Tilsynsrapport. Halsnæs Kommune Drosthuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Halsnæs Kommune Drosthuset"

Transkript

1 Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Anmeldt tilsyn Juni 2010

2 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET TILSYNETS VURDERING TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER DATAGRUNDLAG OPLYSNINGER OM TILSYNET OPLYSNINGER OM TILBUDDET OPFØLGNING FYSISKE RAMMER OG RUNDVISNING DEN PÆDAGOGISKE, OMSORGS- OG PLEJEMÆSSIGE PRAKSIS SÆRLIGT FOKUSOMRÅDE ORGANISATORISKE OG PERSONALEMÆSSIGE FORHOLD METODE TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET TILSYNETS VARSLING DEFINITIONER BDO KR 1

3 1 Formål med tilsynet I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hvert enkelt tilbud. Formålet med tilsynet er: - At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. - At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. - At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO KR s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personalemæssige og pædagogiske forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til såvel det observerede som personalets og beboere/brugeres heraf indgår ligeledes i tilsynet. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Halsnæs Kommune ikke i BDO KR s tilsyn. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på institutionen til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelses forventninger. BDO KR 2

4 2 Det overordnede indtryk af Drosthuset, Frederiksværk, er, at der er tale om et velfungerende botilbud. underbygges af beboerne, som giver udtryk for stor tilfredshed med medarbejdernes indsats og med deres hverdag på Drosthuset. Tilsynet vurderer, at der samlet set er en god sammenhæng mellem kompetencer og behov. Det er tilsynets, at der er et godt fundament for medarbejdernes indsats over for beboerne. Den motiverende samtale, som personalegruppen netop har været på kursus i, forekommer at være relevant for målgruppen. Samtidigt forekommer det, at met o- den skaber nye udfordringer for personalet i at tænke i nye måder og tilgange og dermed også for beboerne. Drosthuset indgår i akkreditering og har et vedvarende fokus på udvikling af evalueringsværktøjer i deres pædagogiske praksis. Tilsynet vurderer, at der er en god systematik i udarbejdelsen og afviklingen af evaluering af udviklingsplanerne. Tilsynet finder det positivt, at der er en fast planlagt gennemførsel af målsamtaler, samt at der er afsat tid til sparring til hvert personalemøde. Tilsynet vurderer, at der generelt er en god hverdag for beboerne og at de generelt har mulighed for at få indflydelse. Det forekommer tilsynet, at der tilbydes en række relevante aktiviteter og at personalet arbejder med at motivere beboerne til at deltage i det omfang, de kan magte det. Det vurderes ligeledes, at der foregår en god planlægning af årets aktiviteter. Endvidere vurderer tilsynet, at det er et godt initiativ at sikre, at der også er en mandlig ansat til at lave aktiviteter med beboerne. Det er tilsynets, at der er en god trivsel på stedet og at beboerne i vid udstrækning er trygge og trives. Dette underbygges desuden af, at omgangsformen og sprogbruget er god og tilfredsstillende for alle parter. Tilsynet finder det meget positivt, at medarbejdernes kompetencer i forhold til medicinhåndtering holdes ajour årligt. Tilsynet kan konstatere, at der er et godt samarbejde med alle eksterne samarbejdspartnere. Ligeledes får tilsynet indtryk af en god og velfungerende personalegruppe og at der er et godt internt samarbejde. Der er gode rammer for personalets faglige udvikling og et højt niveau for kompetenceudvikling. BDO KR 3

5 2.1 bemærkninger og anbefalinger 1 Bemærkninger 1. Det bemærkes, at der er en del frustrationer over de fysiske rammer, som opleves som utilfredsstillende for både beboere og medarbejdere. Det gælder særligt støttecentret. Der mangler plads til både at samles, at afholde samtaler, ordentlige kontorfaciliteter mv. Tilsynet vurderer, at de udfordringer der er omkring arbejdsmiljøet, alle er begrundet i de utilfredsstillende fysiske rammer. Der er derfor behov for en snarlig løsning. 2. Tilsynet bemærker, at der er behov for at justere indholdet på hjemmeside og på tilbudsportal. 3. Tilsynet foreslår Drosthuset, at indarbejde deres kostpolitik i deres akkrediteringsgrundlag. Anbefalinger Ingen Pålæg Ingen 3 Datagrundlag 3.1 Oplysninger om tilsynet Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Rundvisning Ved leder Deltagere ved dialogmøder Leder: Helle Holst Medarbejdere: Social og sundhedsassistent (ansat 4 år), ergoterapeut/afspændingspædagog (ansat 1 år) og social og sundhedsassistent (ansat 3 år) Beboere: leder oplyser, at de pårørende er blevet inviteret, men at det ikke har været muligt for nogen at deltage i tilsynet. Tilsynsførende Helen Hilario Jønsson (Chefkonsulent, Cand. Pæd., PD og socialpædagog) og Maud Rosen- 1 Definition af begreberne findes i afsnit 4.4 BDO KR 4

6 dahl (cand.scient.soc.). 3.2 Oplysninger om tilbuddet Adresse Drosthuset, Akacievej 4, 3300 Frederiksværk Leder Helle Holst Juridisk grundlag SEL 107 Antal pladser 8 Målgruppe Der er tale om et socialpsykiatrisk tilbud til personer, som er færdigbehandlede fra hospital og som har behov for støtte i større omfang. Målgruppen er voksne med nedsat funktionsevne. Målgruppen omfatter ikke personer med misbrugsproblemer eller aggressiv udadreagerende adfærd. 3.3 Opfølgning Opfølgning fra sidste tilsyn Data Det fremgår af sidste tilsynsrapport, at leder på daværende tidspunkt gjorde sig overvejelser omkring en eventuel udvidelse af målgruppen. Leder beretter at det skyldtes, at der gennem lang tid var to tomme pladser. Leder har derfor foreslået bestyrelsen, at man udvidede målgruppen til bl.a. at omfatte tidligere misbrugere. Det blev ikke aktuelt, da pladser umiddelbart blev besat. Pt. er målgruppen primært skizofrene med betydeligt nedsat funktionsevne. Leder overvejer fortsat en udvidelse af målgruppen og vil tage det op i forbindelse med nye henvendelser. Der har ikke været klager siden sidste tilsyn. Ingen bemærkninger Opfølgning fra andre tilsyn Data Der har været tilsynsbesøg i forbindelse med abonnement hos Falck. Der har været et besøg i juni sidste år, ikke nogen bemærkninger. Ingen bemærkninger. BDO KR 5

7 3.4 Fysiske rammer og rundvisning Fysiske rammer og observation Data Drosthuset i Frederiksværk råder over to huse i kort afstand af hinanden. I det ene af husene (Akacievej) er der plads til fire beboere, som deler køkken, opholdsstue og badeværelser. I huset findes også det fælles støttecenter, som fungerer som mødelokale, personale og kontor for leder. I det andet hus (Bøgevej) er der tre lejlighedslignende enheder en stor lejlighed og to store værelse, der deler køkken og bad. De fysiske rammer er ikke helt tilfredsstillende for hverken beboere, personale eller leder. Der er behov for et fællesrum, hvor alle kan være. Særligt oplever beboerne på Bøgevej, at de mangler et fællesrum, hvor der er plads til, at alle kan samles. Leder og bestyrelse er i gang med at finde et nyt hus eller en grund, hvor det vil være muligt at bygge et hus, hvor beboerne kan få deres egen lejlighed med fx tekøkken. I det nuværende hus lever man ikke op til denne standard. Personale og leder udtrykker, at der en vision om, at stedet skal fremtræde som et hjem. Det vurderes, at de problemer eller frustrationer, der er, alle skyldes, at de fysiske rammer er utilfredsstillende, særligt støttecentret. Der mangler plads til både at samles, at afholde samtaler, ordentlige kontorfaciliteter mv. 3.5 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Rammer for arbejdet Data Det private tilbud, Drosthuset i Frederiksværk, er oprettet af Drostfonden, som er stiftet den 20. december 1984, som en almen velgørende fond. Drost er efternavn på stifteren, Svend Erik Drost. Drostfonden har taget initiativ til at oprette tre Drosthuse, hvis formål blandt andet er at skabe bedre bomuligheder i socialpsykiatrien. Foruden Drosthuset i Frederiksværk, findes der et Drosthus i Glostrup og Hvalsø. Drostfonden ejer de ejendomme, hvori botilbuddene er indrettet. Drosthuset har således ikke en driftsaftale med Halsnæs kommune. Leder har en årlig samtale med bestyrelsen. Bestyrelsen lægger en ramme for ledelsens arbejde, men der er stor frihed for leder. Der afholdes ledermøder på tværs af de tre Drosthuse hver måned, hvor bestyrelsen er med hver anden gang. BDO KR 6

8 Leder udarbejder et årshjul på baggrund af et årligt temamøde med medarbejdere deraf fremgår aktiviteter for beboerne, supervision, møder mv. Bestyrelsen informeres efterfølgende. På temadagene drøftes også fx behov for kompetenceudvikling. Stedet skal akkrediteres igen ved årets slutning. Leder vil skrive planer og strategier for året ind i akkrediteringen. Man bruger første time af hvert personalemøde på akkrediteringen, hvor man gennemgår den fra ende til anden for at undersøge, om noget skal ud eller ændres. Leder søger på den måde at inddrage medarbejderne og skabe medejerskab. Der er et værdigrundlag, som Drosthuset er ved at revidere. Det skal behandles igen på et personalemøde efter sommerferien. Undervejs i tilsynet kan tilsynet konstatere at personalet er opmærksomme de forskellige værdier der er i værdigrundlaget- fx begreber og praksis for respekt og ligeværdighed. Bostedssystemet er blevet implementeret og alle har været på kursus. Man skrev i forvejen logbøger på pc, men dette er blevet meget nemmere nu. Det vurderes, at der foregår en god og grundig planlægning af årets aktiviteter. Tilsynet vurderer endvidere, at inddragelsen af medarbejderne i arbejdet med den kommende akkreditering fungerer hensigtsmæssigt Belægning Data Alle pladser er belagt. Ingen bemærkninger Pædagogisk metode/referenceramme Data Den pædagogiske referenceramme og de metoder der benyttes tager udgangspunkt i Recovery som betyder at komme sig. I praksis betyder dette, at nå målet om at beboerne, med deres forskellige handicap og diagnoser, kan komme sig og leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv på trods af de begrænsninger de måtte have. Dette gøres bl.a. ved hjælp af tæt, professionel støtte i dagligdagen samt støtte fra deres umiddelbare omgivelser (Drosthuset). Beboerne støttes i deres egen personlige udviklingsproces, og i at finde deres egen måde at håndtere deres psykiske/psykiatriske problemer på. Den pædagogiske opgave består i at skabe så gode forudsætninger som muligt for, at den enkelte beboer kan komme sig, dvs. personalet skal understøtte Recovery processen. I referencerammen indgår desuden den ressourceorienterede støtte og empowerment. Personalet arbejder med metoden ved at kombinere den med kontaktperson- BDO KR 7

9 ordningen, således at en medarbejder er kontaktperson for to beboere og det er vedkommendes opgave at støtte beboerne i alle hverdagens opgaver. Leder fortæller, at personalegruppen har været på kursus i maj måned om den motiverende samtale. Det bruges til at motivere til, at beboerne tager ansvar for deres eget liv, men hvor medarbejderne står i baggrunden og støtter. Det kan fx foregå ved, at man fortæller beboerne om konsekvenserne ved en beslutning i stedet for at bestemme, hvad beboerne skal gøre i en situation. Leder giver udtryk for, at det er en anden måde at tænke og handle på end den man hidtil har været vant til. Efter kurset har medarbejderne informeret beboerne om, at de ville til at arbejde på en anden måde. Leder oplever, at beboerne allerede nu er begyndt at ændre adfærd og tage mere ansvar. Leder giver et eksempel på, hvordan nogle beboere selv har planlagt at afvikle en gæld. Medarbejderne oplever, at deres metodevalg er afhængig af, hvad den enkelte beboer har brug for. Generelt udtrykker medarbejderne dog, at beboerne har brug for tryghed, klarhed og tydelig kommunikation. Det betyder fx at det er nødvendigt at skabe klarhed og struktur i de jeg-støttende samtaler, som er en stor del af hverdagen. Medarbejderne oplever, at deres funktion i vid udstrækning er at lytte og støtte beboerne i den retning, de gerne vil udvikle sig i. Personalet oplever og værdsætter, at de har mulighed for at vende tingene og reflektere sammen med kolleger. Ifølge leder behandler man alle beboerne individuelt og efter deres konkrete behov. Det er tilsynets, at der er et godt fundament for medarbejdernes indsats over for beboerne. Den motiverende samtale, som personalegruppen netop har været på kursus i, forekommer at være relevant for målgruppen. Samtidigt forekommer det, at metoden skaber nye udfordringer for personalet i at tænke på nye måder og dermed også for beboerne. Tilsynet bemærker, at der er behov for at justere indholdet på hjemmeside og på tilbudsportal Pædagogiske planer Data Der afholdes statussamtaler med beboerne. Herudfra laves en udviklingsplan (svarende til en pædagogisk plan). Her planlægges og beskrives det det, hvad der skal arbejdes med for den enkelte beboer. Leder er med til alle statussamtalerne og godkender, når kontaktpersonen har skrevet den igennem. Efter et halvt år evalueres planen ved en målsamtale. Samtalerne ligger fast i juni og december. Beboerne læser efterfølgende planerne igennem og skriver under. Den sidste halvanden time på hvert personalemøde, som afholdes hver anden uge, bruges på at tale om de enkelte beboere. Alle beboere tages op BDO KR 8

10 hver gang og medarbejderne kommer med observationer og input. Alle medarbejdere kender til beboernes udviklingsplaner og målene for den enkelte. Medarbejderne oplever, at udviklingsplanerne er blevet meget lettere og mere overskuelige efter indførslen af Bosted systemet. Der er en anden systematik, som er nemmere at arbejde ud fra. Målsamtalerne er gode til at vise både personale og beboere hvornår og hvor langt beboerne udvikler sig. Omvendt kan der også være grund til at forklare, hvorfor det ikke er sket. Ifølge beboerne er der målsætningssamtaler hvert halve år. Det fungerer godt man følger op på de mål man satte sidst. Det giver et overblik og noget perspektiv på perioden. Tilsynet vurderer, at der er en god systematik i udarbejdelsen og afv iklingen af evaluering af udviklingsplanerne. Tilsynet finder det positivt, at der er en fast planlagt gennemførsel af målsamtaler, samt at der er afsat tid til indbyrdes sparring på hvert personalemøde Hverdag og aktiviteter Data Overordnet oplever leder, at hverdagen er tilpasset beboernes behov, men der er dog nogle beboere, for hvem hun kunne ønske, at de i højere grad kunne motiveres. Medarbejderne oplever, at det overordnede mål er, at beboerne skal kunne fungere selvstændigt, men det skal komme fra dem selv. Personalets opgave er at motivere dem til det. Ifølge medarbejderne bruges målsamtalerne til at sikre, at beboerne modtager det de har behov for i hverdagen. Medarbejderne fortæller, at to af beboerne har fast arbejde og en skal i gang med et skoleforløb. Nogle beboere har nogle helt faste ritualer, som fylder hverdagen ud, fx svømning og bibliotek. For de øvrige forsøger personalet at støtte dem med at få skabt et indhold i hverdagen. Det opleves som en udfordring at motivere nogle af beboerne. Nogle af beboerne har været på beskyttet værksted en er det pt. Medarbejderne vurderer, at flere af de øvrige beboere ikke ville føle sig tilpasse med en sådan aktivitet. Der er flere andre tilbud med aktiviteter, som beboerne er meldt til, fx paraplyen og anemonen. Personalet aftaler somme tider at tage med, men det kan alligevel være svært at få beboerne motiveret. Beboerne skal som udgangspunkt betale for de aktiviteter, de deltager i. Der er en fælles kostkasse, hvorfra den, som skal handle ind, får penge. Beboerne udtrykker generelt tilfredshed med hverdagen og med de aktivite- BDO KR 9

11 ter, der tilbydes fra personalet. En mandlig beboer peger dog på, at der kunne være flere mande aktiviteter, som fx fisketure. De mandlige beboere ser frem til, at der kommer en ny mandlig medarbejder på 25 timer. Hertil tilfører leder, at der faktisk er mandeaktiviteter, men at problemet, som hun ser det, ofte er at de selv skal betale for deres aktiviteter og ofte melder fra til aktiviteterne fordi de ikke har det så godt psykisk. Endvidere tilføjer leder hertil, at de aktiviteter der planlægges på temadagen er aktiviteter som beboerne selv har foreslået, herunder mandeaktiviteter. Generelt udtrykker beboerne, at der er behov for et fælles lokale, hvor der er plads til alle beboerne. En af beboerne fortæller om, at vedkommende enkelte gange er med til aktiviteter i forbindelse med Paraplyen. Beboerne er meget glade for medarbejderne. De oplever at de er gode til at spørge ind til, om man trives. Medarbejderne er dygtige på forskellige områder en til økonomi, en anden til medicin eller afspænding. De har alle deres gode sider. Det opleves, som om det ikke bare er et arbejde for dem, udtaler en beboer. Beboerne oplever, at personalet har meget omsorg for beboerne og er oprigtigt interesserede i dem. Tilsynet vurderer, at der generelt er en god hverdag for beboerne. Det forekommer tilsynet, at der tilbydes en række aktiviteter og at personalet arbejder med at motivere beboerne til at deltage i det omfang, de kan magte det Medindflydelse og kommunikation Data Der er fælles husmøde en gang om måneden, som altid begyndes med fællesspisning. Der tages en runde, hvor man spørger hver enkelt, hvordan de har det. Enkelte beboere kan have lidt svært ved at skulle tale i en forsamling og leder redegør for hvordan man arbejder med at kompensere for dette. Der er husmøder i hvert hus (Akacievej og Bøgevej) med ca. 14 dages og op til en måneds interval. Det er efter behov. Leder oplever, at beboerne er gode til at sige til og fra og til at sætte spørgsmålstegn ved ting. En beboer giver udtryk for, at personalet ind i mellem ikke klare nok i deres kommunikation, særligt i forhold til når der skal ske noget for hende. Beboeren fortæller, at hun har brug for ekstra lang forberedelsestid når der skal ske noget som fx at hun skal have en samtale med en medarbejder. Beboeren fortællere at det kan virke angstprovokerende, hvis vedkommende fx bliver bedt om at komme på kontoret uden at få at vide, hvad det overordnet set drejer sig om. Hertil tilføjer leder, at personalet er opmærksomme på dette behov, og at de på forskellig vis forsøger at imødekomme denne og andre beboeres behov for samarbejde og kommunikation. Dette er imidlertid ikke altid ensbetydende BDO KR 10

12 med, at det er bedst at være for godt forberedt, da dette ind imellem også kan være utrygt for den pågældende. Tilsynet vurderer, at der er gode muligheder for medindflydelse på fællesskabet. Tilsynet bemærker, at en beboer ind imellem oplever, at kommunikationen ikke er tydelig nok. Tilsynet vurderer imidlertid at personalet er opmærksomme på denne beboers behov og inddrager denne viden i det pædagogiske arbejde og særligt i relation til samarbejde og aftaler Sundhed, kost og motion Data Man opfordrer beboerne til at lave sund mad og det bliver der også generelt. Der er en politik om, at der skal købes magert, grønt og frugt hver dag. Det oplyses, at man ligeledes opfordrer beboerne til at komme ud og motionere. Flere beboere er meget aktive og dyrker sport. Der har i perioder været et tilbud om gåture en gang om ugen. På Bøgevej laver beboerne selv deres egen mad, mens beboerne på Akacievej hver har to maddage om ugen. Medarbejderne fortæller, at der sommetider holdes inspirationsuger, hvor medarbejderne laver mad. Det er længe siden sidste gang. Tilsynet vurderer, at der arbejdes relevant med kost og motion og foreslår, at kostpolitikken skrives ind i akkrediteringsgrundlaget Tryghed og trivsel Data Leder peger på, at den ene halvdel af beboerne har boet her i mange år, mens den anden halvdel er nyere. Der er stor forskel på hvad, der skaber tryghed og trivsel for dem, men helt overordnet er det væsentligt, at der er respekt for den enkelte. De fysiske rammer er ikke optimale for trivslen, ifølge leder, da der mangler et fælles lokale til samvær og aktiviteter. Medarbejderne oplever, at det er vigtigt med klarhed i kommunikationen for at kunne skabe tryghed. Ligeledes at beboerne oplever, at personalet er ærlige og bruger sig selv. Medarbejderne oplever fx at det er en trøst for beboerne at vide, at ikke alle de problemer de oplever, skyldes sygdommen, men at der også er helt normale problemer som personalet og andre i almindelighed fx også kan have. Medarbejderne finder, at beboerne er meget omsorgsfulde over for hinanden og over for personalet. De hjælper hinanden, hvis de er syge. En beboer giver udtryk for nogen utryghed, men understreger at personalet gør hvad de kan for at afhjælpe det. BDO KR 11

13 Det er tilsynets, at der er en god trivsel på stedet og at beboerne i vid udstrækning er trygge Seksualitet Data Medarbejderne oplever ofte, at der er behov for at tale om seksualitet og støtte beboerne i deres tanker mv. De oplever ikke, at det er en udfordring for dem at skulle tale om emnet. Ingen bemærkninger Sprogbrug og omgangsformer Data Hverken leder eller medarbejdere oplever, at der er problemer med, at man taler grimt til hinanden eller at man råber af hinanden. Medarbejderne synes tværtimod, at der er en god tone mellem alle. Der lægges stor vægt på, at det er et hjem, og at man respekter, at det er beboernes hjem. Medarbejderne giver konkrete eksempler på, hvordan man sikrer respekten i hverdagen. Beboerne oplever også, at der er en god omgangstone mellem dem. De oplever alle, at der er en familiær og hyggelig stemning. Tilsynet vurderer, at omgangsform og sprogbrug er godt og tilfredsstillende for alle parter Medicinhåndtering Data Der håndteres medicin, og Drosthuset har nedskrevne retningslinjer for medicinhåndtering. Medicinhåndtering giver ifølge leder og personale generelt ikke anledning til problemer.. Personalet er en gang årligt på medicinhåndteringskursus med de andre Drosthuse. Tilsynet finder det meget positivt, at medarbejdernes kompetencer på området holdes ajour årligt Magtanvendelse og konflikthåndtering Data Personalet er ifølge leder bekendt med bekendtgørelsen. Der har ikke været foretaget magtanvendelser i de år leder har været ansat. Medarbejderne har været på kurser i magtanvendelse. Oplever ikke, at der er episoder, som falder ind under magtanvendelsesbekendtgørelsen. De kan redegøre for hvad, man skulle gøre i tilfælde af det. Ingen bemærkninger Pårørende Data Leder oplever, at der er et godt samarbejde med pårørende. Leder og personale er meget opmærksomme på tavshedspligten. BDO KR 12

14 Medarbejderne giver udtryk for, at der kommer enkelte forældre/pårørende og besøger beboerne, men der er meget lidt egentligt samarbejde. Enkelte gange kan beboerne bede om, at kontaktpersonen er med til møder med fx forældre. Samarbejdet sker kun når beboerne ønsker det. Ingen bemærkninger. 3.6 Særligt fokusområde Fokusområde 1) Medicinhåndtering 2) Pædagogiske planer 3) Aktiviteter Data 1) Vedrørende medicinhåndtering finder tilsynet det meget positivt, at medarbejdernes kompetencer på området holdes ajour årligt. Drosthuset følger nedskrevne retningslinjer for medicinhåndtering, hvilket fungerer fint. 2) Tilsynet vurderer, at der er en god systematik i udarbejdelsen og afviklingen af evaluering af udviklingsplanerne. Tilsynet finder det positivt, at der er en fast planlagt gennemførsel af målsamtaler, samt at der er afsat tid til intern indbyrdes sparring til hvert personalemøde 3) Tilsynet vurderer, at der generelt er en god hverdag for beboerne. Det forekommer tilsynet, at der tilbydes en række aktiviteter og at personalet arbejder med at motivere beboerne til at deltage i det omfang, de kan magte det. Samlet set er det tilsynets at der udføres et godt og systematisk arbejde med udviklingsplanerne, at der er en god hverdag for beboerne, som også understøttes af udviklingsplanerne, samt at medicinhåndteringen i høj grad er underbygget af kompetencer. 3.7 Organisatoriske og personalemæssige forhold Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Data Ifølge leder er sygefraværet generelt lavt, også når det korrigeres for langtidssygdom. Der er en sygefraværspolitik, og denne følges og fungerer efter hensigten. Der er ansat en ny mandlig medarbejder, som skal have 20 timer i huset og fem timer til praktiske ting, hvor det dog er meningen, at han skal have beboerne med. BDO KR 13

15 Medarbejderne fortæller, at der er fire vikarer. De går med som føl i nogle dage. Leder holder møde med dem ind i mellem. De er med til forskellige sociale arrangementer for medarbejderne. Vikarer bruges mest ved aftenvagter eller weekender. Tilsynet vurderer, at det er et godt initiativ at sikre, at der også er en mandlig ansat til at lave aktiviteter med beboerne Eksternt samarbejde Data Leder oplever, at der er et godt samarbejde med kommunen, sagsbehandlere mv. Generelt udtrykker leder, at der er et godt samarbejde med bestyrelsen, men i nogle sammenhæng ønsker leder sig en hurtigere respons. Samarbejde med psykiater, psykologer, sagsbehandler mv. foregår altid med beboernes mellemkomst. Det kan også være praktiserende psykiatere og distriktspsykiatrien. Umiddelbart oplever medarbejderne, at samarbejdet er meget fint. Medarbejderne oplyser, at der ikke nødvendigvis er 141 handleplaner på beboerne. Ligeledes er der heller ikke en systematisk opfølgning. Det sker kun hvis beboerne selv (eller via personale) kontakter sagsbehandler. Hvis en beboer vil ud og arbejde, sørger medarbejderne for at sagsbehandler kontaktes og at der sendes statusrapporter ind. Det er tilsynets, at der er et godt samarbejde med alle eksterne parter Internt samarbejde og kommunikation Data Det interne samarbejde fungerer godt. Kommunikationen er klar og ærlig og sjov. Medarbejderne oplever, at det er dejligt at komme på arbejde. Leder er god til at tage imod forslag og er åben. Den sidst tilkomne medarbejder oplever, at det har været nemt at komme ind i gruppen og at hun er blevet taget godt imod. Der er plads til løbende refleksion i hverdagen, fx at man lige sætter sig og taler en situation igennem når det er aktuelt. Det værdsætter medarbejderne meget og finder at det forbedrer deres indsats. Medarbejderne oplever, at de er gode til at reflektere og give hinanden sparring. Også i supervisionen er der mulighed for sparring og at tage hul på de svære spørgsmål. Der er supervision ti gange om året. Personalet udtrykker ligeledes meget tilfredse med, at der er kommet flere BDO KR 14

16 fagligheder ind i personalegruppen. Det giver en bredde og nye vinkler på tingene. Tilsynet får indtryk af en god og velfungerende personalegruppe og vurderer på baggrund af medarbejdernes udtalelser, at der er et godt internt samarbejde Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Data Sikkerhedsrepræsentanten oplyser, at der i løbet af i år skal afholdes et kursus i brandsikkerhed for beboerne. Det afholdes til sommer i Falck regi. Sikkerhedsrepræsentanten fortæller, at hun har været på sikkerhedskursus. Der er udarbejdet en APV for Der er lavet et skema med punkter, som der skal arbejdes med, hvor der er sat ansvarlig og dato på. Mange punkter er dog sat på standby pga. den forhåbentlige flytning. Der var stor utilfredshed hos alle med kontorrummet/støttecentret. Det fungerer ikke ordentligt. De største udfordringer er de fysiske rammer og usikkerheden omkring en evt. flytning. Man venter på, at der kommer en endelig afklaring. Tilsynet vurderer, at der er en del udfordringer for arbejdsmiljøet, som alle er begrundet i de utilfredsstillende fysiske rammer. Der er behov for en snarlig løsning Kompetenceudvikling og kvalitetssikring Data Ifølge medarbejderne er der MUS samtaler årligt, som fungerer som kompetenceafklaring og fastlæggelse af mål. Der er relativt gode muligheder for kompetenceudvikling. Leder er åben for forslag fra medarbejderne. Det kan mærkes, at der er et godt og tilfredsstillende niveau i kursusbudgettet. Af uddannelse, kursus og temadage kan bl.a. nævnes at nogle er/har været i gang med diplomuddannelse, der har været praktikvejlederkursus, og forskellige tema som fx tema om psykisk syge og kriminalitet. Normeringen er tilfredsstillende for medarbejderne, og giver mulighed for god kvalitet i arbejdet. Medarbejderne har selv lavet kompetenceplaner, hvor de har beskrevet mål og drømme. Der er ikke lavet nye inden for det sidste år, derfor har en nyere medarbejder ikke en. Ifølge leder skal det laves plan for den nye medarbejder. Der har netop været afholdt et fælles kursus i den motiverende samtale. Tilsynet vurderer, at der er gode rammer og et højt niveau for kompetenceudvikling. BDO KR 15

17 3.7.6 Sammenhæng mellem kompetencer og behov Data Medarbejderne oplever, at der bredt set er de kompetencer der er behov for. Der er en god sammensætning af personalegruppen, og det er muligt at se, hvordan beboerne har rykket sig i løbet af de sidste fire år. Medarbejderne udtrykker stolthed over deres arbejde. Særligt når der sker en udvikling med beboerne. Tilsynet vurderer, at der samlet set er en god sammenhæng mellem kompetencer og behov. 4 Metode BDO KR s tilsyn anvender en udviklingsorienteret og dialogbaseret tilgang, der samtidig med at tilsynet, jf. Retssikkerhedslovens 16, skal udøve kontrol med, om tilbuddet følger lovgivningen, danner rammen for tilsynet. Dette indebærer interview, dialog og observation, som sammen med uddybninger på forskellige områder og punkter, giver et samlet billede af stedet. Tilsynet anvender endvidere en anerkendende tilgang, hvilket bl.a. handler om at se og spørge til det, der virker, for at kunne identificere stedets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Rapporten har været fremsendt forstander med henblik på rette l- ser af faktuelle fejl. 4.1 tilrettelæggelse Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs, og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet 4.2 Overordnet materiale som har indgået i tilsynet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO KR indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. BDO KR 16

18 4.3 varsling Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fem uger før gennemførelse. Endvidere har BDO KR haft telefonisk dialog med leder inden tilsynet, hvor programmet er blevet drøftet og endelig fastlagt således, at dagens møder er tilpasset hverdagen og aktivit e- terne på tilbuddet. 4.4 Definitioner Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt. Påbud Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. BDO KR 17

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bramsnæsvig Botilbud for udviklingshæmmede

Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bramsnæsvig Botilbud for udviklingshæmmede Anmeldt tilsyn Bramsnæsvig Botilbud for udviklingshæmmede Juni 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING... 3 3 DATAGRUNDLAG... 3 4 TILSYNETS VURDERING... 4 4.1 Tilsynets bemærkninger,

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 3. GENEREL ANBEFALING... 3 Tilsynets varsling... 3 4. BOFÆLLESSKABERNE...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport. Randers Kommune Støttecenter Solsorten

Tilsynsrapport. Randers Kommune Støttecenter Solsorten Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Solsorten Anmeldt tilsyn November 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. BOSTEDET HOLBERGHUS... 3 Resumé... 3 Bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bramsnæsvig

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bramsnæsvig Tilsynsrapport Lejre Kommune Bramsnæsvig Anmeldt tilsyn Marts 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG... 5 3.1

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport. Halsnæs Kommune Krisecenter

Tilsynsrapport. Halsnæs Kommune Krisecenter Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Anmeldt tilsyn Juni 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG... 5 3.1

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport. Halsnæs Kommune Toruphus

Tilsynsrapport. Halsnæs Kommune Toruphus Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Toruphus Anmeldt tilsyn August 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNETS VURDERING...3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER...3 3 DATAGRUNDLAG...4 3.1 OPLYSNINGER

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne Tilsynsrapport Lejre Kommune Bofællesskaberne Anmeldt tilsyn Februar 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn d Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, Jan Spicker Uanmeldt tilsyn d.19.6. 2013 Sparta Nørregade 5, Haderup Genvejen 15, Sunds Leder : Michael Poulsen, n Spicker Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING D Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Uanmeldt tilsyn Juli 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus Uanmeldt tilsyn Dronninghus Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Lyngby-Taarbæk Kommune Kirsten Marie

Tilsynsrapport. Lyngby-Taarbæk Kommune Kirsten Marie Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Kirsten Marie Anmeldt tilsyn September 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Med udgangspunkt i standarddagsordenen og de ydelser der er aftalt med de fynske kommuner er udarbejdet nedenstående vejledning til udarbejdelse at tilsynsrapporten.

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Emdrupgård. Formålet med

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune Tirsdag den 24. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Støttecentret Møllegade Tilbudstype Klub tilbud efter 85 samt aktivitetstilbud efter 104 Adresse Møllegade, Skanderborg

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo

Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens forpligtigelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej Tilsynsrapport for "indtast institutionsnavn" Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere