Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland"

Transkript

1 Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager finansieringen og den overordnede styring af Væksthusene fra 1. januar Målet med overdragelsen er at udvikle et stærkt og sammenhængende erhvervsservicesystem. Det entydige ejerskab skaber mulighed for at trimme arbejdsdelingen mellem aktørerne og skabe endnu større synergi i indsatsen. Kommunerne kan nu betragte aktørerne som brikker i et samlet system, der både omfatter lokale ydelser og specialiserede ydelser på regionalt niveau. Dermed bliver det muligt at skabe en direkte sammenhæng mellem kommunernes erhvervspolitikker og den udførende erhvervsservice. Og dermed for at sætte brugernes behov i centrum. Konkret vil kommunernes styring og koordinering af erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland foregå gennem følgende aftaler. 1. En årlig resultatkontrakt mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland. 2. En samarbejdsaftale mellem den enkelte kommune, udbyderne af lokal erhvervsservice og Væksthus Midtjylland. Aftalen fastlægger konkrete mål og indsatsområder i den lokale erhvervsservice samt mål og rammer for samarbejdet mellem den lokale erhvervsservice og Væksthuset. Resultatkontrakten mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland skal tage afsæt i en årlig, national aftale mellem KL og Økonomi- og Erhvervsministeriet om en række fælles, overordnede mål for de fem Væksthuse. Men der vil også være et stort spillerum for, at kommunerne i Region Midtjylland selv kan opstille mål og krav til Væksthusenes ydelser, kompetencer og samarbejde med de lokale erhvervsserviceenheder. Den fælles kommunale styring af hele erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland betyder også, at de 19 kommuner sammen skal tage stilling til en række centrale spørgsmål om den fremtidige erhvervsservice: 1 Kommunerne kompenseres for opgaven over bloktilskuddet. For Region Midtjyllands vedkommende udgør beløbet ca. 20 mio. kr. årligt. Hidtil har staten haft til opgave at fastlægge Væksthusenes mål og succeskriterier samt at indgå resultatkontrakter med de enkelte Væksthuse, mens kommunerne har varetaget det bestyrelsesmæssige ansvar for de enkelte Væksthuse. 1

2 Hvad er de vigtigste erhvervsmæssige udfordringer for kommunerne i Region Midtjylland, og hvilke rolle skal erhvervsservicesystemet spille i at håndtere disse udfordringer? Hvad skal være kommunernes fælles mål på erhvervsserviceområdet, og hvilke indsatsområder skal prioriteres i erhvervsserviceindsatsen? Hvilke opgaver skal typisk ligge i Væksthuset? Hvilke opgaver skal typisk ligge i den lokale erhvervsservice? Hvilke erhvervsserviceopgaver kan eventuelt ligge hos andre aktører, fx lokale udviklingsparker eller tværkommunale samarbejder? Hvordan skal samarbejdet og arbejdsdelingen være mellem de forskellige aktører? Og hvordan sikres det, at brugerne (iværksætterne og virksomhederne) får let adgang til de rette ydelser, kompetencer og programmer i det samlede regionale erhvervsservicesystem. For at kunne besvare de to første spørgsmål har KKR Midtjylland bedt IRIS Group om at lave en analyse af de 19 midtjyske kommuners erhvervsservicepolitikker 2. Formålet har været at skabe et billede af, hvilke mål, indsatsområder og politiske prioriteringer som er fælles for kommunerne. Samtidig har ambitionen med analysen været at kortlægge de fokusområder i de lokale erhvervspolitikker, hvor kommunerne har ønsker om tværkommunalt samarbejde og initiativer/ydelser på regionalt niveau. Dette notat sammenfatter hovedresultaterne af analysen 3. Det er tanken, at analysens resultater skal indgå i en samlet drøftelse mellem kommunerne om løsningerne på de sidste fire spørgsmål. Analysen indeholder en række konkrete bud på, hvilke indsatsområder kommunerne har en fælles interesse i at samarbejde om i de kommende år med afsæt i de 19 kommuners erhvervsservicepolitikker. Herudover viser analysen bl.a.: At kommunernes nuværende målsætninger kan sammenfattes i fire fælles, overordnede mål for erhvervsservicesystemet. De vedrører 1) velstand, produktivitet og jobskabelse, 2) at fremstå som attraktivt erhvervsområde, 3) at blive foregangsregion inden for offentlig-privat innovation, 4) balanceret udvikling - understøtte vækst i udkantsområder samt vidensniveau i midt- og vestjyske virksomheder. At tre overordnede politikområder er gennemgående i de kommunale erhvervsservicepolitikker. Det drejer sig om 1) iværksætteri og vækstvirksomheder, 2) innovation og globalisering, 3) uddannelses og menneskelige ressourcer. 2 Det vil i praksis sige de dele af kommunernes erhvervspolitikker, der vedrører erhvervsservice. De lokale erhvervspolitikker fokuserer typisk også på generelle erhvervsmæssige rammebetingelser som infrastruktur og bosætning. 3 Den samlede analyse Erhvervsservice i Region Midtjylland Kortlægning af kommunale mål, fokusområder, ressourcer og ønsker til det regionale erhvervsservicesystem (juni 2010) kan downloades på Kommunekontaktrad/KKR-Midtjylland 2

3 At der inden for disse tre overordnede politikområder er i alt 13 konkrete indsatsområder, hvor kommunerne anser tværkommunale initiativer eller initiativer på regionalt niveau som en væsentlig forudsætning for at levere service til virksomhederne på et højt niveau. At der generelt er stor tilfredshed med Væksthus Midtjyllands ydelser og kompetencer samt Vækstforums erhvervsserviceprogrammer, herunder ikke mindst mulighederne for at yde tilskud til køb af privat rådgivning. Men at der er behov for nogle justeringer, der giver 1) større fleksibilitet i forhold til målgruppen for visse af programmerne, 2) bedre muligheder for at håndtere udfordringer i udkantsområder, der generelt har få vækstvirksomheder og en virksomhedskultur, der er vanskelig forenelig med konsulentunderstøttede udviklingsforløb. At der er et bredt udbud af forskellige typer af erhvervsserviceydelser i de midtjyske kommuner. Både i form af basale erhvervsserviceydelser til alle iværksættere og virksomheder. Og i form af fokuserede ydelser til erhverv eller virksomhedstyper, der er særligt vigtige for vækst og udvikling i de enkelte kommuner. At Region Midtjylland samlet set er den region, hvor kommunerne bruger flest midler på erhvervsfremme. Men samtidig viser analysen også, at der er store forskelle mellem kommunerne i Region Midtjylland med hensyn til, hvor mange årsværk og ressourcer der investeres i erhvervsservice og andre erhvervsfremmeaktiviteter. At der er perspektiver i at udvikle fælles standarder eller kvalitetskriterier for udbydere af erhvervsservice i regionen. Det kan sikre større gennemskuelighed for brugerne og fungere som et fælles værktøj til at udvikle og evaluere kvaliteten af erhvervsserviceindsatsen. Kort om analysen Analysen er gennemført i perioden marts-juni 2010 og har omfattet følgende aktiviteter: Gennemgang af kommunernes skriftlige erhvervspolitikker og handlingsplaner. Interview med erhvervspolitiske kontaktpersoner i de 19 midtjyske kommuner. Formålet var at afdække indhold og fokus i prioriterede aktiviteter, ønsker til det regionale erhvervsservicesystem samt eventuelle nye fokusområder i erhvervsserviceindsatsen, der ikke er beskrevet i de skriftlige erhvervspolitikker. En kortlægning af udbuddet af ydelser, antal brugere og årsværk/økonomi i den lokale erhvervsfremme baseret på en spørgeskemaundersøgelse om lokal erhvervsfremme gennemført af KL, Erhvervs- og Byggestyrelsen samt KL i januar-februar En erhvervspolitisk konference den 2/6 i Silkeborg med deltagelse af ca. 60 politikere og embedsmænd, hvor analysen blev fremlagt, og hvor deltagerne drøftede fremtidige mål og fokusområder for erhvervsserviceindsatsen i regionen. 3

4 2. Kommunernes overordnede mål med erhvervsserviceindsatsen Som led i analysen har vi kortlagt de overordnede målsætninger i kommunernes erhvervsservicepolitikker. Og dermed hvad der motiverer kommunerne til at investere penge og ressourcer i erhvervsservice. Figur 1 på næste side sammenfatter resultaterne af kortlægningen. Figur 1. De 19 midtjyske kommunernes overordnede mål på erhvervsserviceområdet Note: Der er kun medtaget mål, der eksplicit fremgår af de kommunale erhvervspolitikker. Der er naturligvis flere kommuner end angivet i figuren, der har opstillet mål for velfærd og energi som led i udformningen af andre politikker. Figuren viser, at 12 ud af de 19 kommuner har formuleret mål om generelt at fremstå som en attraktiv erhvervskommune. Det signalerer et politisk mål om, at alle typer af iværksættere og virksomheder skal opleve det som attraktivt at drive virksomhed i området. Typiske indsatsområder er i den forbindelse let tilgængelig vejledning på det lokale erhvervskontor, attraktive erhvervsarealer samt en erhvervsvenlig og serviceorienteret forvaltning. Men også håndgribelige økonomiske mål er udbredte. Store bykommuner og vækstcentre har typisk opstillet mål om at øge produktivitet, velstand og jobmuligheder, mens fx udkantskommunerne har mere fokus på at fastholde virksomheder og at undgå stigende ledighed. Samtidig har en række kommuner specielt i det midt- og vestjyske område fokus på at omstille erhvervsstrukturen. For nogle kommuner indebærer dette et fokus på at understøtte iværksættere inden for nye (videnbaserede) erhvervsområder. Andre kommuner fokuserer på, at eksisterende virksomheder bliver mere videnintensive gennem innovation og rekruttering af højtuddannet arbejdskraft. Herudover har et mindretal af kommunerne formuleret overordnede mål om, at erhvervspolitikken skal bidrage til at realisere andre politiske mål. Fire kommuner har eksplicitte ambitioner om, at erhvervspo- 4

5 litikken skal bidrage til at realisere mål inden for energiområdet. Det hænger både sammen med de store samfundsmæssige udfordringer på energiområdet og det forhold, at en del kommuner står stærkt erhvervs- og kompetencemæssigt på energiområdet. Men også offentlig-privat samarbejde om velfærdsinnovation vinder frem. Ganske vist er det endnu kun to kommuner, der har opstillet som specifikt mål for erhvervspolitikken, at den skal bidrage til at udvikle en moderne velfærdskommune. Men som det fremgår af afsnit 4 optager offentlig-privat samarbejde om bl.a. velfærdsteknologi flere kommuner, når det handler om konkrete indsatsområder i forhold til at fremme innovation i kommunen. Indtrykket fra interviewene er da også, at der er tale om et nyt fokusområde, som er under kraftig vækst og udvikling bl.a. som følge af de udfordringer, der følger af den demografiske udvikling (flere ældre og faldende arbejdsudbud) og kommunernes stramme økonomi. Erkendelsen i mange kommuner er, at offentlig-privat samarbejde om at udvikle nye produkter, ydelser, arbejdskraftbesparende teknologier og administrative systemer er et centralt middel i indsatsen for at trimme, effektivisere og udvikle den kommunale service og administration. Tabel 1 giver et bud på, hvilke overordnede mål der fremover kan være styrende for den midtjyske erhvervsserviceindsats med afsæt i kommunernes nuværende erhvervspolitikker og visioner om fremtidens erhvervsservice. Tabel 1. Bud på fire overordnede mål for den midtjyske erhvervsserviceindsats 1. Øget velstand, produktivitet og flere jobmuligheder. Fokus på at styrke innovation og vidensniveau i eksisterende virksomheder. Understøtte nye vækstklynger (fx inden for energi). Skabe flere vækstvirksomheder. Etablere stærke vidensmiljøer (med afsæt i regionens videninstitutioner) og styrke den regionale udnyttelse heraf. 2. Attraktivt erhvervsområde Det skal være attraktivt at etablere sig i Region Midtjylland for iværksættere, virksomheder og arbejdskraft. Der skal være let adgang til information, vejledning og sparring på et højt niveau for virksomheder og iværksættere. 3. Foregangsregion inden for offentlig-privat innovation Midtjyske kommuner skal være foregangskommuner i at udvikle og effektivisere kommunale service- og forsyningsopgaver baseret på offentlig-privat innovation. 4. Balanceret udvikling Sikre vækst- og udviklingsmuligheder i udkantsområderne. Fremme uddannelsesniveau og teknologianvendelse i virksomhederne - specielt i det midtog vestjyske område, hvor uddannelsesniveauet i dag er lavt. Det skal understreges, at offentlig-privat innovation som mål endnu ikke har stor udbredelse i de kommunale erhvervspolitikker. Men da indtrykket fra analysen som nævnt er, at det er et område med stærkt stigende kommunalt fokus, har vi valgt at tage det med i tabellen. 5

6 3. Tre vækstkilder dominerer i de midtjyske erhvervspolitikker De fleste lokale erhvervsservicepolitikker i Region Midtjylland fokuserer på tre overordnede politikområder 1) iværksætteri og vækstvirksomheder, 2) innovation og globalisering og 3) uddannelse og menneskelige ressourcer. Der er således i kommunerne bred enighed om, hvad der er de centrale kilder til vækst og udvikling. Vi har kortlagt, hvilke delmål kommunerne har opstillet på disse tre politikområder og inddelt dem i nogle hovedkategorier. Figur 2 viser - for hvert område de to mest udbredte typer af delmål. Figur 2. Delmål inden for de tre vigtigste indsatsområder Iværksætteri Innovation og globalisering Menneskelige ressourcer Antal kommuner På iværksætterområdet har to ud af tre kommuner opstillet mål om, at erhvervsserviceindsatsen skal bidrage til at skabe flere vækstvirksomheder. 15 kommuner har som målsætning, at etableringsraten (antal nye virksomheder i forhold til den samlede bestand af virksomheder) skal være høj. Flere og mere innovative virksomheder er det delområde, hvor flest kommuner har opstillet mål i alt 18 af de 19 kommuner. I langt de fleste af disse kommuner er fokus på at løfte innovationsniveauet i eksisterende virksomheder. Men enkelte kommuner har også formuleret deres mål på en måde, hvor der skal arbejdes for at tiltrække videnbaserede og innovative virksomheder ude fra. Herudover ser flere kommuner etablering af nye, videnbaserede virksomheder som et vigtigt element i at skabe flere innovative virksomheder. Kun få kommuner (beliggende i den vestlige del af regionen) har specifikke mål for at fremme virksomhedernes anvendelse af ny teknologi (typisk IT). Når det gælder menneskelige ressourcer, har 11 kommuner opstillet mål om at øge antallet af højtuddannede i virksomhederne et mål der er særligt udbredt i midt- og vestjyske kommuner. 6

7 4. Kommunernes ønsker til erhvervsservicesystemet For hver af de tre vækstkilder har analysen kortlagt konkrete initiativer og indsatsområder i kommunerne. Samtidig har vi (gennem interview med forvaltningerne) afdækket, om kommunerne inden for hvert af disse indsatsområder; prioriterer at løfte opgaven lokalt (fordi lokale ydelser og kompetencer er tilstrækkelige) eller om kommunerne anser tværkommunale eller regionale initiativer (fx i regi af Væksthuset) som en væsentlig forudsætning for at levere ydelser på et højt niveau. I alt har vi identificeret 28 forskellige indsatsområder 4 i kommunerne under de tre vækstkilder. Inden for 13 af disse indsatsområder gav en overvægt af kommunerne (det vil sige blandt de kommuner, der prioriterer de pågældende indsatsområder) udtryk for, at lokale initiativer og ydelser ikke er tilstrækkelige. Iværksætteri Fire af de 13 indsatsområder, hvor kommunerne har ønsker til det erhvervsservicesystemet, ligger inden for iværksætteri. Tabel 2 giver en kort opsummering af, hvordan regionale og/eller tværkommunale initiativer kan understøtte kommunernes indsats på disse områder 5. Udover de fire indsatsområder i tabellen er der naturligvis fortsat fokus på at understøtte vækstiværksættere og vækstvirksomheder gennem den specialiserede erhvervsservice, der ydes af Væksthuset i tæt samspil med private rådgivere. Der er også udbredt opbakning til Vækstforums erhvervsserviceprogrammer, der administreres af Væksthuset, og som giver virksomhederne mulighed for tilskud til køb af privat rådgivning i forbindelse med vækst- og udviklingsforløb. Tilskuddene opfattes generelt som et afgørende incitament for mange virksomheder til at bruge det professionelle rådgivningssystem. 4 For et overblik over de 28 indsatsområder henvises til Erhvervsservice i Region Midtjylland Kortlægning af kommunale mål, fokusområder og ressourcer og ønsker til det regionale erhvervsservicesystem. 5 For en uddybning af ønskerne henvises til Erhvervsservice i Region Midtjylland Kortlægning af kommunale mål, fokusområder og ressourcer og ønsker til det regionale erhvervsservicesystem. 7

8 Tabel 2. Kommunale ønsker til erhvervsservicesystemet - iværksætteri Indsatsområde Antal kommuner hvor området har høj prioritet Ønsker til det regionale erhvervsservicesystem (kort opsummering) Netværk for iværksættere 16 Netværk for iværksættere er et centralt tilbud i kommunernes iværksætterindsats. Mange kommuner ønsker samarbejde med andre kommuner om netværk for perspektivrige iværksættere det kan være svært at finde ligestillede med ensartede udfordringer i den enkelte kommune. Udviklingsparker 12 Mange kommuner har etableret udviklingsparker for perspektivrige iværksættere og mindre virksomheder. Der er et ønske om et forum for erfaringsudveksling vedrørende konceptudvikling, drift, ydelser mv. Knopskydning fra eksisterende virksomheder Øge interesse for iværksætteri i folkeskolen 5 9 Knopskydning (også kaldet spin offs) fra eksisterende virksomheder er vigtigt for at skabe flere vækstiværksættere. Flere kommuner ønsker værktøjer og metoder til at motivere virksomheder til at understøtte knopskydning samt metoder til at identificere og motivere iværksætterspirer til at starte virksomhed. En række lokale erhvervskontorer er involveret i initiativer rettet mod fremme interessen for iværksætteri og naturvidenskab i folkeskolen. Der efterspørges en fælles regional kampagne samt fælles uddannelsestilbud til lærere, der skal undervise i iværksætteri. Innovation og globalisering Fremme af innovation er højt på dagsordenen i de midtjyske kommuner. Det er samtidig et politikområde, hvor kommunerne i høj grad er afhængige af at kunne trække på fælles programmer, ydelser og værktøjer. Således identificerede analysen i alt seks indsatsområder under innovation, hvor kommunerne lægger vægt på en fælles indsats på regionalt niveau. På nogle af disse områder har Vækstforum og regionen allerede iværksat velfungerende programmer. På andre områder er der brug for nye initiativer eller indsatser. Ønskerne til erhvervsservicesystemet er kort opsummeret i tabel 3. 8

9 Tabel 3. Kommunale ønsker til erhvervsservicesystemet innovation og globalisering Indsatsområde Antal kommuner hvor området har høj prioritet Ønsker til det regionale erhvervsservicesystem (kort opsummering) Vejledning/sparring om innovation Oplevelsesbaseret forretningsudvikling Vejledning/sparring om it-udvikling Innovationsnetværk og klyngeinitiativer Fælles indgang til videninstitutioner Offentlig-privat innovation (OPI) Nye metoder og værktøjer til at afdække innovationsmuligheder i eksisterende virksomheder fx i form af et 180 eftersyn. Programmer og/eller specialiseret vejledning, der kan hjælpe virksomheder med at tænke oplevelser ind i produkter, ydelser, kommunikation mv. Fortsat prioritering af den midt- og vestjyske itsatsning med henblik på at understøtte virksomheders anvendelse af it. Opleves som velfungerende initiativ i de involverede kommuner. Flere kommuner ønsker at satse på netværkssamarbejde mellem virksomheder om innovation og forretningsudvikling. Behov for at udbrede kendskabet til det regionale program KLYNGEmidt, der giver mulighed for støtte til sådanne initiativer. Ønske om fælles funktion der kan hjælpe med at identificere relevante videnmiljøer, når virksomheder har behov for vidensamarbejde. Behov for nye metoder og kompetencer til at skabe dialog mellem myndigheder/institutioner og virksomheder om fælles indsatsområder. Rådgivning af kommuner om, hvordan de systematisk kan arbejde med OPI og velfærdsinnovation. Flere kommuner efterspørger, at der etableres et særligt kompetencemiljø inden for innovation (fx i Væksthuset), der kan arbejde med at udvikle metoder, værktøjer og ydelser inden for de pågældende områder samt varetage den nødvendige kompetenceudvikling blandt aktørerne i erhvervsservicesystemet. Menneskelige ressourcer Også inden for menneskelige ressourcer lægger kommunerne vægt på fælles initiativer og programmer. Men på dette område er kommunernes behov i høj grad dækket af eksisterende Vækstforum programmer. Programmerne Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og Markedsplads for højtuddannede opleves som værdifulde ikke mindst pga. deres vægt på det lokale opsøgende og koordinerende arbejde. 9

10 Tabel 4. Kommunale ønsker til erhvervsservicesystemet menneskelige ressourcer Indsatsområde Antal kommuner hvor området har høj prioritet Ønsker til det regionale erhvervsservicesystem (kort opsummering) Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Formidling af studiejobs og praktikpladser 9 9 Fortsat prioritering af programmet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Videreførelse af Markedsplads for højtuddannede effektivt i forhold til at tilknytte studerende og højtuddannede til virksomheder med lavt uddannelsesniveau. Motivere virksomheder til ansættelse af højtuddannede 9 Ditto Generelle ønsker til erhvervsservicesystemet Herudover har kommunerne i analysen givet udtryk for en række generelle eller tværgående ønsker til det regionale erhvervsservicesystem. Disse ønsker omhandler bl.a. kriterierne for, hvornår iværksættere og virksomheder kan deltage i regionale programmer samt erhvervsservicesystemets evne til at håndtere udfordringer i udkantsområderne. Tabel 5 opsummerer de mest udbredte ønsker. Tabel 5. Kommunernes generelle ønsker til erhvervsservicesystemet Indsatsområde Større fleksibilitet i målgrupper for regionale programmer Håndtering af udfordringer i udkantskommuner Fælles kompetenceudvikling og certificering Ønsker til erhvervsservicesystemet (kort opsummering) For at få adgang til en række af de regionale og nationale programmer skal iværksættere og virksomhederne opfylde specifikke vækstkriterier. Disse kriterier opleves i flere kommuner som for restriktive - bl.a. fordi de er udviklet under højkonjunkturen. Men også i forhold til fx servicevirksomheder, der ofte opererer i netværk, og hvor væksten derfor ofte genereres i andre virksomheder. Udkantskommuner har beskeden nytte af de regionale programmer. Dels fordi de har færre virksomheder med vækstambitioner og vækstmuligheder. Dels pga. en anderledes virksomhedskultur, som i mange tilfælde er svært forenelig med konsulentunderstøttede vækstforløb. 1) Fælles uddannelses- og certificeringsordninger for erhvervsservicemedarbejdere, fx inden for etableringsvejledning. 2) Udvikling af egentlige uddannelser i erhvervspolitik til medarbejdere i forvaltningerne og til nye medarbejdere i de lokale erhvervskontorer. 10

11 5. Erhvervsfremmepyramiden De aktiviteter og ydelser, der udbydes i det nye, enstrengede erhvervsservicesystem, kan inddeles i fire hovedgrupper. 1. Basal erhvervsservice til iværksættere og virksomheder. Det er generelle ydelser, der står til rådighed for alle brancher, og hvis grundlæggende indhold kun varierer lidt fra kommune til kommune. Den basale erhvervsservice er erhvervsfremmesystemets fundament. Den hjælper iværksættere godt i gang (fx via etableringsvejledning, hjælp til forretningsplanen og hjælp til at etablere netværk til andre iværksættere). Og den giver eksisterende virksomheder en let indgang til myndigheder og til sparring, rådgivning, inspiration og samarbejdspartnere. Den basale erhvervsservice udbydes i dag enten af et lokalt erhvervsråd eller af en enhed på kommunen (dog med undtagelse af Århus Kommune, der har valgt Væksthuset som operatør). 2. Fokuseret erhvervsservice. Målgruppen er for fokuseret erhvervsservice er iværksættere, virksomheder eller erhverv, som spiller en særlig rolle for den lokale erhvervsudvikling. Målet er således at løse specifikke udfordringer eller at realisere særlige potentialer, som fx er identificeret i den lokale erhvervsstrategi. Eksempler på målgrupper er innovative iværksættere, nye væksterhverv og industrivirksomheder, der har brug for hjælp til strategiudvikling, generationsskifte, rekruttering af højtuddannede mv. Forløbene er typisk længere end i den basale erhvervsservice og kan fx vedrøre individuel sparring, ERFA-grupper, hjælp til at finde samarbejdspartnere, udarbejdelse af handlingsplaner mv. Udbydes i dag typisk af lokale erhvervsråd, men kommunerne kan også vælge Væksthuset eller andre aktører som operatører (se næste side). 3. Erhvervsudvikling 6. Lokale erhvervsudviklingsprojekter handler - lige som den fokuserede erhvervsservice om at tackle særlige lokale udfordringer og behov. Indsatsen består af større projekter og udviklingsaktiviteter som fx samarbejdsprojekter om innovation, lederudviklingsprogrammer, nye uddannelser og tiltrækning og servicering af udenlandsk arbejdskraft. I dag ligger projektledelsen af lokale erhvervsudviklingsaktiviteter i nogle kommuner i et erhvervsråd, mens den i andre kommuner primært ligger i forvaltningen. Men også på dette område kan kommunerne fremover vælge mellem flere operatører (se næste side). 4. Specialiseret erhvervsservice. Den specialiserede erhvervsservice omfatter en række ydelser, kompetencer og programmer, der er skræddersyede til iværksættere og virksomheder med særlige vækstudfordringer. Typiske fokusområder er internationalisering, finansiering, vækststrategier, intellektuelle ejendomsrettigheder og teknologi. Specialiseret erhvervsservice udbydes af Væksthuset i samspil med private rådgivere. Hertil kommer, at innovationsmiljøerne Østjysk Innovation og Innovation MidtVest yder rådgivning og finansiering til videntunge iværksættervirksomheder. 6 Med erhvervsudvikling mener vi i denne sammenhæng udviklingsaktiviteter med virksomhedsdeltagelse og ikke den lokale indsats for at styrke de generelle rammebetingelser, herunder infrastruktur og bosætningsinitiativer. Endvidere fokuserer vi i analysen på de erhvervsudviklingsaktiviteter, der igangsættes med afsæt i lokale erhvervspolitikker. 11

12 De forskellige indsatsområder kan sammenstilles i en pyramide, jf. figur 3. Pyramideformen illustrerer, at den basale erhvervsservice er et generelt tilbud til alle iværksættere og virksomheder, mens målgruppen er smallest i den øverste del af pyramiden. Figur 3. Erhvervsfremmepyramiden Kilde: IRIS Group Til højre i pyramiden er listet de mulige operatører. En væsentlig pointe er her, at der findes flere potentielle operatører på hvert niveau. Det gælder ikke mindst den fokuserede erhvervsservice og den lokale erhvervsudvikling, der både kan udbydes af lokale, tværkommunale og regionale aktører. Hvem kommunerne skal vælge som operatører afhænger bl.a. af de kompetencekrav, der er knyttet til at udbyde de forskellige ydelser. Men det handler også om, hvorvidt indsatsen vedrører unikke lokale behov eller behov, der går på tværs af de midtjyske kommuner. Hvor der er overlap i kommunernes mål, fokus og indsats (som det er tilfældet under mange af de prioriterede indsatsområder i afsnit 4), kan det være relevant at bruge Væksthuset eller en anden regional aktør (fx en uddannelsesinstitution) som fælles operatør. Det kan også være en mulighed, at flere kommuner går sammen om et fælles initiativ. Fx samarbejder 7-Kommunesamarbejdet i dag om flere initiativer i denne kategori (her løftes initiativerne af de lokale erhvervskontorer i fællesskab). Figuren illustrerer også vigtigheden af, at de midtjyske kommuner og Kommunekontaktrådet forholder sig til Væksthusets kompetencer - og til indhold og fokus i de regionale programmer, der i dag udbydes gennem Væksthuset. Væksthuset skal fortsat besidde og udbygge en række nøglekompetencer, der relaterer sig til generelle udfordringer hos vækstvirksomheder. Men den specialiserede erhvervsservice skal også forholde sig til særlige midtjyske udfordringer og vækstmuligheder. 12

13 Tabel 6 giver et overblik over udbuddet af de mest udbredte former for lokale erhvervsfremmeaktiviteter i Region Midtjylland for iværksættere. Tabel 6. Udbud af lokal erhvervsfremme til iværksættere i Region Midtjylland (2009) Hovedgruppe Indsatsområde Andel kommuner, hvor ydelsen udbydes Samlet antal deltagere/vejledninger i 2009 Basal erhvervsservice Individuel vejledning om etablering og opstart 100 % 1984 er- Fokuseret hvervsservice Iværksætterkurser 84 % 342 Iværksætternetværk 95 % 475 Mentorordninger 63 % 84 Udviklingsprogrammer for særlige målgrupper (fx kreative iværksættere) 47 % 342 Lokal erhvervsudvikling Fremme af iværksætteri på uddannelsesinstitutioner 84 % --- Udviklingsparker 53 % --- Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført i et samarbejde mellem KL, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Dansk ErhvervsFremme. Figuren viser, at langt de fleste kommuner udbyder de grundlæggende ydelser inden for basal erhvervsservice til iværksættere. Men også fokuserede erhvervsserviceydelser og lokale erhvervsudviklingsaktiviteter er udbredte blandt de midtjyske kommuner. Samlet blev der gennemført basale og 426 fokuserede erhvervsserviceforløb for iværksættere i regionen i På tilsvarende vis gennemgår tabel 7 udbuddet af de mest udbredte typer af ydelser for eksisterende virksomheder. 13

14 Tabel 7. Udbud af lokal erhvervsfremme til virksomheder i Region Midtjylland (2009) Hovedgruppe Indsatsområde Andel kommuner, hvor ydelsen udbydes Samlet antal deltagere/vejledninger i 2009 erhvervsser- Basal vice Individuel vejledning, kontaktformidling mv. 100 % 2318 Arrangementer og temamøder 95 % 2741 Fokuseret erhvervsservice Fokuseret vejledning eller sparring inden for bl.a. strategi, innovation, design, it, mv. 68 % 507 ERFA-grupper 84 % 112 Ejerskifte og generationsskifte 79 % 105 Professionelle bestyrelser mv 63 % 60 Formidling af højtuddannet arbejdskraft 95 % --- Lokal erhvervsudvikling Klyngeudviklingsprojekter 95 % --- Innovations- og udviklingsprojekter 89 % --- Modtagelse og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft 100 % --- Kilde: Spørgeskemaundersøgelse gennemført i et samarbejde mellem KL, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Dansk ErhvervsFremme. Note: Den første kategori under fokuseret erhvervsservice omfatter en række forskellige typer af initiativer og indsatser. Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange kommuner der udbyder specifikke ydelser inden for fx innovation, design, strategi mv., da disse indsatsområder er slået sammen i det benyttede spørgeskema. Tabellen viser, at alle former for erhvervsfremme er udbredte i de midtjyske kommuner. I alt var der godt deltagere i den basale erhvervsservice, og antallet af forløb under den fokuserede erhvervsservice udgjorde næsten 800. Den store andel aktive kommuner under lokal erhvervsudvikling hænger i høj grad sammen med, at de midtjyske erhvervsfremmeprogrammer (under Vækstforum) dækker de pågældende områder. 6. Ressourcer og økonomi De samlede ressourcer i den lokale erhvervsfremmeindsats (forvaltninger, erhvervsråd og andre lokale operatører) og i Væksthus Midtjylland udgjorde i 2009 i alt afsat 224 årsværk. Det samlede budget løber op i lidt mere end 250 mio. kr., når budgetterne i de 19 kommuner (incl. eksterne operatører) og i Væksthuset lægges sammen 7. Tabel 5 viser årsværkenes og midlernes fordeling på hovedområder. 7 Med erhvervsfremme menes her erhvervsservice og virksomhedsrettede erhvervsudviklingsaktiviteter (fx udviklingsparker, innovationsprojekter og erhvervsrettede uddannelsesaktiviteter). Aktiviteter inden for infrastruktur og bosætning er ikke omfattet. Turismefremmeindsatsen er heller ikke medregnet. 14

15 Tabel 8. Oversigt over ressourcer i kommunernes og Væksthuset erhvervsfremmeindsats Indsatsområde Budget 2010 (mio. kr.) Årsværk 2009 Politik, strategiudvikling og analyser i forvaltningerne Lokal erhvervsservice for iværksættere og virksomheder 11,5 30,5 33,0 61,5 Lokale erhvervsudviklingsaktiviteter 38,1 81,9 Kommunikation og markedsføring af lokal erhvervsfremme Andre udgifter i den lokale erhvervsfremme 7, , Kommuner i alt 125,4 173,9 Drift af Væksthuset 31,6 50,0 Nationale og regionale programmer under Væksthuset 98,6 --- I alt 255,6 223,9 Note: Opgørelsen er delvist baseret på skøn foretaget i de enkelte kommuner og i Væksthuset. Der er store forskelle mellem kommunerne i de ressourcer, der afsættes til erhvervsfremme. Figur 4 giver en oversigt over, hvor mange årsværk de enkelte kommuner i 2009 brugte på henholdsvis forvaltningsopgaver, erhvervsservice og erhvervsudvikling. Figur 4. Samlet årsværksforbrug (2009) inden for erhvervsområdet i de 19 kommuner (forvaltning + evt. ekstern operatør) 15

16 Konsekvensen af de lokale forskelle er, at der inden for Region Midtjylland er store forskelle i, hvor mange iværksættere og virksomheder der får glæde af den lokale erhvervsservice og af det midtjyske erhvervsservicesystem generelt. Analysen viser fx, at antallet af iværksætterforløb i fire af de midtjyske kommuner udgør mindre end 20 % af samtlige iværksættere i de pågældende kommuner. I de seks kommuner, der anvender flest ressourcer på erhvervsfremme pr. indbygger, er dette tal over 60 %. Samlet set er Region Midtjylland den region i landet, hvor kommunerne anvender flest midler til erhvervsfremmeaktiviteter pr. indbygger. Samlet anvender regionen 103 kr. pr. indbygger, hvilket er ca. 30 kr. mere end landsgennemsnittet. Se figur 5. Figur 5. Kommunale udgifter pr. indbygger til erhvervsfremmende aktiviteter Figuren undervurderer dog forskellen mellem Region Midtjylland og resten af landet, når det gælder ressourcer til erhvervsfremme. Således adskiller Vækstforum Midtjylland sig fra de øvrige regionale vækstfora (med undtagelse af Vækstforum Nordjylland) ved at have stor fokus på at bruge erhvervsservicesystemet som operatør på regionale initiativer. I 2010 udgør den regionale finansiering af erhvervsserviceprogrammer 125 mio. kr. i Region Midtjylland svarende til ca. 100 kr. indbygger. 7. Afslutning Region Midtjylland har et godt udgangspunkt et for at skabe et stærkt og sammenhængende erhvervsservicesystem på et højt internationalt niveau. De samlede investeringer i systemet er trods kommunale forskelle de højeste i landet (både absolut og målt pr. indbygger). Kommunerne har aktive erhvervspolitikker med fokus på lokale udfordringer og muligheder. Og der er bred enighed om, hvad der er de centrale temaer og udfordringer for regionens samlede erhvervsservicesystem. Opgaven for de midtjyske kommuner består nu i at; 16

17 Sikre et højt niveau i den lokale erhvervsservice i alle kommuner med henblik på, at alle iværksættere og virksomheder har let adgang til 1) basal erhvervsservice af høj kvalitet og 2) regionale ydelser og programmer. Konkretisere de afdækkede ønsker og behov inden for iværksætteri og innovation (afsnit 4) og tage stilling til, hvordan behovene bedst kan imødekommes. Det kan være gennem tværkommunale samarbejder om fokuseret erhvervsservice, nye regionale programmer eller opbygning af nye ydelser og kompetencer i Væksthus Midtjylland. Eller en kombination heraf. At opstille fælles mål for erhvervsserviceindsatsen (både overordnede mål jf. afsnit 3 - og specifikke delmål inden for de tre vækstkilder) og drøfte, hvordan de forskellige typer af aktører skal bidrage til at realisere de opstillede mål (dimensionering og placering af den operative erhvervsserviceindsats). I forlængelse heraf indgå aftaler og resultatkontrakter med operatørerne (jf. afsnit 1), der præciserer effektmål, målgrupper, aktiviteter (herunder mål for antal vejledninger, henvisninger mv.) samt mål for fælles kompetenceudvikling, markedsføring/opsøgende arbejde og kommunernes brug af Vækstforums programmer. Som grundlag for at skabe et stærkt og sammenhængende erhvervsservicesystem kan kommunerne endvidere overveje at udvikle nogle fælles standarder eller kvalitetskriterier for udbydere af erhvervsservice i regionen. Det kan være med til at sikre større gennemskuelighed for brugerne og fungere som et fælles værktøj til at udvikle og evaluere kvaliteten af erhvervsserviceindsatsen. Fælles standarder kunne bl.a. vedrøre: Anvendelse af fælles telefonnummer og fælles website Regionale ydelsers og programmers markedsføring og synlighed lokalt Sagsbehandlingstider når virksomheder og iværksættere henvender sig med ønsker om information, møder, etc. Deltagelse i fælles kompetenceudvikling - eventuelt som led i en fælles certificeringsordning for etableringsvejledning mv. Brug af fælles databaser, CRM-system og værktøjer (herunder Væksthjulet der i dag bruges til at screene potentielle vækstvirksomheder) Kritisk masse og kompetencer. Fælles minimumsstandarder for hvad det kræver bemandingsmæssigt samt kompetencemæssigt at udbyde erhvervsservice på højt niveau. 17

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland

Erhvervsservice i Region Midtjylland Erhvervsservice i Region Midtjylland Kortlægning af kommunale mål, fokusområder, ressourcer - og ønsker til det regionale erhvervsservicesystem (udarbejdet for KKR Midtjylland) Juni 2010 Metode og formål

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status

Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status Den midtjyske væksthusmodel Præsentation af virkemidler og status Anders G. Christensen Formand, KKR Midtjylland Disposition Hvad ønskede/forventede kommunerne i Midtjylland sig af et væksthuset ved starten?

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009

Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf. V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Kommunernes lokale erhvervsfremme, erhvervsservice samt styring heraf V/ Susanne Nørlund Munk, KL Herning d. 31. marts 2009 Agenda Del I: Kommunerne og erhvervspolitikken Del II: Styring af den lokale

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012

Regional aftale. mellem. KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland. for 2012 Regional aftale mellem KKR Nordjylland og Væksthus Nordjylland for 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning/baggrund 2. De nordjyske kommuners rolle 3. Formål og målgruppe 4. Regionale operatørfunktioner

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Evaluering af væksthuset ultimo 2008

Evaluering af væksthuset ultimo 2008 Evaluering af væksthuset ultimo 2008 KKR har gennemført en evaluering af Væksthus Midtjylland med udgangspunkt i 4 temaer: 1. den organisatoriske opdeling 2. samarbejdet med kommuner og lokale erhvervscentre

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER>

SAMARBEJDSAFTALE LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE <KONTRAKTHOLDER> 1 of 7 SAMARBEJDSAFTALE OM LEVERING AF LOKAL ERHVERVSSERVICE SAMT UDFØRELSE AF PRIORITEREDE UDVIKLINGSOPGAVER MELLEM SYDDJURS KOMMUNE OG Samarbejdsaftalens parter Samarbejdsaftalen er

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune Juli 2014 Lokale erhvervsservice i Norddjurs Kommune - styrker og udfordringer 1. LOKAL ERHVERVSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE I 2013 brugte Norddjurs Kommune ca. 38 kroner pr. indbygger på lokal erhvervsservice.

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Bilag 1 Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Hvorfor en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune? Bidrage til at realisere

Læs mere