Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer"

Transkript

1 Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer Kommunen har bedt os om en kort beskrivelse af, hvad der er sket. Et overslag over, hvor mange ressourcer der er brugt på indsatsen En vurdering af effekten En vurdering af, om de tre ting står i rimeligt forhold til hinanden En vurdering af, om indsatsen skal fortsætte uændret, skal ændres på visse punkter eller droppes helt og eventuelt afløses af noget andet. Evalueringen er bygget op af en kort skriftlig redegørelse i forhold til vores årlige aftale med kommunen samt en statusrapport der kortfattet redegør for aktiviteter i forhold til erhvervsrådets handlingsplan for Erhvervskontoret har en erhvervschef, en erhvervskonsulent (ansat 31 timer pr. uge på projekter), en sekretær samt en LAG-koordinator, der arbejder for LAG Faaborg-Midtfyn samt Fiskeri LAG Fyn 30 timer pr. uge. Desuden har vi to studerende fra SDU ansat, der arbejder ca. en dag om ugen. Den ene holdt dog i juni grundet praktikophold på ambassaden i Buenos Aires. I september havde vi en langtidsledig i virksomhedspraktik. Ham har vi nu ansat i en toårig projektstilling i SUS-regi. Arbejdspresset har ligesom sidste år været voldsomt og med fokus på at kunne klare de primære arbejdsopgaver omkring vejledning af virksomheder og iværksættere. Dette arbejde hviler for 90 % vedkommende på erhvervschefen. Erhvervskonsulenten varetager primært arbejdet med Ingeniørpionerprojektet, samt yngre ledernetværk, hvilket også afstedkommer mange virksomhedsbesøg. Ud over de generelle opgaver beskrevet nedenfor, bidrager med sparring i forbindelse med erhvervsorienterede indsatser fra Faaborg-Midtfyn Kommunes side. Det gælder f.eks. i regi af SUS-samarbejdet og Partnerskab for Vækst samt på enkeltsager. Vi deltager desuden i bestyrelsesmøder og arrangementer i regi af Midtfyns Erhvervsforening og Broby Erhvervsforening. Læsevejledning I det følgende er der en kort gennemgang af hovedpunkter i s handlingsplan. Nummereringen følger denne. Af hensyn til helheden er alle punkter med også dem som ikke indgår direkte i aftalen med kommunen. Det skyldes også, at en del af aktiviteterne er en forudsætning for at kunne løse de primære opgaver ift. at vejlede virksomheder og iværksættere. Statusrapporten kan sammenlignes med rapporten fra sidste år og endnu bedre med vores endelige statusrapport for 2009 samt handlingsplan for 2010, hvor vores timeregnskab og timebudget fremgår. Det er anført i overskrifterne, hvis de direkte er omtalt i hovedaftalen eller den årlige aftale med kommunen. 1

2 1. Indsatsområde: Erhvervsservice til virksomheder (Hovedaftale) Overordnet set er dette område en helt basal del af erhvervskontorets ydelser. Timemæssigt er der afsat hvad der svarer til en fuldtids medarbejder. Arbejdet varetages primært af erhvervschefen, medens sekretæren booker møder og ordner det administrative omkring besøgene. 1.1 Virksomhedskontakter og -besøg Her er der ikke så meget nyt i forhold til sidste år. Vi aflægger besøg på virksomhederne efter behov og arbejder opsøgende. I forhold til andre erhvervsråd gennemfører vi et meget stort antal virksomhedsbesøg 168 indtil oktober heraf gengangere i forbindelse med projekter. Besøg i forbindelse med vores projekter afføder tit vejledning på andre områder. Vi opdager således en del virksomheder, der står midt i en krise, hvor de meget gerne vil have vores hjælp, men hvor de ikke selv havde tænkt på at ringe. Vi gør derfor en del ud af at komme uanmeldt, hvilket man er meget glade for, og at besøge virksomheder, hvor vi fornemmer at vores bistand kan være en hjælp. Vi hjælper virksomheder med at løse deres problemer. Vi går desuden ofte i dialog med virksomhederne omkring den generelle situation for at afdække eventuelle indsatsområder. Vi fortæller, hvad vi kan tilbyde f.eks. via Væksthus Syddanmark og eventuelt private aktører. Et af standardværktøjerne nu er Væksthjulet, som vi håber snart at kunne udføre selv, da det er et generalistværktøj og egentlig falder uden for Væksthusets arbejdsområde. Besøgene er med til at skabe tillid og til at vi får den fornødne indsigt i vores virksomheder, samt overblik over forholdene i brancherne. Vi bliver synlige for virksomhederne og viser, at vi er hvor de er vi sidder ikke bare på kontoret. Indsatsen kræver megen kørsel. Sekretariatet bruger stadig meget tid på kontakt med virksomhederne via telefon og mail bl.a. med henblik på mødebooking, omstilling o.l. I år har vi indtil nu haft 3 borgmesterrunder med besøg på 6 virksomheder. Vi får meget stor ros fra virksomhederne for disse besøg, hvor der er lejlighed til at tage specifikke emner op og kan diskutere den generelle situation og synet på kommunens erhvervsklima. Bl.a. Har firmaerne her tilbudt at føre tilsyn med bygning af ny ø-færge (Nordic Offshore), spurgt til kommunens beslutninger vedr. madordninger for børn og ældre (Tulip), klaget over det generelle udseende af et industriområde (Nassau Door) og fremvist en spændende plan for renovering af nedslidt industrikompleks (Faberbygningerne i Ryslinge). Martin Skibsted, som ejer Fabers bygninger, har specielt udtrykt sin tak for opmærksomheden fra kommunens og erhvervskontorets side. Noget han ikke ar oplevet i de tre andre kommuner, hvor han har projekter. I statusrapporten er angivet flere eksempler på, hvad vi generelt har arbejdet med i årets løb. 1.2 Formidling, møder, kurser og arrangementer Vi har ikke helt kunnet leve op til vores intentioner om at udgive et månedligt nyhedsbrev. Vi har derimod løbende udsendt en lang række direct mails omkring arrangementer o.l. Vi havde lige fået oparbejdet en procedure for nyhedsbrev, hvor vi havde god hjælp fra en studerende med at skrive tekster, men pga. af de store arrangementer i foråret og planlægning af besøg fra Toscana måtte vi bruge tiden på planlægning af disse i stedet. 2

3 Vi har også brugt meget tid på at oprette et netværk for yngre ledere. Da det koster meget tid, har vi i første omgang allieret os med Netværk Danmark, der har et fast koncept med tovholdere og muligheder for at komme ud over kommunegrænsen. Det koster dog virksomhederne omkring kr. om året, så vi arbejder på alternativer. Vi støtter desuden to netværk for kvinder. Vi ville gerne intensivere denne indsats og satser i første omgang på, at få vores iværksætternetværk op at køre igen. Erhvervsdag og Generalforsamling den 26. marts var en meget stor mundfuld at arrangere. Til gengæld mener vi, at erhvervsdagen er værd at gentage næste år med nogle ændringer. Arrangementet startede egentlig med, at vi havde et ønske om at lave en nytårskur, ligesom man gør med meget stor succes i de omkringliggende kommuner og også havde planer om en netværksmesse med små stande. På grund af valget og manglende ressourcer til at gennemføre dette, blev det i stedet til et arrangement som gik forud for vores generalforsamling. Vi vil atter takke for, at kommunen lagde lokaler til og var vært ved middagen efter generalforsamlingen. Men der var kun plads til et meget begrænset antal virksomheder med stande i Administrationsbygningen i Faaborg. Vi skal derfor gennemtænke, hvordan vi bedst muligt gentager succesen næste år. Vi mener, at kommunen vil få en meget positiv omtale, hvis vi kan tilbyde en spændende nytårskur, Udover avisomtalen er det naturligvis primært muligheden for at få et budskab ud og virksomhedernes mulighed for at netværke, der skal berettige arrangementet. Det er dog et arrangement, der også kræver midler fra kommunen. Vi brugte også meget energi på at få IBIZ bussen til Ringe (21/4), men på trods af det store arbejde, mødte ikke mange virksomheder op for at høre om de nyeste muligheder mht. IT-løsninger. Hvis det er en trøst, var fremmødet hverken værre eller bedre end andre steder. Det er ærgerligt, da der er et stort potentiale i mange af de nye teknologier. Vi har fået en meget stor presseomtale i år (133 hits), men for hovedpartens vedkommende er de dog relateret til flytteplanerne. 44 gange har vi dog været citeret i relation til virksomheder eller senest Fælles Fynsk Fokus. Det er tilfredsstillende. Vi har desuden hjulpet en del virksomheder med at komme i pressen. F.eks. fik fire af iværksætterne fra foråret en god omtale. Vi hjælper dem bl.a. med at finde den gode historie. Det er ikke blot med til at markedsføre virksomhederne, men også med til at brande kommunen som et godt erhvervsområde. Så vidt vi har kunnet checke er det lykkedes at få god og positiv omtale af virksomhederne sammenlignet med flere af de andre kommuner. Denne påstand må dog tages med et gran salt, da det ikke bygger på systematisk analyse. To af de medier som vi stadig kan blive bedre til at bruge er Erhvervsbladet og Børsen. Specielt Erhvervsbladet rummer muligheder for vores virksomheder. 1.3 Mentorordning (årlig aftale) Vi har fået godt gang i arbejdet med at skaffe mentorer til en række virksomheder og har fået en fast stald af mentorer. Vi arbejder på også at få folk med kendskab til eksport/import, detail- og engroshandel med. Vi kan som nævnt sidste år også trække på Udvikling Odenses mentorbank, men det koster os 1500 kr. samt kørselsomkostninger for denne ydelse til virksomheden. Vi kan ikke tillade os at pålægge virksomhederne denne udgift, da mentorordninger pr. definition ikke implicerer penge. Det er meget tidskrævende at finde de rigtige folk og matche, men til gengæld er det også en af de mest 3

4 effektive måder at sikre nye virksomheders overlevelse på. Arbejdet skal derfor prioriteres højt, men vi må erkende, at det er svært at nå med de nuværende ressourcer. Vi har dog over året indtil nu skaffet 9 mentorer og trækker på en mentorbank med ca. 15 personer tilknyttet. 1.4 Bestyrelsesbank og advisory boards (årlig aftale) Omkring professionalisering af bestyrelser trækker vi på både vores lokale netværk, mentorkorpset, Udvikling Odense og de andre erhvervskontorer, samt på professionelle netværk som Asnet og Bestyrelsesposten. Bestyrelsesmedlemmer fra de professionelle netværk koster virksomheden fra kr. i honorar, medens formænd får cirka det dobbelte. Vi gør en del ud af at snakke bestyrelser og generationsskifte med ejerne af de virksomheder, som vi besøger. Det er et stort arbejde som kræver stor diskretion at finde de rigtige personer. Vi gennemfører en screening og ansættelsesprocedure sammen med virksomhedens ejer, hvis de ønsker det. Det har ikke været muligt at gennemføre målet om at nå 5-8 match i årets løb. På trods af, at alle kan se ideen med professionelle bestyrelser, har en række virksomheder under finanskrisen holdt sig tilbage og flere er vendt tilbage til bestyrelser uden professionelle medlemmer. 1.5 Idébørs (årlig aftale) Der er en stor fremgang i antallet af ideer, som folk ønsker designbeskyttet eller patenteret før eventuelt salg eller produktion. Vi har gennemført flere end de 5 aftalte forløb, men ingen af dem er afsluttet i årets løb. Patentsagerne tager ofte meget lang tid. Vi hjælper folk med hele processen og ofte med Væksthusets konsulenter inde over, da det bl.a. kan udløse et kontant tilskud. Sagerne kan ofte være meget langvarige og omkostningstunge. Vi henviser også til muligheden af at sælge ideer gennem Patent- og Varemærkestyrelsens IP-Marketplace. I forbindelse med vores nye projekt omkring Innovation og kompetenceudvikling i yderområder vil vi forsøge at lave en intern idébørs. En mere effektiv børs kræver større volumen, hvilket enten fås gennem en koordineret fynsk indsats og/eller ved at afsætte langt flere ressourcer til at rende innovationer op end vi er i stand til i øjeblikket, idet det er et komplekst og følsomt område. 1.6 Udvikling af ledelse Vores HR-projekt var en stor succes for de ca. 25 virksomheder, der deltog. I alt har cirka 140 virksomheder været igennem forløbet i Esbjerg, Haderslev, Middelfart og Faaborg-Midtfyn (inkl. To virksomheder fra Ærø). Det nye SUS-projekt Innovation og kompetenceudvikling i yderområder er en slags forsættelse af dette, men med fokus på innovation og et udviklingsprojekt med deltagelse af en arbejdsløs akademiker i hver virksomhed. Det er påvist, at ansættelse af den første akademiker dels kan skabe flere arbejdspladser, samt at det skaber innovation også af organisation og ledelsen. Vi har desuden fået en solid succes med vores netværk for yngre ledere (i samarbejde med Netværk Danmark), hvor der nu er behov for at starte endnu et eventuelt i et andet regi. Vi støtter desuden to netværk for kvindelige ejerledere. Hvis vi havde kapacitet til det, er der store muligheder i at opbygge flere 4

5 netværk. Fordelen ved Netværk Danmark er, at de ikke er begrænset af kommunegrænserne, men ulempen er, at det er relativt dyrt og at vi taber styringen. 1.7 Virksomhedsoverdragelse Vi har været inde i flere virksomhedsoverdragelser, men da det ofte er kompliceret og arbejdskrævende trækker vi på Væksthusets konsulenter. Vi medierer begge parter. 1.8 Early Warning Vi har nu gennemført ikke mindre en 40 sager gennem Early Warning siden ordningen startede. Vi har gjort god brug af ordningen. Vi har dog nu skiftet konsulenter og har dermed tabt forbindelsen næsten helt, idet konsulenterne nu helst vil arbejde uafhængigt af os. Efter vores mening er resultatet ikke optimalt, idet vi tidligere havde et meget tæt samarbejde med gode resultater. Vi kunne eksempelvis ofte følge op på den menneskelige side af en finansiel krise i virksomheden og bistå når der var behov for det f.eks. i weekender. Ordningen afventer en ekstern evaluering. 1.9 Kina Vi var i gang med at planlægge arrangement og tur til EXPO 2010 i Shanghai i samarbejdee med erhvervskontorerne i Nyborg, Bogense og Middelfart og med bistand fra Odense. Det firma som skulle stå for det praktiske faldt dog fra EU-kontoret Vi har været i kontakt med dem specielt i forbindelse med delegationen fra Toscana 2. Iværksætteri (Overordnet aftale) 2.1 Iværksætterhuse Iværksætterhuset i Kværndrup kører nu med fire lejere ud af seks mulige. Huset er som tidligere omtalt ikke bæredygtigt, idet det mangler støttefaciliteter, skal have flere kontorer og eventuelt produktionslokaler og skal være placeret mere centralt. Vi hjælper et antal iværksættere med at finde lokaler andre steder, idet de primært ønsker at være i Faaborg eller Ringe. 2.2 Etableringsvejledning Etableringsvejledning er en af vores primæropgaver. Vi har kontakt med et meget stort antal iværksættere (med gengangere 135 indtil 18. oktober i år), der har meget forskelligartede behov og ønsker. Vi har mere fokus på budgetsiden af forretningsplanerne end før ikke mindst fordi der er kommet nye typer af potentielle iværksættere til med ofte mere urealistiske forestillinger om livet som iværksætter og bankernes velvillighed til at støtte. Se punkt 9.1 for oplysninger omkring statistik. 2.3 Iværksætterkurser Vi gennemfører fortsat to årlige iværksætterkurser med traditionel opbygning. Vi kører over en række aftener med temaer som: Skat, bogføring, jura, forsikringer, finansiering og A-kasse, markedsføring og salg, samt internet. Vi bruger primært lokale kræfter. Udvikling Odense har udviklet konceptet Iværksætterhjulet 5

6 sammen med Tietgenskolen. De har stor succes, men samarbejdet med Nordfyn og Assens bærer mildt sagt ikke frugt. Årsagen er nok, at kurserne afholdes i Odense. Det er vigtigt at afholde kurserne lokalt. Vi har dog også deltagere fra f.eks. Odense, som kommer fordi de har hørt godt om vores koncept. Vi arbejder også på at udvikle vores temaer, så vi er med fremme og så det bliver dialogbaseret. 2.4 Netværk for iværksættere Netværksmøderne kører igen fra slutningen af året, idet der nu igen er efterspørgsel. Vi er desuden med i årets fynske Iværksættermesse her i november i samarbejde med de andre erhvervskontorer. I foråret 2011 er vi med i den store tysk-danske iværksættermesse i Vejle. 2.5 Vækstiværksættere Væksthus Syddanmark har dels ved direkte henvendelse og dels ved henvisning fra os indtil 31. august (sidste rapportering til os) gennemført 12 forløb og har 4 i gang. Se punkt 6.2 angående det generelle samarbejde. 2.6 Fremskaffelse af kapital og investorer Vi har været i kontakt med en del investorer i årets løb. Der er dog en lang række betingelser der skal være på plads, inden virksomhederne kan få glæde af dem. Vi hjælper naturligvis så langt vi kan. Dette område kræver en stor og målrettet indsats og et større volumen end vi har lokalt. Til gengæld er området meget vigtigt. 2.7 Fremtidsfabrikken Vi har lagt mange ufinansierede arbejdstimer i projektet. Erhvervskontoret har bidraget med råd og sparring til projektansøgningen, der bl.a. har været oppe på erhvervschefmøderne i SUS-regi. Vi vil naturligvis arbejde på, at vi også koordinerer indsatsen omkring rekruttering og markedsføring med de andre erhvervskontorer. 3. Netværk og klynger 3.1 Innovationsfabrikken Syddanmark Foreningen Innovationsfabrikken Syddanmark ophørte ved udgangen af academy Vi håber, at 180 Academy er interesserede i at medvirke i et eller flere af vores kommende projekter herunder omkring fødevarer. Virksomheden deltager normalt ikke i enkeltstående aktiviteter hos mindre virksomheder. 180 Academy arbejder primært med at uddanne konceptmagere for store danske virksomheder. Det er en lille virksomhed med ganske få ansatte. De er dog interesseret i at prøve koncepterne af på små 6

7 virksomheder også, men det kræver efter vores vurdering en del arbejde. Vi vil invitere dem til en workshop i projekt Innovation og kompetenceudvikling i yderdistrikter. 3.3 IDEA Vi har indtil i sommer haft løbende kontakt til IDEA via vores studerende Sabina. IDEA videreføres fra 2009 af Syddansk Universitet, da bevillingen fra Ministeriet for Videnskab er udløbet. IDEA Entrepreneurship Centre ved Syddansk Universitet viderefører de koncepter, undervisningsmaterialer m.m., der er udviklet siden IDEA fokuserer på tiltag rettet mod studerende, undervisere, erhverv og kandidater. IDEA arbejder primært gennem kurser, der skal forbedre studerendes evne til at anvende viden i praksis og at inspirere undervisere til at være mere entreprenørielle og innovative i deres undervisningsmetoder. Til undervisere og iværksætterrådgivere er der udviklet en international masteruddannelse i undervisning i entreprenørskab. 3.4 Netværk for virksomheder Se også punkt 1.6. Vi afholdt i foråret en erhvervsdag, der blandt andet skulle være med til at udbrede kendskabet til hinanden i kommunen. Vi ville gerne have afholdt en nytårskur i samarbejde med kommunen, idet flere af vores nabokommuner har stor succes med det ikke mindst i Svendborg. En nytårskur kan både brande kommunen på erhvervsområdet, være med til at samle kommunen og være med til at sætte fokus på vigtigheden af at netværke. Vi var dog for sent ude sidste år og har svært ved økonomisk at løfte opgaven. Desuden vil sådan et arrangement ligge på et tidspunkt, hvor vi har flere store opgaver f.eks. generalforsamlinger. Vi ønsker dog stadig gerne både en nytårskur og et netværksarrangement. 4. Trækker nye virksomheder til 4.1 Hjemmeside Vi har siden sommer arbejdet intenst på en ny hjemmeside, der nu ligger klar til at gå i luften. Siden er forberedt på at kunne integrere Erhvervs- og Byggestyrelsens sider Startvækst og Vækstguiden i alt ca websider. 4.2 Virksomheder uden for kommunen Vi har som det fremgår af statusrapporten haft en del henvendelser fra virksomheder uden for kommunen i løbet af året. En af de vigtigste opgaver på dette område er kontakten til de to investorer i Hudevad og Fabers bygninger. Vi har desuden haft kontakt med flere udenlandske virksomheder herunder en japansk robotvirksomhed der er interesseret i at samarbejde med kommunen. 7

8 5. Uddannelsesløft 5.1 Ingeniørprojekt med Mads Clausen Instituttet (MCI) (årlig aftale) Vi satser i øjeblikket massivt på at realisere målene med projektet. Det er her i efteråret, at kontakterne til de studerende skal skabes. Der er stor velvilje i mange virksomheder men også en lang række barrierer ikke mindst som følge af krisen. Vi kan nu også trække på ingeniørstuderende fra SDU i Odense. Her er de traditionelle ingeniøruddannelser, hvor Mads Clausen Instituttet står for en ny type mere forretnings- og brugerorienterede ingeniører. Vores besøg på virksomhederne er nok så vigtigt indgangen til at snakke ind om virksomhedernes udfordringer i dagligdagen og dermed at kunne komme med andre relevante vejledningstilbud. 5.2 Viden til Vækst (årlig aftale) Karrierecentret på SDU Odense er nu løbende engageret i Ingeniørprojektet og vi har jævnligt kontakt og møder. 5.3 Simac (årlig aftale) Dette punkt omfatter også samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner i det fynske område. Som det fremgår af statusoversigten har vi været meget bredt rundt og har fået etableret en række konkrete samarbejder. Herunder et samarbejde med Erhvervsskolen i Svendborg omkring fremtidens byggeri. Det skal blandt andet ses i lyset af vores kontakt til InnoByg (Teknologisk Institut) det nye innovationsnetværk for energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Vi har mange håndværks- og produktionsvirksomheder inden for byggeområdet og arbejder derfor på, at de kan komme på forkant med fremtidens krav. 5.4 Udvikling og finansiering af projekter I år er det lykkedes at komme igennem med en række store og vigtige projekter. Vi har lært en del undervejs bl.a. at det kræver et stort og godt samarbejde at få de rigtige projekter på benene og at det kræver en større professionalitet at få skrevet de gode projektansøgninger. Det er ligeledes et meget stort arbejde at organisere og styre projekterne, der foregår i vidt forskellige regier og med mange forskellige samarbejdspartnere. Et fynsk samarbejde kan professionalisere arbejdet med og styringen af projekterne. 5.5 Orienteringsmøder Se også punkt 1.2. Et af de vigtigste områder i årets løb har været det store arbejde omkring Fælles Fynsk Fokus, hvor vi dels har holdt et lokalt møde med Turistforeningens bestyrelse, Erhvervsrådets bestyrelse og en række politikere fra kommunalbestyrelsen. Vi har her debatteret mulighederne i at lave en fælles fynsk organisation for erhvervsfremme, turisme og udvikling. Vi tilhører de 22 % af erhvervskontorer med en bemanding på mindre end to faglige medarbejdere. Reelt er der kun en person på vejledningsområdet, idet erhvervskonsulenten udelukkende er ansat på projektmidler. IRIS-rapporten fra KL anbefaler, at den kritiske masse af faglige medarbejdere mindst skal være på tre for at man kan levere de nødvendige ydelser i en tilstrækkelig kvalitet. 5.6 Samarbejde med gymnasier i Faaborg-Midtfyn Kommune Vi skal have genopbygget kontakterne til underviserne på gymnasierne med henblik på at tilbyde undervisning og lignende som kan fremme iværksætteri og kendskab til erhvervslivet. Der er kommet nye 8

9 undervisere i Faaborg. Vores primære kontakt er pt. omkring planlægning af Forskningens Døgn. 5.7 Fødevareprojektet Vi har indtil nu bidraget med viden og deltaget i møder samt workshop i relation til projektet. 5.8 HR-projektet Afsluttet juli En stor succes med omkring 28 virksomheder, der har været igennem 8 heldags workshops og et udviklingsprojekt. Samarbejde med erhvervskontorerne i Esbjerg, Haderslev og Middelfart og JobInvest. 5.9 Innovation og Forandringsledelse Bevilget (8,38 millioner kr.) med start i juli Samarbejde med Tønder, AAK (Akademikernes A-kasse), JobInvest og SUS-kommunerne (primært os da vi var med til at udvikle projektet og det er en udløber af HRprojektet). Skal gerne supplere Mekatronikprojektet, der kun er for jern- og metalvirksomheder Oplevelsesøkonomiprojekt Ingen pt. Vi har forsøgt flere gange med firmaet Manto og via SUS 5.11 Genbrugshotel Vi har støttet udviklingen af konceptet, men har ikke kunnet finde finansiering her i kommunen. Birte Krabek prøver i øjeblikket i andre kommuner, der har udvist stor interesse Projekt Hjerteblod og Bundlinje Vi følger på sidelinjen netværket for kvindelige ejerledere, hvoraf flere er her fra kommunen. 6. På forkant og med ved bordet 6.1 Erhvervskontorets netværk og samarbejdspartnere Vi har et meget stort antal kontakter til en lang række institutioner, foreninger, arrangementer o.l. med henblik på at vise flaget, at informere eller få information. Det er en meget central opgave at holde sig informeret og vise ansigtet udadtil. 6.2 Væksthus Syddanmark Formålet med væksthusene er at yde specialiseret service til de 4-8 % af danske virksomheder og iværksættere, der har et særligt vækstpotentiale. Væksthusenes specialistviden ligger således i god forlængelse af erhvervskontorernes afklaring. Det er en rigtig og fornuftig arbejdsdeling, men efterhånden er der flere væksthuse, der samtidig udfører den generelle og ikke specialiserede vejledning. I dagligdagen arbejder vi naturligvis gerne sammen med konsulenterne fra Væksthus Syddanmark omkring vækstiværksætterne, der som omtalt er deres primære arbejdsopgave. Vi gør virksomhederne opmærksom på de mange tilbud til netop denne gruppe og screener i forhold til de mange tilbud. Men måske på grund af de mange udskiftninger af konsulenter i Væksthuset, har det været meget svært at bevare det nære samarbejde. Vi forsøger så vidt muligt at komme ud med de nye konsulenter for at lære dem at kende, men de henvender sig sjældent til os på trods af flere henstillinger. Vi arbejder fortsat på at bedre samarbejdet. 9

10 Ved årsskiftet overgår driften af Væksthus Syddanmark fra Erhvervs- og Byggestyrelsen til kommunerne. Det synes vi som udgangspunkt er rigtig godt. Dermed er den lokale og den regionale erhvervsfremme kommet i samme familie. Det er velkendt, at samspillet her i regionen ikke har fungeret optimalt. På landsplan har KL nu som hovedopgave at sikre et optimalt samspil mellem det lokale og det regionale niveau, men vi kan nu selv gøre meget for at optimere samarbejdet og brugen af ressourcerne til glæde for virksomhederne. KL skal også sikre, at den lokale og regionale erhvervsfremme er gearet til at håndtere udrulning af den til enhver tid gældende nationale erhvervspolitik. Så vidt vi er orienteret, er de ikke pt. klædt på til at håndtere dette. Hvad angår arbejdet med at markedsføre erhvervsfremme i kommunen og på Fyn som sådan, er der i dag meget stor forskel på størrelsen af de offentlige midler, der anvendes til markedsføring af Væksthus Syddanmark og de meget begrænsede midler kan afsætte ca kr. til markedsføring herunder annoncering af iværksætterkurser! Vi mener, at effekten af lokal markedsføring er større. Vi har også tidligere oplevet kampagner som Tænk Stort, hvor Væksthus Syddanmark brugte et millionbeløb uden overhovedet at have nogen aktivitet her i kommunen. Indtil nu har erhvervslivet her i kommunen medfinansieret vores lokale erhvervsservice via kontingenter på ca kr. En af problemstillingerne i en eventuel fremtidig enhedsorganisation er dels at tage højde for at en lignende ordning kun findes i Nyborg og Nordfyn (samt Middelfart), dels at sikre det lokale. Kontingentmidlerne kan dog eventuelt fremover bruges til at sikre lokale aktiviteter og netværk. Det er i hvert fald centralt at bevare og gerne styrke det lokale engagement. Også hvad angår markedsføring bør der sættes meget kraftigere ind lokalt det gælder også for en enhedsorganisation. Spørgsmålet er, om Væksthus Syddanmark, som specialisthus skal have en selvstændig profil. De bruger i øjeblikket mange penge på markedsføring. Hvorfor ikke samle markedsføringen, så man i virksomhederne hverken er i tvivl om, hvad vi tilbyder og hvordan man kommer i kontakt med os? Der er tale om ét sammenhængende system, som i øvrigt er unikt ved, at der altid er en direkte indgang i virksomhedernes nærområde, nemlig de lokale erhvervskontorer. 6.3 SUS-samarbejdet Vi har optrappet erhvervschefsamarbejdet i SUS-regi, idet vi har flere fælles projekter (Ingeniørpionerprojektet, Innovation og kompetenceudvikling i yderområder samt Fremtidsfabrikken). Vi tager naturligvis også andre emner op ikke mindst yderkantproblematikken. 6.4 Partnerskab for Vækst Her har der i årets løb været en voldsom mødeaktivitet, idet det er her vi har arbejdet med Fælles Fynsk Fokus. Erhvervskontoret har været meget aktiv deltager i møderne, hvor vi har fokuseret på at afsøge de muligheder, der kunne ligge i en enhedsorganisation. Vi gik derfor konstruktivt ind i arbejdet med at beskrive et sådant scenarie, som Borgmesterforum bad os om. Vi ønsker at kunne tilbyde produkter af højest mulig kvalitet og at tage udgangspunkt i virksomhedernes behov. Det er som det fremgår af statusrapporten vanskeligt at klare alle de opgaver, der hviler på et erhvervskontor med den nuværende bemanding og ressourcer. Vi er i øjeblikket det erhvervskontor på Fyn med færrest faglige ressourcer (en erhvervschef og en erhvervskonsulent, der udelukkende arbejder på projekter se bilag 1). 10

11 6.5 DEF Vi deltager i Dansk Erhvervsfremmes (DEF) møder og aktiviteter regionalt og nationalt. DEF organiserer langt størsteparten af de danske erhvervsråd. Indtil august var også Væksthusene medlemmer, men de har kollektivt meldt sig ud som følge af den ny ejerstruktur. Vi så dog gerne, at de fortsat var medlemmer, idet mange temaer omkring samarbejdsflader har været opppe at vende, ligesom udvikling af nye redskaber, hvor DEF er meget aktiv. Desuden har vi regionale møder, hvor Væksthusproblematikken er central, ligesom det manglende initiativ omkring efteruddannelse er op. Vi har her på kontoret været med til at udviklet et koncept for kompetenceudvikling af erhvervskonsulenter. Det er meget nødvendigt at komme i gang, idet der intet er sket siden starten på den nye struktur. Væksthusenes eget personale har været igennem adskillige programmer. 6.6 Udviklingsafdelingen i kommunen Der afholdes jævnligt orienteringsmøder med udviklingsafdelingen og Turistforeningen, hvor vi drøfter aktuelle emner og projekter, samt koordinerer arbejdet. 6.7 Internationalt samarbejde Den langt største enkeltopgave i år var at arrangere og afholde en konference for en gruppe administratorer og politikere fra Toscanaregionen. En delegation på omkring 26 mennesker var i Danmark den 16. til 18. september med henblik på at studere, hvordan vi som udkantskommune klarer os i en krisetid. Opgaven har vi fået via EU-kontoret som henvendte sig til regionen og kommunen. Vi blev så bedt om at stå for kommunikationen til Italien samt det praktiske. Det var et meget stort arbejde at indhente tilbud, planlægge programmet og endelig at afvikle konferencen med besøg på blandt andet Skako, TUCO og Midtfyns Bryghus. Besøget var en stor succes, hvor alt klappede. Vi skal dog være ude i bedre tid i forhold til aftaler med kommunen og regionen. Da der var mange højtstående politikere og embedsmænd fra de fem provinser og udviklingsforum i Toscana burde vi have matchet dette lidt bedre. Forløbet har kostet et meget stort antal arbejdstimer og en hel del ekstraudgifter, der ikke var omfattet af selve projektet. Italienerne betalte selv for det meste via deres EU-projekt. Kommunen var vært ved det meget vellykkede arrangement på Brobyværk Kro. Vi håber, at der bliver lejlighed til en genvisit. Ikke bare for hyggens skyld, men fordi de rent faktisk arbejdede meget seriøst og dygtigt med deres EU-projekter, men også fordi vi kunne få inspiration til kommunens udviklingsplaner fopr et moderne dansk Toscana. 7. Erhvervskontoret trækker kapital til 7.1 Viden og kapital Vi har kontakt til fonde, banker og investorer med henblik på at skaffe kapital til virksomhederne. Vi er i øjeblikket ved at lave en database over kontaktpersoner i banker, hos lokale revisorer og advokater. Basen skal udbygges med kontakter til vores lokale konsulentvirksomheder. 11

12 8. Medlemmer 8.1 Hvervning Vi vil gerne hverve nye medlemmer, fordi jo større opbakning, der er, desto større indflydelse kan vi få på udviklingen og på at skabe gode rammer for erhvervslivet. Desuden ser vi erhvervsrådet som et naturligt omdrejningspunkt for virksomhedernes netværk i kommunen. 8.2 Medlemstal Vi har pt. omkring 450 medlemmer. Som andre erhvervsråd må vi konstatere, at finanskrisen også koster medlemmer på trods af en generelt meget positiv holdning til vores arbejde. Vi har desuden lavet om på vores gratis prøvemedlemsskab, så det kræver en aktiv indsats at være med. Vi har tidligere givet alle nye virksomheder et gratis medlemskab, fordi man så automatisk fik informationer fra erhvervsrådet. Vi har desuden det store problem, at vi ikke yder nogen service eller laver arrangementer, der kun er for medlemmer. Ikke-medlemmer kan få nøjagtigt det samme som medlemmer! 9. Erhvervsudvikling 9.1 Statistik og analyser Vi har ikke midler til at gennemføre systematiske analyser. På statistikområdet er det et meget stort ønske at kunne trække på helt ny erhvervsstatistik f.eks. genereret af regionen, universiteterne eller DEF (Dansk Erhvervsfremme). Vi gennemfører et meget tidskrævende registreringsarbejde med henblik på at få dokumenteret vores timeforbrug og levere de nødvendige data til projekterne. Erhvervs- og Byggestyrelsen har udviklet en række fælles værktøjer til brug for den lokale og regionale erhvervsservice. Flere af disse værktøjer er rigtig gode, men de er også meget dyre for små erhvervskontorer både i kroner og ører og i ekstra arbejdsbyrde pr. sag. Vi håber derfor at EBST vil revurdere prisstrukturen, prisen belaster et i forvejen meget stramt budget. Vi har i langt over et år ventet på vores CRM-system fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST), hvor vi kan registrere vores aktiviteter i firmaerne. Vi er nu koblet på, så vi kan køre på systemet fra november. Det betyder, at vi fremover får langt bedre og mere fyldestgørende statistik over, hvad vi laver og med sikkerhed får fulgt op på alt. Vi får således også mulighed for at kommunikere med medarbejderne i Væksthuset omkring enkeltsager. Her har vi hidtil måttet leve med to årlige rapporter samt enkeltstående tilbagemeldinger fra væksthuskonsulenterne. Indtil da er det svært at skaffe evidensbaseret materiale på effekten af vores arbejde. At opsamle dette materiale vil også kræve ca. 7-8 timers ekstra arbejdsindsats pr. uge. I dag kører registrering på flere systemer og fuld effektivitet i det ny system kræver, at vi skipper Novell Groupwise, som EBST ikke vil supportere. Vi kan f.eks. ikke booke møder uden at skulle ind i to systemer. Det samme gælder vores timeregistrering. Vores forening DEF kommer med mange nye analysetilbud, som også giver unik mulighed for benchmarking 12

13 mellem erhvervskontorer. Vi håber, at kunne bruge nogle af disse redskaber fremover, men atter er det et spørgsmål om økonomi og personaleressourcer. Det giver nu engang større værdi, eksempelvis at kunne sammenligne tilfredsheden med den vores lokale erhvervsservice med den tilsvarende i andre kommuner. I første omgang vil vi dog forsøge, at dokumentere og kvalificere indsatsen ift. iværksættere bl.a. at undersøge hvor mange som startet og hvor mange som stadig er i gang.. Vi er i kontakt med mange og i en offentliggjort analyse i Børsen lå kommunen på en flot 9. plads med hensyn til, hvor mange iværksættere der overlever de første tre år. Vi ville dog meget gerne bag om disse tal for at kunne sætte ind de rigtige steder. 9.2 LAG-sekretariatet Vi varetager sekretariatsfunktioner for både LAG Faaborg-Midtfyn (20 timer pr. uge) og Fiskeri LAG Fyn (10 timer pr. uge). Desuden bruger vi en del tid internt på koordineringsmøder, vurdering af LAG-propjekter, administration af ordningerne, telefoner fra ansøgere o.l. Disse funktioner varetages på grundlag af kontrakter med foreningerne. Området skal økonomisk hvile i sig selv. Koordinatoren bruger de sidste 7 arbejdstimer som buffer og på at løse opgaver omkring projektstyring og udarbejdelse af likviditetsbudget. 9.3 Generel administration Bestyrelsen holder mange møder ca. hver anden måned. Der er derfor et stort arbejde at fremstille bilag til møderne: Statusrapporter, likviditetsbudgetter, saldobalancer og noter til regnskab, samt evt. bilag til specifikke punkter. Erhvervschefen deltager desuden i bestyrelsesmøderne i Broby Erhvervsforening og Midtfyns Erhvervsforening. 9.4 Kulturarvsforum Arbejdet er afsluttet. Vi har deltaget i et møde og har ikke siden hørt noget. 9.5 Åben Kommune Vi har deltaget i møder og afvikling af Åben Kommune, hvor vi havde en stand sammen med kommunen. Det har været mere end svært at engagere virksomheder i at holde åbent en søndag. Vi har fået afslag på samtlige henvendelser. Dagen var især henvendt til familier. 9.6 Forskningens Døgn Vi har deltaget i planlægningen Her er det også mere end svært at lokke virksomheder med. Dels skal det passe ind i temaet og dels vil firmaerne gerne have noget ud af det f.eks. via salg (hvilket de ikke må). Selve arrangementet er dog en succes og arrangøren påtager sig et meget stort og bekosteligt arbejde. 13

14 BILAG 1 Erhvervs- og turismeservice 20 14

15 Ca indbyggere Udvikling Odense Kerteminde Turistforening Nordfyns Erhverv Nordfyns Turistforening Ca indbyggere Østfyns Erhvervs Råd Nyborg Turistfore ning Ca indbyggere Ca indbyggere Assens Udviklings råd Svendborg ErhvervsKontor Turistforenin gen for Sydfyn Ca indbyggere FaaborgMidtfyn Erhvervsråd FaaborgMidtfyn Turistforening Ca indbyggere Ca indbyggere Ærø Turist- og Erhvervsforening 5 Ca indbyggere Turist- og Erhvervsforeningen Langeland Ca indbyggere 15

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2009

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2009 Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2009 Kommunen har bedt os om en kort beskrivelse af, hvad der er sket. Et overslag over, hvor mange ressourcer der er brugt på indsatsen En vurdering

Læs mere

Erhvervskontorets statusrapport Januar til oktober 2010 Del 1: Status

Erhvervskontorets statusrapport Januar til oktober 2010 Del 1: Status Erhvervskontorets statusrapport Januar til oktober 2010 Del 1: Status FaaborgMidtfyn Erhvervsråd, Banegårdspladsen 2B, 1.sal, 5600 Faaborg, tlf. 62 61 10 90, kontakt@fmerhverv.dk www.fmerhverv.dk 1 Aktiviteter

Læs mere

Evalueringsrapport JANUAR-OKTOBER 2009

Evalueringsrapport JANUAR-OKTOBER 2009 Evalueringsrapport JANUAR-OKTOBER 2009 Aktiviteter pr. oktober 2009 No. Aktivitetstitel Hvad er sket Timer budget 2 1. Regionens bedste Erhvervsservice fagligt og samarbejdsmæssigt 1.1 Virksomhedskontakter

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Iværksætteri en undervurderet beskæftigelsesmulighed?. Ridha Shimi, Iværksætterkonsulent, Udvikling Odense Erhvervsservice. Odense Kommune

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Præsentation af Carsten Normann

Præsentation af Carsten Normann Præsentation af Carsten Normann 51 år gammel, bosiddende i Vejle Nuværende job: CEO & Partner i Mayday Invest A/S i Åbenrå Erhvervserfaring: Tidligere CEO for: Netto i Polen, Rema 1000 Danmark, Dagrofa,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Workshop 2: Handlinger

Workshop 2: Handlinger Workshop 2: Handlinger NYROPSGADE 13, 1. SAL 1602 KØBENHAVN TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Program Klokken 15:00 15:30 Plenum: Opsamling og oversigt Klokken 15:30-16:45 Workshops

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB.

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEB. 2006 201.13 Baggrund I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse og i foråret 2005 gik Amtsrådsforeningen med i samarbejdet. Samarbejdet mellem parterne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere