Center for Miljø og Energi VIRKSOMHEDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Miljø og Energi VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2017"

Transkript

1 Center for Miljø og Energi VIRKSOMHEDSPLAN Om CME Om CME Virksomhedsplan Politiske og strategiske pejlemærker CME indsatsområder CME frem mod 2017 Årets gang i CME MTM Virksomhedsplan

2 Om Center for Miljø og Energi Center for Miljø og Energi (CME) er etableret for at forbedre servicen over for borgere, kunder og samarbejdspartnere. Det skal blandt andet ske ved at styrke og effektivisere myndighedsarbejdet internt. Desuden er centret etableret for at sætte fokus på klima og energi, så byrådets målsætning om at være CO2 neutral i 2030 opnås. For at forbedre myndighedsarbejdet og styrke samarbejdet mellem myndighedsafdelingerne udbygges det certificerede kvalitetsstyringssystem til i 2015 også at omfatte byggesagsbehandlingen. En forventet effekt er bl.a. en styrkelse af indtægtsgrundlaget via takster, gebyrer og ejendomsskat samt kortere sagsbehandlingstid. CME sætter ind på klima- og energiområdet på flere fronter. Bl.a. med krav til nybyggeri og kommunale bygninger, så vi på den måde tænker bæredygtige løsninger ind i vores opgavevaretagelse. På fjernvarmeområdet er igangsat en række initiativer, som sikrer en klimavenlig og konkurrencedygtig fjernvarme. På affaldsområdet etableres bedre sorterings- og affaldsløsninger som følge af omstilling af energiproduktionen og øgede krav til genanvendelse af affald. Aarhus Kommune (Aarhus Brandvæsen) har indgået aftale om at etablere et nyt tværkommunalt beredskab i et 60-selskab i samarbejde med Odder, Samsø og Skanderborg. Selskabsdannelsen er en del af den økonomiske aftale mellem Regeringen og KL og skal være implementeret ultimo Fakta Boks: CME er fordelt i tre enheder: Affald Varme Aarhus på Bautavej med 315 medarbejdere og et takstfinansieret budget på 2,9 mia. kr. Aarhus Brandvæsen med lokaliteter i Ny Munkegade, Kirstinesmindevej og Lystrup med 220 medarbejdere (heraf 60 frivillige) og et nettobudget på 58 mio. kr. Myndighedsområdet på Grøndalsvej med Byggeri, Virksomheder og Jord samt Vandmiljø og Landbrug med i alt 190 medarbejdere og et nettobudget på 95 mio. kr.

3 Om CME virksomhedsplanen Ledelsen sætter med virksomhedsplanen retningen for CME. Den bygger videre på MTMs virksomhedsplan, blot med fokus på fagområderne i CME. På den baggrund fastsættes særlige indsatsområder for CME. CMEs virksomhedsplan er innovativ og i bevægelse og bliver udbygget og konkretiseret i løbet af Med input fra ledere og medarbejdere udvikler planen sig sammen med organisationen i takt med, at vi bliver skarpere på måden, vi løser opgaverne og udnytter den viden, som findes på tværs i CME. Samtidig skabes grobund for innovation af vores service og ydelser. Det betyder, at planen fra starten er overordnet i forhold til planlagte aktiviteter. Planen vil blive revideret og præciseret i løbet af året. TM vision Aarhus fortællingen Budgetmål Politiske og strategiske mål CME indsatsområder

4 CME frem mod innovation i dagligdagen Mobilitet, liveability, bæredygtig vækst, og boligudbygning til en by, som hænger sammen socialt en god by for alle. Disse strategiske indsatsområder er opstillet af rådmanden og Teknik og Miljøs chefgruppe og peger mod visionen: Vi bygger fremtidens bæredygtige by. For at realisere visionen indgår innovation i dagligdagen. Både i måden vi løser opgaverne og i måden vi samarbejder på. Vi skal hele tiden lære af det, som lykkes, og udnytte den opnåede viden i løsning af andre opgaver. På den måde kan vi få mere for mindre. En af vejene er digitalisering, som gør hverdagen lettere for borgere og virksomheder, og som hjælper os med at kvalitetssikre, stabilisere og effektivisere den daglige drift. CME har fokus på bæredygtighed på mange områder; varmeforsyning, affalds- og spildevandshåndtering, nybyggeri, tilpasning til mere vand, beskyttelse af grundvandet, miljøgodkendelser til virksomhederne, CO2- regnskab, naturforvaltning, skovrejsning og rekreativ planlægning. I 2015 skal vi have særlig opmærksomhed på de enkelte opgaver i både CME og MTM-perspektiv: Vi undersøger, om opgaven kan løses mere smart på tværs og drage nytte af og udbygge de tætte relationer, som er på tværs af CME og MTM. Sikker drift af vores drifts- og myndighedsopgaver er et helt afgørende resultat af CMEs arbejde.

5 Politiske og strategiske pejlemærker Status: CMEs daglige arbejde understøtter flere af de politiske strategiske indsatsområder, som rådmanden og Teknik og Miljøs Chefgruppe har opstillet. Særligt indenfor indsatsområderne liveability og bæredygtighed har CME mange projekter om genanvendelse, grøn og CO2 neutral varmeforsyning, klimatilpasning, etablering af ny natur, friluftsliv m.m. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Retning: De politiske strategiske indsatsområder sætter en tydelig retning. CME skal blandt andet understøtte Aarhus Kommmunes styrkepunkter indenfor bæredygtighed og liveability. I 2015 vil CME have fokus på yderligere at konkretisere de politisk strategiske indsatsområder. Aktiviteter: Vi skal afdække, hvor vi kan understøtte de politisk strategiske indsatsområder både for CME som helhed og for de enkelte afdelinger. Vi skal kommunikere om vores arbejde i forhold til de politisk strategiske indsatsområder. Vi skal skabe en bæredygtig vækst gennem partnerskaber med virksomheder og forskningsinstitutioner om innovation og teknologi. Planer og projekter

6 CME indsatsområder I de kommende år har CME særlige indsatser, som du kan læse om under de angivne emner. Indsatsområderne har til formål at forbedre serviceniveauet for i højere grad at leve op til kundernes forventninger. For at opnå dette skal vi professionalisere organisationen yderligere. Ledelsespraksis På vej til Gellerup Kundetilfredshed Forretning Digitalisering Samarbejde

7 Ledelsespraksis Status: Ved centerdannelsen i 2014 rykkede alle dele af CME ind i en ny sammenhæng. De komplekse opgaver, organisationens størrelse og de forskelligheder, som ligger i de enkelte deles kultur, giver os både muligheder og udfordringer. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Retning: Frem mod 2017 skal CME udøve en ledelsespraksis som er robust set i forhold til: organisationens størrelse, opgavernes kompleksitet, sikker drift, effektivisering, kundeservice, kundenærhed og inddragelse, antallet og omfanget af udviklingsprojekter, videndeling og tværgående samarbejder, tiltrækning af kompetencer. Ledelse skal være tydelig for medarbejderne Aktiviteter: Vi har brug for at blive endnu bedre til ledelse på alle niveauer. Vi tager udgangspunkt i de steder, hvor det allerede kører godt. For at understøtte dette vil vi undersøge, hvordan vi bedst når i mål. Det kan fx være ved: lederudviklingsaktiviteter, ledelsessparring på flere niveauer, træning i teamledelse på tværs. Vi skal kunne lede nedad - med tillid og anerkendelse. Vi skal kunne lede opad ved at se på helheden. Vi skal lede udad ved at være brobyggere, skabe relationer, være servicemindede og opdaterede. Og vi skal lede på tværs ved at anerkende og håndtere faglige forskelligheder og ved at lære af hinandens succeser. Planer og projekter CME indsatsområder

8 På vej til Gellerup Status: De rette fysiske rammer understøtter tværgående samarbejder om at skabe løsninger og vi høster allerede gevinster af sammenflytningen på myndighedsområdet. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Vi rykkere tættere sammen, og det giver nye muligheder i måden, vi skaber løsninger sammen Retning: Frem mod 2017 er en professionalisering og styrkelse af tværgående samarbejder i fokus. Vi vil særligt fokusere på at skabe fysiske rammer, som understøtter: arbejde i teams, tværgående samarbejder, ro og fordybelse, kundemodtagelse og møder. Aktiviteter: Frem mod 2017 eksperimenterer vi med, hvordan de fysiske rammer kan understøtte samarbejdet, så erfaringerne kan kvalificere indretningen af Gellerup. CME indsatsområder Planer og projekter

9 Kundetilfredshed Status: Kundetilfredsheden er meget forskellig for de forskellige fagområder i CME. Når kundetilfredsheden er høj, kan det fx kædes sammen med et godt internt samarbejde, arbejdsmiljø, serviceorientering, god dialog og at kunden får opfyldt sine behov og forventninger. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Retning: Frem mod 2017 vil vi være blandt landets bedste indenfor myndighedsarbejdet målt i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Vi vil: lære af de gode eksempler fra både myndighed og udførende afdelinger, og vi skal lære af hinanden. trækker kunderne og borgerne tættere på gennem service, dialog og samarbejde. Vi møder virksomheden og borgeren tidligt i processen og skaber klarhed Aktiviteter: Vi hører kundernes og borgernes ideer og synspunkter, og forbedrer vores arbejdsgange. Det gør vi blandt andet gennem : dialogmøder, løbende og tilpasset kundekontakt, fokusgruppeinterviews og kundetilfredshedsundersøgelser, nyhedsbreve 360 graders syn i planlægning og sagsbehandling, bæredygtighedsdagsorden i sagsbehandlingen og planlægning, Triple Helix samarbejder. CME indsatsområder Planer og projekter

10 Forretning Status: I CME er miljø-, energi-, arbejdsmiljø- og kvalitetsledelse, ressourcestyring og ledelsesinformation allerede på forskellig vis en del af dagligdagen. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Retning: Effektiv og sikker drift er afhængig af, at alle ved, hvad de skal gøre for at løse en given opgave. Desuden skal der være de rette og tilstrækkelige ressourcer til stede, for at løse opgaven. Ideelt set skal kvaliteten være lige høj overalt i CME. Klare mål skal sikre, at vores ydelser bidrager til at indfri visionen om at skabe rammebetingelser i verdensklasse. Frem mod 2017 vil vi: skabe overblik over den eksisterende praksis, skabe ledelsesmæssigt fællesskab om fælles fremtidige procedurer og administrationsgrundlag, i højere grad anvende monitorering af mål til at forbedre og effektivisere vores ydelser. Vi har et administrationsgrundlag som udgangspunkt for tidlig dialog med bygherre Aktiviteter: CME vil arbejde på, at kvaliteten i de enkelte forretningsområder øges blandt andet ved fastsættelse af procedurer og administrationsgrundlag. Samtidig skal produktionen effektiviseres yderligere. Vi vil planlægge og gennemføre nødvendige tiltag, såvel i de enkelte dele af organisationen som på tværs. CME indsatsområder Planer og projekter

11 Digitalisering Status: Digitaliseringsprocesser og It-springet er allerede en del af dagligdagen i CME. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Retning: Digitalisering skal understøtte det daglige arbejde, således at opgaverne løses nemmere og hurtigere i fortsat god kvalitet. Udviklingen skal sigte mod: effektivisering og kvalitetssikring som går hånd i hånd, brugervenlige intuitive løsninger som muliggør, at vore kunder i højere grad kan medvirke til opgaveløsningen, fleksible løsninger som gør det muligt, at opnå større mobilitet, at udnytte allerede udviklede løsninger der kan genbruges, tværgående datafangst, selvbetjeningsløsninger, hvor der er behov og det giver mening. Digitale løsninger skal understøtte effektiv og sikker drift Aktiviteter: Frem mod 2017 vil vi arbejde på: sikring af driften og den klogest tænkelige anvendelse af allerede eksisterende systemer, udvikling af nye systemer til at understøtte opgaveløsningen og sagsbehandlingen. CME indsatsområder Planer og projekter

12 Samarbejde Status: MTMs centerdannelse har gjort nye samarbejdsflader synlige, samtidigt med at vi stadig har glæde af alle de relationer, vi har skabt i den tidligere organisation. Under Planer og projekter kan eksisterende og planlagte tiltag ses. Vi skaber løsninger sammen også med kunderne Retning: Frem mod 2017 vil vi arbejde med, hvordan vi skaber løsninger sammen. Vi vil: opsøge relevante samarbejdsfora, både internt og eksternt, forstyrre hinanden konstruktivt, stille spørgsmål, lære af hinanden og udvikle os sammen, videreudvikle samarbejde med borgere, kunder, fællesråd og interesseorganisationer, indgå i partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, andre offentlige myndigheder og private virksomheder om fælles mål og indsatser. Aktiviteter: Samarbejde sættes i højere grad i system, så vi får flere fælles dagsordner og et fælles mindset i CME. Tværgående arbejde med kerneopgaver, projekter og kunderelationer skal professionaliseres. CME indsatsområder Planer og projekter

13 CME-årshjul for 2015 Forventet regnskab Opfølgning trivselsmåling Opfølgning lederevaluering Videre arbejde med VP MUS Budgetmål Regnskabsafslutning VP vedtages og præsenteres Opstart Budgetlægning VP-projekter i afdelingerne Budgetlægning Trivselsmåling Lederevaluering Chefgruppen arbejder med VP

14 Politiske og strategiske pejlemærker Igangværende planer og projekter: Friluftsplan Affaldsplan Klimaplan Klimavarmeplan Klimatilpasningsplan 2014 Miljøtilsynsplan Naturkvalitetsplan 2013 Skovudviklingsplan Spildevandsplan Vandvision 2100 Kommende: Grønne projekter Vandforsyningsplan Spildevandsplan Vestereng Indsatsområde

15 Ledelsespraksis Igangværende: Struktur på møder, herunder motiverede dagsordner Afholdelse af Ølkassemøder, så medarbejdere og ledere får fælles retning Opfølgning på mål og indsatser i Ledelsesinformationsrapporten. Kommende planer og projekter: Organisationsudviklingsprojektet for Teknik og Miljø, herunder opfølgning på ledelsesevaluering Involvering og inddragelse af medarbejdere i opfyldelse af Virksomhedsplanen Indsatsområde

16 På vej til Gellerup Igangværende planer og projekter: Arbejdsgruppe om flytningen til Gjellerup Kommende planer og projekter: Forsøg med forskellige møde- og lokale-former i for eksempel Varmehuset på Bautavej Lokalerotation, så medarbejdere sidder sammen med deres nærmeste samarbejdspartnere Tværgående MTM- og CME projekter, hvor det tværgående samarbejde er i højsædet Indsatsområde

17 Kundetilfredshed Igangværende planer og projekter: Dialogmøder med store kunder Kundetilfredshedsundersøgelser Kommende planer og projekter: Undersøgelse af kundetilfredsheden ved hjælp af dialogmøder og spørgeskemaundersøgelser Udvikling af myndighedsarbejdet i dialog med kunder og borgere og andre samarbejdspartnere (interesseorganisationer m.v.) tværgående samarbejde om lokalplaner og byudvikling AffaldVarme Aarhus kultur-projekt, som bl.a. vil skabe en mere ordreopsøgende kultur med tæt samarbejde og fokus på at nedbryde siloer og at gøre op med gængse holdninger og praksis` Indsatsområde

18 Forretning Igangværende planer og projekter: Ressource/tidsstyring Snitflade-beskrivelser og procedurer Opstilling af kvalitetsmål for vores ydelser Ledelsesinformation m sagsbehandlingstider, antal klager, sygefravær m.m. Nyt administrationssystem til håndtering af alle varmekunder Kommende planer og projekter: Administrationsgrundlag for byggesagsbehandling ISO 9001 certificering af byggesagsbehandlingen Fælles CRM i AffaldVarme Aarhus Indsatsområde

19 Digitalisering Igangværende planer og projekter: IT-springet for MTM Tegningsarkivet, skanning af gamle byggesager Optimering af driftsstabilitet i Byggesagssystemet (BSS) Byggesagssystemets integration til edoc og det elektroniske byggesagsarkiv Helhedsvurdering af systemporteføljen omkring byggesagsbehandling IT-strategi for AffaldVarme Aarhus Kommende planer og projekter: Optimering af tidsbaseret fakturering Digital post integration i byggesagssystemet Indsatsområde

20 Samarbejde Igangværende planer og projekter: Klimaarbejdet Klimapartnerskab mellem AK og AU Involvering af et gymnasium i rekreative mødesteder, Friluftsplanen Grønne Projekter, samarbejde med borgere og organisationer om friluftsliv og natur Kommende planer og projekter: Organisationsudviklingsprojektet for Teknik og Miljø Tværgående projekter i MTM som fx om CRM systemer, KAM og kundehåndtering mv. Indsatsområde

Center for Byens Anvendelse

Center for Byens Anvendelse CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Virksomhedsplan 2015 Center for Byens Anvendelse 1 2 INDHOLD 1. Velkommen At tage fælles ansvar på rejsen imod fremtidens Aarhus... 4 2. Indledning

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013

Dok. nr. 306-2010-143947. Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Dok. nr. 306-2010-143947 Odsherred Kommune Kvalitetskontrakt 2010-2013 Indhold Kvalitetskontrakt... 3 Udfordringer... 3 Odsherred Kommune - en udviklingskommune... 4 Udviklingsmål i kvalitetskontakten...

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere