Rapport. Hvidovre Handicapråds dialogmøde om handicappolitik. - fordi uvidenhed er det største handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Hvidovre Handicapråds dialogmøde om handicappolitik. - fordi uvidenhed er det største handicap"

Transkript

1 Rapport Hvidovre Handicapråds dialogmøde om handicappolitik - fordi uvidenhed er det største handicap

2 Indhold 1. Baggrund for dialogmødet 3 2. Afholdelse af dialogmødet 3 3. Idéen bag dialoggrupperne 6 4. Resultater fra dialoggrupperne Tilgængelighed Fysisk Tilgængelighed Kommunikation Tilgængelighed Psykisk Uddannelse Beskæftigelse arbejdsmarked Beskæftigelse fritid Rehabilitering Bolig 9 5. Forslag fra dialoggrupperne på baggrund af temaer Videre proces i forhold til den kommende handicappolitik Bilag 11 Prioriteringer i dialoggrupperne 10 Udsagn fra dialoggrupperne om de enkelte temaer Vigtige pointer 14 - fordi uvidenhed er det største handicap

3 INDLEVELSE OPLEVELSE 1. Baggrund Siden Handicaprådets start i maj 2006 har medlemmerne sat fokus på at få udarbejdet en handicappolitik i Hvidovre Kommune. Fra opstarten i maj og frem til udgangen af 2007 har Handicaprådet arbejdet på at indsamle viden om de eksisterende tilbud til borgere med handicap i Hvidovre. Handicaprådet er således af de enkelte forvaltningsgrene blevet orienteret om væsentlige emner, blandt andet specialundervisning for børn og voksne, bofællesskaber, socialpsykiatrien, autismeundervisning, hjælpemidler og fysisk tilgængelighed. I starten af 2008 besluttede Handicaprådet, at det foreløbige grundlag i vidensindsamlingen var på plads i forhold til opstart af proces om handicappolitik. Handicaprådet nedsatte således en arbejdsgruppe, der skulle planlægge og gennemføre et dialogmøde med fokus på borgernes ønsker til en handicappolitik. I forhold til profilering af dialogmødet indgik arbejdsgruppen et samarbejde med kommunens Kommunikationsafdeling, som bidrog med at udarbejde logo, plancher, kommunikations- og PR-plan, artikler og annoncering i forbindelse med dialogmødet. Dette medførte blandt andet, at arrangementet fik en utrolig flot omtale i de lokale medier. Handicaprådet søgte Økonomiudvalget om finansiering og fik tildelt kr. til afvikling af dialogmødet. 2. Afholdelse af Dialogmødet Dialogmødet om handicappolitik blev afholdt torsdag den i Lille Friheden. På mødet var der indkaldt en ordstyrer og inviteret fire oplægsholdere, der hver især talte om handicappolitik ud fra forskellige perspektiver. Der var bygget en handicapsluse op i forbindelse med mødet. Slusen visualiserede i den ene side seks forskellige problematikker som handicappede møder i hverdagslivet. I den anden side var der vist seks forskellige løsningsforslag på problematikkerne. Handicapslusen fungerede godt i forhold til at få sat fokus på nogle af de udfordringer, handicappede møder i dagligdagen. Dialogmøde 3 Fremmødet på dagen var flot. Der var borgere med og uden handicap, pårørende, fagfolk, repræsentanter fra fagforvaltningerne, kommunalpolitikere og handicaprådsmedlemmer blandt de knap 140 fremmødte.

4 Dialogmøde 4 Handicapslusen - en introduktion Slusen visualiserede i den ene side seks forskellige problematikker som handicappede møder i hverdagslivet. I den anden side var der vist seks forskellige løsningsforslag på problematikkerne.

5 Program for dialogmødet Kl Velkomst ved Handicaprådets formand, Torben Olesen Kl Fire oplæg om handicappolitik 1. Kommunalt perspektiv Peter Sørensen, Socialudvalgsformand fra Glostrup, og medlem af Glostrup Handicapråd fortæller om Glostrup Kommunes Handicappolitik. 2. Internationalt perspektiv Holger Kallehauge, formand for PTU og medlem af den danske arbejdsgruppe der har medvirket i tilvejebringelsen af FN s handicapkonvention, fortæller om handicappolitik set i lyset af konventionen. 3. Nationalt perspektiv Centerleder Mogens Wiederholt fra sekretariatet for Det Centrale Handicapråd, fortæller om DCH s anbefalinger i forhold til lokale handicappolitikker. 4. Lokal-kommunalt perspektiv Milton Graff Pedersen, Borgmester i Hvidovre Kommune fortæller om sine visioner for indholdet i en handicappolitik Pause med mulighed for bespisning og køb af drikkevarer Dialog ved caféborde. Ordstyrer introducerer dialogen Pause Afsluttende dialog, hvor indlæg fra cafébordene fremføres Afslutning invitation OM HANDICAPPOLITIK I HVIDOVRE - alle kender handicapskiltet og respekterer det, men hvordan dagligdagen er som handicappet, ved vi ikke altid. Derfor inviterer Handicaprådet og Hvidovre Kommune til et dialogmøde, der er første skridt på vejen mod en officiel kommunal handicappolitik. På dialogmødet kan du få et indtryk af de handicappedes hverdag og være med til at præge en kommende handicappolitik. Se hele programmet på Med venlig hilsen Handicaprådet og Hvidovre Kommune - fordi uvidenhed er det største handicap Aktivitetshuset Lille Friheden Lille Friheden 1 torsdag den 30. oktober kl Invitation til Dialogmødet på nettet, som flyers, i avisen og som plakater med gengivelse af logo og temasætningen - fordi uvidenhed er det største handicap!. Dialogmøde 5

6 3. Idéen bag dialoggrupperne Arbejdsgruppens tanker bag dialoggrupperne var, at de fremmødte her skulle få mulighed for at bidrage med de synspunkter og emner, de hver især havde i forhold til en kommende handicappolitik. Med dialoggrupperne ville arbejdsgruppen hermed søge at få inddraget borgerne på en aktiv og deltagende måde. Som ramme for dialogen var der fastlagt fire temaer, som Handicaprådet mener, bør indgå i en handicappolitik: Rehabilitering, Uddannelse, Tilgængelighed og Beskæftigelse. Til hver dialoggruppe var der tilknyttet en ordstyrer og en referent. Disse var ansvarlige for at skabe rum for god og konstruktiv dialog, sikre, at alle blev hørt og sikre en afrapportering i det samlede fællesforum. Dialoggrupperne skulle starte med at prioritere de fire faste temaer. Dukkede der andre temaer op, som gruppen fandt vigtigere, var der mulighed for at udskifte et af de faste temaer. Der måtte dog kun være fire temaer ved den afsluttende prioritering. Når prioriteringen var fastlagt, skulle deltagerne tale om de valgte emner, og om hvorfor de var særlig vigtige at få med i en handicappolitik. 4. Resultater fra dialoggrupperne Under mødet gik debatterne livligt i dialoggrupperne, og der kom i flere dialoggrupper nye temaer frem, ligesom der også opstod en todeling / sondring af nogle af de faste temaer. Sondringen skete ved temaerne tilgængelighed og beskæftigelse. Her sondrede flere grupper mellem fysisk tilgængelighed og kommunikativ tilgængelighed, ligesom beskæftigelse blev opdelt i arbejdsmarkedsrelateret beskæftigelse og fritidsrelateret beskæftigelse. De nye temaer, der kom frem, var Boliger og Bofællesskaber. Overordnet set kan dialoggruppernes mange input sammenfattes til syv temaer, der bør indarbejdes i en kommende handicappolitik. De syv temaer er i vilkårlig rækkefølge: 7 temaer 1. Tilgængelighed - fysisk 2. Tilgængelighed - kommunikativt 3. Uddannelse 4. Beskæftigelse - arbejdsmarkedsrelateret 5. Beskæftigelse - fritidsrelateret 6. Rehabilitering 7. Bolig/Bofællesskaber Efterfølgende gennemgang er et resume af pointer m.m. fra dialoggruppedeltagerne i forbindelse med hvert tema. Dialogmøde 6

7 4.1. Tilgængelighed - fysisk Den fysiske tilgængelighed er afgørende for borgere med handicap, i forhold til at de kan blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt. Fysisk tilgængelighed er vigtigt i forhold til at kunne tage uddannelse, bo i egen bolig og varetage jobfunktion på arbejdsmarkedet. Dialogdeltagerne påpegede, at fysisk tilgængelighed handler om indretning af det offentlige rum og den offentlige trafik, den trafikmæssige sikkerhed for borgere med handicap, og indretning af egen bolig, så borgere med handicap kan klare sig selv mest muligt. Den fysiske tilgængelighed kan være med til at bryde isolationen, så borgere med handicap kan være sammen med andre mennesker og deltage i arbejds- og fritidsliv på lige vilkår med ikke-handicappede. Tilgængelighed handler også om at føle sig velkommen, eksempelvis i svømmehaller og i andre af kommunens bygninger. Tilgængelighed (fysisk) handler også om at have rette hjælpemidler til rådighed. Tilgængelighed til hjælpemidler kunne også være, at man kan låne eller leje hjælpemidler på offentlige steder, eks i svømmehallen. 4.2 Tilgængelighed - Kommunikation Den kommunikative tilgængeligheds omdrejningspunkt er den store mængde af information i det offentlige rum, herunder både det fysiske offentlige rum og det virtuelle offentlige rum (Internettet). Dialogdeltagerne påpegede under dette tema, at der er meget tekst i det offentlige rum, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt. Kommunikativ tilgængelighed handler om mere fokus på brug af billeder i det offentlige rum, eksempelvis piktogrammer og andre billeder, der understøtter/ supplerer tekstmæssig information, ligesom understøttelse af forskellige hjælpeprogrammer på Internettet kan forbedre tilgængeligheden til information for borgere med eksempelvis synshandicap. I forlængelse heraf kan kommunikativ tilgængelighed også forbedres, når der stilles egnede hjælpemidler til rådighed. Kombination af illustrationer og overskuelige tekster kan med andre ord forbedre tilgængeligheden for flere målgrupper. 4.3 Tilgængelighed Psykisk Udover fysisk og kommunikativ tilgængelighed blev der i dialoggrupperne også talt meget om den manglende psykiske tilgængelighed. Begrebet mental tilgængelighed dukkede op som definition på det kultursammenstød, der opstår, når forskellige verdener interagerer. Her tænkes eksempelvis på, når borgere med og uden handicap mødes. Ofte udgør det psykiske handicap en barriere i forhold til kommunikationen i mødet mellem borgere med og uden denne form for handicap. Der dukkede blandt deltagerne forskellige forslag op til løsning af disse situationsbestemte problemstillinger, i form af etablering af et handicapcenter, en handicapombudsmand, eller en handicapkoordinator. Dialogmøde 7

8 4.4 Uddannelse Uddannelse er essentielt i forhold til borgere med handicaps muligheder for at varetage job på arbejdsmarkedet. Borgere med handicap skal have mulighed for at uddanne sig, og tilbydes den nødvendige støtte til at gennemføre uddannelsesforløb, herunder nødvendige hjælpemidler med mere. Dialogdeltagerne pegede på, at der mangler større udbud i uddannelsestilbud til handicappede, herunder også uddannelsestilbud til handicappede, der allerede er i job, eksempelvis efteruddannelse. I forlængelse heraf blev det ligeledes foreslået, at voksenundervisning til handicappede også bør tilbydes om aftenen. Handicapegnet undervisning tilbydes oftest om dagen. I forhold til uddannelse påpegede dialogdeltagerne ligeledes, at der bør være flere lokale uddannelsestilbud. Der blev eksempelvis foreslået lokale uddannelsescentre eller samarbejdsaftaler med nabokommuner for herved at skabe uddannelsestilbud relativ tæt på borgernes bopæl. I forlængelse af tankerne om samarbejde på tværs af kommuner blev der også sat fokus på sociale relationer, idet uddannelse med jævnaldrene er vigtig for børn. I den forbindelse kan regionalt samarbejde være nødvendigt, idet kommunerne er for små enheder. 4.5 Beskæftigelse Beskæftigelse på arbejdsmarkedet er vigtigt for borgere med handicap. Det er vigtigt at kunne være en del af samfundets arbejdsstyrke og derved føle et ligeværd og en selvstændighed, og få opbygget et netværk. Borgere med handicap skal have mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet, og få ansættelse i et almindeligt job. Omvendt bør der også være tilbud, hvor borgere med handicap kan arbejde blandt ligesindede. Dialogdeltagerne påpegede, at der burde være en koordinator, der kan hjælpe handicappede med at fokusere på egne ressourcer og se ressourcerne i en jobmæssig sammenhæng. Fleksjob og skånejob er gode ordninger, som bør bibeholdes. 4.6 Beskæftigelse/fritid Beskæftigelse handler ikke kun om arbejde, men også om fritiden. Når man har fri skal der være mulighed for at gå til svømning eller lignende. Dialogdeltagerne påpegede, at åbningstiden på de nuværende tilbud burde udvides, så der også er tilbud om aftenen. Der ønskes også flere fritidstilbud målrettet handicappede, nogle gange er det rart kun at være blandt ligesindede. Samtidig ønskes der også større tilgængelighed for handicappede (evt. med støttepersoner) til de almindelige fritidstilbud. Dialogmøde 8

9 4.7 Rehabilitering Rehabilitering er vigtigt for borgere med handicap i forhold til hjælp til selvhjælp, og i forhold til styrkelse af livskvalitet. Dialogdeltagerne påpegede, at det er vigtig med en kvalitativ vurdering af handicapsager efterfulgt af hurtig opstart af rehabiliteringsforløb. Individuelle vurderinger er vigtige, i forlængelse heraf er det også vigtigt at sætte fokus på aldersaspektet i relation til rehabiliteringsforløb. Ældre træner bedst med ældre, yngre træner bedst med yngre. I flere grupper blev der også foreslået oprettelse af en Akut-koordinator/ Akut-konsulent funktion, som kan dække alle aspekter i en akut-opstået situation, herunder hjælpemidler, kontakt til sagsbehandlere, tabt arbejdsfortjeneste mm. Denne Akut-funktion bør tage hurtig og direkte kontakt til handicappede og pårørende og vejlede/hjælpe dem gennem de mange instanser og muligheder i forhold til rehabilitering, job, bolig, hjælpemidler med mere. 4.8 Bolig Det er vigtigt, at der er boliger til borgere med handicap og at disse boliger passer til den enkelte borger og dennes særlige behov i relation til handicap. Boligerne skal tilgodese den enkeltes behov bedst muligt, og støttefunktioner skal tilbydes i det omfang, det er nødvendigt. Dialogdeltagerne påpegede, at bofællesskaber fungerer godt og at de understøtter sociale relationer blandt borgere med handicap. Der ønskes flere bofællesskaber for borgere med handicap. Dialogmøde 9

10 5. Forslag fra dialoggrupperne Under de forskellige tema-diskussioner kom der forskellige ønsker og forslag frem. Disse var overordnet set: Akut koordinator funktion på handicapområdet Lokal ombudsmand på handicapområdet Støttecenter med udvidet åbningstid Aktivitetscenter med weekendåbent/udvidelse af Klub Hvids åbningstider Særlige tilbud, der kun er målrettet handicappede. Nogle gange er det rart kun at være blandt ligesindede Kampagne om holdningsændring hos ikke-handicappede i forhold til handicappede. Borgere uden handicap skal kende til, acceptere og respektere borgere med handicap (eks. døve kan blive drillet når de taler tegnsprog, der bliver gjort grin med deres tegnsprog). Dialog og kendskab er vigtigt. 6. Videre proces i forhold til den kommende handicappolitik Handicaprådet har nu afholdt dialogmødet om handicappolitik. Denne rapport er produkt af dialogmødet og vil således fungere som inspiration for det videre arbejde med handicappolitik i Hvidovre. Handicaprådet har på baggrund af dialogmødet med borgere i Hvidovre fået en mange relevante og gode input til elementer i en kommende handicappolitik i Hvidovre, og vil derfor fremlægge denne rapport til politisk behandling. Dialogmøde 10

11 7. Bilag Oversigt over dialoggruppernes prioriteringer af temaer Tema-prioriteringer: Gruppe 1: 1. Beskæftigelse herunder også fritidsbeskæftigelse 2. Uddannelse 3. Tilgængelighed, både fysisk og kommunikationsmæssigt 4. Botilbud, herunder støttefunktioner i egen bolig Gruppe 2: 1. Uddannelse / beskæftigelse (slået sammen, lige vigtige) 2. Tilgængelighed 3. Rehabilitering 4. Botilbud Gruppe 3: 1. Tilgængelighed 2. Beskæftigelse 3. Uddannelse 4. Rehabilitering Gruppe 4: 1. Tilgængelighed fysisk 2. Tilgængelighed kommunikativt, både i forhold til omverden og til adgang til kommunen 3. Uddannelse 4. Beskæftigelse Gruppe 5: 1. Tilgængelighed 2. Uddannelse 3. Bolig 4. Beskæftigelse Gruppe 6: Kunne ikke prioritere, men sammenfattede følgende hovedtemaer Kommunikation Tilgængelighed Hjælpemidler Dialogmøde 11

12 Udsagn fra dialoggrupperne om de enkelte temaer Faste temaer var; Tilgængelighed, uddannelse, beskæftigelse og rehabilitering. Tilgængelighed: Er afgørende for uddannelse, bolig og beskæftigelse. Trafikmæssig tilgængelighed, eksempelvis trafikfyr skal være handicapvenlige, og andre trafikmeldesystemer. Tilgængelighed i trafikken handler også om fortove og fliser, som skal være handicapvenlige. Offentlig transport skal også være handicapvenlig, eksempelvis HTkøreplaner bør være med større tekststørrelser. Handler om at bryde isolationen, så handicappede kan være sammen med andre mennesker. Handler desuden om lige mulighed for at deltage og være aktiv Ud over fokus på fysisk tilgængelighed, skal også der være blik for psykisk tilgængelighed. Individuelle løsninger er nødvendige. Tilgængelighed handler også om at føle sig velkommen, eksempelvis i svømmehaller og andre offentlige steder. Vigtigt at have tilgængelighed i egen bolig, så selvstændighed kan opretholdes mest mulig. Organisatorisk og strukturel tilgængelighed, herunder eks. tilgængelighed til kommunens service, forvaltning og sagsbehandlere Tilgængelighed (fysisk) handler også om at have rette hjælpemidler til rådighed. Tilgængelighed til hjælpemidler kunne også være, at man kan låne / leje hjælpemidler på offentlige steder, eksempelvis i svømmehallen. Tilgængelighed/kommunikation Der er meget tekst i det offentlige rum, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt. Tilgængelighed kan også handle om mere fokus på brug af billeder i det offentlige rum, eks. piktogrammer og andre billeder, der understøtter/supplerer tekstmæssig information. Nummersystemer med nummeropkald er ikke hensigtsmæssigt i forhold til døve. Der bør være et miks af flere kommunikationsformer, eksempelvis billede og skrift. Visuel kommunikation bør udbygges i det offentlige rum, ikke tekster men mere billedbrug. Tilgængelig information, også IT-mæssigt Tilgængelighed på kommunikationssiden handler også om at have rette hjælpemidler til rådighed. Dialogmøde 12 Uddannelse Handicappede skal have mulighed for at uddanne sig, og tilbydes den nødvendige støtte til at gennemføre uddannelsesforløb, herunder nødvendige hjælpemidler med mere. Der bør være flere lokale uddannelsestilbud for dem, der har svært ved at benytte offentlig transport.

13 Der bør også tilbydes voksenundervisning til handicappede om aftenen. Handicapegnet undervisning tilbydes oftest om dagen. Der mangler større udbud i uddannelsestilbud til handicappede, herunder også uddannelsestilbud til handicappede der allerede er i job, eksempelvis efteruddannelses med mere. Døve skal have mulighed for uddannelse på lige fod med andre. Omfatter rehabilitering. Specialiserede uddannelsestilbud. Kvalitet i uddannelsestilbud. Fokus på sociale relationer, idet uddannelse med jævnaldrende er vigtig for børn. I den forbindelse kan regionalt samarbejde være nødvendigt, idet kommunerne er for små enheder. Beskæftigelse Er vigtigt med henblik på at kunne komme ud blandt ligestillede og for at kunne holde sig i gang. Omfatter desuden aktivitetscentre og rehabilitering. Beskæftigelse er et vigtigt punkt i en handicappolitik. Det gælder både i forhold til arbejde og fritid. Handicappede skal kunne få mulighed for at få et almindeligt arbejde til normal løn. Beskæftigelse handler også om ligeværdighed, og hjælp til selvhjælp. Der bør være en koordinator, der kan hjælpe og vejlede til at finde ressourcer hos den enkelte. EU-midler fremmer fokus på beskæftigelsen hos handicappede. Der er en handleplan for beskæftigelse for handicappede, for beskæftigelse forud for alt andet, hvad med det hele menneske. Beskæftigelse er et vigtigt emne, men det er nødvendigt med træning og uddannelse først, herefter kommer beskæftigelsen. Interessant at vide, hvor mange handicappede der arbejder i Hvidovre Kommune. Det er vigtigt, at der bibeholdes fleksjob og skånejob, de handicappede skal have lov til at arbejde og til at beholde deres arbejde. Beskæftigelse/fritid Beskæftigelse handler ikke kun om arbejde men også om fritiden. Når man har fri, skal der være mulighed for at gå til svømning eller lignende. Der bør være flere fritidstilbud til handicappede. Hvis man ikke har arbejde, er det også vigtigt med tilbud og aktiviteter, så man får indhold i hverdagen. De almindelige fritidstilbud skal gøres tilgængelige for handicappede, evt. med støttepersoner tilknyttet. Klub Hvids åbningstider bør udvides, der ønskes flere tilbud med udvidet åbningstilbud. Der kunne oprettes aftenaktivitetscenter Rehabilitering Vigtigt med kvalitativ vurdering af handicapsager Hurtig opstart af rehabiliteringsforløb Akut-koordinator i disse sager ville være en stor hjælp. Akut-koordinator bør dog dække alle aspekter i en akut-opstået situation, herunder også hjælpemidler, kontakt til sagsbehandler, tabt arbejdsfortjeneste med mere. Dialogmøde 13

14 Individuelt sagsforløb, herunder også i forhold til hjælpemidler. Akut konsulentfunktion, som tager direkte kontakt straks til handicappede og pårørende, og vejleder og hjælper dem gennem de mange instanser og muligheder i forhold til rehabilitering, job, bolig, hjælpemidler med mere. Handicapgrupper rådgiver andre, eksempelvis erfa-grupper/støttegrupper/patientgrupper. Rehabilitering er vigtigt i forhold til beskæftigelse. Vigtigt med tilbud målrettet unge og ældre hver for sig. Bolig Vigtigt at der er boliger der passer til de handicappede. Sociale relationer som underkategori. Bofællesskaber ønskes der flere af, de giver muligheder for det enkelte menneske, og kan tilgodese behov hos den handicappede. Vigtige pointer Derudover kom der også andre ønsker og forslag frem på mødet. Disse var overordnet set: Akut koordinator funktion. Lokal ombudsmand på handicapområdet Støttecenter med udvidet åbningstid. Aktivitetscenter med weekendåbent/udvidelse af Klub Hvids åbningstider. Særlige tilbud, der kun er målrettet handicappede. Nogle gange er det rart kun at være blandt ligesindede. Kampagne om holdningsændring hos ikke-handicappede i forhold til handicappede (ikke handicappede skal kende til, acceptere og respektere handicappede). Eksempelvis døve kan blive drillet når de taler tegnsprog, der bliver gjort grin med deres tegnsprog. Vigtigt med fokus på handicappede, så de bliver synlige og dermed kendt af ikkehandicappede. Dialog er vigtig. Dialogmøde 14

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Handlingsplan for Faxe Kommunes

Handlingsplan for Faxe Kommunes Handlingsplan for Faxe Kommunes HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed 1

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitik i Syddjurs Kommune

Handicappolitik i Syddjurs Kommune Vedtaget i Syddjurs Byråd den 19. december 2013 Side 1 af 11 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede mål:... 4 1.3 Generelle mål:... 4 1.4 Indsatsområder... 4 2. MÅLSÆTNINGER... 4 2.1 Det tekniske

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Handicappolitik Thisted Kommune

Handicappolitik Thisted Kommune Handicappolitik Thisted Kommune Indledning... 2 Formål... 2 Grundprincipper... 2 Indsatsområder... 3 Tilgængelighed... 3 De fysiske omgivelser... 4 Information... 4 Uddannelse... 4 Arbejde og social sikring...

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Handicappolitik Hedensted Kommune

Handicappolitik Hedensted Kommune Handicappolitik Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet den 29. november 2011 Dokument nr. 1824741 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 INDLEDNING Hedensted kommunes handicappolitik er vedtaget i Hedensted

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen!

Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen! Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen! Oplæg til opstartsarrangement d. 13. januar 2015 Program for eftermiddagen Velkomst Forslag til værdier og vision i ny socialpolitik ved udvalgsformand

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 29. maj 2007 Referat fra dialogmøde med medarbejdere fra Gentofte Kommune Kranhallen d. 19. juni 2007 Unge med nedsat funktionsevne Kommentarer:

Læs mere

Handicappolitik. - mere end en hensigtserklæring

Handicappolitik. - mere end en hensigtserklæring Handicappolitik - mere end en hensigtserklæring 2 Handicappolitik - mere end en hensigtserklæring Forord Handicappolitikken 2008 for Aalborg Kommune er blevet til i et tæt samarbejde med interessenterne

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

GUIDEN / SAGSFREMSTILLING TIL DE POLITISKE UDVALG

GUIDEN / SAGSFREMSTILLING TIL DE POLITISKE UDVALG GUIDEN / SAGSFREMSTILLING TIL DE POLITISKE UDVALG VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION HVORFOR BØR JEG INDARBEJDE

Læs mere

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011

Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Handicappolitik i Kerteminde Kommune 2010-2011 Kerteminde Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i FN s standardregler fra 1993 om ligestilling af handicappede med andre borgere. Endvidere har Regeringens

Læs mere

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIKKEN 19. december 2014 Side 1. Slutstatus for handleplan 2013 og 2014 Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til formål at sikre, at borgere

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Handicappede i foreningslivet

Handicappede i foreningslivet Juni 2015 / coh UDKAST Handicappede i foreningslivet - Fritidsguider kan være en del af løsningen til tilgangen Projekt: Team af frivillige fritidsguider etableres og tilføres kompetencer / uddannes til

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

GUIDEN / TIL DEMOKRATISKE DELTAGELSESMETODER

GUIDEN / TIL DEMOKRATISKE DELTAGELSESMETODER GUIDEN / TIL DEMOKRATISKE DELTAGELSESMETODER VÆRKTØJET TIL POLITIKFORMULERINGSPROCESSER CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION GODE RÅD OM INDDRAGELSE

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handleplan for Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Indledning År 2008 var handicapår i Ishøj. Som led i Handicapåret udarbejdede Ishøj Kommune en Handicappolitik i samarbejde med Ishøj Handicapråd

Læs mere

FN s Handicapkonvention

FN s Handicapkonvention FN s Handicapkonvention Hvorfor er konventionen vigtig og hvordan? 4. februar 2012 Knud Kristensen Mit indlæg Hvorfor er konventionen vigtig for os? Er vi handicappede? Hvilke konsekvenser har det? Påvirkningen

Læs mere

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund

Årsberetning 2016 for Handicaprådet i Albertslund Indledning Handicaprådet i Albertslund udgiver hermed sin første årsberetning. Årsberetningen skal være med til at sætte fokus på Handicaprådets arbejde generelt og i 2016. Handicaprådet i Albertslund

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien

Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Handicapkonventionens betydning for handicap og socialpsykiatrien Odense Kommune, Handicap- og psykiatriafdelingen Et eksempel på hvordan man kan arbejde med at virkeliggøre intentionerne Oplæggets struktur

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik Selvbestemmelse, medbestemmelse og brugerinddragelse er nøgleordene i Næstved Kommunes Handicap- og Psykiatripolitik,

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren

Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Projekt Fremtidens Handicapområde Tættere på borgeren Indhold Tættere på borgeren... 3 Status på anden fase af Fremtidens handicapområde... 3 Hvordan har vi arbejdet med borgerinddragelse... 3 Borgerinddragelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Centerråd (Handicapcenter København), Handicapråd og Brugerråd (Udførerenheden)

Referat af fællesmøde mellem Centerråd (Handicapcenter København), Handicapråd og Brugerråd (Udførerenheden) Referat af fællesmøde mellem Centerråd (Handicapcenter København), Handicapråd og Brugerråd (Udførerenheden) Afholdt tirsdag d. 8. september 2008 kl. 12-14 på Handicapcenter København. Referent: Katrine

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere