Referat af generalforsamlingen i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt mandag den 21. marts 2011 i Esajas Kirkens kryptlokale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt mandag den 21. marts 2011 i Esajas Kirkens kryptlokale."

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt mandag den 21. marts 2011 i Esajas Kirkens kryptlokale. Ved generalforsamlingens start var der 74 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret personligt eller ved fuldmagt. 1: Velkomst Formanden, Jens-Jacob Paludan, bød alle velkommen. 2: Valg af dirigent Formanden foreslog Thomas Krag fra Wilhelm Marstrands Gade som dirigent. Forsamlingen godkendte dette. Thomas Krag takkede for valget. Herefter suspenderedes generalforsamlingen, således at de indbudte gæster, Anders Møller og Søren Kastoft fra Københavns Kommunes parkeringsafdeling, kunne komme med et indlæg om kommunens planer med vores gader. Indlæg og debat om kommunens planer med vores gader. Direktør Anders Møller fortalte, at kommunen på grund af de trafikale behov ønskede en ensartet adfærdsregulerende ordning for parkeringen i de dele af København, der ligger inden for Jagtvejsringen. Dette indebærer, at hovedordningen er, at parkering sker mod betaling af en parkeringsafgift. Betalingsordningen skal også modvirke uhensigtsmæssig søgetrafik, hvor bilister leder efter billigere eller gratis parkering. En beboerlicens er en dispensation fra hovedordningen, men det er en del af en betalingsordning. Der kan udelukkende etableres betalingsordninger på offentlige veje. Såfremt kommunen ønsker at håndhæve parkeringsstrategien på en privat vej, er den eneste mulighed, at overtage vejen som offentlig vej. Anders Møller nævnte herefter, at en sådan kommunalisering kunne ligne en ekspropriering, men at dette ikke er tilfældet, idet overtagelsen har direkte hjemmel i Vejloven. Herefter fastslog Anders Møller, at den nuværende ordning i Kartoffelrækkerne ikke kunne fortsætte, da der ikke er lovhjemmel til ordningen. Kartoffelrækkegaderne vil derfor fremover komme blive offentlige veje og herefter indgå som alle de andre veje i den grønne parkeringszone. Et spørgsmål om lovlighed af den nuværende ordning blev besvaret med, at der ikke er hjemmel til denne ordning. Et spørgsmål om hvorvidt der var tale om, at man ikke skulle have bedre forhold i rækkerne end andre steder blev besvaret med, at der skulle være ens ordninger i samme zone-områder. 1

2 Et spørgsmål om hvorvidt vi så har betalt ulovligt i de sidste tyve år blev besvaret med, at Anders Møller ikke kendte begrundelsen for den nuværende ordning. Anders Møller sagde videre, at det ikke ville være lovligt med særlige ordninger, der gav fortrinsret til særlige grupper. Et spørgsmål og hvorfor det så var muligt eksempelvis ved Christiansborg blev besvaret med, at der var hjemmel til særordninger for ganske specifikke grupper (politiets køretøjer, handicappede m.fl.). Anders Møller svarede på et spørgsmål, at der ikke var noget nyt at sige i forhold til eventuelt kommende bompenge. Flere spurgte til forholdene på midterstykkerne. Anders Møller var ikke orienteret om de faktiske forhold, men fortalte, at den nuværende ordning ikke kunne fortsætte. Gågaderne kunne ændres til lege- opholdsarealer. Der ville blive gennemkørsel tilladt. Det er uklart hvad der kan tillades af legeredskaber, legehuse osv. Sandkasser mentes ikke at kunne godkendes. Man vil ikke ændre på antallet af p-pladser. Anders Møller ville undgå uhensigtsmæssig søgen efter p-pladser. Ingen syntes at forstå det argument, da kørsel efter parkeringspladser netop ikke var tilladt efter den gældende ordning. At søge efter parkering er ikke et ærinde. Flere spurgte til fremtiden for det sociale liv og brugen af midterstykkerne. Anders Møller kunne reelt ikke garantere noget. En beboer spurgte om ikke kommunen ville kunne finde en menneskelig ordning, så goderne kunne bevares. Anders Møller svarede, at hele parkeringsordningen var begrundet i menneskelige hensyn: bedre sundhedsmæssige forhold for byens borgere. På spørgsmålet om, hvor man var i processen, var svaret, at det havde været i udvalget, men at man aktuelt afventede en lovændring vedrørende parkeringsafgifter. Forhaverne er beskyttet af lokalplanen og overtages ikke af kommunen. El-biler vil ikke få særlige rettigheder. Kommunen betaler for snerydning, brøndrensninger og gadevedligeholdelse efter overtagelsen. Der var tre medlemmer, der fremførte, at der jo da også kunne være positive forhold ved kommunaliseringen. Specielt hvis midterstykkerne kunne bevares. Endelig blev der efterlyst gode argumenter fra kommunens side, idet vi allerede har en adfærdsregulerende ordning og da økonomien i kommunens planer ikke hænger sammen, hvis gaderne fortsat skal vedligeholdes på rimelig vis Sammenfattende kan man sige, at der ikke var en forståelse for kommunens planer. Såfremt det af lovmæssige grunde var nødvendigt med ændringer blev det især fremhævet, at det var vigtigt at midterstykkernes særlige funktioner blev bevaret. 2

3 Herefter blev generalforsamlingen genoptaget. 3: Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Bestyrelsens forslag til dagsorden blev herefter godkendt. Punkt 4 i det udsendte forslag udgik, idet oplægget fra kommunen jo var taget under suspenderingen af generalforsamlingen. Tonie Holm-Jensen og Sascha Ethelberg blev valgt som stemmetællere. 4: Debat om kommunaliseringen. Formanden indledte med at sige, at der er mange, der er kede af situationen. Bestyrelsen har ladet udarbejde et notat fra en advokat, der imidlertid konkluderer, at der ikke er noget at gøre. Formanden sagde videre, at officielt har vi endnu ikke hørt fra kommunen. En del medlemmer mente, at det juridiske notat ikke var godt nok. Herunder var der medlemmer, der mente, at der var behov for en bedre advokat også selvom, det nok blev svært at undgå en kommunal overtagelse af gaderne. Der kom et forslag om at få etableret en slags privat ordning efter Euro-park modellen. Der blev sagt, at vi måtte bore mere i det Anders Møller havde sagt, herunder at gå tilbage og se nærmere på hvad der blev aftalt for, da den nuværende ordning blev lavet, samt se på hvem der dengang indgik aftalen. En fremhævede, at argumenterne for at overtage gaderne var helt fiktive. En spurgte til, hvad det er vi forsøger at undgå, hvad er slutmålet, hvad vil vi gerne opnå? Der blev nævnt, at skiltene med gennemkørsel forbudt i begge retninger, ville udgå. Gågadezonerne afskaffes og erstattes af en mindre restriktiv ordning. På et spørgsmål om hvorvidt kommunen vil overtage vejene som de er i dag, blev der svaret fra formanden, at de hidtidige overtagelser er sket på gadernes aktuelle vedligeholdelsesniveau. Formanden tilføjede, at de byggeforeninger, der var gået i dialog med kommunen havde opnået de bedste aftaler, men at ingen jo kan sige, hvad fremtiden bringer. Et medlem mente, at det jo var spørgsmålet om, hvordan vejene så ud efter 30 år med kommunal vedligeholdelse. Et andet medlem fortalte om sine negative erfaringer med kommunens indsats på den slags områder. På forespørgsel blev der svaret af formanden, at de to sidste gader naturligvis skulle inviteres med til drøftelserne. 3

4 Der var et indlæg fra et medlem, der godt kunne se noget rimeligt i kommunens planer, men et andet medlem opsummerede generalforsamlingens holdning således: De fleste mener vist, at vi er imod. Der skal en ny advokat på. Der var en anbefaling af nærmere at undersøge privat modellen: Europark løsningen. Dirigenten foranledigede en vejledende afstemning om medlemmernes holdning til kommunens planer. 33 mente at kommunens planer var helt forfærdelige, 13 mente ikke noget specielt og 13 mente, at det ikke var så slemt. Der var fra generalforsamlingen et stærkt ønske om at bevare gadernes indretning og i særdeleshed midterstykkerne med deres opholds- og legemuligheder, herunder borde, bænke og legeredskaber. Det var ligeledes et stærkt ønske om, at bestyrelsen arbejder grundigere med de juridiske aspekter. Generalforsamlingen bakkede op om, at bestyrelsen indsamler mere viden om de juridiske aspekter og med denne viden indgår i en konstruktiv dialog med kommunen med henblik på at bevare gadernes kvaliteter, også selvom gaderne formelt måtte blive overtaget af kommunen. Bestyrelsen vurderer selv om der er behov for at indkalde til et nyt møde inden næste ordinære generalforsamling. 5: Formandens beretning Formanden indledte med at mindes Anne Røssel, den ene af forfatterne til Kartoffelrækkebogen, der døde for et par uger siden. Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med stort som småt, og jeg vil her opliste de væsentligste Formanden sagde herefter, at bestyrelsen i det forløbne år havde arbejdet med en lang række store og små opgaver. Han gennemgik herefter de væsentligste: Affald Bestyrelsen mener vore hovedgader ØS & ØF flyder med meget affald. Vi har kontaktet kommunen for at få opsat flere skraldespande, men desværre uden held. Katte Der er enkelte gader som er meget plaget af katte. En enkelt husstand har rigtig mange katte (over 7). Disse generer naboer, hvorfor vi ser på, om det er muligt at lave et regelsæt for husdyrhold. Et bestyrelsesmedlem har tilbudt at foranledige at kattene kastreres, hvilket gerne skulle give færre gener og færre killinger! Graffitibekæmpelse Især efter FCK-Brøndby kampene, har vort kvarter været udsat for øget graffiti. Nogle husstande fjerner selv malingen, men andre lader det være. Bestyrelsen mener det forringer glæden ved kvarteret og har derfor indhentet tilbud på at få det fjernet, hvilket vil fremgå af budgettet. 4

5 Træer og hække Enkelte gader er meget generet af høje træer og store hække. Vi har derfor undersøgt hvilke bestemmelser der er gældende for området, og vil forsøge at udarbejde et regelsæt ud fra den københavnske byggevedtægt og de naboretslige grundsætninger. Hegnsloven er nemlig ikke gældende i København. Regnvandsbrønde Der er sidste år skiftet 3 regnvandsbrønde og i år allerede skiftet 2 mere. Vi forventer der kommer flere. De er murede op, og de falder simpelthen sammen. Såfremt kommunen overtager gaderne slipper vi for den udgift fremover. Fælles regnvandsledninger Mange af vore huse har fælles regnvandsledninger. Desuden har en del ejendomme deres almindelige afløb (fra toiletter mv.) løbende under naboens forhave. Når der sker brud på disse, er der til stadighed usikkerhed om, hvem der skal bære udgiften. Vi har derfor drøftet muligheden for, at få tinglyst disse ledninger, men er foreløbig kommet til den konklusion, at vi i første omgang vil forsøge at danne os et overblik over disse forhold. Beboerlokale Efter sidste års generalforsamling, hvor vi drøftede et beboerlokale, har der være rygter om, at ØF Skole skal udvide med en tilbygning. På foranledning af beboergruppen, har jeg derfor skrevet til skolen og kommunen og fremført, at såfremt der bliver mulighed for det, er vi interesseret i et lokale i f.eks. kælderen. Jeg har dog ikke fået svar på mine henvendelser, og jeg tror det er fordi der endnu ikke er truffet en afgørelse om planerne Kommunalisering af gaderne. Bestyrelsen har endnu ikke fået en officiel henvendelse fra kommunen om overtagelse af vore veje. Vi har dog på Københavns Kommunes hjemmeside set en indstilling, hvor af det fremgår, at de arbejder hen i mod et sådant tiltag. Lille Farimagsgade og Hallinsgade er allerede overtaget, så vi forventer, at vi også får en henvendelse. Bestyrelsen har derfor bedt en advokat om, at udarbejde omdelte notat, så vi har et udgangspunkt for at træffe en beslutning. Bestyrelsen har besluttet, at det givet vil være mest hensigtsmæssigt, at forsøge en konstruktiv dialog med kommunen, og forsøge at opnå så mange positive tilsagn som muligt. Fraflyttet hus i Wiedeweltsgade Ejendommen henstår ubeboet og med utroligt meget affald i gården. Vi har derfor henvendt os til familien og forsøgt at komme i dialog med dem, om at få ryddet op, ligesom vi har bedt dem udbedre åbenlyse skader som utætte tagrender utæt tag m.m. Der pågår i talende stund en dialog! 5

6 Ombygninger Der har i det forløbne år været mange byggesager i kvarteret. Vi som forening er blevet hørt, og myndighederne har stort set fulgt vore indsigelser. Postkasser Fra og med næste år, skal vi alle have opsat postkasser ved vor havelåge. Beslutningen er truffet i den nye postlov. Jeg har forsøgt at få dispensation, da vejen fra lågen til dør er meget kort, men har desværre fået afslag. Vi må derfor forvente, at alle skal have opsat postkasser før nytår. Der er kommet et ønske om vi drøfter dette punkt under eventuelt, hvorfor det tages op igen senere. Fællesforeningen jubilæum i 2015 Der har været afholdt 2 møder med de andre 10 byggeforeninger, hvor vi primært har drøftet kommunaliseringen af gaderne, som de også, enten står overfor, eller har været igennem. Der er nedsat et udvalg, hvor Peter Anderson er med, som vil lave et tiltag for at markere Arbejdernes Byggeforenings 150-års jubilæum i Trafikgruppen Trafikgruppen arbejder ud fra den forestilling, at trafikken omkring og i Webersgade er central for hele kvarteret. Dette bliver sat i relief af de belastninger hele kvarteret vil blive udsat for når metro byggeriet og renoveringen af Nørreport bliver igangsat. I et høringssvar til kommunens Støjhandlingsplan 2013 præciserede gruppen i en udtalelse, at støjforholdene i Webersgade er stærkt belastende og stærkt sundhedsskadelig for gadens beboere, og kom med en detaljeret plan for hvordan trafikken i Webersgade og Sølvgade kan føres tilbage til tiden før planerne om Søringen. Det handler kort om en bus ringbane fra Nørreport over Panum og Lersø Park Allé til Hans Knudsens Plads og derefter retur via Sct. Hans Torv til Nørreport. Herved kunne en masse bustrafik fjernes fra området. Kommunen svarede at dette og alle de andre indsendte høringssvar ikke kan nyde fremme. Trafikgruppen vil i de kommende år arbejde med følgende: En trafikplan, der indebærer, at trafikken kører begge veje i Sølvgade, medens Webersgade kun får lokal trafik samt parkering i begge sider. Arbejde med et oplysningsprojekt, der belyser hvordan kun trafikken i vores område er motorvejsagtig i modsætning til alle byens øvrige udfaldsveje. Kontakte alle ejer - og andelsforeninger i området med henblik på at opnå en rimelig enighed om hovedlinjerne i planen. Lægge op til en række aktiviteter op til kommunevalget i

7 Til slut nævntes det, at kommunen i pjecen Værdifulde kulturmiljøer i København omtaler Kartoffelrækkerne inklusive de små huse i Webersgade, uden at motorvejen klods op ad husene overhovedet omtales. Energigruppen Energigruppen for Kartoffelrækkerne, der blev oprettet for et års tid siden, har arbejdet med: Energibesparelsesprojekter Der oprettes snart en hjemmeside, hvor de forslag til energibesparelser vil blive beskrevet. Der vil blive omdelt en folder til alle huse med besparelsesforslag. Der kommer snart et færdigt energiregistreringsprogram. Der arbejdes på at finde en håndværker, der kan gennemgå husenes fjernvarmeanlæg for de, der måtte ønske dette. Energigruppen for alle bygningsforeningerne cirka 2000 huse i København er oprettet. Har arbejder man på muligheden af at få opstillet en vindmølle, der kan levere strøm svarende til forbruget i alle 2000 huse. Ligeledes arbejdes der på de samme aktiviteter som i den lokale energigruppe. De to energigrupper samarbejder med 2100.nu, der står for den samlede energibesparelse på Østerbro. Energigruppen gør opmærksom på følgende arrangementer: Den 9. april afholdes der en grøn messe på Østerbro maj afholdes arrangementet Sol-dage, der er en del af et europæisk fællesprojekt om solenergi. Beboerlokale-udvalg På generalforsamlingen i 2010 blev der nedsat et udvalg, der skulle undersøge mulighederne for at få et lokale, som foreningens medlemmer kunne benytte til møder og lignende. Udvalget udarbejdede en beregning af hvad det ville koste at købe et hus i rækkerne, rummene kunne lejes ud til beboelse bortset fra for eksempel stueetagen, der skulle bruges til beboerlokale. Imidlertid kom der en henvendelse fra et medlem af byggeudvalget på Øster Farimagsgades Skole om vi var interesserede i et beboerlokale, når skolen skulle udbygges. Husejerforeningen sendte et brev, der udtrykte interesse for et beboerlokale. Der var positiv stemning i byggeudvalget, men kommunens planer blev ændret, hvorefter muligheden for at bygge et sådant lokale faldt bort. Den beslutning kom den 28. februar Udvalget ser nu på ledige erhvervslokaler i Øster Farimagsgade. 7

8 Formanden afsluttede sin beretning med følgende: Sidst vil jeg takke bestyrelsen for en god indsats, og især vor forretningsfører for en enorm arbejdsindsats. Var det ikke for Peter, kunne jeg ikke overkomme dette hverv. Dirigenten satte herefter beretningen til debat. Et medlem udtrykte beundring og begejstring for bestyrelsens engagement. Stort bifald. Et medlem fortalte, at husstandsforsikringen i visse tilfælde dækkede afrensning af graffiti. Et medlem var bekymret for om bestyrelsen ville arbejde for at få alle træer fjerner. Formanden svarede, at det ville bestyrelsen naturligvis ikke, men træer og hegn måtte jo ikke genre naboerne. Herefter blev beretningen godkendt. 6: Regnskabet for 2010 Kassereren fremlagde regnskabet og bemærkede specielt, at der havde været ekstraordinært store udgifter til udskiftning af gadebrønde. Efter et enkelt spørgsmål blev regnskabet godkendt. 7; Forslag om bevilling til afrensning for graffiti. Bestyrelsen foreslog a der t afsættes kr til afrensning i Øster Søgade, Webersgade og Øster Farimagsgade. Der blev sagt, at i tilfælde, hvor en forsikring dækker, skal den helst betale. Der er ikke tale om en abonnementsordning i første omgang. Behandling af væggene, så graffitien preller af blev nævnt. Bestyrelsen overvejer om der senere skal gøres mere på området. Et medlem fortalte, at deres forsikring havde afvist at betale for en afrensning. Forslaget blev herefter vedtaget. 8: Indkomne forslag: Forslag om at bestyrelsen anbefaler kommunen, at der gives dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen således at der kan opsættes solceller på tagene. Det fremgik af debatten, at der var opbakning til forslaget forudsat at der blev taget æstetiske hensyn, herunder at det skulle være flade paneler. Det fremgik, at man kun ønskede at der blev givet tilladelse til opsætning på bagsiden af husene på skyggesiden. Ved afstemning blev bestyrelsen bemyndiget til at henvende sig til kommunen, idet de fremsatte bemærkninger medtages i henvendelsen. (19 for, 3 imod, 2 stemte ikke.) 9: Kontingent og budget for 2011 Formanden fremlagde bestyrelsens forslag. 8

9 Der blev spurgt til midler til advokat jf. beslutningen under punkt 4. Hertil blev der svaret, at pengene om fornødent tages af foreningens reserver. Et forslag om at flytte kr fra kontoen for reparation af gasledninger mv. til kontoen for trafikudvalget blev vedtaget. Generalforsamlingen vedtog budgettet med den anførte ændring. Generalforsamlingen fastsatte uændret kontingent til 750 kroner for huse med pligt til gadevedligeholdelse, 600 kroner for mellemhusene i Øster Søgade og Øster Farimagsgade og 500 kroner for husene i Webersgade. 10: Valg af formand for 2 år: Jens-Jacob Paludan, Jens Juels Gade 50, blev genvalgt. 11: Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år: Jens Holm, Skovgaardsgade 34, blev genvalgt. 12: Valg af revisor for 2 år: Jens Lind, Jens Juels Gade 36, blev genvalgt. 13: Valg af voldgiftsmand for 2 år: Peter Japsen, Abildgaardsgade 41, blev genvalgt. 14: Eventuelt Idet der blev forudset problemer med den nye postkasseordning på skyggesiden, hvor bilerne jo hindrede adgangen til postkasserne, bad et medlem om, at bestyrelsen fremsendte en ny dispensationsansøgning til postvæsenet. Et medlem fortalte, at der var taget højde for problemet, idet postkasser om nødvendigt kunne opsættes vinkelret på fortovet. Formanden lovede at undersøge sagen nærmere. Ingolf Ibus fra trafikudvalget fremkom med følgende informationer om trafikale forhold og arrangementer i den kommende tid: 1) Det forventes at Nørre Voldgade helt bliver lukket for trafik fra december 2011 og i op til 3 år frem i forbindelse med ombygningen af Nørreport Station. I den forbindelse og samtidige andre byggeprojekter vil der af Teknik- og Miljøforvaltningen blive udarbejdet en samlet 9

10 plan for trafikafviklingen. Planen skal foreligge inden sommerferien. Der vil komme tilbagemelding når planen foreligger. 2) Fra nogenlunde samme tidspunkt bliver en del af Sortedams Søen fra omkring Bording Friskole og ned mod Østerbrogade og ca. ¾ over mod Sortedam Dosseringen omdannet til Metro byggeplads. Der vil komme en dæmning tværs over søen, som man kan gå/løbe af uden at komme lige forbi udgangen fra byggepladsen. Øster Søgade vil blive ensrettet for almindelig trafik fra Lille Triangel mod Fredensbro. Lastbiler fra Metro byggeriet vil dog køre ud fra byggepladsen og ned til Lille Triangel, videre ad Dag Hammerskjölds Allé og Folke Bernadottes Allé og ud til havnen. 3) Til september 2011 i uge 38 afholder København VM i landevejscykling. Enkeltstart ruten kommer til at gå igennem Nørre og Øster Farimagsgade. Derfor kommer Farimagsgade til at være lukket i perioder i denne uge, ligesom der vil blive parkeringsforbud. H C Andersens Boulevard forventes at blive lukket en hel uge under arrangementet. 4) I samme uge planlægges et arrangement langs søerne. Arrangementet udspringer fra Indre By Lokaludvalg og Red Søerne, og skal vise alternativ anvendelse af søbredden. Kartoffelrækkerne opfordres til at deltage i dette arrangement. Der vil komme yderligere orientering om de nævnte arrangementer, når der er kommet flere detaljer på plads. Formanden takkede til sidst de afgående bestyrelsesmedlemmer samt dirigenten og overrakte et par flasker vin til de pågældende. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen. København den 6. april 2011 Thomas Krag Jens-Jacob Paludan Peter Anderson Dirigent Formand Referent 10

Referat fra bestyrelsesmøde i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt den 19.11.2010

Referat fra bestyrelsesmøde i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt den 19.11.2010 Referat fra bestyrelsesmøde i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt den 19.11.2010 Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Hansen, Webersgade; Tonie Holm-Jensen, Wiedeweltsgade; Sascha Ethelberg,

Læs mere

Hermed følger referatet fra generalforsamlingen i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt den 21. marts 2013.

Hermed følger referatet fra generalforsamlingen i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt den 21. marts 2013. Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade april 2013 Kære husejere Hermed følger referatet fra generalforsamlingen i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt den 21. marts 2013. Venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Husejerforeningsmøde torsdag den 27. november 2008.

Referat af Husejerforeningsmøde torsdag den 27. november 2008. Referat af Husejerforeningsmøde torsdag den 27. november 2008. Afholdt hos Tonie i Wideweldtsgade 39 Til stede : Thomas Krag Jens-Jacob Paludan Peter Anderson Tonie Holm-Jensen Sascha Ethelberg Hanne Edeling

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Hermed indkaldes til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2012. Generalforsamlingen afholdes: Mandag den 26. marts 2012 kl. 19.30 (præcis) på Bordings

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. december 2016

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. december 2016 Grundejerforeningen Sømandshvileparken Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. december 2016 Formand Tom Kristensen(TK) bød velkommen. Følgende huse var repræsenteret ved GF: SP3,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

GenerAlforsamling 2012

GenerAlforsamling 2012 GenerAlforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 11. april 2012 i salen på TK s Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Orientering

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 09.09.2009 hos Peter Anderson SKG 28

Referat af bestyrelsesmøde den 09.09.2009 hos Peter Anderson SKG 28 Referat af bestyrelsesmøde den 09.09.2009 hos Peter Anderson SKG 28 Til Stede: Jens-Jacob Paludan Peter Andersen Jørgen Hansen Tonnie Holm Formand (JJG) Næstformand (JJG) Kasserer (ABG) Fraværende (observant

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken. Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30

Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken. Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30 Referat fra ordinær generelforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Tirsdag 16. april 2013 kl. 19.30 1. Valg af dirigent og referent Bjarne Sjørup Sørensen blev valgt til dirigent. Steffen Klemmensen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere