Forslag til. Organisering af BioMed Community Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006"

Transkript

1 Forslag til Organisering af BioMed Community Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan den fremtidige indsats på bio-medico området skal tilrettelægges i 2007 og fremefter. Der er fortsat stor vilje i samarbejdet til at fortsætte med at opbygge en nordjysk erhvervsklynge inden for bio- og sundhedsteknologi. Der er samtidig ønske om at denne indsats skal skabe være synlig og dokumentere den løbende udvikling på området, styrke virksomhedsmiljøet og fastholde engagementet hos forskerne, samtidig med at det erkendes at det skal være det offentlige som bærer indsatsen i nogle år endnu. Den fremtidige indsats skal også ses i lyset af, at der i Nordjylland sker væsentlige ændringer i erhvervsfremmesystemet, hvor det er vigtigt at indtænke en placering og organisering af BioMed Community. De væsentligste ændringer er: Etablering af en Erhvervsafdeling som udførende for erhvervsfremmeindsatsen i den nye Aalborg Kommune En ændring af den regionale indsats, hvor Vækstforum for Region Nordjylland skal udarbejde er erhvervsstrategi, herunder pege på hvilke erhvervsklynger der skal støttes i udviklingen Etablering af et Regionalt Iværksætterhus til at afløse det nuværende Erhvervscenter Nordjylland, hvor der udover iværksætterservice også kan placeres klyngeorganisationer som BioMed Community BioMed Community BioMed Community har til formål at udvikle og markedsføre nordjysk viden, kompetence og netværk inden for sundhedsteknologi. Målet er at skabe erhvervsmæssig udvikling i form af nye arbejdspladser og virksomheder inden for området. I de senere år er forskningen inden for sundhedsteknologi på Aalborg Universitet nået et omfang og en kvalitet som betyder at der nu er et stort potentiale for at omsætte dette til nye virksomheder og arbejdspladser. På den baggrund blev projektet startet i 2001 for at skabe en fælles platform for dette arbejde. 1

2 Partnerne BioMed Community er et samarbejde mellem Aalborg Universitet Aalborg Sygehus NOVI Nordjyllands Amt Aalborg Erhvervsråd Region Aalborg-samarbejdet North Denmark Invest ( EC Nord) Virksomheder Strategien for at realisere dette potentiale følger tre indsatsområder: Tiltrække investeringer og virksomheder til Nordjylland Styrke etableringen af nye innovationsvirksomheder via knopskydning fra forskningen og iværksættere Styrke eksisterende virksomheder via netværk mv. Organisering som det er nu BioMed Community er organiseret som en samarbejdsprojekt mellem institutionelle partnere, hvor de enkelte partnere bidrager med økonomisk bidrag og/eller arbejdsindsats. Sekretariatsfunktionen er placeret hos Aalborg Erhvervsråd, der er projektansvarlig mht. strategi- og handlingsplan og økonomi. Projektleder er Finn Allan Larsen. Desuden er en del af PR/markedsføringsopgaverne varetaget af Karl Otto Nicolajsen. Projektet er suppleret med en styregruppe/følgegruppe, der godkender strategi- og handlingsplan og løbende bidrager med forslag til aktiviteter mv. Ud over styregruppen er der etableret en arbejdsgruppe Håndværkergruppen -, som beslutter og udfører opgaverne i henhold til handlingsplanen. Her koordineres og udføres de fleste opgaver. Erfaringer og kendetegn for den nuværende organisation Styrker: Godt samarbejde med og mellem virksomheder Stort engagement fra forskere og innovatører fra universitet og sygehus Fleksibel: vi kan hurtigt ændre retning og gå efter bolden, hurtige beslutninger mv. Region Aalborg og Aalborg Erhvervsråd bestemmer i stor udstrækning selv, hvad vore penge skal gå til. At midlerne udelukkende bruges på aktiviteter, ikke på lønkroner. Generelt en god pionerholdning fra alle sider. 2

3 Ulemper For få back-office ressourcer til at drifte en omfattende kommunikationsplatform: CRM- system, database værktøj med kontaktinfo på en stor interessentgruppen. Produktblade, direct mail kampagner, elektroniske nyhedsbreve, presseomtale, artikler mv. Det er tidskrævende at planlægge og gennemføre deltagelse i messer/events for f.eks. BIO, Japan-besøg, deltagelse i MEDICA messen mv. Problemet har desuden været manglende tid til: Opsøgende arbejde, virksomhedsbesøg Planlægning og gennemførelse af større fremstød At skabe større synlighed Kommunikation og information til forskellige målgrupper er meget vigtigt. Der skal til stadighed produceres information for at holde fokus, engagement og interesse i forhold til politikere, forskere, offentligheden og især de virksomheder vi ønsker at tiltrække. Ressourcer Hvis indsatsen skal lykkes er det nødvendigt at ressourcerne styrkes: Der afsættes en person, der arbejder næsten fuldtid som projektleder Der afsættes sekretariatsbistand til støtte for projektleder Der afsættes fortsat ressourcer til køb af ekstern rådgivning vedr. forretningsudvikling og markedsføring/fremstød og nyhedsformidling Dette vil udgøre en forudsætning uanset, hvordan indsatsen organiseres. Model 1: Formalisering og styrkelse af regionalt partnerskab I denne model vil BioMed være et projekt i regi af Erhvervsafdelingen i Aalborg kommune, som projektansvarlig og vært for sekretariatsfunktionen. Der er tale om en fortsættelse af projektorganisationen/netværket, men med et formaliseret partnerskab, der bygger på et aftalegrundlag. Hver partner skal beskrive deres bidrag til samarbejdet. Organisering BioMed Com fortsætter og styrkes som et regionalt partnerskab med interesserede aktører. Projektet ledes af Erhvervsafdelingen i Aalborg Kommune Styregruppen opdateres og justeres med hensyn til antal medlemmer/repræsentanter. Der skabes et aftalegrundlag i form af strategi- og handlingsplan, ydelser fra partnerne samt økonomi og medfinansiering. Arbejdsgruppen fortsætter Der skal være større deltagelse fra virksomhederne, evt. etablering af et Advisory Board, bestående af virksomhedslederne i bio-medico området. 3

4 Der tilføres flere ressourcer i form af mandetimer. Fra Aalborg skal der blive tale om 1-2 fuldtidsressource. Dertil kommer de øvrige parters ressourcebidrag. Der afsættes fortsat midler i budget til køb af ekstern konsulent bistand Der udstikkes en handlingsplan med operationelle mål. Der skabes et aftalegrundlag mellem partnerne mht. handlingsplan og økonomi Den fysiske adresse kan enten være erhvervsafdelingen eller placeres selvstændigt med kontor i byen Fordele Vil være stort set som nævnt under den nuværende organisering. Der vil forsat være direkte fokus på aktiviteter og ikke på driftopgaver og pleje af medlemmer og bestyrelse. Dette vil fastholde nærhed til og engagement hos de direkte interessenter Opgaven er at finde en effektiv balance mellem det formelle og det uformelle. Det forretningsmæssige fokus vil blive styrket via større deltagelse fra virksomhedernes side. Ulemper Også de samme som ovenfor nævnt. Der kan opstå konkurrence fra andre af afdelingens opgaver, således at ressourcerne bliver klemt. Manglende synlighed i forhold til mange andre opgaver kan også udgøre et problem. Dette kan dog undgås, idet afdelingen skal beskrive hvad den bidrager med som projektansvarlig. Model 2: Selvstændig organisation En anden mulighed er at organisere indsatsen med en selvstændig organisation, som f.eks. en forening eller selvejende institution som juridisk enhed. Organisering Der etableres en forening eller anden juridisk enhed. Foreningens medlemmer eller parter udgøres af interessenter i BioMed Community, som f. eks. Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Aalborg Samarbejdet, AAU, NOVI, Sygehuset og virksomheder. Styringsgrundlag baseres på vedtægter Der sammensættes en bestyrelse som vælger en formand og næstformand blandt medlemmerne. Bestyrelse fastsætter et kontingent eller bidrag på grundlag af et budget Der udstikkes en handlingsplan for aktiviteterne Bemandingen sker ved enten at partnerne/medlemmer stiller arbejdskraft til rådighed gennem frikøb af projektleder og sekretariat eller ved at der ansættes en leder/sekretariatsmedarbejder, hvor lønudgifter hentes over budgettet. De fysiske adresse placeres enten selvstændigt eller hos et af medlemmerne. 4

5 Denne model er kendt fra f. eks. Mindwork, Norcom og IKT Forum, hvor der er et stort medlemsgrundlag i form af mange virksomheder. Den er også kendt fra andre Bio-med clustre i Danmark som f. eks. Biomedico Forum i Århus og BioTeam South i Odense. Fordele: at der skabes en større synlighed via en selvstændig organisation. Der kan evt. også skabes et større commitment og opmærksomhed fra ledelsen i medlemsorganisationerne. Vi har set et stort engagement fra universitetet, men deltagelsen og ejerskab fra Amt og NOVI har været yderst beskeden. Det vil være lettere at fastholde fokus, idet der ikke være konkurrende aktiviteter. Ulemper: At der skal bruges mange ressourcer på at skabe et grundlag, mht. medlemssammensætning, vedtægter, kontingenter og medlemsfordele. En formalisering kan også rumme en fare for at det umiddelbare engagement og ejerskab kan mindskes. Det viser erfaringerne fra Bio-medico klyngerne i Odense og Århus. Ofte kan en ny organisation opfattes som en konkurrent selv hos medlemmerne. Det må forventes at denne model vil være primært institutionsdrevet. Engagementet fra virksomhederne vil formentlig være beskedent idet vi ikke har kritisk masse med hensyn til antal, størrelse og sammenfaldende fokusområder i virksomhedsmiljøet. Der skal givet ikke forventes en virksomhedsfinansiering i større omfang. Model 3: Blandingsmodeller i forhold til Region Nordjylland Ovenfor er beskrevet to mulige modeller i mere eller mindre ren form. På erhvervsområdet sker der imidlertid en række ændringer som vil påvirke organiseringen af BioMed Community. Det er derfor vigtigt at vi tager hensyn til disse ændringer som kan rumme nogle muligheder og udfordringer. På lokalt plan vil der pr. 1.januar 2007 blive etableret en erhvervsafdeling i Aalborg Kommune. Afdelingen skal være udførende på erhvervsindsatsen i den nye Aalborg Kommune. Og vil i den første model afløse Aalborg Erhvervsråd som operatør for BioMed Community. På regional plan skal det nye vækstforum formulere en erhvervsstrategi. En del af dette arbejde består i at identificere nogle erhvervsklynger, som rummer et potentiale for vækst. Det er FORA som en hyret til opgaven og så videt det vides, så vil FORA udover at anbefale klyngeområder - stille forslag til organiseringen af indsatsen. På bio-medico området har de givet tilsagn om dialog med os vedr. organiseringen. FORA og REGLAB arbejder 5

6 med en såkaldt Cluster Management Model som effektiv organisering af en klyngeområde. Her vil model 2 være relevant. På nationalt plan har regeringen besluttet at der skal oprettes nogle iværksætterhuse, som skal rumme den operative indsats på iværksætterområdet. Der er også planer om at husene skal være omdrejningspunkt for regionale projekter og indsatser som i dag i Nordjylland varetages af Erhvervscenter Nordjylland. Derfor kan det også være en mulighed at Bio-medico indsatsen placeres i det regionale iværksætterhus, evt. model 1 med en fysisk placering i iværksætterhuset og/eller baseret på en resultatkontrakt med interessenterne/partnerne. Tidsperspektivet Da der er mange usikkerhedsmomenter med hensyn til hele erhvervsfremmeindsatsen i Nordjylland kan det være en fordel at BioMed Community organiseres efter model 1 for Dette vil have den fordel at vi er operationsklare og aktiviteterne kan forsætte ubrudte. I løbet af 2007 vil der tegne sig et billede af den fremtidige indsats på erhvervsområdet i Nordjylland og i takt med dette kan der indledes drøftelse om organiseringen fremover. Finn Allan Larsen Projektleder BioMed Community 6

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående

1 Det bemærkes, at der ikke i sig selv er noget ønskeligt i at have balance mellem ind- og udgående Rapport om tiltrækning og fastholdelse af udenlandske investeringer Kommissorium for styrket koordination og fastholdelse af indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark INDLEDNING

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00

#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Aalborg Erhvervsråd. Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Aalborg Erhvervsråd Tid 20. april 2015, kl. 11.00-14.00 Sted Metal Aalborg, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg Deltagere Peter Rindebæk Torben

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere