Videnskabelige konklusioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnskabelige konklusioner"

Transkript

1 Bilag II Videnskabelige knklusiner g begrundelse fr inddragelse af markedsføringstilladelserne/ændring af betingelserne fr markedsføringstilladelserne

2 Videnskabelige knklusiner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af lægemidler med metclpramid sm eneste aktive indhldsstf (se bilag I) Baggrund Metclpramid er et substitueret benzamid, der anvendes på grund af sine prkinetiske g antiemetiske egenskaber. Det har parasympatmimetisk aktivitet g er desuden en dpaminreceptr- (D2-) antagnist med direkte virkning på kemreceptrens aktiveringsmråde. Det har derudver egenskaber sm sertninreceptr- (5-HT3-) antagnist. Metclpramid har været gdkendt i EU siden 1960 erne g er mfattet af markedsføringstilladelser i alle medlemsstaterne fruden Nrge g Island. Det dispenseres sm en række frskellige lægemiddelfrmer (f.eks. tablet, depttablet, ral pløsning, suppsitrium, injektinsvæske). Også kmbinatinsprdukter er gdkendt, men ved denne prcedure mfatter vurderingen kun mnkmpnentprdukterne. De gdkendte indikatiner fr de berørte prdukter er frskellige, man kan bredt inddeles således: Kemterapi- eller stråleterapiinduceret kvalme g pkastning Pstperativ kvalme g pkastning Kvalme g pkastning ved migræne Kvalme g pkastning af andre årsager Gastrintestinale mtilitetsfrstyrrelser, herunder gastrparese Gastrøsfagealt reflukssygdm g dyspepsi Adjuvans til kirurgiske g radilgiske prcedurer Hvert prdukt er gdkendt til en eller flere af disse indikatiner, g i ngle tilfælde er indikatinen begrænset til vksne g/eller børn. Der er ingen klar sammenhæng mellem frmuleringer g indikatiner. Metclpramid krydser bld-hjernebarrieren g er frbundet med ekstrapyramidale frstyrrelser g andre alvrlige neurlgiske bivirkninger, der navnlig er et prblem hs børn. Ud ver den neurlgiske risik er der risik fr kardivaskulære bivirkninger, herunder sjældne, men ptentielt alvrlige reaktiner sm bradykardi, atriventrikulært blk g hjertestp, der hvedsagelig beskrives i frbindelse med intravenøse frmuleringer. En pædiatrisk arbejdsdelingsprcedure i henhld til artikel 45 i frrdning (EF) nr. 1901/ til vurdering af plysninger fra pædiatriske undersøgelser med metclpramid blev afsluttet i 2010 med en anbefaling af, at medlemsstaterne indførte følgende ændringer i prduktplysningerne: Kntraindikatin hs nyfødte Kun de intravenøse frmuleringer skal frtsat være gdkendt til pædiatriske patienter >1 år, g kun til indikatinen behandling af pstperativ kvalme g pkastning 1 Rapprteur s public paediatric assessment reprt fr paediatric studies submitted in accrdance with Article 45 f Regulatin (EC) N. 1901/2006, as amended, n Primperan (and thers) / Metclpramide (DE/W/007/pdWS/001), (2010). Retrieved frm Article_45_wrk-sharing/Metclpramid_Art.45_PdAR_Update.pdf 41

3 Indførelse af særlige advarsler g frsigtighedsregler, hvedsagelig vedrørende ekstrapyramidale bivirkninger Efter afslutning af prceduren i medfør af artikel 45 i frrdning (EF) nr. 1901/2006 fretg de franske kmpetente myndigheders udvalg vedrørende markedsføringstilladelser en natinal vurdering af benefit/risk-frhldet fr metclpramid hs børn g besluttede i ktber 2011 at udvide kntraindikatinen til at mfatte alle børn under 18 år fr alle frmuleringer. Dette var baseret på utilstrækkeligheden af evidensen fr virkning hs børn til de berørte indikatiner g sikkerhedsprblemet bestående i neurlgiske symptmer. På baggrund af risiken fr neurlgiske g kardivaskulære bivirkninger g den begrænsede evidens fr virkning ved alle gdkendte indikatiner indledte de franske kmpetente myndigheder en indbringelse i medfør af artikel 31 i direktiv 2001/83/EF g anmdede CHMP m at gennemgå benefit/risk-frhldet fr prdukter indehldende metclpramid til alle ppulatiner, navnlig børn g ældre. De franske kmpetente myndigheder fandt det navnlig vigtigt, at de terapeutiske indikatiner g sikkerhedsplysninger blev bragt i indbyrdes verensstemmelse i alle medlemsstater. Data vedrørende virkning Fr størstedelen af de i EU gdkendte indikatiner freligger der kun meget begrænsede data af høj kvalitet m virkningen af metclpramid. En str del af de freliggende data er udledt af undersøgelser med nyere midler såsm 5-HT 3 -receptrantagnister g giver derfr ikke altid mulighed fr en endelig knklusin m virkningen af metclpramid på grund af manglende sammenligning med placeb. Dser, administratinsveje g behandlingsvarigheder fr metclpramid i disse undersøgelser er ikke altid verensstemmende, g der blev kun fundet én særlig dsisfastsættelsesundersøgelse (ved pstperativ kvalme g pkastning). Kemterapiinduceret kvalme g pkastning I mangel af placebkntrllerede undersøgelser er det ikke muligt at vurdere den abslutte virkning af metclpramid til disse indikatiner. Den relative virkning må sm sådan vurderes ved sammenhldelse med 5-HT 3 -receptrantagnisterne. Akut kemterapiinduceret kvalme g pkastning Både Jantunen-metaanalysen g de vurderede randmiserede kliniske undersøgelser viser, at hvad enten metclpramid administreres intravenøst eller ralt, er det vedhldende inferiørt i frhld til 5-HT 3 -receptrantagnister til frebyggelse af akut kemterapiinduceret kvalme g pkastning ved stærkt eller mderat emetgen kemterapi. De frelagte data synes at vise, at metclpramid er effektivt ved stærkt emetisk kemterapi, når det gives intravenøst i dser fra 6 til 10 mg/kg/dag. Når det anvendes ved mderat emetisk kemterapi synes det at være effektivt i dser fra 30 til 60 mg. Det bemærkes, at versigten udarbejdet af Jantunen et al. beskriver de anvendte lave dser af metclpramid (20-80 mg) sm utilstrækkelige g knkluderer, at dette muligvis ikke er velegnet sm sammenligningsstf til 5-HT 3 receptrantagnister. Frsinket kemterapiinduceret kvalme g pkastning De frelagte data vedrørende frebyggelse af frsinket kemterapiinduceret kvalme g pkastning mfatter hvedsagelig patienter, der fik mderat emetgen kemterapi g rale dser af metclpramid på mg tre eller fire gange dagligt. Disse data er mere verensstemmende g viser, at metclpramid i disse rale dser har en virkning svarende til 5-HT 3 - receptrantagnisters. Stråleterapiinduceret kvalme g pkastning 42

4 Der findes kun meget begrænsede data m anvendelse af metclpramid til frebyggelse af stråleterapiinduceret kvalme g pkastning Der vides imidlertid ikke at være særlige frskelle i den udløsende mekanisme ved stråleterapiinduceret i frhld til kemterapiinduceret kvalme g pkastning, hvrfr det kan være hensigtsmæssigt at ekstraplere data fra kemterapiinduceret til stråleterapiinduceret kvalme g pkastning. Skønt der i ngle tilfælde er gdkendt et højdsisregime (2-10 mg/kg/dag) til frebyggelse af akut stråleterapiinduceret kvalme g pkastning, er der gså udført undersøgelser med en dsering på 10 mg tre gange dagligt, g virkningen af denne dsering bliver ikke betvivlet. Pstperativ kvalme g pkastning De frelagte data m virkningen af metclpramid ved pstperativ kvalme g pkastning viser sammenlignelig virkning med andre aktive stffer, der er gdkendt til denne indikatin. Næsten samtlige data vedrører intravenøs administratin af metclpramid, g i størstedelen af de vurderede undersøgelser blev der anvendt en dsis på 10 mg. Kvalme g pkastning ved migræne De frelagte data viser, at metclpramid sm følge af sine antiemetiske egenskaber har virkning ved kvalme g pkastning ved akut migræne. Desuden kan metclpramid på grund af sine prkinetiske egenskaber gså spille en rlle, når det gives ralt i kmbinatin med analgetika. Data m dseringen synes at vise, at virkningen ikke øges ved enkeltdser af metclpramid ud ver 10 mg. Kvalme g pkastning af andre årsager De frelagte data er begrænsede g blev genereret i frskellige scenarier, hvr der kan ptræde kvalme g pkastning. Det er vanskeligt at drage knklusiner m den abslutte virkning af metclpramid i hvert af disse scenarier, men tilsammen viser dataene, at metclpramid har virkning på kvalme g pkastning af frskellig årsag. Gastrintestinale mtilitetsfrstyrrelser En versigtsartikel af Lee et al. giver en dækkende sammenfatning af evidensen fr virkningen ved diabetisk gastrparese. Metclpramid fandtes at frbedre ventrikeltømningen g lindre symptmerne ved krttidsbehandling af diabetisk g idipatisk gastrparese mere end placeb, men på langt sigt sås ikke vedhldende gavnlig virkning. Gastrparese er i mange tilfælde en krnisk sygdm, der kræver langvarig behandling, hvrfr de eksisterende data ikke findes at underbygge anvendelsen til denne indikatin. Gastrøsfageal reflukssygdm g dyspepsi De frelagte data giver kun ringe evidens fr virkningen af metclpramid til behandling af gastrøsfageal reflukssygdm eller dyspepsi g er ikke samstemmende hvad angår virkningen. Desuden mfattede de eksisterende undersøgelser kun et meget lille antal patienter g en krt behandlingsperide. Det bemærkes endvidere, at der til denne indikatin findes andre anerkendte midler, herunder prtnpumpehæmmere g H2-receptrantagnister, fr hvilke der er påvist et klart psitivt benefit/risk-frhld ved akut g krnisk anvendelse. Både gastrøsfagealt reflukssygdm g dyspepsi kan være krniske sygdmme, hvrfr de eksisterende data ikke kan anses fr fyldestgørende at underbygge anvendelsen ved disse indikatiner. Adjuvans til kirurgiske g radilgiske prcedurer Der findes kun meget begrænsede data til støtte fr virkningen af metclpramid til denne indikatin, g de eksisterende data er ikke samstemmende. De vurderede undersøgelser synes at vise, at metclpramid afkrter den gastriske passagetid. Dette havde imidlertid ingen indflydelse på den tid, det tg at fretage undersøgelsen. Sådanne begrænsede g usammenhængende data 43

5 giver ikke mulighed fr en psitiv knklusin m virkningen af metclpramid ved denne indikatin. Pædiatrisk ppulatin Størstedelen af de data m virkning, der er frelagt under denne prcedure, var i frvejen vurderet under den tidligere pædiatriske arbejdsdelingsprcedure i medfør af artikel 45 i frrdning (EF) nr. 1901/2006, g de nye plysninger bibragte ikke relevante nye elementer til den tidligere vurdering. Der er tilstrækkelig evidens fr virkningen af metclpramid til behandling af pstperativ kvalme g pkastning hs den pædiatriske ppulatin. Til denne indikatin er kun den intravenøse frmulering relevant, hvilket er på linje med udfaldet af prceduren i medfør af artikel 45 i frrdning (EF) nr. 1901/2006. Vedrørende frsinket kemterapiinduceret kvalme g pkastning tilsluttede udvalget sig den tidligere vurdering: De begrænsede data viser, at metclpramid er inferiørt i frhld til 5-HT 3 - receptrantagnister. Udvalget tg dg gså anbefalingerne fra British Natinal Frmulary fr children (BNFc) i betragtning, der er valideret i frhld til ny evidens, retningslinjer fr bedste praksis g rådgivning fra et net af kliniske eksperter. Fr patienter med lav risik fr emese er det ifølge BNFc fte effektivt at frtsætte frbehandlingen med metclpramid i p til 24 timer efter kemterapi. Til denne indikatin indledes frebyggende behandling før kemterapi sædvanligvis med en 5-HT 3 -receptrantagnist, efterfulgt af metclpramid (sædvanligvis ralt) i yderligere timer. Dette behandlingsalternativ kan være særlig relevant på grund af af sammenhængen mellem langvarig anvendelse af 5-HT 3 -receptrantagnister g bivirkninger i frm af knstipatin g hvedpine, sm kan være svære g dårligt tlererede. På baggrund af de begrænsede behandlingsalternativer fr den pædiatriske ppulatin i dette scenarie kan det være acceptabelt at bibehlde indikatinen frsinket kemterapiinduceret kvalme g pkastning sm andetvalgsbehandling trds de manglende pålidelige data m virkning. Til denne særlige indikatin hs den pædiatriske ppulatin kan både de parenterale g rale lægemiddelfrmer være egnede. Nedsat nyre- g leverfunktin Manifest nyresvigt er defineret sm ClCr < 15 ml/min, hvrfr dette afskæringspunkt bør indgå i alle dseringsanbefalinger. Der er påvist væsentligt nedsat clearance af metclpramid hs denne ppulatin i de frelagte undersøgelser. I dette tilfælde vil en dsisreduktin på 75 % være påkrævet. Fr patienter med mderat til svær nyrefunktinsnedsættelse (ClCr ml/min) vil en reduktin på 50 % dg frtsat være passende. Den freliggende evidens fra små enkeltdsisundersøgelser tyder på, at clearance af metclpramid er væsentligt nedsat hs patienter med levercirrse. Der synes ikke at freligge farmakkinetiske data m gentagen dsering, g der er heller ingen sammenlignende data fr leverfunktinsnedsættelse af frskellig grad. I mangel af sådanne data kan der ikke fremsættes særlige anbefalinger fr leverfunktinsnedsættelse af lavere grader. Ved svær leverfunktinsnedsættelse er den eksisterende anbefaling m 50 % dsisreduktin passende. Sikkerhedsdata Metclpramid er længe blevet sat i frbindelse med risik fr alvrlige neurlgiske bivirkninger såsm akutte ekstrapyramidale symptmer g irreversibel tardiv dyskinesi. Af de vurderede data fremgår det, at risiken fr akutte dystnier øges ved anvendelse af høje dser g er større hs børn end hs vksne. Ældre synes ved lang tids behandling at være særlig udsat fr at udvikle tardiv dyskinesi, sm i ngle tilfælde kan være irreversibel. Langsm intravenøs administratin af dsis sm en blus i løbet af mindst 3 minutter mindsker risiken fr alle dystniske reaktiner. Fr børn er der desuden indberettet et betydeligt antal tilfælde af verdsering. Det knstateres, at der i de fleste af tilfældene er anvendt flydende rale frmuleringer med høj kncentratin, der er 44

6 gdkendt sm en række frskellige frmuleringer (rale dråber, ral pløsning, syrup) med meget frskellig kncentratin g en række frskellige administratinsanrdninger. Heraf fremgår, at dseringens nøjagtighed g reprducerbarhed er et prblem navnlig ved frmuleringer med høj kncentratin g i det mindste delvis kan frklare indberetningerne m accidentel verdsering hs den pædiatriske ppulatin. De rale flydende frmuleringer med høj kncentratin giver mulighed fr utilsigtet fejlanvendelse ved administratin af højere dser end den tilsigtede. Hvis der indføres tiltag til sikring af nøjagtig dsering g mindskelse af risiken fr verdsering, er rale flydende frmuleringer imidlertid frtsat et vigtigt g velegnet alternativ til anvendelse hs den pædiatriske ppulatin. Trds de indberettede alvrlige kardivaskulære reaktiner med metclpramid (hvedsagelig ved intravenøs administratin) er der ikke er registreret nye signaler af betydning. Udvalget vervejede frslaget fra en markedsføringstilladelsesindehaver m eksplicit at begrænse intravenøs administratin til centre, der råder ver genplivningsudstyr, men bemærkede, at sådant udstyr i frvejen frefindes på de fleste behandlingssteder, hvr der gives intravenøse lægemidler. De publicerede epidemilgiske undersøgelser, der i en række lande er udført vedrørende sikkerheden af metclpramid under graviditet, viste samstemmende, at der ikke var sammenhæng mellem ekspnering under graviditet g risik fr alvrlige medfødte misdannelser. Metclpramid kan derfr anvendes under graviditet, hvis det er klinisk begrundet. Der er imidlertid knstateret enkelte tilfælde af ekstrapyramidale reaktiner hs nyfødte, sm blev ekspneret fr metclpramid før fødslen. Risik fr nyfødte kan derfr ikke udelukkes, g metclpramid bør undgås i den sidste del af graviditeten. Metclpramid udskilles i mdermælk, g skønt de freliggende data ikke giver grund til betænkelighed, kan påvirkning af brystbarnet ikke udelukkes. Det er derfr hensigtsmæssigt at undgå anvendelse af metclpramid under amning. Den freliggende evidens vedrørende CYP2D6-plymrfier tyder sammen med data m interaktiner med CYP2D6-hæmmere på, at hæmning af denne metabliseringsvej sm følge af plymrfier eller farmakkinetisk interaktin med andre lægemidler kan have ptentiel klinisk betydning, selv m CYP2D6-metablisering ikke er den vigtigste metabliseringsvej fr metclpramid. Skønt den kliniske betydning heraf er usikker, bør patienterne vervåges fr bivirkninger. Franstaltninger til risikminimering Efter gennemgang af de frelagte data finder CHMP, at der fruden ændringer af prduktinfrmatinen med henblik på anvendelse af mindste effektive dsis g begrænset behandlingsvarighed er behv fr følgende tiltag fr at sikre risikfri g effektiv anvendelse af lægemidlet: Begrænsning af den maksimale kncentratin/dsering fr visse frmuleringer fr at sikre, at patienterne ikke utilsigtet udsættes fr højere dser end den anbefalede enkeltdsis af prduktet. Orale flydende frmuleringer til anvendelse hs børn skal være frsynet med en egnet dseringsenhed (f.eks. en ral sprøjte med målestreger) fr at sikre en nøjagtigt afmålt dsis g undgå accidentel verdsering. Samlet knklusin Der freligger kun begrænsede data m virkningen af metclpramid ved de frskellige terapeutiske indikatiner, der er gdkendt i EU, men tilsammen viser dataene, at prduktet er effektivt til behandling af kvalme g pkastning af frskellige årsager. Fr størstedelen af indikatinerne freligger der kliniske data til vurdering af dseringen 10 mg tre gange dagligt. Skønt der i ngle tilfælde er gdkendt højere dser, fremgår det ikke klart af de eksisterende data, 45

7 at højere dser resulterer i øget virkning. Desuden tyder dataene på, at bivirkningsbelastningen øges med dsis. Fr at minimere risiken fr alvrlige neurlgiske bivirkninger såsm akutte ekstrapyramidale symptmer g irreversibel tardiv dyskinesi bør dsis derfr begrænses til den mindste effektive dsis, der fr vksne anses at være 10 mg tre gange dagligt. Vksne: Til terapeutiske indikatiner såsm frsinket kemterapiinduceret kvalme g pkastning, frebyggelse af stråleterapiinduceret kvalme g pkastning, frebyggelse af pstperativ kvalme g pkastning samt symptmatisk behandling af kvalme g pkastning, herunder kvalme g pkastning ved migræne, viser dataene virkning ved lave dser (10 mg tre gang dagligt), hvilket minimerer risiken fr alvrlige neurlgiske bivirkninger. Fr disse indikatiner anså udvalget derfr benefit/risk-frhldet fr at være psitivt. Fr indikatinen akut kemterapiinduceret kvalme g pkastning freligger der en del data, der viser virkning, man der kræves høje intravenøse dser af metclpramid, sm indebærer højere risici ikke kun fr neurlgiske, men gså kardivaskulære bivirkninger (herunder hjertestp). Udvalget fandt derfr, benefit/risk-frhldet fr denne indikatin er negativt, g anbefalede, at den slettes. De parenterale frmuleringer med større kncentratin end 5 mg/ml, der på nuværende tidspunkt er gdkendt i EU (hvedsagelig til behandling af akut kemterapiinduceret kvalme g pkastning), er ikke egnede til administratin af en dsis på 10 mg. I betragtning af den nye dseringsanbefaling anses de derfr fr at have et negativt benefit/risk-frhld g bør afregistreres. Vedrørende indikatinerne gastrintestinale mtilitetsfrstyrrelser, herunder gastrparese g gastrøsfageal reflukssygdm g dyspepsi, bemærkede udvalget, at de i det væsentlige er krniske tilstande, der fte kræver langvarig behandling. Der er ikke frelagt data til dkumentatin af virkningen af metclpramid i den nødvendige behandlingstid, men der er evidens fr, at vennævnte risici øges ved langvarig behandling. Udvalget knkluderede derfr, at benefit/risk-frhldet fr <X> til disse indikatiner er negativt. Fr indikatinen adjuvans til kirurgiske g radilgiske prcedurer findes der kun meget begrænsede data m virkning, g de eksisterende data er ikke samstemmende. De vurderede undersøgelser synes at vise, at metclpramid reducerer den gastriske passagetid, men dette resulterede ikke i et klinisk meningsfyldt udfald (den tid, der medgår til at udføre undersøgelsen). I fravær af en gdtgjrt gavnlig virkning g i betragtning af sikkerhedsprfilen af metclpramid anså udvalget benefit/risk-frhldet fr metclpramid til denne indikatin fr at være negativt. Børn Fr størstedelen af indikatinerne freligger der kun meget begrænsede data m virkningen af metclpramid hs den pædiatriske ppulatin. Undtagelsen er behandling af manifest pstperativ kvalme g pkastning, der allerede anbefaledes prethldt i en tidligere arbejdsdelingsprcedure i medfør af artikel 45 i frrdning (EF) nr. 1901/2006. CHMP tilsluttede sig knklusinerne fra den tidligere vurdering, men nterede sig desuden, at der hs den pædiatriske ppulatin kun findes begrænsede behandlingsalternativer, navnlig ved frsinket kemterapiinduceret kvalme g pkastning, sm kan være en invaliderende tilstand. Metclpramid har længe været ptaget i British Natinal Frmulary fr children (BNFc), der er blevet valideret med ny evidens, retningslinjer fr bedste praksis g rådgivning fra et net af kliniske eksperter. Udvalget fandt derfr, at benefit/risk-frhldet kan anses fr psitivt fr metclpramid til frebyggelse af frsinket kemterapiinduceret kvalme g pkastning hs den pædiatriske ppulatin baseret på de langvarige erfaringer med anvendelsen g det kliniske behv fr behandlingsmuligheder til den pædiatriske ppulatin. Til denne indikatin g ppulatin anses det fr særlig vigtigt at råde ver rale frmuleringer. 46

8 Data vedrørende sikkerheden synes imidlertid at vise, at methæmglbinæmi næsten udelukkende frekmmer hs børn, g at børn gså har højere risik fr alvrlige neurlgiske bivirkninger. Derfr bør anvendelsen af metclpramid frbehldes situatiner, hvr andre behandlinger ikke har været effektive eller ikke kan anvendes. Til indikatinerne behandling af manifest pstperativ kvalme g pkastning g frebyggelse af frsinket kemterapiinduceret kvalme g pkastning hs børn bør metclpramid derfr kun være andetvalgsbehandling. Orale flydende frmuleringer De fleste tilfælde af accidentel verdsering fandt sted hs børn ved anvendelse af flydende rale frmuleringer med høj kncentratin. Dette prblem kan skyldes, at dseringen er unøjagtig eller ikke reprducerbar, uklar infrmatin m dseringen g muligvis vanskelighed ved at måle g administrere den krrekte dsis, navnlig af frmuleringer med høj kncentratin g med utilstrækkeligt validerede dseringsanrdninger. Udvalget fandt derfr, at det er en vigtig risikminimeringsfranstaltning at begrænse den maksimale kncentratin af flydende rale frmuleringer til 1 mg/ml, at sørge fr klare anvisninger i prduktinfrmatinen m dseringen til pædiatriske patienter g fr, at sådanne flydende rale frmuleringer leveres med en velegnet dseringsanrdning såsm en ral sprøjte med målestreger. Suppsitrier Udvalget knstaterede, at en frmulering sm suppsitrier med styrken 20 mg er gdkendt i visse medlemsstater. Sm nævnt er der ingen evidens fr, at dser ver 10 mg resulterer i større virkning. Derimd øges risiken fr alvrlige neurlgiske bivirkninger. I betragtning af, at den anbefalede dsering er 10 mg tre gange dagligt, g at denne lægemiddelfrm ikke giver mulighed fr dsisjustering, fandt udvalget benefit/risk-frhldet fr suppsitrier i styrken 20 mg negativt. CHMP gdkendte en direkte meddelelse til sundhedspersner (DHPC) med henblik på en hurtig frmidling af resultatet af denne gennemgang. Efter vedtagelsen af CHMP s udtalelse i juli 2013 mdtges en anmdning m frnyet vervejelse fra en af de markedsføringstilladelsesindehavere, sm var invlveret i prceduren. Frnyet vervejelsesprcedure Indehaveren af markedsføringstilladelsen tilsluttede sig ikke CHMP s anbefalinger m tilbagekaldelse af rale væskefrmige frmuleringer med en kncentratin ver 1 mg/ml. Indehaveren af markedsføringstilladelsen fandt, at rale flydende frmuleringer med kncentratin ver 1 mg/ml frtsat er nyttige til vksne patienter hvad angår dseringen (med en mere kncentreret pløsning kræves færre dråber fr at pnå den tilsigtede dsis) g hvad angår bekvem administratin sammenlignet med tabletter. Desuden kan virkningen være hurtigere indsættende med pløsningen end med tabletterne, da tabletterne først skal pløses i mavetarmkanalen. Indehaveren af markedsføringstilladelsen fandt kncentratinen 4 mg/ml velegnet til vksne, men vedgik, at den er fr høj til børn, g freslg derfr franstaltninger til undgåelse af verdsering af børn, herunder en kntraindikatin hs denne patientppulatin. Indehaveren af markedsføringstilladelsen fremlagde ikke data til støtte fr venstående påstande. I sin udtalelse fra juli 2013 anbefalede CHMP fr alle indikatiner til vksne en enkeltdsis på 10 mg p til tre gange dagligt. Denne dsering gælder alle rale frmuleringer g er ikke afhængig af legemsvægt. I frbindelse med dsisjustering ved nedsat nyrefunktin g leverfunktin er det krrekt, at rale flydende frmuleringer har en frdel frem fr faste lægemiddelfrmer, men højere kncentratiner (såsm 4 mg/ml) har ingen yderligere frdel i frhld til den freslåede kncentratin på 1 mg/ml. De anbefalede dsisreduktiner på 50 % g 75 % ved henhldsvis nedsat leverfunktin g nedsat nyrefunktin kan begge let pnås med flydende frmuleringer i styrken 1 mg/ml. 47

9 I sin udtalelse fra juli 2013 anbefalede CHMP desuden, at rale flydende frmuleringer leveres med en egnet dseringsanrdning såsm en ral sprøjte med målestreger. Når en egnet dseringsanrdning anvendes sm anbefalet, er det ikke nødvendigt at tælle dråber. En anrdning såsm en ral sprøjte med målestreger kan være endnu mere bekvem i brug end at tælle dråber g sikrer nøjagtig g reprducerbar dsering i enhver situatin, herunder reduceret dsis ved nedsat nyre- eller leverfunktin. I sin begrundelse fr frnyet vervejelse hævdede indehaveren af markedsføringstilladelsen desuden, at det ved kvalme er lettere at indtage dråber end tabletter. Der findes ikke kliniske data, der giver mulighed fr diskussin af dette punkt. CHMP fandt, at frmuleringer med kncentratinen 1 mg/ml er egnede til de patienter, der fretrækker en ral flydende frmulering frem fr en fast lægemiddelfrm. Der findes begrænsede data m virkningen af rale flydende frmuleringer sammenlignet med tabletter. En ral biækvivalensundersøgelse af metclpramid-tabletter sammenlignet med væske viste, at C max g T max ikke afviger væsentligt mellem de t rale frmuleringer. Udvalget fandt derfr, at den freliggende evidens ikke støtter antagelsen m, at rale flydende frmuleringer har hurtigere indsættende virkning end tabletter. Indehaveren af markedsføringstilladelsen fandt i sin begrundelse, at fr rale pløsninger er en kncentratin på 4 mg/ml fr høj fr børn, g at der er risik fr verdsering hs denne ppulatin. Fr at minimere risiken fr verdsering hs børn freslg indehaveren af markedsføringstilladelsen at tilføje anvisningen til vksne på etiketten til rale flydende frmuleringer med kncentratin > 1 mg samt en kntraindikatin hs den pædiatriske ppulatin. Udvalget tg frslaget fra indehaveren af markedsføringstilladelsen til efterretning, men hæftede sig ved, at skønt rale flydende frmuleringer med høj kncentratin ikke er specielt gdkendt til pædiatrisk anvendelse, er de frbundet med risici fr denne ppulatin. Data efter markedsføring tyder på utilsigtet fejlanvendelse af disse frmuleringer (rale dråber, ral pløsning, sirup), sm er gdkendt i en række høje kncentratiner g med en række dseringsanrdninger, der ptentielt kan medføre administratin af utilsigtet høje dser. I dette scenarie, hvr utilsigtet fejlanvendelse allerede finder sted, vil tilføjelse af en kntraindikatin i prduktinfrmatinen sammen med en anvisning i mærkningen næppe være tilstrækkelig til at ændre administratinsmønsteret. Sm knklusin fandt udvalget, at rale flydende frmuleringer med kncentratin 1 mg/mg er egnet til alle de nævnte situatiner, g at rådighed ver højere kncentratiner fr den pædiatriske ppulatin medfører risik fr verdsering, sm næppe kan frventes phævet ved de freslåede ændringer i prduktinfrmatinen. Benefit/risk-frhld Udvalget knkluderede sm følge heraf, at benefit/risk-frhldet fr lægemidler indehldende metclpramid frtsat er psitivt under frudsætning af de anbefalede ændringer af prduktinfrmatinen g risikminimeringsfranstaltninger. 48

10 Begrundelse fr inddragelse af markedsføringstilladelsen/ændring af betingelserne fr markedsføringstilladelsen Ud fra følgende betragtninger: udvalget fulgte prceduren i verensstemmelse med artikel 31 i direktiv 2001/83/EF fr lægemidler indehldende metclpramid, udvalget vurderede samtlige frelagte data m virkningen g sikkerheden af metclpramid, udvalget tg i betragtning, at metclpramid er frbundet med risik fr alvrlige neurlgiske bivirkninger såsm akutte ekstrapyramidale symptmer g irreversibel tardiv dyskinesi. Risiciene øges ved anvendelse af høje dser eller ved langvarig behandling, g navnlig fr ekstrapyramidale symptmer er risiken fr børn større end fr vksne, udvalget tg i betragtning, at risiken fr alvrlige neurlgiske bivirkninger kan minimeres ved at anvende lavere dser af metclpramid g begrænse behandlingsvarigheden. Udvalget tg desuden i betragtning, at risiken fr accidentel verdsering g tilknyttede bivirkninger hs børn kan mindskes ved begrænsning af den maksimale kncentratin af rale flydende frmuleringer, udvalget bemærkede, at de freliggende data ikke underbygger klinisk betydningsfuld virkning ved indikatiner, der kræver langvarig anvendelse ( gastrintestinale mtilitetsfrstyrrelser, herunder gastrparese g gastrøsfageal reflukssygdm g dyspepsi ) eller ved indikatinen adjuvans til kirurgiske g radilgiske prcedurer, udvalget bemærkede desuden, at den terapeutiske indikatin frebyggelse af akut kemterapiinduceret kvalme g pkastning er underbygget med data, der viser virkning, men kræver brug af høje dser, i betragtning af de freliggende data knkluderede udvalget, at under frudsætning af følgende ændringer af prduktinfrmatinen g risikminimeringsfranstaltninger er benefit/risk-frhldet fr prdukter indehldende metclpramid: psitivt hs vksne til frebyggelse af frsinket kemterapiinduceret kvalme g pkastning (ved ral g rektal administratin) psitivt hs vksne til frebyggelse af stråleterapiinduceret kvalme g pkastning (ved parenteral, ral g rektal administratin) psitivt hs vksne til frebyggelse af pstperativ kvalme g pkastning (kun parenteral administratin) psitivt hs vksne til symptmatisk behandling af kvalme g pkastning ved migræne (parenteral administratin) g symptmatisk behandling af kvalme g pkastning ved migræne, herunder kvalme g pkastning ved akut migræne. metclpramid kan anvendes i kmbinatin med rale analgetika fr at frbedre absrptinen af analgetika ved akut migræne (ved ral administratin) psitivt hs børn mellem 1 g 18 år til sm andetvalg til frebyggelse af frsinket kemterapiinduceret kvalme g pkastning (ved parenteral g ral administratin) psitivt hs børn mellem 1 g 18 til sm andetvalgsbehandling af manifest pstperativ kvalme g pkastning (kun parenteral administratin) I betragtning af de freliggende data knkluderede udvalget desuden, at benefit/riskfrhldet fr prdukter indehldende metclpramid: ikke er psitivt hs børn under 1 år, uanset indikatin ikke er psitivt til frebyggelse af akut kemterapiinduceret kvalme g pkastning ikke er psitivt til frstyrrelser i den gastrintestinale mtilitet, herunder gastrparese 49

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresum éet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresum éet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i prduktresum éet g indlægssedlen Bemærk: Ændringerne til de relevante afsnit i prduktresumeet g indlægssedlen er resultatet af referralprceduren. Prduktinfrmatinen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber, opløsning 28. ktber 2014 PRODUKTRESUMÉ fr Vltaren Ophtha, øjendråber, pløsning 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Vltaren Ophtha indehlder 1 mg diclfenacnatrium

Læs mere

Bilag II. ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne (orale formuleringer)

Bilag II. ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne (orale formuleringer) Bilag II Videnskabelige knklusiner g begrundelse fr ændring af betingelserne fr markedsføringstilladelserne (rale frmuleringer) g tilbagekaldelse af markedsføringstilladelserne (parenterale frmuleringer)

Læs mere

Det Europæiske Lægemiddelagentur anbefaler ændringer i anvendelsen af metoclopramid

Det Europæiske Lægemiddelagentur anbefaler ændringer i anvendelsen af metoclopramid Den 20. december 2013 EMA/13239/2014 Corr. 1 Det Europæiske Lægemiddelagentur anbefaler ændringer i anvendelsen af Ændringerne har hovedsagelig til formål at nedsætte risikoen for neurologiske bivirkninger

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, INDGIVELSESVEJ, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSER I MEDLEMSSTATERNE

BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, INDGIVELSESVEJ, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSER I MEDLEMSSTATERNE BILAG I FORTEGNELSE OVER LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, STYRKE, INDGIVELSESVEJ, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSER I MEDLEMSSTATERNE 1 Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse Særnavn

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA)

Orencia (abatacept) ved behandling af reumatoid artritisis (RA) Orencia (abatacept) ved behandling af reumatid artritisis (RA) Hvad er Orencia (abatacept)? Orencia (abatacept) er det første bilgiske lægemiddel, der bliver tilgængeligt både sm intravenøs infusin samt

Læs mere

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505

EN/DA 087211/EU XXIV. GP. Eingelangt am 05/07/12. Brussels, 5 July 2012 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 087211/EU XXIV. GP Eingelangt am 05/07/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 5 July 2012 12231/12 AGRIFIN 127 FIN 505 NOTE frm: t: Subject: Danish delegatin Cuncil Cmmunicatin n the 31 st cnference

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Sedation af patienter til procedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersonale

Sedation af patienter til procedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersonale Sedatin af patienter til prcedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersnale Gyldighedsperide 01.06.2015-31.05.2018 Revideres 31.05.2018 Ansvarlig fr dkumentet Gdkendt af: PV/BH PV/BH Frmålet er

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Europæiske principper for behandling af almindelige hovedpinesygdomme i almen praksis

Europæiske principper for behandling af almindelige hovedpinesygdomme i almen praksis Eurpæiske principper fr behandling af almindelige hvedpinesygdmme i almen praksis TJ Steiner 1, K Paemeleire 2, R Jensen 3, D Valade 4, L Savi 5, MJA Lainez 6, H-C Diener 7, P Martelletti 8 g EGM Cuturier

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2007: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2007: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2008 Årspgørelse 2007 I 2003 etableredes rdningen m eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner

Bilag II. Videnskabelige konklusioner Bilag II Videnskabelige konklusioner 7 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af orale metadonlægemidler indeholdende povidon Metadon er et syntetisk opioid. Metadon

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhld 1 Ansvarsfrdeling i klinikken... 4 2 Delegering af medicingivning... 4 3 Den sygeplejestuderendes

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Målepunkter fr Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Den 13. april 2015 Emnemråderne, sm indgår i plejehjemstilsynet, fremgår nummereret fra 1 til 4. Indenfr disse emnemråder har målepunkterne en række

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Samtykke. November /18. Samtykke

Samtykke. November /18. Samtykke Nvember 2017 1/18 Indhld 1.0 Frrd 3 2.0 Hvad er et samtykke? 4 3.0 Nærmere m kravene til et samtykke 5 3.1 Tidspunkt 5 3.2 Frmkrav 5 3.3 Frivilligt 5 3.3.1 Ulige frhld mellem parterne 6 3.4 Specifikt 8

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

KOMPENDIUM TIL TANDLÆGER OM FARMAKOLGI

KOMPENDIUM TIL TANDLÆGER OM FARMAKOLGI RET OG PLIGT: Ved lægemiddelrdinatiner skal tandlægen vurdere indikatinen, kntraindikatiner g risik fr bivirkninger samt tage stilling til mulige interaktiner med øvrige lægemidler g ksttilskud, sm patienten

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET Dc.1598_01_EN IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET MINIMUMSKOMPETENCENIVEAU HOS PERSONER, DER UDFØRER PERIODISK INSPEKTION AF TÅRNKRANER OG MOBILKRANER OG INSPEKTION AF MONTERINGEN AF DISSE KRANER

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Mifepriston Linepharma. Mifepristone Linepharma. Mifepristone Linepharma 200 mg comprimé. Mifepristone Linepharma 200 mg Tafla

Mifepriston Linepharma. Mifepristone Linepharma. Mifepristone Linepharma 200 mg comprimé. Mifepristone Linepharma 200 mg Tafla Bilag I Liste over lægemidlernes navne, lægemiddelformer, styrker, administrationsveje, ansøgere/indehavere af markedsføringstilladelser i medlemsstaterne. 1 Medlemsstat EU/EØS Indehaver af markedsføringstilladelsen

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning med lægemiddelrekmmandatin fr medicinsk behandling af metastatisk kastratinsresistent prstatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet fr Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere