Center for Miljø og Energi VIRKSOMHEDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Miljø og Energi VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2017"

Transkript

1 Center for Miljø og Energi VIRKSOMHEDSPLAN Om CME Om CME Virksomhedsplan Politiske og strategiske pejlemærker CME indsatsområder CME frem mod 2017 Årets gang i CME MTM Virksomhedsplan

2 Om Center for Miljø og Energi Center for Miljø og Energi (CME) er etableret for at forbedre servicen over for borgere, kunder og samarbejdspartnere. Det skal blandt andet ske ved at styrke og effektivisere myndighedsarbejdet internt. Desuden er centret etableret for at sætte fokus på klima og energi, så byrådets målsætning om at være CO2 neutral i 2030 opnås. For at forbedre myndighedsarbejdet og styrke samarbejdet mellem myndighedsafdelingerne udbygges det certificerede kvalitetsstyringssystem til i 2015 også at omfatte byggesagsbehandlingen. En forventet effekt er bl.a. en styrkelse af indtægtsgrundlaget via takster, gebyrer og ejendomsskat samt kortere sagsbehandlingstid. CME sætter ind på klima- og energiområdet på flere fronter. Bl.a. med krav til nybyggeri og kommunale bygninger, så vi på den måde tænker bæredygtige løsninger ind i vores opgavevaretagelse. På fjernvarmeområdet er igangsat en række initiativer, som sikrer en klimavenlig og konkurrencedygtig fjernvarme. På affaldsområdet etableres bedre sorterings- og affaldsløsninger som følge af omstilling af energiproduktionen og øgede krav til genanvendelse af affald. Aarhus Kommune (Aarhus Brandvæsen) har indgået aftale om at etablere et nyt tværkommunalt beredskab i et 60-selskab i samarbejde med Odder, Samsø og Skanderborg. Selskabsdannelsen er en del af den økonomiske aftale mellem Regeringen og KL og skal være implementeret ultimo Fakta Boks: CME er fordelt i tre enheder: Affald Varme Aarhus på Bautavej med 315 medarbejdere og et takstfinansieret budget på 2,9 mia. kr. Aarhus Brandvæsen med lokaliteter i Ny Munkegade, Kirstinesmindevej og Lystrup med 220 medarbejdere (heraf 60 frivillige) og et nettobudget på 58 mio. kr. Myndighedsområdet på Grøndalsvej med Byggeri, Virksomheder og Jord samt Vandmiljø og Landbrug med i alt 190 medarbejdere og et nettobudget på 95 mio. kr.

3 Om CME virksomhedsplanen Ledelsen sætter med virksomhedsplanen retningen for CME. Den bygger videre på MTMs virksomhedsplan, blot med fokus på fagområderne i CME. På den baggrund fastsættes særlige indsatsområder for CME. CMEs virksomhedsplan er innovativ og i bevægelse og bliver udbygget og konkretiseret i løbet af Med input fra ledere og medarbejdere udvikler planen sig sammen med organisationen i takt med, at vi bliver skarpere på måden, vi løser opgaverne og udnytter den viden, som findes på tværs i CME. Samtidig skabes grobund for innovation af vores service og ydelser. Det betyder, at planen fra starten er overordnet i forhold til planlagte aktiviteter. Planen vil blive revideret og præciseret i løbet af året. TM vision Aarhus fortællingen Budgetmål Politiske og strategiske mål CME indsatsområder

4 CME frem mod innovation i dagligdagen Mobilitet, liveability, bæredygtig vækst, og boligudbygning til en by, som hænger sammen socialt en god by for alle. Disse strategiske indsatsområder er opstillet af rådmanden og Teknik og Miljøs chefgruppe og peger mod visionen: Vi bygger fremtidens bæredygtige by. For at realisere visionen indgår innovation i dagligdagen. Både i måden vi løser opgaverne og i måden vi samarbejder på. Vi skal hele tiden lære af det, som lykkes, og udnytte den opnåede viden i løsning af andre opgaver. På den måde kan vi få mere for mindre. En af vejene er digitalisering, som gør hverdagen lettere for borgere og virksomheder, og som hjælper os med at kvalitetssikre, stabilisere og effektivisere den daglige drift. CME har fokus på bæredygtighed på mange områder; varmeforsyning, affalds- og spildevandshåndtering, nybyggeri, tilpasning til mere vand, beskyttelse af grundvandet, miljøgodkendelser til virksomhederne, CO2- regnskab, naturforvaltning, skovrejsning og rekreativ planlægning. I 2015 skal vi have særlig opmærksomhed på de enkelte opgaver i både CME og MTM-perspektiv: Vi undersøger, om opgaven kan løses mere smart på tværs og drage nytte af og udbygge de tætte relationer, som er på tværs af CME og MTM. Sikker drift af vores drifts- og myndighedsopgaver er et helt afgørende resultat af CMEs arbejde.

5 Politiske og strategiske pejlemærker Status: CMEs daglige arbejde understøtter flere af de politiske strategiske indsatsområder, som rådmanden og Teknik og Miljøs Chefgruppe har opstillet. Særligt indenfor indsatsområderne liveability og bæredygtighed har CME mange projekter om genanvendelse, grøn og CO2 neutral varmeforsyning, klimatilpasning, etablering af ny natur, friluftsliv m.m. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Retning: De politiske strategiske indsatsområder sætter en tydelig retning. CME skal blandt andet understøtte Aarhus Kommmunes styrkepunkter indenfor bæredygtighed og liveability. I 2015 vil CME have fokus på yderligere at konkretisere de politisk strategiske indsatsområder. Aktiviteter: Vi skal afdække, hvor vi kan understøtte de politisk strategiske indsatsområder både for CME som helhed og for de enkelte afdelinger. Vi skal kommunikere om vores arbejde i forhold til de politisk strategiske indsatsområder. Vi skal skabe en bæredygtig vækst gennem partnerskaber med virksomheder og forskningsinstitutioner om innovation og teknologi. Planer og projekter

6 CME indsatsområder I de kommende år har CME særlige indsatser, som du kan læse om under de angivne emner. Indsatsområderne har til formål at forbedre serviceniveauet for i højere grad at leve op til kundernes forventninger. For at opnå dette skal vi professionalisere organisationen yderligere. Ledelsespraksis På vej til Gellerup Kundetilfredshed Forretning Digitalisering Samarbejde

7 Ledelsespraksis Status: Ved centerdannelsen i 2014 rykkede alle dele af CME ind i en ny sammenhæng. De komplekse opgaver, organisationens størrelse og de forskelligheder, som ligger i de enkelte deles kultur, giver os både muligheder og udfordringer. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Retning: Frem mod 2017 skal CME udøve en ledelsespraksis som er robust set i forhold til: organisationens størrelse, opgavernes kompleksitet, sikker drift, effektivisering, kundeservice, kundenærhed og inddragelse, antallet og omfanget af udviklingsprojekter, videndeling og tværgående samarbejder, tiltrækning af kompetencer. Ledelse skal være tydelig for medarbejderne Aktiviteter: Vi har brug for at blive endnu bedre til ledelse på alle niveauer. Vi tager udgangspunkt i de steder, hvor det allerede kører godt. For at understøtte dette vil vi undersøge, hvordan vi bedst når i mål. Det kan fx være ved: lederudviklingsaktiviteter, ledelsessparring på flere niveauer, træning i teamledelse på tværs. Vi skal kunne lede nedad - med tillid og anerkendelse. Vi skal kunne lede opad ved at se på helheden. Vi skal lede udad ved at være brobyggere, skabe relationer, være servicemindede og opdaterede. Og vi skal lede på tværs ved at anerkende og håndtere faglige forskelligheder og ved at lære af hinandens succeser. Planer og projekter CME indsatsområder

8 På vej til Gellerup Status: De rette fysiske rammer understøtter tværgående samarbejder om at skabe løsninger og vi høster allerede gevinster af sammenflytningen på myndighedsområdet. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Vi rykkere tættere sammen, og det giver nye muligheder i måden, vi skaber løsninger sammen Retning: Frem mod 2017 er en professionalisering og styrkelse af tværgående samarbejder i fokus. Vi vil særligt fokusere på at skabe fysiske rammer, som understøtter: arbejde i teams, tværgående samarbejder, ro og fordybelse, kundemodtagelse og møder. Aktiviteter: Frem mod 2017 eksperimenterer vi med, hvordan de fysiske rammer kan understøtte samarbejdet, så erfaringerne kan kvalificere indretningen af Gellerup. CME indsatsområder Planer og projekter

9 Kundetilfredshed Status: Kundetilfredsheden er meget forskellig for de forskellige fagområder i CME. Når kundetilfredsheden er høj, kan det fx kædes sammen med et godt internt samarbejde, arbejdsmiljø, serviceorientering, god dialog og at kunden får opfyldt sine behov og forventninger. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Retning: Frem mod 2017 vil vi være blandt landets bedste indenfor myndighedsarbejdet målt i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Vi vil: lære af de gode eksempler fra både myndighed og udførende afdelinger, og vi skal lære af hinanden. trækker kunderne og borgerne tættere på gennem service, dialog og samarbejde. Vi møder virksomheden og borgeren tidligt i processen og skaber klarhed Aktiviteter: Vi hører kundernes og borgernes ideer og synspunkter, og forbedrer vores arbejdsgange. Det gør vi blandt andet gennem : dialogmøder, løbende og tilpasset kundekontakt, fokusgruppeinterviews og kundetilfredshedsundersøgelser, nyhedsbreve 360 graders syn i planlægning og sagsbehandling, bæredygtighedsdagsorden i sagsbehandlingen og planlægning, Triple Helix samarbejder. CME indsatsområder Planer og projekter

10 Forretning Status: I CME er miljø-, energi-, arbejdsmiljø- og kvalitetsledelse, ressourcestyring og ledelsesinformation allerede på forskellig vis en del af dagligdagen. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Retning: Effektiv og sikker drift er afhængig af, at alle ved, hvad de skal gøre for at løse en given opgave. Desuden skal der være de rette og tilstrækkelige ressourcer til stede, for at løse opgaven. Ideelt set skal kvaliteten være lige høj overalt i CME. Klare mål skal sikre, at vores ydelser bidrager til at indfri visionen om at skabe rammebetingelser i verdensklasse. Frem mod 2017 vil vi: skabe overblik over den eksisterende praksis, skabe ledelsesmæssigt fællesskab om fælles fremtidige procedurer og administrationsgrundlag, i højere grad anvende monitorering af mål til at forbedre og effektivisere vores ydelser. Vi har et administrationsgrundlag som udgangspunkt for tidlig dialog med bygherre Aktiviteter: CME vil arbejde på, at kvaliteten i de enkelte forretningsområder øges blandt andet ved fastsættelse af procedurer og administrationsgrundlag. Samtidig skal produktionen effektiviseres yderligere. Vi vil planlægge og gennemføre nødvendige tiltag, såvel i de enkelte dele af organisationen som på tværs. CME indsatsområder Planer og projekter

11 Digitalisering Status: Digitaliseringsprocesser og It-springet er allerede en del af dagligdagen i CME. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Retning: Digitalisering skal understøtte det daglige arbejde, således at opgaverne løses nemmere og hurtigere i fortsat god kvalitet. Udviklingen skal sigte mod: effektivisering og kvalitetssikring som går hånd i hånd, brugervenlige intuitive løsninger som muliggør, at vore kunder i højere grad kan medvirke til opgaveløsningen, fleksible løsninger som gør det muligt, at opnå større mobilitet, at udnytte allerede udviklede løsninger der kan genbruges, tværgående datafangst, selvbetjeningsløsninger, hvor der er behov og det giver mening. Digitale løsninger skal understøtte effektiv og sikker drift Aktiviteter: Frem mod 2017 vil vi arbejde på: sikring af driften og den klogest tænkelige anvendelse af allerede eksisterende systemer, udvikling af nye systemer til at understøtte opgaveløsningen og sagsbehandlingen. CME indsatsområder Planer og projekter

12 Samarbejde Status: MTMs centerdannelse har gjort nye samarbejdsflader synlige, samtidigt med at vi stadig har glæde af alle de relationer, vi har skabt i den tidligere organisation. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Vi skaber løsninger sammen også med kunderne Retning: Frem mod 2017 vil vi arbejde med, hvordan vi skaber løsninger sammen. Vi vil: opsøge relevante samarbejdsfora, både internt og eksternt, forstyrre hinanden konstruktivt, stille spørgsmål, lære af hinanden og udvikle os sammen, videreudvikle samarbejde med borgere, kunder, fællesråd og interesseorganisationer, indgå i partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, andre offentlige myndigheder og private virksomheder om fælles mål og indsatser. Aktiviteter: Samarbejde sættes i højere grad i system, så vi får flere fælles dagsordner og et fælles mindset i CME. Tværgående arbejde med kerneopgaver, projekter og kunderelationer skal professionaliseres. CME indsatsområder Planer og projekter

13 CME-årshjul for 2015 Forventet regnskab Opfølgning trivselsmåling Opfølgning lederevaluering Videre arbejde med VP MUS Budgetmål Regnskabsafslutning VP vedtages og præsenteres Opstart Budgetlægning VP-projekter i afdelingerne Budgetlægning Trivselsmåling Lederevaluering Chefgruppen arbejder med VP

14 Politiske og strategiske pejlemærker Igangværende planer og projekter: Friluftsplan Affaldsplan Klimaplan Klimavarmeplan Klimatilpasningsplan 2014 Miljøtilsynsplan Naturkvalitetsplan 2013 Skovudviklingsplan Spildevandsplan Vandvision 2100 Kommende: Grønne projekter Vandforsyningsplan Spildevandsplan Vestereng Indsatsområde

15 Ledelsespraksis Igangværende: Struktur på møder, herunder motiverede dagsordner Afholdelse af Ølkassemøder, så medarbejdere og ledere får fælles retning Opfølgning på mål og indsatser i Ledelsesinformationsrapporten. Kommende planer og projekter: Organisationsudviklingsprojektet for Teknik og Miljø, herunder opfølgning på ledelsesevaluering Involvering og inddragelse af medarbejdere i opfyldelse af Virksomhedsplanen Indsatsområde

16 På vej til Gellerup Igangværende planer og projekter: Arbejdsgruppe om flytningen til Gjellerup Kommende planer og projekter: Forsøg med forskellige møde- og lokale-former i for eksempel Varmehuset på Bautavej Lokalerotation, så medarbejdere sidder sammen med deres nærmeste samarbejdspartnere Tværgående MTM- og CME projekter, hvor det tværgående samarbejde er i højsædet Indsatsområde

17 Kundetilfredshed Igangværende planer og projekter: Dialogmøder med store kunder Kundetilfredshedsundersøgelser Kommende planer og projekter: Undersøgelse af kundetilfredsheden ved hjælp af dialogmøder og spørgeskemaundersøgelser Udvikling af myndighedsarbejdet i dialog med kunder og borgere og andre samarbejdspartnere (interesseorganisationer m.v.) tværgående samarbejde om lokalplaner og byudvikling AffaldVarme Aarhus kultur-projekt, som bl.a. vil skabe en mere ordreopsøgende kultur med tæt samarbejde og fokus på at nedbryde siloer og at gøre op med gængse holdninger og praksis` Indsatsområde

18 Forretning Igangværende planer og projekter: Ressource/tidsstyring Snitflade-beskrivelser og procedurer Opstilling af kvalitetsmål for vores ydelser Ledelsesinformation m sagsbehandlingstider, antal klager, sygefravær m.m. Nyt administrationssystem til håndtering af alle varmekunder Kommende planer og projekter: Administrationsgrundlag for byggesagsbehandling ISO 9001 certificering af byggesagsbehandlingen Fælles CRM i AffaldVarme Aarhus Indsatsområde

19 Digitalisering Igangværende planer og projekter: IT-springet for MTM Tegningsarkivet, skanning af gamle byggesager Optimering af driftsstabilitet i Byggesagssystemet (BSS) Byggesagssystemets integration til edoc og det elektroniske byggesagsarkiv Helhedsvurdering af systemporteføljen omkring byggesagsbehandling IT-strategi for AffaldVarme Aarhus Kommende planer og projekter: Optimering af tidsbaseret fakturering Digital post integration i byggesagssystemet Indsatsområde

20 Samarbejde Igangværende planer og projekter: Klimaarbejdet Klimapartnerskab mellem AK og AU Involvering af et gymnasium i rekreative mødesteder, Friluftsplanen Grønne Projekter, samarbejde med borgere og organisationer om friluftsliv og natur Kommende planer og projekter: Organisationsudviklingsprojektet for Teknik og Miljø Tværgående projekter i MTM som fx om CRM systemer, KAM og kundehåndtering mv. Indsatsområde

Center for Miljø og Energi VIRKSOMHEDSPLAN

Center for Miljø og Energi VIRKSOMHEDSPLAN Center for Miljø og Energi VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2018 Center for Miljø og Energi VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2018 Om CME Om CME Virksomhedsplan Politiske og strategiske pejlemærker CME indsatsområder CME frem

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2017 Intro I virksomhedsplanen for 2017 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet har fokus på i 2017. Vi følger løbende

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2015 Intro 2015 er helt generelt kendetegnet ved at være året, hvor vi skal konsolidere det nye Ledelsessekretariat som en del

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Handleplan for byggesagsområdet

Handleplan for byggesagsområdet Handleplan for byggesagsområdet Side 1 af 7 1. Resumé I 2014-2016 er der på byggesagsområdet oparbejdet en gæld på 26,7 mio. kr. For at sikre en holdbar økonomi fremadrettet og få lagt en plan for gældsafviklingen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Sikkerhedsstyrelsens strategi Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020 Fire år, to faser og én klar retning: Vi skal være en moderne serviceorienteret myndighed Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016

Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Virksomhedsplan for Ledelsessekretariatet i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune 2016 Intro I virksomhedsplanen for 2016 klargør og synliggør vi, hvad Ledelsessekretariatet mere konkret har fokus på i 2016.

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Teknik og Miljø VIRKSOMHEDSPLAN

Teknik og Miljø VIRKSOMHEDSPLAN Teknik og Miljø VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2017 Tryk på en knap! Aarhus vokser Vi skaber løsninger Rammer De styrende forhold Om virksomhedsplanen Aarhus Kommunes vision Aarhus-målene Budgetmålene Fotos: Ukendt

Læs mere

Københavns Ejendomme 2011

Københavns Ejendomme 2011 side 1 af 6 Københavns Ejendomme 2011 Strategisk tema: Professionalisme og udvikling Nye strategier for 2011 København Ejendomme Præsenterer de nye tiltag her på hjemmesiden, lige til at downloade.strategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden

Indstilling. Ændret organisering i Teknik og Miljø. Til Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts Lukket dagsorden Indstilling Til Magistraten Fra Teknik og Dato 27. marts 2014 Lukket dagsorden 1. Resumé Forslaget tager afsæt i et Aarhus, præget af vækst. Der er behov for at sikre den bedst mulige understøttelse heraf.

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag

Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527. Varde Kommunes overordnede vision. Teknik & Miljø s værdigrundlag Aftalestyring Dato 9. dec. 2011 Dokumentnr. 1057398 Sagsnr. 370527 Reference nigr Aftale mellem Varde Byråd og Teknik og Miljø 2012 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et

Læs mere

Spareforslag 2016-2019 MTM 1

Spareforslag 2016-2019 MTM 1 Spareforslag 2016-2019 MTM 1 2.00 MTM - tværgående IT-springet, fem digitaliseringsprojekter IT-springet, Digital Post, Eff. -191-191 -191-191 CAE IT-springet, Digital Post, Eff. -895-895 -895-895 CBM

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Ambitiøse pejlemærker

Ambitiøse pejlemærker ledelses grundlag 1 Ambitiøse pejlemærker Vi vil med ledelsesgrundlaget udstikke ambitiøse pejlemærker for god ledelse i Hvidovre Kommune. Det skal være tydeligt for lederne, hvad der stilles af krav og

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Resume Denne ejerstrategi beskriver Ringsted Kommunes hensigt med ejerskabet af Ringsted Forsyning A/S. Ejerstrategien udtrykker, hvordan man ønsker at arbejde sammen

Læs mere

Teknik og Miljø VIRKSOMHEDSPLAN

Teknik og Miljø VIRKSOMHEDSPLAN Teknik og Miljø VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2017 Revideret 2016 Tryk på en knap! Aarhus vokser Vi skaber løsninger De styrende forhold Rammer Om virksomhedsplanen Aarhus Kommunes vision Aarhus-målene Budgetmålene

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Glæd dig til jobbet Vil du være tæt på beslutningsprocesserne i en stor organisation, i konstant forandring?

Glæd dig til jobbet Vil du være tæt på beslutningsprocesserne i en stor organisation, i konstant forandring? Indledning Aarhus Kommunes fjernvarmeselskab, Fjernvarme blev den 1. juni 2015 reorganiseret. I en nyoprettet stilling søger vi derfor en personlig assistent/ en højre hånd til fjernvarmechefen. Fjernvarme

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Teknik og Miljø TEKNIK OG MILJØ RESUME Denne virksomhedsplan er den første virksomhedsplan i det nyetablerede Center for Byudvikling og Mobilitet. Planen skitserer en række identificerede

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet

2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet VEKS strategi 2020 2016 slår alle temperaturrekorder Planeten er ophedet Hvad har vi opnået.. Udviklet og driver i samarbejde med CTR og HOFOR Varmelast.dk, som optimerer den fælles, økonomiske lastfordeling

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Din opgaveportefølje kunne se sådan ud:

Din opgaveportefølje kunne se sådan ud: Indledning Aarhus Kommunes fjernvarmeselskab, Fjernvarme blev den 1. juni 2005 reorganiseret. Som en del af reorganiseringen etableredes afdelingen Forretningsudvikling, med et overordnet ansvar for organisationens

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Organisationsændring i Teknik og Miljø - endelig godkendelse

Organisationsændring i Teknik og Miljø - endelig godkendelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2014 Miljø - endelig godkendelse 1. Resume Udviklingen i Aarhus er præget af vækst. Der er behov for at sikre den bedst mulige

Læs mere

Bedre muligheder for borgere og virksomheder

Bedre muligheder for borgere og virksomheder Bedre muligheder for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Indhold Digitalisering binder kommunen sammen.... 2 Digitalisering skal give borgere og virksomheder bedre muligheder... 3

Læs mere