Projekt Samarbejde og Partnerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Samarbejde og Partnerskab"

Transkript

1 EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011

2 COWI A/S Jens Chr Skous Vej Aarhus C Telefon Telefax wwwcowidk EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011 Projektnr A Dokumentnr Version 30 Udgivelsesdato 22 september 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt bekt/mec pos mec

3 Projekt Samarbejde og Partnerskab 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Opsamling og anbefalinger 4 21 Opsamling 4 22 Anbefalinger 7 3 Baggrund 9 31 Tidligere projekt 9 32 Formål, aktiviteter og mål Evalueringsaktiviteter 11 4 Fremdriftsvurdering Kvantitative målinger Kvalitativ fremdriftsvurdering 20 5 Procesevaluering Organisering Registrering og administration Mål for projektet Sikring af videndeling 37 6 Fire cases til inspiration 38

4 Projekt Samarbejde og Partnerskab 2 Bilagsfortegnelse Bilag A: Indikatorer 45 Bilag B: Interviewede uddannelsesinstitutioner 47 Bilag C: Virksomhedsinterview og cases 48

5 Projekt Samarbejde og Partnerskab 3 1 Indledning Midtvejsevalueringen af projekt Samarbejde og Partnerskab består af: 1 En formel fremdriftsvurdering, der giver overblik over graden og kvaliteten af projektets fremdrift En procesevaluering, der fremhæver relevante læringselementer, der sikrer at projektet får mulighed for at optimere eksekveringen i den resterende del af projektperioden Der vil således være tale om konkrete anbefalinger Evalueringen er foretaget i perioden maj-august 2011

6 Projekt Samarbejde og Partnerskab 4 2 Opsamling og anbefalinger Midtvejsevalueringen skal give svar på fire hovedspørgsmål: 1 Har projektet den fornødne fremdrift i implementeringen målt som overensstemmelsen med de ved bevillingen angivne tidsplaner, aktiviteter og milepæle? 2 Er der inden for projektets ramme skabt organisation, partnerskab og samarbejde, som forudsat i den endelige ansøgning, der er givet bevilling til? 3 Er der udsigt til, at projektet vil nå sine forventede effekter og resultater, som specificeret i den endelige ansøgning, der er givet bevilling til? 4 Hvor der er væsentlige ændringer ift de oprindelige projektmål og -planer: Hvad skyldes dette, og hvad foreslår evaluator for at rette op på afvigelserne? I dette kapitel samles op på den foretagne midtvejsevaluering (afsnit 21), efterfulgt af evaluators anbefalinger (afsnit 22) for den resterende del af projektperioden Score 21 Opsamling Projektet er blevet tildelt en score på to typer af indikatorer: fremdriftsindikatorer og vurderingsindikatorer Projektets score på de to typer af indikatorer er vist i Figur 2-1og Figur 2-2 Opgørelsestidspunktet for tidsforbrug, budgetforbrug og målopnåelse er den 28 februar 2011, dvs ultimo periode 5, de dette er sidste dato for opgørelse af både tid, budget og målopnåelse Målopnåelsen er baseret på en opgørelse af virksomhedsbesøg, partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadører, mens kvalitet og relevans er udtryk for en kvalitativ vurdering

7 Projekt Samarbejde og Partnerskab 5 Figur 2-1 De tre fremdriftsindikatorer Budgetforbrug (% af budget) 15% Tidsforbrug (% af periode) 43% Målopnåelse (per dd) 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 2-2 De fire vurderingsindikatorer Målopnåelse ift tidsforbrug Relevans Kvalitet i målopnåelse Målopnåelse ift budgetforbrug Baggrunden for scoretildelingen er beskrevet i afsnit 41 Fremdrift Utilstrækkeligt datagrundlag 211 Spørgsmål 1 Om projektet har den fornødne fremdrift kan der ikke gives et entydigt billede af Projektet blev først givet tilsagn 28 juni 2010, hvorefter en projektleder blev ansat Projektet kom følgelig senere i gang end forventet Perioden til nu har været meget præget af opstartsvanskeligheder Af samme grund er tidsplanen for projektet revideret Evaluator hæfter sig ved at registreringerne i CRM stadig er præget af en stor usikkerhed og forbedringspotentiale i datadisciplinen Dette gør fremdriftsvurderingen vanskelig, da der ikke er et tilstrækkeligt og nøjagtigt datagrundlag til at konkludere på de kvantitative mål

8 Projekt Samarbejde og Partnerskab 6 Der ses en lang informationsvej fra styregruppe og projektledelse til den enkelte uddannelseskonsulent, hvorfor ændringer i projektbeskrivelse, registreringsgrundlag mv er lang tid om at slå igennem Opdatering af projektgrundlag Det bemærkes dog, at der er gjort og gøres en stor indsats for at få opdateret tidsplaner, aktiviteter og milepæle, således at disse afspejler projektets faktiske indhold og forløb Projektorganisation Mange aktører Samarbejde mellem institutionerne Partnerskab 212 Spørgsmål 2 Der er skabt en projektorganisation, som beskrevet i ansøgningen med styregruppe, følgegruppe og projektleder Projektets opbygning med mange aktører stiller store krav til især styregruppe og projektledelse om at få forankret ejerskab til projektet hos alle aktører, herunder især uddannelseskonsulenterne Nogle institutioner - især de mindre - oplever en klar forbedring i samarbejdet med de andre institutioner De større institutioner tilkendegiver, at de har sværere ved at se fordelene og behovet for samarbejde med de øvrige institutioner Generelt ses dog tendens til at samarbejdet mellem institutionerne bliver øget med udgangspunkt i projektet I forhold til opbygning af partnerskab med virksomhederne i Region Nordjylland, ses der at være en meget kvantitativ tilgang til dette fra institutionerne Der underskrives partnerskabsaftaler på basis af en skabelon med minimumskrav, som registreres i CRM i forhold til det opstillede kvantitative mål, hvorimod en mere kvalitativ tilgang til indholdet i og anvendelsen af aftalerne ikke er udbredt Flere virksomheder kan ikke huske eller har ingen fornemmelse af, hvad det reelt betyder, at de har indgået en partnerskabsaftale Det samme gør sig gældende i forhold til uddannelsesambassadørrollen Aktivitetetniveau 213 Spørgsmål 3 Helt generelt ses der en udfordring i, at uddannelsesinstitutionerne har svært ved at skelne mellem deres normale opsøgende aktivititeter og ekstra opsøgende aktiviteter relateret til projekt Samarbejde og Partnerskab, i forbindelse med at identificere en sammenhæng mellem et øget omfang af opsøgende arbejde og en mulig fremtidig uddannelsesaktivitet Grundet a) en forsinket opstart, b) en opgørelse for tids-, budget- og aktivitetsopnåelse per 28 januar 2010, dvs før aktivitetsniveauet for alvor er kommet op i gear, c) usikkerhed omkring registreringer i CRM (datadisciplin) og d) måleudfordringer i forhold til at opgøre kursusaktivitet som følge af virksomhedsbesøg, kan der ikke på nuværende tidspunkt gives et klar indikation på, hvorvidt projektet kan forventes at nå de opsatte mål for virksomhedsbesøg, samarbejdsaftaler, uddannelsesambassadører og uddannelsesaktiviteter, men der tegner sig et billede af at der er forbedringsmuligheder

9 Projekt Samarbejde og Partnerskab 7 Opdaterede tal for aktivitetsniveauet viser fremgang Det kan dog fremhæves, at aktiviteterne (virksomhedsbesøg, samarbejdsaftaler og uddannelsesambassadør) i september 2011 jævnfør CRM er kommet langt videre siden opgørelsen per 28 januar 2011 Medio september 2011 er der registreret 3227 virksomhedsbesøg (43 % af mål), 370 partnerskabsaftaler (92 % af mål) og 97 uddannelsesambassadører (48 % af mål) Afvigelser 214 Spørgsmål 4 Der er en afvigelse i forhold til den oprindelige tidsplan for projektet Tidsplanen er blevet revideret med godkendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Der er ligeledes en afvigelse i forhold til det oprindelige budget, da det har vist sig at virksomhederne ikke kan levere den budgetterede medfinansiering Dette er også revideret med godkendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Mål I forhold til de opstillede mål for projektet ses der udfordringer i at kunne måle disse I forhold til mål for virksomhederne (antal virksomhedsbesøg, indgåede partnerskabsaftaler og rekruttering og uddannelse af uddannelsesambassadører) kan dette registreres i CRM-systemet Her ses der alene behov for at sikre entydige registreringer I forhold til de opstillede effektmål for enkeltpersoner (kursister på AMUforløb, FVU, AMU-FVU-forløb og IKV i AMU) skal det bemærkes, at der er tale om såkaldte effektmål, det vil sige mål der forventes at være afledte af den primære aktivitet (virksomhedsbesøg, partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadører) Der er ikke en direkte sammenhæng mellem aktiviteterne og effektmålene og det vil derfor være særdeles vanskeligt at aflæse en effekt af projektet indsats på effektmålene, hvilket ses at være væsentligt udfordring: Effektmål Baseline Ekstra aktivitet Antallet af AMU kursister (2006) Antallet af FVU-forløb (2008) Antallet af kombinerede AMU-FVU forløb (2008) max IKV forløb i AMU (2008) Anbefalinger Såfremt projektet skal nå sine forventede effekter og resultater kræves der en betydelig indsats på flere områder På baggrund af midtvejsevalueringen skal evaluator anbefale følgende: Der bør sikres en tydeliggørelse af hvilke aktiviteter, der er affødt af projektet, i forhold til det ordinære virksomhedsopsøgende arbejde

10 Projekt Samarbejde og Partnerskab 8 Registreringsdelen gøres entydigt Der skal sikres en stærkere datadisciplin i forhold til registreringer i CRM-systemet og det skal sikres, at der på basis af det registrerede data, som minimum kan udtrækkes indikationer/forventninger omkring forbindelsen mellem virksomhedsbesøg og efterfølgende uddannelsesaktivitet Uden dette kan der ikke skabes et validt datagrundlag, der muliggør evaluering af de kvantitative mål for projektet Det funktionelle indhold i partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadørrollen videreudvikles og gøres tydeligt for institutioner og virksomheder Samtidig anbefales det, at der opstilles mere kvalitative effektmål for dette, så resultater affødt af indgåelse af partnerskabsaftale og udnævnelse af uddannelsesambassadører kan måles og synliggøres Der sikres, at alle institutioner gennem hele projektforløbet har tydelig og tilstrækkelig information om projektets indhold og mål, herunder tidsplan og økonomi i projektet Grundet forsinkelsen i projektstarten, må projektaktiviteterne forventes at blive gennemført over en meget kort periode Det bør overvejes, om det kan virke fremmende for opnåelse af projektets mål og forankring af resultaterne, at søge en forlængelse af projektperioden Projektet bør allerede nu begynde at overveje, hvordan projektets resultater forankres efter projektets afslutning, både med hensyn til det fremtidige aktivitetsniveau for virksomhedskontakt, den metodiske læring af virksomhedskontakten og det fremtidige samarbejde om et CRM system

11 Projekt Samarbejde og Partnerskab 9 Ansøgning 3 Baggrund Projekt Samarbejde og Partnerskab har ansøgt og modtaget tilskud fra Den Europæiske Socialfond indenfor indsatsområde 11 Udvikling af menneskelige ressourcer - kategori 111 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A 1 Evalueringen af projekt Samarbejde og Partnerskab tager afsæt i baggrund, formål, aktiviteter og mål for projektet, som beskrevet i ansøgningen Baggrundsoplysninger fremgår af Faktaboks 3-1 Faktaboks 3-1 Baggrundsoplysninger om Projekt Samarbejde og Partnerskab 2 Projektnavn: Projekt Samarbejde og Partnerskab Bevillingsgiver: Den Europæiske Socialfond Indsatsområde (ERDF): Udvikling af menneskelige ressourcer Kategori (ERDF): Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Ansøger: EUC Nord - Netværk Nordjylland Partnere (Netværksdeltagere): Aalborg Handelsskole, Erhvervsskolerne Aars, AMU Nordjylland, Frederikshavn Handelsskole, Nordjyllands Landbrugsskole, SOSU Nord, EUC Nordvest, VUC Nordjylland, Thy-Mors HF & VUC, EUC Nordvest, EUC Nord, Tech College Aalborg og (Tradium) Netværkspartnere (øvrige): Væksthus Nordjylland, Beskæftigelsesregionen Nordjylland, Vækstforum Budget: heraf 50 % fra Socialfonden Projektperiode: Tidligere pilotprojekt 31 Tidligere projekt Projekt Samarbejde og Partnerskab bygger videre på erfaringerne fra et landsdækkende pilotprojekt, som Undervisningsministeriet iværksatte Under 1 Ansøgning om tilskud, AnsøgerID: Version 9 - Dato 18 Marts :37 2 Ændringer siden projektstart: 1) Tradium har pr 25 maj 2011 anmodet om udtrædelse af projekt Samarbejde og Partnerskab og er efterfølgende blevet tildelt en rolle som passiv partner 2) Projektet har primo august 2011 ansøgt EBST om en omfordeling af finansieringen og forlængelse af projektet til 30 september 2012, hvilket efterfølgende er blevet godkendt at EBST

12 Projekt Samarbejde og Partnerskab 10 pilotprojektet, som udløb i 2009, blev der etableret i alt 22 vejledningsnetværk, heraf fire i Region Nordjylland Vejledningsnetværkenes formål var at øge den samlede viden om uddannelse og gennemførelse heraf i små og mellemstore virksomheder Videreførelse af samarbejdet Uddannelsesinstitutionerne i Nordjylland vil således gennem Projekt Samarbejde og Partnerskab anvende erfaringerne fra føromtalte pilotprojekt, samt arbejde med at sætte fokus på at kompetenceudvikling i de små og mellemstore virksomheder fastholdes og videreudvikles Endelig er projektet en del af udmøntningen af den samlede erhvervsudviklingsstrategi for Region Nordjylland (REUS) EUC Nord - Netværk Nordjylland er projektholder for projektet Formål 32 Formål, aktiviteter og mål Projektets overordnede formål er at hæve kompetenceniveauet for de kortuddannede medarbejdere i små og mellemstore private og offentlige virksomheder i region Nordjylland Kompetenceniveauet skal hæves for a) at styrke erhvervslivets konkurrenceevne og dermed skabe vækst i region Nordjylland og b) at bevare og udvikle nuværende og nye arbejdspladser Dette skal ske gennem et øget fokus på strategisk uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling af medarbejderne Aktiviteter I projektet er der dels eksterne aktiviteter i forhold til virksomhederne og deres medarbejdere, dels interne aktiviteter på skolerne i forhold til kvalificering af konsulenter og undervisere Aktiviteter består af: Opsøgende indsats i forhold til virksomhederne Etablering af partnerskabsaftaler med virksomheder Information til ledere og medarbejdere om mulighederne for at deltage i AMU kurser samt om de økonomiske betingelser, der er for deltagelse Fokus på FVU i den generelle opsøgende kontakt og i forhold til etableringen af partnerskabsaftaler Udvikle god praksis for IKV i AMU og sikre gennemførelse af flere IKV forløb Rekruttering, uddannelse og facilitering af Uddannelsesambassadører Kvalificering af skolernes konsulenter og undervisere gennem oplæg, erfaringsudveksling og workshops

13 Projekt Samarbejde og Partnerskab 11 Mål De kvantitative mål og effektmålene for projektet er angivet i Tabel 3-1 Tabel 3-1 Mål Mål for virksomheder a) Virksomhedsbesøg 7500 b) Partnerskabsaftaler 400 c) Rekrutteret og uddannede uddannelsesambassadører 200 Effektmål Baseline Ekstra aktivitet Antallet af AMU kursister (2006) Antallet af FVU-forløb (2008) Antallet af kombinerede AMU-FVU forløb (2008) max IKV forløb i AMU (2008) Endelig er forventningen, at projektet vil have en positiv effekt på beskæftigelsen i Region Nordjylland Midtvejs- og slutevaluering 33 Evalueringsaktiviteter Der gennemføres dels en midtvejsevaluering, dels en slutevaluering af projektet Nærværende rapport er redegørelse for midtvejsevalueringen Evalueringen har bestået af to dele: 1 En formel fremdriftsvurdering, der giver overblik over graden og kvaliteten af projektets fremdrift (Kapitel 4) 2 En procesevaluering, der fremhæver relevante læringselementer, der sikrer at projektet kan optimere eksekveringen i den resterende del af projektperioden (Kapitel 5) Endelig er der i kapitel 6 indsat fire cases til inspiration Af kapitel 2 fremgår opsamling på de fire hovedspørgsmål for evalueringen, samt evaluators anbefalinger til læringselementer til den resterende del af projektperioden

14 Projekt Samarbejde og Partnerskab 12 Målinger 4 Fremdriftsvurdering Fremdriftsvurderingen er baseret på en kombination af kvalitative og kvantitative målinger Figur 4-1 Kvantitative og kvalitative målinger Kvalitative målinger Måling på opsatte indikatorer Kvantitative målinger Indikatorer I fremdriftsvurderinger er anvendt to typer af indikatorer: Fremdriftsindikatorer Vurderingsindikatorer En grafisk fremstilling af vurderingen af projektets resultater fremgår af kapitel 2 Definition af indikatorerne og scoringssystem for vurderingsindikatorerne er oplistet i Bilag A Den kvantitative fremdriftsvurdering 41 Kvantitative målinger Den kvantitative fremdriftsvurdering er baseret på periode 1-5 På basis heraf vurderes projektet ud fra følgende punkter: Kvantitativ målopnåelse Målopnåelse i forhold til tids- og budgetforbrug

15 Projekt Samarbejde og Partnerskab 13 Status på måltal 411 Kvantitativ målopnåelse På basis af dokumentet "Projekt Samarbejde og partnerskab - mål og status fordelt på perioder - version - 24 maj 2011" er status på måltal opgjort Den 24 maj 2011 er medio projektperiode 6 Det skal nævnes, at der jævnfør dokumentet "Redegørelse for projektstatus (Tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden), " er sket en justering af den periodemæssige fordeling af projektmål (virksomhedsbesøg, partnerskabsaftaler og uddannelsesambassadører) grundet en forsinket opstart af aktiviteterne Projektet blev forsinket i opstarten, således at aktiviteterne først er kommet i gang i august 2010 Målene for periode 4 er derfor reduceret, så de svarer til 1 mdr, mens de resterende aktiviteter er fordelt ud på de efterfølgende perioder Det samlede projektmål er fastholdt Målene gennemgås enkeltvis nedenfor Særlige fokuspunkter Mål for virksomheder I forhold til virksomhedsbesøgene er der jævnfør ansøgningen 3 en række særlige fokuspunkter, som er gengivet i Tekstboks 4-1 Tekstboks 4-1 Særlige fokuspunkter for virksomhedsbesøgene Særlige fokuspunkter for virksomhedsbesøg Det er et mål at mindst 80 % af virksomhedsbesøgene sker i virksomheder med færre end 50 medarbejdere Virksomheder i yderområderne Kortuddannede medarbejdere (faglærte og ufaglærte) Kompetenceudvikling af medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk, feks inden for følgende brancher: rengøring, transport og social- og sundhedsområdet Vikarer, der har midlertidige ansættelser i virksomhederne, men som ofte har mindst lige så stort behov for kompetenceudvikling, som de fastansatte medarbejdere Analyser af kompetenceudviklingsbehov inden for specifikke brancher Der anvendes viden og resultater fra tidligere gennemførte projekter, der oparbejdes ny viden, og der afdækkes nye analysebehov, som videregives til Beskæftigelsesregion Nordjylland Målopfyldelse status I forhold til de i Tabel 3-1 angivne mål er status opgjort ultimo periode 5 og periode 6 nedenfor 3 Afsnit 7 Projektbeskrivelse

16 Projekt Samarbejde og Partnerskab 14 Tabel 4-1 Status opgjort ultimo periode 5 (feb 2011) Status opgjort ultimo periode 5 Aktivitet Måltal Målopfyldelse i % Virksomhedsbesøg Partnerskabsaftaler Uddannelsesambassadører Tabel 4-2 Status opgjort ultimo periode 6 (sep 2011) Status opgjort ultimo periode 5 Aktivitet Måltal Målopfyldelse i % Virksomhedsbesøg Partnerskabsaftaler Uddannelsesambassadører Målopfyldelsen skal sammenholdes med den forventede drift på nuværende tidspunkt af projektforløbet Der er ikke et krav om jævn aktivitet over projektets perioder, hvorfor det er relevant at se på de periodevise mål og status Det kan nævnes, at den periodevise fordeling af målene varierer mellem de to VEUcentre Uddannelsesinstitutionerne er uddelt egne måltal Der er stor forskel på, hvor langt de enkelte uddannelsesinstitutioner er nået i forhold til deres måltal Spændet går fra 'ingen registreringer' til 'nær målopnåelse' Én af de 11 interviewede uddannelsesinstitutioner beretter, at de ikke er kommet i gang endnu, hvilket til dels skyldes branchens opbygning af efteruddannelse, dels en manglende tradition for at uddannelsesinstitutionen laver opsøgende arbejde Endvidere skal det nævnes, at registreringerne ikke viser det reelle antal gennemførte virksomhedsbesøg mv, da det ifølge projektlederen ikke er alle aktiviteter, som endnu er registreret i CRM Dette er enten et resultat af forsinkede registreringer, manglende tilpasning af tdligere registreringer eller manglende underskrifter af partnerskabserklæringer Antal aktiviteter status Status i antal aktiviteter over perioder og justerede periodemål er vist i figurerne nedenfor: 4 4 Kilde: Redegørelse for projektstatus (Tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden),

17 Projekt Samarbejde og Partnerskab 15 Figur 4-2 Virksomhedsbesøg i alt i periode 4 til periode 8 (mål og status) 2,500 2,000 1,500 1, Mål Status - P4 P5 P6 P7 P8 Figur 4-3 Partnerskabsaftaler i alt i periode 4 til periode 8 (mål og status) P4 P5 P6 P7 P8 Mål Status Figur 4-4 Uddannelsesambassadører i alt i periode 4 til periode 8 (mål og status) P4 P5 P6 P7 P8 Mål Status Baggrund for tallene For at skabe en forståelsen af, hvad der ligger bag tallene, er der spurgt ind til opstart af projektet og målopnåelse ved interview af de 11 uddannelsesinstitutioner

18 Projekt Samarbejde og Partnerskab 16 De overordnede punkter, der er nævnt af uddannelsesinstitutionerne, er: Flere institutioner beretter, at de ikke kan adskille virksomhedsbesøg foretaget i regi af projekt Samarbejde og Parnerskab fra virksomhedsbesøg, som de ville have foretaget under alle omstændigheder Måltal opleves af flere uddannelsesinstitutioner som urealistisk højt, hvilket dels medfører fokus på kvantitet frem for kvalitet, dels at de mister motivationen Uddannelsesinstitutionerne angiver, at det både handler om (manglende) interne ressourcer og begrænsning i antal virksomheder, som de kan kontakte Andre er godt med og forventer at nå deres mål Enkelte fortæller, at særligt måltal for partnerskabsaftaler efter deres mening er lavt sat Ikke alle besøg registreres i systemet Dette skyldes flere ting, herunder at langsigtet samarbejde prioriteres frem for at presse en underskrift af en partnerskabserklæring igennem, at der er en udfordring i at få enkeltmandsejede virksomheder til at udlevere og underskrive en årsopgørelse eller et årsregnskab og at timeseddelregistreringen skal underskrives af mødelederen og en leder (eller anden person), der kan verificere, at mødet har fundet sted Det er en udfordring, at der hos uddannelsesinstitutionerne er forskellige definitioner af begrebet Uddannelsesambassadør Mål for enkeltpersoner Målopfyldelse status I forhold til de i Tabel 3-1 angivne mål er status ultimo periode 5: Tabel 4-3 Status opgjort ultimo periode 5 (feb 2011) Status opgjort ultimo periode 5 Aktivitet Måltal Målopfyldelse i % Kursister (AMU) Se note A FVU-forløb Kombinerede AMU-FVU-forløb 400 Se note A IKV i AMU-forløb Note A: Måltallet for kursister på uddannelsesaktiviteter er en tilvækst, dvs at det for AMU er en tilvækst på kursister Opgørelse af målopfyldelse skal derfor baseres på at der præcist kan skelnes mellem kursister, der deltager, som direkte resultat af projekt Samarbejde og Partnerskab og øvrige kursister Pt kan projektet ikke opgøre dette, men projektledelsen oplyser, at der arbejdes herpå Antal aktiviteter status Som det var tilfældet for målene for virksomheder, er der heller ikke for enkeltpersoner et mål om jævn aktivitet over projektets perioder, hvorfor det er relevant at se på de periodevise mål og status

19 Projekt Samarbejde og Partnerskab 17 Figur 4-5 FVU forløb i alt i periode 4 til periode 8 (mål og status) Mål Status P4 P5 P6 P7 P8 Figur 4-6 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, IKV i AMU i alt i periode 4 til periode 8 (mål og status) P4 P5 P6 P7 P8 Mål Status Baggrund for tallene For at skabe en forståelsen af, hvad der ligger bag tallene, er der spurgt ind til målopnåelse ved interview af de 11 uddannelsesinstitutioner De overordnede punkter, der er nævnt af uddannelsesinstitutionerne, er: Virksomhederne har fokus på AMU (herunder særligt krav til certificeringer olign) frem for på FVU og IKV Uddannelsesinstitutionerne kan ikke se en direkte årsag-virkningssammenhæng fra virksomhedsbesøg til kursusaktivitet Dette gælder både for kursusaktiviteter i umiddelbar forlængelse af et besøg og for kursusaktiviteter, som ligger længere ude i fremtiden Institutionen kan dermed ikke identificere, om virksomheden ville have sendt medarbejdere på kursus, selv om de ikke havde haft besøg af en uddannelseskonsulent I forhold til målopfyldelse anses det som en udfordring, at uddannelsesaktivitet og effekt af et virksomhedsbesøg samt partnerskabsaftale og uddannelsesambassadør har et langt sigte

20 Projekt Samarbejde og Partnerskab 18 AMU og IKV aktiviteter på tværs af regioner Nedenfor er vist opgørelser over de samlede AMU og IKV aktiviteter på tværs af landets fem regioner med henblik på at besvare spørgsmålet "Er udviklingen betydelig anderledes i region Nordjylland end i de øvrige regioner før og efter projektstart?" Evaluator skal anføre, at sammenligningen ikke kan forventes at vise effekter af projekt Samarbejde og Partnerskab endnu, men kan anvendes som en slags 0-punkt måling og vise den tidligere udvikling i antal kursister og niveau Tabel 4-4 Antal AMU kursister 5 (fordelt på de fem regioner) Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Kilde: UVM Figur 4-7 Udviklingen i antal AMU kursister 6 (fordelt på de fem regioner) Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Kilde: UVM 5 (AMU) Antal kursister Antal kursister som har afsluttet et AMU kursus Deltager samme person på flere kurser, tælles vedkommende med flere gange Eventuelt sammenhængende forløb med flere 6 (AMU) Antal kursister Antal kursister som har afsluttet et AMU kursus Deltager samme person på flere kurser, tælles vedkommende med flere gange Eventuelt sammenhængende forløb med flere

21 Projekt Samarbejde og Partnerskab 19 Figur 4-8 Udviklingen i antal kursister IKV på landsbasis Kilde: UVM 412 Målopnåelse i forhold til tids- og budgetforbrug Tids- og budgetforbrug for projekt er opgjort ultimo periode 5 En grafisk fremstilling af vurderingen af projektets resultater fremgår af kapitel 2 Tidsforbrug Tidsforbrug status Tidsforbrug af den samlede projektperiode er 43 % Udregningen er baseret på opstart , afslutning samt statusopgørelse på måltal ultimo periode 5, dvs 28 februar 2011 Udregningen er baseret på antal mdr Der er ansøgt om projektforlængelse frem til 30 sep Det skal nævnes, at aktiviteterne omkring virksomhedsbesøg først er kommet rigtigt i gang i andet halvår af 2010, dvs periode 4, grundet sen modtagelse af projektgodkendelse Det samtidig understreges, at aktivitetsniveauet ikke er målsat jævnt gennem forløbet Samlet vurderes projekt Samarbejde og Partnerskab at have en målopnåelse en del under forventet i forhold til tidsforbrug For denne indikator er projektet tildelt scoren 2 Budgetforbrug Budgetforbrug status Budgetforbrug af det samlede budget er 15 % 7 Ændringsforslag: Projektets slutdato ændres fra 30 juni 2012 til 30 sep 2012, så der gives tid til administration, regnskabsaflægning og endelig afrapportering efter projektets aktivitetsmæssige slutdato d 30juni 2012 (Kilde: Ansøgning til Erhvervs- og byggestyrelsen om ændring af projektbudget)

22 Projekt Samarbejde og Partnerskab 20 Udregningen er baseret på de samlede projektudgifter for periode 1-5, jævnfør "Opgørelse af grundlag til á conto udbetaling - periode 1-5", som andel af det samlet budget på DKK Det skal anføres, at budgetforbruget i høj grad afspejler det gennemførte antal virksomhedsbesøg mv Der er sendt en ansøgning til Erhvervs- og byggestyrelsen om ændring 8 af projektbudgettet Ansøgningen er ikke endeligt godkendt Samlet vurderes projekt Samarbejde og Partnerskab at have en målopnåelse som forventet eller over forventet i forhold til budgetforbrug For denne indikator er projektet tildelt scoren 4 42 Kvalitativ fremdriftsvurdering Den kvalitative fremdriftsvurdering er baseret på interview med de 11 deltagende uddannelsesinstitutioner (se bilag B) samt projektledelsen Herudover er der gennemført seks interview med virksomheder, der har haft besøg af en uddannelseskonsulent (se bilag C) samt udarbejdet fire casebeskrivelser (se kapitel 6) På basis af den kvalitative dataindsamling vurderes projektet ud fra følgende punkter: Relevans (se afsnit 421) Kvalitet i målopnåelsen (se afsnit 422) 421 Relevans Relevansen af projekt Samarbejde og Partnerskab vurderes ud fra to vinkler: A Relevans i forhold til den regionale erhvervsudviklingsstrategi (REUS, ) B Relevans i forhold til projektets parter 8 Ændringsforslag: Skolerne oplever udfordringer med at hente den budgetterede medfinansiering hos virksomhederne på gennemsnitligt 8 timer per besøg, idet realiteten viser sig at oftest at være 1-3 timer per besøg Der er derfor søgt om at reducere virksomhedernes medfinansiering med 4 mio kr og øge skolernes medfinansiering med 4 mio kr Via egenfinansiering forhøjes udgifter til administrativt personale med 1,5 mio kr og 2,5 mio på konto 50 (Internt undervisningspersonale) (Kilde: Ansøgning til Erhvervs- og byggestyrelsen om ændring af projektbudget)

23 Projekt Samarbejde og Partnerskab 21 Vurdering A Relevans i forhold til erhvervsudviklingsstrategien Projektets overordnede formål om at hæve kompetenceniveauet for de kortuddannede medarbejdere i små og mellemstore private og offentlige virksomheder i region Nordjylland med henblik på at styrke erhvervslivets konkurrenceevne og dermed skabe vækst i region Nordjylland samt bevare og udvikle nuværende og nye arbejdspladser vurderes meget relevant i forhold til den regionale erhvervsudviklingsstrategi Projektets hensigt om at øget antallet af opsøgende aktiviteter overfor de små og mellemstore virksomheder via virksomhedsbesøg, samt øge uddannelsesaktiviteten på voksen- og efteruddannelsesområdet vurderes ligeledes af høj relevans i forhold til erhvervsudviklingsstrategien B Relevans i forhold til projektets parter Projektets parter er her defineret som uddannelsesinstitutioner og virksomheder Relevant formål Synlighed overfor små og mellemstore virksomheder Samarbejde på tværs af institutioner Øget profilerering og samarbejde Uddannelsesinstitutioner Generelt er uddannelsesinstitutionerne af den opfattelse, at projektets formål er en god videreførelse af 'Vejledningsnetværket' og at det er yderst relevant i forhold til at sikre strategisk kompetenceudvikling hos de nordjyske virksomheder Udsagn såsom 'Idéen er brandgod', 'Et ædelt formål', 'Det er en samfundsmæssig opgave' og 'Der er et uddannelsesmæssigt efterslæb i Nordjylland' understreger dette Projektet vurderes som mere relevant for regionen end for uddannelsesinstitutionerne, som ikke oplever 'her-og-nu fordele' Uddannelsesinstitutionerne er enige om vigtigheden af på enkel og tilgængelig vis, at styrke synligheden af uddannelsesinstitutionernes totale udbud af efteruddannelse og kompetenceudviklingsmuligheder på tværs af institutioner Særligt i forhold til små og mellemstore virksomheder i region Nordjylland, således at disse får et indblik i vigtigheden af strategisk uddannelsesplanlægning Flere uddannelsesinstitutioner fremhæver også vigtigheden af, at projektet er det første projekt på tværs af alle 12 skoler i region Nordjylland, hvorfor det potentielt kan bane vejen for fremtidigt samarbejde og fremtidige projekter Selve samarbejdet på tværs af alle uddannelsesinstitutionerne har for nogle af institutionerne i sig selv været en betydelig medvirkende faktor til, at de har valgt at deltage i projektet Projektet ses som relevant i forhold til at øge profileringen af uddannelsesinstitutionernes tilbud og sikre en basis for fremtidig dialog og samarbejde mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne Øget samarbejde mellem institutionerne giver mulighed for bedre forberedelse for uddannelseskonsulenten, højere kvalitet i mødet og derigennem en bedre service overfor virksomheden - baseret på dennes behov, frem for uddannelsesinstitutionens tilbud Udviklingsaktiviteter for konsulenter og undervisere vurderes endvidere positivt

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Projektfaser/-aktiviteter

Projektfaser/-aktiviteter Projektfaser/-aktiviteter (1) Fase 1 Fase 2 Fase 3 - Opsøgende virksomhedsbesøg - Uddannelsesplanlægning - Planlægning/igangsættelse af uddannelsesforløb Konsortiernes resultatkontrakt ---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Velkommen. Kl. 15.55 Afrunding og afslutning

Velkommen. Kl. 15.55 Afrunding og afslutning Velkommen Eftermiddagens program: Motivationsværktøjer til at få kolleger/medarbejdere på (efter-)uddannelse Uddannelsessystemet hvad findes der af muligheder for (efter-)uddannelse www.efteruddannelse.dk

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Den konkrete undervisning summary Håndværksrådets skoletilfredsundersøgelse peger tydeligt i retning af, at eleverne på erhvervsskolerne ikke får

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere