Projekt Samarbejde og Partnerskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Samarbejde og Partnerskab"

Transkript

1 EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011

2 COWI A/S Jens Chr Skous Vej Aarhus C Telefon Telefax wwwcowidk EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011 Projektnr A Dokumentnr Version 30 Udgivelsesdato 22 september 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt bekt/mec pos mec

3 Projekt Samarbejde og Partnerskab 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Opsamling og anbefalinger 4 21 Opsamling 4 22 Anbefalinger 7 3 Baggrund 9 31 Tidligere projekt 9 32 Formål, aktiviteter og mål Evalueringsaktiviteter 11 4 Fremdriftsvurdering Kvantitative målinger Kvalitativ fremdriftsvurdering 20 5 Procesevaluering Organisering Registrering og administration Mål for projektet Sikring af videndeling 37 6 Fire cases til inspiration 38

4 Projekt Samarbejde og Partnerskab 2 Bilagsfortegnelse Bilag A: Indikatorer 45 Bilag B: Interviewede uddannelsesinstitutioner 47 Bilag C: Virksomhedsinterview og cases 48

5 Projekt Samarbejde og Partnerskab 3 1 Indledning Midtvejsevalueringen af projekt Samarbejde og Partnerskab består af: 1 En formel fremdriftsvurdering, der giver overblik over graden og kvaliteten af projektets fremdrift En procesevaluering, der fremhæver relevante læringselementer, der sikrer at projektet får mulighed for at optimere eksekveringen i den resterende del af projektperioden Der vil således være tale om konkrete anbefalinger Evalueringen er foretaget i perioden maj-august 2011

6 Projekt Samarbejde og Partnerskab 4 2 Opsamling og anbefalinger Midtvejsevalueringen skal give svar på fire hovedspørgsmål: 1 Har projektet den fornødne fremdrift i implementeringen målt som overensstemmelsen med de ved bevillingen angivne tidsplaner, aktiviteter og milepæle? 2 Er der inden for projektets ramme skabt organisation, partnerskab og samarbejde, som forudsat i den endelige ansøgning, der er givet bevilling til? 3 Er der udsigt til, at projektet vil nå sine forventede effekter og resultater, som specificeret i den endelige ansøgning, der er givet bevilling til? 4 Hvor der er væsentlige ændringer ift de oprindelige projektmål og -planer: Hvad skyldes dette, og hvad foreslår evaluator for at rette op på afvigelserne? I dette kapitel samles op på den foretagne midtvejsevaluering (afsnit 21), efterfulgt af evaluators anbefalinger (afsnit 22) for den resterende del af projektperioden Score 21 Opsamling Projektet er blevet tildelt en score på to typer af indikatorer: fremdriftsindikatorer og vurderingsindikatorer Projektets score på de to typer af indikatorer er vist i Figur 2-1og Figur 2-2 Opgørelsestidspunktet for tidsforbrug, budgetforbrug og målopnåelse er den 28 februar 2011, dvs ultimo periode 5, de dette er sidste dato for opgørelse af både tid, budget og målopnåelse Målopnåelsen er baseret på en opgørelse af virksomhedsbesøg, partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadører, mens kvalitet og relevans er udtryk for en kvalitativ vurdering

7 Projekt Samarbejde og Partnerskab 5 Figur 2-1 De tre fremdriftsindikatorer Budgetforbrug (% af budget) 15% Tidsforbrug (% af periode) 43% Målopnåelse (per dd) 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 2-2 De fire vurderingsindikatorer Målopnåelse ift tidsforbrug Relevans Kvalitet i målopnåelse Målopnåelse ift budgetforbrug Baggrunden for scoretildelingen er beskrevet i afsnit 41 Fremdrift Utilstrækkeligt datagrundlag 211 Spørgsmål 1 Om projektet har den fornødne fremdrift kan der ikke gives et entydigt billede af Projektet blev først givet tilsagn 28 juni 2010, hvorefter en projektleder blev ansat Projektet kom følgelig senere i gang end forventet Perioden til nu har været meget præget af opstartsvanskeligheder Af samme grund er tidsplanen for projektet revideret Evaluator hæfter sig ved at registreringerne i CRM stadig er præget af en stor usikkerhed og forbedringspotentiale i datadisciplinen Dette gør fremdriftsvurderingen vanskelig, da der ikke er et tilstrækkeligt og nøjagtigt datagrundlag til at konkludere på de kvantitative mål

8 Projekt Samarbejde og Partnerskab 6 Der ses en lang informationsvej fra styregruppe og projektledelse til den enkelte uddannelseskonsulent, hvorfor ændringer i projektbeskrivelse, registreringsgrundlag mv er lang tid om at slå igennem Opdatering af projektgrundlag Det bemærkes dog, at der er gjort og gøres en stor indsats for at få opdateret tidsplaner, aktiviteter og milepæle, således at disse afspejler projektets faktiske indhold og forløb Projektorganisation Mange aktører Samarbejde mellem institutionerne Partnerskab 212 Spørgsmål 2 Der er skabt en projektorganisation, som beskrevet i ansøgningen med styregruppe, følgegruppe og projektleder Projektets opbygning med mange aktører stiller store krav til især styregruppe og projektledelse om at få forankret ejerskab til projektet hos alle aktører, herunder især uddannelseskonsulenterne Nogle institutioner - især de mindre - oplever en klar forbedring i samarbejdet med de andre institutioner De større institutioner tilkendegiver, at de har sværere ved at se fordelene og behovet for samarbejde med de øvrige institutioner Generelt ses dog tendens til at samarbejdet mellem institutionerne bliver øget med udgangspunkt i projektet I forhold til opbygning af partnerskab med virksomhederne i Region Nordjylland, ses der at være en meget kvantitativ tilgang til dette fra institutionerne Der underskrives partnerskabsaftaler på basis af en skabelon med minimumskrav, som registreres i CRM i forhold til det opstillede kvantitative mål, hvorimod en mere kvalitativ tilgang til indholdet i og anvendelsen af aftalerne ikke er udbredt Flere virksomheder kan ikke huske eller har ingen fornemmelse af, hvad det reelt betyder, at de har indgået en partnerskabsaftale Det samme gør sig gældende i forhold til uddannelsesambassadørrollen Aktivitetetniveau 213 Spørgsmål 3 Helt generelt ses der en udfordring i, at uddannelsesinstitutionerne har svært ved at skelne mellem deres normale opsøgende aktivititeter og ekstra opsøgende aktiviteter relateret til projekt Samarbejde og Partnerskab, i forbindelse med at identificere en sammenhæng mellem et øget omfang af opsøgende arbejde og en mulig fremtidig uddannelsesaktivitet Grundet a) en forsinket opstart, b) en opgørelse for tids-, budget- og aktivitetsopnåelse per 28 januar 2010, dvs før aktivitetsniveauet for alvor er kommet op i gear, c) usikkerhed omkring registreringer i CRM (datadisciplin) og d) måleudfordringer i forhold til at opgøre kursusaktivitet som følge af virksomhedsbesøg, kan der ikke på nuværende tidspunkt gives et klar indikation på, hvorvidt projektet kan forventes at nå de opsatte mål for virksomhedsbesøg, samarbejdsaftaler, uddannelsesambassadører og uddannelsesaktiviteter, men der tegner sig et billede af at der er forbedringsmuligheder

9 Projekt Samarbejde og Partnerskab 7 Opdaterede tal for aktivitetsniveauet viser fremgang Det kan dog fremhæves, at aktiviteterne (virksomhedsbesøg, samarbejdsaftaler og uddannelsesambassadør) i september 2011 jævnfør CRM er kommet langt videre siden opgørelsen per 28 januar 2011 Medio september 2011 er der registreret 3227 virksomhedsbesøg (43 % af mål), 370 partnerskabsaftaler (92 % af mål) og 97 uddannelsesambassadører (48 % af mål) Afvigelser 214 Spørgsmål 4 Der er en afvigelse i forhold til den oprindelige tidsplan for projektet Tidsplanen er blevet revideret med godkendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Der er ligeledes en afvigelse i forhold til det oprindelige budget, da det har vist sig at virksomhederne ikke kan levere den budgetterede medfinansiering Dette er også revideret med godkendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Mål I forhold til de opstillede mål for projektet ses der udfordringer i at kunne måle disse I forhold til mål for virksomhederne (antal virksomhedsbesøg, indgåede partnerskabsaftaler og rekruttering og uddannelse af uddannelsesambassadører) kan dette registreres i CRM-systemet Her ses der alene behov for at sikre entydige registreringer I forhold til de opstillede effektmål for enkeltpersoner (kursister på AMUforløb, FVU, AMU-FVU-forløb og IKV i AMU) skal det bemærkes, at der er tale om såkaldte effektmål, det vil sige mål der forventes at være afledte af den primære aktivitet (virksomhedsbesøg, partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadører) Der er ikke en direkte sammenhæng mellem aktiviteterne og effektmålene og det vil derfor være særdeles vanskeligt at aflæse en effekt af projektet indsats på effektmålene, hvilket ses at være væsentligt udfordring: Effektmål Baseline Ekstra aktivitet Antallet af AMU kursister (2006) Antallet af FVU-forløb (2008) Antallet af kombinerede AMU-FVU forløb (2008) max IKV forløb i AMU (2008) Anbefalinger Såfremt projektet skal nå sine forventede effekter og resultater kræves der en betydelig indsats på flere områder På baggrund af midtvejsevalueringen skal evaluator anbefale følgende: Der bør sikres en tydeliggørelse af hvilke aktiviteter, der er affødt af projektet, i forhold til det ordinære virksomhedsopsøgende arbejde

10 Projekt Samarbejde og Partnerskab 8 Registreringsdelen gøres entydigt Der skal sikres en stærkere datadisciplin i forhold til registreringer i CRM-systemet og det skal sikres, at der på basis af det registrerede data, som minimum kan udtrækkes indikationer/forventninger omkring forbindelsen mellem virksomhedsbesøg og efterfølgende uddannelsesaktivitet Uden dette kan der ikke skabes et validt datagrundlag, der muliggør evaluering af de kvantitative mål for projektet Det funktionelle indhold i partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadørrollen videreudvikles og gøres tydeligt for institutioner og virksomheder Samtidig anbefales det, at der opstilles mere kvalitative effektmål for dette, så resultater affødt af indgåelse af partnerskabsaftale og udnævnelse af uddannelsesambassadører kan måles og synliggøres Der sikres, at alle institutioner gennem hele projektforløbet har tydelig og tilstrækkelig information om projektets indhold og mål, herunder tidsplan og økonomi i projektet Grundet forsinkelsen i projektstarten, må projektaktiviteterne forventes at blive gennemført over en meget kort periode Det bør overvejes, om det kan virke fremmende for opnåelse af projektets mål og forankring af resultaterne, at søge en forlængelse af projektperioden Projektet bør allerede nu begynde at overveje, hvordan projektets resultater forankres efter projektets afslutning, både med hensyn til det fremtidige aktivitetsniveau for virksomhedskontakt, den metodiske læring af virksomhedskontakten og det fremtidige samarbejde om et CRM system

11 Projekt Samarbejde og Partnerskab 9 Ansøgning 3 Baggrund Projekt Samarbejde og Partnerskab har ansøgt og modtaget tilskud fra Den Europæiske Socialfond indenfor indsatsområde 11 Udvikling af menneskelige ressourcer - kategori 111 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A 1 Evalueringen af projekt Samarbejde og Partnerskab tager afsæt i baggrund, formål, aktiviteter og mål for projektet, som beskrevet i ansøgningen Baggrundsoplysninger fremgår af Faktaboks 3-1 Faktaboks 3-1 Baggrundsoplysninger om Projekt Samarbejde og Partnerskab 2 Projektnavn: Projekt Samarbejde og Partnerskab Bevillingsgiver: Den Europæiske Socialfond Indsatsområde (ERDF): Udvikling af menneskelige ressourcer Kategori (ERDF): Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Ansøger: EUC Nord - Netværk Nordjylland Partnere (Netværksdeltagere): Aalborg Handelsskole, Erhvervsskolerne Aars, AMU Nordjylland, Frederikshavn Handelsskole, Nordjyllands Landbrugsskole, SOSU Nord, EUC Nordvest, VUC Nordjylland, Thy-Mors HF & VUC, EUC Nordvest, EUC Nord, Tech College Aalborg og (Tradium) Netværkspartnere (øvrige): Væksthus Nordjylland, Beskæftigelsesregionen Nordjylland, Vækstforum Budget: heraf 50 % fra Socialfonden Projektperiode: Tidligere pilotprojekt 31 Tidligere projekt Projekt Samarbejde og Partnerskab bygger videre på erfaringerne fra et landsdækkende pilotprojekt, som Undervisningsministeriet iværksatte Under 1 Ansøgning om tilskud, AnsøgerID: Version 9 - Dato 18 Marts :37 2 Ændringer siden projektstart: 1) Tradium har pr 25 maj 2011 anmodet om udtrædelse af projekt Samarbejde og Partnerskab og er efterfølgende blevet tildelt en rolle som passiv partner 2) Projektet har primo august 2011 ansøgt EBST om en omfordeling af finansieringen og forlængelse af projektet til 30 september 2012, hvilket efterfølgende er blevet godkendt at EBST

12 Projekt Samarbejde og Partnerskab 10 pilotprojektet, som udløb i 2009, blev der etableret i alt 22 vejledningsnetværk, heraf fire i Region Nordjylland Vejledningsnetværkenes formål var at øge den samlede viden om uddannelse og gennemførelse heraf i små og mellemstore virksomheder Videreførelse af samarbejdet Uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland vil således gennem Projekt Samarbejde og Partnerskab anvende erfaringerne fra føromtalte pilotprojekt, samt arbejde med at sætte fokus på at kompetenceudvikling i de små og mellemstore virksomheder fastholdes og videreudvikles Endelig er projektet en del af udmøntningen af den samlede erhvervsudviklingsstrategi for Region Nordjylland (REUS) EUC Nord - Netværk Nordjylland er projektholder for projektet Formål 32 Formål, aktiviteter og mål Projektets overordnede formål er at hæve kompetenceniveauet for de kortuddannede medarbejdere i små og mellemstore private og offentlige virksomheder i region Nordjylland Kompetenceniveauet skal hæves for a) at styrke erhvervslivets konkurrenceevne og dermed skabe vækst i region Nordjylland og b) at bevare og udvikle nuværende og nye arbejdspladser Dette skal ske gennem et øget fokus på strategisk uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling af medarbejderne Aktiviteter I projektet er der dels eksterne aktiviteter i forhold til virksomhederne og deres medarbejdere, dels interne aktiviteter på skolerne i forhold til kvalificering af konsulenter og undervisere Aktiviteter består af: Opsøgende indsats i forhold til virksomhederne Etablering af partnerskabsaftaler med virksomheder Information til ledere og medarbejdere om mulighederne for at deltage i AMU kurser samt om de økonomiske betingelser, der er for deltagelse Fokus på FVU i den generelle opsøgende kontakt og i forhold til etableringen af partnerskabsaftaler Udvikle god praksis for IKV i AMU og sikre gennemførelse af flere IKV forløb Rekruttering, uddannelse og facilitering af Uddannelsesambassadører Kvalificering af skolernes konsulenter og undervisere gennem oplæg, erfaringsudveksling og workshops

13 Projekt Samarbejde og Partnerskab 11 Mål De kvantitative mål og effektmålene for projektet er angivet i Tabel 3-1 Tabel 3-1 Mål Mål for virksomheder a) Virksomhedsbesøg 7500 b) Partnerskabsaftaler 400 c) Rekrutteret og uddannede uddannelsesambassadører 200 Effektmål Baseline Ekstra aktivitet Antallet af AMU kursister (2006) Antallet af FVU-forløb (2008) Antallet af kombinerede AMU-FVU forløb (2008) max IKV forløb i AMU (2008) Endelig er forventningen, at projektet vil have en positiv effekt på beskæftigelsen i Region Nordjylland Midtvejs- og slutevaluering 33 Evalueringsaktiviteter Der gennemføres dels en midtvejsevaluering, dels en slutevaluering af projektet Nærværende rapport er redegørelse for midtvejsevalueringen Evalueringen har bestået af to dele: 1 En formel fremdriftsvurdering, der giver overblik over graden og kvaliteten af projektets fremdrift (Kapitel 4) 2 En procesevaluering, der fremhæver relevante læringselementer, der sikrer at projektet kan optimere eksekveringen i den resterende del af projektperioden (Kapitel 5) Endelig er der i kapitel 6 indsat fire cases til inspiration Af kapitel 2 fremgår opsamling på de fire hovedspørgsmål for evalueringen, samt evaluators anbefalinger til læringselementer til den resterende del af projektperioden

14 Projekt Samarbejde og Partnerskab 12 Målinger 4 Fremdriftsvurdering Fremdriftsvurderingen er baseret på en kombination af kvalitative og kvantitative målinger Figur 4-1 Kvantitative og kvalitative målinger Kvalitative målinger Måling på opsatte indikatorer Kvantitative målinger Indikatorer I fremdriftsvurderinger er anvendt to typer af indikatorer: Fremdriftsindikatorer Vurderingsindikatorer En grafisk fremstilling af vurderingen af projektets resultater fremgår af kapitel 2 Definition af indikatorerne og scoringssystem for vurderingsindikatorerne er oplistet i Bilag A Den kvantitative fremdriftsvurdering 41 Kvantitative målinger Den kvantitative fremdriftsvurdering er baseret på periode 1-5 På basis heraf vurderes projektet ud fra følgende punkter: Kvantitativ målopnåelse Målopnåelse i forhold til tids- og budgetforbrug

15 Projekt Samarbejde og Partnerskab 13 Status på måltal 411 Kvantitativ målopnåelse På basis af dokumentet "Projekt Samarbejde og partnerskab - mål og status fordelt på perioder - version - 24 maj 2011" er status på måltal opgjort Den 24 maj 2011 er medio projektperiode 6 Det skal nævnes, at der jævnfør dokumentet "Redegørelse for projektstatus (Tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden), " er sket en justering af den periodemæssige fordeling af projektmål (virksomhedsbesøg, partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadører) grundet en forsinket opstart af aktiviteterne Projektet blev forsinket i opstarten, således at aktiviteterne først er kommet i gang i august 2010 Målene for periode 4 er derfor reduceret, så de svarer til 1 mdr, mens de resterende aktiviteter er fordelt ud på de efterfølgende perioder Det samlede projektmål er fastholdt Målene gennemgås enkeltvis nedenfor Særlige fokuspunkter Mål for virksomheder I forhold til virksomhedsbesøgene er der jævnfør ansøgningen 3 en række særlige fokuspunkter, som er gengivet i Tekstboks 4-1 Tekstboks 4-1 Særlige fokuspunkter for virksomhedsbesøgene Særlige fokuspunkter for virksomhedsbesøg Det er et mål at mindst 80 % af virksomhedsbesøgene sker i virksomheder med færre end 50 medarbejdere Virksomheder i yderområderne Kortuddannede medarbejdere (faglærte og ufaglærte) Kompetenceudvikling af medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk, feks inden for følgende brancher: rengøring, transport og social- og sundhedsområdet Vikarer, der har midlertidige ansættelser i virksomhederne, men som ofte har mindst lige så stort behov for kompetenceudvikling, som de fastansatte medarbejdere Analyser af kompetenceudviklingsbehov inden for specifikke brancher Der anvendes viden og resultater fra tidligere gennemførte projekter, der oparbejdes ny viden, og der afdækkes nye analysebehov, som videregives til Beskæftigelsesregion Nordjylland Målopfyldelse status I forhold til de i Tabel 3-1 angivne mål er status opgjort ultimo periode 5 og periode 6 nedenfor 3 Afsnit 7 Projektbeskrivelse

16 Projekt Samarbejde og Partnerskab 14 Tabel 4-1 Status opgjort ultimo periode 5 (feb 2011) Status opgjort ultimo periode 5 Aktivitet Måltal Målopfyldelse i % Virksomhedsbesøg Partnerskabsaftaler Uddannelsesambassadører Tabel 4-2 Status opgjort ultimo periode 6 (sep 2011) Status opgjort ultimo periode 5 Aktivitet Måltal Målopfyldelse i % Virksomhedsbesøg Partnerskabsaftaler Uddannelsesambassadører Målopfyldelsen skal sammenholdes med den forventede drift på nuværende tidspunkt af projektforløbet Der er ikke et krav om jævn aktivitet over projektets perioder, hvorfor det er relevant at se på de periodevise mål og status Det kan nævnes, at den periodevise fordeling af målene varierer mellem de to VEUcentre Uddannelsesinstitutionerne er uddelt egne måltal Der er stor forskel på, hvor langt de enkelte uddannelsesinstitutioner er nået i forhold til deres måltal Spændet går fra 'ingen registreringer' til 'nær målopnåelse' Én af de 11 interviewede uddannelsesinstitutioner beretter, at de ikke er kommet i gang endnu, hvilket til dels skyldes branchens opbygning af efteruddannelse, dels en manglende tradition for at uddannelsesinstitutionen laver opsøgende arbejde Endvidere skal det nævnes, at registreringerne ikke viser det reelle antal gennemførte virksomhedsbesøg mv, da det ifølge projektlederen ikke er alle aktiviteter, som endnu er registreret i CRM Dette er enten et resultat af forsinkede registreringer, manglende tilpasning af tdligere registreringer eller manglende underskrifter af partnerskabserklæringer Antal aktiviteter status Status i antal aktiviteter over perioder og justerede periodemål er vist i figurerne nedenfor: 4 4 Kilde: Redegørelse for projektstatus (Tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden),

17 Projekt Samarbejde og Partnerskab 15 Figur 4-2 Virksomhedsbesøg i alt i periode 4 til periode 8 (mål og status) 2,500 2,000 1,500 1, Mål Status - P4 P5 P6 P7 P8 Figur 4-3 Partnerskabsaftaler i alt i periode 4 til periode 8 (mål og status) P4 P5 P6 P7 P8 Mål Status Figur 4-4 Uddannelsesambassadører i alt i periode 4 til periode 8 (mål og status) P4 P5 P6 P7 P8 Mål Status Baggrund for tallene For at skabe en forståelsen af, hvad der ligger bag tallene, er der spurgt ind til opstart af projektet og målopnåelse ved interview af de 11 uddannelsesinstitutioner

18 Projekt Samarbejde og Partnerskab 16 De overordnede punkter, der er nævnt af uddannelsesinstitutionerne, er: Flere institutioner beretter, at de ikke kan adskille virksomhedsbesøg foretaget i regi af projekt Samarbejde og Parnerskab fra virksomhedsbesøg, som de ville have foretaget under alle omstændigheder Måltal opleves af flere uddannelsesinstitutioner som urealistisk højt, hvilket dels medfører fokus på kvantitet frem for kvalitet, dels at de mister motivationen Uddannelsesinstitutionerne angiver, at det både handler om (manglende) interne ressourcer og begrænsning i antal virksomheder, som de kan kontakte Andre er godt med og forventer at nå deres mål Enkelte fortæller, at særligt måltal for partnerskabsaftaler efter deres mening er lavt sat Ikke alle besøg registreres i systemet Dette skyldes flere ting, herunder at langsigtet samarbejde prioriteres frem for at presse en underskrift af en partnerskabserklæring igennem, at der er en udfordring i at få enkeltmandsejede virksomheder til at udlevere og underskrive en årsopgørelse eller et årsregnskab og at timeseddelregistreringen skal underskrives af mødelederen og en leder (eller anden person), der kan verificere, at mødet har fundet sted Det er en udfordring, at der hos uddannelsesinstitutionerne er forskellige definitioner af begrebet Uddannelsesambassadør Mål for enkeltpersoner Målopfyldelse status I forhold til de i Tabel 3-1 angivne mål er status ultimo periode 5: Tabel 4-3 Status opgjort ultimo periode 5 (feb 2011) Status opgjort ultimo periode 5 Aktivitet Måltal Målopfyldelse i % Kursister (AMU) Se note A FVU-forløb Kombinerede AMU-FVU-forløb 400 Se note A IKV i AMU-forløb Note A: Måltallet for kursister på uddannelsesaktiviteter er en tilvækst, dvs at det for AMU er en tilvækst på kursister Opgørelse af målopfyldelse skal derfor baseres på at der præcist kan skelnes mellem kursister, der deltager, som direkte resultat af projekt Samarbejde og Partnerskab og øvrige kursister Pt kan projektet ikke opgøre dette, men projektledelsen oplyser, at der arbejdes herpå Antal aktiviteter status Som det var tilfældet for målene for virksomheder, er der heller ikke for enkeltpersoner et mål om jævn aktivitet over projektets perioder, hvorfor det er relevant at se på de periodevise mål og status

19 Projekt Samarbejde og Partnerskab 17 Figur 4-5 FVU forløb i alt i periode 4 til periode 8 (mål og status) Mål Status P4 P5 P6 P7 P8 Figur 4-6 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, IKV i AMU i alt i periode 4 til periode 8 (mål og status) P4 P5 P6 P7 P8 Mål Status Baggrund for tallene For at skabe en forståelsen af, hvad der ligger bag tallene, er der spurgt ind til målopnåelse ved interview af de 11 uddannelsesinstitutioner De overordnede punkter, der er nævnt af uddannelsesinstitutionerne, er: Virksomhederne har fokus på AMU (herunder særligt krav til certificeringer olign) frem for på FVU og IKV Uddannelsesinstitutionerne kan ikke se en direkte årsag-virkningssammenhæng fra virksomhedsbesøg til kursusaktivitet Dette gælder både for kursusaktiviteter i umiddelbar forlængelse af et besøg og for kursusaktiviteter, som ligger længere ude i fremtiden Institutionen kan dermed ikke identificere, om virksomheden ville have sendt medarbejdere på kursus, selv om de ikke havde haft besøg af en uddannelseskonsulent I forhold til målopfyldelse anses det som en udfordring, at uddannelsesaktivitet og effekt af et virksomhedsbesøg samt partnerskabsaftale og uddannelsesambassadør har et langt sigte

20 Projekt Samarbejde og Partnerskab 18 AMU og IKV aktiviteter på tværs af regioner Nedenfor er vist opgørelser over de samlede AMU og IKV aktiviteter på tværs af landets fem regioner med henblik på at besvare spørgsmålet "Er udviklingen betydelig anderledes i region Nordjylland end i de øvrige regioner før og efter projektstart?" Evaluator skal anføre, at sammenligningen ikke kan forventes at vise effekter af projekt Samarbejde og Partnerskab endnu, men kan anvendes som en slags 0-punkt måling og vise den tidligere udvikling i antal kursister og niveau Tabel 4-4 Antal AMU kursister 5 (fordelt på de fem regioner) Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Kilde: UVM Figur 4-7 Udviklingen i antal AMU kursister 6 (fordelt på de fem regioner) Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Kilde: UVM 5 (AMU) Antal kursister Antal kursister som har afsluttet et AMU kursus Deltager samme person på flere kurser, tælles vedkommende med flere gange Eventuelt sammenhængende forløb med flere 6 (AMU) Antal kursister Antal kursister som har afsluttet et AMU kursus Deltager samme person på flere kurser, tælles vedkommende med flere gange Eventuelt sammenhængende forløb med flere

21 Projekt Samarbejde og Partnerskab 19 Figur 4-8 Udviklingen i antal kursister IKV på landsbasis Kilde: UVM 412 Målopnåelse i forhold til tids- og budgetforbrug Tids- og budgetforbrug for projekt er opgjort ultimo periode 5 En grafisk fremstilling af vurderingen af projektets resultater fremgår af kapitel 2 Tidsforbrug Tidsforbrug status Tidsforbrug af den samlede projektperiode er 43 % Udregningen er baseret på opstart , afslutning samt statusopgørelse på måltal ultimo periode 5, dvs 28 februar 2011 Udregningen er baseret på antal mdr Der er ansøgt om projektforlængelse frem til 30 sep Det skal nævnes, at aktiviteterne omkring virksomhedsbesøg først er kommet rigtigt i gang i andet halvår af 2010, dvs periode 4, grundet sen modtagelse af projektgodkendelse Det samtidig understreges, at aktivitetsniveauet ikke er målsat jævnt gennem forløbet Samlet vurderes projekt Samarbejde og Partnerskab at have en målopnåelse en del under forventet i forhold til tidsforbrug For denne indikator er projektet tildelt scoren 2 Budgetforbrug Budgetforbrug status Budgetforbrug af det samlede budget er 15 % 7 Ændringsforslag: Projektets slutdato ændres fra 30 juni 2012 til 30 sep 2012, så der gives tid til administration, regnskabsaflægning og endelig afrapportering efter projektets aktivitetsmæssige slutdato d 30juni 2012 (Kilde: Ansøgning til Erhvervs- og byggestyrelsen om ændring af projektbudget)

22 Projekt Samarbejde og Partnerskab 20 Udregningen er baseret på de samlede projektudgifter for periode 1-5, jævnfør "Opgørelse af grundlag til á conto udbetaling - periode 1-5", som andel af det samlet budget på DKK Det skal anføres, at budgetforbruget i høj grad afspejler det gennemførte antal virksomhedsbesøg mv Der er sendt en ansøgning til Erhvervs- og byggestyrelsen om ændring 8 af projektbudgettet Ansøgningen er ikke endeligt godkendt Samlet vurderes projekt Samarbejde og Partnerskab at have en målopnåelse som forventet eller over forventet i forhold til budgetforbrug For denne indikator er projektet tildelt scoren 4 42 Kvalitativ fremdriftsvurdering Den kvalitative fremdriftsvurdering er baseret på interview med de 11 deltagende uddannelsesinstitutioner (se bilag B) samt projektledelsen Herudover er der gennemført seks interview med virksomheder, der har haft besøg af en uddannelseskonsulent (se bilag C) samt udarbejdet fire casebeskrivelser (se kapitel 6) På basis af den kvalitative dataindsamling vurderes projektet ud fra følgende punkter: Relevans (se afsnit 421) Kvalitet i målopnåelsen (se afsnit 422) 421 Relevans Relevansen af projekt Samarbejde og Partnerskab vurderes ud fra to vinkler: A Relevans i forhold til den regionale erhvervsudviklingsstrategi (REUS, ) B Relevans i forhold til projektets parter 8 Ændringsforslag: Skolerne oplever udfordringer med at hente den budgetterede medfinansiering hos virksomhederne på gennemsnitligt 8 timer per besøg, idet realiteten viser sig at oftest at være 1-3 timer per besøg Der er derfor søgt om at reducere virksomhedernes medfinansiering med 4 mio kr og øge skolernes medfinansiering med 4 mio kr Via egenfinansiering forhøjes udgifter til administrativt personale med 1,5 mio kr og 2,5 mio på konto 50 (Internt undervisningspersonale) (Kilde: Ansøgning til Erhvervs- og byggestyrelsen om ændring af projektbudget)

23 Projekt Samarbejde og Partnerskab 21 Vurdering A Relevans i forhold til erhvervsudviklingsstrategien Projektets overordnede formål om at hæve kompetenceniveauet for de kortuddannede medarbejdere i små og mellemstore private og offentlige virksomheder i region Nordjylland med henblik på at styrke erhvervslivets konkurrenceevne og dermed skabe vækst i region Nordjylland samt bevare og udvikle nuværende og nye arbejdspladser vurderes meget relevant i forhold til den regionale erhvervsudviklingsstrategi Projektets hensigt om at øget antallet af opsøgende aktiviteter overfor de små og mellemstore virksomheder via virksomhedsbesøg, samt øge uddannelsesaktiviteten på voksen- og efteruddannelsesområdet vurderes ligeledes af høj relevans i forhold til erhvervsudviklingsstrategien B Relevans i forhold til projektets parter Projektets parter er her defineret som uddannelsesinstitutioner og virksomheder Relevant formål Synlighed overfor små og mellemstore virksomheder Samarbejde på tværs af institutioner Øget profilerering og samarbejde Uddannelsesinstitutioner Generelt er uddannelsesinstitutionerne af den opfattelse, at projektets formål er en god videreførelse af 'Vejledningsnetværket' og at det er yderst relevant i forhold til at sikre strategisk kompetenceudvikling hos de nordjyske virksomheder Udsagn såsom 'Idéen er brandgod', 'Et ædelt formål', 'Det er en samfundsmæssig opgave' og 'Der er et uddannelsesmæssigt efterslæb i Nordjylland' understreger dette Projektet vurderes som mere relevant for regionen end for uddannelsesinstitutionerne, som ikke oplever 'her-og-nu fordele' Uddannelsesinstitutionerne er enige om vigtigheden af på enkel og tilgængelig vis, at styrke synligheden af uddannelsesinstitutionernes totale udbud af efteruddannelse og kompetenceudviklingsmuligheder på tværs af institutioner Særligt i forhold til små og mellemstore virksomheder i region Nordjylland, således at disse får et indblik i vigtigheden af strategisk uddannelsesplanlægning Flere uddannelsesinstitutioner fremhæver også vigtigheden af, at projektet er det første projekt på tværs af alle 12 skoler i region Nordjylland, hvorfor det potentielt kan bane vejen for fremtidigt samarbejde og fremtidige projekter Selve samarbejdet på tværs af alle uddannelsesinstitutionerne har for nogle af institutionerne i sig selv været en betydelig medvirkende faktor til, at de har valgt at deltage i projektet Projektet ses som relevant i forhold til at øge profileringen af uddannelsesinstitutionernes tilbud og sikre en basis for fremtidig dialog og samarbejde mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne Øget samarbejde mellem institutionerne giver mulighed for bedre forberedelse for uddannelseskonsulenten, højere kvalitet i mødet og derigennem en bedre service overfor virksomheden - baseret på dennes behov, frem for uddannelsesinstitutionens tilbud Udviklingsaktiviteter for konsulenter og undervisere vurderes endvidere positivt

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: Kompetencecenter Compass Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Kirsten Johannsen Dato: 26.11.2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den løbende opfølgning

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering:

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering: Statusnotat - bilag til Kompetencerådsmøde 27. februar, dagsordenens pkt. 3 Dette er et kortfattet statusnotat for Vækstforums projekt KOMPETENCEmidt. Notatet skitserer kort projektets progression og dets

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i regionen. Initiativet er en fortsættelse af et pilotprojekt

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 8. december 2010 Oversigt Baggrund og formål Overblik over indsatsen Uddannelsesplaner Samarbejde Virksomhedernes betingelser for brug af VEU Anbefalinger

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Frank Tonsberg, EUC NVS

Læs mere

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum

Vejledning til etablering af effektkæder. For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Vejledning til etablering af effektkæder For udviklingsprojekter medfinansieret af Region Sjælland og Vækstforum Indhold: Effektkæder - hvorfor... 3 Effektkæder - Hvordan... 3 Dialog med Region Sjælland...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Konsortium: KompetenceVækst Horsens Hedensted Udfyldt af Lead-Partner: VIA Erhvervsuddannelser Dato: 25-11-2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation

SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation 1 SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRE OG UDDANNELSESINSTITUTIONERNE Præsentation Pia Nielsen Virksomhedskonsulent v/jobcenter Hjørring Lisbeth Kjeldsen Uddannelseskonsulent v/sosu Nord, herunder: Uddannelseskonsulent

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Projektfaser/-aktiviteter

Projektfaser/-aktiviteter Projektfaser/-aktiviteter (1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Opsøgende virksomhedsbesøg - Uddannelsesplanlægning - Planlægning/igangsættelse af uddannelsesforløb Konsortiernes resultatkontrakt ---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Midtvejsevaluering af Unge i Uddannelse (UiU)

Midtvejsevaluering af Unge i Uddannelse (UiU) Vækstforum Nordjylland Midtvejsevaluering af Unge i Uddannelse (UiU) Endelig rapport April 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST RAPPORT SLUTEVALUERING AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3 Programmets overordnede økonomiske effekter Side 6 3 Virksomhedernes tilfredshed Side 18 4 De fire indsatsområder

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere