Studielandbrug Gårdrapporter 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studielandbrug Gårdrapporter 2004"

Transkript

1 Studielandbrug Gårdrapporter 24 Studielandbrug er etableret i et samarbejde mellem Fødevareøkonomiske Institut, Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgivning. Landscentret Driftskontoret for Studielandbrug November 25

2 2

3 Forord Hermed foreligger gårdrapporter for de deltagende Studielandbrugsbedrifter for året 24. Gårdrapporterne har to formål. Dels er de en tilbagemelding til den enkelte studielandbrugsvært som en kvittering for det store registreringsarbejde, der er foretaget, dels er det en præsentation af bedriften og dens resultater til brug for forskere og rådgivere med relation til eller interesse for Studielandbrug. Gårdrapporterne er suppleret med en række oversigtstabeller, som viser variationen i materialet og gør det nemmere at finde den eller de bedrifter, man skal bruge. Den trykte udgave af gårdrapporter 24 er i år kun trykt i et mindre oplag til værter og tilknyttede rådgivere. Der henvises til vores hjemmeside for andre interesserede. Der ligger gårdrapporterne dels enkeltvis, dels samlet i grupper for malkekvæg, kødkvæg og svin/planteavl. Oversigtstabellerne kan ligeledes findes her. Dette års Gårdrapporter indeholder 6 kvægbedrifter, startet ultimo 23. Registreringerne er startet op pr. 1. januar 24, men kun indenfor kvægproduktionen, hvorfor der ikke er lavet en fuldstændig gårdrapport. Disse er placeret i et afsnit for sig selv. Århus, november 25 Merete Jensen Leder af Driftskontoret 3

4 Indhold Beskrivelse af indhold og opgørelsesmetoder. Tabel 1: Tabel 2: Tabel 3: Tabel 4: Tabel 5: Tabel 6: Tabel 7: Tabel 8: Tabel 9: Tabel 1: Tabel 11: Tabel 12: Tabel 13: Tabel 14: Tabel 15: Tabel 16: Tabel 17: Tabel 18: Tabel 19: Tabel 2: Tabel 21: Tabel 22: Tabel 23: Tabel 24: Tabel 25: Tabel 26: Tabel 27: Tabel 28: Oversigt over malkekvægsbedrifterne Oversigt over kødkvægsbedrifter Oversigt over slagtesvinebedrifterne Resultat til ejeraflønning for malkekvægsbedrifter N-regnskab for malkekvægsbedrifter P-regnskab for malkekvægsbedrifter Afgrødefordeling på malkekvægsbedrifter Udbytteoversigt for malkekvægsbedrifter Økonomien i salgsafgrøder for malkekvægsbedrifter Grovfoderets pris på lager for malkekvægsbedrifter Tekniske resultater for malkekvægbesætninger Økonomiske resultater for malkekvægbesætninger Resultat til ejeraflønning for kødkvægsbedrifter N-regnskab for kødkvægsbedrifter P-regnskab for kødkvægsbedrifter Afgrødefordeling på kødkvægsbedrifter Udbytteoversigt for kødkvægsbedrifter Økonomien i salgsafgrøder for kødkvægsbedrifter Grovfoderets pris på lager for kødkvægsbedrifter Tekniske resultater for kødkvægsbesætninger Økonomiske resultater for kødkvægsbesætninger Resultat til ejeraflønning for slagtesvinebedrifter N-regnskab for slagtesvinebedrifter P-regnskab for slagtesvinebedrifter Afgrødefordeling på slagtesvinebedrifter Udbytteoversigt på slagtesvinebedrifter Økonomien i salgsafgrøder for slagtesvinebedrifter Tekniske og økonomiske resultater for slagtesvinebedrifter Gårdrapporter 25 malkekvægsbedrifter med resultater fra 24 Gårdrapporter 6 malkekvægsbedrifter med kun kvægregistreringer fra 24 Gårdrapporter 6 kødkvægsbedrifter med resultater fra 24 Gårdrapporter 3 slagtesvinebedrifter med resultater fra 24 4

5 Beskrivelse af indhold og opgørelsesmetoder Side 1 Øverst vises bedriftens geografiske placering, besætningsstørrelse og jordtilliggende. Oversigtstegningen viser bygningernes størrelse og placering samt indretningen i de enkelte bygninger. Nederst er der en systembeskrivelse med en kort opremsning af de væsentligste forhold vedrørende etablering, jord, maskiner, bygninger, indengårdsteknik, besætning og arbejdskraft. Side 2 - Produktion, næringsstofbalance, landbrugsaktiver og arbejdsindsats Totalproduktion af mælk, kød og afgrøder vises øverst. Landbrugsaktiverne er opgjort ved en vurdering af alle aktiver ved opstart af det enkelte studielandbrug og efterfølgende afskrevet og justeret for køb og salg. Arbejdsindsatsen er ejerens bedste bud på arbejdsforbruget på bedriften. Side 2 - Økonomi Bedriftens økonomiske resultat er opgjort som resultat til ejeraflønning. Dækningsbidraget er summen af dækningsbidragene fra mark og stald. For enkelte bedrifter indgår der dækningsbidrag fra en driftsgren, der ikke er medtaget selvstændig analyse for, f.eks. mink, høns og får. Afskrivninger og forrentning er beregnet med baggrund i en konkret vurdering af alle aktiver på bedriften i forbindelse med opstarten. Omkring opgørelsen af det økonomiske resultat skal man være opmærksom på følgende: Dækningsbidraget kan afvige fra dækningsbidraget i årsrapporten. Det skyldes hovedsageligt poster, der hverken er fordelt til mark eller stald. Desuden opgøres markens resultat på baggrund af nettoudbytter (se høstår 24), som ofte vil afvige fra de beholdningsopgørelser, der ligger til grund for driftsregnskabet. Afskrivninger er såvel afskrivninger af egne som forpagtede bygninger, maskiner og inventar og kan derfor være større end de driftsmæssige afskrivninger i årsrapporten. Forrentningen er en beregnet forrentning af alle landbrugsaktiver inkl. forpagtede aktiver. Jorden er forrentet med 4%, mens øvrige aktiver er forrentet med 6%. Side 2 - Næringsstofregnskab Næringsstofregnskabet er opstillet som en stald- og markbalance, bundet sammen af en opgørelse af husdyrgødningen fra dyr til mark. Det vil sige, at den interne omsætning indgår i regnskabet på lige fod med den eksterne omsætning. Husdyrgødningen ab dyr beregnes som tilførsel af næringsstoffer med foderet minus fraførsel med mælk og tilvækst. Dyreenheder for køer, opdræt og søer er omregnet med en fast koefficient fra årsdyr. Slagtekalve, smågrise og slagtesvin er omregnet til dyreenheder i forhold til den gennemsnitlige ind- og afgangsvægt og antal producerede dyr. Dette afviger fra beregning af antel DE i gødningsregnskabet, hvor der kun regnes med afgåede slagtekalve. Stald- og lagertabet beregnes for den del af besætningen, der er på stald. Andelen af kvæg på stald beregnes i forhold til græsoptagelsen ved afgræsning. Dog regnes med et staldtab på 15% hos frilandssvin. Modtaget og afgivet husdyrgødning hentes fra gødningsregnskabet, og forskydningen i gødningslagrene fremskrives fra gødningsårets start 1/8 til 31/12 ved hjælp af BEDRIFTSLØSNING. Linien husdyrgødning er således den samlede mængde næringsstoffer i husdyrgødning til egne marker. Kvælstoffikseringen kendes ikke, men beregnes ud fra tørstofudbyttet. Dog beregnes fikseringen i kløvergræs i forhold til nettoudbyttet i FE og plantetilgængeligt N i husdyr- og handels- 5

6 gødning. Fikseringen i byg/ærte-helsæd beregnes i forhold til nettoudbyttet i FE og udsædsmængden af ærter. Endelig antages fikseringen i kløver til frø at være 2 kg N pr. ha. Nedfald af kvælstof med regnvand og partikler varierer i forhold til bedriftens geografiske placering. Dertil lægges nedfald af N i forbindelse med vanding. Bortførslen af næringsstoffer med afgrøder beregnes i forhold til nettoudbytterne, så et eventuelt lagertab indgår i markbalancen. Næringsstofindholdet i foderafgrøderne beregnes ud fra foderanalyserne i samme periode som nettoudbyttet er opgjort for, se høstår 24. For øvrige afgrøder anvendes standardværdier. Bedriftsbalancen for N beregnes som summen af markbalancen og stald- og lagertab samt eventuelt tab af N ved NH 3 -behandling af halm. Bedriftsbalancen for P og K er ikke angivet, da den er lig med markbalancen. Side 2-5 års oversigt 5 års oversigten er hentet direkte fra årsrapporten. Side 3 - Høstår 24 Produktionsresultatet er opgjort pr. produktionsgren for høstår 24, dog er nogle produktionsgrene slået sammen, f.eks. alle produktionsgrene vedrørende sædskiftegræs. N-indholdet i husdyrgødning er angivet som total-n og ikke som plantetilgængeligt N. Udbyttet er opgjort som et nettoudbytte. Det vil sige, at udbyttet er opgjort som den opfodrede mængde plus salg minus køb og korrigeret for beholdningsforskydning. For svine- og planteavlsbedrifter er perioden 1/7-4 til 3/6-5 anvendt som beregningsgrundlag. For kvægbedrifter er perioden 1/5-4 til 3/4-5 anvendt. Dækningsbidraget er før tilskud og maskinomkostninger. Tilskudsbeløbet og omkostningerne til maskinstation er angivet umiddelbart efter dækningsbidraget. Interne overførsler af grovfoder er for konventionelle bedrifter sat til,9 kr./fe og for økologiske bedrifter til 1,2 kr./fe, mens halm til strøelse er,25 kr./kg for alle. Intern overførsel af husdyrgødning er ikke sat til værdi. Side 3 - Økonomi Økonomien er opgjort selvstændigt for grovfoder og salgsafgrøder. Det økonomiske resultat er opgjort som dækningsbidrag og resultat efter ejeraflønning. For grovfoderet vises desuden grovfoderets pris på lager, det vil sige, hvilke omkostninger inkl. tilskud, der er medgået til at producere grovfoderet, indtil det ligger på lager. Fordelingen af kapacitetsomkostninger mellem grovfoder og salgsafgrøder er foretaget på følgende måde: Maskinstationsomkostningerne er fordelt direkte på de enkelte afgrøder. Omkostningerne til egne maskiner er fordelt i forhold til deres anvendelse i henholdsvis grovfoder- og salgsafgrøder. Omkostninger til energi, løn, egen arbejdsindsats, bygninger og maskiner, der ikke direkte er relateret til maskinhandlinger i marken, er fordelt i forhold til arealet og antallet af behandlinger med egne maskiner. Egen arbejdsindsats er aflønnet til 132 kr. pr. time, dog maks. 2.5 timer pr. person på bedrifter med kvægproduktion, 2.2 timer på bedrifter med svineproduktion og 1.8 timer på planteavlsbedrifter. Side 3 - Aktiver Værdien af alle bygninger, maskiner og inventar er blevet vurderet på alle bedrifter af den samme person i forbindelse med opstarten. Under bygninger er henregnet maskinhuse og bygninger til opbevaring af salgsafgrøder. Til inventaret er medregnet kornbehandlingsudstyr og værktøj herunder kompressor, højtryksrenser og svejser. Jordværdien af egen jord er 6

7 fastlagt ud fra den seneste ejendomsvurdering som grundværdi plus tillægsparcelværdi divideret med antal hektar. Det forpagtede areal er sat til samme værdi pr. hektar som egen jord. En undtagelse herfra er foretaget for de bedrifter med store arealer lejet af meget ekstensiv karakter. Her er jordværdien beregnet således at forpagtningsafgiften svarer til 4% forrentning heraf. Arbejdsindsats i alt er det skønnede tidsforbrug til markbruget, både egen og lønnet arbejdskraft. I arbejdsindsatsen indgår både de direkte timer i forbindelse med markbruget, men også timer til vedligeholdelse og administration. Side 4 Produktionsresultat husdyr Produktionsresultatet er opgjort for hver produktionsgren inden for husdyrene. Interne overførsler af grovfoder er værdisat til,9 kr./fe på de konventionelle bedrifter og 1,2 kr./fe på de økologiske bedrifter. Halm til strøelse er sat til,25 kr./kg. Husdyrgødning er ikke sat til værdi. Under diverse omkostninger er medtaget omkostninger til avl, ydelseskontrol, strøelse, klovbeskærer, rengøringsmidler, produktionsrådgivning mm.. Side 4 - Aktiver Værdien af alle bygninger og inventar er blevet vurderet på alle bedrifter af den samme person i forbindelse med opstarten. Til stalde er medtaget staldbygninger, bindsler og forværk mv., ventilation og diverse staldinventar. Til malkeudstyr er medtaget malkeanlæg, mælkekøletank og varmegenvinding. Til foderhåndtering er medtaget lagerbygninger til foder samt udstyr til foderhåndtering. Til gyllehåndtering er medtaget faciliteter til opbevaring af husdyrgødning samt udstyr til håndtering af husdyrgødning. Besætningsværdien er hentet fra driftsregnskabet. Arbejdsindsats i alt er det skønnede tidsforbrug til staldarbejde, både egen og lønnet arbejdskraft. I arbejdsindsatsen indgår både de direkte timer i forbindelse med staldarbejde inkl. hegning, men også timer til vedligeholdelse og administration. Side 4 - Økonomi Det økonomiske resultat for husdyrproduktionen er opgjort som dækningsbidrag fra husdyrproduktionen og resultatet efter ejeraflønning. Til energi er medregnet brændselsomkostninger, hvis det er fordelt til husdyrene samt omkostninger til energi i øvrigt, medmindre de er fordelt til markbruget. Til løn er medregnet den andel af lønomkostninger, som det anslåede tidsforbrug angiver. Egen arbejdsindsats er aflønnet til 132 kr. pr. time, dog maks. 2.5 timer pr. person på bedrifter med kvægproduktion, 2.2 timer på bedrifter med svineproduktion og 1.8 timer på planteavlsbedrifter. Omkostninger til vedligehold, afskrivninger og forrentninger er de omkostninger, som kan henføres til de aktiver, der er medtaget under husdyrene. Side 4 - Produktionsoplysninger For hver produktionsgren er der medtaget en række nøgletal, som er med til at give en beskrivelse af produktionen og produktionsresultaterne. For kvægbedrifterne er foderudnyttelsen beregnet som behov i forhold til opfodret. I behovsberegningen indgår produceret kg mælk i staldperioden. For sommerperioden beregnes græsoptagelsen som rest i forhold til en foderudnyttelse på 87%. Restberegningen er foretaget efter principperne i BEDRIFTSLØSNING, hvor behovet til mælkeproduktion er på baggrund af kontrolydelse. Side 2 og 3 - Specielt for de 6 bedrifter, hvor der alene er foretaget kvægregistreringer: For de 6 bedrifter er kvægregistreringerne startet den 1/1-4. Der er ikke foretaget markregistreringer, og der er ikke foretaget en vurdering af bygninger, maskiner og inventar ved opstart. Aktiverne er derfor sat til værdien i årsrapporten.. For disse bedrifter er gårdrapporten udelukkende en afrapportering af kvægdelen. Da opgørelsesprincipperne for de 7

8 6 bedrifter adskiller sig væsentligt fra de øvrige malkekvægsbedrifter, er de placeret i et afsnit for sig og ikke medtaget i sammenligningstabellerne, bortset fra tabel 1, 12 og 13. Der er pr. 1/5 24 taget et nyt målebånd til vægtbestemmelse af kreaturer i anvendelse. Dette har betydet at statusvægten pr. 1/5 24 i er nedskrevet. Der er i kvægopgørelsen foretaget en korrektion herfor, således at tilvækstværdi og fodereffektivitet er forsøgt holdt fri for virkningen af dette. 8

9 Tabel 1: Malkekvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Race Årskøer Årsopdræt Årsslagte- Areal i Vedv. Græs Staldsystem kalve omdrift (til køer) antal antal antal ha ha Konventionelle: 132 SDM 146,9 14,7 3,5 156,4 2,7 Sengestald 1131 SDM 134,4 13,9 6,3 144,2 8,4 Sengestald 1132 SDM 175,3 152,8 4,3 214,2 7,8 Sengestald 1133 SDM 149,4 14,2 6,7 198,, Sengestald 1134 SDM 193,5 28,9 5,9 217, 8,6 Sengestald 3141 SDM 131,2 111,5 3,9 16, 17, Sengestald 3142 SDM 8,4 94,8 38,7 86,1 5,2 Sengestald 3143 SDM 124,3 128,8 4,7 62,5 9,4 Sengestald 3144 SDM 135,5 123,2 6,3 15,1 3,2 Sengestald 3145 SDM 85,6 93,9 6,4 5,8 14,5 Sengestald 3151 SDM 17,2 12,1 58,2 183,4 52,3 Sengestald 3152 RDM 92,9 18,7 5,2 99,9 22,4 Sengestald 3153 SDM 89,1 13,7 7,8 97,8 16, Sengestald 3154 Jersey 127,5 18,8 1,5 11,7,5 Sengestald 3155 SDM 126,6 12,6 7,3 16,, Sengestald 3162 SDM 53,1 41,5 1,6 89,, Bindestald, riste 9523 SDM 181,4 29,3 21,4 317,5 1,8 Sengestald 9525 Jersey 88,2 63,7 14,4 83,5 1,2 Sengestald 9536 SDM 14,5 149,1 49,9 93,8 23,8 Sengestald 9543 RDM 124,2 135,7 3,6 84,2,7 Sengestald 9881 SDM 136,1 147,7 14,9 171,5, Sengestald Økologiske: 21 RDM 74,2 75,2 3,4 15,8 25,6 Dybstrøelsesstald 31 SDM 167,7 178,6 9,8 27,5 14,2 Sengestald 3146 SDM 112,4 1,5 7,4 142,9,4 Sengestald 9664 SDM 145,6 139,7 5,9 182,5 37,9 Sengestald Kvægbedrifter kun med kvægregistreringer: 341 SDM 123,7 15,4 5,6 176, 5, Sengestald 342 Jersey 144,5 138,5 8,6 133,6 3,7 Sengestald 343 SDM 121,8 142,2 5,6 182,2 22, Sengestald 3131 SDM 48,4 464,4 25,9 42,, Sengestald 3132 SDM 143,5 165,6 5,3 175,3 3,2 Sengestald 331 SDM 143,6 117,1 5,5 111, 14,4 Sengestald

10 Tabel 2: Kødkvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Race Årskøer Årsopdræt Årsslagte- Areal i Vedv. Græs Staldsystem kalve omdrift (til køer) antal antal antal ha ha Konventionelle: 261 Limousine 48 57,2 23, 192,3 57,5 Dybstrøelsesstald 271 Charolais 32 32,2 9, 2,3 64,7 Dybstrøelsesstald 272 Blandet 56 54,1 12, 62,7 141,2 Dybstrøelsesstald 281 Charolais 23 18,9 1, 25,6 3,3 Dybstrøelsesstald 282 Charolais 34 36,6 2, 75,6 74,4 Dybstrøelsesstald 2131 Limousine 24 27,6 12, 6,9 8,2 Dybstrøelsesstald Tabel 3: Slagtesvinebedrifter, 24 Bedriftsnr. Areal i omdrift Vedv. græs ha ha Konventionelle: ,7, Prod. slagtesvin antal

11 Tabel 4: Resultat til ejeraflønning for malkekvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Årskøer Årsslagte Areal Landbrugs Dæknings Resultat af Resultat til kalve aktiver bidrag primær drift ejeraflønning antal antal ha kr. kr. kr. kr. Konventionelle: ,9 3,5 159, ,4 6,3 152, ,3 4,3 221, ,4 6,7 198, ,5 5,9 225, ,2 3,9 123, ,4 38,7 91, ,3 4,7 71, ,5 6,3 18, ,6 6,4 65, ,2 58,2 235, ,9 5,2 122, ,1 7,8 113, ,5 1,5 12, ,6 7,3 16, ,1 1,6 89, ,4 21,4 37, ,2 14,4 84, ,5 49,9 117, ,2 3,6 84, ,1 14,9 171, Fraktil: 75-procent procent procent Økologiske: 21 74,2 3,4 176, ,7 9,8 221, ,4 7,4 143, ,6 5,9 22, Fraktil: 75-procent procent procent

12 Tabel 5: N-regnskab for malkekvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Besætn. Husdyrg. Areal Husdyr- Handl. og N-fiks. og Afgrøder Mark- Bedriftsab dyr gødning udsæd nedfald balance balance DE kg N/DE ha kgn/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha Konventionelle: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16 84, , , Fraktil: 25-procent procent procent Økologiske: , , , , , , , , Fraktil: 25-procent procent procent

13 Tabel 6: P-regnskab for malkekvægsbedrifter, 24 Bedriftnr. Besætn. Husdyr- Areal Husdyr- Handl. og Afgrøder Markgødning gødning udsæd balance DE kg P/DE ha kg P/ha kg P/ha kg P/ha kg P/ha Konventionelle: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 2 84, , , , 16 84, , , Fraktil: 25-procent procent procent Økologiske: , , , , , , ,6 2 22, Fraktil: 25-procent procent procent

14 Tabel 7: Afgrødefordeling på malkekvægsbedrifter, 24 Bedriftnr: Brak Vårsæd Vintersæd Andre Sædskifte- Vedv. Helsæd og Majs salgsafgr. græs græs grønkorn ha ha ha ha ha ha ha ha Konventionelle: ,3 37,3 26,5 2,7 34,9 4, ,8 33,6 34,2 8,4 27,5 4, ,6 12,6 43, 89,5 7,8 5,3 43, , 46,7 38,6 71,9 19,4 23, ,5 57,7 19,8 63,2 8,6 17,1 42, ,9 13,5 35,3 17, 1,2 3, ,9 5,5 5,2 13,1 19, ,3 19,4 9,4 17,8 23, ,1 3,4 3,2 44, ,6 8,9 9,8 14,5 19,3 9, ,1 17,9 65, 9,5 2,3 52,3 31,1 27, , 24,8 19,2 29,5 22,4 2,7 18, ,2 7, 47,4 16, 14,6 23, ,9 33,9 43,5,5 2, ,7 5,9 46,2 8,3 37, ,9 28,5 18,3 13,4 7,4 15, ,7 82,8 96,6 26,1 38,1 46, ,6 28,4 14,5 1,2 12,8 11, ,7 21,3 34,9 23,8 2,1 1, ,3 12,1 16,3 15,6,7 31, ,1 68, 2,4 55,2 21,8 Bedriftnr: Brak Vårsæd Vintersæd Andre Sædskifte- Vedv. Helsæd og Majs salgsafgr. græs græs grønkorn ha ha ha ha ha ha ha ha Økologiske: 31 24,7 17,5 117,9 14,2 69, ,2 32,8 26,3 51,,4 5,8 1, ,1 14, 13,5 4,9 99, 37,9 14,

15 Tabel 8: Udbytteoversigt for malkekvægsbedrifter, 24 Bedriftnr: Vårbyg Vinter- Sædskifte- Vedv. Grønkorn Helsæd Majs hvede græs græs vårsæd hkg/ha hkg/ha a.e./ha a.e./ha a.e/ha a.e./ha a.e./ha Konventionelle: Bedriftnr: Vårbyg Vinter- Sædskifte- Vedv. Grønkorn Helsæd Majs hvede græs græs vårsæd hkg/ha hkg/ha a.e./ha a.e./ha a.e/ha a.e./ha a.e./ha Økologiske:

16 Tabel 9: Økonomien i salgsafgrøder for malkekvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Areal Dæknings- Kont.kap. Afskriv- Res. af Forrent- Ejer- Resultat bidrag omkostn ning primær drift ning aflønning ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha Konventionelle: 132 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fraktil: 75-procent procent procent Økologiske: 31 42, , , Fraktil: 75-procent procent procent

17 Tabel 1: Grovfoderets pris på lager for malkekvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Udbytte Tilskud og Styk- Kont.kap. Afskrivn. og Jord- Ejer- Pris på mask.indt. omkostn. omkostn. forrentn. forrent. aflønning lager FE/ha øre/fe øre/fe øre/fe øre/fe øre/fe øre/fe øre/fe Konventionelle: Fraktil: 75-procent procent procent Økologiske: Fraktil: 75-procent procent procent

18 Tabel 11: Tekniske resultater for malkekvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Køer Race Ydelse Foder- Kælve- Kælve- Slagte- Leveringsudnyttelse alder vægt kalve vægt Årsdyr kg EKM procent mdr. kg årsdyr kg Konventionelle: ,9 SDM , , ,4 SDM ,3 61 6, ,3 SDM , , ,4 SDM ,3 65 6, ,5 SDM ,6 62 5, ,2 SDM , , ,4 SDM , , ,3 SDM , , ,5 SDM , , ,6 SDM , , ,2 SDM , , ,9 RDM , , ,1 SDM , , ,5 Jersey , , ,6 SDM , , ,1 SDM , , ,4 SDM , , ,2 Jersey , , ,5 SDM , , ,2 RDM , , ,1 SDM , ,9 Økologiske: 21 74,2 RDM , , ,7 SDM , 666 9, ,4 SDM , , ,6 SDM , ,9 Kvægbedrifter kun med kvægregistreringer: ,7 SDM , , ,5 Jersey ,2 39 8, ,8 SDM , , ,4 SDM , , ,5 SDM , , ,6 SDM , ,5

19 Tabel 12: Økonomiske resultater for malkekvægsbesætninger, 24 Bedriftsnr. Mælkepris Foderpris Dæknings- Kap.omkostn Res. af Forrentn. Ejer- Resultat kr./kgekm bidrag og afskr. primær drift aflønning leveret kr./fe kr./årsko kr./årsko kr./årsko kr./årsko kr./årsko kr./årsko Konventionelle: 132 2,35-1, ,28-1, ,33-1, ,31-1, ,29-1, ,26-1, ,37-1, ,32-1, ,3-1, ,44-1, ,33-1, ,4-1, ,45-1, ,35-1, ,36-1, ,34-1, ,36-1, ,37-1, ,31-1, ,4 -, ,34-1, Fraktil: 75-procent 2,37-1, procent 2,34-1, procent 2,31-1, Økologiske: 21 2,83-1, ,76-1, ,74-1, ,77-1, Fraktil: 75-procent 2,78-1, procent 2,76-1, procent 2,75-1, Kvægbedrifter kun med kvægregistreringer: 341 2,28-1, ,38-1, ,36-1, ,28-1, ,35-1, Fraktil: 75-procent 2,35-1, procent 2,35-1, procent 2,32-1,

20 Tabel 13: Resultat til ejeraflønning for kødkvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Årskøer Årsslagte Areal Landbrugs Dæknings Resultat af Resultat til kalve aktiver bidrag primær drift ejeraflønning antal antal ha kr. kr. kr. kr. Konventionelle: , , , , , , Fraktil: 5-procent

21 Tabel 14: N-regnskab for kødkvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Besætn. Husdyrg. Areal Husdyr- Handl. og N-fiks. og Afgrøder Mark- Bedriftsab dyr gødning udsæd nedfald balance balance DE kg N/DE ha kgn/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha Konventionelle: , , , , , , , , , , , , Fraktil: 5-procent Tabel 15: P-regnskab for kødkvægsbedrifter, 24 Bedriftnr. Besætn. Husdyrg. Areal Husdyr- Handl. og Afgrøder Markab dyr gødning udsæd balance DE kg P/DE ha kg P/ha kg P/ha kg P/ha kg P/ha Konventionelle: , , , , , , , , , , , , Fraktil: 5-procent

22 Tabel 16: Afgrødefordeling på kødkvægsbedrifter, 24 Bedriftnr: Brak Vårsæd Vintersæd Andre Sædskifte- Vedv. Efterafgrøde Helsæd salgsafgr. græs græs afgræsning (majs) ha ha ha ha ha ha ha ha Konventionelle: ,8 76,4 22,2 75,9 57, ,3 64, ,1 28,7 15,3 7,5 141,2 22,5 (7,5) 281 3, 7,3 11,7 3,4 11,5 3, ,3 63,6 6,8 74,4 35, ,6 13,7 16,8 3, 9,3 8,2 18,2 3,5 Tabel 17: Udbytteoversigt for kødkvægsbedrifter, 24 Bedriftnr: Vårbyg Vinter- Alm. raj- Sædskifte- Vedv. Efterafg Helsæd hvede græs, frø græs græs afgræsn. hkg/ha hkg/ha kg/ha a.e./ha a.e./ha a.e./ha a.e./ha Konventionelle:

23 Tabel 18: Økonomien i salgsafgrøder for kødkvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Areal Dæknings- Kont.kap. Afskriv- Res. af Forrent- Ejer- Resultat bidrag omkostn ning primær drift ning aflønning ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha Konventionelle: , , , , , Fraktil: 5-procent Tabel 19: Grovfoderets pris på lager for kødkvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Udbytte Tilskud og Styk- Kont.kap. Afskrivn. og Jord- Ejer- Pris på mask.indt. omkostn. omkostn. forrentn. forrent. aflønning lager FE/ha øre/fe øe/fe øre/fe øre/fe øre/fe øre/fe øre/fe Konventionelle: Fraktil: 5-procent

24 Tabel 2: Tekniske resultater for kødkvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Køer Race Foder- Kælve- Kælve- Slagte- Leveringsudnyttelse alder vægt kalve vægt Årsdyr procent mdr. kg årsdyr kg Konventionelle: Limousine 87 35, , Charolais 87 31, , Blandet 87 25, , Charolais 87 25, , Charolais 87 28, 667 2, Limousine 87 31, , 485 Tabel 21: Økonomiske resultater for kødkvægsbedrifter, 24 Bedriftsnr. Foderpris Dæknings- Kap.omkostn Res. af Forrentn. Ejer- Resultat bidrag og afskr. primær drift aflønning kr./fe kr./årsko kr./årsko kr./årsko kr./årsko kr./årsko kr./årsko Konventionelle: 261 1, , , , , , Fraktil: 5-procent 1,

25 Tabel 22: Resultat til ejeraflønning for slagtesvinebedrifter, 24 Bedriftsnr. Årsslagte- Areal Landbrugs- Dæknings- Resultat af Resultat til svin aktiver bidrag primær drift ejeraflønning antal ha kr. kr. kr. kr. Konventionelle: ,

26 Tabel 23: N-regnskab for slagtesvinebedrifter, 24 Bedriftnr. Besætn. Husdyrg. Areal Husdyr- Handl. og N-fiks. og Afgrøder Mark- Bedriftsab dyr gødning udsæd nedfald balance balance DE Kg N/DE ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha kg N/ha Konventionelle: , , Tabel 24: P-regnskab for slagtesvinebedrifter, 24 Bedriftnr. Besætn. Husdyrg. Areal Husdyr- Handl. og Afgrøder Markab dyr gødning udsæd balance DE Kg P/DE ha kg P/ha kg P/ha kg P/ha kg N/ha Konventionelle: , ,

27 Tabel 25: Afgrødefordeling på slagtesvinebedrifter, 24 Bedriftnr. Brak Vårsæd Vintersæd Græs til Bælgsæd Sukkerroer frø til fabrik ha ha ha ha ha ha Konventionelle: ,7 89,3 14,1 18,9 35,4 47,3 Tabel 26: Udbytteoversigt for slagtesvinebedrifter, 24 Bedriftsnr. Vårbyg Vinter- Andet Vinter- Sukkerroer hvede frø raps til fabrik hkg/kg hkg/ha kg/ha kg/ha ton/ha Konventionelle:

28 Tabel 27: Økonomien i salgsafgrøder for slagtesvinebedrifter, 24 Bedriftnr. Areal Dæknings Kont.kap. Afskriv- Resultat af Forrent- Ejer- Resultat bidrag omkostn. ning primær drift ning aflønning ha ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha kr./ha Konventionelle: , Tabel 28: Tekniske og økonomiske resultater for slagtesvinebedrifter, 24 Bedriftsnr. Prod. Tilvækst Foder- Foder- Dæknings- Kap.omk. Forr. og Resultat slagtesvin forbrug pris bidrag og afskr. ejerafl. Fes/kg kr./prod. kr./prod. kr./prod. kr./prod. antal gr/dag tilvækst kr./fes slagtesv. slagtesv. slagtesv. slagtesv. Konventionelle: ,78 1, ,87 1, ,82 1, Fraktil: 5-procent ,82 1,

29 Studielandbrug nr KVÆGBEDRIFT Gårdrapport 24 Race: SDM Antal årskøer: 181,4 Antal årsopdræt: 29,3 Antal årsslagtekalve: 21,4 Areal, omdrift: 37,4 Areal, vedvarende græs:, ha ha Etablering Etableret i Sønnen købte nabogården i 1993 og sammen etablerede de et I/S i Jord 37 ha, heraf 18 ha forpagtet. 87,4 ha kan vandes. Bonitet: 62% grovsand, 27% finsand og 11% humus m.v. Maskiner 4 traktorer ( hk), alm. markredskaber, 15 tons gyllevogn, skårlægger, 24 fods mejetærsker (ejer 6%) og vandingsanlæg. Bygninger Sengestald fra 1994 med plads til 16 køer. Gl. kostald fra 1979 er ombygget i Der er plads til 9 ungdyr i fællesbokse med sengebåse, 6 ungdyr i fællesbokse med spaltegulv og 3 kælvningsbokse. I slagtekalvestalden fra 1975 er der plads til 48 kvier i fællesbokse med spaltegulv. Udenfor er der opstillet kalvehytter med plads til 64 kalve. Foderladen fra 1985 er forlænget i 1992, og er på 11 m 2 og indeholder to strøede fællesbokse med plads til i alt 28 goldkøer, et plantørringsanlæg til 52 hkg korn samt plads til anden foderopbevaring. Silohuset er fra 1975 og forlænget i 1992 med 4 plansiloer. Ensilageopbevaring fra 1998/21 som plansiloer på 2 * 1 m 3 Maskinhuset med garage er fra 1974 og på 284 m 2. To gyllebeholdere fra 199 og 1994 på henholdsvis 15 m 3 og 24 m 3. Indengårdsteknik 2*1 sildebens malkestald. 2 m 3 fuldfodervogn, to motorfodervogne og minilæsser. Besætning Arbejdskraft SDM-besætning. Foderet tildeles som fuldfoder. Mælkekvote på kg med 4,23% fedt. 1,5 ejer, 1 fodermester og 2 medhjælpere. Side

30 Bedriftens resultat Gårdrapport 24 Produktion Mælkeleverance: kg Fedtindhold: 4,22 pct Proteinindhold: 3,33 pct Kødproduktion: kg Korn: 1.32 hkg Olieplanter: kg 8.83 a.e. Landbrugsaktiver, kr : Skønnet arbejdsindsats, timer pr. år Egen: Lønnet: : NB!: Dækningsbidraget er summen af dækningsbidrag fra markbruget og husdyrproduktionen. Afskrivning og forrentning er inkl. lejede bygninger og maskiner. Økonomi Dækningsbidrag: Maskinstation og energi: Adm. og andet: Lønomkostninger: Markbrug, vedligehold: Kvægprod., vedligehold: Ejd.skat, forsikr og diverse: Øvr. kont. kapomk.: Afskrivning: Resultat af primær drift: Beregnet forrentning: Resultat til ejerafl.: Næringsstofregnskab: N, kg P, kg K, kg pr. DE pr. DE pr. DE Foder: Tilvækst, dyr: Mælk: Husdyrgødning ab dyr: Strøelse: Stald- og lagertab: Køb, salg og forskydn.: Husdyrgødning: Handlg og udsæd: Kvælstoffiksering: 5.83 Nedfald og vanding: 5.7 Afgrøder: Markbalance: Stald- og lagertab: 2.73 Tab ved NH3-beh.: Bedriftbalance: pr. ha pr. ha 1.14 pr. ha Besætn., DE: 288,2 Areal, ha: 37,4 Driftsregnskab: Dækningsbidrag: Resultat af primær drift: Landbrugsinvesteringer: Side

31 Analyse af markbruget Gårdrapport 24 Høstår 24: Areal Handlg. Husdg. Beh.index Udbytte DB før tilskud Tilskud Maskinst. ha kg N/ha kg N/ha pr. ha kr./ha kr./ha kr./ha Salgsafgrøder Brak 17, Vårbyg 82, ,78 48 hkg Vinterbyg 23, ,98 5 hkg Vinterhvede 73, ,78 71 hkg Vinterraps 26, , kg Grovfoder Sædskiftegræs 38, , 87 a.e Majs 46, ,75 11 a.e Efterafgrøde, græs 44,6 8 2 a.e Efterafgrøder til grøng24,9-194 *) Opmålt efter høst og dermed et foreløbigt udbytte NB! Afgrøden er inkl. evt. udvintret afgrøde Økonomi: 84,2 ha 8.83 a.e. Salgsafgrøder: 223,2 ha Kr./ ha Øre/FE Kr./ ha Planteprodukter: Tilskud: Maskinstationsindtægter: Stykomkostninger: Dækningsbidrag: Energi: Maskinstation: Lønomkostninger: Vedligeholdelse: Kont. kapacitetsomk.: Afskrivning: Resultat af primær drift: Maskiner m.m., 6% Jord, 4%: Forrentning: Resultat: Grovfodrets pris på lager: *) 132,- kr/time, dog maks timer i alt/person Egen arbejdsindsats*: Aktiver: 84,2 ha Kr./ ha Salgsafgrøder: 223,2 ha Kr./ ha Traktorer og mejetærsker: Markredskaber: Maskiner i alt: Bygninger og kornbeh.: Beregnet jordværdi: Skønnet arbejdsindsats, t.: Side

32 Analyse af kvægproduktionen Gårdrapport 24 Årsdyr Malkekøer Opdræt 181,4 29,3 Slagtekalve 21,4 Malkekøer Opdræt 181,4 29,3 Slagtekalve 21,4 (Mgd pr årsdyr) (Kr. pr årsdyr) Mælk: 9.57 kg Tilvækstværdi: 48 kg 264 kg 298 kg Diverse indtægter: 43 Korn og kraftfoder: FE 792 FE 822 FE FE 1.91 FE 6 FE Andre fodermidler: 885 FE 18 FE FE Mineraler og vitaminer: Dyrlæge og medicin: Diverse omkostninger: Dækningsbidrag før præmier: Tilskud og præmier: Aktiver Bygninger Inventar Stalde: Malkeudstyr: Foderhåndtering: Gødningshåndtering: Andre driftsbygninger: Diverse: Fast anlæg i alt: Fast anlæg pr årsko Besætningsværdi: Skønnet arbejdsindsats: timer Res. af primær drift: Pr årsko Energi: -64 Lønomkostninger: Bygninger, vedl.: -128 Inventar, vedl.: -468 Kont. kapacitetsomk.: Bygninger, afskr.: -92 Inventar, afskr.: -775 Afskrivning: Kvægprodukter: Tilskud og præmier: Stykomkostninger: Dækningsbidrag: Bygninger, 6%: Inventar, 6%: Beholdning, 6%: Besætning, 6%: Forrentning: Egen arbejdsindsats*: Resultat: *) 132,- kr./time, dog maks. 2.5 timer i alt/person Produktionsoplysninger Køer Opdræt Slagtekalve DB pr kg EKM, kr.: 1,23 DB pr foderdag, kr.: -,28 DB pr foderdag, kr.: -1,25 EKM pr årsko, kg: 9.71 Overførte, antal: 8 Leverede, antal: Fedtprocent: 4,22 Kælvningsalder, mdr: 26,1 Levende vægt, kg: Proteinprocent: 3,33 Kælvningsvægt, kg*: 621 Solgte, antal: 99 Afgangsvægt, kg: 639 * antal registrerede: 8 Afgangsvægt, kg: 111 Fødte kalve pr årsko: 1,1 Solgte, antal: 5 FE pr kg tilvækst: 3, FE pr årsko: FE pr årsopdræt: 1.91 FE pr årskalv: 882 Foderudnyttelse: 88 Side

33 Studielandbrug nr KVÆGBEDRIFT Gårdrapport 24 Race: Jersey Antal årskøer: 88,2 Antal årsopdræt: 63,7 Antal årsslagtekalve: 14,4 Areal, omdrift: 83,5 Areal, vedvarende græs: 1,2 ha ha Etablering Etableret i Jord Maskiner 84,7 ha. Heraf forpagtet 2.2 ha. Bonitet: 59% finsand og 41% lerjord. 2 traktor (11 hk), ATV er, alm. markredskaber, småballepresser og vandingsanlæg. Bygninger Sengestald fra 23 med 14 sengebåse. Bindestalden er totalrenoveret i 1979 og udvidet i 1996, indrettet i 23 til ungdyr (sengebåse og bindestald) og goldkøer. I laden fra 1976 er der plads til 2 ungdyr på dybstrøelse. Desuden er der i efteråret 23 lavet 3 kælvebokse á 2 pladser. Kalvestalden er fra 1979 og med plads til 7 småkalve i enkeltbokse og 16 i strøede fællesbokse. Silohus fra 199 med 2 siloer til ensilage og en til halmopbevaring. Møddingplads fra 1991 og på 12 m 2 med 1 m. væg. Ajlebeholdere fra 195 og 1993 på henholdsvis 4 og 26 m 3. Tunetanken fra 1982 er opsat i 1996 og kan indeholde 1 m 3. Maskinhus fra 1975 på 464 m 2, totalrenoveret og udvidet i Nyt silohus på 65 m 2 bygget i 24 med plads til ensilage og halmopbevaring. Gyllebeholder på 198 m 3 fra 23. Indengårdsteknik 2*8 malkestald og 17 m³ fuldfodervogn. Teleskoplæsser, motorfodervogn. Skrabeanlæg ved ungdyrene Besætning Arbejdskraft Jerseybesætning med mindre slagtekalveproduktion. Afgræsning i reguleret storfold. Der anvendes fuldfoder samt kraftfoder i malkestald. Mælkekvote på kg med 5,57% fedt. 1 ejer. Side

34 Bedriftens resultat Gårdrapport 24 Produktion Mælkeleverance: kg Fedtindhold: 6,24 pct Proteinindhold: 4,11 pct Kødproduktion: kg Korn: hkg 3.8 a.e. Landbrugsaktiver, kr : Skønnet arbejdsindsats, timer pr. år Egen: Lønnet: : 3.3 NB!: Dækningsbidraget er summen af dækningsbidrag fra markbruget og husdyrproduktionen. Afskrivning og forrentning er inkl. lejede bygninger og maskiner. Økonomi Dækningsbidrag: Maskinstation og energi: Adm. og andet: Lønomkostninger: Markbrug, vedligehold: Kvægprod., vedligehold: Ejd.skat, forsikr og diverse: Øvr. kont. kapomk.: Afskrivning: Resultat af primær drift: Beregnet forrentning: Resultat til ejerafl.: Næringsstofregnskab: N, kg P, kg K, kg pr. DE pr. DE pr. DE Foder: Tilvækst, dyr: Mælk: Husdyrgødning ab dyr: Strøelse: 294 Stald- og lagertab: Køb, salg og forskydn.: 2.33 Husdyrgødning: Handlg og udsæd: Kvælstoffiksering: Nedfald og vanding: Afgrøder: Markbalance: Stald- og lagertab: Tab ved NH3-beh.: Bedriftbalance: pr. ha 887 pr. ha 81 pr. ha Besætn., DE: 16,2 Areal, ha: 84,7 Driftsregnskab: Dækningsbidrag: Resultat af primær drift: Landbrugsinvesteringer: Side

35 Analyse af markbruget Gårdrapport 24 Høstår 24: Areal Handlg. Husdg. Beh.index Udbytte DB før tilskud Tilskud Maskinst. ha kg N/ha kg N/ha pr. ha kr./ha kr./ha kr./ha Salgsafgrøder Brak 5, Vinterhvede 28, ,88 67 hkg Grovfoder Sædskiftegræs 14, , 66 a.e Vedvarende græs 1, a.e Grønkorn, vårsæd 12, ,25 29 a.e Majs 11, ,4 61 a.e Byg/Ært til helsæd 1,5 7,25 49 a.e Efterafgrøde, græs 23, a.e Efterafgrøder til grøng 3,4 a.e. *) Opmålt efter høst og dermed et foreløbigt udbytte NB! Afgrøden er inkl. evt. udvintret afgrøde Økonomi: 5,8 ha 3.8 a.e. Salgsafgrøder: 33,9 ha Kr./ ha Øre/FE Kr./ ha Planteprodukter: Tilskud: Maskinstationsindtægter: Stykomkostninger: Dækningsbidrag: Energi: Maskinstation: Lønomkostninger: Vedligeholdelse: Kont. kapacitetsomk.: Afskrivning: Resultat af primær drift: Maskiner m.m., 6% Jord, 4%: Forrentning: Resultat: Grovfodrets pris på lager: *) 132,- kr/time, dog maks timer i alt/person Egen arbejdsindsats*: Aktiver: 5,8 ha Kr./ ha Salgsafgrøder: 33,9 ha Kr./ ha Traktorer og mejetærsker: Markredskaber: Maskiner i alt: Bygninger og kornbeh.: Beregnet jordværdi: Skønnet arbejdsindsats, t.: Side

36 Analyse af kvægproduktionen Gårdrapport 24 Årsdyr Malkekøer Opdræt 88,2 63,7 Slagtekalve 14,4 Malkekøer Opdræt 88,2 63,7 Slagtekalve 14,4 (Mgd pr årsdyr) (Kr. pr årsdyr) Mælk: kg Tilvækstværdi: -28 kg 191 kg 294 kg Diverse indtægter: 54 Korn og kraftfoder: FE 545 FE 1.64 FE FE 1.29 FE 11 FE Andre fodermidler: 219 FE 24 FE FE Mineraler og vitaminer: Dyrlæge og medicin: Diverse omkostninger: Dækningsbidrag før præmier: Tilskud og præmier: Aktiver Bygninger Inventar Stalde: Malkeudstyr: Foderhåndtering: Gødningshåndtering: Andre driftsbygninger: Diverse: Fast anlæg i alt: Fast anlæg pr årsko Besætningsværdi: Skønnet arbejdsindsats: timer Res. af primær drift: Pr årsko Energi: -557 Lønomkostninger: Bygninger, vedl.: -459 Inventar, vedl.: -635 Kont. kapacitetsomk.: Bygninger, afskr.: Inventar, afskr.: -1.8 Afskrivning: Kvægprodukter: Tilskud og præmier: Stykomkostninger: Dækningsbidrag: Bygninger, 6%: Inventar, 6%: Beholdning, 6%: Besætning, 6%: Forrentning: Egen arbejdsindsats*: Resultat: *) 132,- kr./time, dog maks. 2.5 timer i alt/person Produktionsoplysninger Køer Opdræt Slagtekalve DB pr kg EKM, kr.: 1,28 DB pr foderdag, kr.: -2,91 DB pr foderdag, kr.: -2,85 EKM pr årsko, kg: Overførte, antal: 4 Leverede, antal: 13 Fedtprocent: 6,24 Kælvningsalder, mdr: 25,1 Levende vægt, kg: 436 Proteinprocent: 4,11 Kælvningsvægt, kg*: 414 Solgte, antal: 44 Afgangsvægt, kg: 43 * antal registrerede: 4 Afgangsvægt, kg: 37 Fødte kalve pr årsko: 1,21 Solgte, antal: 2 FE pr kg tilvækst: 5,8 FE pr årsko: 5.83 FE pr årsopdræt: FE pr årskalv: Foderudnyttelse: 92 Side

KVÆGBEDRIFT. Gårdrapport 2005 kødkvæg

KVÆGBEDRIFT. Gårdrapport 2005 kødkvæg 25 2316 11 1679 354 52 83 Studielandbrug nr. 261 KVÆGBEDRIFT Gårdrapport 25 kødkvæg Race: Limousine Antal årskøer: 45, Antal årsopdræt: 44,6 Antal årsslagtekalve: 2, Areal, omdrift: 149,4 Areal, vedvarende

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion

Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion Mange penge at hente ved billigere grovfoderproduktion V/ konsulent Lars A. H. Nielsen, S:\Prodsyst\Kongres2003\LANoverheads.ppt 1 Disposition! Omkostninger til lager og udfodring! Omkostninger til dyrkning!

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på andel til kapital 50-100 årskøer 100-200 årskøer Alle Højeste Alle Højeste Antal

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

De vigtigste produktionsfaktorer ved ammekoproduktion. Landskonsulent Arne Munk

De vigtigste produktionsfaktorer ved ammekoproduktion. Landskonsulent Arne Munk De vigtigste produktionsfaktorer ved ammekoproduktion Landskonsulent Arne Munk Tema 4: Økonomien blomstrer! Dansk Kvægs Kongres 2007 Disposition Optimisten blomstrer inkl. tilskud! Vigtige produktionsfaktorer

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle Deltid Heltid Antal 10.971 10.398 3.247 7.151 Antal_vejet 37.793 37.157 22.804 14.353 Landbrugsareal, ha 62 66 31 122 Antal årskøer

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 10.398 9.910 3.021 6.889 Antal_vejet 37.157 34.890 20.888 14.002 Landbrugsareal, ha 66 70 31 128 Antal årskøer 14 15 1 37 Antal årssøer 30 32 0

Læs mere

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital 100-150 ha 150-250 ha Antal 266 54 53 305 61 61 Antal_vejet 764 114 122

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra "Axelborg" m.m. hed Pris Pris Kroner %

ØKOLOGIKALKULER 2009 En- Året 2008 Året 2009 Ændring Priser fra Axelborg m.m. hed Pris Pris Kroner % Prisforudsætninger for kvægkalkuler Udarbejdet til: Økologikalkuler er udarbejdet ud fra fakturede priser for 2008 og anslåede priser for 2009. Af: P.Mejnertsen, Tove Serup og Kirstine Flintholm Jørgensen

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Antal 1.100 1.129 319 289 208 313 Antal_vejet 2.813 2.979 717 710 540 1.012 Landbrugsareal, ha 176 174 70 118 169

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 725 145 145 145 145 145 Antal_vejet 1.296 265 262 269 243 257 Landbrugsareal,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007

ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 ØkonomiNyt nr. 3,1-2007 Eksempler på resultater fra kvægbrug Der er for regnskabsåret 2006 foretaget analyser af et betydeligt antal produktionsbedrifter. Der er således også udarbejdet analyser af et

Læs mere

Business Check Slagtekyllinger 2012

Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check Slagtekyllinger 2012 Business Check slagtekyllinger Individuel benchmarking for slagtekyllingeproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning bedrifter imellem.

Læs mere

Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg

Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg I forbindelse med kontering

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer

Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer Malkekvægsbesætningens kvælstofudnyttelse af Niels Martin Nielsen og Troels Kristensen Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jordbrugssystemer Indledning og baggrund En stigende interesse for landbrugets

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER

KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2016 TAL OG GRAFER Forord Denne publikation indeholder datamaterialet

Læs mere

Aktiv brug af næringsstofbalancer af Anders Højlund Nielsen, Afd. for Jordbrugssystemer, DJF-Foulum

Aktiv brug af næringsstofbalancer af Anders Højlund Nielsen, Afd. for Jordbrugssystemer, DJF-Foulum Aktiv brug af næringsstofbalancer af Anders Højlund Nielsen, Afd. for Jordbrugssystemer, DJF-Foulum Sammendrag Der er brug for fortsat udvikling af vor viden om omsætning og udnyttelse af kvælstof (N)

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Torsten Wetche Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER

SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016 TAL OG GRAFER Med driftsgrensanalyser for slagtekyllinger, salgsafgrøder på slagtekyllingebedrifter og rugeæg Business Check SLAGTEKYLLINGER OG RUGEÆG 2016

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11 Markbrug Jordtype Ha % JB 4 Sandblandet lerjord 14,4 3 JB 5 Grov sandblandet lerjord 16,8 36 JB 6 Fin sandblandet lerjord 155,8 35 JB 7 Lerjord 12, 26 I alt 451 1 Bonitet De 451 ha landbrugsjord består

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Kvægbedriftens klimaregnskab

Kvægbedriftens klimaregnskab Kvægbedriftens klimaregnskab Hvorfor udleder kvægproduktionen klimagasser? Hvor stor er udledningen af klimagasser fra en kvægbedrift? Hvor sker udledningen i produktionskæden? Hvad er årsag til variationen

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle deltid heltid År 2008 2009 2009 2009 Antal 9.573 7.886 2.072 5.814 Antal vejet 33.822 31.886 18.971 12.914 Landbrugsareal, ha 72

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

LANDBRUGSØKONOMI OPGAVEHÆFTE

LANDBRUGSØKONOMI OPGAVEHÆFTE SEGES Forlag LANDBRUGSØKONOMI OPGAVEHÆFTE Bent E. Nielsen Jens Christian Huusmann Landbrugsøkonomi opgavehæfte Forfattere: Bent E. Nielsen, Gråsten Landbrugsskole Jens Christian Huusmann, Jordbrugets UddannelsesCenter

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Erik Møller Andersen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Erik Møller Andersen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Erik Møller Andersen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Økonomiske resultater for 2016

Økonomiske resultater for 2016 Titel om emnet lorem ipsom larum versus del V Udbyttet af præsentationen Aulum 15. marts og Billund 16. marts, 2017 v. Bjarke Poulsen, Økonomi & Strategi Økonomiske resultater for 2016 Mælkeproduktion

Læs mere

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen ØkologiRådgivning Danmark

Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen  ØkologiRådgivning Danmark Økologi skal/skal ikke? KvægKongres 2016 Jens Kock og Erik Andersen jkh@jlbr.dk era@oerd.dk ØkologiRådgivning Danmark Fordi der er mangel på råvarer!!! Øvrige varer Mælk Oksekød Grønsager Æg Svinekød Frugt

Læs mere

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion.

Notatet fra 15. september 2016 er opdateret med værdier for økologisk produktion. 15. september 2016 Priser på grovfoder for 2016, 2017 og 2018 Indhold 1. Sammendrag... 1 2. Typer af grovfoderpriser... 2 3. Vejledende Intern grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder i 2016, 2017 og

Læs mere

Økonomien i landbrugets driftsgrene 2003

Økonomien i landbrugets driftsgrene 2003 Fødevareøkonomisk Institut Serie B nr. 88 Økonomien i landbrugets driftsgrene 2003 Economics of Agricultural Enterprises 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Kvægbrugskonsulent Inger-Marie Antonsen Landbo Fyn På Fyn Deltager ca. 130

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter.

Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Business Check Mink viser, om du tjener penge på produktion af skind. Business Check Mink er en individuel benchmarking af større minkbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

og inventar, mens forrentningen udgør 4% på jorden og 6% på de øvrige aktiver. For mere specifikke oplysninger henvises til Studielandbrug.

og inventar, mens forrentningen udgør 4% på jorden og 6% på de øvrige aktiver. For mere specifikke oplysninger henvises til Studielandbrug. Kvægbedriftens produktion og indtjening. Udredning og analyse af nøgletal for kvægbrug baseret på materiale fra Studielandbrug. Troels Kristensen, Egon Noe & Lisbeth Mogensen 1. Indledning Kvægbedriftens

Læs mere

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen Regnskabsresultater 2015 og forventninger til 2016 v/ Jens Fog Larsen Vårbyg hkg pr ha Gns. DLS 10% bedste 2013 70 78 2014 76 84 2015 76,1 89 Kilde: Økonomidatabasen - driftsgrensopgørelser uge 9 2015

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER FORELØBIGE RESULTATER INDHOLDSFORTEGNELSE FORELØBIGE RESULTATER Indledning 3 Resultatopgørelse, samlet markbrug, nettoudbytte 4 Vinterhvede 5 Rug 5 Vinterbyg 5 Vårbyg 5 Havre 5 Vinterraps

Læs mere

Økonomien i landbrugets driftsgrene 2001

Økonomien i landbrugets driftsgrene 2001 Fødevareøkonomisk Institut Serie B nr. 86 Økonomien i landbrugets driftsgrene 2001 Economics of Agricultural Enterprises 2001 København 2003 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Teamleder i Kødproduktion Per Spleth, Dansk Kvæg psp@landscentret.dk Tlf 8740 5301/30921774 Udfordringer kødkvæg 10.000

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015

Optimering af virksomheden. Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 Optimering af virksomheden Jørgen Cæsar Jensen Landbrugets Perspektivkonference 29. oktober 2015 1 30. oktober 2015 5 hovedbudskaber hvordan og hvorfor Kend dine fremstillingspriser gerne løbende Fokuser

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Forslag til håndtering af gartnerne ved generering af nøgletal til Andersen, Johnny Michael Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Antal 124 Antal vejet 242 Landbrugsareal, ha 119 Årskøer 0 Årssøer 689 Antal slagtesvin produceret 612 Dyreenheder 187 Beregnet

Læs mere

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det

Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Forstå bedriftens nulpunkt og gør noget ved det Driftsøkonom Louise Rødkær Hermansen lbh@landbonord.dk Chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard ams@landbonord.dk KvægRådgivning DriftsØkonomi LandboNord En

Læs mere