DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 DREJEBOG FOR ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I MINDRE- & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

2 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 KAPITEL 1: INTRODUKTION... 4 HVORDAN BRUGER SKOLERNE DREJEBOGEN... 4 HVAD ER VIRKSOMHEDSTILPASSET KOMPETENCEUDVIKLING... 4 HVAD FÅR ERHVERVSSKOLERNE UD AF AT ARBEJDE VIRKSOMHEDSTILPASSET... 5 KAPITEL 2: SKOLEN SOM RAMMESÆTTENDE... 6 FORUDSÆTNINGER FOR- OG OPSTART AF KOMPETENCEUDVIKLING SKOLENS STRATEGI... 6 Sæt det rigtige hold... 6 Opbyg netværk med og omkring virksomhederne... 7 Opbyg lokale netværk til andre erhvervsaktører... 7 Hvad rør sig politisk... 7 GENNEMFØRELSE AF UDDANNELSESAKTIVITETER... 7 SELVAUDITERING OG EVALUERING... 9 KAPITEL 3: UNDERVISEREN I FOKUS PRAKSISLÆRING I PRAKSIS UNDERVISEREN SOM KONSULENT OG FORANDRINGSAGENT Diagnose og udvikling Designe og projektlede Kommunikation og markedsføring Facilitere og coache Undervise og træne Monitorere, integrere og evaluere UDVIKLING AF UNDERVISEREN KAPITEL 4: SAMARBEJDER OM LEVERING AF KOMPETENCEUDVIKLING TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDER OMKRING KOMPETENCEUDVIKLING SKOLESAMARBEJDE AFRUNDING: FREMDRIFT OG SUCCES GENNEM EKSPERIMENTER RESULTATERNE SKOLERNES UDVIKLING FREMADRETTET... 21

3 3 Forord Mange mindre- & mellemstore virksomheder har i dag et stigende behov for at arbejde kontinuerligt med udvikling af virksomhedens- og medarbejdernes kompetencer. Virksomhedens samlede kapacitet udgøres af såvel materieller som immaterielle ressourcer, men fælles for begge er, at det er medarbejdernes muligheder og evner, der afgør om virksomheden kan udnytte disse ressourcer og skabe vækst via kompetencesporet. Karakteristisk for disse virksomheder er det, at de ofte er præget af ejerens eller opstarternes ønsker og visioner. De pionertræk, der præger virksomheden, er samtidigt de randproblemer, der kommer til at udfordre virksomheden, når den skal vokse, og det kræver transparens i organisationsstrukturer, systemer/teknologier og processer som er afgørende parametre, som skal optimeres, hvis virksomheden skal geare sig til vækst. KOMP-AD projektet har arbejdet med over 250 af disse virksomheder og har i høj grad sat fokus på arbejdet med virksomheder, der står foran optimering af disse processer gennem opkvalificering af medarbejdernes kompetencer forankret i virksomhedens strategi. Det har været centralt, at KOMP-AD projektet afprøvede uddannelsesformer, der særligt imødekom de behov, der er i små og mellemstore virksomheder for kompetenceudvikling, der kunne understøtte øget anvendelse af automatiserings- og digitaliseringsteknologi (A&D). Et mål, der skal ses i lyset af at mellem 70 og 75 % af små og mellemstore virksomheder ikke - eller kun yderst sporadisk benytter det ordinære efter- og videreuddannelsesuddannelsessystem. Projektet er kommet mere end i mål. Det er lykkedes for KOMP-AD projektet at medvirke til at øge de deltagende virksomheders produktivitet gennem kompetenceudvikling. Evalueringen af projektet viser, at 80 procent af virksomhederne vurderer, at deres deltagelse i KOMP-AD forløbet enten har haft - eller forventes at få en effekt på virksomhedens produktivitet. Projektet viser at brugen af virksomhedsforlagt undervisning, som tager afsæt i praksisnære problemstillinger, spiller en vigtig rolle for læringsudbyttet og de opnåede effekter på virksomhedernes produktivitet. Det er vigtigt, at virksomhedsforlagt undervisning udnyttes i videst muligt omfang. Det kan blandt andet sikres gennem kruser og træning. Det er følgelig centralt, at der sker en løbende opkvalificering af alle de medarbejdere fra skolerne, som har direkte virksomhedskontakt. Det handler både om, at flere af skolernes medarbejdere får stærkere kompetencer til at sparre med virksomhederne om deres strategi og kompetencebehov. Men det handler også om, at flere medarbejdere opbygger stærke kompetencer i forhold til at udvikle relevante trænings- og uddannelsesforløb med afsæt i praksisnære problemstillinger i virksomhederne. I udviklingen og afprøvningen af nye uddannelsesaktiviteter er der følgelig lagt vægt på at møde virksomhedernes konkrete behov og tilrettelægge kompetenceudviklingen i form af praksisnær og virksomhedssitueret undervisning. Udviklingen og afprøvningen af nye uddannelsesaktiviteter har bidraget til, at erhvervsskolesystemet er styrket i sin betjening af små- og mellemstore virksomheder og har et godt afsæt for at arbejde videre i den retning.

4 4 Kapitel 1: Introduktion Projektet har arbejdet med en række praktiske tilgange og metoder, der er blevet til gennem en eksperimentel tilgang til, hvorledes kompetenceudvikling kan gennemføres med skolerne som tovholdere i processen. Formålet har været at øge interessen for virksomhedstilpasset kompetenceudvikling og højne erhvervsskolernes kompetencer til at levere denne. Hvordan bruger skolerne drejebogen Drejebogen er en opsamling af kvalitative betragtninger og erfaringer fra projekt KOMP-AD og dermed en guide, der belyser nogle af de udfordringer skolerne har, når kompetenceudvikling skal gennemføres forlagt i virksomheder, som konstant udfordres af den daglige drift og ændringer i omverden, hvilket medfører nogle anderledes vilkår at levere kompetenceudvikling under end undervisning i traditionel forstand. Det er disse erfaringer, der kan understøtte erhvervsskolerne, når de som et led i deres egen strategi ønsker at udbygge deres udbud indenfor uddannelse til dette segment. Drejebogens formål er derfor at give et bud på, hvorledes skolerne kan opbygge en hensigtsmæssig ramme for at underviseren kan udfylde og udvikles i rollen som konsulent i forhold til at levere uddannelse til segmentet af mindre- & mellestore virksomheder. Hvad er virksomhedstilpasset kompetenceudvikling Uddannelse er et stærkt redskab i sig selv, men bliver yderligere forstærket, når det anvendes korrekt og offensivt i samspil med rådgivning, politiske væksttiltag og netværksskabelse blandt virksomheder. Det er her erhvervsskolernes rolle - ikke kun som medspiller - men som tovholdere kommer på banen, og hvor skolerne kan træde ind i en direkte udførende rolle også på de erhvervs-, vækst- og beskæftigelsesmæssige/politiske områder og levere virksomhedstilpasset kompetenceudvikling. Erhvervsskolerne kan virke som en naturlig koordinator af de mange tilbud, der rettes mod virksomhederne og udføres af forskellige facilitatorer, da skolerne kan skabe, udføre, eller deltage i følgende: Total kompetencefacilitering - ved at videns- og kompetenceudvikling udføres hos virksomhederne i den løbende drift og ved at skabe nye situationer og processer, f.eks. før, under og efter indførelse af ny teknologi, nye produkter og services. Kontinuitet og systematik i virksomhedernes videns- og kompetenceforhold ved at skolerne udfører en systematisk og løbende kontakt med virksomhederne, så der sikres kontinuitet i deres udvikling og at kompetenceudviklingen altid er passende doseret, opnåelig og på forkant med strategien. Fremtidssikring og kompetencer som spydspids ved at skolerne i dialog med brugerne (virksomheder og medarbejdere) udvikler nye uddannelsesaktiviteter og tilrettelæggelsesformer så tæt på virksomhederne og praksis som muligt.

5 5 Synergi mellem kompetenceudvikling og rådgivning ved at udføre rådgivnings- og uddannelsesaktiviteter i fællesskab mellem skoler og rådgivere (erhvervsfremme, GTSsystemet, vidensinstitutioner, brancheorganisationer, væksthuse mv.)eller sikre, at rådgivernes ydelser er koordineret eller indlejret i uddannelsesaktiviteterne. Rådgiverne skifter efter behov, men skolerne er fast partner og tovholder for virksomhederne. Specialistsynergier til gavn for virksomhederne ved at erhvervsskolers, rådgiveres og myndigheders medarbejdere gennem de koordinerede opgaveløsningsfællesskaber udvikler kontakter og samarbejdende teams, der yder en sammenhængende service til virksomhederne. Helhed for virksomhederne en integreret facilitering der sker ved en teambaseret (flere facilitatorer er udgående sammen og rapportering og råd gives samlet) eller en stærkt koordineret facilitering (der baseres på en stafet-model, hvor facilitatorerne bygger videre på hinandens arbejde). Uanset formen får virksomhederne en helhedsorienteret og ofte mere operativt brugbar facilitering, hvor erhvervsskolen har tovholderfunktionen. Overvågning af erhvervsudviklingen gennem skoleres facilitering af virksomhederne i samarbejde med de øvrige facilitatorer skabes en løbende og aktuel viden om virksomhedernes situation, potentialer og fremtidsudsigter, der understøtter muligheden for statslige, regionale og lokale politiske initiativer f.eks. erhvervsfremmeformer i tæt samarbejde med regioner og kommuner. Skolerne leverer her også en væsentlig analyseindsats i marken. Tilstedeværelse og nærhed ved at skolerne har en solid lokal dækning såvel som over hele landet, så der er kort til den nærmeste skole der derudover er en del af et landsdækkende netværk, så også mere specielle kompetencer er tilgængelige for de lokale virksomheder, hvis skolerne formår at dele viden mv. Hvad får erhvervsskolerne ud af at arbejde virksomhedstilpasset Erhvervsskolerne er i dag et centralt sted for en lang række ungdomsuddannelser og ligeledes en vigtig leverandør af efter - og videreuddannelse til voksne. Dermed er skolerne en vigtig spiller i bestræbelserne på at udvikle og skabe vækst i de danske virksomheder og samfundet. Kompetencer og kvalifikationer er i almindelig opfattelse noget der mangler, og som først bibringes når gabet mellem de faktiske forhold og det ønskede skal fyldes op. Og her kommer erhvervsskolerne og de fleste andre uddannelsesinstitutioner ind og medvirker til at løse opgaven. Men det fremherskende syn på uddannelse undervurderer kompetenceudviklingens potentialer som en proaktiv udviklingsfaktor for virksomhederne. Det gælder for såvel de store som små og mindre virksomheder, og det er her skolerne kan spille en vigtig rolle fremover.

6 6 Kapitel 2: Skolen som rammesættende Dette kapitel henvender sig til skolernes ledelse og respektive chefer, som sætter rammen for gennemførelse af kompetenceudvikling. Der vil være fokus på såvel organisering/ledelse af - som administration af kompetenceudvikling. Fokus på den administrative/styringsmæssige side vil normalt være en del af et kompetenceudviklingsforløb, men dokumentation af uddannelse tjener ikke alene et økonomisk formål. Det er en væsentlig del af at gennemføre kompetenceudvikling i forhold til at vurdere, om de ressourcer skolen sætter ind står i mål med den effekt, den skaber gennem kompetenceudviklingen af virksomheden. Erfaringen fra projektet viser, at den virksomhedsforlagte kompetenceudvikling er både billigere og mere effektiv end traditionel undervisning i klasselokaler. Forudsætninger for- og opstart af kompetenceudvikling skolens strategi Det er vigtigt at den enkelte skole gør sig klart, at den arbejder decentralt og selv tilrettelægger sine aktiviteter og måder at organisere kompetenceudvikling på, så det passer til de virksomheder, der er ønsker at blive betjent af skolens evner og kapacitet. Det er derfor centralt at skolen i sin strategi gennemtænker formål, retning og rammevilkår. Det betyder, at det at udvikle, tilrettelægge og gennemføre den egentlige uddannelse for virksomhederne foregår indenfor nogle generelt mere flydende rammer, end man måske ellers ser anvendt, når man traditionelt tænker uddannelsesaktiviteter. Erfaringerne fra KOMP-AD viser, at der er en række forudsætninger, som med fordel kan iagttages, og dem vil vi kort opridse her. Sæt det rigtige hold Vi kan se, at de skoler, der er kommet bedst fra start alle har sat et hold med en projektleder, administrativ ansvarlig og en række kollegaer, der indgår på forskellig vis i projektets udførelse virksomhedsopsøgning, undervisning mv. Derfor vil vi opfordre alle skoler, der vil arbejde hermed til at gøre det samme, så opgaverne både kan spredes og de rette kompetencer kan komme i spil fra start i organisationen. Det er mange gange lettere og mere givende at være en kreds af kolleger om en opgave, og det sikres bedst ved at være et hold. I stikord handler det om: Hvem der operativt skal løse hvilke opgaver former holdet. Erkend egne styrker og svagheder hvad kan vi og hvad skal vi hente andre steder også udenfor skolerne, f.eks. giver samarbejdet med GTS erne (som Innovationsagenterne), brancheorganisationerne og erhvervsfremmet nye muligheder for at hente viden ind til skolen. Indled samarbejde på tværs af skoler vi er et system, der skal hjælpe hinanden og vi har givet hinanden håndslag herpå ved sidste partnerskabskonference. Kompetencerne som skole og hos medarbejderne hvad skal vi kunne og hvordan kvalificerer vi os?

7 7 Spredningseffekt til ungdomsuddannelser brug hinanden på tværs af skolens forskellige afdelinger. Opbyg netværk med og omkring virksomhederne Virksomhedsnetværk en pulsåre for skolens eget projekt, som sikrer den mere intime dialog med virksomhederne og opbygning af netværk er samtidig en mulighed for spredning og rekruttering af nye virksomheder til skolen. Forhold jer til eksisterende netværk og erhvervsformationer og gør dem til aktive medspillere i jeres egne netværk. Ofte mangler eksisterende netværk inspiration og aktiviteter. Permanentgør netværket fra første færd det er en mulighed og en forpligtelse, da et godt netværk holder ud over projektperioden hvis det formår at udvikle sig! Opbyg lokale netværk til andre erhvervsaktører Væksthuse, der kan supplere med viden og vær opmærksom på, at der er gensidige interesser. Lokale Erhvervsråd giv dem en fremskudt position og lad synergierne vokse frem Andre lokale aktører, eks. vis. Som DI lokalafdelinger og div. brancheforeninger, der kan fremme netværksopbygning og videndeling, og hvor i møder nye virksomheder. Fokuser på videndeling som tovholder for kompetenceudvikling af virksomheder Inddrag alle der kan bidrage oftest gør de det på egne præmisser, men se det som en mulighed for at opnå ligeværdighed og køb kun services og relationer, når det er sidste udvej. Vidensvirksomheder indenfor automatisering og digitalisering har en særlig interesse i projektet og kan og vil ofte bidrage ad egen drift og for egne midler find de der er mest interessante for jer Hvad rør sig politisk Identificer lokale initiativer og behov Synliggør egen skoles tovholderrolle for initiativer, aktører og andre interessenter Tænk i fremtidige (lokale og nationale) projekter som drivkraft for skolens strategi Gennemførelse af uddannelsesaktiviteter I mere end 90 % af tilfældene, så har uddannelsesforløbene i KOMP-AD været forankret i ledelsen, og meget peger på, at kombinationen af et stærkt ledelsesmæssigt engagement og en bred medarbejderinvolvering spiller en central rolle for at opnå væsentlige produktivitetseffekter. Det er vigtigt, at skolerne har fokus herpå fremadrettet og arbejder målrettet på at sikre et stærkt virksomhedsengagement allerede i den indledende fase af forløbet. Det handler blandt andet om, at skolernes repræsentanter i form af konsulenter og undervisere er klædt på til at udfordre og screene virksomhederne i forhold til deres engagement. Uddannelsesaktiviteterne kan variere i form, varighed, omfang, men fælles for alle er, at de bibringer ny viden til virksomheden eller bidrager til, at virksomheden reflekterer over sin egen situation og opnår et bedre grundlag for fremtidig handling.

8 8 Der kan være tale om følgende former: Kurser i bred forstand Undervisningsforløb -uanset tilrettelæggelsesform (skolebaseret, virksomhedsforlagt eller via e-læring selvstudium i forbindelse hermed kan indgå) Seminarer (med klar vidensformidling) Lærende møder som virksomhedsbesøg, der er tilrettelagt af en skole med en tydelig videns- og erfaringsformidling Læringsbaseret behovsafdækning (hvor en underviser sammen med ledere og medarbejdere behovsafdækker ved at skabe et passende lærings- og refleksionsrum på virksomheden mens afdækningen pågår) Deltagelse i netværksmøder, demo-events, konferencer eller virksomhedsbesøg tilrettelagt af projektet. I praksis kan alle ovenstående aktiviteter gøre det ud for uddannelse og bygges ind i aktiviteter med virksomhederne. Således udgør aktiviteterne en kæde af tiltag, der kompetenceudvikler virksomhederne, hvor skolerne er tovholdere og den bærende kraft, der sikrer kontinuitet. I KOMP-AD har vi arbejdet med alle former for almindelig læring fra den traditionelle klasse/holdbaserede skoleundervisning til den helt nære praksistilrettelagte læring tæt på - og i produktionen, hvor undervisning, vejledning og instruktion smelter sammen. De traditionelle læringsformer giver sig selv. Derimod vil vi tage fat i de måske lidt mere usædvanlige læringsformer, der har optrådt i KOMP-AD. Når vi kort beskriver aktiviteterne vil vi også gerne henlede opmærksomheden på, at kompetenceudvikling i sin tilgang også skal udforske, hvordan man bibringer SMV erne læring og hvilke (mange) forskellige måder det kan gøres på. Det betyder f.eks. at netværksarbejde ikke kun giver mulighed for at man sammen kan planlægge læring, men at selve netværksaktiviteterne møder, referater, besøg mv. er læringsskabende aktiviteter, og at de indgår i en samlet læringsproces: Det lærende møde også ved opstartsmøder. Kravet til læring er, at der formidles en eller anden form for læring eller arbejdes med deltagernes refleksion over læring f.eks. at der opsamles behov. Læring i workshop også her drejer det som inspiration, ny viden, refleksion og relationsskabelse, der typisk organiseres i en deltagerdrevet reflektions- og udviklingsproces (i sin mest intensive form i Fremtidsværkstedet og mere anvendt i caféplenumformen) Læring i events der her er særlig aktuel i forbindelse med arrangementer, der er en del af projektets demo-forløb. Her drejer det sig om demo-events der giver læring gennem inspiration, præsentation af ny viden, erfaringsformidling/testamonials og diskussion, der enten kobles til lærende møder på virksomhederne, indgår i e-læringsforløb eller benyttes som udgangspunkt for skoleforedrag for virksomhedernes ledere og medarbejdere.

9 9 Læring i netværk hvor det handler om erfaringsformidling, (fælles) behovsartikulation, mødet mellem virksomheder, skoler, leverandører og andre aktører, planlægning af uddannelse og måske vigtigst af alt, at ejere/ledere holder sig på forkant med udviklingen forretningsmæssigt, fagligt og i forhold til egne medarbejdere Praksislæring på virksomheden kan antage mange forskellige former og kan på den ene side handle om en systematisk tilgang til de læringsstrømme der normalt udfolder sig på virksomheden (sidemands(op)læring, hjemmeopgaver, uddannelse-i-praksis mv.) og på den anden side være en tilrettelæggelsesform for egentlige uddannelsesforløb fra skolens side. Det vigtigste er her, at se og forstå hvordan læring trænger ind i mange hverdagssituationer, og at disse forstås og håndteres som læring. Som et centralt led i processerne på virksomhederne og i medarbejdernes hverdag. Og som genstandsfelt for dokumentation af timemedfinansiering fra virksomheden. Læring udfolder sig ofte langt mere omfattende i denne praksis end man normalt forestiller sig og det vil vi komme til at arbejde meget med typisk i forbindelse med lærersupporteret selvlæring f.eks. i brug af I- pads på arbejdspladsen. Læring som led i tjek det på den ene side handler om at få kompetencesiden med som en integreret del af tjekket og den efterfølgende rapport (systematisk kompetenceudviklingsplan) og på den anden side drejer sig om, at virksomheden og dens medarbejdere skal opnå ny viden og læring på baggrund af tjekkets analyse, råd og handlingsanvisninger. Læring der kan strække sig fra uddybende præsentationer til egentlige uddannelsesforløb. Selvauditering og evaluering Af hensyn til virksomheden, opfyldelse af målet med kompetenceudviklingen og skolens mulighed for senere opfølgning med virksomheden, bør der udformes en kort rapport, der kan afslutte arbejdet med virksomhedens kompetenceudvikling. Når vi taler om at fremme virksomhedens udvikling tænkes på hele processen FØR-UNDER-EFTER og det handler derfor også om den forudsætning der skabes på den enkelte virksomhed. Det handler her om, at man forsøger at færdiggøre virksomhedens deltagelse med et afsluttende møde, hvor man opsummerer det skole kan gøre for virksomheden og evt. aftaler opfølgning senere. Om muligt formuleres en kort kompetenceplan. Der vil almindeligvis være tale om et møde af 1-2 timers varighed med lederen/ejeren og en til flere nøglemedarbejdere. Skolen kan med fordel samle data fra de virksomheder, de arbejder med og her evaluere skolens egen strategi, undervisernes kompetencer, opnået effekt op i mod en række punkter, således at skolen indfører en form for selv auditering dvs. både kvalitative og kvantitative betragtninger på områder som: Fokus (Primære sigte: produktionsforhold (f.eks. LEAN), digitalisering, automation, andet samt et bud på niveau (basal, avanceret, hele spektret mv.) Virksomhedskreds (Brancher, størrelser, evt. bemærkninger for den enkelte virksomhed herunder planer for rekruttering virksomheder og gerne flere)

10 10 Virksomhedsbehov (Undersøge behov eller formodninger om behov og plan for analyse heraf. Behov beskrevet generelt og/eller ift. den enkelte virksomhed) Indledende aktiviteter (opstartsmøders kvalitet, afdækning af behov mv.) Uddannelsesaktiviteter og udvikling heraf (Resultaterne af behovsanalysen og bud på form og indhold for uddannelsesaktiviteterne og skolens plan for udvikling (kan også godt være en ren eksperimentel plan hvor man føler sig frem ) Events & spredning (Mulige nye virksomheder der tænkes at indgå heri) Samspil med andre skoler (direkte samarbejder, erfaringsudveksling, underviserlån/udlån mv.) Samspil med samarbejdspartnere (Både interne, brancheorganisationerne, eksterne som Innovationsagenterne, de regionale støtteordninger ) Tidsplaner for skolens videre arbejde(næste skridt udvikling, udvikling & udvikling) Administration og dokumentation(leverer vi effekt i forhold til brugte ressourcer?) At der kan dokumenteres virksomhedsmedfinansiering i form af medarbejder/ledertimer Anvendelse af start/stopskema, hvis behov herfor Kort rapport om virksomhedens vurderinger og evt. senere opfølgningsplan Registrering af aktiviteten og rapporten i et CRM system Beregning af økonomi og indsats Opsamling af undervisningsmaterialer og erfaringer

11 11 Kapitel 3: Underviseren i fokus Der er en betydelig andel af deltagervirksomhederne i KOMP- AD på mellem procent, som vurderer, at indsatsen kan styrkes, både når det gælder den indledende behovsafklaring, selve gennemførelsen af kompetenceudviklingsforløbene og ikke mindst opfølgning på forløbene. Og her er kompetenceudvikling af underviseren en væsentlig parameter. Praksislæring i praksis Praksisnær læring i praksis kan foregå i en kombination af fire læringsrum. 1. det traditionelle klasseværelse på skolen, hvor der inddrages erfaringer. 2. et rum hos virksomheden, hvor man kan gå ind og arbejde videre ud fra. 3. selve produktionen/den fysiske afdeling, hvor procedurer indarbejdes og 4. sidstnævnte som et eksperimentarium, hvor man udfordrer sine processer og systemer. Brugen af virksomhedsforlagt undervisning, som tager afsæt i praksisnære problemstillinger, spiller en vigtig rolle for læringsudbyttet og de opnåede effekter på virksomhedernes produktivitet. Det er her at virksomhedsforlagt undervisning skal udnyttes i videst muligt omfang. Vi arbejder således med er meget vidtgående kompetenceudviklingsbegreb, der går fra den ordinære klassebaserede skoleundervisning til den lærende supervision ude i den enkelte virksomheds produktion. Det kræver typisk medarbejdere med stærk forretningsforståelse, stor virksomhedsindsigt og en betydelig erfaring med at udvikle og tilrettelægge skræddersyede kompetenceudviklingsforløb. Det kan således være vanskeligt at fastlægge præcise mål og rammer for hvilke - og hvordan der kan udvikles uddannelsesaktiviteter og deres udmøntning i konkrete aktiviteter med virksomhederne, men opgaven skal løses i projektform og i overskrifter består den af: At behovsafdække SMV ernes behov for kompetenceudvikling på alle planer, der kan bidrage til deres evne til konsolidering og øget vækst med fokus på mulighederne ved inddragelse af ny teknologi særligt automatisering og digitalisering. Afdækningen handler både om at optræde som kompetenceekspert og være vidende om virksomhedernes produktionsforhold, samt at evne at inddrage andre eksperter og facilitatorer. I projektet skal vi arbejde med de forskellige tilgange, roller for skolerne (tovholdere), roller for undervisere og konsulenter og udvikle passende redskaber som screeningsværktøjer, dialogguides og konsulentmetoder. At kompetencebehovene forstås så bredt og proaktivt som muligt og ses i en procesmæssig sammenhæng: o Før forudsætninger hos virksomheden (uanset om det er lagerstyring, basale ITkompetencer eller andet) Tilgangen er forebyggende fremfor kompenserende. o Under implementering med aktiv kompetenceudviklingsstøtte. Læring som centralt implementeringsredskab.

12 12 o Efter optimering med aktiv og strategisk kompetenceudviklingsstøtte. Læring som fast innovationsredskab og central produktionsfaktor. At uddannelsesindholdet tilpasses de nævnte behov og at sigtet er, at bistå den enkelte virksomhed med at opbygge operationelle egenkompetencer, der indarbejdes via den procesmæssige tilgang, der omsættes i egentlige udviklingsplaner og læringsmål med fokus på at skabe værdi i virksomhedens processer. At behov og proceshensyn imødekommes ved udvikling og anvendelse af fleksible og dynamiske tilrettelæggelsesformer så tæt på virksomhedens virkelighed som muligt (formuleret i ansøgningen som udvikling af en bred vifte af praksislæringsaktiviteter). Man kan også sige, at alle mulige og umulige chancer for at skabe kompetenceudvikling hos virksomhederne skal udforskes, udnyttes og meget gerne forankres i nye metoder, der skaber vækst/værdi. Det betyder f.eks: o at møder gøres til lærende møder o at inspiration kanaliseres ind i læringskontekster, der ansporer til refleksion og handling, o at uddannelse bringes ind i virksomheden ved enhver given lejlighed/begivenhed for virksomheden positive (f.eks. nye kunder) såvel som negative (f.eks. dalende omsætning) o at de strategiske muligheder ved kompetenceudvikling understreges hele tiden o at værdisætningen af kompetenceudvikling betones, så udbyttet heraf fremstår tydeligt o at der arbejdes med redskaber til at skelne mellem produktion og læring i de praksisnære uddannelsesaktiviteter der kan optimere placering af uddannelse i praksis At den enkelte skole arbejder med sine lokale virksomheders behov i lyset af egne styrker og herved bidrager med nyudvikling. Det vi også kalder det decentrale princip, hvor hver skole forfølger egne mål som led i den fælles udvikling. Og at det sker i et tæt samarbejde med de øvrige skoler, hvorved skolekredsen fremstår som en samlet størrelse, der gør det muligt at forene specialer og erfaringer på tværs af fagområder og geografi. At skolernes kompetenceudvikling sammentænkes med de øvrige facilitatorers arbejde med SMV erne: o gennem koordination af aktiviteter i forhold til den enkelte virksomhed o gennem direkte samarbejde om den enkelte virksomhed (fællesbesøg, rapporter, strategiske planer mv.) her er aftalen med Innovationsagenterne det bedste eksempel o gennem institutionelt samarbejde (f.eks. det der er ved at blive bygget op mellem Innovationsagenterne og KOMPAD-skolerne men også det der gerne skulle udvikles til almindelig praksis med de lokale erhvervsfremmeinitiativer/organisationer) o gennem udvikling af fast samarbejdspraksis med brancheorganisationer, arbejdsmarkedets parter, offentlige institutioner (myndigheder) mv.

13 13 At der eksperimenteres med netværksskabelse blandt de deltagende virksomheder så der skabes (permanente) rum for: o løbede erfaringsudveksling o fælles diskussion af kompetenceudvikling (gennem inspiration mv.) o fælles planlægning af uddannelsesaktiviteter o refleksioner over hvilke netværkskonstruktioner der virker bedst At alle vores udviklingsaktiviteter orienterer sig mod at være nyskabende i forhold til den ordinære praksis og så vidt muligt også til andre kendte projekters arbejde. Med nyskabende menes ikke så meget aldrig tidligere set men mere nye vinklinger, samtænkninger og smidigere veje til at indarbejde kompetenceudvikling i SMV ernes hverdagspraksis, så det man kan kalde uddannelsesredskabet flytter sig fra at være kompenserende (til at være skabende og derved udviklende for virksomhedens vækst). Underviseren som konsulent og forandringsagent Rollen som konsulent og underviser/tovholder i kontinuerlig kompetenceudvikling tilnærmer sig rollen som forandringsagent, hvilket er et krævende job, hvor underviseren skal fungere i et usikkert miljø, hvor han/hun vil blive udfordret på egne færdigheder og kompetencer. Evnen til at forstå og arbejde på alle niveauer i organisationen er således afgørende, og for at indpasse de kompetenceudviklingsprojekter, der kompliceres af en lang række modsatrettede faktorer og kræfter. Disse faktorer omfatter ikke alene årsagerne og målene for forandringen, men udgøres også af den eksisterende tilstand i organisationen, dens værdier, overbevisninger og rutinerne for de mennesker, der arbejder der. Modstand mod forandring. Derfor udfordrer mange kompetenceudviklingsprojekter de eksisterende kulturelle rammer i en organisation. Bestræbelserne på at ændre varige vaner og værdier fører til modstand og benægtelse, og det kræver accept og støtte fra alle medarbejdere, der indgår i sådanne projekter, hvis de skal være håndgribelige og praksisnære. Underviseren møde modstand fra mange sider. Der vil være modstand fra nogle funktionelle ledere, der ikke ønsker nogen skal blande sig på deres område, fra medarbejdere, der blot ønsker at blive ladt alene, fra topledere, der ikke er parat til at gennemføre upopulære, men nødvendige, ændringer, og fra mange mennesker, der bare er bange for at ændre arbejdsgange og vaner for ikke at slå til i en ny kontekst. Det er derfor underviserens opgave at skabe bred accept og at gennemføre ændringer med mennesker, ikke imod dem. Det kræver evnen til at kommunikere og sælge, til at forstå og til at tage hensyn til udtalelser om tvivl, og at indse, at der er mere end én rigtig løsning. Underviseren får følgelig brug for evnen til at inddrage alle personer, der berøres af projektet, for at sikre deres støtte og engagement. Det kræver troværdighed byggende på en konsulentværktøjskasse, der indeholder hårde færdigheder og kompetencer som grundlag for accept samt bløde færdigheder, som vil kunne sammenfattes som "følelsesmæssig" intelligens. Men ikke mindst at underviseren gennemfører kompetenceudviklingen som et projekt med de dertilhørende værktøjer.

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere