de påvirkninger, medlemmerne udsættes for og påvirker hinanden med på arbejdspladserne. Arbejdsmiljøpåvirkningerne er sammensatte og varierer ikke blot fra virksomhed til virksomhed og fra job til job, men også oplevelsen af påvirkningerne og reaktionerne herpå varierer fra person til person. Afdelingens mål er at medvirke til at reducere skadelige påvirkninger og give støtte til at udvikle virksomhederne til spændende arbejdspladser med rum både for individualitet og for fælles udvikling. Afdelingen erkender, at arbejdsmiljøet påvirkes af faktorer som konkurrence- og beskæftigelsessituationen, af overenskomsternes regler for løn og arbejdstid, af samarbejdsklimaet på virksomheden, af de uddannelsesmæssige muligheder og af den samfundsmæssige udvikling i almindelighed. Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø udføres derfor ikke alene gennem Arbejdsmiljølovens rammer, men gennem brug af afdelingens samlede virkemidler. Afdelingen lægger vægt på kontakt til og samarbejde med virksomhederne om alle relevante spørgsmål, herunder arbejdsmiljø. Afdelingen har ved alle besøg på og kontakt til virksomhederne øje på de forskellige aspekter af arbejdsmiljøet og har forståelse for sammenhængen mellem aftaler om lønforhold, bemandinger, produktionsforhold, arbejdsorganisering, teknologi og disses samlede indflydelse på arbejdsmiljøet. Det er afdelingens opfattelse at en virksomhed, der inddrager de ansatte mest muligt hvad angår forebyggelsen, sundheden og uddannelse også er en virksomhed, hvor produktivitet og kvalitet og dermed konkurrenceevne har bedst mulighed for at trives. Afdelingen prioriterer støtte til såvel sikkerheds- som tillidsrepræsentanter i spørgsmål om arbejdsmiljø i bredeste forstand. Sikkerheds- og tillidsrepræsentanter besidder forskellige værktøjer i indsatsen og en række arbejdsmiljøforhold kan ikke klart afgrænses mellem samarbejdssystemet og Arbejdsmiljøloven, men kræver koordineret indsats. Derfor ligestiller afdelingen tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Den arbejdsmiljøpolitiske indsats er en væsentlig del af afdelingens virke, herunder i det opsøgende arbejde, over for medlemmer, tillidsvalgte og virksomhederne. Arbejdsmiljøarbejdet er derfor fastlagt i det fagligt og politiske grundlag for afdelingen og prioriteres på linie med afdelingens øvrige opgaver. Afdelingen vedtager hvert år en arbejdsmiljøpolitisk handlingsplan med konkrete målsætninger og målepunkter, således at generelforsamlingen kan vurdere effekten af arbejdet. 9

10 Organisering: Ansvaret for arbejdsmiljøindsatsen ligger hos afdelingsformanden på vegne af afdelingens bestyrelse. Arbejdsmiljøindsatsen indgår som fast punkt på afdelingsledelsens møder, på bestyrelsesmøder og på generalforsamlinger. Til støtte for indsatsen har afdelingsledelsen opstillet en handlingsplan med konkrete målepunkter således at udviklingen i indsatsen kan styres. Der er i afdelingen udpeget/valgt en person til arbejdsmiljøansvarlig. Den arbejdsmiljøansvarlige har det daglige ansvar for at sikre sammenhængen i afdelingens arbejdsmiljøindsats, koordineringen mellem de enkelte grupper og faglige medarbejdere. Den miljøansvarlige har ligeledes det overordnede ansvar for at holde afdelingens medarbejdere orienteret om de overordnede arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål, nye relevante love og regler som øvrige forhold, der kan have betydning for afdelingens arbejdsmiljøindsats. Samtlige fagligt valgte og ansatte er ansvarlige for at følge med i det arbejdsmiljøpolitiske arbejde og i nødvendigt omfang at holde sig orienteret. Det forventes desuden at de ved alle kontakter med medlemmer og virksomheder medtager arbejdsmiljømæssige forhold. Afdelingen prioriterer deltagelse i det regionale netværk om arbejdsmiljø. Afdelingen har valgt/nedsat et arbejdsmiljøpolitisk udvalg med direkte reference til afdelingens ledelse. Udvalget er sammensat af sikkerheds- og tillidsrepræsentanter samt andre interesserede. Afdelingen har udpeget en repræsentant til at medvirke ved udvalgets arbejde. Udgifterne til udvalgets arbejde indgår som en del af afdelingens samlede budget i forbindelse med udarbejdelse af afdelingens arbejdsmiljøpolitiske handlingsplan. Afdelingen forpligtiger sig til et systematisk opsøgende arbejde overfor tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og tilstræber at have etableret kontakt til nyvalgte senest en uge efter at valg er meddelt afdelingen. Sammen med den nyvalgte udarbejdes en uddannelsesplan ligesom det aftales hvorledes det videre samarbejde skal forløbe. Uddannelsesplanen opdateres årligt. Afdelingen indkalder løbende de tillidsvalgte til møder om arbejdsmiljøpolitiske emner. Samtidig driver afdelingen et it-netværk for de tilknyttede TSR er. 10

11 ! Udkast til: Systematisk indsats overfor TSR er Afdelingen forpligtiger sig til et systematisk opsøgende arbejde overfor tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og tilstræber at have etableret kontakt til nyvalgte senest 14 dage efter at valg er meddelt afdelingen. Nyvalgte: Ved nyvalg tager den OK ansvarlige kontakt til den nyvalgte med følgende emner: Etablering af personlig kontakt Udlevering af materialer Aftale om fremtidigt samarbejde Tilmelde til førstkommende introkursus Udarbejde en videre uddannelsesplan Svare på konkrete spørgsmål Tilknytte den nyvalgte afdelingens netværk Introducere den nyvalgte til de elektroniske hjælpemidler Introkursus: Afdelingen sikrer, at den nyvalgte tilbydes deltagelse i et introkursus, der afholdes inden 3 måneder efter at valget er meddelt afdelingen. Formålet med introkurset er at få drøftet rollen som SR, at få givet den nyvalgte vished for at der er hjælp at hente i 3F organisationen, at få introduceret de vigtigste web-baserede hjælpemidler og at få knyttet den nyvalgte tættere til 3F. Kontakten generelt til TSR er: Afdelingen driver et system, der sikre at meddelelse om nyvalg tilgår relevante personer i afdelingen. Meddelelse om nyvalg registreres og den nyvalgte indskrives i afdelingens IT netværk for TSR er. Mindst en gang årligt tager den ansvarlige kontakt til TSR en for at høre, hvordan det går og for at følge op på uddannelsesplanen. Ved skift i kontaktperson i afdelingen meddeles dette til TSR en og det tilstræbes at der knyttes personlig kontakt. Afdelinger sørger for at holde TSR en opdateret med relevante oplysninger, vejledninger og undersøgelser mv., der kan understøtte TSR ens virke. Samtlige TSR er indkaldes til mindst et årligt møde om arbejdsmiljøpolitiske emner. Ved fratræden kontaktes den fratrådte for at høre nærmere om årsagerne til beslutningen. TSR Netværk: Afdelingen driver et IT netværk for TSR erne. Netværket fungerer som forum for erfaringsudveksling mellem TSR erne og som kanal til distribution af oplysninger. Endelig kan netværket bruges til at indhente medlemmernes holdning til relevante spørgsmål. Netværket er endvidere knyttet op til Tillid.dk. Statistik: Afdelingen fører statistik over spørgsmål som eksempelvis antallet af SR indenfor virksomhedsområder, hvor mange år en SR gennemsnitligt fungerer, alder og anciennitet på virksomheden, årsager til fratræden, deltagelse på 3F arrangementer og lignende, der kan tjene til at give afdelingen et overblik over hvorledes indsatsen kan tilpasses TSR ens behov 11

12 12

13 ! Udkast til: Kommissorium for afdelingens arbejdsmiljøpolitiske udvalg Formål: Det arbejdsmiljøpolitiske udvalg har til opgave at støtte udviklingen af afdelingens samlede arbejdsmiljøindsats. Udvalget skal komme med bud på indsatsområder, prioriteringer og konkrete handlinger som kan fremme arbejdsmiljøindsatsen. Udvalget skal drøfte afdelingens samlede arbejdsmiljøpolitiske handlingsplan og komme med eventuelle ændringsforslag til drøftelse på afdelingens bestyrelsesmøder og generalforsamling. Udvalget skal endvidere drøfte 3F s samlede arbejdsmiljøpolitiske indsats om komme med indstillinger hertil. Endelig drøfter udvalget øvrige spørgsmål af betydning for arbejdsmiljøet, herunder nye lovforslag, nye forskningsresultater og nye tendenser på arbejdspladserne. Sammensætning: Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdspladserne, der tilstræbes en ligelig repræsentation af sikkerheds- og tillidsfolk. Medlemmerne er valgt på afdelingens generelforsamling for en toårig periode. Afdelingens miljøansvarlige fungerer som tovholder for udvalget. Desuden deltager øvrige faglige medarbejdere efter behov. Afdelingens socialrådgiver er fast tilknyttet udvalget. Funktion: Udvalget samles mindst én gang i kvartalet. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en formand, der sammen med afdelingens arbejdsmiljøansvarlige, udsender dagsorden og leder møderne. Afdelingen dækker alle udgifter ved deltagelse i udvalgets aktiviteter. 13

14 14

15 ! Udkast til: Profil for den arbejdsmiljøansvarlige Formål: Den arbejdsmiljøansvarlige har et samlet overblik over arbejdsmiljøet, problemer og løsninger og holder sig orienteret om udviklingen på arbejdsmiljøpolitiske område. Dermed fungerer personen som konsulent for sine kolleger og har et overordnet ansvar for at sikre, at arbejdsmiljøet forbliver centralt prioriteret og at der sker erfaringsudveksling mellem de forskellige ansvarsområder i afdelingen. Den arbejdsmiljøansvarlige kender til relevante websites, hvor der kan hentes viden, og har til opgave at fremme vidensdeling mellem de faglige medarbejdere i afdelingen. Den arbejdsmiljøansvarlige er godt orienteret om centrale emner i arbejdsmiljøindsatsen og samarbejder med afdelingens arbejdsmiljøudvalg om generelle spørgsmål. Den arbejdsmiljøansvarlige skal fungere som hjørnesten i afdelingens arbejdsmiljønetværk og skal, i samarbejde med de faglige medarbejdere, være ansvarlig for at der holdes kontakt til alle TSR er. Den arbejdsmiljøansvarlige skal kunne medvirke til at udarbejde uddannelsesplaner for den enkelte. Ved konkrete sager om arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål på enkeltvirksomheder fungerer den arbejdsmiljøansvarlige som sparringspartner for den/de i afdelingen ansvarlige medarbejdere. Den arbejdsmiljøansvarlige holder øje med Arbejdstilsynets tildeling af Smiley s til virksomhederne i området for på baggrund heraf at kunne orientere den/de i afdelingen, der har kontakt med den konkrete virksomhed og eventuelt i den forbindelse at tilbyde virksomheden hjælp. Desuden er opgaven at sikre forbindelsen mellem afdelingens forebyggende arbejde og eventuelle arbejdsskadesager, som føres af afdelingens socialrådgiver. Den arbejdsmiljøansvarlige er ligeledes kontakt til regionsnetværk om arbejdsmiljø. Personen har løbende kontakt til beslægtede afdelinger enten inden for et snævrere geografisk område og/eller fagmæssigt. Minimumskrav til afdelingens arbejdsmiljøansvarlige: Grundkendskab: Hovedreglerne i Arbejdsmiljøloven. Kende til formålsparagraffen og vide, arbejdsmiljøet er virksomhedens ansvar og at organisationer kan vejlede, medens Arbejdstilsynet fører kontrol. Kende hovedreglerne for sikkerhedsrepræsentanter, hvor disse alene er rådgivende, medens virksomheden skal inddrage dem i planlægningen. Kende til forskellen på regler for en SR og en TR. Kunne orientere sig i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde og bekendtgørelse om indretning af faste arbejdspladser. Kende til bekendtgørelse om unges arbejde. Kende til hovedprincipperne for APV. Være bekendt med hovedreglerne for Arbejdstilsynets tilsynspraksis, screening, tilpasset tilsyn og Smileyordningen. Brug af hjælpemidler: Have erfaring med brug af følgende hjemmesider: 3F.dk; generel indføring samt 3F s politik At.dk; regler og vejledninger samt statistik Arbejdsmiljøviden.dk; med nyheder, undersøgelser, vejledninger og links til BAR erne Kunne hente viden fra kolleger i andre afdelinger, kolleger i LO kredsen, regionskonsulenter, grupperne samt forbundets arbejdsmiljøkonsulenter. Uddannelse: Have gennemført 3F grundkursus for arbejdsmiljøansvarlige. Kende til 3F s uddannelsestilbud i en sådan grad, at den arbejdsmiljøansvarlige kan udarbejde uddannelsesplaner for kolleger og ikke mindst afdelingens TSR er. 15

16 16

17 ! Udkast til: Uddannelsestilbud omkring arbejdsmiljø Introkursus: Nyvalgte TSR er har behov for og krav på hurtig og målrettet uddannelse. Hovedformålet med uddannelsen er at indføre dem i rollen som valgt repræsentant, at gøre dem bekendt med hjælpemulighederne og knytte dem tæt til 3F afdelingen. En 3F TSR må aldrig føle sig alene med sin opgave på arbejdspladsen. Hovedemner for det indledende introduktionskursus/møde: Hvilke opgaver står den nyvalgte overfor; løsningsforslag med brug af IT og kursusdeltagernes erfaringer Introduktion til hjælpemulighederne, 3F.dk, Arbejdsmiljøviden.dk, skriftlige materialer, brug af 3F netværk og ikke mindst kontakten til 3F afdelingen. Videre uddannelsesmuligheder, hvilke muligheder er der, hvad er på kalenderen og hvilke ønsker har de nyvalgte. Udarbejdelse af uddannelsesplan. Kort gennemgang af arbejdsmiljøsystemet, At. s rolle, Arbejdsmiljøloven og hovedbekendtgørelser, virksomhedens ansvar, deltagelse i planlægning og rollen som tillidsvalgt. Eventuelle aftaler på de relevante områder. Introkurset/mødet afvikles senest 3 måned efter at valg er meddelt afdelingen. Afdelingen er ansvarlig for kursets afholdelse, men kan afholde introkurset i samarbejde med nærliggende afdelinger, eventuelt med medvirkning af en regionskonsulent. Yderligere uddannelse: 3F udbyder en række temadage/ -kurser med relevante emner som tilbydes TSR erne og som de kan vælge ud fra de konkrete opgaver og aktuelle opgaver, de står over for. Eksempler: Lean og arbejdsmiljø Mobning og chikane Muligheder i Forebyggelsesfonden Aftaler om trivsel Osv. Derudover tilbyder LO skolen såvel konkrete kurser som den videregående akademiuddannelse i arbejdsmiljø. 17

18 18

19 ! Udkast til: Kontakten til virksomhederne Overenskomstdækkede virksomheder: Afdelingen sikrer sig, at virksomhedens ledelse i videst muligt omfang ser afdelingen som samarbejdspartner i spørgsmål vedrørende de ansattes arbejdsmiljø. Det betyder at afdelingen i nødvendigt omfang kan medvirke med at skaffe relevant viden om arbejdsmiljømæssige spørgsmål, kan rådgive sikkerheds- og eventuelt samarbejdsorganisation om konkrete spørgsmål og eventuelt formidle kontakt til andre parter med viden om løsningsmodeller. Afdelingen tilbyder sig som samarbejdspartner i forbindelse med mulige projekter til Forebyggelsesfonden og medvirker ved udarbejdelsen af disse. Afdelingen gør virksomheden bevidst om at 3F gennem vore uddannelsestilbud til de tillidsvalgte kan tilføre virksomheden de nødvendige kompetencer til at løse eventuelle problemer. Afdelingen kan endvidere bistå ved løsningen af eventuelle stridigheder på virksomheden om arbejdsmiljøforhold. Hvor virksomheden er dækket af aftaler om arbejdsmiljømæssige spørgsmål, eksempelvis DI/CoI s aftale om psykisk arbejdsmiljø, har afdelingen en direkte aftalebestemt rolle ved løsning af denne type problemer. Ikke overenskomstdækkede virksomheder: Tilbud om støtte til at løse virksomhedens eventuelle arbejdsmiljømæssige spørgsmål kan bruges som murbrækker til at skabe kontakt mellem afdeling og virksomhed. Uddannelsestilbud til 3F tillidsvalgte kan bruges til at tilføre virksomheden nødvendige arbejdsmiljømæssige kompetencer. 19

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats

Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats Indholdsfortegnelse Overordnet strategi for en fælles organiseringsindsats 5 Delstrategi om målgrupper 9 Delstrategi

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA

Enzymer til arbejdsmiljøet. - et projekt om kommunernes brug af BST. Februar 2003. Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST Februar 2003 Jens Voxtrup Petersen og Inger-Marie Wiegman CASA CASA Enzymer til arbejdsmiljøet - et projekt om kommunernes brug af BST

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere